HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la production et de la destruction des choses, livre I

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  641 formes différentes pour 2776 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἥν
2 Ἐν
2 ἔν
8 ἕν
17 ἓν
15 ἄν
9 ὧν
14 ἦν
1 ὢν
1 ὤν
1 ὃν
23 ὂν
60 ἐν
3 ἣν
21 ὄν
39 ἂν
1 Ἂν
8 ἐὰν
3 Ἐὰν
1 ἀλογίαν
1 οἰκείαν
2 ὑγίειαν
1 ἐνέργειαν
3 ἀλήθειαν
1 συνήθειαν
2 ἐντελέχειαν
2 μέλαν
4 μίαν
1 σπερμίαν
1 μανίαν
1 μέλαιναν
1 δόξαν
1 οἵαν
1 παν
3 ἅπαν
1 πάμπαν
1 Ἀναξαγόραν
1 κατηγορίαν
4 ἀπορίαν
1 χώραν
2 ἦσαν
1 ἀπολαῦσαν
1 ἅπασαν
1 διετέλεσαν
1 ᾠήθησαν
1 ἐγεννήθησαν
1 ἐποίησαν
1 διώρισαν
2 οὖσαν
4 οὐσίαν
2 πᾶσαν
1 χωρίσαν
1 ὑπολείπουσαν
6 Ὅταν
23 ὅταν
3 αἰτίαν
8 γῆν
5 σχεδὸν
2 Σχεδὸν
3 μηδέν
7 μηδὲν
23 οὐδὲν
9 οὐδέν
1 Οὐδὲν
1 ἐμποδών
1 δεῖν
1 συνιδεῖν
1 εἶεν
2 ὅθεν
1 ἀπῆλθεν
1 πέπονθεν
1 ἄποθεν
1 προσελήλυθεν
1 ἀκολουθεῖν
2 δόξειεν
1 εἴπειεν
1 ἀπορήσειεν
1 Ποιεῖν
28 ποιεῖν
1 ἔοικεν
2 δοκεῖν
4 πέφυκεν
1 διελεῖν
2 εἰρήκαμεν
6 φαμεν
1 ἔφαμεν
1 παρειλήφαμεν
2 Λέγομεν
5 λέγομεν
1 ἀποδίδομεν
1 διορίζομεν
2 εἴπομεν
1 ἐροῦμεν
1 ἀντιθήσομεν
2 ζητοῦμεν
3 ὁρῶμεν
1 λάβωμεν
4 λέγωμεν
1 εἴπωμεν
7 κινεῖν
4 γέγονεν
6 εἰπεῖν
1 εὑρεῖν
4 στερεῶν
1 στερεὸν
1 ἐγχωρεῖν
1 ἠγνόησεν
1 ἐποίησεν
1 ἐπέστησεν
1 διώρισεν
1 ἐναντιώσεών
1 ζητεῖν
1 ὑπῆρχεν
1 ζῆν
15 ὕλην
1 κνήμην
1 ἐπιστήμην
1 μόνην
1 τιθεμένην
1 εἰρημένην
1 ὑποκειμένην
1 καιομένην
1 ἐχομένην
2 καλουμένην
2 τοιαύτην
2 ταύτην
1 ἑκάστην
2 παθόν
1 παθὸν
1 παθῶν
3 μεγεθῶν
1 μετατεθὲν
1 μηθέν
1 μηθὲν
2 εἰσελθὸν
1 προσελθὸν
9 οὐθὲν
1 οὐθέν
1 μεταταχθὲν
2 μιχθὲν
2 μιχθέν
14 λέγειν
1 ὑγιάζειν
1 ἀναγκάζειν
1 δοξάζειν
1 διορίζειν
2 σώζειν
1 σχηματίζειν
1 προσήκειν
1 φάσκειν
1 λύειν
1 διαλύειν
2 μεταβάλλειν
6 συμβαίνειν
2 θερμαίνειν
1 περαίνειν
7 φθίνειν
1 μένειν
1 ὑπομένειν
1 ἀκούειν
2 συνείρειν
8 διαφέρειν
10 ἔχειν
2 ὑπάρχειν
1 ἐνυπάρχειν
1 προυπάρχειν
33 πάσχειν
1 ψύχειν
1 διιόν
15 πάλιν
1 δύναμιν
1 ἐξιὼν
3 μίξιν
3 ποιὸν
1 ποιόν
1 χροιὰν
1 κατηγοριῶν
1 τριῶν
1 τιθέασιν
2 πράγμασιν
1 ὀνόμασιν
1 σώμασιν
1 σχήμασιν
1 παντάπασιν
6 φασιν
1 παρεκβᾶσιν
1 εἰσιν
1 μεγέθεσιν
1 σύνθεσιν
3 πάθεσιν
1 δυνάμεσιν
21 γένεσιν
1 χοεῦσιν
5 διαίρεσιν
1 αἰσθήσεσιν
6 αἴσθησιν
1 τίθησιν
4 κίνησιν
6 αὔξησιν
1 ποίησιν
1 στέρησιν
1 μεθίστησιν
7 φησιν
3 θέσιν
1 συντεθῶσιν
5 φθίσιν
1 σύγκρισιν
1 λύσιν
3 οὐσιῶν
1 οὖσιν
1 προιοῦσιν
1 διαιροῦσιν
1 προσιὸν
4 πᾶσιν
2 τίσιν
7 λέγουσιν
1 νομίζουσιν
1 διορίζουσιν
2 κατασκευάζουσιν
1 μεταβάλλουσιν
1 ὑπολαμβάνουσιν
1 διαμένουσιν
1 τυγχάνουσιν
2 διαφέρουσιν
1 ἀναιρήσουσιν
8 φύσιν
16 ἀλλοίωσιν
3 ἐναντίωσιν
1 αἴτιόν
15 ἔστιν
19 ἐστιν
19 κἂν
2 μαλακόν
2 μαλακὸν
3 παθητικὸν
3 παθητικόν
2 παθητικῶν
6 ποιητικὸν
5 ποιητικῶν
3 ποιητικόν
1 μεταβλητικόν
1 κινητικῶν
2 αὐξητικὸν
1 δεκτικὸν
1 δεκτικόν
1 ὑπεικτικὸν
1 χαλκόν
1 δοκῶν
5 λευκὸν
1 λευκὴν
2 λευκόν
1 διελὼν
1 μυελόν
1 μᾶλλόν
1 πολλὴν
2 πολλῶν
3 μεταβολήν
2 μεταβολὴν
4 ἁπλῆν
4 πλὴν
1 ἁπλῶν
10 μέν
18 μὴν
212 μὲν
1 ἡμῶν
4 φαμὲν
1 Φαμὲν
5 στιγμῶν
2 στιγμήν
2 στιγμὴν
1 ἀριθμόν
1 γραμμήν
7 θερμόν
6 θερμὸν
1 ἐνὸν
13 νῦν
1 Νῦν
2 ἱκανὴν
2 διαφανῶν
6 κενόν
9 κενὸν
1 κοινόν
2 κοινὸν
4 γεννᾶν
1 φωνὴν
10 οἷόν
2 ῥᾷον
70 οὖν
10 ἀναγκαῖον
1 Ἀναγκαῖον
1 γοῦν
5 λόγον
1 ἄλογον
3 εὔλογον
1 ἀνάλογον
2 ἔργον
2 περίεργον
2 δέον
1 φροῦδον
4 πλεῖον
6 σημεῖον
3 στοιχεῖον
1 ζῷον
7 μεῖζον
1 Μεῖζον
8 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
1 μάταιον
1 ἀίδιον
1 ῥᾴδιον
1 ἠέλιον
1 ἥλιον
1 ἀλλοιοῦν
1 ὁμοιοῦν
7 ὅμοιον
1 ἀνόμοιον
12 ποιοῦν
2 μόριον
1 παραπλήσιον
16 ὁτιοῦν
2 Αἴτιον
5 αἴτιον
1 Βέλτιον
4 ὄγκον
4 Οὐκοῦν
6 ὅλον
1 ῥιγαλέον
20 δῆλον
1 Δῆλον
1 Ἄδηλον
4 ἄλλον
1 κρύσταλλον
2 μεταβάλλον
1 Μᾶλλον
26 μᾶλλον
1 συνόλον
2 ξύλον
2 πλέον
2 ἐπιστῆμον
1 ἀνεπιστῆμον
1 ὁμώνυμον
1 συνώνυμον
2 συμβαῖνον
1 ὑγιαῖνον
3 λεγόμενον
1 συγκείμενον
9 ὑποκείμενον
7 αὐξανόμενον
2 μιγνύμενον
1 φαινόμενον
6 γινόμενον
1 ἐλαυνόμενον
1 δυνάμενον
1 αὐξόμενον
2 ἀλλοιούμενον
6 κινούμενον
1 ζητούμενον
1 φερόμενον
3 φθειρόμενον
6 ἁπτόμενον
1 σωρευόμενον
1 φυόμενον
1 ἐχόμενον
1 ἐνδεχόμενον
1 ἁψάμενον
1 μανθάνον
2 φθῖνον
11 κινοῦν
1 ὁντινοῦν
24 μόνον
2 μεμιγμένον
1 εἰρημένον
8 διῃρημένον
2 κάμνον
1 ὑπομένον
1 ἐφθαρμένον
1 πεπερασμένον
2 κεχωρισμένον
3 οἶνον
2 ὁπηλικονοῦν
1 χρόνον
1 αὐτοτρίγωνον
1 αὖξον
53 οἷον
2 γελοῖον
1 ποῖόν
2 ὁπῃοῦν
1 Ἄτοπον
6 ἄτοπον
39 τρόπον
8 τόπον
1 ἄνθρωπον
1 ὄμβρον
12 ἕτερον
1 βραδύτερον
12 θάτερον
5 ἑκάτερον
1 θερμότερον
1 Πότερον
15 πότερον
11 πρότερον
4 ὕστερον
1 καττίτερον
1 συναμφότερον
3 ἄπειρον
1 ἀδιάφορον
1 γλίσχρον
2 ἴσον
4 ὅσον
1 ἡτισοῦν
2 μέσον
3 ὁτῳοῦν
1 ἀσώματον
22 ἀδύνατον
2 πειρατέον
2 κρατοῦν
1 ἐπικρατοῦν
4 ἔσχατον
3 θετέον
1 ὑποθετέον
6 ἀδιαίρετον
2 διαιρετέον
2 ἀναίσθητον
8 ἀκίνητον
1 οἰητέον
3 θεωρητέον
2 σιτίον
8 λεκτέον
4 ἐναντίον
5 τοὐναντίον
2 ἀποδοτέον
8 τοιοῦτον
4 τοσοῦτον
1 Τοσοῦτον
13 τοῦτον
2 Σκεπτέον
1 σκεπτέον
2 Ληπτέον
3 ὑποληπτέον
1 ἄφθαρτον
13 πρῶτον
2 τρίτον
6 ὀστοῦν
19 ἕκαστον
1 πλεῖστον
1 ἐπαναποδιστέον
2 εὐόριστον
1 διοριστέον
1 ἀχώριστον
1 ἄπαυστον
1 ἄγνωστον
5 ἧττον
6 ἔλαττον
2 θᾶττον
1 πραγματευτέον
1 δυοῖν
1 ὁποτερουοῦν
2 ἀμφοῖν
1 κοῦφον
1 ἔχον
1 περιέχον
1 στοῖχον
1 ὑπάρχον
10 πάσχον
20 πᾶν
1 χαλεπὸν
1 λοιπὸν
1 λοιπῶν
1 Λοιπὸν
2 λοιπόν
1 ἄνθρωπόν
2 ὁρᾶν
1 φθαρὲν
3 ὑγρόν
2 ὑγρὸν
2 ὁμοιομερῶν
1 ἀνομοιομερῶν
2 φανερόν
5 φανερὸν
4 Φανερὸν
1 φανερῶν
1 πότερόν
1 βαρύτερόν
1 πρότερόν
3 σκληρόν
4 σκληρὸν
1 ξηρόν
1 ξηρὸν
1 μικρόν
1 μικρῶν
3 μικρὸν
7 φθορὰν
3 φθοράν
1 διορᾶν
1 συνορᾶν
1 διαφορῶν
1 μεταφοράν
1 πρὶν
1 ἰατρόν
4 ψυχρὸν
2 ψυχρόν
1 φασίν
1 φασὶν
4 εἰσίν
1 φησὶν
2 οὖσάν
1 ποσὴν
1 Ποσὸν
3 ποσόν
5 ποσὸν
1 παρουσῶν
87 τὴν
41 τὸν
1 Τὴν
115 τῶν
2 Τῶν
5 Τὸν
1 αὑτῶν
17 αὐτῶν
1 αὑτὴν
6 αὐτὴν
14 αὐτὸν
1 αὑτὸν
7 δυνατόν
2 δυνατὸν
2 ταὐτὸν
2 ταὐτόν
12 διαιρετόν
3 διαιρετῶν
7 διαιρετὸν
1 αἰσθητόν
2 αἰσθητὴν
3 αἰσθητὸν
2 κινητῶν
1 ἐπιστητὸν
4 μικτόν
3 μικτὸν
1 μικτῶν
1 τοιοῦτόν
1 ἁπτὸν
7 ἐστὶν
12 ἐστίν
1 θαυμαστὴν
4 χωριστόν
1 χωριστήν
1 χωριστῶν
4 χωριστὸν
1 ἧττόν
1 διττόν
3 τοίνυν
1 ἐποίουν
3 ἁφὴν
1 ἁφήν
2 ἁφῶν
1 τροφὴν
1 μορφήν
1 ὑπεροχήν
1 Ἀρχὴν
4 ἀρχὴν
1 τυχὸν
1 τυχὼν
2 ἀρχαίων
3 λόγων
2 ἐπιπέδων
1 ἕξεων
1 κινήσεων
6 στοιχείων
2 μείζων
1 ὄγκων
1 φάσκων
1 μεγάλων
16 ἄλλων
23 ἀλλήλων
1 ἀτόμων
1 ἐνίων
4 ἐκείνων
4 τινων
1 συντιθεμένων
3 εἰρημένων
1 διῃρημένων
1 διηπορημένων
2 ἀντικειμένων
1 λεγομένων
1 χωριζομένων
1 σχιζομένων
1 αὐξανομένων
1 γενομένων
1 μαινομένων
1 γινομένων
1 φθειρομένων
1 ὑπεισδυομένων
1 διαλυομένων
1 μαχομένων
1 διωρισμένων
1 Διωρισμένων
1 κεχωρισμένων
1 ἀπολλυμένων
1 μιγνυμένων
1 καλουμένων
1 ἀφαιρουμένων
1 ἠλλοιωμένων
1 πεπληρωμένων
1 ἐλαττόνων
1 μορίων
7 πόρων
3 ἑτέρων
1 προτέρων
1 ἀμφοτέρων
3 ὅσων
1 αἰτίων
1 πεφυκότων
2 Πλάτων
1 πραγμάτων
2 παθημάτων
2 σχημάτων
1 γραμμάτων
1 ὀνομάτων
5 σωμάτων
15 ὄντων
3 ἐναντίων
1 μιγέντων
1 προτεθέντων
1 συνελθόντων
3 μιχθέντων
1 ἀλλοιωθέντων
2 συνιόντων
1 μεταβαλλόντων
1 συμβαινόντων
1 φθινόντων
2 ποιούντων
1 κινούντων
3 ἁπάντων
6 πάντων
5 ἐχόντων
2 ὑπαρχόντων
1 πασχόντων
2 τοιούτων
3 Τούτων
31 τούτων
7 ἀδιαιρέτων
2 πρώτων
1 βραχίων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2010