HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  34 formes différentes pour 46 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[4, 1296]   χείρω, διωρισμένης τῆς ἀρίστης οὐ  χαλεπὸν   ἰδεῖν. Ἀεὶ γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι
[4, 1295]   ὑπερασθενῆ σφόδρα ἄτιμον,  χαλεπὸν   τῷ λόγῳ ἀκολουθεῖν· γίγνονται γὰρ
[4, 1291]   προστίθησιν, ὡς οὐκ αὐτάρκων τούτων,  χαλκέα   καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις
[4, 1289]   τοὺς ἀστυγείτονας, οἷον Ἐρετριεῖς καὶ  Χαλκιδεῖς   καὶ Μάγνητες οἱ ἐπὶ Μαιάνδρῳ
[4, 1297]   ῥᾴδιον· οὐ γὰρ ἀεὶ συμβαίνει  χαρίεντας   εἶναι τοὺς μετέχοντας τοῦ πολιτεύματος.
[4, 1297]   δήμου. Ἔστι δ' ὅσα προφάσεως  χάριν   ἐν ταῖς πολιτείαις σοφίζονται πρὸς
[4, 1291]   πόλεως, ὡς τῶν ἀναγκαίων τε  χάριν   πᾶσαν πόλιν συνεστηκυῖαν, ἀλλ' οὐ
[4, 1296]   ςοὐ γὰρ ἦν βασιλεύσσ καὶ  Χαρώνδας   καὶ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν
[4, 1297]   δὲ μικράν, ὥσπερ ἐν τοῖς  Χαρώνδου   νόμοις. Ἐνιαχοῦ δ' ἔξεστι μὲν
[4, 1289]   καὶ τούτων τῶν παρεκβάσεων τίς  χειρίστη   καὶ δευτέρα τίς. Ἀνάγκη γὰρ
[4, 1289]   τε χρηστῆς καὶ τῶν ἄλλων,  χειρίστην   δημοκρατίαν, φαύλων δὲ ἀρίστην· ἡμεῖς
[4, 1289]   τοῦ βασιλεύοντος· ὥστε τὴν τυραννίδα  χειρίστην   οὖσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας, δεύτερον
[4, 1289]   πρώτης καὶ θειοτάτης παρέκβασιν εἶναι  χειρίστην,   τὴν δὲ βασιλείαν ἀναγκαῖον
[4, 1296]   εἶναι βελτίω τὴν ἐγγύτατα ταύτης,  χείρω   δὲ τὴν ἀφεστηκυῖαν τοῦ μέσου
[4, 1296]   μὲν εἶναι βελτίω τὴν δὲ  χείρω,   διωρισμένης τῆς ἀρίστης οὐ χαλεπὸν
[4, 1291]   Τενέδῳῳ, πρὸς δὲ τούτοις τὸ  χερνητικὸν   καὶ τὸ μικρὰν ἔχον οὐσίαν
[4, 1290]   Εἰ γὰρ εἴησαν οἱ πάντες  χίλιοι   καὶ τριακόσιοι, καὶ τούτων οἱ
[4, 1290]   καὶ τριακόσιοι, καὶ τούτων οἱ  χίλιοι   πλούσιοι, καὶ μὴ μεταδιδοῖεν ἀρχῆς
[4, 1291]   ἐμπορικὸν δὲ ἐν Αἰγίνῃ καὶ  Χίῳ,   πορθμευτικὸν δ' ἐν Τενέδῳῳ, πρὸς
[4, 1288]   τὴν ἀκροτάτην καὶ δεομένην πολλῆς  χορηγίας   ζητοῦσι μόνον, οἱ δὲ μᾶλλον
[4, 1295]   παιδείαν φύσεως δεῖται καὶ  χορηγίας   τυχηρᾶς, μήτε πρὸς πολιτείαν τὴν
[4, 1299]   ἀρχὰς θετέονν· ἔτι δὲ καὶ  χορηγοὶ   καὶ κήρυκες δ' αἱροῦνται καὶ
[4, 1289]   Λακωνικὴν τινα ἄλλην ἐπαινοῦσι.  ~Χρὴ   δὲ τοιαύτην εἰσηγεῖσθαι τάξιν ἧς
[4, 1296]   ὀλιγαρχικοὺς τοὺς νόμους τιθῇ, στοχάζεσθαι  χρὴ   τῶν μέσων, ἐάν τε δημοκρατικούς,
[4, 1299]   αἷς αὐτὸς συνιὼν δῆμος  χρηματίζει   περὶ πάντων. ~Τοῦτο δὲ συμβαίνειν
[4, 1298]   προβούλους καὶ νομοφύλακας, περὶ τούτων  χρηματίζειν   περὶ ὧν ἂν οὗτοι προβουλεύσωσιν
[4, 1291]   τὸ μὲν πολεμικὸν τὸ δὲ  χρηματιστικὸν   τὸ δὲ πορθμευτικὸν τὸ δ'
[4, 1299]   ταῦτα διαφέρει πρὸς μὲν τὰς  χρήσεις   οὐδὲν ὡς εἰπεῖν νοὐ γάρ
[4, 1299]   καὶ ποῖαι ἀναγκαῖαι μὲν οὔ,  χρήσιμοι   δὲ πρὸς σπουδαίαν πολιτείαν, μᾶλλον
[4, 1288]   τἆλλα λέγουσι καλῶς, τῶν γε  χρησίμων   διαμαρτάνουσιν. Οὐ γὰρ μόνον τὴν
[4, 1291]   θετέον τῶν εἰς τὴν ἀναγκαίαν  χρῆσιν   συντεινόντων, τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ
[4, 1289]   οὐσῶν ἐπιεικῶν, οἷον ὀλιγαρχίας τε  χρηστῆς   καὶ τῶν ἄλλων, χειρίστην δημοκρατίαν,
[4, 1293]   εἶδος δημοκρατίας τελευταία τοῖς  χρόνοις   ἐν ταῖς πόλεσι γεγενημένη. Διὰ
[4, 1288]   τίνα τρόπον ἂν σῴζοιτο πλεῖστον  χρόνον·   λέγω δὲ οἷον εἴ τινι
[4, 1299]   ὥστε τὰς μὲν διαλείπειν πολὺν  χρόνον   τὰς δ' ἅπαξ ἄρχειν, καὶ
[4, 1299]   καὶ κύριαι τίνων, καὶ περὶ  χρόνου,   πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ μὲν
[4, 1300]   τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ παντὶ  χρόνῳ   ὀλίγα καὶ ἐν ταῖς μεγάλαις
[4, 1297]   παρακρούεσθαι τὸν δῆμον. Ἀνάγκη γὰρ  χρόνῳ   ποτὲ ἐκ τῶν ψευδῶν ἀγαθῶν
[4, 1299]   αὐτῶν, ταῖς δ' ἐν πολλῷ  χρόνῳ   τοῦτο συμβαίνει, διόπερ οὐθὲν κωλύει
[4, 1289]   ποιεῖν· διόπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων  χρόνων   ὅσαις πόλεσιν ἐν τοῖς ἵπποις
[4, 1293]   τὰ τῶν πολιτειῶν εἴδη, καὶ  χρῶνται   ταῖς τέτταρσι μόνον νὥσπερ Πλάτων)
[4, 1294]   τῶν καλῶν κἀγαθῶν δοκοῦσι κατέχειν  χώρανν·   ἐπεὶ δὲ τρία ἐστὶ τὰ
[4, 1291]   ἀποδίδωσι μέρος πρὶν τῆς  χώρας   αὐξομένης καὶ τῆς τῶν πλησίον
[4, 1289]   τῶν πολιτειῶν καὶ κοινῇ καὶ  χωρὶς   ἑκάστης, καὶ διὰ τίνας αἰτίας
[4, 1297]   Πάλιν δὲ καὶ κοινῇ καὶ  χωρὶς   περὶ ἑκάστης λέγωμεν περὶ τῶν
[4, 1300]   ὥστε δώδεκα οἱ τρόποι γίνονται  χωρὶς   τῶν δύο συνδυασμῶν. Τούτων δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007