HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

τόπουςTexte grec :

[2,2] II. Κύψελος (ὁ) Κορίνθιος εὐξάμενος τῷ Διί, ἐὰν κύριος γένηται τῆς πόλεως, τὰ ὄντα Κορινθίοις πάντα ἀναθήσειν, (1347) ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων δὲ τούτων τὸ δέκατον μέρος παρὰ ἑκάστου ἔλαβε, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. Περιελθόντος δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐποίησεν, ὥστε συνέβαινεν ἐν δέκα ἔτεσι κεῖνόν τε ἅπαντα ἔχειν ἅπερ ἀνιέρωσε, τούς τε Κορινθίους ἕτερα κεκτῆσθαι. III. Λύγδαμις Νάξιος ἐκβαλὼν φυγάδας, ἐπειδὴ τὰ κτήματα αὐτῶν οὐθεὶς ἠθέλησεν ἀλλ´ ἢ βραχέος ἀγοράζειν, αὐτοῖς τοῖς φυγάσιν ἀπέδοτο· τά τε ἀναθήματα, ὅσα ἦν αὐτῶν ἔν τισιν ἐργαστηρίοις ἡμίεργα ἀνακείμενα, ἐπώλει τοῖς τε φυγάσι καὶ τῶν ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ´ ἐπιγραφῆναι τὸ τοῦ πριαμένου ὄνομα. IV. Βυζάντιοι δὲ δεηθέντες χρημάτων τὰ τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο, τὰ μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δὲ ἄκαρπα ἀεννάως· τά τε θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως· καὶ ὅσα ἐν χωρίοις ἰδιωτικοῖς ἦν· ὠνοῦντο γὰρ πολλοῦ ὧν ἦν καὶ τὸ ἄλλο κτῆμα· τοῖς δὲ θιασώταις ἕτερα χωρία, τὰ δημόσια ὅσα ἦν περὶ τὸ γυμνάσιον ἢ τὴν ἀγορὰν ἢ τὸν λιμένα· τούς τε τόπους τοὺς ἀγοραίους ἐν οἷς ἐπώλει τίς τι· καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν· καὶ τὴν τῶν ἁλῶν ἁλατοπωλίαν· τῶν τ´ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν καὶ μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων 〈...〉, τὸ τρίτον δὲ μέρος τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν· τῶν τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζῃ, ἑτέρῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ οὔτε ἀποδόσθαι ἑτέρῳ οὔτε πρίασθαι παρ´ ἑτέρου· εἰ δὲ μή, στέρησις ἦν. Ὄντος δὲ νόμου αὐτοῖς μὴ εἶναι πολίτην ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀστῶν ἀμφοτέρων ᾖ, χρημάτων δεηθέντες ἐψηφίσαντο τὸν ἐξ ἑνὸς ὄντα ἀστοῦ καταβαλόντα μνᾶς τριάκοντα εἶναι πολίτην. Ἐν σιτοδείᾳ δὲ γενόμενοι καὶ ἀποροῦντες χρημάτων κατήγαγον τὰ πλοῖα τὰ ἐκ τοῦ Πόντου. Χρόνου δὲ γενομένου τῶν ἐμπόρων ἀγανακτούντων, ἐτέλουν αὐτοῖς τόκους ἐπιδεκάτους, τοῖς δ´ ὠνουμένοις τι ἔταξαν χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι τὸ ἐπιδέκατον. (1347a) Μετοίκων δέ τινων ἐπιδεδανεικότων ἐπὶ κτήμασιν, οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἐγκτήσεως, ἐψηφίσαντο τὸ τρίτον μέρος εἰσφέροντα τοῦ δανείου τὸν βουλόμενον κυρίως ἔχειν τὸ κτῆμα. V. Ἱππίας Ἀθηναῖος τὰ ὑπερέχοντα τῶν ὑπερῴων εἰς τὰς δημοσίας ὁδοὺς καὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς καὶ τὰ προφράγματα καὶ τὰς θύρας τὰς ἀνοιγομένας ἔξω ἐπώλησεν· ὠνοῦντο οὖν ὧν ἦν τὰ κτήματα καὶ συνελέγη χρήματα οὕτω συχνά. Τό τε νόμισμα τὸ ὂν Ἀθηναίοις ἀδόκιμον ἐποίησε, τάξας δὲ τιμὴν ἐκέλευσε πρὸς αὑτὸν ἀνακομίζειν. Συνελθόντων δὲ ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα, ἐξέδωκε τὸ αὐτὸ ἀργύριον. Ὅσοι τε τριηραρχεῖν ἢ φυλαρχεῖν ἢ χορηγεῖν ἤ τινα εἰς ἑτέραν λειτουργίαν τοιαύτην ἤμελλον δαπανᾶν, τίμημα τάξας μέτριον ἐκέλευσε τὸν βουλόμενον ἀποτείσαντα τοῦτο ἐγγράφεσθαι εἰς τοὺς λελειτουργηκότας. Τῇ τε ἱερείᾳ τῇ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς ἐν ἀκροπόλει ὑπὲρ τοῦ ἀποθανόντος φέρειν χοίνικα κριθῶν καὶ πυρῶν ἑτέραν καὶ ὀβολόν, καὶ ὅτῳ ἂν παιδάριον γένηται, τὸ αὐτὸ τοῦτο. VI. Ἀθηναῖοι δὲ οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες δεόμενοι χρημάτων εἰς τὸν πόλεμον ἀπογράψασθαι ἅπασι συνέταξαν τὰς οὐσίας, μὴ ἁθρόας εἰς τὸν αὑτοῦ δῆμον ἕκαστον, ἀλλὰ κατὰ κτῆμα ἐν ᾧ τόπῳ ἕκαστον εἴη, ἵνα οἱ πένητες δύνωνται ὑποτιμᾶσθαι· ὅτῳ δὲ μὴ ἦν κτῆμα μηθέν, τὸ σῶμα διμναῖον τιμήσασθαι. Ἀπὸ τούτων οὖν εἰσέφερον τὸ ἐπιγραφὲν ἕκαστος. VII. Σωσίπολις Ἀντισσαῖος, δεηθείσης τῆς πόλεως χρημάτων, εἰθισμένων δὲ αὐτῶν λαμπρῶς ἄγειν Διονύσια, ἐν οἷς ἄλλα τε πολλὰ ἀνήλισκον ἐξ ἐνιαυτοῦ παρασκευάζοντες καὶ ἱερεῖα πολυτελῆ, ὑπογύου δὲ οὔσης ταύτης τῆς ἑορτῆς, ἔπεισεν αὐτοὺς τῷ μὲν Διονύσῳ εὔξασθαι ἐς νέωτα ἀποδώσειν διπλάσια, ταῦτα δὲ συναγαγόντας ἀποδόσθαι. Συνελέγη οὖν αὐτοῖς χρήματα οὐκ ὀλίγα πρὸς τὴν χρείαν. VIII. Λαμψακηνοὶ δὲ προσδοκίμων οὐσῶν τριηρῶν πολλῶν πρὸς αὐτούς, ὄντος 〈τοῦ〉 μεδίμνου τῶν ἀλφίτων τετραδράχμου, προσέταξαν τοῖς ἀγοραίοις πωλεῖν ἑξάδραχμον, καὶ τοῦ ἐλαίου τὸν χοᾶ ὄντα δραχμῶν 〈τριῶν〉 τεττάρων καὶ τριωβόλου, τοῦ τε οἴνου καὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Τὴν μὲν οὖν (1348) ἀρχαίαν τιμὴν ἐλάμβανεν ὁ ἰδιώτης, τὸ δὲ πλέον ἡ πόλις, καὶ εὐπόρησε χρημάτων. IX. Ἡρακλεῶται πέμποντες ναῦς τετταράκοντα ἐπὶ τοὺς ἐν Βοσπόρῳ τυράννους, οὐκ εὐπορούμενοι χρημάτων, παρὰ τῶν ἐμπόρων συνηγόρασαν τόν τε σῖτον πάντα καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὴν ἄλλην ἀγοράν, χρόνου διισταμένου ἐν ᾧ ἔμελλον ἀποδώσειν τὴν τιμήν. Τοῖς δὲ δὴ ἐμπόροις καλῶς εἶχε μὴ κοτυλίζειν, ἀλλ´ ἁθρόα τὰ φορτία πεπρᾶσθαι. Ἐκεῖνοί τε διαδόντες διμήνου μισθὸν παρῆγον (ἀλλὰ) τὴν ἀγορὰν ἐν ὁλκάσιν, ἄνδρα 〈τε〉 ταμίαν ἐπέστησαν ἐφ´ ἑκάστῃ τῶν νεῶν. Ἀφικομένων δ´ εἰς τὴν πολεμίαν αὐτῶν ἠγόραζον οἱ στρατιῶται παρὰ τούτων ἅπαντα. Πρότερον 〈οὖν〉 συλλεγέντι ἀργυρίῳ ἐδίδοσαν οἱ στρατηγοὶ πάλιν τὸν μισθόν, ὥστε συνέβαινε ταὐτὸ (τὸ) ἀργύριον δίδοσθαι ἕως εἰς οἶκον ἀπῆλθον.

Traduction française :

[2,2] II. Kypselus de Corinthe avait fait le vœu de consacrer à Jupiter tous les biens des Corinthiens, s'il devenait maître de la ville. Pour remplir ce vœu, (1347) il ordonna un recensement général de toutes les richesses ; ce recensement fait, il se saisit de la dixième partie de chaque bien et ordonna de faire valoir tout le restant. L'année révolue, il recommença la même chose, de telle façon qu'au bout de dix ans, il se trouva en possession de tous les biens qu'il avait consacrés à Jupiter, et les Corinthiens en avaient acquis d'autres. III. Lygdamis de Naxus avait envoyé quelques citoyens en exil. Comme personne ne voulait acheter leurs biens, si ce n'est à vil prix, il les vendit lui- même aux exilés. Tous les objets consacrés aux dieux, et qui restaient inachevés dans les ateliers, il les vendit aux exilés et à d'autres citoyens, en permettant à chaque acquéreur d'y faire graver son nom. IV. Les habitants de Byzance, pressés par le besoin d'argent, vendirent les terres sacrées; celles qui étaient fertiles étaient vendues pour un certain temps, et celles qui étaient sans rapport, à perpétuité. Ils vendirent de même les biens nationaux, ceux des sociétaires du culte, ainsi que toutes les propriétés semblables situées sur des territoires privés ; car ceux à qui appartenaient les autres portions de ces territoires, les achetaient à un prix très élevé. Ils vendirent ensuite à ces sociétaires les domaines publics, situés à l'entour du Gymnase, aux environs de la place publique, du port et des marchés; de plus, les salines et le monopole du sel. Ils obligèrent les prestidigitateurs, les devins, les marchands de médicaments et autres industriels de ce genre, à payer, en impôt, le tiers de leurs recettes. Ils établirent une banque unique pour le change des monnaies, en défendant, sous peine de confiscation, de faire aucune transaction et aucun achat avec une monnaie étrangère. Comme il y avait une loi d'après laquelle nul n'était citoyen s'il n'était né de père et de mère ayant droit de cité, ils décrétèrent, toujours par suite du besoin d'argent, que ceux qui n'étaient issus que d'un seul parent citoyen, pourraient acquérir ce droit, moyennant une redevance de trente mines. Exposés à la famine, et privés des moyens d'acheter du blé, ils emmenèrent à terre les bâtiments qui stationnaient dans les ports. L'époque du départ étant arrivée, les marchands, fâchés d'être retardés, leur payèrent, sous forme de rançon, le dixième des intérêts de leurs marchandises; ils furent obligés de donner, sans estimation, ce dixième à tous ceux qui leur achetaient quelque chose. (1347) Quelques étrangers domiciliés avaient prêté de l'argent sur des propriétés ; comme ils n'avaient pas les moyens de rembourser cet argent, ils décidèrent que celui qui paierait le tiers de la dette, sous forme d'impôt, serait maître de la propriété engagée. V. Hippias d'Athènes vendit les avancements des édifices faisant saillie sur la voie publique ; les gradins, les enclos et les portes s'ouvrant au dehors. Les propriétaires qui s'y trouvaient intéressés les achetèrent; et il gagna ainsi beaucoup de richesses. Il démonétisa le numéraire qui avait alors cours à Athènes, et ordonna qu'on apportât chez lui tout l'argent monnayé, pour une valeur déterminée. Par une convention préalable, il le frappa d'un coin différent et l'émit de nouveau en circulation. Il avait établi, par un règlement, que tous les commandants de trirèmes, les chefs de tribus, enfin tous ceux qui étaient obligés de contribuer aux frais des jeux ou à toute autre dépense publique, pourraient être inscrits comme ayant rempli leur obligation, moyennant une légère redevance qu'ils auraient à payer. Il ordonna aussi à la prêtresse de Minerve, dans l'Acropolis, de payer en tribut, à l'occasion d'un mort, une mesure d'orge, autant de froment et une obole. Le même tribut était établi pour chaque cas de naissance. VI. Les Athéniens qui demeuraient à Potidée, manquant d'argent pour subvenir aux frais de la guerre, décrétèrent un cens général de toutes les propriétés, en estimant les propriétés non pas en masse et par tribu, mais individuellement et avec indication de l'endroit où se trouvait chaque propriété, de manière que les pauvres ne pouvaient pas être surtaxés. Celui qui ne possédait rien, devait payer une cote personnelle de deux mines. Ces mesures eurent pour effet le paiement intégral du cens de la part de chaque individu. VII. La ville d'Athènes était pressée par le besoin d'argent. Comme les habitants avaient pour coutume de célébrer splendidement la fête de Bacchus, pour laquelle ils faisaient beaucoup de dépenses en offrandes magnifiques, et dont les préparatifs duraient toute l'année, Antissée leur conseilla, à l'approche de cette fête, de faire le vœu à Bacchus de lui offrir, l'année suivante, le double d'offrandes, et de vendre celles qu'ils avaient déjà rassemblées. (1348) Ce fut par ce moyen qu'il procura assez d'argent pour faire face aux dépenses les plus nécessaires. VIII. Les habitants de Lampsaque attendaient l'arrivée d'un grand nombre de trirèmes. Le prix de la farine était alors de quatre drachmes le médimne. Aussitôt les marchands, qui devaient approvisionner les bâtiments, reçurent l'ordre d'élever le prix à six drachmes, d'ajouter trois oboles au prix ordinaire de l'huile, dont la mesure valait quatre drachmes, et d'en faire autant pour le vin et d'autres objets de consommation. Or, les individus ne touchaient, pour leur compte, que le prix ancien de leurs marchandises ; et la ville, percevant l'excédant ou le produit net de la hausse, s'enrichissait considérablement. IX. Les Héracléotes expédièrent quarante navires contre les tyrans du Bosphore. Comme leurs finances n'étaient pas dans un état prospère, ils achetaient aux marchands tout le blé, l'huile, le vin et autres denrées que ceux-ci avaient à vendre. Ils fixèrent un terme au paiement ; ce qui arrangea d'un côté les marchands, qui aimaient mieux vendre leurs marchandises en gros qu'en détail, de l'autre, les Héracléotes, qui embarquèrent, non pas l'argent de la solde militaire, mais des vivres, sur des vaisseaux de transport dont chacun était commandé par un questeur. Arrivés sur le sol ennemi, ils vendirent tous ces vivres aux soldats, qui fournirent ainsi eux-mêmes l'argent avec lequel les généraux devaient les solder, jusqu'au retour dans leur patrie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010