HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  2 formes différentes pour 51 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[7, 1336]   καὶ πρὸς τὰ ψύχη συνεθίζειν  ἐκ   μικρῶν παίδων: τοῦτο γὰρ καὶ
[7, 1326]   δὲ πόλις αὔταρκεσ̓ δὲ  ἐκ   πολλῶν ἄγαν ἐν μὲν τοῖς
[7, 1336]   εὐθὺς ἀρχομένων βέλτιον ἐθίζειν μέν,  ἐκ   προσαγωγῆς δ' ἐθίζειν: (εὐφυὴς δ'
[7, 1336]   ὄντας. ὅλως μὲν οὖν αἰσχρολογίαν  ἐκ   τῆς πόλεως, ὥσπερ ἄλλο τι,
[7, 1329]   δημιουργόν ἐστιν. τοῦτο δὲ δῆλον  ἐκ   τῆς ὑποθέσεως: τὸ μὲν γὰρ
[7, 1331]   περὶ δὲ τῆς πολιτείας αὐτῆς,  ἐκ   τίνων καὶ ποίων (δεῖ συνεστάναι
[7, 1326]   μὲν εἶναι πόλιν ἀναγκαῖον τὴν  ἐκ   τοσούτου πλήθους πρῶτον πλῆθος
[7, 1336]   τι, δεῖ (τὸν νομοθέτην ἐξορίζειν  ἐκ   τοῦ γὰρ εὐχερῶς λέγειν ὁτιοῦν
[7, 1325]   τὰς τῶν ἀποβαινόντων χάριν γιγνομένας  ἐκ   τοῦ πράττειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον
[7, 1327]   τὴν πολυανθρωπίαν: γίνεσθαι μὲν γὰρ  ἐκ   τοῦ χρῆσθαι τῇ θαλάττῃ διαπέμποντας
[7, 1328]   τοίνυν (τῶν ἔργων τὸν ἀριθμόν:  ἐκ   τούτων γὰρ ἔσται δῆλον. πρῶτον
[7, 1334]   καὶ ὅτι δι' αὑτήν, φανερὸν  (ἐκ   τούτων: πῶς δὲ καὶ διὰ
[7, 1328]   ἀδύνατον ὑπάρχειν εἴρηται πρότερον, φανερὸν  ἐκ   τούτων ὡς ἐν τῇ κάλλιστα
[7, 1332]   μᾶλλον τῆς τέχνης. ἀναγκαῖον τοίνυν  ἐκ   τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ὑπάρχειν,
[7, 1330]   καὶ τῆς χώρας ἁπάσης ὁμοίως  ἐκ   τῶν ἐνδεχομένων, εἴρηται πρότερον: αὐτῆς
[7, 1326]   ἐστὶν τῆς ὑπερβολῆς ὅρος,  ἐκ   τῶν ἔργων ἰδεῖν ῥᾴδιον. εἰσὶ
[7, 1326]   ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε  ἐκ   τῶν ἔργων φανερόν, ὅτι χαλεπόν,
[7, 1329]   βαρβάρους περιοίκους. λοιπὸν δ'  ἐκ   τῶν καταριθμηθέντων τὸ τῶν ἱερέων
[7, 1324]   καθάπερ ἐν Καρχηδόνι φασὶ τὸν  ἐκ   τῶν κρίκων κόσμον λαμβάνειν ὅσας
[7, 1336]   ποιεῖν σύνεγγυς: μάλιστα μὲν οὖν  ἐκ   τῶν νέων, ὅπως μήτε λέγωσι
[7, 1323]   πράττειν προσήκει τοὺς ἄριστα πολιτευομένους  ἐκ   τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ἐὰν μή
[7, 1327]   καὶ τὴν χώραν τῆς θαλάττης,  οὐκ   ἄδηλον. καὶ γὰρ πρὸς τὸ
[7, 1327]   βέλτιστον ὑπάρχειν μέχρι τινὸς πλήθους,  οὐκ   ἄδηλον ~(οὔ γὰρ μόνον αὑτοῖς
[7, 1333]   οὕτω διαιροῦσιν ὡς ἡμεῖς φαμεν  οὐκ   ἄδηλον πῶς λεκτέον. αἰεὶ γὰρ
[7, 1324]   εἶναι δίκαιον οὐδὲ συμφέρον, τοῦτ'  οὐκ   αἰσχύνονται πρὸς τοὺς ἄλλους ἀσκοῦντες:
[7, 1325]   ἐπαινεῖν τὸ ἀπρακτεῖν τοῦ πράττειν  οὐκ   ἀληθές: γὰρ εὐδαιμονία πρᾶξίς
[7, 1330]   πολέμων, ὡς διὰ τὸ ἴδιον  οὐκ   ἂν δυναμένους βουλεύσασθαι καλῶς. τὴν
[7, 1328]   συστάσεως ὧν ἄνευ τὸ ὅλον  οὐκ   ἂν εἴη, δῆλον ὡς οὐδὲ
[7, 1328]   ταυτί ἐστιν ὧν ἄνευ πόλις  οὐκ   ἂν εἴη: καὶ γὰρ
[7, 1325]   πρακτικός. ἀλλὰ τὸν πρακτικὸν  οὐκ   ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἑτέρους, καθάπερ
[7, 1327]   γιγνομένην περὶ τὸν ναυτικὸν ὄχλον  οὐκ   ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν: οὐθὲν
[7, 1326]   οἰητέον εἶναι μεγίστην, οἷον (Ἱπποκράτην  οὐκ   ἄνθρωπον ἀλλ' ἰατρὸν εἶναι μείζω
[7, 1326]   μὲν ἐξ ὀλίγων λίαν  οὐκ   αὐτάρκης δὲ πόλις αὔταρκεσ̓
[7, 1324]   πολιτικόν, ἐφ' ἑκάστης γὰρ ἀρετῆς  οὐκ   εἶναι πράξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις
[7, 1329]   τῆς ἀρετῆς, εὐδαίμονα δὲ πόλιν  οὐκ   εἰς μέρος τι βλέψαντας δεῖ
[7, 1325]   καὶ πᾶς κόσμος, οἷς  οὐκ   εἰσὶν ἐξωτερικαὶ πράξεις (παρὰ τὰς
[7, 1323]   (αἱρεῖσθαι τοὺς εὖ φρονοῦντας, ἀλλ'  οὐκ   ἐκείνων ἕνεκεν τὴν ψυχήν. ὅτι
[7, 1328]   κοινὰ τούτων ἐξ ἀνάγκης ἐστίν.  οὐκ   ἐν πάσῃ δὲ ταὐτὸ πολιτείᾳ.
[7, 1332]   χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύτην  (οὐκ   ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ' ἁπλῶς. λέγω
[7, 1331]   (ἐχούσαις, τοῖς δὲ μὴ κεκτημένοις  οὐκ   ἔξεστιν. εἰ δὴ τοῦτον ἔχει
[7, 1324]   τὴν φορβειάν: ἐν δὲ Σκύθαις  οὐκ   ἐξῆν πίνειν ἐν ἑορτῇ τινι
[7, 1326]   ἔχον, οἷον πλοῖον σπιθαμιαῖον μὲν  οὐκ   ἔσται πλοῖον ὅλως, οὐδὲ δυοῖν
[7, 1326]   εἶναι μείζω πόλιν, ἀλλὰ τοῦτ'  οὐκ   ἔστιν, ὥσπερ εἴπομεν, ἀόριστον. τίς
[7, 1333]   ὑπάρχει τοῖς Λάκωσι τὸ ἄρχειν,  οὐκ   εὐδαίμονες, οὐδ' νομοθέτης ἀγαθός.
[7, 1333]   λόγον καθ' αὑτό, τὸ δ'  οὐκ   ἔχει μὲν καθ' αὑτὸ λόγῳ
[7, 1324]   πολιτικῶς δὲ τὸ μὲν ἄδικον  οὐκ   ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν τῇ
[7, 1325]   νομίζειν πᾶσαν ἀρχὴν εἶναι δεσποτείαν  οὐκ   ὀρθόν: οὐ γὰρ ἔλαττον διέστηκεν
[7, 1336]   διατάσεις (τῶν παίδων καὶ κλαυθμοὺς  οὐκ   ὀρθῶς ἀπαγορεύουσιν οἱ κωλύοντες ἐν
[7, 1333]   νόμοις, ἀποβεβλήκασι τὸ ζῆν καλῶς.  οὐκ   ὀρθῶς δ' ὑπολαμβάνουσιν οὐδὲ περὶ
[7, 1332]   τοῖς χεῖρον, οἱ δ' εὐθὺς  οὐκ   ὀρθῶς ζητοῦσι τὴν εὐδαιμονίαν, ἐξουσίας
[7, 1325]   ἀμφότεροι λέγουσιν ὀρθῶς τὰ δὲ  οὐκ   ὀρθῶς, οἱ μὲν ὅτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007