HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  105 formes différentes pour 142 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[4, 1299]   συνάγειν εἰς ὀλίγους πολλὰς ἀρχάς  ςδιὰ   γὰρ ὀλιγανθρωπίαν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι
[4, 1292]   τῆς πολιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόμους  ςἔχουσι   γὰρ ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται
[4, 1296]   κακοπραγία γίνεται καὶ ἀπόλλυνται ταχέως.  Σημεῖον   δὲ δεῖ νομίζειν καὶ τὸ
[4, 1299]   δ' οἰκονομικαί ίπολλάκις γὰρ αἱροῦνται  σιτομέτρασσ·   αἱ δ' ὑπηρετικαὶ καὶ πρὸς
[4, 1290]   οὕτως, ὅπου κύριον τὸ πλῆθος  ςκαὶ   γὰρ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ
[4, 1297]   ἔστιν εἰπεῖν τοσοῦτον ὑπάρχειν, ἀλλὰ  σκεψαμένους   τὸ ποῖον ἐπιβάλλει μακρότατον ὥστε
[4, 1295]   μάλιστα λεγομένης βασιλείας ἐποιούμεθα τὴν  σκέψιν,   πότερον ἀσύμφορος συμφέρει ταῖς
[4, 1296]   πρὸς τὸ τῶν πόλεων συμφέρον  σκοποῦντες   ἀλλὰ πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῶν,
[4, 1291]   καλοῦ μᾶλλον, ἴσον τε δεομένην  σκυτέων   τε καὶ γεωργῶν. Τὸ δὲ
[4, 1291]   τούτους ὑφάντην καὶ γεωργὸν καὶ  σκυτοτόμον   καὶ οἰκοδόμον· πάλιν δὲ προστίθησιν,
[4, 1296]   νομοθέτας εἶναι τῶν μέσων πολιτῶν·  Σόλων   τε γὰρ ἦν τούτων (δηλοῖ
[4, 1296]   ἐκ τῆς ποιήσεως) καὶ Λυκοῦργος  ςοὐ   γὰρ ἦν βασιλεύσσ καὶ Χαρώνδας
[4, 1297]   προφάσεως χάριν ἐν ταῖς πολιτείαις  σοφίζονται   πρὸς τὸν δῆμον πέντε τὸν
[4, 1297]   μετέχωσιν. Ταῦτα μὲν οὖν ὀλιγαρχικὰ  σοφίσματα   τῆς νομοθεσίας· ἐν δὲ ταῖς
[4, 1299]   μὲν οὔ, χρήσιμοι δὲ πρὸς  σπουδαίαν   πολιτείαν, μᾶλλον ἄν τις ἀπορήσειε
[4, 1297]   περὶ ὧν δεῖ θεωρεῖν τὸν  σπουδαῖον   νομοθέτην ἑκάστῃ τὸ συμφέρον· ὧν
[4, 1295]   δὲ ἥκισθ' οὗτοι φυγαρχοῦσι καὶ  σπουδαρχοῦσιν,   ταῦτα δ' ἀμφότερα βλαβερὰ ταῖς
[4, 1296]   Πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὸ  στάσεις   γίγνεσθαι καὶ μάχας πρὸς ἀλλήλους
[4, 1296]   πολὺ τὸ διὰ μέσου, ἥκιστα  στάσεις   καὶ διαστάσεις γίγνονται τῶν πολιτῶν.
[4, 1295]   ἁπάντων τούτων ἐκ τῶν αὐτῶν  στοιχείων   ἐστίν. Εἰ γὰρ καλῶς ἐν
[4, 1290]   τροφῆς ἐργαστικὸν καὶ δεκτικόν, οἷον  στόμα   καὶ κοιλίαν, πρὸς δὲ τούτοις,
[4, 1290]   τε (αὐτὸν ζῷον ἔχειν πλείους  στόματος   διαφοράς, ὁμοίως δὲ οὐδ' ὤτων)
[4, 1290]   εἶεν διαφοραί (λέγω δ' οἷον  στόματός   τινα πλείω γένη καὶ κοιλίας
[4, 1296]   γὰρ ὀλιγαρχικοὺς τοὺς νόμους τιθῇ,  στοχάζεσθαι   χρὴ τῶν μέσων, ἐάν τε
[4, 1294]   καλεῖται· μόνον γὰρ μίξις  στοχάζεται   τῶν εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων,
[4, 1299]   πρός τινα πρᾶξιν, οἷον στρατηγὸς  στρατευομένων,   κατὰ μέρος, οἷον
[4, 1297]   δὲ ἀρχὰς ᾑροῦντο ἐκ τῶν  στρατευομένων.   Καὶ πρώτη δὲ πολιτεία
[4, 1300]   ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως οἷον  στρατηγίας   καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν
[4, 1299]   πολιτῶν πρός τινα πρᾶξιν, οἷον  στρατηγὸς   στρατευομένων, κατὰ μέρος, οἷον
[4, 1300]   ὥσπερ ἐν Μεγάροις ἐκ τῶν  συγκατελθόντων   καὶ συμμαχεσαμένων πρὸς τὸν δῆμον)
[4, 1289]   Πρῶτον μὲν γὰρ ἐξ οἰκιῶν  συγκειμένας   πάσας ὁρῶμεν τὰς πόλεις, ἔπειτα
[4, 1290]   ἐξ ἑνὸς ἀλλ' ἐκ πολλῶν  σύγκεινται   μερῶν, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις. Ἓν
[4, 1291]   ἐκ τεττάρων τῶν ἀναγκαιοτάτων πόλιν  συγκεῖσθαι,   λέγει δὲ τούτους ὑφάντην καὶ
[4, 1295]   τῶν ἀνθρώπων, μήτε πρὸς ἀρετὴν  συγκρίνουσι   τὴν ὑπὲρ τοὺς ἰδιώτας, μήτε
[4, 1296]   ποιῷ. Διὸ ταῦτα πρὸς ἄλληλα  συγκριτέον.   Ὅπου μὲν οὖν ὑπερέχει τὸ
[4, 1290]   τοῦ ζῴου ὅσαι περ αἱ  συζεύξεις   τῶν ἀναγκαίων μορίων εἰσίντὸν αὐτὸν
[4, 1290]   τῶν κινητικῶν μορίων) τῆς  συζεύξεως   τῆς τούτων ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης
[4, 1300]   μισθοῦ τοῖς ἐκκλησιάζουσιν· σχολάζοντες γὰρ  συλλέγονταί   τε πολλάκις καὶ ἅπαντα αὐτοὶ
[4, 1292]   πάντα ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον·  συμβαίνει   γὰρ αὐτοῖς γίνεσθαι μεγάλοις διὰ
[4, 1300]   καὶ τὸ ἐν Φρεαττοῖ δικαστήριον·  συμβαίνει   δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ
[4, 1292]   ἀλλὰ μὴ νόμος·  συμβαίνει   δὲ τοῦτο διὰ τοὺς δημαγωγούς.
[4, 1292]   καὶ τοῖς ἔθεσιν ὀλιγαρχεῖσθαι μᾶλλον.  Συμβαίνει   δὲ τοῦτο μάλιστα μετὰ τὰς
[4, 1299]   δ' ἐν πολλῷ χρόνῳ τοῦτο  συμβαίνει,   διόπερ οὐθὲν κωλύει πολλὰς ἐπιμελείας
[4, 1294]   ἐν αὐτῷ τῶν ἄκρων· ὅπερ  συμβαίνει   περὶ τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. Πολλοὶ
[4, 1297]   διαφοραὶ καὶ διὰ τίνα αἰτίαν  συμβαίνει,   πρὸς δὲ τούτοις τίς ἀρίστη
[4, 1291]   καὶ γὰρ ὁπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν  συμβαίνει   τοῖς αὐτοῖς πολλάκις. Ὥστε εἴπερ
[4, 1290]   δ' ὅταν οἱ πλούσιοι, ἀλλὰ  συμβαίνει   τοὺς μὲν πολλοὺς εἶναι τοὺς
[4, 1297]   οὐ ῥᾴδιον· οὐ γὰρ ἀεὶ  συμβαίνει   χαρίεντας εἶναι τοὺς μετέχοντας τοῦ
[4, 1300]   χρηματίζει περὶ πάντων. ~Τοῦτο δὲ  συμβαίνειν   εἴωθεν ὅταν εὐπορία τις
[4, 1288]   περὶ πᾶσαν ἄλλην τέχνην ὁρῶμεν  συμβαῖνον.   Ὥστε δῆλον ὅτι καὶ πολιτείαν
[4, 1288]   δὲ οἷον εἴ τινι πόλει  συμβέβηκε   μήτε τὴν ἀρίστην πολιτεύεσθαι πολιτείαν,
[4, 1292]   δεῖ δὲ λανθάνειν ὅτι πολλαχοῦ  συμβέβηκεν   ὥστε τὴν μὲν πολιτείαν τὴν
[4, 1296]   τοῖς εὐπόροις, ὁποτέροις ἂν μᾶλλον  συμβῇ   κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, οὐ καθιστᾶσι
[4, 1297]   ἐκ τῶν ψευδῶν ἀγαθῶν ἀληθὲς  συμβῆναι   κακόν· αἱ γὰρ πλεονεξίαι τῶν
[4, 1300]   τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν  συμβολαίων   κυρίας. Λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν
[4, 1294]   ἐκ τούτων ἀφ' ἑκατέρας ὥσπερ  σύμβολον   λαμβάνοντας συνθετέον. Εἰσὶ δὲ ὅροι
[4, 1298]   ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις, τῆς  συμβουλῆς   μὲν μεταδιδόναι πᾶσι, βουλεύεσθαι δὲ
[4, 1300]   Μεγάροις ἐκ τῶν συγκατελθόντων καὶ  συμμαχεσαμένων   πρὸς τὸν δῆμον) καὶ ταῦτα
[4, 1298]   περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, καὶ  συμμαχίας   καὶ διαλύσεως, καὶ περὶ νόμων,
[4, 1298]   καὶ περὶ πολέμου βουλευσομένους καὶ  συμμαχίας,   τὰ δ' ἄλλα τὰς ἀρχὰς
[4, 1298]   πᾶσι διδόναι μισθόν, ἀλλ' ὅσοι  σύμμετροι   πρὸς τὸ τῶν γνωρίμων πλῆθος,
[4, 1298]   πολιτεία κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν·  συμφέρει   δὲ δημοκρατίᾳ τῇ μάλιστ' εἶναι
[4, 1298]   οὗτοι δὲ μετὰ τοῦ πλήθους)  συμφέρει   δὲ καὶ τὸ αἱρετοὺς εἶναι
[4, 1298]   κληρωτοὺς ἴσους ἐκ τῶν μορίων,  συμφέρει   δέ, κἂν ὑπερβάλλωσι πολὺ κατὰ
[4, 1300]   πολιτείας οὕτως· τίνα δὲ τίσι  συμφέρει   καὶ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὰς
[4, 1288]   ἄσκησις σώματι ποία τε ποίῳ  συμφέρει,   καὶ τίς ἀρίστη (τῷ γὰρ
[4, 1296]   δὲ πολιτεία τίσι καὶ ποία  συμφέρει   ποίοις, ἐχόμενόν ἐστι τῶν εἰρημένων
[4, 1295]   τὴν σκέψιν, πότερον ἀσύμφορος  συμφέρει   ταῖς πόλεσιν, καὶ τίνα καὶ
[4, 1296]   πολιτείας αἱρετωτέρας, ἐνίοις οὐδὲν κωλύει  συμφέρειν   ἑτέραν μᾶλλον εἶναι πολιτείαν. Τίς
[4, 1289]   οἷόν τε τοὺς αὐτοὺς νόμους  συμφέρειν   ταῖς ὀλιγαρχίαις οὐδὲ ταῖς δημοκρατίαις
[4, 1295]   πάντων πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῆς  συμφέρον,   ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ τῶν
[4, 1296]   οὐ πρὸς τὸ τῶν πόλεων  συμφέρον   σκοποῦντες ἀλλὰ πρὸς τὸ σφέτερον
[4, 1297]   τὸν σπουδαῖον νομοθέτην ἑκάστῃ τὸ  συμφέρον·   ὧν ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη τὴν
[4, 1299]   τῶν ἀρχῶν, ἔστι δ' ὅπου  συμφέρουσιν   αἱ αὐταὶ καὶ ὅπου διαφέρουσαι
[4, 1299]   κἄπειτα προσαρμόσαι ποίαις ποῖοι πολιτείαις  συμφέρουσιν.   Ἔστι δὲ οὐδὲ τοῦτο διορίσαι
[4, 1297]   ~Οὐθὲν γὰρ φοβερὸν μή ποτε  συμφωνήσωσιν   οἱ πλούσιοι τοῖς πένησιν ἐπὶ
[4, 1299]   εἰδὼς ταῦτα συνίδοι ποίας ἁρμόττει  συνάγειν   ἀρχὰς εἰς μίαν ἀρχήν. Ἁρμόττει
[4, 1299]   ~ἐν δὲ ταῖς μικραῖς ἀνάγκη  συνάγειν   εἰς ὀλίγους πολλὰς ἀρχάς ςδιὰ
[4, 1297]   δικαίως, δεῖ τὰ παρ' ἑκατέροις  συνάγειν   καὶ τοῖς μὲν μισθὸν πορίζειν
[4, 1300]   πέμπτον τὸ περὶ τῶν ἰδίων  συναλλαγμάτων   καὶ ἐχόντων μέγεθος, καὶ παρὰ
[4, 1300]   πάντα ταῦτα περὶ τῶν μικρῶν  συναλλαγμάτων,   ὅσα δραχμιαῖα καὶ πεντάδραχμα καὶ
[4, 1296]   τῶν μέσων ὑπερτείνει πλῆθος  συναμφοτέρων   τῶν ἄκρων καὶ θατέρου
[4, 1298]   ἄλλαις δὲ πολιτείαις βουλεύονται αἱ  συναρχίαι   συνιοῦσαι, εἰς δὲ τὰς ἀρχὰς
[4, 1301]   εἰρημένοις· ἔτι δὲ τὰ αὐτὰ  συνδυαζόμενα,   λέγω δ' οἷον τὰ μὲν
[4, 1300]   αἱρέσει κλήρῳ (πάλιν ταῦτα  συνδυαζόμενα,   λέγω δὲ τὰς μὲν τινὲς
[4, 1290]   ληφθῶσι τούτων πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι  συνδυασμοί,   ποιήσουσιν εἴδη ζῴου, καὶ τοσαῦτ'
[4, 1294]   ~εἷς μὲν οὖν οὗτος τοῦ  συνδυασμοῦ   τρόπος, ἕτερος δὲ τὸ τὸ
[4, 1300]   τρόποι γίνονται χωρὶς τῶν δύο  συνδυασμῶν.   Τούτων δ' αἱ μὲν τρεῖς
[4, 1296]   δὲ τῶν μέσων καὶ τῶν  σύνεγγυς   πολὺ ἧττον. Τὴν δ' αἰτίαν
[4, 1296]   παρ' ὀλίγοις· εἷς γὰρ ἀνὴρ  συνεπείσθη   μόνος τῶν πρότερον ἐφ' ἡγεμονίᾳ
[4, 1291]   τούτοις τὸ βουλευόμενον, ὅπερ ἐστὶ  συνέσεως   πολιτικῆς ἔργον. Καὶ ταῦτ' εἴτε
[4, 1289]   βούλεται γὰρ ἑκατέρα κατ' ἀρετὴν  συνεστάναι   κεχορηγημένην) ἔτι δὲ τί διαφέρουσιν
[4, 1296]   μέρει τῆς πόλεως, ἐξ ὧν  συνέστηκε   μερῶν πόλις, ἄλλῳ δὲ
[4, 1291]   ἀναγκαίων τε χάριν πᾶσαν πόλιν  συνεστηκυῖαν,   ἀλλ' οὐ τοῦ καλοῦ μᾶλλον,
[4, 1290]   μιᾶς οὔσης τῆς καλῶς  συνεστηκυίας   τὰς ἄλλας εἶναι παρεκβάσεις, τὰς
[4, 1289]   τις ἄλλη τετύχηκεν ἀριστοκρατικὴ καὶ  συνεστῶσα   καλῶς, ἀλλ' οὐ ταῖς πλείσταις
[4, 1291]   δυναμένους ἄρχειν καὶ λειτουργοῦντας  συνεχῶς   κατὰ μέρος τῇ πόλει
[4, 1295]   οὐδ' ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἄρχεσθαι  σύνηθες   αὐτοῖς) οἱ δὲ καθ' ὑπερβολὴν
[4, 1294]   Εἰσὶ δὲ ὅροι τρεῖς τῆς  συνθέσεως   καὶ μίξεως. γὰρ ἀμφότερα
[4, 1294]   ἀφ' ἑκατέρας ὥσπερ σύμβολον λαμβάνοντας  συνθετέον.   Εἰσὶ δὲ ὅροι τρεῖς τῆς
[4, 1292]   Μόναρχος γὰρ δῆμος γίνεται,  σύνθετος   εἷς ἐκ πολλῶν· οἱ γὰρ
[4, 1299]   ῥᾷον ἄν τις εἰδὼς ταῦτα  συνίδοι   ποίας ἁρμόττει συνάγειν ἀρχὰς εἰς
[4, 1298]   ἕως ἂν διεξέλθῃ διὰ πάντων)  συνιέναι   δὲ μόνον περί τε νόμων
[4, 1298]   δὲ τρόπος τὸ πάντας ἀθρόους,  συνιέναι   δὲ μόνον πρός τε τὰς
[4, 1298]   τὸ πάντας περὶ πάντων βουλεύεσθαι  συνιόντας,   τὰς δ' ἀρχὰς περὶ μηθενὸς
[4, 1298]   δὲ πολιτείαις βουλεύονται αἱ συναρχίαι  συνιοῦσαι,   εἰς δὲ τὰς ἀρχὰς βαδίζουσι
[4, 1299]   τοιαύταις δημοκρατίαις ἐν αἷς αὐτὸς  συνιὼν   δῆμος χρηματίζει περὶ πάντων.
[4, 1290]   τὴν φρυγιστί, τὰ δ' ἄλλα  συντάγματα   τὰ μὲν Δώρια τὰ δὲ
[4, 1297]   πόλεμος εἶχεν· ἄνευ μὲν γὰρ  συντάξεως   ἄχρηστον τὸ ὁπλιτικόν, αἱ δὲ
[4, 1297]   τὸ πλῆθος καὶ κατὰ τὴν  σύνταξιν   φαῦλοι ὑπέμενον τὸ ἄρχεσθαι. Διὰ
[4, 1291]   τῶν εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν  συντεινόντων,   τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ μετέχον
[4, 1300]   διαφοραὶ ἐν τρισὶν ὅροις, ὧν  συντιθεμένων   ἀναγκαῖον πάντας εἰλῆφθαι τοὺς τρόπους.
[4, 1289]   τὰς τῶν πολιτειῶν, πόσαι, καὶ  συντίθενται   ποσαχῶς. Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς
[4, 1289]   δέ, πάντων τούτων ὅταν ποιησώμεθα  συντόμως   τὴν ἐνδεχομένην μνείαν, πειρατέον ἐπελθεῖν
[4, 1290]   ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς μὲν τὰς  συντονωτέρας   καὶ δεσποτικωτέρας, τὰς δ' ἀνειμένας
[4, 1294]   τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν τοῖς  συσσιτίοις,   καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ πλούσιοι
[4, 1295]   ἐξ ὧν φαμὲν φύσει τὴν  σύστασιν   εἶναι τῆς πόλεως. Καὶ σῴζονται
[4, 1295]   καὶ βελτιόνων πάντων πρὸς τὸ  σφέτερον   αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ μὴ πρὸς
[4, 1296]   συμφέρον σκοποῦντες ἀλλὰ πρὸς τὸ  σφέτερον   αὐτῶν, ὥστε διὰ ταύτας τὰς
[4, 1295]   τούτοις, ὑπέρπτωχον ὑπερασθενῆ  σφόδρα   ἄτιμον, χαλεπὸν τῷ λόγῳ ἀκολουθεῖν·
[4, 1296]   ~ὡς ὅπου οἱ μὲν πολλὰ  σφόδρα   κέκτηνται οἱ δὲ μηθέν,
[4, 1295]   τῆς πόλεως, οἱ μὲν εὔποροι  σφόδρα,   οἱ δὲ ἄποροι σφόδρα, οἱ
[4, 1295]   εὔποροι σφόδρα, οἱ δὲ ἄποροι  σφόδρα,   οἱ δὲ τρίτοι οἱ μέσοι
[4, 1290]   ταῦτ' εἴδει διαφέρει τὰ μέρη  σφῶν   αὐτῶν. Πολιτεία μὲν γὰρ
[4, 1296]   μηθὲν καταλιπεῖν μέσον, καὶ πάντες  σχεδὸν   ἄποροι εὔποροί εἰσι. Καὶ
[4, 1294]   τῶν ἀπόρων, πλούτου καὶ ἐλευθερίας·  σχεδὸν   γὰρ παρὰ τοῖς πλείστοις οἱ
[4, 1296]   ἦν βασιλεύσσ καὶ Χαρώνδας καὶ  σχεδὸν   οἱ πλεῖστοι τῶν ἄλλων. Φανερὸν
[4, 1293]   λαμβάνοντας μισθόν. Καὶ μάλιστα δὲ  σχολάζει   τὸ τοιοῦτον πλῆθος· οὐ γὰρ
[4, 1292]   ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι  σχολάζειν   ἀδύνατον μὴ προσόδων οὐσῶν. Τοῦτο
[4, 1293]   μήτε τοσαύτην ἔχωσιν οὐσίαν ὥστε  σχολάζειν   ἀμελοῦντες μήθ' οὕτως ὀλίγην ὥστε
[4, 1292]   τὸ γένος, μετέχειν μέντοι δυναμένους  σχολάζειν·   διόπερ ἐν τῇ τοιαύτῃ δημοκρατίᾳ
[4, 1291]   ἔχον οὐσίαν ὥστε μὴ δύνασθαι  σχολάζειν,   ἔτι τὸ μὴ ἐξ ἀμφοτέρων
[4, 1293]   καὶ πολιτεύονται διὰ τὸ δύνασθαι  σχολάζειν   καὶ τοὺς ἀπόρους, λαμβάνοντας μισθόν.
[4, 1292]   ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται δὲ  σχολάζειν,   ὥστε τὸν νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι
[4, 1300]   τις μισθοῦ τοῖς ἐκκλησιάζουσιν·  σχολάζοντες   γὰρ συλλέγονταί τε πολλάκις καὶ
[4, 1294]   δοκεῖν εἶναι καὶ μηδέτερον, καὶ  σῴζεσθαι   δι' αὑτῆς καὶ μὴ ἔξωθεν,
[4, 1288]   καὶ γενομένη τίνα τρόπον ἂν  σῴζοιτο   πλεῖστον χρόνον· λέγω δὲ οἷον
[4, 1295]   σύστασιν εἶναι τῆς πόλεως. Καὶ  σῴζονται   δ' ἐν ταῖς πόλεσιν οὗτοι
[4, 1291]   δὲ εἴρηται. Φησὶ γὰρ  Σωκράτης   ἐκ τεττάρων τῶν ἀναγκαιοτάτων πόλιν
[4, 1291]   θείη ζῴου μόριον μᾶλλον  σῶμα,   καὶ πόλεων τὰ τοιαῦτα μᾶλλον
[4, 1288]   ἕκαστον γένος ἁρμόττον, οἷον ἄσκησις  σώματι   ποία τε ποίῳ συμφέρει, καὶ
[4, 1289]   ἐπελθεῖν τίνες φθοραὶ καὶ τίνες  σωτηρίαι   τῶν πολιτειῶν καὶ κοινῇ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007