HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  957 formes différentes pour 957 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀγένεια
1 ἀγοραῖον
1 ἀγοραῖος
1 ἀγοραίων
1 ἀγοράν
1 ἀγορανόμων
1 ἀγράφους
1 ἀγρονόμους
1 ἀγρῶν
1 ἀγῶνας
1 ἀδικήσουσι
1 ἀδικίαν
1 ἀδικοῦντες
1 ἀδουλίαν
1 ἀθλητὰς
1 ἀθρόα
1 ἀθροίζων
1 αἵ
1 ἀίδιον
1 αἰεὶ
1 αἱρέσεων
1 αἱρέσεως
1 αἱρετοὶ
1 αἱρετούς
1 αἱρετοὺς
1 αἱρετῶν
1 αἱροῦνταί
1 αἰτίαι
1 αἰτίαν
1 αἰτίας
1 ἀκολουθεῖν
1 ἀκολουθήσει
1 ἀκολούθοις
1 ἀκόλουθον
1 ἀκολουθοῦντα
1 ἀλήθειαν
1 ἀληθινῶς
1 ἀλλά
1 ἀλλήλους
1 ἄλλον
1 ἀλλοτρίων
1 ἁμαρτάνουσι
1 ἀμίσθους
1 ἀμφότερα
1 ἀμφοτέρων
1 ἀναγεγραμμένων
1 ἀνάγει
1 ἀναγκάζεται
1 ἀναγκαῖαι
1 ἀναγκαίαν
1 ἀναγκαιοτάτας
1 ἀναγκαιοτάτη
1 ἀναγραφὰς
1 ἀναγράφεσθαι
1 ἀναθήμασι
1 ἀναλισκόμενα
1 ἀναλογιζόμενον
1 ἀναμαρτήτους
1 ἀναμειχθῶσι
1 ἀναπληροῖ
1 ἀναρχία
1 ἀναφέρονται
1 ἀνεγκλήτως
1 ἀνέτρεψεν
1 ἄνευ
1 ἀνισότητα
1 ἀνορθοῦσθαι
1 ἀντικειμένῃ
1 ἀντικειμένης
1 ἀντίκειται
1 ἀντιπράττειν
1 ἀξιώματα
1 ἀξίων
1 ἅπαν
1 ἅπαντας
1 ἀπαντῶσιν
1 ἀπεῖναι
1 ἀπέχθεια
1 ἀπηρτῆσθαι
1 ἀποδέκτας
1 ἀποδίδωσιν
1 ἀποδοῦναι
1 ἀποικίας
1 ἀποκληρωτέον
1 ἀπορεῖται
1 ἀπορίαν
1 ἄποροι
1 ἀπόροισ
1 ἄπορον
1 ἀποροῦσιν
1 ἀπόρων
1 ἀπορωτέρων
1 ἀποσχομένοις
1 ἀποτεταγμένην
1 ἀρετῆς
1 ἀριθμὸν
1 ἀριστοκρατίας
1 ἀριστοκρατικόν
1 ἀρκοῦσαν
1 ἁρμόττουσαν
1 ἄρξονται
1 ἄρξουσι
1 ἀρχαιοτάτη
1 ἀρχαῖς
1 ἀρχή
1 ἀρχόντων
1 ἄρχουσιν
1 ἄσμενος
1 ἅσπερ
1 ἄστεως
1 ἀστυνομίαν
1 ἀστυνόμους
1 ἀσφάλειαν
1 ἀσφαλὲς
1 ἄσχολος
1 ἀτακτοτέραν
1 ἀτάκτως
1 αὐξῆσαι
1 αὗται
1 αὐτάρκειαν
1 αὐτάς
1 αὐτὴ
1 αὐτοὶ
1 αὐτὸν
1 αὑτὸν
1 αὐτούς
1 ἀφαιρῆται
1 ἀφαιροῦνται
1 ἀφειμένους
1 ἀφορμὰς
1 ἀφορμὴν
1 Ἀφυταίων
1 ἀφωρισμένη
1 βαναυσία
1 βαναυσικὸν
1 βάναυσον
1 βασιλεῖς
1 βελτίονος
1 βελτίστη
1 βελτίστην
1 βελτίστων
1 βελτίω
1 βίος
1 βοήθεια
1 βοηθοῦν
1 βοσκημάτων
1 βούλεταί
1 βουλεύεσθαι
1 βουλευόμενόν
1 βουλευτικοῦ
1 βουλή
1 βουλῆς
1 βουλομένου
1 βουλομένων
1 βραχὺν
1 γεγραμμένους
1 γεγυμνασμένοι
1 γένει
1 γένηται
1 γένοιτο
1 γένος
1 γεωργίᾳ
1 γεωργικός
1 γεωργὸν
1 γεωργοῦντες
1 γεωργοῦσιν
1 γηδίου
1 γῆσ
1 γινόμενα
1 γινομένας
1 γινόμενον
1 γνησίους
1 γνωρίζειν
1 γραφὰς
1 γραφομένους
1 γυμνασιαρχία
1 γυμνικοὺς
1 γυναικῶν
1 γυναιξὶ
1 δαιμόνια
1 δανείζειν
1 δαπάνας
1 δαπάνης
1 δέκα
1 δευτέρα
1 δεύτερος
1 δευτέρῳ
1 δημεύοντες
1 δημεύουσι
1 δημεύσεως
1 δημοκρατεῖσθαι
1 δημοκρατικὴ
1 δημοκρατικῆς
1 δημοκρατικοῦ
1 δημοκρατικωτέρας
1 δῆμός
1 δημοσίας
1 δημόσιον
1 δημοσίων
1 δημοτικά
1 δημοτικαὶ
1 δημοτικόν
1 δημοτικοὺς
1 δημοτικώτατον
1 δήμους
1 δήμῳ
1 διαζευχθῶσιν
1 διαιροῦντες
1 διακείμενα
1 διαλαμβάνοντας
1 διαμένειν
1 διαστάσεσιν
1 διαστῶσι
1 διατρίβουσι
1 διαφέρει
1 διαφοραὶ
1 διάφοροι
1 διαφόρους
1 διαχειρίζουσαν
1 διαχειρίζουσι
1 διδάσκεσθαι
1 διδόντας
1 διδοῦσι
1 διέλοι
1 διεσπάρθαι
1 διῃρημένης
1 διῃρῆσθαι
1 διῄρηται
1 δίκαιος
1 δικαιοτάτη
1 δικαίως
1 δικαστήριον
1 δικαστικόν
1 δικῶν
1 διοίκησιν
1 Διονυσιακούς
1 διόπερ
1 διορθοῦν
1 διορθώσεις
1 διόρθωσις
1 διπλῆν
1 δὶς
1 διττάς
1 δίχα
1 διωρίσθω
1 δοκοῦντ
1 δοκοῦντα
1 δοκοῦσα
1 δοκοῦσιν
1 δόξαν
1 δουλεύοντος
1 δούλων
1 δυνάμενοι
1 δυνάμενος
1 δυνάμεως
1 δύναμις
1 δύνανται
1 δύνασθαι
1 δυναστικωτάτῃ
1 δυνατόν
1 ἐάν
1 ἑαυτούς
1 ἐγγραφὰς
1 ἔδοξε
1 ἐθέλῃ
1 ἐθέλουσι
1 ἔθεσιν
1 εἶεν
1 εἰκῇ
1 εἴκοσιν
1 εἶναί
1 εἴπερ
1 εἴπωμεν
1 εἰρημένης
1 εἰρημένοις
1 εἰρημένον
1 εἰρημένων
1 εἰρήνῃ
1 εἴς
1 εἷς
1 εἰσάγειν
1 εἰσαγομένου
1 εἰσαγωγάς
1 εἰσί
1 εἰσιόντας
1 εἰσφέρειν
1 εἰσφοράν
1 εἰσφορᾶς
1 εἰώθασι
1 εἴωθεν
1 ἑκάστου
1 ἑκάστων
1 ἑκατέροις
1 ἐκείνων
1 ἐκκεκριμένους
1 ἐκκλησία
1 ἐκκλησιάζει
1 ἐκλελυμένα
1 ἐκπέμποντες
1 ἑκὼν
1 ἐλαττόνων
1 ἐλαττουμένου
1 ἐλάττων
1 ἑλέσθαι
1 ἐλευθερία
1 ἐλέχθη
1 ἐλήλυθε
1 ἐμπορίας
1 ἕν
1 ἐναντίαν
1 ἐναντίων
1 ἔνδειαν
1 Ἕνδεκα
1 ἐνεστώτων
1 ἐνῇ
1 ἔνια
1 ἐνίοις
1 ἐνίοτε
1 ἐντεῦθεν
1 ἔνων
1 ἓξ
1 ἕξεις
1 ἐξετάσεις
1 ἐξετάσεως
1 ἐξεταστὰς
1 ἕξουσι
1 ἐξουσία
1 ἔξωθεν
1 ἐπ
1 ἐπαλλάττειν
1 ἐπανακρέμασθαι
1 ἐπέλθωμεν
1 ἐπιδέχεται
1 ἐπιεικέσι
1 ἐπιεικέσιν
1 ἐπιθυμοῦσιν
1 ἐπικρατοῦσιν
1 ἐπιμεληταὶ
1 ἐπισκεπτέον
1 ἐπισκέψασθαι
1 ἐπισκοπεῖν
1 ἐπιστάται
1 ἐπιτείνοντας
1 ἐπιτιμίοις
1 ἐποίησαν
1 ἑπομένως
1 ἔργοις
1 ἐσκεμμένοι
1 ἔσται
1 ἐστί
1 ἑστίας
1 ἑστιάσεις
1 ἔστιν
1 ἕτερα
1 ἕτεραι
1 εὐημερούσαις
1 εὐθύνους
1 εὐκοσμία
1 εὐκοσμίαν
1 εὐκοσμίας
1 εὔκρατον
1 εὐλαβεῖς
1 εὐλαβουμένους
1 εὔνουν
1 εὔνους
1 εὐπόροις
1 εὐπορῶν
1 εὑρεῖν
1 εὐταξίαν
1 εὐταξίας
1 εὐφυῶς
1 ἐφήβων
1 ἐφίενται
1 ἐφορῶσαν
1 ἐχόντων
1 ἔχουσι
1 ἔχουσιν
1 ἐχρήσατο
1 ἔχωσιν
1 ζῇ
1 ζημιώσονται
1 ζητεῖν
1 ζητοῦσιν
1 ζῶσιν
1
1 ἤδη
1 ἤθη
1 ἡλικίας
1 ἧς
1 ἤτοι
1 ἥττους
1 θέσιν
1 θετέον
1 θεωρίας
1 Θηβαίοις
1 θυραυλεῖν
1 ἴδια
1 ἴδιαι
1 ἱερὰ
1 ἱερεῖς
1 ἱερεῦσιν
1 ἱερομνήμονες
1 ἱερόν
1 ἱεροποιοὺς
1 ἱερωσύνης
1 ἱκανῶς
1 ἵν
1 ἱππαρχίαι
1 ἱππάσιμον
1 ἱππεῖς
1 ἱππικὸν
1 ἱπποτροφίαι
1 ἴσοι
1 ἰσότης
1 ἴσους
1 ἰσχυράν
1 ἰσχυρὸν
1 καθ
1 καθιστᾶσιν
1 καθίσταται
1 καί
1 καίπερ
1 καλεῖται
1 καλουμένῃ
1 καλουμένων
1 καλοῦσί
1 Καρχηδόνιοι
1 καταδικαζομένων
1 καταδικάσαντας
1 καταδικασάσης
1 καταδικασθέντων
1 καταλειφθῇ
1 καταστῆσαι
1 καταψηφιεῖται
1 κατέχειν
1 κειμένων
1 κεκτημένοι
1 κεκτημένων
1 κέκτηνται
1 κεκτῆσθαι
1 κερδαίνειν
1 κέρδους
1 κεχωρισμένας
1 κηδομένους
1 Κλεισθένης
1 κλήρους
1 κληρωτάς
1 κοινά
1 κοινὰς
1 κοινὴν
1 κοινῆς
1 κοινόν
1 κοινωνούς
1 κόσμον
1 κοσμουμένην
1 κούφας
1 κρατοῦντες
1 κρείττονες
1 κρηνῶν
1 κρινομένων
1 κρίσιν
1 κτήματα
1 κτήσεις
1 κτῆσιν
1 κτωμένοις
1 κτωμένῳ
1 κυλίεσθαι
1 κυρίας
1 κύριοι
1 κύριός
1 κυρίου
1 κυριωτάταις
1 κυριωτάτων
1 κυριωτέρους
1 κυριωτέρων
1 κωλύῃ
1 κωλύοντας
1 λαβόντα
1 λαμβάνουσι
1 λαμβάνωσι
1 λανθάνειν
1 λέγομέν
1 λέγομεν
1 λέγουσι
1 λέγουσιν
1 λέγωμεν
1 λειτουργίας
1 λειτουργιῶν
1 λεχθεῖσα
1 ληπτέον
1 λήψεσθαι
1 ληψομένην
1 λήψονται
1 λίαν
1 λιμένας
1 λιμένων
1 λογισμὸν
1 λογισμούς
1 λογιστὰς
1 λόγοις
1 λοιπαὶ
1 λοιπόν
1 λοιπῶν
1 λοχαγίαι
1 μακρὰς
1 μάλισθ
1 μάλιστ
1 μᾶλλόν
1 Μασσαλίᾳ
1 ματαίων
1 μεγάλαις
1 μεγάλοις
1 μεγαλοπρεπεῖς
1 μεγίστας
1 μέγιστον
1 μεθ
1 μεθέξουσιν
1 μέθοδον
1 μεθόδῳ
1 μείζονι
1 μειζόνων
1 μείζους
1 μεῖναι
1 μέλλων
1 μένουσαν
1 μερίζονται
1 μερίζοντας
1 μερίζουσι
1 μέσων
1 μεταβολῆς
1 μετάδοσιν
1 μεταχειρίζεται
1 μετέχειν
1 μετέχοντας
1 μετεχόντων
1 μετέχων
1 μετέχωσι
1 μέτρου
1 μηθέν
1 μηθενός
1 μητρός
1 μιᾶς
1 μικρὰς
1 μικράς
1 μικρὸν
1 μικροτάτου
1 μιμεῖσθαι
1 μισθὸν
1 μισθόν
1 μισθοφορεῖν
1 μνημεῖα
1 μνήμονες
1 μόνῃ
1 μόνοσ
1 μόνους
1 μοχθηρὰν
1 μοχθηροὺς
1 ναοφύλακας
1 ναυαρχίαι
1 ναυτικὴ
1 ναυτιλίαν
1 νέας
1 νέμουσιν
1 νενομοθετημένον
1 νέους
1 νόθους
1 νομεῖς
1 νομῆς
1 νομίζοιεν
1 νομιστέον
1 νομοθέτου
1 νομοθετοῦντας
1 νόμοις
1 νόμον
1 νόμος
1 νομοφύλακες
1 νομοφυλακία
1 νομοφυλάκων
1 νόμῳ
1 νόμων
1 νοσερῶς
1 νοῦν
1 νυνὶ
1 ὁδῶν
1 οἰκεῖσθαι
1 οἰκοδομήμασιν
1 οἰκοῦσι
1 οἷς
1 ὅλας
1 ὀλίγα
1 ὀλιγάκις
1 ὀλιγαρχεῖσθαι
1 ὀλιγαρχία
1 ὀλιγαρχικὰς
1 ὀλιγαρχικοὶ
1 ὀλίγην
1 ὀλιγίστας
1 ὀλιγίστων
1 ὀλίγοι
1 ὀλίγον
1 ὀλιγοχρονίους
1 ὁμοιότροπα
1 ὁμοίωσ
1 ὁμολογήσουσιν
1 ὁμολογουμένου
1 ὀνόματα
1 ὄντα
1 ὄντος
1 ὄντων
1 Ὀξύλου
1 ὁπλῖτιν
1 ὁποτερουοῦν
1 ὁποτέρων
1 ὁπωσοῦν
1 ὁρᾷ
1 ὁρᾶν
1 ὀρέγονται
1 ὁρίζεται
1 ὁρίζονται
1 ὁρίων
1 ὅρον
1 ὅρος
1 ὁρῶν
1 ὅσον
1 ὅταν
1 οὓς
1 οὔσης
1 οὐσίᾳ
1 οὐσίαν
1 οὗτοι
1 οὗτος
1 οὕτως
1 ὄφελος
1 ὀφθαλμοῖς
1 παιδείᾳ
1 παισὶν
1 πάμπαν
1 πάνυ
1 παραλαμβάνειν
1 παραπλησία
1 παραπλησίως
1 παρασκευάζουσι
1 παρεκβαίνειν
1 παροξύνουσι
1 παρορᾶν
1 παρορᾶται
1 πᾶσαι
1 πάσαις
1 πᾶσαν
1 πάσης
1 πατρὸς
1 πένησι
1 πένητας
1 πένητες
1 πενήτων
1 πενία
1 πεντακοσίοις
1 πέντε
1 πεντεκαίδεκα
1 περ
1 πέρα
1 περιαιρεῖσθαι
1 περιλήψονται
1 περιοικίδας
1 περιόντα
1 πίθος
1 πίπτοντα
1 πιπτόντων
1 πίστεως
1 πλεῖον
1 πλείονα
1 πλείονι
1 πλείονος
1 πλείοσιν
1 πλεῖστα
1 πλείστης
1 πλεῖστοι
1 πλεῖστον
1 πλείστους
1 πλείστων
1 πλεονεκτεῖν
1 πλήθη
1 πλῆθός
1 πλοῖα
1 πλοίων
1 πλούσιοι
1 πλουσίοις
1 πλουσίους
1 πλουτοῦσιν
1 πλούτῳ
1 πλωτῆρσιν
1 πλωτήρων
1 ποιῆσαι
1 ποιήσει
1 ποιητέαι
1 ποιητέον
1 ποιόν
1 ποιουμένους
1 ποιοῦντας
1 ποιοῦσι
1 ποίῳ
1 ποίων
1 πολεμάρχους
1 πολεμικὰ
1 πολέμιον
1 πολέμῳ
1 πόλις
1 πολιτεία
1 πολιτείαις
1 πολιτεύεσθαί
1 πολιτεύεσθαι
1 πολιτεύματι
1 πολιτεύματος
1 πολιτευόμενοι
1 πολιτεύωνται
1 πολιτικαὶ
1 πολίτου
1 πολλαῖς
1 πολλαχοῦ
1 πολλῆς
1 πολλῷ
1 πολλῶν
1 πολυανθρωπία
1 πολυάνθρωποί
1 πολυανθρωποτέραις
1 πολὺν
1 πονηρὸν
1 ποτ
1 πράξεων
1 πράττεσθαι
1 πραττομένοις
1 πραττομένους
1 πρεσβυτέρων
1 προβαίνειν
1 προβουλεύειν
1 προβούλων
1 προεστῶτες
1 προθέσεις
1 προκάθηται
1 πρός
1 προσγεγένηνται
1 προσευθύνας
1 προσευθυνοῦσαν
1 προσκεῖσθαι
1 προσλαμβανομένου
1 προσόδους
1 προσόδων
1 προτιθεμένων
1 πρυτάνεις
1 πρώτας
1 πρώτου
1 πρώτους
1 πυλῶν
1 ῥᾷον
1 ῥηθείσῃ
1 σκεπτέον
1 σόφισμα
1 σοφιστέον
1 στάσεως
1 στοχάζεσθαί
1 στρατηγοὺς
1 στρατηγῶν
1 συγγνώμην
1 συγκειμένην
1 συγκεφαλαιωσαμένους
1 συμβαίνειν
1 συμβάλλεται
1 συμβέβηκε
1 συμβήσεται
1 συμπεῖσαι
1 συμπέσωσι
1 συμφέροντα
1 συμφέρουσἀ
1 συναγαγεῖν
1 συνάγον
1 συναγωγὰς
1 συναθροίζοντας
1 συνακτέον
1 συναριθμουμένων
1 συνδυαζόμενα
1 συνδυάζουσι
1 συνδυασμοὺς
1 συνέβη
1 συνελθεῖν
1 συνεστᾶσι
1 συνεχῶς
1 συνηγόρους
1 συνήθειαι
1 συνιστάναι
1 συνόδου
1 συνόδους
1 συντάξεως
1 συντεθῇ
1 συντεταγμένον
1 συντέτακται
1 συντιθέμενα
1 συντιθεμένων
1 συντόμως
1 συσσιτεῖν
1 σχῆμά
1 σχήματι
1 σχολαστικωτέραις
1 σῴζει
1 σῴζεσθαί
1 σῴζηται
1 σῴζοντα
1 σωτηρίαι
1 σωφρόνως
1 τ
1 τά
1 τἀνακαῖα
1 τάξει
1 τάξεως
1 ταξιαρχίαι
1 τάξιν
1 τάξις
1 Ταραντίνων
1 τάς
1 τάττονται
1 ταῦτ
1 ταύτησ
1 ταχέως
1 τέ
1 τεθεώρηται
1 τειχοποιοὺς
1 τειχῶν
1 τελευταίᾳ
1 τελευταῖαι
1 τελευταίαν
1 τεταγμένας
1 τέτακται
1 τετρημένος
1 τέτταρες
1 τεττάρων
1 τετυχηκότα
1 τεχναστέον
1 τέχνης
1 τηλικαῦτα
1 τήν
1 τιθεμένους
1 τιθέναι
1 τίθενται
1 τιμῆς
1 τιμήσεσι
1 τιμῶνται
1 τίν
1 τίνας
1 τινὲς
1 τινές
1 τινος
1 τινὸς
1 τίνων
1 τίσιν
1 τοί
1 τοιαῦται
1 τοιαύτας
1 τοιαύτῃ
1 τοιαύτη
1 τοιαύτης
1 τοιοῦτόν
1 τοιούτῳ
1 τοξόται
1 τόπου
1 τοσαῦταί
1 τοσοῦτον
1 τοσούτου
1 του
1 τούτῳ
1 τρέπειν
1 τριηραρχίαι
1 τρίτου
1 τριῶν
1 τρόπων
1 τυγχάνει
1 τυγχάνειν
1 τύπῳ
1 τυραννίδας
1 τυραννικὰ
1 τυραννικωτάτῃ
1 τυραννίς
1 τυχεῖν
1 τύχῃ
1 ὑγίειαν
1 υἱεῖς
1 ὑλωρούς
1 ὑπ
1 ὑπάρχοντα
1 ὑπαρχούσης
1 ὑπέμενον
1 ὑπερβάλλειν
1 ὑπερβάλλοντες
1 ὑπερτείνει
1 ὑπερτείνῃ
1 ὑπογυιότατον
1 ὑπόθεσιν
1 ὑπόθεσις
1 ὑποκειμένων
1 ὑπομείναντες
1 ὑπομένειν
1 φανερῶς
1 φάρμακον
1 φασι
1 φασιν
1 φατρίαι
1 φαῦλον
1 φαῦλος
1 φαυλότερα
1 φερόμενον
1 φεύγειν
1 φθείρειν
1 φθείρεσθαι
1 φθείροντα
1 φθονοῦντοσ
1 φθοραὶ
1 φθορὰς
1 φθορᾶς
1 φίλον
1 φιλοτιμίας
1 φοβεῖσθαι
1 φροντιζούσαις
1 φροντίζουσιν
1 φρουρῶν
1 φυλαί
1 φύλακας
1 φυλακὴν
1 φυλαρχίαι
1 φυλὰς
1 φυλαττόντων
1 φυλάττουσα
1 χαλεπὴ
1 χαλεπῶς
1 χαλεπωτάτη
1 χαριέντων
1 χαριζόμενοι
1 χείρισται
1 χειρίστη
1 χειρόνων
1 χείρω
1 χιλίοις
1 χιλίους
1 χιλίων
1 χρείαν
1 χρείας
1 χρημάτων
1 χρῆσθαι
1 χρήσιμον
1 χρήσιμος
1 χρῆσιν
1 χρηστὴν
1 χρόνιος
1 χωρὶς
1 ψιλὰς
1 ψιλὴ
1 ψιλὸν
1 ψιλῶν
1 ὠνεῖσθαι
1 ὠφελιμώτατον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007