HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  19 formes différentes pour 104 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[4, 1299]   μὲν γὰρ εἶναί τι τοιοῦτον     ἐπιμελὲς ἔσται τοῦ δήμου προβουλεύειν,
[4, 1292]   οὖν τοιοῦτος δῆμος, ἅτε μόναρχος  ὤν,   ζητεῖ μοναρχεῖν διὰ τὸ μὴ
[4, 1298]   νομοφύλακας, περὶ τούτων χρηματίζειν περὶ  ὧν   ἂν οὗτοι προβουλεύσωσιν (οὕτω γὰρ
[4, 1291]   τοῦτο τὸ περὶ τὰς τέχνας  ὧν   ἄνευ πόλιν ἀδύνατον οἰκεῖσθαι· τούτων
[4, 1300]   πάντων ἐκ τινῶν· περὶ  ὧν   δέ, πόσα εἴδη δικαστηρίων· τὸ
[4, 1297]   μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν, περὶ  ὧν   δεῖ θεωρεῖν τὸν σπουδαῖον νομοθέτην
[4, 1294]   δὲ τὸ τὸ μέσον λαμβάνειν  ὧν   ἑκάτεροι τάττουσιν, οἷον ἐκκλησιάζειν οἱ
[4, 1293]   δὲ δοκοῦσιν ἔχειν οἱ εὔποροι  ὧν   ἕνεκεν οἱ ἀδικοῦντες ἀδικοῦσιν· ὅθεν
[4, 1297]   σπουδαῖον νομοθέτην ἑκάστῃ τὸ συμφέρον·  ὧν   ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη τὴν πολιτείαν
[4, 1300]   ἐξ ὧν τε καὶ περὶ  ὧν   καὶ πῶς. Λέγω δὲ ἐξ
[4, 1300]   καὶ πῶς. Λέγω δὲ ἐξ  ὧν   μέν, πότερον ἐκ πάντων
[4, 1300]   δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ  ὧν   μὴ γινομένων καλῶς διαστάσεις γίνονται
[4, 1295]   γὰρ ἃς καλοῦσιν ἀριστοκρατίας, περὶ  ὧν   νῦν εἴπομεν, τὰ μὲν ἐξωτέρω
[4, 1298]   μετριότητα τοῦ τιμήματος, καὶ περὶ  ὧν   νόμος ἀπαγορεύει μὴ κινῶσιν
[4, 1296]   ἑτέρῳ μέρει τῆς πόλεως, ἐξ  ὧν   συνέστηκε μερῶν πόλις, ἄλλῳ
[4, 1300]   αἱ διαφοραὶ ἐν τρισὶν ὅροις,  ὧν   συντιθεμένων ἀναγκαῖον πάντας εἰλῆφθαι τοὺς
[4, 1300]   δικαστηρίων ἐν τρισὶν ὅροις, ἐξ  ὧν   τε καὶ περὶ ὧν καὶ
[4, 1293]   παρὰ δημοκρατίαν τε καὶ ὀλιγαρχίαν,  ὧν   τὴν μὲν ἑτέραν λέγουσί τε
[4, 1291]   τὴν λειτουργίαν. Λοιπὰ δὲ περὶ  ὧν   τυγχάνομεν διωρικότες ἀρτίως, τὸ βουλευόμενον
[4, 1295]   ταύτην τὴν πόλιν ἐστὶν ἐξ  ὧν   φαμὲν φύσει τὴν σύστασιν εἶναι
[4, 1291]   περὶ τὰς πράσεις καὶ τὰς  ὠνὰς   καὶ τὰς ἐμπορίας καὶ καπηλείας
[4, 1291]   δὲ τὸ ἀγοραῖον τὸ περὶ  ὠνὴν   καὶ πρᾶσιν διατρῖβον, ἄλλο δὲ
[4, 1297]   ὁπλιτευόντων ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν  ὡπλιτευκότων·   ἐν Μαλιεῦσι δὲ μὲν
[4, 1288]   τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην καὶ τὸν  ὡς   ἀληθῶς πολιτικόν) ἔτι δὲ τρίτην
[4, 1300]   κλήρῳκαί ἐξ ἁπάντων,  ὡς   ἀνὰ μέρος, οἷον κατὰ φυλὰς
[4, 1299]   εὐπορῶσι, τάττουσι δούλους. Μάλιστα δ'  ὡς   ἁπλῶς εἰπεῖν ἀρχὰς λεκτέον ταύτας
[4, 1293]   δημοκρατίας. Ἔστι γὰρ πολιτεία  ὡς   ἁπλῶς εἰπεῖν μίξις ὀλιγαρχίας καὶ
[4, 1294]   πολιτείαν. Πολλοὶ γὰρ ἐγχειροῦσι λέγειν  ὡς   δημοκρατίας οὔσης διὰ τὸ δημοκρατικὰ
[4, 1299]   πρὸς μὲν τὰς χρήσεις οὐδὲν  ὡς   εἰπεῖν νοὐ γάρ πω κρίσις
[4, 1292]   ὅταν πλείους ὦσιν οἱ ἄρχοντες  ὡς   ἕκαστος, ἄδηλον. δ' οὖν
[4, 1292]   γὰρ πολλοὶ κύριοί εἰσιν οὐχ  ὡς   ἕκαστος ἀλλὰ πάντες. Ὅμηρος δὲ
[4, 1295]   ἦν ἡμῖν λοιπὸν εἰπεῖν, οὐχ  ὡς   ἐνούσης πολυλογίας περὶ αὐτήν, ἀλλ'
[4, 1297]   τούτοις τίς ἀρίστη τῶν πολιτειῶν  ὡς   ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν, καὶ
[4, 1291]   ἄποροι. Ἔτι δὲ διὰ τὸ  ὡς   ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς μὲν
[4, 1289]   καὶ πεισθήσονται καὶ δυνήσονται κοινωνεῖν,  ὡς   ἔστιν οὐκ ἔλαττον ἔργον τὸ
[4, 1292]   δημοκρατία μία τῶν πολιτειῶν, φανερὸν  ὡς   τοιαύτη κατάστασις, ἐν
[4, 1290]   πολιτειῶν· ἀληθέστερον δὲ καὶ βέλτιον  ὡς   ἡμεῖς διείλομεν, δυοῖν μιᾶς
[4, 1295]   καλουμένῃ πολιτείᾳ (διὸ περὶ ἀμφοῖν  ὡς   μιᾶς λεκτέον) δὲ δὴ
[4, 1296]   οὐσίαν ἔχειν μέσην καὶ ἱκανήν,  ~ὡς   ὅπου οἱ μὲν πολλὰ σφόδρα
[4, 1291]   καὶ οἰκοδόμον· πάλιν δὲ προστίθησιν,  ὡς   οὐκ αὐτάρκων τούτων, χαλκέα καὶ
[4, 1290]   ἀριστοκρατίαν τῆς ὀλιγαρχίας εἶδος τιθέασιν  ὡς   οὖσαν ὀλιγαρχίαν τινά, καὶ τὴν
[4, 1290]   τῆς ὀλιγαρχίας εἰσίν, ἔτι διαληπτέον  ὡς   οὔτ' ἂν οἱ ἐλεύθεροι ὀλίγοι
[4, 1293]   δὲ καλεῖν τὰς μὲν ἀποκλινούσας  ὡς   πρὸς τὴν δημοκρατίαν πολιτείας, τὰς
[4, 1291]   γίνεται πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως,  ὡς   τῶν ἀναγκαίων τε χάριν πᾶσαν
[4, 1290]   ἔχει καὶ περὶ τὰς ἁρμονίας,  ὥς   φασί τινες· καὶ γὰρ ἐκεῖ
[4, 1295]   ἐν ἐνδείᾳ τούτων ταπεινοὶ λίαν.  Ὥσθ'   οἱ μὲν ἄρχειν οὐκ ἐπίστανται,
[4, 1292]   πρῶτα μικρὰ πλεονεκτοῦντες παρ' ἀλλήλων,  ὥσθ'   οἱ μὲν νόμοι διαμένουσιν οἱ
[4, 1288]   ταῖς πόλεσιν ἁρμόττουσαν δεῖ γνωρίζειν,  ὥσθ'   οἱ πλεῖστοι τῶν ἀποφαινομένων περὶ
[4, 1290]   διαφοράς, ὁμοίως δὲ οὐδ' ὤτων)  ὥσθ'   ὅταν ληφθῶσι τούτων πάντες οἱ
[4, 1298]   ἀπὸ τιμημάτων μετριωτέρων αἱρετοί τε  ὦσι   καὶ πλείους διὰ τὴν μετριότητα
[4, 1292]   πᾶσιν ἐξεῖναι, ὅσοι ἂν ἐλεύθεροι  ὦσι,   μετέχειν τῆς πολιτείας, μὴ μέντοι
[4, 1292]   δέ, ὅταν ἀπὸ τιμημάτων μακρῶν  ὦσιν   αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱρῶνται αὐτοὶ
[4, 1297]   μὴ λαμβάνωσι τροφήν, ἄποροι δὲ  ὦσιν·   ἐὰν δὲ πορίζῃ τις τροφήν,
[4, 1292]   πότερον ταύτην ὅταν πλείους  ὦσιν   οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος, ἄδηλον.
[4, 1293]   αὐτούς) ἐὰν δὲ δὴ ἐλάττους  ὦσιν   οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες
[4, 1290]   ἐστιν (ὅταν οἱ ἐλεύθεροι κύριοι  ὦσιν,   ὀλιγαρχία δ' ὅταν οἱ πλούσιοι,
[4, 1290]   πλείους ὄντες κύριοι τῆς ἀρχῆς  ὦσιν,   ὀλιγαρχία δ' ὅταν οἱ πλούσιοι
[4, 1298]   εἰσίῃ καὶ κύριοι τῶν νόμων  ὦσιν,   ὀλιγαρχικὴν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τάξιν
[4, 1299]   δ' ἐὰν ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν  ὦσιν,   ὀλιγαρχικόν· τοὺς δὲ προβούλους ὀλίγους
[4, 1290]   ἀλλ' ἐκ πολλῶν σύγκεινται μερῶν,  ὥσπερ   εἴρηται πολλάκις. Ἓν μὲν οὖν
[4, 1292]   τῶν βελτιόνων, καὶ τὰ ψηφίσματα  ὥσπερ   ἐκεῖ τὰ ἐπιτάγματα, καὶ
[4, 1301]   καὶ αἱρετῶν. Οὗτοι μὲν οὖν,  ὥσπερ   ἐλέχθησαν, οἱ τρόποι ἀντίστροφοι τοῖς
[4, 1290]   κατὰ μέγεθος διενέμοντο τὰς ἀρχάς,  ὥσπερ   ἐν Αἰθιοπίᾳ φασί τινες,
[4, 1300]   ἀρετῇ τινι τοιούτῳ ἄλλῳ,  ὥσπερ   ἐν Μεγάροις ἐκ τῶν συγκατελθόντων
[4, 1298]   μέρος ἀλλὰ μὴ πάντας ἀθρόους  (ὥσπερ   ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ Τηλεκλέους
[4, 1290]   καὶ τὴν καλουμένην πολιτείαν δημοκρατίαν,  ὥσπερ   ἐν τοῖς πνεύμασι τὸν μὲν
[4, 1297]   μὲν μεγάλην τοῖς δὲ μικράν,  ὥσπερ   ἐν τοῖς Χαρώνδου νόμοις. Ἐνιαχοῦ
[4, 1292]   ἀντίστροφος αὕτη ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις  ὥσπερ   τυραννὶς ἐν ταῖς μοναρχίαις,
[4, 1298]   πρόκριτοι, ~κατὰ νόμον δ' ἄρχωσιν  ὥσπερ   καὶ πρότερον, ὀλιγαρχικόν· ὅταν δὲ
[4, 1289]   πολιτείαν κατασκευάζειν ἐξ ἀρχῆς,  ὥσπερ   καὶ τὸ μεταμανθάνειν μανθάνειν
[4, 1295]   Οὔτε γὰρ αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρίων,  ὥσπερ   οἱ πένητες, ἐπιθυμοῦσιν, οὔτε τῆς
[4, 1290]   ἀλλὰ πλείω πᾶσαν ἔχειν πόλιν.  Ὥσπερ   οὖν εἰ ζῴου προῃρούμεθα λαβεῖν
[4, 1294]   εἶτα ἐκ τούτων ἀφ' ἑκατέρας  ὥσπερ   σύμβολον λαμβάνοντας συνθετέον. Εἰσὶ δὲ
[4, 1295]   δ' ὑπάρχει μάλιστα τοῖς μέσοις.  Ὥστ'   ἀναγκαῖον ἄριστα πολιτεύεσθαι ταύτην τὴν
[4, 1292]   μετέχειν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν,  ὥστ'   ἀναγκαῖον καὶ ἐν ταύτῃ ἄρχειν
[4, 1293]   τὸ μήπω οὕτως ἰσχυροὶ εἶναι  ὥστ'   ἄνευ νόμου ἄρχειν τὸν νόμον
[4, 1292]   ἀρχάς, καὶ ταύτην πολιτείαν κρίνειν.  Ὥστ'   εἴπερ ἐστὶ δημοκρατία μία τῶν
[4, 1297]   ἐν τοῖς ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον,  ὥστ'   ἐν τοῖς ἱππεῦσιν εἶναι τὴν
[4, 1299]   ὀλίγους ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πλῆθος,  ὥστ'   ὀλιγαρχικόν. Ἀλλ' ὅπου ἄμφω αὗται
[4, 1297]   οὐκ εἶχον πολὺ τὸ μέσον,  ὥστ'   ὀλίγοι τε ὄντες τὸ πλῆθος
[4, 1289]   οὐκ ἔστι δὲ τοῦτ' ἀληθές.  Ὥστε   δεῖ τὰς διαφορὰς μὴ λανθάνειν
[4, 1288]   πᾶσαν ἄλλην τέχνην ὁρῶμεν συμβαῖνον.  Ὥστε   δῆλον ὅτι καὶ πολιτείαν τῆς
[4, 1289]   καὶ φυλάττειν τοὺς παραβαίνοντας αὐτούς.  Ὥστε   δῆλον ὅτι τὰς διαφορὰς ἀναγκαῖον
[4, 1296]   ἀλλὰ πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῶν,  ὥστε   διὰ ταύτας τὰς αἰτίας
[4, 1300]   πάντων αἱρέσει τὰ δὲ κληρῷ  ὥστε   δώδεκα οἱ τρόποι γίνονται χωρὶς
[4, 1291]   γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς πολλάκις.  Ὥστε   εἴπερ καὶ ταῦτα καὶ ἐκεῖνα
[4, 1296]   καθ' αὑτοὺς ἄγουσι τὴν πολιτείαν,  ὥστε   δῆμος γίγνεται ὀλιγαρχία.
[4, 1291]   φαίνεται τῶν τῆς πόλεως μορίων.  Ὥστε   καὶ τὰς πολιτείας κατὰ τὰς
[4, 1292]   δὲ ἀσμένως δέχεται τὴν πρόκλησιν·  ὥστε   καταλύονται πᾶσαι αἱ ἀρχαί. Εὐλόγως
[4, 1291]   καὶ τὸ μικρὰν ἔχον οὐσίαν  ὥστε   μὴ δύνασθαι σχολάζειν, ἔτι τὸ
[4, 1296]   τε διαλαβεῖν εἰς δύο πάντας,  ὥστε   μηθὲν καταλιπεῖν μέσον, καὶ πάντες
[4, 1292]   ὑπὸ νόμου, καὶ γίνεται δεσποτικός,  ὥστε   οἱ κόλακες ἔντιμοι, καὶ ἔστιν
[4, 1293]   ἐπιμέλεια, τοὺς δὲ πλουσίους ἐμποδίζει,  ὥστε   πολλάκις οὐ κοινωνοῦσι τῆς ἐκκλησίας
[4, 1293]   καὶ μήτε τοσαύτην ἔχωσιν οὐσίαν  ὥστε   σχολάζειν ἀμελοῦντες μήθ' οὕτως ὀλίγην
[4, 1299]   τὸ πολλοὺς εἶναι τοὺς πολίτας,  ὥστε   τὰς μὲν διαλείπειν πολὺν χρόνον
[4, 1288]   τῆς ἀρίστης τυχεῖν ἴσως ἀδύνατον,  ὥστε   τὴν κρατίστην τε ἁπλῶς καὶ
[4, 1292]   δὲ λανθάνειν ὅτι πολλαχοῦ συμβέβηκεν  ὥστε   τὴν μὲν πολιτείαν τὴν κατὰ
[4, 1289]   ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ βασιλεύοντος·  ὥστε   τὴν τυραννίδα χειρίστην οὖσαν πλεῖστον
[4, 1292]   ζῆν, οὐ δύνανται δὲ σχολάζειν,  ὥστε   τὸν νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι τὰς
[4, 1292]   τιμημάτων εἶναι τὰς ἀρχὰς τηλικούτων  ὥστε   τοὺς ἀπόρους μὴ μετέχειν, πλείους
[4, 1297]   σκεψαμένους τὸ ποῖον ἐπιβάλλει μακρότατον  ὥστε   τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι
[4, 1293]   σχολάζειν ἀμελοῦντες μήθ' οὕτως ὀλίγην  ὥστε   τρέφεσθαι ἀπὸ τῆς πόλεως, ἀνάγκη
[4, 1297]   δ' εὐπόροις οὐδεμίαν τάττουσι ζημίαν.  Ὥστε   φανερὸν ὅτι εἴ τις βούλεται
[4, 1290]   στόματος διαφοράς, ὁμοίως δὲ οὐδ'  ὤτων)   ὥσθ' ὅταν ληφθῶσι τούτων πάντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007