HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  47 formes différentes pour 128 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[7, 1332]   ὅτι τοιοῦτός ἐστιν σπουδαῖος,     διὰ τὴν ἀρετὴν ἀγαθά ἐστι
[7, 1332]   (οὐκ ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ' ἁπλῶς.  λέγω   δ' ἐξ ὑποθέσεως τἀναγκαῖα, τὸ
[7, 1328]   μὲν ποιῆσαι τῷ δὲ λαβεῖν:  λέγω   δ' οἷον ὀργάνῳ τε παντὶ
[7, 1324]   τῶν προτέρων καὶ τῶν νῦν:  λέγω   δὲ δύο τόν τε πολιτικὸν
[7, 1325]   εἶναι μέντοι μηθὲν τούτων ἀδύνατον:  λέγω   δὲ (οἷον περί τε πλήθους
[7, 1325]   ἄλλοις δημιουργοῖς, οἷον ὑφάντῃ καὶ  ναυπηγῷ,   ~(δεῖ τὴν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν
[7, 1333]   οὐκ ἔχει μὲν καθ' αὑτὸ  λόγῳ   δ' ὑπακούειν δυνάμενον: ὧν φαμεν
[7, 1332]   τοῖς ἔθεσιν, ἄνθρωπος δὲ (καὶ  λόγῳ:   μόνος γὰρ ἔχει λόγον: ὥστε
[7, 1323]   ἐπὶ τοσοῦτον ἔστω πεφροιμιασμένα τῷ  λόγῳ:   οὔτε γὰρ μὴ θιγγάνειν αὐτῶν
[7, 1334]   δὲ θεωρῆσαι πότερον παιδευτέοι τῷ  λόγῳ   πρότερον τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα
[7, 1330]   ὑπολαμβάνουσιν, καὶ ταῦθ' ὁρῶντες ἐλεγχομένας  ἔργῳ   τὰς ἐκείνως καλλωπισαμένας. (ἔστι δὲ
[7, 1331]   παρουσία μάλιστα ἐμποιεῖ τὴν ἀληθινὴν  αἰδῶ   καὶ τὸν τῶν ἐλευθέρων φόβον.
[7, 1331]   πρὸς ἀγορᾷ μὲν δεῖ καὶ  συνόδῳ   τινὶ κοινῇ κατεσκευάσθαι, τοιοῦτος δ'
[7, 1330]   ὑγίειαν αἵ τε γὰρ πρὸς  ἕω   τὴν ἔγκλισιν ἔχουσαι καὶ πρὸς
[7, 1323]   ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι τῷ  θεῷ   χρωμένοις, ὃς εὐδαίμων μέν ἐστι
[7, 1326]   (ταύτης ὑπερβάλλουσαν κατὰ πλῆθος εἶναι  μείζω   πόλιν, ἀλλὰ τοῦτ' οὐκ ἔστιν,
[7, 1334]   διὰ τινὸς ἀρετῆς: ἐπεὶ δὲ  μείζω   τε ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὴν
[7, 1326]   οὐκ ἄνθρωπον ἀλλ' ἰατρὸν εἶναι  μείζω   φήσειεν ἄν τις τοῦ διαφέροντος
[7, 1323]   ἔργον σχολῆς (ταῦτα: νῦν δὲ  ὑποκείσθω   τοσοῦτον, ὅτι βίος μὲν ἄριστος,
[7, 1331]   τοιούτων τό γε ἐπὶ πλεῖον  ἀφείσθω   τὰ νῦν. περὶ δὲ τῆς
[7, 1335]   χρόνον λειτουργεῖν ἁρμόττει πρὸς τεκνοποιίαν  ὡρίσθω.   τὰ γὰρ τῶν πρεσβυτέρων (ἔκγονα,
[7, 1326]   περὶ (μὲν οὖν μεγέθους πόλεως  διωρίσθω   τὸν τρόπον τοῦτον. παραπλησίως δὲ
[7, 1336]   φαίνηται τοιοῦτόν τι δρῶν, ~(ἀτιμίᾳ  ζημιούσθω   πρεπούσῃ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. γενομένων
[7, 1330]   ἐπεὶ δὲ καὶ συμβαίνειν ἐνδέχεται  πλείω   τὴν ὑπεροχὴν γίγνεσθαι τῶν ἐπιόντων
[7, 1323]   τοῖς (ἐκεῖνα μὲν κεκτημένοις  πλείω   τῶν χρησίμων, ἐν δὲ τούτοις
[7, 1333]   αὐτῶν, μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ  βελτίω   καὶ τὰ τέλη. τὸν (αὐτὸν
[7, 1324]   γε εὖ φρονοῦντα πρὸς τὸν  βελτίω   σκοπὸν συντάττεσθαι, καὶ τῶν (ἀνθρώπων
[7, 1324]   ἐν δὲ τοῖς Ἴβηρσιν, ἔθνει  πολεμικῷ,   τοσούτους τὸν ἀριθμὸν ὀβελίσκους (καταπηγνύουσι
[7, 1333]   πρὸς πάντα μὲν τοίνυν τῷ  πολιτικῷ   βλέποντι νομοθετητέον, καὶ κατὰ τὰ
[7, 1326]   εἶναι κάλλιον̓ οὕτω καὶ τῷ  πολιτικῷ   καὶ τῷ νομοθέτῃ δεῖ τὴν
[7, 1329]   τὰ δὲ περὶ τὴν Ἰταλίαν  πολλῷ   παλαιότερα τούτων. φασὶ γὰρ οἱ
[7, 1329]   νομίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ  πολλῷ   χρόνῳ, μᾶλλον δ' ἀπειράκις. τὰ
[7, 1325]   ἀληθές: οὐθὲν γὰρ τό γε  δούλῳ   δοῦλος χρῆσθαι σεμνόν:
[7, 1331]   τόπος: ἐνσχολάζειν μὲν γὰρ τὴν  ἄνω   τίθεμεν, ταύτην δὲ πρὸς τὰς
[7, 1328]   δὲ λαβεῖν: λέγω δ' οἷον  ὀργάνῳ   τε παντὶ πρὸς τὸ γιγνόμενον
[7, 1333]   ὅτι καὶ τῶν πολιτῶν τῷ  δυναμένῳ   τοῦτο πειρατέον διώκειν, ὅπως δύνηται
[7, 1329]   γὰρ ὑπερτείνει τοῖς χρόνοις τὴν  (Μίνω   βασιλείαν Σεσώστριος. σχεδὸν μὲν
[7, 1329]   περὶ Κρήτην γενόμενα περὶ τὴν  Μίνω   βασιλείαν, τὰ δὲ περὶ τὴν
[7, 1329]   Σεσώστριος, ὥς φασιν, οὕτω νομοθετήσαντος,  Μίνω   δὲ τὰ (περὶ Κρήτην. ἀρχαία
[7, 1329]   εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ πολλῷ  χρόνῳ,   μᾶλλον δ' ἀπειράκις. τὰ μὲν
[7, 1323]   εἰς ὑπερβολήν, περὶ δὲ τὴν  ἔξω   κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν μετριάζουσιν,
[7, 1336]   μέχρι πέντε ἐτῶν, ἣν οὔτε  πω   πρὸς μάθησιν καλῶς ἔχει προσάγειν
[7, 1336]   ἀπηγορευμένων, τὸν μὲν ἐλεύθερον μὲν  μήπω   δὲ κατακλίσεως (ἠξιωμένον ἐν τοῖς
[7, 1335]   ἐν τοῖς περὶ τῆς παιδονομίας,  (τύπῳ   δὲ ἱκανὸν εἰπεῖν καὶ νῦν.
[7, 1333]   λέγεταί πως. τούτων δὲ ἐν  (ποτέρῳ   μᾶλλον τὸ τέλος, τοῖς μὲν
[7, 1327]   τὸ αὐτὸ νέμειν ἄστυ μήτε  πόρρω   λίαν, (ἀλλὰ κρατεῖσθαι τείχεσι καὶ
[7, 1326]   ἐπιτηδείαν οὖσαν πρὸς τὴν ἐργασίαν  ὅσῳ   γὰρ ἂν αὕτη τυγχάνῃ παρεσκευασμένη
[7, 1334]   φιλοσοφίας καὶ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης,  ὅσῳ   μᾶλλον σχολάζουσιν ἐν ἀφθονίᾳ τῶν
[7, 1323]   δὲ περὶ ψυχὴν ἕκαστον ἀγαθῶν,  ὅσῳ   περ ἂν ὑπερβάλλῃ, τοσούτῳ μᾶλλον
[7, 1332]   σπουδαῖος ἀνὴρ καὶ πενίᾳ καὶ  νόσῳ   καὶ (ταῖς ἄλλαις τύχαις ταῖς
[7, 1323]   συγχωρήσειαν, (διαφέρονται δ' ἐν τῷ  ποσῷ   καὶ ταῖς ὑπεροχαῖς. τῆς μὲν
[7, 1333]   ὅπερ ἐγκαλοῦσιν οἱ Λάκωνες Παυσανίᾳ  τῷ   βασιλεῖ, καίπερ (ἔχοντι τηλικαύτην τιμήν.
[7, 1328]   ὀφείλεσθαι τὴν εὐεργεσίαν ὑπολαμβάνουσι, πρὸς  τῷ   βλάβει καὶ ταύτης ἀποστερεῖσθαι (νομίζουσιν:
[7, 1334]   ἄλλοις μέγιστα τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ  τῷ   γίνεσθαι ταῦτα μᾶλλον διὰ τινὸς
[7, 1328]   ἀλλ' τῷ μὲν ποιῆσαι  τῷ   δὲ λαβεῖν: λέγω δ' οἷον
[7, 1333]   γὰρ ὅτι καὶ τῶν πολιτῶν  τῷ   δυναμένῳ τοῦτο πειρατέον διώκειν, ὅπως
[7, 1325]   καλὸν καὶ τὸ δίκαιον ἐν  τῷ   ἐν μέρει, τοῦτο γὰρ ἴσον
[7, 1335]   μὴ διωρισμένον τῇ αἰσθήσει καὶ  τῷ   ζῆν ἔσται. ἐπεὶ δ'
[7, 1323]   ταύτας, ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι  τῷ   θεῷ χρωμένοις, ὃς εὐδαίμων μέν
[7, 1332]   πολιτῶν, οὕτως αἱρετώτερον: ἀκολουθεῖ γὰρ  τῷ   καθ' ἕκαστον καὶ τὸ πάντας.
[7, 1330]   ἐνοικούντων, τοῦτο δ' ἐστὶν ἐν  τῷ   κεῖσθαι τὸν τόπον ἔν τε
[7, 1323]   μὲν ἐπὶ τοσοῦτον ἔστω πεφροιμιασμένα  τῷ   λόγῳ: οὔτε γὰρ μὴ θιγγάνειν
[7, 1334]   λοιπὸν δὲ θεωρῆσαι πότερον παιδευτέοι  τῷ   λόγῳ πρότερον τοῖς ἔθεσιν.
[7, 1327]   πολλὰς γὰρ ἐκπληροῦσι (τριήρεις, κεκτημένοι  τῷ   μεγέθει πόλιν ἑτέρων ἐμμελεστέραν. περὶ
[7, 1328]   γε τούτοις (κοινὸν ἀλλ'  τῷ   μὲν ποιῆσαι τῷ δὲ λαβεῖν:
[7, 1325]   καλὰς τὰς πράξεις ἐνδέχεται εἶναι  τῷ   μὴ διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνὴρ
[7, 1334]   οὐ ταύτῃ διαφέρουσι τῶν ἄλλων,  ~(τῷ   μὴ νομίζειν ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις
[7, 1324]   ἐν ἑορτῇ τινι σκύφον περιφερόμενον  τῷ   μηθένα ἀπεκταγκότι πολέμιον: ἐν δὲ
[7, 1326]   οὕτω καὶ τῷ πολιτικῷ καὶ  τῷ   νομοθέτῃ δεῖ τὴν οἰκείαν ὕλην
[7, 1332]   δεῖ τοὺς μέλλοντας εὐχειρώτους ἔσεσθαι  τῷ   νομοθέτῃ, διωρίσμεθα πρότερον: (τὸ δὲ
[7, 1335]   τροφῇ χρωμένας. τοῦτο δὲ ῥᾴδιον  τῷ   νομοθέτῃ ποιῆσαι προστάξαντι καθ' (ἡμέραν
[7, 1333]   ἄρχοντα ὕστερον, τοῦτ' ἂν εἴη  τῷ   νομοθέτῃ πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες ἀγαθοὶ
[7, 1327]   φύσιν τοὺς μέλλοντας εὐαγώγους ἔσεσθαι  τῷ   νομοθέτῃ πρὸς τὴν ἀρετήν. ὅπερ
[7, 1330]   τοὺς ὁμοίους καὶ μὴ πολὺ  τῷ   πλήθει διαφέροντας οὐ καλὸν τὸ
[7, 1325]   δεῖν τὸν δυνάμενον ἄρχειν παριέναι  τῷ   πλησίον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀφαιρεῖσθαι, καὶ
[7, 1323]   ἀλλὰ δι' αὑτὸν αὐτὸς καὶ  τῷ   ποιός τις εἶναι τὴν φύσιν,
[7, 1332]   τοσούτους τε εἶναι τοὺς ἐν  τῷ   πολιτεύματι τὸ πλῆθος ὥστ' εἶναι
[7, 1333]   ἕνεκεν. πρὸς πάντα μὲν τοίνυν  τῷ   πολιτικῷ βλέποντι νομοθετητέον, καὶ κατὰ
[7, 1326]   τέχνης εἶναι κάλλιον̓ οὕτω καὶ  τῷ   πολιτικῷ καὶ τῷ νομοθέτῃ δεῖ
[7, 1329]   δεῖ νομίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν  τῷ   πολλῷ χρόνῳ, μᾶλλον δ' ἀπειράκις.
[7, 1323]   ἂν συγχωρήσειαν, (διαφέρονται δ' ἐν  τῷ   ποσῷ καὶ ταῖς ὑπεροχαῖς. τῆς
[7, 1331]   σκοπὸς ἔκκειται καλῶς, ἐν δὲ  τῷ   πράττειν τοῦ τυχεῖν αὐτοῦ διαμαρτάνουσιν,
[7, 1334]   μᾶλλον τὸ μὴ δύνασθαι ἐν  τῷ   σχολάζειν χρῆσθαι, ἀλλ' ἀσχολοῦντας μὲν
[7, 1323]   τε ἐκτὸς καὶ τῶν ἐν  τῷ   σώματι καὶ τῶν ἐν τῇ
[7, 1334]   τὸν αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι  τῷ   τε ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ τῇ
[7, 1333]   πράξεις καθ' αὑτὰς ὡς ἐν  τῷ   τέλει καὶ τῷ τίνος ἕνεκεν.
[7, 1333]   ἐπιταττομένων οὐ τοῖς ἔργοις ἀλλὰ  τῷ   τίνος ἕνεκα. διὸ πολλὰ τῶν
[7, 1333]   ὡς ἐν τῷ τέλει καὶ  τῷ   τίνος ἕνεκεν. ἐπεὶ δὲ πολίτου
[7, 1331]   δ' ἐστὶν ἓν μὲν ἐν  τῷ   τὸν σκοπὸν κεῖσθαι καὶ τὸ
[7, 1332]   μὴν σπουδαία γε πόλις ἐστὶ  τῷ   τοὺς πολίτας τοὺς μετέχοντας τῆς
[7, 1323]   τὸ ζῆν εὐδαιμόνως, εἴτ' ἐν  τῷ   χαίρειν ἐστὶν εἴτ' ἐν ἀρετῇ
[7, 1325]   ἔσται τῶν πολεμίων: (μηθὲν γὰρ  ὑπαρχέτω   τοιοῦτον. δῆλον ἄρα ὅτι πάσας
[7, 1329]   εἶναι καὶ τὸ γεωργοῦν. ἐν  Αἰγύπτῳ   τε γὰρ ἔχει τὸν τρόπον
[7, 1323]   βίος μὲν ἄριστος, καὶ χωρὶς  ἑκάστῳ   καὶ κοινῇ ταῖς πόλεσιν, ~(ὁ
[7, 1330]   πρὸς πόλιν, ἵνα δύο κλήρων  ἑκάστῳ   νεμηθέντων ἀμφοτέρων τῶν τόπων πάντες
[7, 1325]   βίον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἄριστον  ἑκάστῳ   τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κοινῇ
[7, 1323]   τὴν ψυχήν. ὅτι μὲν οὖν  ἑκάστῳ   τῆς εὐδαιμονίας ἐπιβάλλει τοσοῦτον ὅσον
[7, 1333]   τοῖν δυοῖν: αἰεὶ γὰρ  ἑκάστῳ   τοῦθ' αἱρετώτατον (οὗ τυχεῖν ἔστιν
[7, 1327]   καὶ περὶ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως  ἔστω   διωρισμένα τὸν τρόπον τοῦτον: περὶ
[7, 1335]   πρὸς ἄλλην πρὸς ἄλλον,  ἔστω   μὲν ἁπλῶς μὴ καλὸν (ἁπτόμενον
[7, 1335]   ἀποθέσεως καὶ (τροφῆς τῶν γιγνομένων  ἔστω   νόμος μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν, διὰ
[7, 1323]   γὰρ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον  ἔστω   πεφροιμιασμένα τῷ λόγῳ: οὔτε γὰρ
[7, 1323]   καὶ τοῦ πράττειν κατὰ ταύτας,  ἔστω   συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι τῷ θεῷ
[7, 1336]   λόγους ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς μὲν οὖν  ἔστω   τοῖς (ἄρχουσι μηθέν, μήτε ἄγαλμα
[7, 1336]   ἀκούειν δεῖ τοὺς τηλικούτους, ἐπιμελὲς  ἔστω   τοῖς ἄρχουσιν οὓς καλοῦσι παιδονόμους.
[7, 1334]   ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι τῷ τε  ἀρίστῳ   ἀνδρὶ καὶ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ,
[7, 1325]   τὸ κύριον εἶναι πάντων ἄριστον:  οὕτω   γὰρ ἂν πλείστων καὶ καλλίστων
[7, 1330]   μήτε ὁμοφύλων πάντων μήτε θυμοειδῶν  οὕτω   γὰρ ἂν πρός τε τὴν
[7, 1330]   κατὰ μέρη δὲ καὶ τόπους:  οὕτω   γὰρ καὶ πρὸς ἀσφάλειαν καὶ
[7, 1333]   μᾶλλον τὸ τέλος, τοῖς μὲν  οὕτω   διαιροῦσιν ὡς ἡμεῖς φαμεν οὐκ
[7, 1333]   καὶ τὸ μὴ καλὸν οὐχ  οὕτω   διαφέρουσιν (αἱ πράξεις καθ' αὑτὰς
[7, 1325]   τάχ' ἂν ὑπολάβοι τις τούτων  οὕτω   διωρισμένων (ὅτι τὸ κύριον εἶναι
[7, 1333]   πολλὴ χορηγία γίγνεται τῶν εὐτυχημάτων,  οὕτω   καὶ Θίβρων ἀγάμενος φαίνεται τὸν
[7, 1327]   ἀνθρώπων εὐσύνοπτον ἔφαμεν εἶναι δεῖν,  οὕτω   καὶ τὴν χώραν: τὸ δ'
[7, 1334]   ψυχὴ καὶ σῶμα δύ' ἐστίν,  οὕτω   καὶ τῆς ψυχῆς ὁρῶμεν δύο
[7, 1334]   πρότερον τῇ γενέσει τῆς ψυχῆς,  οὕτω   καὶ τὸ ἄλογον τοῦ λόγον
[7, 1326]   ὑπὸ τῆς τέχνης εἶναι κάλλιον̓  οὕτω   καὶ τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ
[7, 1329]   περὶ Αἴγυπτον Σεσώστριος, ὥς φασιν,  οὕτω   νομοθετήσαντος, Μίνω δὲ τὰ (περὶ
[7, 1325]   αὑτὰς πόλεις ἱδρυμένας καὶ (ζῆν  οὕτω   προῃρημένας: ἐνδέχεται γὰρ κατὰ μέρη
[7, 1331]   ἐστι δι' ὧν τρόπων πλεονεκτήσουσιν,  οὕτω   τὰ μὲν εὕρηται τὰ δὲ
[7, 1330]   κεῖσθαι τὸν τόπον ἔν τε  τοιούτῳ   καὶ πρὸς (τοιοῦτον καλῶς, δεύτερον
[7, 1324]   τὴν αὐτήν. ὅσοι γὰρ ἐν  πλούτῳ   τὸ ζῆν εὖ τίθενται ἐφ'
[7, 1335]   τριάκοντα μικρόν πρότερον: (ἐν  τοσούτῳ   γὰρ ἀκμάζουσί τε τοῖς σώμασιν
[7, 1323]   ἀγαθῶν, ὅσῳ περ ἂν ὑπερβάλλῃ,  τοσούτῳ   μᾶλλον χρήσιμον εἶναι, εἰ δεῖ
[7, 1325]   δύναμιν τὴν πρακτικὴν τῶν ἀρίστων,  τούτῳ   καλὸν ἀκολουθεῖν καὶ τούτῳ πείθεσθαι
[7, 1325]   ἀρίστων, τούτῳ καλὸν ἀκολουθεῖν καὶ  τούτῳ   πείθεσθαι δίκαιον. δεῖ δ' οὐ
[7, 1327]   τοὺς ἐπιτιθεμένους, εἰ μὴ κατ'  ἄμφω   δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ θάτερον ὑπάρξει
[7, 1329]   θετέον τοῖς αὐτοῖς ἀποδοτέον  ἄμφω;   φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο, διότι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007