HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VII

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  97 formes différentes pour 401 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[7, 1331]   ἱερῶν νόμος ἀφορίζει χωρὶς     τι μαντεῖον ἄλλο πυθόχρηστον. εἴη
[7, 1335]   τὸ δὲ λοιπὸν ὑγιείας χάριν     τινος ἄλλης τοιαύτης αἰτίας φαίνεσθαι
[7, 1325]   ἐλευθέρων ἀρχὴ τῆς τῶν δούλων     αὐτὸ τὸ φύσει ἐλεύθερον τοῦ
[7, 1329]   ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς γεωργοὺς δούλους     βαρβάρους περιοίκους. λοιπὸν δ' ἐκ
[7, 1324]   ἔργον ἐστὶ τὸ πεῖσαι     βιάσασθαι τοῦ μὲν τοὺς θεραπευομένους
[7, 1327]   πότερον ὠφέλιμος ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν     βλαβερά, πολλὰ τυγχάνουσιν ἀμφισβητοῦντες: τό
[7, 1323]   εἴς τἰ, ὧν τὴν ὑπερβολὴν     βλάπτειν ἀναγκαῖον μηθὲν ὄφελος
[7, 1336]   φανερὸν ὅτι καὶ τὸ θεωρεῖν     γραφὰς λόγους ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς
[7, 1325]   ἀνὴρ γυναικὸς πατὴρ (τέκνων     δεσπότης δούλων: ὥστε παραβαίνων
[7, 1336]   αὐτῶν ὅσα (ἔχει μοχθηρίαν     δυσμένειαν. διελθόντων δὲ τῶν πέντε
[7, 1323]   κοινῇ καὶ χωρὶς αὐτὸς     ἕτερος. νομίσαντας οὖν ἱκανῶς πολλὰ
[7, 1324]   ὥσπερ οὐδὲ θηρεύειν ἐπὶ θοίνην     θυσίαν (ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ πρὸς
[7, 1328]   καὶ τοὺς βουλευομένους καὶ δικάζοντας,     καθ' ἕκαστον ἔργον τῶν εἰρημένων
[7, 1337]   κοινῇ (ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν     κατ' ἴδιον τρόπον γίγνεται
[7, 1336]   καὶ τὸ θεωρεῖν γραφὰς     λόγους ἀσχήμονας. ἐπιμελὲς μὲν οὖν
[7, 1323]   καὶ διεψευσμένον ὥσπερ τι παιδίον     μαινόμενον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν λεγόμενα
[7, 1324]   τοῦ συμπολιτεύεσθαι καὶ κοινωνεῖν πόλεως     μᾶλλον ξενικὸς καὶ τῆς
[7, 1324]   πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς     μᾶλλον πάντων τῶν ἐκτὸς
[7, 1326]   δὲ τὸν ὅρον εἰ καλῶς     μὴ καλῶς λέγομεν, ὕστερον ἐπισκεπτέον
[7, 1329]   τῶν ὅπλων κύριοι καὶ μένειν     μὴ μένειν κύριοι τὴν πολιτείαν.
[7, 1324]   ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως     μὴ τὴν αὐτήν, λοιπόν ἐστιν
[7, 1328]   μετέχειν αὐτῆς τοὺς δὲ μικρὸν     (μηδέν, δῆλον ὡς τοῦτ' αἴτιον
[7, 1323]   τὴν ὑπερβολὴν βλάπτειν ἀναγκαῖον     μηθὲν ὄφελος εἶναι τοῖς (ἔχουσιν,
[7, 1335]   ὃν οὐχ ὑπερβαίνει πληθύον ἔτι,     μικρόν> διὸ τὰς μὲν ἁρμόττει
[7, 1335]   τοὺς δ' ἑπτὰ καὶ τριάκοντα     μικρόν πρότερον: (ἐν τοσούτῳ γὰρ
[7, 1336]   μάλιστα δ' αὐτῶν ὅσα (ἔχει     μοχθηρίαν δυσμένειαν. διελθόντων δὲ
[7, 1324]   γὰρ ἂν εἴη τοῦτο πολιτικὸν     νομοθετικόν, γε μηδὲ νόμιμόν
[7, 1333]   αἱρετωτέρας εἶναι τοῖς δυναμένοις τυγχάνειν     πασῶν τοῖν δυοῖν: αἰεὶ
[7, 1325]   διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνὴρ γυναικὸς     πατὴρ (τέκνων δεσπότης δούλων:
[7, 1324]   τοῦ κυβερνήτου ἔργον ἐστὶ τὸ     πεῖσαι βιάσασθαι τοῦ μὲν
[7, 1335]   τῶν πεντήκοντα (ἐτῶν. ὥστε τέτταρσιν     πέντε ἔτεσιν ὑπερβάλλοντα τὴν ἡλικίαν
[7, 1323]   μηθενός, ἂν ἐπιθυμήσῃ τοῦ φαγεῖν     πιεῖν, τῶν ἐσχάτων, ἕνεκα δὲ
[7, 1336]   δέ τις φαίνηταί τι λέγων     πράττων τῶν ἀπηγορευμένων, τὸν μὲν
[7, 1335]   περὶ δὲ τῆς πρὸς ἄλλην     πρὸς ἄλλον, ἔστω μὲν ἁπλῶς
[7, 1328]   φίλους θυμὸς αἴρεται μᾶλλον     πρὸς τοὺς ἀγνῶτας, ὀλιγωρεῖσθαι νομίσας.
[7, 1325]   γειτνιῶντες, ποῖα πρὸς ποίους ἀσκητέον     πῶς τοῖς καθήκουσι πρὸς ἑκάστους
[7, 1328]   ἔργον τῶν εἰρημένων ἄλλους ὑποθετέον,     τὰ μὲν ἴδια τὰ δὲ
[7, 1334]   γεννᾶν τῆς δὲ μὴ δυναμένης,     ταύτης μὲν τοῦ δ' ἀνδρὸς
[7, 1336]   οὔτε κωμῳδίας θεατὰς ἐατέον, πρὶν     τὴν ἡλικίαν λάβωσιν ἐν
[7, 1334]   τὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκαῖον εἶναι προτέραν     τὴν τῆς ψυχῆς, ἔπειτα τὴν
[7, 1334]   καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τὴν τούτων     τὴν τῶν ἀρετῶν καὶ ὅτι
[7, 1326]   ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος πλήθους,     τίς κῆρυξ μὴ Στεντόρειος; διὸ
[7, 1333]   τοῖς δυναμένοις τυγχάνειν πασῶν     τοῖν δυοῖν: αἰεὶ γὰρ ἑκάστῳ
[7, 1329]   πότερον ἕτερα καὶ ταῦτα θετέον     τοῖς αὐτοῖς ἀποδοτέον ἄμφω; φανερὸν
[7, 1334]   πότερον παιδευτέοι τῷ λόγῳ πρότερον     τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ δεῖ
[7, 1323]   ἔξω κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν μετριάζουσιν,     τοῖς (ἐκεῖνα μὲν κεκτημένοις πλείω
[7, 1324]   εἶναι πράξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις     τοῖς τὰ κοινὰ πράττουσι καὶ
[7, 1332]   τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους     τοὺς αὐτοὺς διὰ (βίου: δῆλον
[7, 1328]   (ἔν) γε τούτοις (κοινὸν ἀλλ'     τῷ μὲν ποιῆσαι τῷ δὲ
[7, 1331]   δὲ οὔ, διά τινα τύχην     φύσιν δεῖται γὰρ καὶ χορηγίας
[7, 1324]   δὲ θηρευτὸν ἂν ἄγριον     ἐδεστὸν ζῷον. ἀλλὰ μὴν εἴη
[7, 1330]   τὰς ἄλλας πράξεις, ἂν εὔτομος     καὶ κατὰ τὸν νεώτερον καὶ
[7, 1335]   (ἁπτόμενον φαίνεσθαι μηδαμῇ μηδαμῶς, ὅταν     καὶ προσαγορευθῇ πόσις: περὶ δὲ
[7, 1325]   καλόν. διὸ κἂν ἄλλος τις     κρείττων κατ' ἀρετὴν καὶ κατὰ
[7, 1330]   πάνθ' ὅμοια μηδ' ἀφθονία τοιούτων     ναμάτων, χωρὶς τά τε εἰς
[7, 1324]   καὶ τὴν πόλιν ὅλην, ἐὰν     πλουσία, (μακαρίζουσιν: ὅσοι τε τὸν
[7, 1328]   τῶν τοιούτων ἐστίν. ὅταν δ'     τὸ μὲν τούτου ἕνεκεν τὸ
[7, 1336]   τὴν τροφήν, ὁποία (τις ἂν  ᾖ.   φαίνεται δὲ διά τε τῶν
[7, 1336]   τροφὴ μάλιστ' οἰκεία τοῖς σώμασιν,  ἡ>   ἀοινοτέρα δὲ διὰ τὰ νοσήματα.
[7, 1331]   δὲ πρεσβυτέρους παρὰ (τοῖς ἄρχουσιν:     γὰρ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἀρχόντων
[7, 1325]   δούλῳ δοῦλος χρῆσθαι σεμνόν:     γὰρ ἐπίταξις περὶ τῶν
[7, 1325]   ἀπρακτεῖν τοῦ πράττειν οὐκ ἀληθές:     γὰρ εὐδαιμονία πρᾶξίς ἐστιν, ἔτι
[7, 1325]   αὑτῶν ἕνεκεν θεωρίας καὶ διανοήσεις:     γὰρ εὐπραξία τέλος, ὥστε καὶ
[7, 1328]   δεῖται πᾶσα πόλις ὡς εἰπεῖν     γὰρ πόλις πλῆθός ἐστιν οὐ
[7, 1336]   τρόπον τινὰ γυμνασία τοῖς σώμασιν:     γὰρ τοῦ πνεύματος κάθεξις ποιεῖ
[7, 1326]   ὧν συνίσταται πόλις οἰκείων μορίων:     γὰρ τούτων ὑπεροχὴ τοῦ πλήθους
[7, 1332]   εἴρηται δὲ πρότερον περὶ αὐτοῦ.     γὰρ φύσις δέδωκε τὴν διαίρεσιν
[7, 1334]   καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὡς     γένεσις ἀπ' ἀρχῆς ἐστι καὶ
[7, 1335]   ἐὰν γίγνηται κατὰ λόγον εὐθὺς     γένεσις, τοῖς δὲ ἤδη καταλελυμένης
[7, 1326]   αὐτάρκης δὲ πόλις αὔταρκεσ̓     δὲ ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν
[7, 1334]   χάρις παρὰ τῶν τέκνων,     δὲ παρὰ τῶν πατέρων βοήθεια
[7, 1326]   ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης     δὲ πόλις αὔταρκεσ̓ δὲ
[7, 1328]   ἔμψυχα μέρη τῆς κτήσεώς ἐστιν:     δὲ πόλις κοινωνία τίς ἐστι
[7, 1334]   ἀναγκάζει δικαίους εἶναι καὶ σωφρονεῖν,     δὲ τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις καὶ
[7, 1333]   μὲν τοῦ ἄρχοντος χάριν     δὲ τοῦ ἀρχομένου. (τούτων δὲ
[7, 1330]   ἀλλὰ μᾶλλον ἰσχυροὶ τόποι πλείους.     δὲ τῶν ἰδίων οἰκήσεων διάθεσις
[7, 1330]   πλεῖστον συμβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίειαν:     δὲ τῶν ὑδάτων καὶ τοῦ
[7, 1329]   (μὲν δύναμις ἐν νεωτέροις,     δὲ φρόνησις ἐν πρεσβυτέροις εἶναὶ,
[7, 1335]   τοῖς χρόνοις εὐκαίρως: ἔτι δὲ     διαδοχὴ τῶν τέκνων τοῖς μὲν
[7, 1329]   δίκαιόν ἐστιν: ἔχει γὰρ αὕτη     διαίρεσις τὸ κατ' ἀξίαν. ἀλλὰ
[7, 1335]   πρὸς ὑγίειαν καὶ τεκνοποιίαν, οὔτε     θεραπευτικὴ καὶ κακοπονητικὴ λίαν, ἀλλ'
[7, 1328]   ταῖς πόλεσιν, οὐδὲν δ' ἐστὶν     κτῆσις μέρος τῆς (πόλεως: πολλὰ
[7, 1334]   ἀνδραποδώδεις. (διὸ δεῖ μὴ καθάπερ     Λακεδαιμονίων πόλις τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν.
[7, 1326]   οὗτός ἐστι πόλεως ὅρος ἄριστος,     μεγίστη τοῦ πλήθους ὑπερβολὴ πρὸς
[7, 1335]   τῷ ζῆν ἔσται. ἐπεὶ δ'     μὲν ἀρχὴ τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ
[7, 1329]   ἅμα δέ, ἀλλ' ὥσπερ πέφυκεν     (μὲν δύναμις ἐν νεωτέροις,
[7, 1326]   ὑπερβολήν: ὁμοίως δὲ καὶ πόλις     μὲν ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ
[7, 1329]   οἱ Χῶνες Οἰνωτροὶ τὸ γένος.     μὲν οὖν τῶν συσσιτίων τάξις
[7, 1333]   ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται λόγοις,     μὲν τοῦ ἄρχοντος χάριν
[7, 1335]   θεραπευτικὴ καὶ κακοπονητικὴ λίαν, ἀλλ'     μέση τούτων. πεπονημένην μὲν οὖν
[7, 1336]   τῶν τοιούτων γιγνομένης βλάβης ἀπαθεῖς     παιδεία ποιήσει πάντως. νῦν μὲν
[7, 1325]   χρῆσθαι σεμνόν: γὰρ ἐπίταξις     περὶ τῶν ἀναγκαίων οὐδενὸς μετέχει
[7, 1328]   αὕτη (δ' ἐστὶ καθ' ἣν     πόλις ἂν εἴη μάλιστ' εὐδαίμων,
[7, 1329]   τοῖς χρόνοις τὴν (Μίνω βασιλείαν     Σεσώστριος. σχεδὸν μὲν οὖν καὶ
[7, 1335]   γὰρ ἀκμάζουσί τε τοῖς σώμασιν     σύζευξις ἔσται, καὶ πρὸς τὴν
[7, 1325]   χρωμένην σπουδαίοις, ἧς τῆς πολιτείας     σύνταξις οὐ πρὸς πόλεμον οὐδὲ
[7, 1329]   ἔοικεν εἶναι καὶ τῶν συσσιτίων     τάξις, τὰ μὲν περὶ Κρήτην
[7, 1335]   τρέφειν, διὰ δὲ πλῆθος τέκνων     τάξις τῶν ἐθῶν κωλύῃ μηθὲν
[7, 1327]   τὸ φιλητικόν: αὕτη γάρ ἐστιν     τῆς ψυχῆς δύναμις φιλοῦμεν.
[7, 1324]   ἔθνεσι πᾶσι τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν     τοιαύτη τετίμηται δύναμις, οἷον ἐν
[7, 1336]   ἄγειν εἰς τὴν πολεμικὴν ἕξιν,     τοῦ γάλακτος πλήθουσα τροφὴ μάλιστ'
[7, 1329]   ἱερέων γένος. φανερὰ δὲ καὶ     τούτων τάξις. οὔτε γὰρ γεωργὸν
[7, 1323]   τῆς ψυχῆς αἴτιον ταὐτόματον καὶ     τύχη, δίκαιος δ' οὐδεὶς οὐδὲ
[7, 1332]   (τῇ τῆς πόλεως συστάσει ὧν     τύχη κυρία κυρίαν γὰρ ὑπάρχειν
[7, 1335]   μηδὲ πρὸς ἕνα (μόνον, ὥσπερ     τῶν ἀθλητῶν ἕξις, ἀλλὰ πρὸς
[7, 1335]   εἰπεῖν καὶ νῦν. οὔτε γὰρ     τῶν ἀθλητῶν χρήσιμος ἕξις πρὸς
[7, 1333]   νομοθέτην: τοῦ γὰρ δεσποτικῶς ἄρχειν     τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ καλλίων καὶ
[7, 1325]   ὀρθόν: οὐ γὰρ ἔλαττον διέστηκεν     τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ τῆς τῶν
[7, 1328]   ἀλλ' ἔστι τῆς οἰκίας χάριν     τῶν οἰκοδόμων τέχνη. διὸ κτήσεως
[7, 1336]   προσαγωγῆς δ' ἐθίζειν: (εὐφυὴς δ'     τῶν παίδων ἕξις διὰ θερμότητα
[7, 1334]   ἀνόνητος γὰρ τοῖς μὲν πρεσβυτέροις     χάρις παρὰ τῶν τέκνων,
[7, 1327]   κἂν εἴ τινα ἄλλην ἐργασίαν     χώρα τυγχάνοι κεκτημένη τοιαύτην (εὐπαρακόμιστον.
[7, 1323]   διαθέσεις (ταύτας) ὥστ' εἴπερ ἐστὶν     ψυχὴ καὶ τῆς κτήσεως καὶ
[7, 1335]   εἶναι πολλὴν γὰρ ἔχει δυσχέρειαν:     τε γὰρ αἰδὼς ἧττον ὑπάρχει
[7, 1324]   πρὸς τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν     τε παιδεία καὶ τὸ τῶν
[7, 1325]   καθ' ἑαυτὴν μία πόλις εὐδαίμων,  ~(ἣ   πολιτεύεται δηλονότι καλῶς, εἴπερ ἐνδέχεται
[7, 1329]   φρονήσεως τὸ δὲ δυνάμεως, ἑτέροις:     δὲ τῶν ἀδυνάτων (ἐστὶ τοὺς
[7, 1325]   οὐθὲν γὰρ τό γε δούλῳ     δοῦλος χρῆσθαι σεμνόν: γὰρ
[7, 1336]   τὴν ἡλικίαν λάβωσιν ἐν     καὶ κατακλίσεως ὑπάρξει κοινωνεῖν ἤδη
[7, 1329]   τρόπον δέ τινα καὶ ἑτέροις.     μὲν γὰρ ἑτέρας ἀκμῆς ἑκάτερον
[7, 1327]   ἐστιν τῆς ψυχῆς δύναμις     φιλοῦμεν. ~(σημεῖον δέ: πρὸς γὰρ
[7, 1330]   τοὺς δ' ἐπὶ τῇ κοινῇ  γῇ   κοινούς. τίνα δὲ δεῖ τρόπον
[7, 1328]   καὶ πρὸς ἀρετὴν ὑπεναντίο, οὐδὲ  δὴ   γεωργοὺς εἶναι τοὺς μέλλοντας ἔσεσθαι
[7, 1334]   ἔσται, τοῦτο δὴ θεωρητέον. τυγχάνομεν  δὴ   διῃρημένοι πρότερον ὅτι φύσεως καὶ
[7, 1334]   καὶ διὰ τίνων ἔσται, τοῦτο  δὴ   θεωρητέον. τυγχάνομεν δὴ διῃρημένοι πρότερον
[7, 1327]   εἶναι δεῖ, νῦν λέγωμεν. σχεδὸν  δὴ   κατανοήσειεν ἄν τις τοῦτό γε,
[7, 1329]   ἀλλήλων ὁδὸν ἡμισείας ἡμέρας. τοῦτον  δὴ   λέγουσι τὸν Ἰταλὸν νομάδας τοὺς
[7, 1335]   τὴν τοῦ νομοθέτου βούλησιν. σχεδὸν  δὴ   πάντα ταῦτα συμβαίνει κατὰ μίαν
[7, 1324]   διαφθείρῃ τῶν πολεμίων: καὶ ἕτερα  δὴ   παρ' ἑτέροις ἔστι τοιαῦτα πολλά,
[7, 1328]   πρὸς τὸν θυμόν: (σὺ γὰρ  δὴ   παρὰ φίλων ἀπάγχεαι. καὶ τὸ
[7, 1333]   καίπερ (ἔχοντι τηλικαύτην τιμήν. οὔτε  δὴ   πολιτικὸς τῶν τοιούτων λόγων καὶ
[7, 1332]   ἐξ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων, τοῦτο  δὴ   σκεπτέον, εἰ ἑτέρους εἶναι δεῖ
[7, 1334]   τῶν ἐθῶν ὁμοίως ἦχθαι. φανερὸν  δὴ   τοῦτό γε πρῶτον μέν, καθάπερ
[7, 1326]   δύναται μετέχειν τάξεως: θείας γὰρ  δὴ   τοῦτο δυνάμεως ἔργον, ἥτις καὶ
[7, 1331]   τοῖς φυλακτηρίοις. καὶ ταῦτα μὲν  δὴ   τοῦτον ἄν τις διακοσμήσειε τὸν
[7, 1331]   μὴ κεκτημένοις οὐκ ἔξεστιν. εἰ  δὴ   τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οὐχ
[7, 1329]   ὁπλιτικὸν καὶ βουλευτικόν, καὶ κεχώρισται  δὴ   τούτων ἕκαστον, τὸ μὲν ἀεὶ
[7, 1336]   μέχρι τῶν ἑπτὰ δεῖ θεωροὺς  ἤδη   γίγνεσθαι τῶν μαθήσεων ἃς δεήσει
[7, 1324]   φήσει τὴν σπουδαιοτέραν. ἀλλὰ ταῦτ'  ἤδη   δύο ἐστὶν δεῖται σκέψεως,
[7, 1335]   ταύτην. δεῖ δὲ καὶ αὐτοὺς  ἤδη   θεωρεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν τά
[7, 1327]   κατὰ θάλατταν̓ περὶ δὲ πλήθους  ἤδη   καὶ μεγέθους τῆς δυνάμεως ταύτης
[7, 1336]   καὶ κατακλίσεως ὑπάρξει κοινωνεῖν  ἤδη   καὶ μέθης, καὶ τῆς ἀπὸ
[7, 1335]   εὐθὺς γένεσις, τοῖς δὲ  ἤδη   καταλελυμένης τῆς ἡλικίας (πρὸς τὸν
[7, 1332]   πρότερον: (τὸ δὲ λοιπὸν ἔργον  ἤδη   παιδείας. τὰ μὲν γὰρ ἐθιζόμενοι
[7, 1325]   ἂν τηλικοῦτον κατορθώσειεν ὕστερον ὅσον  ἤδη   παρεκβέβηκε τῆς ἀρετῆς. τοῖς γὰρ
[7, 1329]   εἰς εὐσχημοσύνην καὶ περιουσίαν ὑπαρχόντων  ἤδη   τούτων εὔλογον λαμβάνειν τὴν αὔξησιν:
[7, 1328]   τοῦτ' αἴτιον τοῦ γίγνεσθαι πόλεως  εἴδη   καὶ διαφορὰς καὶ πολιτείας πλείους:
[7, 1333]   πολλῶν ἦρχον: καίτοι δῆλον ὡς  ἐπειδὴ   νῦν γε οὐκέτι ὑπάρχει τοῖς
[7, 1329]   ποίους εἶναι χρή, λεκτέον πρῶτον,  ἐπειδὴ   οὔτε κοινήν φαμεν εἶναι δεῖν
[7, 1332]   ζῴων μάλιστα μὲν τῇ φύσει  ζῇ,   μικρὰ δ' ἔνια καὶ τοῖς
[7, 1330]   ἐνδέχεται γάρ, ἄν τις οὕτως  κατασκευάζῃ   καθάπερ ἐν τοῖς γεωργοῖς ἃς
[7, 1324]   δύνασθαι θεωρεῖν ὅπως ἄρχῃ (καὶ  δεσπόζῃ   τῶν πλησίον, καὶ βουλομένων καὶ
[7, 1332]   οὐθὲν ὄφελος φῦναι: ~(τὰ γὰρ  ἔθη   μεταβαλεῖν ποιεῖ: ἔνια γὰρ εἶσι,
[7, 1335]   μηδαμῇ μηδαμῶς, ὅταν καὶ  προσαγορευθῇ   πόσις: περὶ δὲ τὸν χρόνον
[7, 1323]   μακαρίοις χρή. οὐδεὶς γὰρ ἂν  φαίη   μακάριον τὸν μηθὲν μόριον ἔχοντα
[7, 1324]   ἐδεστὸν ζῷον. ἀλλὰ μὴν  εἴη   γ' ἂν καὶ καθ' ἑαυτὴν
[7, 1331]   (μὴ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἀρχόντων.  εἴη   δ' ἂν εὔχαρις τόπος,
[7, 1331]   τι μαντεῖον ἄλλο πυθόχρηστον.  εἴη   δ' ἂν τοιοῦτος τόπος
[7, 1328]   ἄνευ τὸ ὅλον οὐκ ἂν  εἴη,   δῆλον ὡς οὐδὲ πόλεως μέρη
[7, 1328]   μέρη πόλεως ἐν τούτοις ἂν  εἴη,   διὸ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. ληπτέον τοίνυν
[7, 1328]   ὧν ἄνευ πόλις οὐκ ἂν  εἴη:   καὶ γὰρ λέγομεν εἶναι
[7, 1325]   καὶ κοινῇ πάσης πόλεως ἂν  εἴη   καὶ καθ' ἕκαστον ἄριστος βίος
[7, 1328]   καθ' ἣν πόλις ἂν  εἴη   μάλιστ' εὐδαίμων, τὴν δ' εὐδαιμονίαν
[7, 1325]   ἂν πλείστων καὶ καλλίστων κύριος  εἴη   πράξεων. ὥστε οὐ δεῖν τὸν
[7, 1329]   τὸν χρόνον ἀπειρηκότας, τούτοις ἂν  εἴη   τὰς ἱερωσύνας ἀποδοτέον. ὧν μὲν
[7, 1335]   σωμάτων ὑπαρχόντων μάλιστ' ἂν ὄφελος  εἴη   τοῖς γεννωμένοις, ἐπιστήσασι μὲν μᾶλλον
[7, 1324]   σκέψιν, ἐκεῖνο μὲν πάρεργον ἂν  εἴη,   τοῦτο δὲ ἔργον τῆς μεθόδου
[7, 1324]   μὴ βουλομένων. πῶς γὰρ ἂν  εἴη   τοῦτο πολιτικὸν νομοθετικόν,
[7, 1333]   καὶ ἄρχοντα ὕστερον, τοῦτ' ἂν  εἴη   τῷ νομοθέτῃ πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες
[7, 1324]   μικρὸν ποτέρως ἔχει τὸ ἀληθές:  ἀνάγκη   γὰρ τόν γε εὖ φρονοῦντα
[7, 1326]   τοῦτο μὴ συμβαίνει γίγνεσθαι, φαύλως  ἀνάγκη   γίγνεσθαι τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς
[7, 1333]   δὲ θεωρητικός. ὡσαύτως οὖν  ἀνάγκη   διῃρῆσθαι καὶ τοῦτο τὸ μέρος
[7, 1330]   καλῶς. τὴν μὲν οὖν χώραν  ἀνάγκη   διῃρῆσθαι τὸν τρόπον τοῦτον διὰ
[7, 1323]   μέλλοντα ποιήσασθαι τὴν (προσήκουσαν ζήτησιν  ἀνάγκη   διορίσασθαι πρῶτον τίς αἱρετώτατος βίος.
[7, 1323]   τιμιώτερον καὶ ἁπλῶς καὶ ἡμῖν,  ἀνάγκη   καὶ τὴν διάθεσιν τὴν ἀρίστην
[7, 1326]   ἂν αὕτη τυγχάνῃ παρεσκευασμένη βέλτιον,  ἀνάγκη   καὶ τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῆς
[7, 1333]   εἰς τὰ καλά. περὶ ὧν  ἀνάγκη   τὴν αὐτὴν αἵρεσιν εἶναι καὶ
[7, 1328]   αὐτάρκη τὴν κοινωνίαν εἶναι ταύτην:  ἀνάγκη   τοίνυν κατὰ τὰς ἐργασίας (ταύτας
[7, 1335]   τεκνοποιίαν, οὔτε θεραπευτικὴ καὶ  κακοπονητικὴ   λίαν, ἀλλ' μέση τούτων.
[7, 1332]   δ' ἀκούοντες. ἐπεὶ δὲ πᾶσα  πολιτικὴ   κοινωνία συνέστηκεν ἐξ ἀρχόντων καὶ
[7, 1335]   ὑγίειαν καὶ τεκνοποιίαν, οὔτε  θεραπευτικὴ   καὶ κακοπονητικὴ λίαν, ἀλλ'
[7, 1328]   τυγχάνῃ τούτων ἐκλεῖπον, ἀδύνατον ἁπλῶς  αὐτάρκη   τὴν κοινωνίαν εἶναι ταύτην: ἀνάγκη
[7, 1326]   δὲ τοῦτ' (ἀληθές, ἀγνοοῦσι ποία  μεγάλη   καὶ ποία μικρὰ πόλις. κατ'
[7, 1326]   εἶναι μεγάλην: οὐ γὰρ ταὐτὸν  μεγάλη   τε (πόλις καὶ πολυάνθρωπος. ἀλλὰ
[7, 1331]   νῦν εὑρημένων τῶν περὶ τὰ  βέλη   καὶ τὰς μηχανὰς εἰς ἀκρίβειαν
[7, 1336]   δὲ τὸ μὴ διαστρέφεσθαι τὰ  μέλη   δι' ἁπαλότητα χρῶνται καὶ νῦν
[7, 1333]   πρὸς τὰ βελτίω καὶ τὰ  τέλη.   τὸν (αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ
[7, 1335]   (ἔκγονα, καθάπερ τὰ τῶν νεωτέρων,  ἀτελῆ   γίγνεται καὶ τοῖς σώμασι καὶ
[7, 1335]   τεκνοποιίαν: ἐν γὰρ πᾶσι ζῴοις  ἀτελῆ   τὰ τῶν νέων ἔκγονα, καὶ
[7, 1323]   ἕκαστον ἀγαθῶν, ὅσῳ περ ἂν  ὑπερβάλλῃ,   τοσούτῳ μᾶλλον χρήσιμον εἶναι, εἰ
[7, 1333]   ζηλοῦσι τὸ πολλῶν δεσπόζειν, ὅτι  πολλὴ   χορηγία γίγνεται τῶν εὐτυχημάτων, οὕτω
[7, 1326]   ἄριστος, μεγίστη τοῦ πλήθους  ὑπερβολὴ   πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς εὐσύνοπτος. περὶ
[7, 1325]   καθ' ἑνὸς ὁτουοῦν τῶν ἀνθρώπων:  σχολῇ   γὰρ ἂν θεὸς εἶχε
[7, 1334]   εἴρηται πολλάκις, εἰρήνη μὲν πολέμου  σχολὴ   δ' ἀσχολίας. χρήσιμοι δὲ τῶν
[7, 1334]   κατὰ γὰρ τὴν παροιμίαν, οὐ  σχολὴ   δούλοις, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι
[7, 1334]   διαγωγὴν ὧν τε ἐν τῇ  σχολῇ   τὸ ἔργον καὶ ὧν ἐν
[7, 1329]   ἀμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν πολιτείαν ταύτην,  μὴ   ἅμα δέ, ἀλλ' ὥσπερ πέφυκεν
[7, 1335]   τὴν ἕξιν, πεπονημένην δὲ πόνοις  μὴ   βιαίοις, μηδὲ πρὸς ἕνα (μόνον,
[7, 1324]   τῶν πλησίον, καὶ βουλομένων καὶ  μὴ   βουλομένων. πῶς γὰρ ἂν εἴη
[7, 1327]   (χάριν ταῦτα πράττουσιν: ἣν δὲ  μὴ   δεῖ πόλιν τοιαύτης μετέχειν πλεονεξίας,
[7, 1336]   ἐπιστήσαντας δεῖ διορίσαι μᾶλλον, εἴτε  μὴ   δεῖ πρῶτον εἴτε δεῖ διαπορήσαντας,
[7, 1336]   τηλικούτων συμφέρει. (πρὸς δὲ τὸ  μὴ   διαστρέφεσθαι τὰ μέλη δι' ἁπαλότητα
[7, 1325]   τὰς πράξεις ἐνδέχεται εἶναι τῷ  μὴ   διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνὴρ γυναικὸς
[7, 1334]   (ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ  μὴ   διαφωνῶσιν αἱ δυνάμεις τοῦ μὲν
[7, 1324]   ἄρχειν, κρατεῖν δ' ἔστι καὶ  μὴ   δικαίως. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐν
[7, 1335]   τὸ γὰρ ὅσιον καὶ τὸ  μὴ   διωρισμένον τῇ αἰσθήσει καὶ τῷ
[7, 1333]   ἀλλ' ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὶ  μὴ   δουλεύσωσιν ἑτέροις, ἔπειτα ὅπως ζητῶσι
[7, 1334]   ἔτι δυναμένου γεννᾶν τῆς δὲ  μὴ   δυναμένης, ταύτης μὲν τοῦ
[7, 1334]   οὐ σχολὴ δούλοις, οἱ δὲ  μὴ   δυνάμενοι κινδυνεύειν ἀνδρείως δοῦλοι τῶν
[7, 1334]   τοῖς ἀγαθοῖς, ἔτι μᾶλλον τὸ  μὴ   δύνασθαι ἐν τῷ σχολάζειν χρῆσθαι,
[7, 1334]   μετέχειν, φανερόν. αἰσχροῦ γὰρ ὄντος  μὴ   δύνασθαι χρῆσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, ἔτι
[7, 1326]   τὴν μεγάλην, δεῖ δὲ μᾶλλον  μὴ   εἰς τὸ πλῆθος εἰς δὲ
[7, 1331]   ὡς ἐχούσαις τείχη καὶ ὡς  μὴ   (ἐχούσαις, τοῖς δὲ μὴ κεκτημένοις
[7, 1323]   πεφροιμιασμένα τῷ λόγῳ: οὔτε γὰρ  μὴ   θιγγάνειν αὐτῶν δυνατόν, οὔτε πάντας
[7, 1325]   ἴσον καὶ ὅμοιον: τὸ δὲ  μὴ   ἴσον τοῖς ἴσοις καὶ τὸ
[7, 1332]   εἰ πάντας ἐνδέχεται σπουδαίους εἶναι,  μὴ   καθ' ἕκαστον δὲ τῶν πολιτῶν,
[7, 1334]   καὶ σχολάζοντας ἀνδραποδώδεις. (διὸ δεῖ  μὴ   καθάπερ Λακεδαιμονίων πόλις τὴν
[7, 1335]   πρὸς ἄλλον, ἔστω μὲν ἁπλῶς  μὴ   καλὸν (ἁπτόμενον φαίνεσθαι μηδαμῇ μηδαμῶς,
[7, 1333]   γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ  μὴ   καλὸν οὐχ οὕτω διαφέρουσιν (αἱ
[7, 1331]   μήτ' ἄλλον μηδένα τοιοῦτον παραβάλλειν  (μὴ   καλούμενον ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. εἴη
[7, 1326]   τὸν ὅρον εἰ καλῶς  μὴ   καλῶς λέγομεν, ὕστερον ἐπισκεπτέον ἀκριβέστερον,
[7, 1327]   τὸ βλάψαι τοὺς ἐπιτιθεμένους, εἰ  μὴ   κατ' ἄμφω δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ
[7, 1331]   ὡς μὴ (ἐχούσαις, τοῖς δὲ  μὴ   κεκτημένοις οὐκ ἔξεστιν. εἰ δὴ
[7, 1332]   τὴν εὐδαιμονίαν δεῖ, τί ἐστι,  μὴ   λανθάνειν. φαμὲν δὲ καὶ διωρίσμεθα
[7, 1329]   ὅπλων κύριοι καὶ μένειν  μὴ   μένειν κύριοι τὴν πολιτείαν. λείπεται
[7, 1324]   ἐστιν; οὐ νόμιμον δὲ τὸ  μὴ   μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἀδίκως
[7, 1323]   εἰ δεῖ καὶ τούτοις ἐπιλέγειν  μὴ   μόνον τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ
[7, 1334]   ταύτῃ διαφέρουσι τῶν ἄλλων, ~(τῷ  μὴ   νομίζειν ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις μέγιστα
[7, 1325]   ἴσον τοῖς ἴσοις καὶ τὸ  μὴ   ὅμοιον τοῖς ὁμοίοις παρὰ φύσιν,
[7, 1330]   φρονούσαις δεῖ διωρίσθαι πόλεσιν, ἐὰν  μὴ   πάνθ' ὅμοια μηδ' ἀφθονία τοιούτων
[7, 1328]   καὶ πάντας κοινωνεῖν πάντων καὶ  μὴ   πάντας πάντων ἀλλὰ τινὰς τινῶν.
[7, 1334]   ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀρχομένων, ~(ἀλλὰ  μὴ   πάντων δεσποτείας: τρίτον δὲ τὸ
[7, 1336]   εἶναι τοιούτων πράξεων μίμησιν, εἰ  μὴ   παρά τισι θεοῖς τοιούτοις οἷς
[7, 1330]   καὶ τούτου τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν  μὴ   παρέργως. οἷς γὰρ πλείστοις χρώμεθα
[7, 1330]   ἀρετῆς, εἰ δεῖ σῴζεσθαι (καὶ  μὴ   πάσχειν κακῶς μηδὲ ὑβρίζεσθαι, τὴν
[7, 1324]   εἴ τις τοῖς εἰρημένοις τυγχάνει  μὴ   πειθόμενος. (πότερον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν
[7, 1331]   πολιορκίας. ὅμοιον γὰρ τὸ τείχη  μὴ   περιβάλλειν ταῖς πόλεσιν ἀξιοῦν καὶ
[7, 1331]   καὶ ταῖς οἰκήσεσι ταῖς ἰδίαις  μὴ   περιβάλλειν τοίχους ὡς ἀνάνδρων ἐσομένων
[7, 1330]   συστάδας, καὶ τὴν μὲν (ὅλην  μὴ   ποιεῖν πόλιν εὔτομον, κατὰ μέρη
[7, 1330]   πρὸς μὲν τοὺς ὁμοίους καὶ  μὴ   πολὺ τῷ πλήθει διαφέροντας οὐ
[7, 1328]   κεκτημένῃ δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς, ἀλλὰ  μὴ   πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, οὔτε βάναυσον
[7, 1335]   τὰς ἐγκύους ἐπιμελεῖσθαι τῶν σωμάτων,  μὴ   ῥᾳθυμούσας μηδ' ἀραιᾷ τροφῇ χρωμένας.
[7, 1326]   ὑπερβάλλοντος πλήθους, τίς κῆρυξ  μὴ   Στεντόρειος; διὸ πρώτην μὲν εἶναι
[7, 1327]   ὅτι μὲν οὖν, εἰ ταῦτα  μὴ   συμβαίνει, βέλτιον καὶ πρὸς ἀσφάλειαν
[7, 1326]   τοὺς πολίτας, ὡς ὅπου τοῦτο  μὴ   συμβαίνει γίγνεσθαι, φαύλως ἀνάγκη γίγνεσθαι
[7, 1330]   ἐστὶ τοὺς γειτνιῶντας τοῖς ὁμόροις  μὴ   συμμετέχειν βουλῆς τῶν πρὸς αὐτοὺς
[7, 1323]   ἀδύνατον δὲ καλῶς πράττειν τοῖς  μὴ   τὰ καλὰ πράττουσιν: οὐθὲν δὲ
[7, 1334]   ταύτης μὲν τοῦ δ' ἀνδρὸς  μή   ταῦτα γὰρ ποιεῖ καὶ στάσεις
[7, 1336]   (οὔτε πρὸς ἀναγκαίους πόνους, ὅπως  μὴ   τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν, δεῖ τοσαύτης
[7, 1324]   τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως  μὴ   τὴν αὐτήν, λοιπόν ἐστιν εἰπεῖν.
[7, 1329]   οὐδ' ἄλλο οὐθὲν γένος  μὴ   τῆς ἀρετῆς δημιουργόν ἐστιν. τοῦτο
[7, 1323]   ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ἐὰν  μή   τι γίγνηται παράλογον. διὸ δεῖ
[7, 1324]   πόλεως εἴτε καὶ τισὶ μὲν  μὴ   τοῖς δὲ πλείστοις. ἐπεὶ δὲ
[7, 1330]   ὑπάρχειν πλῆθος (οἰκεῖον, εἰ δὲ  μή,   τοῦτό γε εὕρηται διὰ τοῦ
[7, 1330]   ἀστυγείτονας πολέμους ὁμονοητικώτερον. ὅπου γὰρ  μὴ   τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἱ
[7, 1327]   ἀμφοτέρων μετέχουσιν. ὅσα τ' ἂν  μὴ   τυγχάνῃ παρ' αὑτοῖς ὄντα, δέξασθαι
[7, 1332]   δεῖ πρῶτον, οἷον ἄνθρωπον ἀλλὰ  μὴ   τῶν ἄλλων τι ζῴων: εἶτα
[7, 1331]   ἔχειν καὶ τὸν αὐτόν, ὅσα  μὴ   τῶν ἱερῶν νόμος ἀφορίζει
[7, 1330]   καλῶς. περὶ δὲ τειχῶν, οἱ  μὴ   φάσκοντες δεῖν ἔχειν τὰς τῆς
[7, 1324]   τῶν δικαίων. ἄτοπον δὲ εἰ  μὴ   φύσει τὸ μὲν δεσποστόν ἐστι
[7, 1335]   ἁπλῶς μὴ καλὸν (ἁπτόμενον φαίνεσθαι  μηδαμῇ   μηδαμῶς, ὅταν καὶ προσαγορευθῇ
[7, 1336]   πάντως. νῦν μὲν οὖν ἐν  παραδρομῇ   τοῦτον πεποιήμεθα τὸν λόγον: (ὕστερον
[7, 1327]   μετέχουσιν. ὅσα τ' ἂν μὴ  τυγχάνῃ   παρ' αὑτοῖς ὄντα, δέξασθαι ταῦτα,
[7, 1326]   ἐργασίαν ὅσῳ γὰρ ἂν αὕτη  τυγχάνῃ   παρεσκευασμένη βέλτιον, ἀνάγκη καὶ τὸ
[7, 1328]   ὥς φαμεν, ἐὰν δέ τι  τυγχάνῃ   τούτων ἐκλεῖπον, ἀδύνατον ἁπλῶς αὐτάρκη
[7, 1329]   ~(ὅτι δεῖ διῃρῆσθαι χωρὶς κατὰ  γένη   τὴν πόλιν καὶ τό τε
[7, 1335]   διανοίαις, τὰ δὲ τῶν γεγηρακότων  ἀσθενῆ:   διὸ κατὰ τὴν τῆς διανοίας
[7, 1328]   κάλλιστα πολιτευομένῃ πόλει καὶ τῇ  κεκτημένῃ   δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ
[7, 1327]   ἄλλην ἐργασίαν χώρα τυγχάνοι  κεκτημένη   τοιαύτην (εὐπαρακόμιστον. περὶ δὲ τῆς
[7, 1330]   εἰρήκασιν, ~(ἀλλὰ τῇ χρήσει φιλικῶς  γινομένῃ   κοινήν, οὔτ' ἀπορεῖν οὐθένα τῶν
[7, 1328]   τούτων ὡς ἐν τῇ κάλλιστα  πολιτευομένῃ   πόλει καὶ τῇ κεκτημένῃ δικαίους
[7, 1326]   ὅσῳ γὰρ ἂν αὕτη τυγχάνῃ  παρεσκευασμένη   βέλτιον, ἀνάγκη καὶ τὸ γιγνόμενον
[7, 1334]   τέλος γάρ, (ὥσπερ εἴρηται πολλάκις,  εἰρήνη   μὲν πολέμου σχολὴ δ' ἀσχολίας.
[7, 1327]   γὰρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις  ἔθνη   καὶ τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην
[7, 1327]   διαφορὰν καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων  ἔθνη   πρὸς ἄλληλα: τὰ μὲν γὰρ
[7, 1326]   τῆς περὶ τὴν οὐσίαν εὐπορίας  συμβαίνῃ   ποιεῖσθαι (μνείαν, πῶς δεῖ καὶ
[7, 1330]   τὸν ἀρχαῖον χρόνον: δυσείσοδος γὰρ  ἐκείνη   τοῖς ξενικοῖς καὶ δυσεξερεύνητος τοῖς
[7, 1330]   οὐσίας, τοὺς δ' ἐπὶ τῇ  κοινῇ   γῇ κοινούς. τίνα δὲ δεῖ
[7, 1334]   αὐτὸ τέλος εἶναι φαίνεται καὶ  κοινῇ   καὶ ἰδίᾳ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ
[7, 1323]   βίος, μετὰ δὲ τοῦτο πότερον  κοινῇ   καὶ χωρὶς αὐτὸς
[7, 1331]   μὲν δεῖ καὶ συνόδῳ τινὶ  κοινῇ   κατεσκευάσθαι, τοιοῦτος δ' περὶ
[7, 1325]   τὴν εὐδαιμονίαν (εὐπραγίαν θετέον, καὶ  κοινῇ   πάσης πόλεως ἂν εἴη καὶ
[7, 1337]   τοὺς παῖδας, ἔπειτα πότερον συμφέρει  κοινῇ   (ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν
[7, 1325]   ἑκάστῳ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ  κοινῇ   ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς ἀνθρώποις,
[7, 1323]   ἄριστος, καὶ χωρὶς ἑκάστῳ καὶ  κοινῇ   ταῖς πόλεσιν, ~(ὁ μετ' ἀρετῆς
[7, 1324]   καὶ τῶν (ἀνθρώπων ἕκαστον καὶ  κοινῇ   τὴν πολιτείαν. νομίζουσι δ' οἱ
[7, 1333]   γὰρ ἄριστα καὶ ἰδίᾳ καὶ  κοινῇ,   τόν τε νομοθέτην ἐμποιεῖν δεῖ
[7, 1323]   φρονήσεως: ἀνδρεία δὲ πόλεως καὶ  δικαιοσύνη   καὶ φρόνησις (τὴν αὐτὴν ἔχει
[7, 1328]   οἰκίας χάριν τῶν οἰκοδόμων  τέχνη.   διὸ κτήσεως μὲν δεῖ ταῖς
[7, 1337]   τῆς φύσεως ἐπακολουθεῖν: πᾶσα γὰρ  τέχνη   καὶ παιδεία τὸ προσλεῖπον βούλεται
[7, 1334]   ἄλλην νομοθεσίαν τοῦ σχολάζειν (ἕνεκεν  τάξῃ   καὶ τῆς εἰρήνης, μαρτυρεῖ τὰ
[7, 1334]   πολλὰ τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν ὅπως  ἐξῇ   σχολάζειν: διὸ σώφρονα τὴν πόλιν
[7, 1330]   μὴ ποιεῖν πόλιν εὔτομον, κατὰ  μέρη   δὲ καὶ τόπους: οὕτω γὰρ
[7, 1329]   θητικὸν ἀναγκαῖον (ὑπάρχειν) ταῖς πόλεσιν,  μέρη   δὲ τῆς πόλεως τό τε
[7, 1330]   ἐστιν. ἀναγκαῖον τοίνυν εἰς δύο  μέρη   (διῃρῆσθαι τὴν χώραν, καὶ τὴν
[7, 1328]   εἴη, δῆλον ὡς οὐδὲ πόλεως  μέρη   θετέον ὅσα ταῖς πόλεσιν ἀναγκαῖον
[7, 1325]   οὕτω προῃρημένας: ἐνδέχεται γὰρ κατὰ  μέρη   καὶ τοῦτο συμβαίνειν: πολλαὶ γὰρ
[7, 1329]   (πόλις οὐ συνίσταται καὶ ὅσα  μέρη   πόλεως, εἴρηται γεωργοὺς μὲν γὰρ
[7, 1328]   καὶ γὰρ λέγομεν εἶναι  μέρη   πόλεως ἐν τούτοις ἂν εἴη,
[7, 1328]   τῆς (πόλεως: πολλὰ δ' ἔμψυχα  μέρη   τῆς κτήσεώς ἐστιν: δὲ
[7, 1331]   ἱκανῶς καὶ πρὸς τὰ γειτνιῶντα  (μέρη   τῆς πόλεως ἐρυμνοτέρως. πρέπει δ'
[7, 1333]   βλέποντι νομοθετητέον, καὶ κατὰ τὰ  μέρη   τῆς ψυχῆς καὶ κατὰ τὰς
[7, 1333]   ἀρίστης ζωῆς. διῄρηται δὲ δύο  μέρη   τῆς ψυχῆς, ὧν τὸ μὲν
[7, 1334]   καὶ τῆς ψυχῆς ὁρῶμεν δύο  μέρη,   τό τε ἄλογον καὶ τὸ
[7, 1329]   διῄρηται τὸ πολιτικὸν εἰς δύο  μέρη,   τοῦτ' ἐστὶ τό τε ὁπλιτικὸν
[7, 1329]   περὶ τῶν δικαίων ἐνυπάρχει καὶ  μέρη   φαίνεται τῆς (πόλεως μάλιστα ὄντα,
[7, 1327]   τὴν Εὐρώπην θυμοῦ μέν ἐστι  πλήρη,   διανοίας (δὲ ἐνδεέστερα καὶ τέχνης,
[7, 1324]   περὶ τὸν τάφον ὅσους ἂν  διαφθείρῃ   τῶν πολεμίων: καὶ ἕτερα δὴ
[7, 1335]   ταῦτα ὑπάρχειν ἀνδράσι καὶ γυναιξίν.  χρὴ   δὲ καὶ τὰς ἐγκύους ἐπιμελεῖσθαι
[7, 1329]   εἶναι δεῖ, καὶ πόσην τινὰ  χρὴ   καὶ ποίαν εἶναι τὴν χώραν:
[7, 1329]   γεωργούντων, τίνας καὶ ποίους εἶναι  χρή,   λεκτέον πρῶτον, ἐπειδὴ οὔτε κοινήν
[7, 1326]   περὶ τὴν στρατηγίαν ἐμπείροισ̓ ὅτι  χρὴ   μὲν τοῖς πολεμίοις εἶναι δυσέμβολον
[7, 1323]   πάντα ταῦτα ὑπάρχειν τοῖς μακαρίοις  χρή.   οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη μακάριον
[7, 1336]   τὴν ἀργίαν τῶν σωμάτων: ἣν  χρὴ   παρασκευάζειν καὶ δι' ἄλλων πράξεων
[7, 1327]   δὲ πόλεως τὴν θέσιν εἰ  χρὴ   ποιεῖν κατ' εὐχήν, πρός τε
[7, 1334]   πότε καὶ ποίους τινὰς ὄντας  χρὴ   ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους τὴν γαμικὴν
[7, 1327]   πλήθους, τίνα μὲν ὅρον ὑπάρχειν  χρή,   πρότερον εἴπομεν, ποίους δέ τινας
[7, 1331]   τὰς ἀναγκαίας πράξεις. μεμιμῆσθαι δὲ  χρὴ   τὴν εἰρημένην τάξιν καὶ τὰ
[7, 1334]   δὲ ποίους μέν τινας εἶναι  χρὴ   τὴν φύσιν, διώρισται πρότερον, λοιπὸν
[7, 1335]   καὶ γυναικὶ διώρισται, πότε ἄρχεσθαι  χρὴ   τῆς συζεύξεως, καὶ πόσον χρόνον
[7, 1328]   ἀγνῶτας: πρὸς οὐθένα γὰρ εἶναι  χρὴ   τοιοῦτον, οὐδέ εἰσιν οἱ μεγαλόψυχοι
[7, 1330]   πολεμικὰς αὐτοῖς μὲν εὐέξοδον εἶναι  χρή,   τοῖς δ' ἐναντίοις δυσπρόσοδον καὶ
[7, 1328]   ἐξ ἀνάγκης ἐστίν. οὐκ ἐν  πάσῃ   δὲ ταὐτὸ πολιτείᾳ. καθάπερ γὰρ
[7, 1335]   καὶ κακοπονητικὴ λίαν, ἀλλ'  μέση   τούτων. πεπονημένην μὲν οὖν ἔχειν
[7, 1323]   (μυίας, ἀπεχόμενον δὲ μηθενός, ἂν  ἐπιθυμήσῃ   τοῦ φαγεῖν πιεῖν, τῶν
[7, 1329]   τῆς Εὐρώπης Ἰταλίαν τοὔνομα λαβεῖν,  ὅση   τετύχηκεν ἐντὸς οὖσα τοῦ κόλπου
[7, 1336]   τοιοῦτόν τι δρῶν, ~(ἀτιμίᾳ ζημιούσθω  πρεπούσῃ   πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. γενομένων δὲ
[7, 1335]   ὅσιον καὶ τὸ μὴ διωρισμένον  τῇ   αἰσθήσει καὶ τῷ ζῆν ἔσται.
[7, 1334]   τῷ τε ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ  τῇ   ἀρίστῃ πολιτείᾳ, φανερὸν ὅτι δεῖ
[7, 1334]   τὸ ἔργον καὶ ὧν ἐν  τῇ   ἀσχολίᾳ. δεῖ γὰρ πολλὰ τῶν
[7, 1334]   ὥσπερ δὲ τὸ σῶμα πρότερον  τῇ   γενέσει τῆς ψυχῆς, οὕτω καὶ
[7, 1337]   λέγουσιν οὐ κακῶς, ~(δεῖ δὲ  τῇ   διαιρέσει τῆς φύσεως ἐπακολουθεῖν: πᾶσα
[7, 1327]   μὲν γὰρ ἐκ τοῦ χρῆσθαι  τῇ   θαλάττῃ διαπέμποντας καὶ δεχομένους ἐμπόρων
[7, 1328]   φανερὸν ἐκ τούτων ὡς ἐν  τῇ   κάλλιστα πολιτευομένῃ πόλει καὶ τῇ
[7, 1328]   τῇ κάλλιστα πολιτευομένῃ πόλει καὶ  τῇ   κεκτημένῃ δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς, ἀλλὰ
[7, 1330]   τὰς οὐσίας, τοὺς δ' ἐπὶ  τῇ   κοινῇ γῇ κοινούς. τίνα δὲ
[7, 1326]   αὐτοσχεδιάζειν, ὅπερ ἐν (τῇ πολυανθρωπίᾳ  τῇ   λίαν ὑπάρχει φανερῶς. ἔτι δὲ
[7, 1324]   οὐκ ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν  τῇ   περὶ αὐτὸν εὐημερίᾳ: τούτων δ'
[7, 1331]   ὅπως καὶ πρὸς κόσμον ἔχῃ  τῇ   πόλει πρεπόντως καὶ πρὸς τὰς
[7, 1327]   διὰ τῆς κοινωνίας αὐτῶν, ὑπάρξει  τῇ   πόλει τοῦτο τὸ ἀγαθόν, εἰ
[7, 1327]   καὶ νῦν ὑπάρχον τισίν, οἷον  τῇ   πόλει τῶν Ἡρακλεωτῶν: πολλὰς γὰρ
[7, 1326]   οὐ δίκαιον αὐτοσχεδιάζειν, ὅπερ ἐν  (τῇ   πολυανθρωπίᾳ τῇ λίαν ὑπάρχει φανερῶς.
[7, 1334]   καὶ διαγωγὴν ὧν τε ἐν  τῇ   σχολῇ τὸ ἔργον καὶ ὧν
[7, 1332]   τὸν νομοθέτην. διὸ κατατυχεῖν εὐχόμεθα  (τῇ   τῆς πόλεως συστάσει ὧν
[7, 1332]   ἄλλα τῶν ζῴων μάλιστα μὲν  τῇ   φύσει ζῇ, μικρὰ δ' ἔνια
[7, 1330]   κτῆσιν ὥσπερ τινὲς εἰρήκασιν, ~(ἀλλὰ  τῇ   χρήσει φιλικῶς γινομένῃ κοινήν, οὔτ'
[7, 1323]   τῷ σώματι καὶ τῶν ἐν  τῇ   ψυχῇ, πάντα ταῦτα ὑπάρχειν τοῖς
[7, 1326]   καὶ τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ  νομοθέτῃ   δεῖ τὴν οἰκείαν ὕλην ὑπάρχειν
[7, 1332]   τοὺς μέλλοντας εὐχειρώτους ἔσεσθαι τῷ  νομοθέτῃ,   διωρίσμεθα πρότερον: (τὸ δὲ λοιπὸν
[7, 1335]   χρωμένας. τοῦτο δὲ ῥᾴδιον τῷ  νομοθέτῃ   ποιῆσαι προστάξαντι καθ' (ἡμέραν τινὰ
[7, 1333]   ὕστερον, τοῦτ' ἂν εἴη τῷ  νομοθέτῃ   πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες ἀγαθοὶ (γίγνωνται,
[7, 1327]   τοὺς μέλλοντας εὐαγώγους ἔσεσθαι τῷ  νομοθέτῃ   πρὸς τὴν ἀρετήν. ὅπερ γάρ
[7, 1323]   τῷ χαίρειν ἐστὶν εἴτ' ἐν  ἀρετῇ   τοῖς ἀνθρώποις εἴτ' ἐν ἀμφοῖν,
[7, 1324]   πάντες, ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι καὶ  Κρήτῃ   πρὸς τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν
[7, 1330]   ἐνδεχομένων, εἴρηται πρότερον: αὐτῆς δὲ  προσάντη   τὴν θέσιν εὔχεσθαι δεῖ κατατυγχάνειν
[7, 1325]   καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς, οἷον  ὑφάντῃ   καὶ ναυπηγῷ, ~(δεῖ τὴν ὕλην
[7, 1324]   Σκύθαις οὐκ ἐξῆν πίνειν ἐν  ἑορτῇ   τινι σκύφον περιφερόμενον τῷ μηθένα
[7, 1326]   ἐστι πόλεως ὅρος ἄριστος,  μεγίστη   τοῦ πλήθους ὑπερβολὴ πρὸς αὐτάρκειαν
[7, 1334]   τε ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ τῇ  ἀρίστῃ   πολιτείᾳ, φανερὸν ὅτι δεῖ τὰς
[7, 1327]   γὰρ ἐκ τοῦ χρῆσθαι τῇ  θαλάττῃ   διαπέμποντας καὶ δεχομένους ἐμπόρων πλῆθος,
[7, 1327]   γιγνομένων ἐκπέμψασθαι τῶν ἀναγκαίων ἐστίν.  αὑτῇ   γὰρ ἐμπορικήν, ἀλλ' οὐ τοῖς
[7, 1327]   ἐστιν ποιῶν τὸ φιλητικόν:  αὕτη   γάρ ἐστιν τῆς ψυχῆς
[7, 1332]   ἐστι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἰδεῖν,  αὕτη   δ' (ἐστὶ καθ' ἣν ἄριστ'
[7, 1328]   σκοποῦντες περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας,  αὕτη   (δ' ἐστὶ καθ' ἣν
[7, 1335]   κατὰ τὴν τῆς διανοίας ἀκμήν.  αὕτη   δ' ἐστὶν ἐν τοῖς πλείστοις
[7, 1331]   Θετταλίαν νομίζουσιν ἣν ἐλευθέραν καλοῦσιν,  αὕτη   δ' ἐστὶν ἣν δεῖ καθαρὰν
[7, 1328]   δ' ἐστὶν εὐδαιμονία τὸ ἄριστον,  αὕτη   δὲ ἀρετῆς ἐνέργεια καὶ χρῆσίς
[7, 1329]   καὶ δίκαιόν ἐστιν: ἔχει γὰρ  αὕτη   διαίρεσις τὸ κατ' ἀξίαν.
[7, 1326]   τὴν ἐργασίαν ὅσῳ γὰρ ἂν  αὕτη   τυγχάνῃ παρεσκευασμένη βέλτιον, ἀνάγκη καὶ
[7, 1324]   πᾶσι τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν  τοιαύτη   τετίμηται δύναμις, οἷον ἐν Σκύθαις
[7, 1329]   κωλύειν, τούτους ὑπομένειν ἀρχομένους ἀεί,  ταύτῃ   δὲ τοῖς αὐτοῖς. οἱ γὰρ
[7, 1334]   ἀσκεῖν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ οὐ  ταύτῃ   διαφέρουσι τῶν ἄλλων, ~(τῷ μὴ
[7, 1336]   ἐπιμέλειαν τοιαύτην τε καὶ τὴν  ταύτῃ   παραπλησίαν: τὴν δ' ἐχομένην ταύτης
[7, 1335]   τέκνων τάξις τῶν ἐθῶν  κωλύῃ   μηθὲν ἀποτίθεσθαι τῶν γιγνομένων: ὁρισθῆναι
[7, 1336]   ἕξιν, τοῦ γάλακτος πλήθουσα  τροφὴ   μάλιστ' οἰκεία τοῖς σώμασιν, ἡ>
[7, 1328]   τε ἄνισον μεταλαμβάνωσιν: οἷον εἴτε  τροφὴ   τοῦτό ἐστιν εἴτε χώρας πλῆθος
[7, 1335]   σωμάτων, μὴ ῥᾳθυμούσας μηδ' ἀραιᾷ  τροφῇ   χρωμένας. τοῦτο δὲ ῥᾴδιον τῷ
[7, 1331]   ἐπιμελητέον, ὅπως καὶ πρὸς κόσμον  ἔχῃ   τῇ πόλει πρεπόντως καὶ πρὸς
[7, 1333]   τὸ λόγον ἔχον. διῄρηταί τε  διχῇ,   καθ' ὅνπερ εἰώθαμεν τρόπον διαιρεῖν:
[7, 1331]   ἐν συσσιτίοις (κατανενεμῆσθαι, τὰ δὲ  τείχη   διειλῆφθαι φυλακτηρίοις καὶ πύργοις κατὰ
[7, 1331]   ταῖς πόλεσιν, καὶ ὡς ἐχούσαις  τείχη   καὶ ὡς μὴ (ἐχούσαις, τοῖς
[7, 1331]   τὰς πολιορκίας. ὅμοιον γὰρ τὸ  τείχη   μὴ περιβάλλειν ταῖς πόλεσιν ἀξιοῦν
[7, 1331]   ἔχει τὸν τρόπον, οὐχ ὅτι  τείχη   μόνον περιβλητέον, ἀλλὰ καὶ τούτων
[7, 1331]   λανθάνειν, ὅτι τοῖς μὲν περιβεβλημένοις  τείχη   περὶ τὴν πόλιν ἔξεστιν ἀμφοτέρως
[7, 1335]   χρόνοις εὐκαίρως: ἔτι δὲ  διαδοχὴ   τῶν τέκνων τοῖς μὲν ἀρχομένοις
[7, 1326]   οἰκείων μορίων: γὰρ τούτων  ὑπεροχὴ   τοῦ πλήθους μεγάλης πόλεως σημεῖον,
[7, 1333]   φασι δεῖν πρῶτον. ἔστι δὲ  ἀρχή,   καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται
[7, 1333]   δεσποτικῶς ἄρχειν τῶν ἐλευθέρων  ἀρχὴ   καλλίων καὶ μᾶλλον μετ' ἀρετῆς.
[7, 1335]   ἔσται. ἐπεὶ δ' μὲν  ἀρχὴ   τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ
[7, 1325]   ἔλαττον διέστηκεν τῶν ἐλευθέρων  ἀρχὴ   τῆς τῶν δούλων αὐτὸ
[7, 1325]   ἄλλας πολιτείας ἡμῖν τεθεώρηται πρότερον,  (ἀρχὴ   τῶν λοιπῶν εἰπεῖν πρῶτον ποίας
[7, 1324]   πολιτικοῦ, τὸ δύνασθαι θεωρεῖν ὅπως  ἄρχῃ   (καὶ δεσπόζῃ τῶν πλησίον, καὶ
[7, 1335]   ὅπως τὰ σώματα τῶν γεννωμένων  ὑπάρχῃ   πρὸς τὴν τοῦ νομοθέτου βούλησιν.
[7, 1323]   ψυχῆς αἴτιον ταὐτόματον καὶ  τύχη,   δίκαιος δ' οὐδεὶς οὐδὲ σώφρων
[7, 1332]   τῆς πόλεως συστάσει ὧν  τύχη   κυρία κυρίαν γὰρ ὑπάρχειν τίθεμεν:
[7, 1332]   ἀντιλαμβάνειν τοῦτον τὸν ἔρανον ὅταν  τύχῃ   τῆς ἱκνουμένης ἡλικίας. ἔστι μὲν
[7, 1334]   δεῖ παρασκευάζειν μελέτην: ἔπειτα ὥσπερ  ψυχὴ   καὶ σῶμα δύ' ἐστίν, οὕτω
[7, 1323]   (ταύτας) ὥστ' εἴπερ ἐστὶν  ψυχὴ   καὶ τῆς κτήσεως καὶ τοῦ
[7, 1323]   σώματι καὶ τῶν ἐν τῇ  ψυχῇ,   πάντα ταῦτα ὑπάρχειν τοῖς μακαρίοις
[7, 1336]   δ' εὐθὺς καὶ πρὸς τὰ  ψύχη   συνεθίζειν ἐκ μικρῶν παίδων: τοῦτο
[7, 1324]   κἂν ὁστισοῦν ἄριστα πράττοι καὶ  ζῴη   (μακαρίως, φανερόν ἐστιν: ἀμφισβητεῖται δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/06/2007