HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  47 formes différentes pour 247 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[4, 1297]   Ἀλλὰ τοῦτο οὐ ῥᾴδιον· οὐ  γὰρ   ἀεὶ συμβαίνει χαρίεντας εἶναι τοὺς
[4, 1290]   καὶ τῶν εἰρημένων πολιτειῶν. Καὶ  γὰρ   αἱ πόλεις οὐκ ἐξ ἑνὸς
[4, 1300]   τῶν ἀπόρων, οὐδ' ὀλιγαρχικόν (τρυφῶσι  γὰρ   αἱ τῶν ὀλιγαρχούντων) Ἀλλὰ περὶ
[4, 1299]   παιδονόμος· αἱ δ' οἰκονομικαί ίπολλάκις  γὰρ   αἱροῦνται σιτομέτρασσ· αἱ δ' ὑπηρετικαὶ
[4, 1294]   τῆς συνθέσεως καὶ μίξεως.  γὰρ   ἀμφότερα ληπτέον ἑκάτεροι νομοθετοῦσιν,
[4, 1290]   πολλοί, πλούσιοι δ' ὀλίγοι. Καὶ  γὰρ   ἂν εἰ κατὰ μέγεθος διενέμοντο
[4, 1294]   ἔξωθεν εἶναι τοὺς βουλομένους (εἴη  γὰρ   ἂν καὶ πονηρᾷ πολιτείᾳ τοῦθ'
[4, 1297]   πορίζειν τοῖς δὲ ζημίαν· οὕτω  γὰρ   ἂν κοινωνοῖεν ἅπαντες, ἐκείνως δ'
[4, 1293]   τὸν νόμον εἶναι κύριον (ὅσῳ  γὰρ   ἂν πλεῖον ἀπέχωσι τῆς μοναρχίας,
[4, 1296]   ἀρίστης οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. Ἀεὶ  γὰρ   ἀναγκαῖον εἶναι βελτίω τὴν ἐγγύτατα
[4, 1296]   ὀλιγάκις καὶ παρ' ὀλίγοις· εἷς  γὰρ   ἀνὴρ συνεπείσθη μόνος τῶν πρότερον
[4, 1293]   δίκαιον προσαγορεύειν ἀριστοκρατίαν· ἐν μόνῃ  γὰρ   ἁπλῶς αὐτὸς ἀνὴρ καὶ
[4, 1298]   τοῦτο διαφορὰς πλείους. Ὅταν μὲν  γὰρ   ἀπὸ τιμημάτων μετριωτέρων αἱρετοί τε
[4, 1297]   τοῦ γυμνάζεσθαι νομοθετοῦσιν. Τοῖς μὲν  γὰρ   ἀπόροις ἔξεστι μὴ κεκτῆσθαι, τοῖς
[4, 1297]   πρὸς ταῦτ' ἀντισοφίζονται. Τοῖς μὲν  γὰρ   ἀπόροις μισθὸν πορίζουσιν ἐκκλησιάζουσι καὶ
[4, 1289]   δεύτερον δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν (ἡ  γὰρ   ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης πολὺ
[4, 1290]   δύο, δῆμος καὶ ὀλιγαρχία. Τὴν  γὰρ   ἀριστοκρατίαν τῆς ὀλιγαρχίας εἶδος τιθέασιν
[4, 1299]   καὶ ὅπου διαφέρουσαι (ἔνθα μὲν  γὰρ   ἁρμόττει μεγάλας ἔνθα δ' εἶναι
[4, 1297]   εὑρήσουσιν ἄλλην ταύτης. Ἐν μέρει  γὰρ   ἄρχειν οὐκ ἂν ὑπομείνειαν διὰ
[4, 1295]   πλείστας πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν; Καὶ  γὰρ   ἃς καλοῦσιν ἀριστοκρατίας, περὶ ὧν
[4, 1296]   μέση βελτίστη, φανερόν· μόνη  γὰρ   ἀστασίαστος· ὅπου γὰρ πολὺ τὸ
[4, 1297]   τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτους· οὐδέποτε  γὰρ   ἅτεροι βουλήσονται δουλεύειν τοῖς ἑτέροις,
[4, 1295]   οὗτοι μάλιστα τῶν πολιτῶν. Οὔτε  γὰρ   αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρίων, ὥσπερ οἱ
[4, 1292]   ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον· συμβαίνει  γὰρ   αὐτοῖς γίνεσθαι μεγάλοις διὰ τὸ
[4, 1298]   περὶ τὰς ἐκκλησίας ποιεῖν (βουλεύσονται  γὰρ   βέλτιον κοινῇ βουλευόμενοι πάντες,
[4, 1299]   ἐπὶ τοῖς βουλευταῖς· μὲν  γὰρ   βουλευτὴς δημοτικόν, δὲ πρόβουλος
[4, 1294]   τῆς δὲ μετέχειν (τοὺς μὲν  γὰρ   γέροντας αἱροῦνται, τῆς δ' ἐφορείας
[4, 1299]   τὰς μικρὰς πόλεις. Ἐν μὲν  γὰρ   δὴ ταῖς μεγάλαις ἐνδέχεταί τε
[4, 1294]   γένωνται, τὸν αὐτὸν τρόπον (οὐθὲν  γὰρ   διάδηλος πλούσιος καὶ
[4, 1290]   τοῖς περὶ τὴν ἀριστοκρατίαν· ἐκεῖ  γὰρ   διείλομεν ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων
[4, 1294]   περὶ τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. Πολλοὶ  γὰρ   ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς δημοκρατίας οὔσης
[4, 1300]   τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς· ἄλλο  γὰρ   εἶδος δυνάμεως οἷον στρατηγίας καὶ
[4, 1290]   κύριοι ὀλίγοι τῆς πολιτείας. Εἰ  γὰρ   εἴησαν οἱ πάντες χίλιοι καὶ
[4, 1299]   Βουλὴ δὲ δημοτικόν· δεῖ μὲν  γὰρ   εἶναί τι τοιοῦτον ἐπιμελὲς
[4, 1299]   πρὸς ἓν ἔργον (πολλούς τε  γὰρ   εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδίζειν
[4, 1296]   διὰ τοὺς μέσους (πλείους τε  γάρ   εἰσι καὶ μᾶλλον μετέχουσι τῶν
[4, 1296]   δι' ἀμφοτέρας τὰς ὑπερβολάς· καὶ  γὰρ   ἐκ δημοκρατίας τῆς νεανικωτάτης καὶ
[4, 1301]   καὶ οἱ κατὰ μέρος. Πάλιν  γὰρ   ἐκ τινῶν καὶ οἱ δικάζοντες
[4, 1293]   ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις (τὴν  γὰρ   ἐκ τῶν ἀρίστων ἁπλῶς κατ'
[4, 1291]   πορθμευτικὸν τὸ δ' ἁλιευτικόν νπολλαχοῦ  γὰρ   ἕκαστα τούτων πολύοχλα, οἷον ἁλιεῖς
[4, 1289]   ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων· βούλεται  γὰρ   ἑκατέρα κατ' ἀρετὴν συνεστάναι κεχορηγημένην)
[4, 1290]   καὶ ἐν Θήρᾳ ᾳἐν τούτων  γὰρ   ἑκατέρᾳ τῶν πόλεων ἐν ταῖς
[4, 1294]   τοῦτο καὶ τὸ μέσον, ἐμφαίνεται  γὰρ   ἑκάτερον ἐν αὐτῷ τῶν ἄκρων·
[4, 1290]   ἁρμονίας, ὥς φασί τινες· καὶ  γὰρ   ἐκεῖ τίθενται εἴδη δύο, τὴν
[4, 1290]   ἐν Κολοφῶνι τὸ παλαιόν (ἐκεῖ  γὰρ   ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν οἱ πλείους
[4, 1289]   ταὐτὸ βλέψας ἡμῖν. Ἐκεῖνος μὲν  γὰρ   ἔκρινε πασῶν μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν,
[4, 1295]   τῶν ἀρχομένων. Διόπερ ἀκούσιος· οὐθεὶς  γὰρ   ἑκὼν ὑπομένει τῶν ἐλευθέρων τὴν
[4, 1291]   ὁποτερουσοῦν, ἀλλ' ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ  γὰρ   ἐλευθερία μάλιστ' ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ,
[4, 1293]   σχολάζει τὸ τοιοῦτον πλῆθος· οὐ  γὰρ   ἐμποδίζει αὐτοὺς οὐθὲν τῶν
[4, 1299]   πολλὰς ἐπιμελείας ἅμα προστάττειν (οὐ  γὰρ   ἐμποδιοῦσιν ἀλλήλαις) καὶ πρὸς τὴν
[4, 1294]   πλείοσιν, ἐν πάσαις ὑπάρχει· καὶ  γὰρ   ἐν ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ
[4, 1293]   ἀμφοῖν καὶ ἀριστοκρατικὴ καλεῖται. Καὶ  γὰρ   ἐν ταῖς μὴ ποιουμέναις κοινὴν
[4, 1290]   ὅπου κύριον τὸ πλῆθος ςκαὶ  γὰρ   ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ
[4, 1291]   μὴ δουλεύσειν τοῖς ἐπιοῦσιν. Μὴ  γὰρ   ἓν τῶν ἀδυνάτων πόλιν
[4, 1292]   διοικεῖται, οὐδὲ δημοκρατία κυρίως· οὐθὲν  γὰρ   ἐνδέχεται ψήφισμα εἶναι καθόλου. Τὰ
[4, 1294]   ταῦτα, διὸ καὶ πολιτικόν, μέμεικται  γὰρ   ἐξ ἀμφοῖν) ~εἷς μὲν οὖν
[4, 1289]   πόλεως τὸν ἀριθμόν. Πρῶτον μὲν  γὰρ   ἐξ οἰκιῶν συγκειμένας πάσας ὁρῶμεν
[4, 1299]   πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ μὲν  γὰρ   ἑξαμήνους, οἱ δὲ δι' ἐλάττονος,
[4, 1293]   πρώτης ὀλιγαρχίας εἶδός ἐστιν· ποιοῦσι  γὰρ   ἐξουσίαν μετέχειν τῷ κτωμένῳ, καὶ
[4, 1299]   ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς· πολλῶν  γὰρ   ἐπιστατῶν πολιτικὴ κοινωνία δεῖται,
[4, 1299]   ἐπιτάξαι, καὶ μάλιστα τοῦτο· τὸ  γὰρ   ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν ἐστιν. Ἀλλὰ ταῦτα
[4, 1292]   πολιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόμους ςἔχουσι  γὰρ   ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται δὲ
[4, 1289]   πρὸς τοὺς νόμους. Πολιτεία μὲν  γάρ   ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν
[4, 1299]   οἷον τοὺς ἱερεῖς πρῶτον ντοῦτο  γὰρ   ἕτερόν τι παρὰ τὰς πολιτικὰς
[4, 1294]   εὐγένειαν, ἀκολουθεῖ τοῖς δυσίν·  γὰρ   εὐγένειά ἐστιν ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ
[4, 1292]   τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν· οὐ  γὰρ   εὐθὺς μεταβαίνουσιν, ἀλλὰ ἀγαπῶσι τὰ
[4, 1298]   δικαστηρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττουσι  γὰρ   ζημίαν τούτοις οὓς βούλονται δικάζειν,
[4, 1292]   τῶν εἰρημένων φανερόν ἐστιν. Ἀνάγκη  γὰρ   πάντα τὰ εἰρημένα μέρη
[4, 1293]   δεικτέον ἡμῖν περὶ πολιτείας. Φανερωτέρα  γὰρ   δύναμις αὐτῆς διωρισμένων τῶν
[4, 1294]   τῆς πολιτείας εἶδος καλεῖται· μόνον  γὰρ   μίξις στοχάζεται τῶν εὐπόρων
[4, 1291]   καλεῖν τὴν φύσει δούλην· αὐτάρκης  γὰρ   πόλις, τὸ δὲ δοῦλον
[4, 1293]   περὶ ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας. Ἔστι  γὰρ   πολιτεία ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν
[4, 1290]   μέρη σφῶν αὐτῶν. Πολιτεία μὲν  γὰρ   τῶν ἀρχῶν τάξις ἐστί,
[4, 1296]   τῆς ποιήσεως) καὶ Λυκοῦργος ςοὐ  γὰρ   ἦν βασιλεύσσ καὶ Χαρώνδας καὶ
[4, 1296]   τῶν μέσων πολιτῶν· Σόλων τε  γὰρ   ἦν τούτων (δηλοῖ δ' ἐκ
[4, 1298]   περὶ ἁπάντων δημοτικόν· τὴν τοιαύτην  γὰρ   ἰσότητα ζητεῖ δῆμος. Εἰσὶ
[4, 1297]   ἀρχῆς ἐκ τῶν ἱππέων (τὴν  γὰρ   ἰσχὺν καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐν
[4, 1293]   δευτέρας ὀλιγαρχίας γίνεται εἶδος· μᾶλλον  γὰρ   ἰσχύοντες πλεονεκτεῖν ἀξιοῦσιν, διὸ αὐτοὶ
[4, 1292]   διὰ τὴν ἐχομένην διαίρεσιν· ἔστι  γὰρ   καὶ πᾶσιν ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις
[4, 1300]   καὶ μικρῷ πλείονος. Δεῖ μὲν  γὰρ   καὶ περὶ τούτων γίνεσθαι κρίσιν,
[4, 1288]   τρίτην τὴν ἐξ ὑποθέσεως (δεῖ  γὰρ   καὶ τὴν δοθεῖσαν δύνασθαι θεωρεῖν,
[4, 1299]   περὶ τὰς ἀρχὰς διαίρεσις. Ἔχει  γὰρ   καὶ τοῦτο τὸ μόριον τῆς
[4, 1288]   συμφέρει, καὶ τίς ἀρίστη (τῷ  γὰρ   κάλλιστα πεφυκότι καὶ κεχορηγημένῳ τὴν
[4, 1293]   τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν (πολιτείαν  γὰρ   καλοῦσινν, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ
[4, 1295]   τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐστίν. Εἰ  γὰρ   καλῶς ἐν τοῖς Ἠθικοῖς εἴρηται
[4, 1295]   φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικῆς·  γὰρ   κοινωνία φιλικόν· οὐδὲ γὰρ ὁδοῦ
[4, 1296]   περὶ πασῶν καθόλου ταὐτόν· δεῖ  γὰρ   κρεῖττον εἶναι τὸ βουλόμενον μέρος
[4, 1298]   γιγνομένου δεῖ ποιεῖν. Ἀποψηφιζόμενον μὲν  γὰρ   κύριον δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆθος,
[4, 1298]   ὧν ἂν οὗτοι προβουλεύσωσιν (οὕτω  γὰρ   μεθέξει δῆμος τοῦ βουλεύεσθαι,
[4, 1293]   πρὸς τὴν καλουμένην πολιτείαν. Ὅπου  γὰρ   μὴ μόνον πλουτίνδην ἀλλὰ καὶ
[4, 1292]   εἶναι δημοκρατίαν οὐ πολιτείαν. Ὅπου  γὰρ   μὴ νόμοι ἄρχουσιν, οὐκ ἔστι
[4, 1288]   τῶν γε χρησίμων διαμαρτάνουσιν. Οὐ  γὰρ   μόνον τὴν ἀρίστην δεῖ θεωρεῖν,
[4, 1292]   κύριοι, ἐνταῦθα γίνονται δημαγωγοί. Μόναρχος  γὰρ   δῆμος γίνεται, σύνθετος εἷς
[4, 1291]   οὐχ ἱκανῶς δὲ εἴρηται. Φησὶ  γὰρ   Σωκράτης ἐκ τεττάρων τῶν
[4, 1295]   γὰρ κοινωνία φιλικόν· οὐδὲ  γὰρ   ὁδοῦ βούλονται κοινωνεῖν τοῖς ἐχθροῖς.
[4, 1295]   χαλεπὸν τῷ λόγῳ ἀκολουθεῖν· γίγνονται  γὰρ   οἱ μὲν ὑβρισταὶ καὶ μεγαλοπόνηροι
[4, 1297]   μὴ μετεχόντων, τοῦτο τάττειν. Ἐθέλουσι  γὰρ   οἱ πένητες καὶ μὴ μετέχοντες
[4, 1299]   ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι· τίνες  γὰρ   οἱ τούτοις ἔσονται διαδεξόμενοι πάλιν.
[4, 1294]   τὴν τροφὴν τῶν παίδων νὁμοίως  γὰρ   οἱ τῶν πλουσίων τρέφονται τοῖς
[4, 1290]   ποιήσει πλείω γένη ζῴων νοὐ  γὰρ   οἷόν τε (αὐτὸν ζῷον ἔχειν
[4, 1300]   ἀριστοκρατικόν, δημοκρατικὸν δ' οὔ ὔπῶς  γὰρ   οἷόν τε κωλύειν ἐξιέναι τὰς
[4, 1289]   τὰς τῶν νόμων θέσεις· οὐ  γὰρ   οἷόν τε τοὺς αὐτοὺς νόμους
[4, 1299]   εἰς ὀλίγους πολλὰς ἀρχάς ςδιὰ  γὰρ   ὀλιγανθρωπίαν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι πολλοὺς
[4, 1296]   προσλαμβάνειν τοὺς μέσους· ἄν τε  γὰρ   ὀλιγαρχικοὺς τοὺς νόμους τιθῇ, στοχάζεσθαι
[4, 1298]   ταῖς πολιτείαις ἀνεστραμμένως ποιοῦσιν· οἱ  γὰρ   ὀλίγοι ἀποψηφισάμενοι μὲν κύριοι, καταψηφισάμενοι
[4, 1291]   διαφέρει πρὸς τὸν λόγον· καὶ  γὰρ   ὁπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς
[4, 1294]   νενεμῆσθαι κατ' ἀρετήν (ἀριστοκρατίας μὲν  γὰρ   ὅρος ἀρετή, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος,
[4, 1294]   πολιτείαν δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν. Δῆλον  γὰρ   ὅτι τοῦτο πάσχουσιν οἱ λέγοντες
[4, 1299]   οἷον τῶν προβούλων· αὕτη  γὰρ   οὐ δημοκρατική. Βουλὴ δὲ δημοτικόν·
[4, 1297]   τὰς λεγομένας ἕτεραι ιδημοκρατία τε  γὰρ   οὐ μία τὸν ἀριθμόν ἐστι,
[4, 1289]   τῆς οὐσίας, οἷον ἱπποτροφίας (τοῦτο  γὰρ   οὐ ῥᾴδιον μὴ πλουτοῦντας ποιεῖν·
[4, 1297]   ὀλιγαρχικαὶ καὶ βασιλικαί. Δι' ὀλιγανθρωπίαν  γὰρ   οὐκ εἶχον πολὺ τὸ μέσον,
[4, 1290]   λαβόντες τὴν εἰρημένην πρότερον. Ὁμολογοῦμεν  γὰρ   οὐχ ἓν μέρος ἀλλὰ πλείω
[4, 1300]   τῆς διαφορᾶς τρόποι τέσσαρες.  γὰρ   πάντες ἐκ πάντων αἱρέσει,
[4, 1300]   τούτων διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν.  γὰρ   πάντες οἱ πολῖται καθιστᾶσιν
[4, 1294]   ἀπόρων, πλούτου καὶ ἐλευθερίας· σχεδὸν  γὰρ   παρὰ τοῖς πλείστοις οἱ εὔποροι
[4, 1294]   τοὺς νόμους οἷς ἐμμένουσιν (ἔστι  γὰρ   πείθεσθαι καὶ κακῶς κειμένοις) Τοῦτο
[4, 1289]   ἀριστοκρατίας καὶ βασιλείας εἴρηται (τὸ  γὰρ   περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας θεωρῆσαι
[4, 1291]   καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων. Εἴδη  γὰρ   πλείω τοῦ τε δήμου καὶ
[4, 1297]   ἀγαθῶν ἀληθὲς συμβῆναι κακόν· αἱ  γὰρ   πλεονεξίαι τῶν πλουσίων ἀπολλύασι μᾶλλον
[4, 1295]   δὲ μή, θατέρου μέρους· προστιθέμενον  γὰρ   ποιεῖ ῥοπὴν καὶ κωλύει γίνεσθαι
[4, 1295]   καὶ κακίας καὶ πολιτείας·  γὰρ   πολιτεία βίος τίς ἐστι πόλεως.
[4, 1292]   σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν· οἱ  γὰρ   πολλοὶ κύριοί εἰσιν οὐχ ὡς
[4, 1290]   τοὺς δ' ὀλίγους· ἐλεύθεροι μὲν  γὰρ   πολλοί, πλούσιοι δ' ὀλίγοι. Καὶ
[4, 1296]   φανερόν· μόνη γὰρ ἀστασίαστος· ὅπου  γὰρ   πολὺ τὸ διὰ μέσου, ἥκιστα
[4, 1299]   χρήσεις οὐδὲν ὡς εἰπεῖν νοὐ  γάρ   πω κρίσις γέγονεν ἀμφισβητούντων περὶ
[4, 1300]   μισθοῦ τοῖς ἐκκλησιάζουσιν· σχολάζοντες  γὰρ   συλλέγονταί τε πολλάκις καὶ ἅπαντα
[4, 1297]   πόλεμος εἶχεν· ἄνευ μὲν  γὰρ   συντάξεως ἄχρηστον τὸ ὁπλιτικόν, αἱ
[4, 1292]   διὰ τοὺς δημαγωγούς. Ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατουμέναις οὐ
[4, 1294]   περὶ τοῦ δικάζειν (ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς ὀλιγαρχίαις τοῖς εὐπόροις ζημίαν
[4, 1298]   πάλιν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. Ἐν  γὰρ   ταῖς πολιτείαις ἀνεστραμμένως ποιοῦσιν· οἱ
[4, 1289]   ἑκάστῃ τῶν πολιτειῶν ἁρμόττοντας. Πρὸς  γὰρ   τὰς πολιτείας τοὺς νόμους δεῖ
[4, 1290]   πολιτείας, εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων· καὶ  γὰρ   ταῦτ' εἴδει διαφέρει τὰ μέρη
[4, 1294]   πολιτείας, ἐλευθερία πλοῦτος ἀρετή ήτὸ  γὰρ   τέταρτον, καλοῦσιν εὐγένειαν, ἀκολουθεῖ
[4, 1289]   χειρίστη καὶ δευτέρα τίς. Ἀνάγκη  γὰρ   τὴν μὲν τῆς πρώτης καὶ
[4, 1294]   δημοκρατίαν καὶ τὴν ὀλιγαρχίαν· ληπτέον  γὰρ   τὴν τούτων διαίρεσιν, εἶτα ἐκ
[4, 1295]   οἴκοθεν ὑπάρχει παισὶν οὖσιν· διὰ  γὰρ   τὴν τρυφὴν οὐδ' ἐν τοῖς
[4, 1288]   καὶ τίς τίσιν ἁρμόττουσα (πολλοῖς  γὰρ   τῆς ἀρίστης τυχεῖν ἴσως ἀδύνατον,
[4, 1296]   εἰσιν αἱ δ' ὀλιγαρχικαί. Διὰ  γὰρ   τὸ ἐν ταύταις πολλάκις ὀλίγον
[4, 1293]   ἐν ταῖς πόλεσι γεγενημένη. Διὰ  γὰρ   τὸ μείζους γεγονέναι πολὺ τὰς
[4, 1292]   κτησαμένοις ἔξεστι μετέχειν· ὅλως μὲν  γὰρ   τὸ μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν
[4, 1290]   κάλλος, ὀλιγαρχία ἦν ἄν· ὀλίγον  γὰρ   τὸ πλῆθος καὶ τὸ τῶν
[4, 1292]   τοῦ δήμου δόξης τούτους· πείθεται  γὰρ   τὸ πλῆθος τούτοις. Ἔτι δ'
[4, 1294]   Τοῦτο δὲ ἐνδέχεται διχῶς·  γὰρ   τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς,
[4, 1289]   ἄλλων τίς τίσιν αἱρετή (τάχα  γὰρ   τοῖς μὲν ἀναγκαία δημοκρατία μᾶλλον
[4, 1292]   ἄρχουσιν, οὐκ ἔστι πολιτεία. Δεῖ  γὰρ   τὸν μὲν νόμον ἄρχειν πάντων
[4, 1288]   τοῖς πλείστοις μία πᾶσιν (καὶ  γὰρ   τοῦτο τῆς γυμναστικῆς ἔργον ἐστίν)
[4, 1299]   τίνων καὶ πῶς. Περὶ πάντων  γὰρ   τούτων δεῖ δύνασθαι διελεῖν κατὰ
[4, 1295]   μέση βελτίστη πάντων. Ῥᾴστη  γὰρ   τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν, ὑπέρκαλον δὲ
[4, 1295]   ταύτας τὰς ἀρχάς (ἔν τε  γὰρ   τῶν βαρβάρων τισὶν αἱροῦνται αὐτοκράτορας
[4, 1290]   ἀναγκαίων ἐστὶ πᾶσα πόλις· τούτων  γὰρ   τῶν μερῶν ὁτὲ μὲν πάντα
[4, 1291]   μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον  γάρ   φησιν νόμος τῆς
[4, 1297]   ἐνδέχεται πολιτείαν εἶναι μόνιμον. ~Οὐθὲν  γὰρ   φοβερὸν μή ποτε συμφωνήσωσιν οἱ
[4, 1297]   τῷ παρακρούεσθαι τὸν δῆμον. Ἀνάγκη  γὰρ   χρόνῳ ποτὲ ἐκ τῶν ψευδῶν
[4, 1295]   κοινωνεῖν τοῖς ἐχθροῖς. Βούλεται δέ  γε   πόλις ἐξ ἴσων εἶναι
[4, 1288]   παιδοτρίβου καὶ τοῦ γυμναστικοῦ παρασκευάσαι  γε   καὶ ταύτην ἐστὶ τὴν δύναμιν.
[4, 1291]   τῆς πόλεως, φανερὸν ὅτι τό  γε   ὁπλιτικὸν ἀναγκαῖόν ἐστι μόριον τῆς
[4, 1294]   ἀπὸ μακροῦ τιμήματος, κοινὸν δέ  γε   οὐδέτερον, ἀλλὰ τὸ μέσον ἑκατέρου
[4, 1288]   εἰ τἆλλα λέγουσι καλῶς, τῶν  γε   χρησίμων διαμαρτάνουσιν. Οὐ γὰρ μόνον
[4, 1293]   τοῖς χρόνοις ἐν ταῖς πόλεσι  γεγενημένη.   Διὰ γὰρ τὸ μείζους γεγονέναι
[4, 1299]   εἰπεῖν νοὐ γάρ πω κρίσις  γέγονεν   ἀμφισβητούντων περὶ τοῦ ὀνόματοσσ, ἔχει
[4, 1293]   γεγενημένη. Διὰ γὰρ τὸ μείζους  γεγονέναι   πολὺ τὰς πόλεις τῶν ἐξ
[4, 1295]   πλείσταις τῶν πόλεων, τὰ δὲ  γειτνιῶσι   τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ (διὸ περὶ
[4, 1300]   ἀφωρισμένων (οἷον τιμήματι  γένει   ἀρετῇ τινι τοιούτῳ
[4, 1291]   γινέσθαι ταῖς πόλεσι, καὶ καλῶς  γενέσθαι   καὶ δικαίως, ~ἀναγκαῖον καὶ μετέχοντας
[4, 1290]   μακρὰν οὐσίαν οἱ πλείους πρὶν  γενέσθαι   τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λυδούς)
[4, 1299]   δύνασθαι διελεῖν κατὰ πόσους ἐνδέχεται  γενέσθαι   τρόπους, κἄπειτα προσαρμόσαι ποίαις ποῖοι
[4, 1290]   ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης ποιήσει πλείω  γένη   ζῴων νοὐ γὰρ οἷόν τε
[4, 1290]   δ' οἷον στόματός τινα πλείω  γένη   καὶ κοιλίας καὶ τῶν αἰσθητηρίων,
[4, 1296]   πλείους τὸν ἀριθμὸν εἶναι τῶν  γενναίων   τοὺς ἀγεννεῖς τῶν πλουσίων
[4, 1288]   ἐξ ἀρχῆς τε πῶς ἂν  γένοιτο,   καὶ γενομένη τίνα τρόπον ἂν
[4, 1288]   τε πῶς ἂν γένοιτο, καὶ  γενομένη   τίνα τρόπον ἂν σῴζοιτο πλεῖστον
[4, 1296]   μόνος τῶν πρότερον ἐφ' ἡγεμονίᾳ  γενομένων   ταύτην ἀποδοῦναι τὴν τάξιν, ἤδη
[4, 1296]   δὲ καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίᾳ  γενομένων   τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν παρ'
[4, 1288]   ἐστι θεωρῆσαι τὸ περὶ ἕκαστον  γένος   ἁρμόττον, οἷον ἄσκησις σώματι ποία
[4, 1288]   κατὰ μόριον γινομέναις, ἀλλὰ περὶ  γένος   ἕν τι τελείαις οὔσαις, μιᾶς
[4, 1299]   ἑκάστην καὶ τὸ τῶν ἀρχῶν  γένος   οὐθέν, οἷον ἐν δημοκρατίᾳ
[4, 1289]   διαφοραῖς ἐστιν μὲν κατὰ  γένος   δὲ κατ' ἀρετήν, ~κἂν
[4, 1292]   ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις κατὰ τὸ  γένος,   μετέχειν μέντοι δυναμένους σχολάζειν· διόπερ
[4, 1291]   δὲ τὸ θητικόν, πέμπτον δὲ  γένος   τὸ προπολεμῆσον, τούτων οὐθὲν
[4, 1294]   ἐχομένης ἡλικίας, καὶ ὅταν ἄνδρες  γένωνται,   τὸν αὐτὸν τρόπον (οὐθὲν γὰρ
[4, 1294]   δὲ μετέχειν (τοὺς μὲν γὰρ  γέροντας   αἱροῦνται, τῆς δ' ἐφορείας μετέχουσιν)
[4, 1291]   λόγον· καὶ γὰρ ὁπλιτεύειν καὶ  γεωργεῖν   συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς πολλάκις. Ὥστε
[4, 1289]   δὲ ἄνοπλον. Καὶ τὸν μὲν  γεωργικὸν   δῆμον ὁρῶμεν ὄντα, τὸν δ'
[4, 1292]   μή. Ὅταν μὲν οὖν τὸ  γεωργικὸν   καὶ τὸ κεκτημένον μετρίαν οὐσίαν
[4, 1290]   τὴν τροφὴν πλῆθος, οἱ καλούμενοι  γεωργοί,   ~δεύτερον δὲ τὸ καλούμενον βάναυσον
[4, 1291]   μὲν εἴδη ἓν μὲν οἱ  γεωργοί,   ἕτερον δὲ τὸ περὶ τὰς
[4, 1291]   λέγει δὲ τούτους ὑφάντην καὶ  γεωργὸν   καὶ σκυτοτόμον καὶ οἰκοδόμον· πάλιν
[4, 1291]   αὐτοὺς εἶναι τοὺς προπολεμοῦντας καὶ  γεωργοῦντας   καὶ τεχνίτας, ἔτι δὲ τοὺς
[4, 1291]   τε δεομένην σκυτέων τε καὶ  γεωργῶν.   Τὸ δὲ προπολεμοῦν οὐ πρότερον
[4, 1296]   οἷον ἐὰν μὲν τὸ τῶν  γεωργῶν   ὑπερτείνῃ πλῆθος, τὴν πρώτην δημοκρατίαν,
[4, 1296]   δὲ τούτοις διὰ τὸ στάσεις  γίγνεσθαι   καὶ μάχας πρὸς ἀλλήλους τῷ
[4, 1295]   τῶν δ' ἀδικημάτων τὰ μὲν  γίγνεται   δι' ὕβριν τὰ δὲ διὰ
[4, 1296]   δὲ μηθέν, δῆμος ἔσχατος  γίγνεται   ὀλιγαρχία ἄκρατος, τυραννὶς
[4, 1296]   τὴν πολιτείαν, ὥστε δῆμος  γίγνεται   ὀλιγαρχία. Πρὸς δὲ τούτοις
[4, 1296]   τῆς νεανικωτάτης καὶ ἐξ ὀλιγαρχίας  γίγνεται   τυραννίς, ἐκ δὲ τῶν μέσων
[4, 1297]   ἅπαντες, ἐκείνως δ' πολιτεία  γίγνεται   τῶν ἑτέρων μόνον. ~Δεῖ δὲ
[4, 1298]   δὲ τοῦ ἐν ταῖς πολιτείαις  γιγνομένου   δεῖ ποιεῖν. Ἀποψηφιζόμενον μὲν γὰρ
[4, 1295]   ἄτιμον, χαλεπὸν τῷ λόγῳ ἀκολουθεῖν·  γίγνονται   γὰρ οἱ μὲν ὑβρισταὶ καὶ
[4, 1296]   μέσου, ἥκιστα στάσεις καὶ διαστάσεις  γίγνονται   τῶν πολιτῶν. Καὶ αἱ μεγάλαι
[4, 1300]   ἐκ πάντων αἱρέσει κλήρῳ  γίνεσθαι   ἀμφοῖν, τὰς μὲν κλήρῳ
[4, 1299]   τῶν ἀρχῶν, ἐκ τίνων δεῖ  γίνεσθαι   καὶ ὑπὸ τίνων καὶ πῶς.
[4, 1300]   μὲν γὰρ καὶ περὶ τούτων  γίνεσθαι   κρίσιν, οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰς
[4, 1293]   ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ πολλάκις  γίνεσθαι   λανθάνει τοὺς πειρωμένους ἀριθμεῖν τὰ
[4, 1292]   τὸν δῆμον· συμβαίνει γὰρ αὐτοῖς  γίνεσθαι   μεγάλοις διὰ τὸ τὸν μὲν
[4, 1289]   διὰ τίνας αἰτίας ταῦτα μάλιστα  γίνεσθαι   πέφυκεν. Τοῦ μὲν οὖν εἶναι
[4, 1296]   αἰτίας μηδέποτε τὴν μέσην  γίνεσθαι   πολιτείαν ὀλιγάκις καὶ παρ'
[4, 1291]   ἀμφισβητοῦσιν. Εἴπερ οὖν ταῦτα δεῖ  γινέσθαι   ταῖς πόλεσι, καὶ καλῶς γενέσθαι
[4, 1295]   γὰρ ποιεῖ ῥοπὴν καὶ κωλύει  γίνεσθαι   τὰς ἐναντίας ὑπερβολάς. Διόπερ εὐτυχία
[4, 1300]   τίσι συμφέρει καὶ πῶς δεῖ  γίνεσθαι   τὰς καταστάσεις, ἅμα ταῖς δυνάμεσι
[4, 1298]   κυρίας, καὶ ποίαν τινὰ δεῖ  γίνεσθαι   τὴν αἵρεσιν αὐτῶν, τρίτον δέ
[4, 1292]   μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμου, καὶ  γίνεται   δεσποτικός, ὥστε οἱ κόλακες ἔντιμοι,
[4, 1292]   ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατουμέναις οὐ  γίνεται   δημαγωγός, ἀλλ' οἱ βέλτιστοι τῶν
[4, 1293]   δέ, τὸ τῆς δευτέρας ὀλιγαρχίας  γίνεται   εἶδος· μᾶλλον γὰρ ἰσχύοντες πλεονεκτεῖν
[4, 1296]   πλήθει ὑπερτείνωσιν οἱ ἄποροι, κακοπραγία  γίνεται   καὶ ἀπόλλυνται ταχέως. Σημεῖον δὲ
[4, 1292]   μὴ τὸν νόμον. Τοῦτο δὲ  γίνεται   ὅταν τὰ ψηφίσματα κύρια
[4, 1295]   ἀρχήν, ἄρχειν δὲ δεσποτικὴν ἀρχήν.  Γίνεται   οὖν δούλων καὶ δεσποτῶν πόλις,
[4, 1294]   ἀλλήλων, φανερόν. Τίνα δὲ τρόπον  γίνεται   παρὰ δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν
[4, 1291]   καὶ κάπηλον· καὶ ταῦτα πάντα  γίνεται   πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως, ὡς
[4, 1292]   δημαγωγοί. Μόναρχος γὰρ δῆμος  γίνεται,   σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν· οἱ
[4, 1293]   οὐσίας ἔχειν, τρίτη ἐπίδοσις  γίνεται   τῆς ὀλιγαρχίας, τὸ δι' αὑτῶν
[4, 1293]   ἐκκλησίας οὐδὲ τοῦ δικάζειν. Διὸ  γίνεται   τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος κύριον
[4, 1288]   ἐπιστήμαις ταῖς μὴ κατὰ μόριον  γινομέναις,   ἀλλὰ περὶ γένος ἕν τι
[4, 1295]   πρὸς πολιτείαν τὴν κατ' εὐχὴν  γινομένην,   ἀλλὰ βίον τε τὸν τοῖς
[4, 1300]   τινὰς ἐκ τινῶν κλήρῳ (μὴ  γινομένου   δ' ὁμοίως) καὶ τὸ τινὰς
[4, 1300]   πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ ὧν μὴ  γινομένων   καλῶς διαστάσεις γίνονται καὶ τῶν
[4, 1292]   νόμοι μή εἰσι κύριοι, ἐνταῦθα  γίνονται   δημαγωγοί. Μόναρχος γὰρ δῆμος
[4, 1300]   ὧν μὴ γινομένων καλῶς διαστάσεις  γίνονται   καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ κινήσεις.
[4, 1293]   δυναστεία μοναρχίας ἐστίν, καὶ κύριοι  γίνονται   οἱ ἄνθρωποι, ἀλλ' οὐχ
[4, 1300]   κληρῷ ὥστε δώδεκα οἱ τρόποι  γίνονται   χωρὶς τῶν δύο συνδυασμῶν. Τούτων
[4, 1295]   ἄρχειν καὶ κατὰ τὴν αὑτῶν  γνώμην·   τρίτον δὲ εἶδος τυραννίδος, ἥπερ
[4, 1288]   πάσαις ταῖς πόλεσιν ἁρμόττουσαν δεῖ  γνωρίζειν,   ὥσθ' οἱ πλεῖστοι τῶν ἀποφαινομένων
[4, 1293]   ὅθεν καὶ καλοὺς κἀγαθοὺς καὶ  γνωρίμους   τούτους προσαγορεύουσιν. Ἐπεὶ οὖν
[4, 1289]   τὸν δὲ βάναυσον. Καὶ τῶν  γνωρίμων   εἰσὶ διαφοραὶ καὶ κατὰ τὸν
[4, 1291]   τε δήμου καὶ τῶν λεγομένων  γνωρίμων   ἔστιν, οἷον δήμου μὲν εἴδη
[4, 1296]   δὲ τὸ τῶν εὐπόρων καὶ  γνωρίμων   μᾶλλον ὑπερτείνει τῷ ποιῷ
[4, 1298]   μὲν δῆμος μετὰ τῶν  γνωρίμων,   οὗτοι δὲ μετὰ τοῦ πλήθους)
[4, 1298]   ὅσοι σύμμετροι πρὸς τὸ τῶν  γνωρίμων   πλῆθος, ἀποκληροῦν τοὺς πλείους·
[4, 1291]   ἕτερον πλήθους εἶδος· τῶν δὲ  γνωρίμων   πλοῦτος εὐγένεια ἀρετὴ παιδεία καὶ
[4, 1297]   τοῦ ὅπλα κεκτῆσθαι καὶ τοῦ  γυμνάζεσθαι   νομοθετοῦσιν. Τοῖς μὲν γὰρ ἀπόροις
[4, 1297]   ἐπιζήμιον μὴ κεκτημένοις, κἂν μὴ  γυμνάζωνται,   τοῖς μὲν οὐδεμία ζημία, τοῖς
[4, 1297]   περὶ δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν, περὶ  γυμνασίαν·   περὶ ἐκκλησίαν μὲν τὸ ἐξεῖναι
[4, 1288]   πᾶσιν (καὶ γὰρ τοῦτο τῆς  γυμναστικῆς   ἔργον ἐστίν) ἔτι δ' ἐάν
[4, 1288]   ἧττον τοῦ παιδοτρίβου καὶ τοῦ  γυμναστικοῦ   παρασκευάσαι γε καὶ ταύτην ἐστὶ
[4, 1299]   κατὰ μέρος, οἷον  γυναικονόμος   παιδονόμος· αἱ δ' οἰκονομικαί
[4, 1300]   αὐτοὶ κρίνουσιν. Παιδονόμος δὲ καὶ  γυναικονόμος,   καὶ εἴ τις ἄλλος ἄρχων
[4, 1299]   εὐκοσμίας, παίδων ἄλλον καὶ  γυναικῶν·   καὶ κατὰ τὰς πολιτείας δέ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007