HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  286 formes différentes pour 1009 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[4, 1291]   δὲ γνωρίμων πλοῦτος εὐγένεια ἀρετὴ  παιδεία   καὶ τὰ τούτοις λεγόμενα κατὰ
[4, 1296]   δὲ ποιὸν μὲν ἐλευθερίαν πλοῦτον  παιδείαν   εὐγένειαν, ποσὸν δὲ τὴν τοῦ
[4, 1295]   ὑπὲρ τοὺς ἰδιώτας, μήτε πρὸς  παιδείαν   φύσεως δεῖται καὶ χορηγίας
[4, 1293]   ἀριστοκρατίας διὰ τὸ μᾶλλον ἀκολουθεῖν  παιδείαν   καὶ εὐγένειαν τοῖς εὐπορωτέροις. Ἔτι
[4, 1294]   δύναιντο καὶ τῶν πενήτων οἱ  παῖδεσσ,   ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς
[4, 1294]   τρέφονται τοῖς τῶν πενήτων, καὶ  παιδεύονται   τὸν τρόπον τοῦτον ὃν ἂν
[4, 1299]   μέρος, οἷον γυναικονόμος  παιδονόμος·   αἱ δ' οἰκονομικαί ίπολλάκις γὰρ
[4, 1300]   πολλάκις καὶ ἅπαντα αὐτοὶ κρίνουσιν.  Παιδονόμος   δὲ καὶ γυναικονόμος, καὶ εἴ
[4, 1288]   τὴν ἀγωνίαν, μηδὲν ἧττον τοῦ  παιδοτρίβου   καὶ τοῦ γυμναστικοῦ παρασκευάσαι γε
[4, 1299]   οἷον ἕνα τῆς εὐκοσμίας,  παίδων   ἄλλον καὶ γυναικῶν· καὶ κατὰ
[4, 1294]   τὸ περὶ τὴν τροφὴν τῶν  παίδων   νὁμοίως γὰρ οἱ τῶν πλουσίων
[4, 1298]   κύριοι τοῦ βουλεύεσθαι, καὶ ὅταν  παῖς   ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ καὶ κύριοι
[4, 1292]   ἕτερον δ' εἶδος ὀλιγαρχίας, ὅταν  παῖς   ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ, τέταρτον δ'
[4, 1295]   (καὶ τοῦτ' εὐθὺς οἴκοθεν ὑπάρχει  παισὶν   οὖσιν· διὰ γὰρ τὴν τρυφὴν
[4, 1290]   δῆμος, οἷον ἐν Κολοφῶνι τὸ  παλαιόν   (ἐκεῖ γὰρ ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν
[4, 1295]   αἱροῦνται αὐτοκράτορας μονάρχους, καὶ τὸ  παλαιὸν   ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἐγίγνοντό
[4, 1301]   ἕτεροι καὶ οἱ κατὰ μέρος.  Πάλιν   γὰρ ἐκ τινῶν καὶ οἱ
[4, 1297]   ποίοις ἁρμόττει τῶν πολιτειῶν, εἴρηται.  Πάλιν   δὲ καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς
[4, 1291]   γεωργὸν καὶ σκυτοτόμον καὶ οἰκοδόμον·  πάλιν   δὲ προστίθησιν, ὡς οὐκ αὐτάρκων
[4, 1299]   γὰρ οἱ τούτοις ἔσονται διαδεξόμενοι  πάλιν.   Δέονται δ' ἐνίοτε τῶν αὐτῶν
[4, 1300]   μὲν οὕτως τὰ δὲ ἐκείνως·  πάλιν   εἰ τινὲς οἱ καθιστάντες,
[4, 1298]   δὲ μὴ κύριον, ἀλλ' ἐπαναγέσθω  πάλιν   ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. Ἐν γὰρ
[4, 1289]   τε καθ' ἕκαστον εἶδος καὶ  πάλιν   ὀλιγαρχίας· τέλος δέ, πάντων τούτων
[4, 1292]   ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι δημοτικῶς, ὁμοίως δὲ  πάλιν   παρ' ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ
[4, 1300]   ταῦτα αἱρέσει κλήρῳ  (πάλιν   ταῦτα συνδυαζόμενα, λέγω δὲ τὰς
[4, 1289]   πάσας ὁρῶμεν τὰς πόλεις, ἔπειτα  πάλιν   τούτου τοῦ πλήθους τοὺς μὲν
[4, 1295]   δοκεῖ τυραννίς, ἀντίστροφος οὖσα τῇ  παμβασιλείᾳ.   Τοιαύτην δ' ἀναγκαῖον εἶναι τυραννίδα
[4, 1294]   ἀπὸ τιμήματος οὐθενὸς μικροῦ  πάμπαν,   οἱ δ' ἀπὸ μακροῦ τιμήματος,
[4, 1290]   πρῶτον ἂν ἀποδιωρίζομεν ἅπερ ἀναγκαῖον  πᾶν   ἔχειν ζῷον (οἷον ἔνιά τε
[4, 1292]   ἀλλὰ μὴ τοὺς νόμους οὗτοι,  πάντα   ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον· συμβαίνει
[4, 1291]   τε καὶ κάπηλον· καὶ ταῦτα  πάντα   γίνεται πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως,
[4, 1288]   ὑπαρχόντων, ἀλλά τινα φαυλοτέραν) Παρὰ  πάντα   δὲ ταῦτα τὴν μάλιστα πάσαις
[4, 1292]   τοιαύτη κατάστασις, ἐν ψηφίσμασι  πάντα   διοικεῖται, οὐδὲ δημοκρατία κυρίως· οὐθὲν
[4, 1290]   γὰρ τῶν μερῶν ὁτὲ μὲν  πάντα   μετέχει τῆς πολιτείας ὁτὲ δ'
[4, 1292]   φανερόν ἐστιν. Ἀνάγκη γὰρ  πάντα   τὰ εἰρημένα μέρη τοῦ δήμου
[4, 1300]   πρὸς ἀστούς) ἔτι δὲ παρὰ  πάντα   ταῦτα περὶ τῶν μικρῶν συναλλαγμάτων,
[4, 1298]   ἀρχόντων· ἄλλος δὲ τρόπος τὸ  πάντας   ἀθρόους, συνιέναι δὲ μόνον πρός
[4, 1298]   τὸ κατὰ μέρος ἀλλὰ μὴ  πάντας   ἀθρόους (ὥσπερ ἐν τῇ πολιτείᾳ
[4, 1300]   τῶν ἀρχῶν· τὸ δὲ μὴ  πάντας   ἅμα μὲν καθιστάναι, ἐξ ἁπάντων
[4, 1300]   τό τε ἐκ τινῶν αἱρέσει  πάντας   ἀριστοκρατικόν. Οἱ μὲν οὖν τρόποι
[4, 1300]   τρισὶν ὅροις, ὧν συντιθεμένων ἀναγκαῖον  πάντας   εἰλῆφθαι τοὺς τρόπους. Ἔστι δὲ
[4, 1300]   μὲν τρεῖς καταστάσεις δημοτικαί, τὸ  πάντας   ἐκ πάντων αἱρέσει κλήρῳ
[4, 1298]   δὲ τισίν. Τὸ μὲν οὖν  πάντας   καὶ περὶ ἁπάντων δημοτικόν· τὴν
[4, 1299]   πολιτικὴ κοινωνία δεῖται, διόπερ οὐ  πάντας   οὔτε τοὺς αἱρετοὺς οὔτε τοὺς
[4, 1298]   ἐπισταμένους· τέταρτος δὲ τρόπος τὸ  πάντας   περὶ πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς
[4, 1300]   αἱ κινήσεις. Ἀνάγκη δ' ἤτοι  πάντας   περὶ πάντων κρίνειν τῶν διῃρημένων
[4, 1300]   διῃρημένων αἱρέσει κλήρῳ,  πάντας   περὶ πάντων τὰ μὲν κλήρῳ
[4, 1298]   Εἰσὶ δὲ οἱ τρόποι τοῦ  πάντας   πλείους, εἷς μὲν τὸ κατὰ
[4, 1296]   ῥᾴδιόν τε διαλαβεῖν εἰς δύο  πάντας,   ὥστε μηθὲν καταλιπεῖν μέσον, καὶ
[4, 1297]   τὴν ἀπιστίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους·  πανταχοῦ   δὲ πιστότατος διαιτητής, διαιτητὴς
[4, 1299]   ἀρχεῖα πολλὰ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ποίων  πανταχοῦ   μίαν ἀρχὴν εἶναι κυρίαν, οἷον
[4, 1290]   γὰρ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ  πανταχοῦ   τὸ πλέον μέρος κύριονν, οὐδ'
[4, 1299]   δὲ κατ' ἄλλον τόπον,  πανταχοῦ   τὸν αὐτόν· καὶ πότερον κατὰ
[4, 1298]   καὶ τῶν μορίων τῶν ἐλαχίστων  παντελῶς,   ἕως ἂν διεξέλθῃ διὰ πάντων)
[4, 1289]   νόμους δεῖ τίθεσθαι καὶ τίθενται  πάντες,   ἀλλ' οὐ τὰς πολιτείας πρὸς
[4, 1300]   διαφορᾶς τρόποι τέσσαρες. γὰρ  πάντες   ἐκ πάντων αἱρέσει, πάντες
[4, 1300]   πάντες ἐκ πάντων αἱρέσει,  πάντες   ἐκ πάντων κλήρῳκαί ἐξ
[4, 1290]   τάξις ἐστί, ταύτας δὲ διανέμονται  πάντες   κατὰ τὴν δύναμιν τῶν
[4, 1293]   τὴν μὲν ἑτέραν λέγουσί τε  πάντες   καὶ εἴρηται τῶν τεττάρων πολιτειῶν
[4, 1300]   τὰς μὲν τινὲς τὰς δὲ  πάντες,   καὶ τὰς μὲν ἐκ πάντων
[4, 1291]   ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ τῆς ἀρετῆς  πάντες,   καὶ τὰς πλείστας ἀρχὰς ἄρχειν
[4, 1298]   εἰς δὲ τὰς ἀρχὰς βαδίζουσι  πάντες   κατὰ μέρος ἐκ τῶν φυλῶν
[4, 1298]   (βουλεύσονται γὰρ βέλτιον κοινῇ βουλευόμενοι  πάντες,   μὲν δῆμος μετὰ τῶν
[4, 1290]   ὤτων) ὥσθ' ὅταν ληφθῶσι τούτων  πάντες   οἱ ἐνδεχόμενοι συνδυασμοί, ποιήσουσιν εἴδη
[4, 1300]   διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν. γὰρ  πάντες   οἱ πολῖται καθιστᾶσιν τινές,
[4, 1292]   εἰσιν οὐχ ὡς ἕκαστος ἀλλὰ  πάντες.   Ὅμηρος δὲ ποίαν λέγει οὐκ
[4, 1296]   ὥστε μηθὲν καταλιπεῖν μέσον, καὶ  πάντες   σχεδὸν ἄποροι εὔποροί εἰσι.
[4, 1293]   προσόδων ὑπάρχειν εὐπορίας, μετέχουσι μὲν  πάντες   τῆς πολιτείας διὰ τὴν ὑπεροχὴν
[4, 1298]   μὲν οὖν οἱ τρόποι δημοκρατικοὶ  πάντες,   τὸ δὲ τινὰς περὶ πάντων
[4, 1298]   τὸ μετριάζειν· ὅταν δὲ μὴ  πάντες   τοῦ βουλεύεσθαι μετέχωσιν ἀλλ' πρόκριτοι,
[4, 1298]   μὲν καὶ εἰρήνης καὶ εὐθυνῶν  πάντες,   τῶν δὲ ἄλλων ἄρχοντες, καὶ
[4, 1290]   πολιτείας. Εἰ γὰρ εἴησαν οἱ  πάντες   χίλιοι καὶ τριακόσιοι, καὶ τούτων
[4, 1292]   ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας τὸ  παντὶ   μετεῖναι τῶν ἀρχῶν, ἐὰν μόνον
[4, 1300]   δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ  παντὶ   χρόνῳ ὀλίγα καὶ ἐν ταῖς
[4, 1300]   τινὲς οἱ καθιστάντες, ἐκ  πάντων   αἱρέσει ἐκ πάντων κλήρῳ,
[4, 1301]   τινῶν καὶ οἱ δικάζοντες περὶ  πάντων   αἱρέσει, ἐκ τινῶν περὶ
[4, 1300]   καταστάσεις δημοτικαί, τὸ πάντας ἐκ  πάντων   αἱρέσει κλήρῳ γίνεσθαι
[4, 1300]   τέσσαρες. γὰρ πάντες ἐκ  πάντων   αἱρέσει, πάντες ἐκ πάντων
[4, 1300]   λέγω δὲ τὰ μὲν ἐκ  πάντων   αἱρέσει τὰ δὲ κληρῷ ὥστε
[4, 1298]   δὲ τρόπος τὸ πάντας περὶ  πάντων   βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς δ' ἀρχὰς
[4, 1299]   ὑπὸ τίνων καὶ πῶς. Περὶ  πάντων   γὰρ τούτων δεῖ δύνασθαι διελεῖν
[4, 1292]   διὰ τὸ τὸν μὲν δῆμον  πάντων   εἶναι κύριον, τῆς δὲ τοῦ
[4, 1300]   πολιτικόν, καὶ τὸ τινὰς ἐκ  πάντων   αἱρέσει καθιστάναι κλήρῳ
[4, 1300]   τινές, καὶ ἐκ  πάντων   ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων (οἷον
[4, 1300]   ἐξ ὧν μέν, πότερον ἐκ  πάντων   ἐκ τινῶν· περὶ ὧν
[4, 1300]   ἐκ πάντων αἱρέσει ἐκ  πάντων   κλήρῳ, ἐκ τινῶν αἱρέσει
[4, 1301]   αἱρέσει, ἐκ τινῶν περὶ  πάντων   κλήρῳ, τὰ μὲν κλήρῳ
[4, 1300]   πάντων αἱρέσει, πάντες ἐκ  πάντων   κλήρῳκαί ἐξ ἁπάντων,
[4, 1300]   Ἀνάγκη δ' ἤτοι πάντας περὶ  πάντων   κρίνειν τῶν διῃρημένων αἱρέσει
[4, 1301]   δικαστηρίου εἶεν οἱ μὲν ἐκ  πάντων   οἱ δ' ἐκ τινῶν) καὶ
[4, 1298]   πάντες, τὸ δὲ τινὰς περὶ  πάντων   ὀλιγαρχικόν. Ἔχει δὲ καὶ τοῦτο
[4, 1301]   μὲν πρῶτα δημοτικά, ὅσα ἐκ  πάντων   περὶ πάντων, τὰ δὲ δεύτερα
[4, 1295]   ἄρχει τῶν ὁμοίων καὶ βελτιόνων  πάντων   πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῆς συμφέρον,
[4, 1295]   κτῆσις μέση βελτίστη  πάντων.   Ῥᾴστη γὰρ τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν,
[4, 1298]   παντελῶς, ἕως ἂν διεξέλθῃ διὰ  πάντων)   συνιέναι δὲ μόνον περί τε
[4, 1301]   πολιτικά, ὅσα τὰ μὲν ἐκ  πάντων   τὰ δ' ἐκ τινῶν.
[4, 1301]   δ' οἷον τὰ μὲν ἐκ  πάντων   τὰ δ' ἐκ τινῶν τὰ
[4, 1301]   δημοτικά, ὅσα ἐκ πάντων περὶ  πάντων,   τὰ δὲ δεύτερα ὀλιγαρχικά, ὅσα
[4, 1301]   ὀλιγαρχικά, ὅσα ἐκ τινῶν περὶ  πάντων,   τὰ δὲ τρίτα ἀριστοκρατικὰ καὶ
[4, 1300]   κλήρῳ, πάντας περὶ  πάντων   τὰ μὲν κλήρῳ τὰ δ'
[4, 1300]   ἀμφοῖν, τὰς μὲν ἐκ  πάντων   τὰς δ' ἐκ τινῶν ἀμφοῖν
[4, 1300]   πάντες, καὶ τὰς μὲν ἐκ  πάντων   τὰς δ' ἐκ τινῶν, καὶ
[4, 1300]   Τὸ δὲ τὰς μὲν ἐκ  πάντων   τὰς δ' ἐκ τινῶν πολιτικὸν
[4, 1299]   συνιὼν δῆμος χρηματίζει περὶ  πάντων.   ~Τοῦτο δὲ συμβαίνειν εἴωθεν ὅταν
[4, 1289]   καὶ πάλιν ὀλιγαρχίας· τέλος δέ,  πάντων   τούτων ὅταν ποιησώμεθα συντόμως τὴν
[4, 1292]   ἐλλείποντας (ἂν μὲν οὖν ἐκ  πάντων   τούτων τοῦτο ποιῶσι, δοκεῖ τοῦτ'
[4, 1292]   γὰρ τὸν μὲν νόμον ἄρχειν  πάντων   τῶν δὲ καθ' ἕκαστα τὰς
[4, 1300]   φατρίας, ἕως ἂν διέλθῃ διὰ  πάντων   τῶν πολιτῶν, ἀεὶ ἐξ
[4, 1299]   μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμελειῶν,  πάντων   τῶν πολιτῶν πρός τινα πρᾶξιν,
[4, 1292]   ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα μικρὰ πλεονεκτοῦντες  παρ'   ἀλλήλων, ὥσθ' οἱ μὲν νόμοι
[4, 1292]   πολιτεύεσθαι δημοτικῶς, ὁμοίως δὲ πάλιν  παρ'   ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ τοὺς
[4, 1296]   γενομένων τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν  παρ'   αὑτοῖς ἑκάτεροι πολιτείαν ἀποβλέποντες οἱ
[4, 1292]   ἀνάλογον. Καὶ μάλιστα δ' ἑκάτεροι  παρ'   ἑκατέροις ἰσχύουσιν, οἱ μὲν κόλακες
[4, 1297]   βούλεται μιγνύναι δικαίως, δεῖ τὰ  παρ'   ἑκατέροις συνάγειν καὶ τοῖς μὲν
[4, 1297]   πολεμεῖν. Ἔστι δὲ πολιτεία  παρ'   ἐνίοις οὐ μόνον ἐκ τῶν
[4, 1296]   γίνεσθαι πολιτείαν ὀλιγάκις καὶ  παρ'   ὀλίγοις· εἷς γὰρ ἀνὴρ συνεπείσθη
[4, 1294]   φανερόν. Τίνα δὲ τρόπον γίνεται  παρὰ   δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν καλουμένη
[4, 1293]   Ἔτι δ' εἰσὶ δύο πολιτεῖαι  παρὰ   δημοκρατίαν τε καὶ ὀλιγαρχίαν, ὧν
[4, 1294]   ἔστι καὶ ἕτερα πολιτείας εἴδη  παρὰ   μοναρχίαν τε καὶ δημοκρατίαν καὶ
[4, 1288]   τῶν ὑπαρχόντων, ἀλλά τινα φαυλοτέραν)  Παρὰ   πάντα δὲ ταῦτα τὴν μάλιστα
[4, 1300]   ξένοις πρὸς ἀστούς) ἔτι δὲ  παρὰ   πάντα ταῦτα περὶ τῶν μικρῶν
[4, 1297]   πολιτεῖαι πλείους, καὶ διὰ τί  παρὰ   τὰς λεγομένας ἕτεραι ιδημοκρατία τε
[4, 1299]   πρῶτον ντοῦτο γὰρ ἕτερόν τι  παρὰ   τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς θετέονν· ἔτι
[4, 1300]   συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων μέγεθος, καὶ  παρὰ   ταῦτα τό τε φονικὸν καὶ
[4, 1294]   τριῶν ἀριστοκρατίαν μάλιστα τῶν ἄλλων  παρὰ   τὴν ἀληθινὴν καὶ πρώτην. Ὅτι
[4, 1293]   καὶ ἀρετῆς. Ἀριστοκρατίας μὲν οὖν  παρὰ   τὴν πρώτην τὴν ἀρίστην πολιτείαν
[4, 1292]   τοῖς τυράννοις, οἱ δὲ δημαγωγοὶ  παρὰ   τοῖς δήμοις τοῖς τοιούτοις. Αἴτιοι
[4, 1294]   πλούτου καὶ ἐλευθερίας· σχεδὸν γὰρ  παρὰ   τοῖς πλείστοις οἱ εὔποροι τῶν
[4, 1292]   ἑκατέροις ἰσχύουσιν, οἱ μὲν κόλακες  παρὰ   τοῖς τυράννοις, οἱ δὲ δημαγωγοὶ
[4, 1289]   ἵπποις δύναμις ἦν, ὀλιγαρχίαι  παρὰ   τούτοις ἦσαν· ἐχρῶντο δὲ πρὸς
[4, 1289]   ἄρχοντας ἄρχειν καὶ φυλάττειν τοὺς  παραβαίνοντας   αὐτούς. Ὥστε δῆλον ὅτι τὰς
[4, 1298]   περὶ τῆς πολιτείας, καὶ τὰ  παραγγελλόμενα   ἀκουσομένους ὑπὸ τῶν ἀρχόντων· ἄλλος
[4, 1297]   εὐπόροις, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ  παρακρούεσθαι   τὸν δῆμον. Ἀνάγκη γὰρ χρόνῳ
[4, 1288]   τοῦ παιδοτρίβου καὶ τοῦ γυμναστικοῦ  παρασκευάσαι   γε καὶ ταύτην ἐστὶ τὴν
[4, 1294]   πλούσιοι τοιαύτην οἵαν ἄν τις  παρασκευάσαι   δύναιτο καὶ τῶν πενήτων ὁστισοῦν·
[4, 1293]   τούτων εἰσί τ' αὐτῶν αὗται  παρεκβάσεις   ἅσπερ ἐν τοῖς κατ' ἀρχὴν
[4, 1290]   νότια, τὰ δ' ἄλλα τούτων  παρεκβάσεις,   οὕτω καὶ τῶν πολιτειῶν δύο,
[4, 1290]   καλῶς συνεστηκυίας τὰς ἄλλας εἶναι  παρεκβάσεις,   τὰς μὲν τῆς εὖ κεκραμένης
[4, 1289]   πολιτείαν, τρεῖς δὲ τὰς τούτων  παρεκβάσεις,   τυραννίδα μὲν βασιλείας ὀλιγαρχίαν δὲ
[4, 1289]   μὲν οὖν καὶ τούτων τῶν  παρεκβάσεων   τίς χειρίστη καὶ δευτέρα τίς.
[4, 1289]   μὲν τῆς πρώτης καὶ θειοτάτης  παρέκβασιν   εἶναι χειρίστην, τὴν δὲ βασιλείαν
[4, 1293]   οὕτως οὐκ οὖσαν οὔτε ταύτην  παρέκβασιν   οὔτε τὰς ἄρτι ῥηθείσας ἀριστοκρατίας,
[4, 1296]   μένειν τὴν πολιτείαν. Ἔστι δὲ  πᾶσα   πόλις ἔκ τε τοῦ ποιοῦ
[4, 1290]   ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων ἐστὶ  πᾶσα   πόλις· τούτων γὰρ τῶν μερῶν
[4, 1292]   δέχεται τὴν πρόκλησιν· ὥστε καταλύονται  πᾶσαι   αἱ ἀρχαί. Εὐλόγως δὲ ἂν
[4, 1293]   ἀριστοκρατίας, ὅτι τὸ μὲν ἀληθὲς  πᾶσαι   διημαρτήκασι τῆς ὀρθοτάτης πολιτείας, ἔπειτα
[4, 1289]   ταῖς ὀλιγαρχίαις οὐδὲ ταῖς δημοκρατίαις  πάσαις,   εἴπερ δὴ πλείους καὶ μὴ
[4, 1288]   πάντα δὲ ταῦτα τὴν μάλιστα  πάσαις   ταῖς πόλεσιν ἁρμόττουσαν δεῖ γνωρίζειν,
[4, 1294]   ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν, ἐν  πάσαις   ὑπάρχει· καὶ γὰρ ἐν ὀλιγαρχίᾳ
[4, 1288]   ναυπηγίαν καὶ ἐσθῆτα καὶ περὶ  πᾶσαν   ἄλλην τέχνην ὁρῶμεν συμβαῖνον. Ὥστε
[4, 1290]   οὐχ ἓν μέρος ἀλλὰ πλείω  πᾶσαν   ἔχειν πόλιν. Ὥσπερ οὖν εἰ
[4, 1291]   ὡς τῶν ἀναγκαίων τε χάριν  πᾶσαν   πόλιν συνεστηκυῖαν, ἀλλ' οὐ τοῦ
[4, 1294]   πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικά, οἷον τὸ  πάσας   αἱρετὰς εἶναι καὶ μηδεμίαν κληρωτήν,
[4, 1298]   ταύτας τὰς κρίσεις τισὶ  πάσας   (οἷον ἀρχῇ τινὶ μιᾷ
[4, 1289]   μὲν γὰρ ἐξ οἰκιῶν συγκειμένας  πάσας   ὁρῶμεν τὰς πόλεις, ἔπειτα πάλιν
[4, 1298]   ἤτοι πᾶσι τοῖς πολίταις ἀποδίδοσθαι  πάσας   ταύτας τὰς κρίσεις τισὶ
[4, 1299]   ἔχωμεν λέγειν πόσας ἀναγκαῖον ὑπάρχειν  πάσῃ   πόλει, καὶ πόσας οὐκ ἀναγκαῖον
[4, 1289]   εἶναι πλείους πολιτείας αἴτιον ὅτι  πάσης   ἔστι μέρη πλείω πόλεως τὸν
[4, 1298]   τῆς συμβουλῆς μὲν μεταδιδόναι  πᾶσι,   βουλεύεσθαι δὲ τοὺς ἄρχοντας. Καὶ
[4, 1298]   δημοτικοὶ τῶν πολιτικῶν μὴ  πᾶσι   διδόναι μισθόν, ἀλλ' ὅσοι σύμμετροι
[4, 1297]   ἐκκλησίαν μὲν τὸ ἐξεῖναι ἐκκλησιάζειν  πᾶσι,   ζημίαν δὲ ἐπικεῖσθαι τοῖς εὐπόροις
[4, 1298]   ἑτέρας) τινὰς μὲν αὐτῶν  πᾶσι   τινὰς δὲ τισίν. Τὸ μὲν
[4, 1292]   διωρισμένον ὑπὸ τῶν νόμων· διὸ  πᾶσι   τοῖς κτησαμένοις ἔξεστι μετέχειν· ὅλως
[4, 1298]   τῶν εὐθυνῶν. Ἀναγκαῖον δ' ἤτοι  πᾶσι   τοῖς πολίταις ἀποδίδοσθαι πάσας ταύτας
[4, 1297]   νόμοις. Ἐνιαχοῦ δ' ἔξεστι μὲν  πᾶσιν   ἀπογραψαμένοις ἐκκλησιάζειν καὶ δικάζειν, ἐὰν
[4, 1294]   τὰ περὶ τὴν τροφὴν ταὐτὰ  πᾶσιν   ἐν τοῖς συσσιτίοις, καὶ τὴν
[4, 1292]   πρόσοδον. Τρίτον δ' εἶδος τὸ  πᾶσιν   ἐξεῖναι, ὅσοι ἂν ἐλεύθεροι ὦσι,
[4, 1292]   ἐχομένην διαίρεσιν· ἔστι γὰρ καὶ  πᾶσιν   ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις κατὰ τὸ
[4, 1288]   καὶ τίς τοῖς πλείστοις μία  πᾶσιν   (καὶ γὰρ τοῦτο τῆς γυμναστικῆς
[4, 1292]   γὰρ τὸ μὲν μὴ ἐξεῖναι  πᾶσιν   ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι
[4, 1294]   ὀλιγαρχίαν. Δῆλον γὰρ ὅτι τοῦτο  πάσχουσιν   οἱ λέγοντες διὰ τὸ μεμεῖχθαι
[4, 1293]   ἐστι ποιήσασθαι μνείαν διὰ τὸ  πασῶν   ἥκιστα ταύτην εἶναι πολιτείαν, ἡμῖν
[4, 1296]   διελθεῖν. Ληπτέον δὴ πρῶτον περὶ  πασῶν   καθόλου ταὐτόν· δεῖ γὰρ κρεῖττον
[4, 1289]   ἡμῖν. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔκρινε  πασῶν   μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν, οἷον ὀλιγαρχίας
[4, 1297]   δὴ τρία μόρια τῶν πολιτειῶν  πασῶν,   περὶ ὧν δεῖ θεωρεῖν τὸν
[4, 1293]   προσαγορεύεται τὸ κοινὸν ὄνομα  πασῶν   (πολιτείαν γὰρ καλοῦσινν, ἀλλὰ διὰ
[4, 1298]   βουλεύεσθαι, καὶ ὅταν παῖς ἀντὶ  πατρὸς   εἰσίῃ καὶ κύριοι τῶν νόμων
[4, 1292]   εἶδος ὀλιγαρχίας, ὅταν παῖς ἀντὶ  πατρὸς   εἰσίῃ, τέταρτον δ' ὅταν ὑπάρχῃ
[4, 1295]   πάντων. Ῥᾴστη γὰρ τῷ λόγῳ  πειθαρχεῖν,   ὑπέρκαλον δὲ ὑπερίσχυρον
[4, 1294]   εὖ κεῖσθαι τοὺς νόμους, μὴ  πείθεσθαι   δέ. Διὸ μίαν μὲν εὐνομίαν
[4, 1294]   νόμους οἷς ἐμμένουσιν (ἔστι γὰρ  πείθεσθαι   καὶ κακῶς κειμένοις) Τοῦτο δὲ
[4, 1294]   μὲν εὐνομίαν ὑποληπτέον εἶναι τὸ  πείθεσθαι   τοῖς κειμένοις νόμοις, ἑτέραν δὲ
[4, 1292]   δὲ τοῦ δήμου δόξης τούτους·  πείθεται   γὰρ τὸ πλῆθος τούτοις. Ἔτι
[4, 1300]   δὲ τὰς τῶν ἀρχῶν καταστάσεις  πειρατέον   ἐξ ἀρχῆς διελθεῖν. Εἰσὶ δ'
[4, 1289]   ποιησώμεθα συντόμως τὴν ἐνδεχομένην μνείαν,  πειρατέον   ἐπελθεῖν τίνες φθοραὶ καὶ τίνες
[4, 1293]   μὴ πολλάκις γίνεσθαι λανθάνει τοὺς  πειρωμένους   ἀριθμεῖν τὰ τῶν πολιτειῶν εἴδη,
[4, 1289]   ῥᾳδίως ἐκ τῶν ὑπαρχόντων καὶ  πεισθήσονται   καὶ δυνήσονται κοινωνεῖν, ὡς ἔστιν
[4, 1293]   τέταρτον δὲ τὴν καλουμένην ἀριστοκρατίαν)  πέμπτη   δ' ἐστὶν προσαγορεύεται τὸ
[4, 1291]   διατρῖβον) τέταρτον δὲ τὸ θητικόν,  πέμπτον   δὲ γένος τὸ προπολεμῆσον,
[4, 1300]   ἰδιώταις ὅσα περὶ ζημιώσεων ἀμφισβητοῦσιν,  πέμπτον   τὸ περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων
[4, 1291]   ἀρχὰς ἄρχειν οἴονται δύνασθαι· ἀλλὰ  πένεσθαι   καὶ πλουτεῖν τοὺς αὐτοὺς ἀδύνατον.
[4, 1294]   διάδηλος πλούσιος καὶ  πένης   οὕτω) τὰ περὶ τὴν τροφὴν
[4, 1290]   μεταδιδοῖεν ἀρχῆς τοῖς τριακοσίοις καὶ  πένησιν   ἐλευθέροις οὖσι καὶ τἆλλα ὁμοίοις,
[4, 1297]   ποτε συμφωνήσωσιν οἱ πλούσιοι τοῖς  πένησιν   ἐπὶ τούτους· οὐδέποτε γὰρ ἅτεροι
[4, 1295]   καθάπερ τῆς τῶν πλουσίων οἱ  πένητες   ἐπιθυμοῦσιν· καὶ διὰ τὸ μήτ'
[4, 1295]   αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρίων, ὥσπερ οἱ  πένητες,   ἐπιθυμοῦσιν, οὔτε τῆς τούτων ἕτεροι,
[4, 1297]   τοῦτο τάττειν. Ἐθέλουσι γὰρ οἱ  πένητες   καὶ μὴ μετέχοντες τῶν τιμῶν
[4, 1290]   τούτους· ὁμοίως δὲ καὶ εἰ  πένητες   ὀλίγοι μὲν εἶεν, κρείττους δὲ
[4, 1294]   τῶν πλουσίων τρέφονται τοῖς τῶν  πενήτων,   καὶ παιδεύονται τὸν τρόπον τοῦτον
[4, 1294]   ὃν ἂν δύναιντο καὶ τῶν  πενήτων   οἱ παῖδεσσ, ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 1294]   τις παρασκευάσαι δύναιτο καὶ τῶν  πενήτων   ὁστισοῦν· ἔτι τὸ δύο τὰς
[4, 1300]   μικρῶν συναλλαγμάτων, ὅσα δραχμιαῖα καὶ  πεντάδραχμα   καὶ μικρῷ πλείονος. Δεῖ μὲν
[4, 1297]   πολιτείαις σοφίζονται πρὸς τὸν δῆμον  πέντε   τὸν ἀριθμόν, περὶ ἐκκλησίαν, περὶ
[4, 1299]   ἐν μὲν ταῖς ἀριστοκρατίαις ἐκ  πεπαιδευμένων,   ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐκ
[4, 1294]   λέγοντες διὰ τὸ μεμεῖχθαι καλῶς·  πέπονθε   δὲ τοῦτο καὶ τὸ μέσον,
[4, 1290]   τοσαῦτ' εἴδη τοῦ ζῴου ὅσαι  περ   αἱ συζεύξεις τῶν ἀναγκαίων μορίων
[4, 1290]   ἄρα πολιτείας εἶναι τοσαύτας ὅσαι  περ   τάξεις κατὰ τὰς ὑπεροχάς εἰσι
[4, 1295]   γειτνιῶσι τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ (διὸ  περὶ   ἀμφοῖν ὡς μιᾶς λεκτέον)
[4, 1298]   Τὸ μὲν οὖν πάντας καὶ  περὶ   ἁπάντων δημοτικόν· τὴν τοιαύτην γὰρ
[4, 1295]   λεκτέον) δὲ δὴ κρίσις  περὶ   ἁπάντων τούτων ἐκ τῶν αὐτῶν
[4, 1298]   καὶ φυγῆς καὶ δημεύσεως, καὶ  περὶ   ἀρχῶν αἱρέσεως καὶ τῶν εὐθυνῶν.
[4, 1295]   εἰπεῖν, οὐχ ὡς ἐνούσης πολυλογίας  περὶ   αὐτήν, ἀλλ' ὅπως λάβῃ τῆς
[4, 1295]   δύο μὲν διείλομεν ἐν οἷς  περὶ   βασιλείας ἐπεσκοποῦμεν, διὰ τὸ τὴν
[4, 1288]   μὴ κατὰ μόριον γινομέναις, ἀλλὰ  περὶ   γένος ἕν τι τελείαις οὔσαις,
[4, 1297]   ἀρχάς, περὶ δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν,  περὶ   γυμνασίαν· περὶ ἐκκλησίαν μὲν τὸ
[4, 1297]   μόνοις μείζω πολλῷ,  περὶ   δὲ τὰς ἀρχὰς τὸ τοῖς
[4, 1300]   τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω νῦν,  περὶ   δὲ τὰς τῶν ἀρχῶν καταστάσεις
[4, 1295]   τὰς ὀνομαζομένας ἀριστοκρατίας, νῦν εἴρηται.  ~(Περὶ   δὲ τυραννίδος ἦν ἡμῖν λοιπὸν
[4, 1300]   τῶν φονικῶν καὶ τῶν ξενικῶν,  περὶ   δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ
[4, 1297]   περὶ ἐκκλησίαν, περὶ τὰς ἀρχάς,  περὶ   δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν, περὶ γυμνασίαν·
[4, 1297]   δὲ καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς  περὶ   ἑκάστης λέγωμεν περὶ τῶν ἐφεξῆς,
[4, 1288]   οὔσαις, μιᾶς ἐστι θεωρῆσαι τὸ  περὶ   ἕκαστον γένος ἁρμόττον, οἷον ἄσκησις
[4, 1297]   δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν, περὶ γυμνασίαν·  περὶ   ἐκκλησίαν μὲν τὸ ἐξεῖναι ἐκκλησιάζειν
[4, 1297]   τὸν δῆμον πέντε τὸν ἀριθμόν,  περὶ   ἐκκλησίαν, περὶ τὰς ἀρχάς, περὶ
[4, 1300]   κλήρῳ τὰ δ' αἱρέσει,  περὶ   ἐνίων τῶν αὐτῶν τοὺς μὲν
[4, 1300]   καὶ ἄρχουσι καὶ ἰδιώταις ὅσα  περὶ   ζημιώσεων ἀμφισβητοῦσιν, πέμπτον τὸ περὶ
[4, 1293]   μὲν οὖν καλῶς ἔχει καλεῖν  περὶ   ἧς διήλθομεν ἐν τοῖς πρώτοις
[4, 1292]   τυραννὶς ἐν ταῖς μοναρχίαις, καὶ  περὶ   ἧς τελευταίας εἴπαμεν δημοκρατίας ἐν
[4, 1298]   διαλύσεως, καὶ περὶ νόμων, καὶ  περὶ   θανάτου καὶ φυγῆς καὶ δημεύσεως,
[4, 1288]   δύναμιν. Ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ  περὶ   ἰατρικὴν καὶ περὶ ναυπηγίαν καὶ
[4, 1289]   ἀριστοκρατίας δημοκρατίαν δὲ πολιτείας, καὶ  περὶ   μὲν ἀριστοκρατίας καὶ βασιλείας εἴρηται
[4, 1295]   τίθεμεν τῶν πολιτειῶν τι μέρος.  Περὶ   μὲν οὖν βασιλείας διωρίσαμεν ἐν
[4, 1299]   ἐπανάγεται εἰς τοὺς πλείους αἰεί.  ~Περὶ   μὲν οὖν τοῦ βουλευομένου καὶ
[4, 1289]   λέγειν, ἧττον δὲ φαύλην. Ἀλλὰ  περὶ   μὲν τῆς τοιαύτης κρίσεως ἀφείσθω
[4, 1300]   δὲ εἰς δικαστῶν πλῆθος. Ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων ἀφείσθω καὶ τῶν
[4, 1300]   γὰρ αἱ τῶν ὀλιγαρχούντων) Ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω
[4, 1298]   βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς δ' ἀρχὰς  περὶ   μηθενὸς κρίνειν ἀλλὰ μόνον προανακρίνειν,
[4, 1288]   τοῦτο καὶ περὶ ἰατρικὴν καὶ  περὶ   ναυπηγίαν καὶ ἐσθῆτα καὶ περὶ
[4, 1298]   καὶ συμμαχίας καὶ διαλύσεως, καὶ  περὶ   νόμων, καὶ περὶ θανάτου καὶ
[4, 1293]   δύναμις αὐτῆς διωρισμένων τῶν  περὶ   ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας. Ἔστι γὰρ
[4, 1297]   περὶ τὰς ἀρχάς, περὶ δικαστήρια,  περὶ   ὅπλισιν, περὶ γυμνασίαν· περὶ ἐκκλησίαν
[4, 1301]   ἐκ τινῶν καὶ οἱ δικάζοντες  περὶ   πάντων αἱρέσει, ἐκ τινῶν
[4, 1298]   τέταρτος δὲ τρόπος τὸ πάντας  περὶ   πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς δ'
[4, 1299]   καὶ ὑπὸ τίνων καὶ πῶς.  Περὶ   πάντων γὰρ τούτων δεῖ δύνασθαι
[4, 1301]   πάντων αἱρέσει, ἐκ τινῶν  περὶ   πάντων κλήρῳ, τὰ μὲν
[4, 1300]   κινήσεις. Ἀνάγκη δ' ἤτοι πάντας  περὶ   πάντων κρίνειν τῶν διῃρημένων αἱρέσει
[4, 1298]   δημοκρατικοὶ πάντες, τὸ δὲ τινὰς  περὶ   πάντων ὀλιγαρχικόν. Ἔχει δὲ καὶ
[4, 1301]   πρῶτα δημοτικά, ὅσα ἐκ πάντων  περὶ   πάντων, τὰ δὲ δεύτερα ὀλιγαρχικά,
[4, 1301]   δεύτερα ὀλιγαρχικά, ὅσα ἐκ τινῶν  περὶ   πάντων, τὰ δὲ τρίτα ἀριστοκρατικὰ
[4, 1300]   αἱρέσει κλήρῳ, πάντας  περὶ   πάντων τὰ μὲν κλήρῳ τὰ
[4, 1299]   αὐτὸς συνιὼν δῆμος χρηματίζει  περὶ   πάντων. ~Τοῦτο δὲ συμβαίνειν εἴωθεν
[4, 1288]   περὶ ναυπηγίαν καὶ ἐσθῆτα καὶ  περὶ   πᾶσαν ἄλλην τέχνην ὁρῶμεν συμβαῖνον.
[4, 1296]   εἰρημένων διελθεῖν. Ληπτέον δὴ πρῶτον  περὶ   πασῶν καθόλου ταὐτόν· δεῖ γὰρ
[4, 1298]   εὐθύνας ἀπαντᾶν τοὺς πολίτας, καὶ  περὶ   πολέμου βουλευσομένους καὶ συμμαχίας, τὰ
[4, 1298]   καὶ πρὸς τὰς νομοθεσίας καὶ  περὶ   πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ πρὸς
[4, 1298]   Κύριον δ' ἐστὶ τὸ βουλευόμενον  περὶ   πολέμου καὶ εἰρήνης, καὶ συμμαχίας
[4, 1293]   ἡμῖν δὲ τὴν μέθοδον εἶναι  περὶ   πολιτείας. Δι' ἣν μὲν οὖν
[4, 1289]   βασιλείαν νομίζειν, διώρισται πρότερον, λοιπὸν  περὶ   πολιτείας διελθεῖν τῆς τῷ κοινῷ
[4, 1288]   ὥσθ' οἱ πλεῖστοι τῶν ἀποφαινομένων  περὶ   πολιτείας, καὶ εἰ τἆλλα λέγουσι
[4, 1293]   εἴρηται· νῦν δὲ δεικτέον ἡμῖν  περὶ   πολιτείας. Φανερωτέρα γὰρ δύναμις
[4, 1297]   τοῖς δ' ἀπόροις ἐξεῖναι, καὶ  περὶ   τὰ δικαστήρια τοῖς μὲν εὐπόροις
[4, 1290]   εὖρον. Ὁμοίως δ' ἔχει καὶ  περὶ   τὰς ἁρμονίας, ὥς φασί τινες·
[4, 1299]   Ἐχομένη δὲ τούτων ἐστὶν  περὶ   τὰς ἀρχὰς διαίρεσις. Ἔχει γὰρ
[4, 1298]   κληρωτάς· ἄλλος δὲ τρόπος τὸ  περὶ   τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς εὐθύνας
[4, 1291]   δὲ τὸ δημιουργικὸν καὶ τὸ  περὶ   τὰς ἀρχὰς λειτουργοῦν, εἴπερ ἄνευ
[4, 1297]   πέντε τὸν ἀριθμόν, περὶ ἐκκλησίαν,  περὶ   τὰς ἀρχάς, περὶ δικαστήρια, περὶ
[4, 1289]   ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν  περὶ   τὰς ἀρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται,
[4, 1300]   Οἱ μὲν οὖν τρόποι τῶν  περὶ   τὰς ἀρχὰς τοσοῦτοι τὸν ἀριθμόν
[4, 1298]   τῶν κοινῶν, ~δεύτερον δὲ τὸ  περὶ   τὰς ἀρχάς, τοῦτο δ' ἐστὶ
[4, 1298]   τοῖς ἀπόροις) τοῦτο δὴ καὶ  περὶ   τὰς ἐκκλησίας ποιεῖν (βουλεύσονται γὰρ
[4, 1296]   δ' αἰτίαν ὕστερον ἐν τοῖς  περὶ   τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν ἐροῦμεν.
[4, 1291]   ἀγοραῖον (λέγω δ' ἀγοραῖον τὸ  περὶ   τὰς πράσεις καὶ τὰς ὠνὰς
[4, 1291]   οἱ γεωργοί, ἕτερον δὲ τὸ  περὶ   τὰς τέχνας, ἄλλο δὲ τὸ
[4, 1291]   βάναυσον (ἔστι δὲ τοῦτο τὸ  περὶ   τὰς τέχνας ὧν ἄνευ πόλιν
[4, 1298]   διὰ πάντων) συνιέναι δὲ μόνον  περί   τε νόμων θέσεως καὶ τῶν
[4, 1293]   μᾶλλον. Λοιπὸν δ' ἐστὶν ἡμῖν  περί   τε τῆς ὀνομαζομένης πολιτείας εἰπεῖν
[4, 1300]   δικασταῖς ἄν τ' ἐν ἄλλοις,  περί   τε τῶν ἐκ προνοίας καὶ
[4, 1300]   οἷον στρατηγίας καὶ τῆς τῶν  περὶ   τὴν ἀγορὰν συμβολαίων κυρίας. Λοιπὸν
[4, 1288]   μήθ' ἕξεως μήτ' ἐπιστήμης τῶν  περὶ   τὴν ἀγωνίαν, μηδὲν ἧττον τοῦ
[4, 1290]   πόλεως εἶναι μέρος ἐν τοῖς  περὶ   τὴν ἀριστοκρατίαν· ἐκεῖ γὰρ διείλομεν
[4, 1289]   Μαιάνδρῳ καὶ τῶν ἄλλων πολλοὶ  περὶ   τὴν Ἀσίαν) ἔτι πρὸς ταῖς
[4, 1291]   πρᾶσιν διατρῖβον, ἄλλο δὲ τὸ  περὶ   τὴν θάλατταν, καὶ τούτου τὸ
[4, 1299]   ἀλλ' ἅπαξ μόνον, ἔτι δὲ  περὶ   τὴν κατάστασιν τῶν ἀρχῶν, ἐκ
[4, 1294]   αὐτῷ τῶν ἄκρων· ὅπερ συμβαίνει  περὶ   τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. Πολλοὶ γὰρ
[4, 1298]   καὶ λύειν οὐθὲν δυνήσεται τῶν  περὶ   τὴν πολιτείαν) ἔτι ταὐτὰ
[4, 1290]   Ἓν μὲν οὖν ἐστι τὸ  περὶ   τὴν τροφὴν πλῆθος, οἱ καλούμενοι
[4, 1294]   καὶ πένης οὕτω) τὰ  περὶ   τὴν τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν
[4, 1294]   τάξιν ἔχειν, οἷον πρῶτον τὸ  περὶ   τὴν τροφὴν τῶν παίδων νὁμοίως
[4, 1289]   καὶ βασιλείας εἴρηται (τὸ γὰρ  περὶ   τῆς ἀρίστης πολιτείας θεωρῆσαι ταὐτὸ
[4, 1295]   τοῖς πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς  περὶ   τῆς μάλιστα λεγομένης βασιλείας ἐποιούμεθα
[4, 1298]   τε νόμων θέσεως καὶ τῶν  περὶ   τῆς πολιτείας, καὶ τὰ παραγγελλόμενα
[4, 1299]   ταύτας ὅσαις ἀποδέδοται βουλεύσασθαί τε  περὶ   τινῶν καὶ κρῖναι καὶ ἐπιτάξαι,
[4, 1294]   ληπτέον ἑκάτεροι νομοθετοῦσιν, οἷον  περὶ   τοῦ δικάζειν (ἐν μὲν γὰρ
[4, 1300]   ὅσα ὁμολογεῖται μέν, ἀμφισβητεῖται δὲ  περὶ   τοῦ δικαίου, τέταρτον δὲ ὅσα
[4, 1299]   γάρ πω κρίσις γέγονεν ἀμφισβητούντων  περὶ   τοῦ ὀνόματοσσ, ἔχει δέ τιν'
[4, 1297]   Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ  περὶ   τοῦ ὅπλα κεκτῆσθαι καὶ τοῦ
[4, 1300]   πλείονος. Δεῖ μὲν γὰρ καὶ  περὶ   τούτων γίνεσθαι κρίσιν, οὐκ ἐμπίπτει
[4, 1289]   ἀρίστης πολιτείας θεωρῆσαι ταὐτὸ καὶ  περὶ   τούτων ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων·
[4, 1298]   οὓς καλοῦσι προβούλους καὶ νομοφύλακας,  περὶ   τούτων χρηματίζειν περὶ ὧν ἂν
[4, 1293]   τῆς ὀνομαζομένης πολιτείας εἰπεῖν καὶ  περὶ   τυραννίδος. Ἐτάξαμεν δ' οὕτως οὐκ
[4, 1293]   κατ' ἀρχὴν εἴπομεν. Τελευταῖον δὲ  περὶ   τυραννίδος εὔλογόν ἐστι ποιήσασθαι μνείαν
[4, 1300]   τε τῶν ἐκ προνοίας καὶ  περὶ   τῶν ἀκουσίων, καὶ ὅσα ὁμολογεῖται
[4, 1289]   τῷ κοινῷ προσαγορευομένης ὀνόματι, καὶ  περὶ   τῶν ἄλλων πολιτειῶν, ὀλιγαρχίας τε
[4, 1301]   δὲ αἱρέσει, ἔνια δικαστήρια  περὶ   τῶν αὐτῶν ἐκ κληρωτῶν καὶ
[4, 1291]   τὸ βουλευόμενον καὶ τὸ κρῖνον  περὶ   τῶν δικαίων τοῖς ἀμφισβητοῦσιν. Εἴπερ
[4, 1297]   καὶ χωρὶς περὶ ἑκάστης λέγωμεν  περὶ   τῶν ἐφεξῆς, λαβόντες ἀρχὴν τὴν
[4, 1300]   περὶ ζημιώσεων ἀμφισβητοῦσιν, πέμπτον τὸ  περὶ   τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων
[4, 1297]   ἓν μὲν τί τὸ βουλευόμενον  περὶ   τῶν κοινῶν, ~δεύτερον δὲ τὸ
[4, 1300]   ἔτι δὲ παρὰ πάντα ταῦτα  περὶ   τῶν μικρῶν συναλλαγμάτων, ὅσα δραχμιαῖα
[4, 1290]   μὲν οὖν εἰώθασιν οὕτως ὑπολαμβάνειν  περὶ   τῶν πολιτειῶν· ἀληθέστερον δὲ καὶ
[4, 1289]   δ' ἐν τῇ πρώτῃ μεθόδῳ  περὶ   τῶν πολιτειῶν διειλόμεθα τρεῖς μὲν
[4, 1297]   ἄχρηστον τὸ ὁπλιτικόν, αἱ δὲ  περὶ   τῶν τοιούτων ἐμπειρίαι καὶ τάξεις
[4, 1299]   ἀρχαί, καὶ κύριαι τίνων, καὶ  περὶ   χρόνου, πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ
[4, 1298]   καὶ νομοφύλακας, περὶ τούτων χρηματίζειν  περὶ   ὧν ἂν οὗτοι προβουλεύσωσιν (οὕτω
[4, 1300]   ἐκ πάντων ἐκ τινῶν·  περὶ   ὧν δέ, πόσα εἴδη δικαστηρίων·
[4, 1297]   τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν,  περὶ   ὧν δεῖ θεωρεῖν τὸν σπουδαῖον
[4, 1300]   ὅροις, ἐξ ὧν τε καὶ  περὶ   ὧν καὶ πῶς. Λέγω δὲ
[4, 1300]   περὶ δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν,  περὶ   ὧν μὴ γινομένων καλῶς διαστάσεις
[4, 1295]   Καὶ γὰρ ἃς καλοῦσιν ἀριστοκρατίας,  περὶ   ὧν νῦν εἴπομεν, τὰ μὲν
[4, 1298]   τὴν μετριότητα τοῦ τιμήματος, καὶ  περὶ   ὧν νόμος ἀπαγορεύει μὴ
[4, 1291]   ταύτην τὴν λειτουργίαν. Λοιπὰ δὲ  περὶ   ὧν τυγχάνομεν διωρικότες ἀρτίως, τὸ
[4, 1291]   ἄλλο δὲ τὸ ἀγοραῖον τὸ  περὶ   ὠνὴν καὶ πρᾶσιν διατρῖβον, ἄλλο
[4, 1296]   πλῆθος τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν, ἐνταῦθα  πέφυκεν   εἶναι δημοκρατίαν, καὶ ἕκαστον εἶδος
[4, 1289]   τίνας αἰτίας ταῦτα μάλιστα γίνεσθαι  πέφυκεν.   Τοῦ μὲν οὖν εἶναι πλείους
[4, 1288]   τίς ἀρίστη (τῷ γὰρ κάλλιστα  πεφυκότι   καὶ κεχορηγημένῳ τὴν ἀρίστην ἀναγκαῖον
[4, 1295]   νῦν εἴπομεν, τὰ μὲν ἐξωτέρω  πίπτουσι   ταῖς πλείσταις τῶν πόλεων, τὰ
[4, 1297]   τὴν πρὸς ἀλλήλους· πανταχοῦ δὲ  πιστότατος   διαιτητής, διαιτητὴς δ'
[4, 1293]   χρῶνται ταῖς τέτταρσι μόνον νὥσπερ  Πλάτων)   ἐν ταῖς πολιτείαις. ~Ἀριστοκρατίαν μὲν
[4, 1296]   δὲ τὴν ἀφεστηκυῖαν τοῦ μέσου  πλεῖον,   ἂν μὴ πρὸς ὑπόθεσιν κρίνῃ
[4, 1293]   εἶναι κύριον (ὅσῳ γὰρ ἂν  πλεῖον   ἀπέχωσι τῆς μοναρχίας, καὶ μήτε
[4, 1297]   πολιτείας, οὐ μόνον ἐν τῷ  πλεῖον   νέμειν τοῖς εὐπόροις, ἀλλὰ καὶ
[4, 1290]   τὰς πολιτείας ταύτας· ἀλλ' ἐπεὶ  πλείονα   μόρια καὶ τοῦ δήμου καὶ
[4, 1289]   τῶν πολιτειῶν, εἴπερ ἔστιν εἴδη  πλείονα   τῆς τε δημοκρατίας καὶ τῆς
[4, 1294]   τι ἂν δόξῃ τῷ  πλείονι   μέρει τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας,
[4, 1300]   δραχμιαῖα καὶ πεντάδραχμα καὶ μικρῷ  πλείονος.   Δεῖ μὲν γὰρ καὶ περὶ
[4, 1290]   ἂν οἱ ἐλεύθεροι ὀλίγοι ὄντες  πλειόνων   καὶ μὴ ἐλευθέρων ἄρχωσι, δῆμος,
[4, 1290]   εἶεν, κρείττους δὲ τῶν εὐπόρων  πλειόνων   ὄντων, οὐδεὶς ἂν ὀλιγαρχίαν προσαγορεύσειεν
[4, 1291]   κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς  πλείοσιν,   ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν
[4, 1294]   τι ἂν δόξῃ τοῖς  πλείοσιν,   ἐν πάσαις ὑπάρχει· καὶ γὰρ
[4, 1298]   (οἷον ἀρχῇ τινὶ μιᾷ  πλείοσιν,   ἑτέραις ἑτέρας) τινὰς
[4, 1298]   κύριοι, ἀλλ' ἐπανάγεται εἰς τοὺς  πλείους   αἰεί. ~Περὶ μὲν οὖν τοῦ
[4, 1290]   δὲ πλείω. Φανερὸν τοίνυν ὅτι  πλείους   ἀναγκαῖον εἶναι πολιτείας, εἴδει διαφερούσας
[4, 1296]   τῶν δ' ἄλλων πολιτειῶν, ἐπειδὴ  πλείους   δημοκρατίας καὶ πλείους ὀλιγαρχίας φαμὲν
[4, 1298]   μετριωτέρων αἱρετοί τε ὦσι καὶ  πλείους   διὰ τὴν μετριότητα τοῦ τιμήματος,
[4, 1298]   δὲ οἱ τρόποι τοῦ πάντας  πλείους,   εἷς μὲν τὸ κατὰ μέρος
[4, 1298]   γνωρίμων πλῆθος, ἀποκληροῦν τοὺς  πλείους·   ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις
[4, 1294]   καὶ δι' αὑτῆς μὴ τῷ  πλείους   ἔξωθεν εἶναι τοὺς βουλομένους (εἴη
[4, 1293]   δὲ τῆς ὀλιγαρχίας· ὅταν μὲν  πλείους   ἔχωσιν οὐσίαν, ἐλάττω δὲ καὶ
[4, 1290]   ὄντες. Ὅτι μὲν οὖν πολιτεῖαι  πλείους,   καὶ δι' ἣν αἰτίαν, εἴρηται·
[4, 1297]   οὖν εἰσιν αἰτίαν αἱ πολιτεῖαι  πλείους,   καὶ διὰ τί παρὰ τὰς
[4, 1291]   Ὅτι μὲν οὖν εἰσι πολιτεῖαι  πλείους,   καὶ διὰ τίνας αἰτίας, εἴρηται
[4, 1289]   ταῖς δημοκρατίαις πάσαις, εἴπερ δὴ  πλείους   καὶ μὴ μία δημοκρατία μηδὲ
[4, 1297]   ἐν τοῖς ὅπλοις ἰσχυσάντων μᾶλλον  πλείους   μετεῖχον τῆς πολιτείας· διόπερ ἃς
[4, 1296]   πολιτειῶν, ἐπειδὴ πλείους δημοκρατίας καὶ  πλείους   ὀλιγαρχίας φαμὲν εἶναι, ποίαν πρώτην
[4, 1292]   ὥστε τοὺς ἀπόρους μὴ μετέχειν,  πλείους   ὄντας, ἐξεῖναι δὲ τῷ κτωμένῳ
[4, 1290]   ὅταν οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄποροι  πλείους   ὄντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὦσιν,
[4, 1298]   Ἔχει δὲ καὶ τοῦτο διαφορὰς  πλείους.   Ὅταν μὲν γὰρ ἀπὸ τιμημάτων
[4, 1289]   πέφυκεν. Τοῦ μὲν οὖν εἶναι  πλείους   πολιτείας αἴτιον ὅτι πάσης ἔστι
[4, 1290]   γὰρ ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν οἱ  πλείους   πρὶν γενέσθαι τὸν πόλεμον τὸν
[4, 1290]   οἷόν τε (αὐτὸν ζῷον ἔχειν  πλείους   στόματος διαφοράς, ὁμοίως δὲ οὐδ'
[4, 1296]   καὶ πολυχρονιώτεραι διὰ τοὺς μέσους  (πλείους   τε γάρ εἰσι καὶ μᾶλλον
[4, 1296]   δὲ μέρει τὸ ποσόν, οἷον  πλείους   τὸν ἀριθμὸν εἶναι τῶν γενναίων
[4, 1290]   ἣν αἰτίαν, εἴρηται· διότι δὲ  πλείους   τῶν εἰρημένων, καὶ τίνες καὶ
[4, 1297]   τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι  πλείους   τῶν μὴ μετεχόντων, τοῦτο τάττειν.
[4, 1292]   πολυκοιρανίην, πότερον ταύτην ὅταν  πλείους   ὦσιν οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος,
[4, 1296]   ἐκ τούτων καὶ διότι αἱ  πλεῖσται   πολιτεῖαι αἱ μὲν δημοκρατικαί εἰσιν
[4, 1289]   συνεστῶσα καλῶς, ἀλλ' οὐ ταῖς  πλείσταις   ἁρμόττουσα πόλεσι, τίς ἐστιν. Ἔπειτα
[4, 1295]   καὶ τίς ἄριστος βίος ταῖς  πλείσταις   πόλεσι καὶ τοῖς πλείστοις τῶν
[4, 1294]   κύριον. Ἐν μὲν οὖν ταῖς  πλείσταις   πόλεσι τοῦτο τῆς πολιτείας εἶδος
[4, 1295]   τὰ μὲν ἐξωτέρω πίπτουσι ταῖς  πλείσταις   τῶν πόλεων, τὰ δὲ γειτνιῶσι
[4, 1291]   τῆς ἀρετῆς πάντες, καὶ τὰς  πλείστας   ἀρχὰς ἄρχειν οἴονται δύνασθαι· ἀλλὰ
[4, 1295]   δυνατὸν καὶ πολιτείαν ἧς τὰς  πλείστας   πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν; Καὶ γὰρ
[4, 1296]   καὶ Χαρώνδας καὶ σχεδὸν οἱ  πλεῖστοι   τῶν ἄλλων. Φανερὸν δ' ἐκ
[4, 1288]   ἁρμόττουσαν δεῖ γνωρίζειν, ὥσθ' οἱ  πλεῖστοι   τῶν ἀποφαινομένων περὶ πολιτείας, καὶ
[4, 1295]   ἀλλὰ βίον τε τὸν τοῖς  πλείστοις   κοινωνῆσαι δυνατὸν καὶ πολιτείαν ἧς
[4, 1288]   ἀναγκαῖον ἁρμόττειν) καὶ τίς τοῖς  πλείστοις   μία πᾶσιν (καὶ γὰρ τοῦτο
[4, 1294]   ἐλευθερίας· σχεδὸν γὰρ παρὰ τοῖς  πλείστοις   οἱ εὔποροι τῶν καλῶν κἀγαθῶν
[4, 1295]   ταῖς πλείσταις πόλεσι καὶ τοῖς  πλείστοις   τῶν ἀνθρώπων, μήτε πρὸς ἀρετὴν
[4, 1295]   φθονούντων τῶν δὲ καταφρονούντων·  πλεῖστον   ἀπέχει φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικῆς·
[4, 1289]   ὥστε τὴν τυραννίδα χειρίστην οὖσαν  πλεῖστον   ἀπέχειν πολιτείας, δεύτερον δὲ τὴν
[4, 1297]   τῶν πολιτειῶν ὡς ἐπὶ τὸ  πλεῖστον   εἰπεῖν, καὶ τῶν ἄλλων ποία
[4, 1288]   γενομένη τίνα τρόπον ἂν σῴζοιτο  πλεῖστον   χρόνον· λέγω δὲ οἷον εἴ
[4, 1290]   τούτων ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης ποιήσει  πλείω   γένη ζῴων νοὐ γὰρ οἷόν
[4, 1290]   (λέγω δ' οἷον στόματός τινα  πλείω   γένη καὶ κοιλίας καὶ τῶν
[4, 1293]   ἔχοντες οἱ τὸ πρότερον,  πλείω   δέ, τὸ τῆς δευτέρας ὀλιγαρχίας
[4, 1291]   δὲ ἔστι καὶ δημοκρατίας εἴδη  πλείω   καὶ ὀλιγαρχίας, λέγωμεν. Φανερὸν δὲ
[4, 1290]   γὰρ οὐχ ἓν μέρος ἀλλὰ  πλείω   πᾶσαν ἔχειν πόλιν. Ὥσπερ οὖν
[4, 1289]   αἴτιον ὅτι πάσης ἔστι μέρη  πλείω   πόλεως τὸν ἀριθμόν. Πρῶτον μὲν
[4, 1291]   ἐκ τῶν εἰρημένων. Εἴδη γὰρ  πλείω   τοῦ τε δήμου καὶ τῶν
[4, 1290]   ὁτὲ δ' ἐλάττω ὁτὲ δὲ  πλείω.   Φανερὸν τοίνυν ὅτι πλείους ἀναγκαῖον
[4, 1291]   τῆς πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ  πλείων   δῆμος, κύριον δὲ τὸ
[4, 1290]   ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ τὸ  πλέον   μέρος κύριονν, οὐδ' ὀλιγαρχίαν, ὅπου
[4, 1299]   πολυχρονίους μηδέτερον ἀλλὰ  πλεονάκις   τοὺς αὐτούς, μὴ τὸν
[4, 1293]   γίνεται εἶδος· μᾶλλον γὰρ ἰσχύοντες  πλεονεκτεῖν   ἀξιοῦσιν, διὸ αὐτοὶ μὲν αἱροῦνται
[4, 1292]   ἀλλὰ ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα μικρὰ  πλεονεκτοῦντες   παρ' ἀλλήλων, ὥσθ' οἱ μὲν
[4, 1297]   ἀληθὲς συμβῆναι κακόν· αἱ γὰρ  πλεονεξίαι   τῶν πλουσίων ἀπολλύασι μᾶλλον τὴν
[4, 1296]   ἐπεὶ ὅταν ἄνευ τούτων τῷ  πλήθει   ὑπερτείνωσιν οἱ ἄποροι, κακοπραγία γίνεται
[4, 1300]   οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰς δικαστῶν  πλῆθος.   Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀφείσθω
[4, 1297]   μόνον· τοῦ δὲ τιμήματος τὸ  πλῆθος   ἁπλῶς μὲν ὁρισαμένους οὐκ ἔστιν
[4, 1293]   τῷ κτωμένῳ, καὶ διὰ τὸ  πλῆθος   εἶναι τῶν μετεχόντων τοῦ πολιτεύματος
[4, 1298]   σύμμετροι πρὸς τὸ τῶν γνωρίμων  πλῆθος,   ἀποκληροῦν τοὺς πλείους· ἐν
[4, 1296]   δὲ τὸ τῶν μέσων ὑπερτείνει  πλῆθος   συναμφοτέρων τῶν ἄκρων
[4, 1297]   ὥστ' ὀλίγοι τε ὄντες τὸ  πλῆθος   καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν φαῦλοι
[4, 1292]   ταὐτά, κύριον δ' εἶναι τὸ  πλῆθος   καὶ μὴ τὸν νόμον. Τοῦτο
[4, 1290]   ἦν ἄν· ὀλίγον γὰρ τὸ  πλῆθος   καὶ τὸ τῶν καλῶν καὶ
[4, 1298]   γὰρ κύριον δεῖ ποιεῖν τὸ  πλῆθος,   καταψηφιζόμενον δὲ μὴ κύριον, ἀλλ'
[4, 1293]   Διὸ γίνεται τὸ τῶν ἀπόρων  πλῆθος   κύριον τῆς πολιτείας, ἀλλ' οὐχ
[4, 1298]   κἂν ὑπερβάλλωσι πολὺ κατὰ τὸ  πλῆθος   οἱ δημοτικοὶ τῶν πολιτικῶν
[4, 1290]   ἐστι τὸ περὶ τὴν τροφὴν  πλῆθος,   οἱ καλούμενοι γεωργοί, ~δεύτερον δὲ
[4, 1293]   μάλιστα δὲ σχολάζει τὸ τοιοῦτον  πλῆθος·   οὐ γὰρ ἐμποδίζει αὐτοὺς οὐθὲν
[4, 1290]   ἁπλῶς οὕτως, ὅπου κύριον τὸ  πλῆθος   ςκαὶ γὰρ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις
[4, 1296]   οὖν ὑπερέχει τὸ τῶν ἀπόρων  πλῆθος   τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν, ἐνταῦθα πέφυκεν
[4, 1296]   μὲν τὸ τῶν γεωργῶν ὑπερτείνῃ  πλῆθος,   τὴν πρώτην δημοκρατίαν, ἐὰν δὲ
[4, 1292]   δόξης τούτους· πείθεται γὰρ τὸ  πλῆθος   τούτοις. Ἔτι δ' οἱ ταῖς
[4, 1290]   οἱ πλούσιοι διὰ τὸ κατὰ  πλῆθος   ὑπερέχειν, δῆμος, οἷον ἐν Κολοφῶνι
[4, 1299]   προβούλους ὀλίγους ἀναγκαῖον εἶναι τὸ  πλῆθος,   ὥστ' ὀλιγαρχικόν. Ἀλλ' ὅπου ἄμφω
[4, 1296]   κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ὀλιγαρχικοῦ  πλήθους.   Δεῖ δ' ἀεὶ τὸν νομοθέτην
[4, 1291]   κἂν εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον  πλήθους   εἶδος· τῶν δὲ γνωρίμων πλοῦτος
[4, 1298]   προσαιρεῖσθαί τινας ἐκ τοῦ  πλήθους,   κατασκευάσαντας ἀρχεῖον οἷον ἐν
[4, 1293]   πολιτείας διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ  πλήθους,   κοινωνοῦσι δὲ καὶ πολιτεύονται διὰ
[4, 1298]   γνωρίμων, οὗτοι δὲ μετὰ τοῦ  πλήθους)   συμφέρει δὲ καὶ τὸ αἱρετοὺς
[4, 1289]   πόλεις, ἔπειτα πάλιν τούτου τοῦ  πλήθους   τοὺς μὲν εὐπόρους ἀναγκαῖον εἶναι
[4, 1296]   εὐγένειαν, ποσὸν δὲ τὴν τοῦ  πλήθους   ὑπεροχήν. Ἐνδέχεται δὲ τὸ μὲν
[4, 1299]   νόμων αἱ μικραὶ ταῖς μεγάλαις·  πλὴν   αἱ μὲν δέονται πολλάκις τῶν
[4, 1291]   κάπηλον· καὶ ταῦτα πάντα γίνεται  πλήρωμα   τῆς πρώτης πόλεως, ὡς τῶν
[4, 1291]   χώρας αὐξομένης καὶ τῆς τῶν  πλησίον   ἁπτομένης εἰς πόλεμον καταστῶσιν. Ἀλλὰ
[4, 1290]   ὦσιν, ὀλιγαρχία δ' ὅταν οἱ  πλούσιοι,   ἀλλὰ συμβαίνει τοὺς μὲν πολλοὺς
[4, 1290]   ὀλίγους· ἐλεύθεροι μὲν γὰρ πολλοί,  πλούσιοι   δ' ὀλίγοι. Καὶ γὰρ ἂν
[4, 1290]   ὄντες, πολλῶνν, οὔτε ἂν οἱ  πλούσιοι   διὰ τὸ κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν,
[4, 1290]   ὦσιν, ὀλιγαρχία δ' ὅταν οἱ  πλούσιοι   καὶ εὐγενέστεροι ὀλίγοι ὄντες. Ὅτι
[4, 1290]   τριακόσιοι, καὶ τούτων οἱ χίλιοι  πλούσιοι,   καὶ μὴ μεταδιδοῖεν ἀρχῆς τοῖς
[4, 1294]   συσσιτίοις, καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ  πλούσιοι   τοιαύτην οἵαν ἄν τις παρασκευάσαι
[4, 1297]   φοβερὸν μή ποτε συμφωνήσωσιν οἱ  πλούσιοι   τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτους· οὐδέποτε
[4, 1290]   τοιαύτην, εἰ τοῖς ἄλλοις οὖσι  πλουσίοις   μὴ μετείη τῶν τιμῶν. ~Μᾶλλον
[4, 1294]   τρόπον (οὐθὲν γὰρ διάδηλος  πλούσιος   καὶ πένης οὕτω) τὰ
[4, 1293]   τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια, τοὺς δὲ  πλουσίους   ἐμποδίζει, ὥστε πολλάκις οὐ κοινωνοῦσι
[4, 1297]   κακόν· αἱ γὰρ πλεονεξίαι τῶν  πλουσίων   ἀπολλύασι μᾶλλον τὴν πολιτείαν
[4, 1299]   δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐκ τῶν  πλουσίων,   ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἐκ
[4, 1295]   τούτων ἕτεροι, καθάπερ τῆς τῶν  πλουσίων   οἱ πένητες ἐπιθυμοῦσιν· καὶ διὰ
[4, 1296]   γενναίων τοὺς ἀγεννεῖς τῶν  πλουσίων   τοὺς ἀπόρους, μὴ μέντοι τοσοῦτον
[4, 1294]   παίδων νὁμοίως γὰρ οἱ τῶν  πλουσίων   τρέφονται τοῖς τῶν πενήτων, καὶ
[4, 1291]   οἴονται δύνασθαι· ἀλλὰ πένεσθαι καὶ  πλουτεῖν   τοὺς αὐτοὺς ἀδύνατον. Διὸ ταῦτα
[4, 1293]   πολιτείαν. Ὅπου γὰρ μὴ μόνον  πλουτίνδην   ἀλλὰ καὶ ἀριστίνδην αἱροῦνται τὰς
[4, 1289]   Ἀσίαν) ἔτι πρὸς ταῖς κατὰ  πλοῦτον   διαφοραῖς ἐστιν μὲν κατὰ
[4, 1293]   πολιτεία βλέπει εἴς τε  πλοῦτον   καὶ ἀρετὴν καὶ δῆμον, οἷον
[4, 1289]   εἰσὶ διαφοραὶ καὶ κατὰ τὸν  πλοῦτον   καὶ τὰ μεγέθη τῆς οὐσίας,
[4, 1296]   Λέγω δὲ ποιὸν μὲν ἐλευθερίαν  πλοῦτον   παιδείαν εὐγένειαν, ποσὸν δὲ τὴν
[4, 1294]   τῆς ἰσότητος τῆς πολιτείας, ἐλευθερία  πλοῦτος   ἀρετή ήτὸ γὰρ τέταρτον,
[4, 1294]   γὰρ ὅρος ἀρετή,