HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  56 formes différentes pour 116 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[1, 1254]   ἐστί, μετὰ ταῦτα σκεπτέον. Οὐ  χαλεπὸν   δὲ καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι
[1, 1255]   τρόπον τινὰ λέγουσιν ὀρθῶς, οὐ  χαλεπὸν   ἰδεῖν. Διχῶς γὰρ λέγεται τὸ
[1, 1253]   νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.  Χαλεπωτάτη   γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα·
[1, 1256]   ὑφάντῃ μὲν ἔρια ἀνδριαντοποιῷ δὲ  χαλκόν)   Ὅτι μὲν οὖν οὐχ
[1, 1253]   φύσις ποιεῖ τοιοῦτον οἷον οἱ  χαλκοτύποι   τὴν Δελφικὴν μάχαιραν, πενιχρῶς, ἀλλ'
[1, 1256]   τῇ ὑφαντικῇ ὡς  χαλκουργικὴ   τῇ ἀνδριαντοποιίᾳ (οὐ γὰρ ὡσαύτως
[1, 1257]   τῆς μετρήσεως αὑτούς· γὰρ  χαρακτὴρ   ἐτέθη τοῦ ποσοῦ σημεῖον. ~(Πορισθέντος
[1, 1257]   σταθμῷ, τὸ δὲ τελευταῖον καὶ  χαρακτῆρα   ἐπιβαλλόντων, ἵνα ἀπολύσῃ τῆς μετρήσεως
[1, 1259]   ἐνίοις γεγραμμένα περὶ τούτων, οἷον  Χαρητίδῃ   τῷ Παρίῳ (καὶ Ἀπολλοδώρῳ τῷ
[1, 1259]   ὅπερ ἐπορίσθη. Μεταβολῆς γὰρ ἐγένετο  χάριν,   δὲ τόκος αὐτὸ ποιεῖ
[1, 1252]   (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ  χάριν   πάντα πράττουσι πάντες) δῆλον ὡς
[1, 1257]   τὰ ἄλλα ζῷα τῶν ἀνθρώπων  χάριν,   τὰ μὲν ἥμερα καὶ διὰ
[1, 1253]   κατὰ φύσιν οἶκός ἐστιν, οὓς  Χαρώνδας   μὲν καλεῖ ὁμοσιπύους, Ἐπιμενίδης δὲ
[1, 1259]   ἐσομένην ἐκ τῆς ἀστρολογίας, ἔτι  χειμῶνος   ὄντος εὐπορήσαντα χρημάτων ὀλίγων ἀρραβῶνας
[1, 1253]   ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ  χείρ,   εἰ μὴ ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ
[1, 1253]   καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν  χείριστον.   δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν·
[1, 1253]   καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης  χείριστον   πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα
[1, 1255]   τὸ μὲν κρεῖττον τὸ δὲ  χεῖρον,   καὶ τὸ μὲν ἄρχον τὸ
[1, 1259]   τῶν τ' ἐν Μιλήτῳ καὶ  Χίῳ   πάντων, ὀλίγου μισθωσάμενον ἅτ' οὐθενὸς
[1, 1255]   ὅτι τρόπον τινὰ ἀρετὴ τυγχάνουσα  χορηγίας   καὶ βιάζεσθαι δύναται μάλιστα, καὶ
[1, 1255]   ἀλλὰ παθήμασιν ὑπηρετεῖ. Καὶ  χρεία   δὲ παραλλάττει μικρόν· γὰρ
[1, 1258]   καὶ δι' αἰτίαν τίνα ἐν  χρείᾳ   ἐσμὲν αὐτῆς, εἴρηται, καὶ περὶ
[1, 1257]   τοὺς ἄλλους· ὡς ἂν  χρεία   συναναγκάζῃ, τοῦτον τὸν τρόπον διάγουσιν.
[1, 1257]   χρησίμων αὐτὸ ὂν εἶχε τὴν  χρείαν   εὐμεταχείριστον πρὸς τὸ ζῆν, οἷον
[1, 1254]   τά τε πρὸς τὴν ἀναγκαίαν  χρείαν   ἴδωμεν, κἂν εἴ τι πρὸς
[1, 1255]   διῃρημένος εἴς τε τὴν πολεμικὴν  χρείαν   καὶ τὴν εἰρηνικήν) συμβαίνει δὲ
[1, 1259]   οὖν Διονύσιος αἰσθόμενος τὰ μὲν  χρήματα   ἐκέλευσεν ἐκκομίσασθαι, μὴ μέντοι γε
[1, 1256]   ἐστι τοῦ χρηματιστικοῦ θεωρῆσαι πόθεν  χρήματα   καὶ κτῆσις ἔσται, δὲ
[1, 1258]   κατὰ φύσιν. Ἀνδρείας γὰρ οὐ  χρήματα   ποιεῖν ἐστιν ἀλλὰ θάρσος, οὐδὲ
[1, 1259]   ἐκμισθοῦντα ὃν τρόπον ἠβούλετο, πολλὰ  χρήματα   συλλέξαντα ἐπιδεῖξαι ὅτι ῥᾴδιόν ἐστι
[1, 1259]   σποράδην, δι' ὧν ἐπιτετυχήκασιν ἔνιοι  χρηματιζόμενοι,   δεῖ συλλέγειν. Πάντα γὰρ ὠφέλιμα
[1, 1258]   γὰρ εἰς ἄπειρον αὔξουσιν οἱ  χρηματιζόμενοι   τὸ νόμισμα. Αἴτιον δὲ τὸ
[1, 1258]   πᾶσα διατριβὴ περὶ τὸν  χρηματισμόν   ἐστι, καὶ τὸ ἕτερον εἶδος
[1, 1259]   πολιτικοῖς. Πολλαῖς γὰρ πόλεσι δεῖ  χρηματισμοῦ   καὶ τοιούτων πόρων, ὥσπερ οἰκίᾳ,
[1, 1259]   μάλιστα παρὰ φύσιν οὗτος τῶν  χρηματισμῶν   ἐστιν. Ἐπεὶ δὲ τὰ πρὸς
[1, 1258]   ὑγίειαν. Οἱ δὲ πάσας ποιοῦσι  χρηματιστικάς,   ὡς τοῦτο τέλος ὄν, πρὸς
[1, 1256]   αὐτὴ οἰκονομικὴ τῇ  χρηματιστικῇ,   δῆλον (τῆς μὲν γὰρ τὸ
[1, 1258]   οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐστιν  χρηματιστικὴ   οὔ, ἀλλὰ δεῖ τοῦτο
[1, 1256]   ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον  χρηματιστικὴ   αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἐστιν
[1, 1258]   ζητοῦντες. Ἔστι γὰρ ἑτέρα  χρηματιστικὴ   καὶ πλοῦτος κατὰ
[1, 1258]   ποιήσει κέρδος. Διὸ δοκεῖ  χρηματιστικὴ   μάλιστα περὶ τὸ νόμισμα εἶναι,
[1, 1258]   τις διὰ τί μὲν  χρηματιστικὴ   μόριον τῆς οἰκονομίας, δ'
[1, 1258]   Διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶν  χρηματιστικὴ   πᾶσιν ἀπὸ τῶν καρπῶν καὶ
[1, 1257]   καλοῦσι, καὶ δίκαιον αὐτὸ καλεῖν,  χρηματιστικήν,   δι' ἣν οὐδὲν δοκεῖ πέρας
[1, 1258]   τὸ περὶ τοῦτ' εἶναι τὴν  χρηματιστικὴν   καὶ τὴν καπηλικήν. Ὁτὲ δὲ
[1, 1259]   ταῦτ' ἐστὶ τοῖς τιμῶσι τὴν  χρηματιστικήν,   οἷον καὶ τὸ Θάλεω τοῦ
[1, 1258]   τι τὸν πλοῦτον καὶ τὴν  χρηματιστικήν,   ὀρθῶς ζητοῦντες. Ἔστι γὰρ ἑτέρα
[1, 1258]   καὶ τὸ ἕτερον εἶδος τῆς  χρηματιστικῆς   διὰ τοῦτ' ἐλήλυθεν. Ἐν ὑπερβολῇ
[1, 1258]   ζητοῦσιν· κἂν μὴ διὰ τῆς  χρηματιστικῆς   δύνωνται πορίζειν, δι' ἄλλης αἰτίας
[1, 1258]   ἀναγκαίας ἀλλαγῆς θάτερον εἶδος τῆς  χρηματιστικῆς   ἐγένετο, τὸ καπηλικόν, τὸ μὲν
[1, 1258]   χρημάτων κτῆσις. Τῆς δ' οἰκονομικῆς  χρηματιστικῆς   ἔστι πέρας· οὐ γὰρ τοῦτο
[1, 1257]   μεταβλητικὴ οὔτε παρὰ φύσιν οὔτε  χρηματιστικῆς   ἐστιν εἶδος οὐδέν νεἰς ἀναπλήρωσιν
[1, 1257]   ὅτι οὐκ ἔστι φύσει τῆς  χρηματιστικῆς   καπηλική· ὅσον γὰρ ἱκανὸν
[1, 1256]   δὲ περὶ πάσης κτήσεως καὶ  χρηματιστικῆς   θεωρήσωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον,
[1, 1258]   οὖν τῆς τε μὴ ἀναγκαίας  χρηματιστικῆς,   καὶ τίς, καὶ δι' αἰτίαν
[1, 1259]   δ' ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν. Ἔστι δὲ  χρηματιστικῆς   μέρη χρήσιμα· τὸ περὶ τὰ
[1, 1259]   μόνῳ χρησίμων) τρίτον δὲ εἶδος  χρηματιστικῆς   μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς πρώτης
[1, 1258]   πάσαις) οὕτω καὶ ταύτης τῆς  χρηματιστικῆς   οὐκ ἔστι τοῦ τέλους πέρας,
[1, 1254]   λέγω δὲ περὶ τῆς καλουμένης  χρηματιστικῆς.   Πρῶτον δὲ περὶ δεσπότου καὶ
[1, 1259]   βοηθείας. Τῆς μὲν οὖν οἰκειοτάτης  χρηματιστικῆς   ταῦτα μόρια καὶ πρῶτα· τῆς
[1, 1258]   τοῦ αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρας τῆς  χρηματιστικῆς.   Τῆς γὰρ αὐτῆς ἐστι κτήσεως
[1, 1258]   πλοῦτος, ἀπὸ ταύτης τῆς  χρηματιστικῆς.   Ὥσπερ γὰρ ἰατρικὴ τοῦ
[1, 1259]   τοῦτο γάρ ἐστι κατανόημά τι  χρηματιστικόν,   ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν διὰ τὴν
[1, 1259]   ὥσπερ εἴπομεν, καθόλου τὸ τοιοῦτον  χρηματιστικόν,   ἐάν τις δύνηται μονοπωλίαν αὑτῷ
[1, 1256]   διαμφισβήτησιν· εἰ γάρ ἐστι τοῦ  χρηματιστικοῦ   θεωρῆσαι πόθεν χρήματα καὶ κτῆσις
[1, 1258]   ἰατροῦ, οὕτω καὶ περὶ τῶν  χρημάτων   ἔστι μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου,
[1, 1258]   ποιητικὴ γὰρ εἶναι πλούτου καὶ  χρημάτων.   Καὶ γὰρ τὸν πλοῦτον πολλάκις
[1, 1258]   δὲ τοιοῦτος πλοῦτος καὶ  χρημάτων   κτῆσις. Τῆς δ' οἰκονομικῆς χρηματιστικῆς
[1, 1258]   πλούτου οὐ πάντως ἀλλὰ διὰ  χρημάτων   μεταβολῆς. Καὶ δοκεῖ περὶ τὸ
[1, 1259]   ποιοῦνται τὸν πόρον, ὅταν ἀπορῶσι  χρημάτων·   μονοπωλίαν γὰρ τῶν ὠνίων ποιοῦσιν.
[1, 1259]   ἀστρολογίας, ἔτι χειμῶνος ὄντος εὐπορήσαντα  χρημάτων   ὀλίγων ἀρραβῶνας διαδοῦναι τῶν ἐλαιουργίων
[1, 1257]   ὅπως ὑπάρχῃ ὧν ἔστι θησαυρισμὸς  χρημάτων   πρὸς ζωὴν ἀναγκαίων, καὶ χρησίμων
[1, 1258]   τῆς ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ  χρήσασθαι   αὐτοῖς, καὶ γνῶναι δὲ τὸ
[1, 1256]   τὸ πορίσασθαι, τῆς δὲ τὸ  χρήσασθαι·   τίς γὰρ ἔσται χρησομένη
[1, 1259]   δὲ ὅπου τοῦ σώματος πλεῖσται  χρήσεις,   ἀγεννέσταται δὲ ὅπου ἐλάχιστον προσδεῖ
[1, 1257]   μεταβλητική. Ἀμφότεραι γὰρ ὑποδήματος  χρήσεις·   καὶ γὰρ ἀλλαττόμενος τῷ
[1, 1253]   ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία πρώτη  χρήσεως   ἕνεκεν μὴ ἐφημέρου κώμη. Μάλιστα
[1, 1256]   τοὺς δούλους, ἀλλ' ἐν τῷ  χρῆσθαι   δούλοις. Ἔστι δ' αὕτη
[1, 1253]   ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι  χρῆσθαι   μάλιστα. Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον
[1, 1261]   δούλους ἀποστεροῦντες καὶ φάσκοντες ἐπιτάξει  χρῆσθαι   μόνον· νουθετητέον γὰρ μᾶλλον τοὺς
[1, 1257]   θηρευτικὴ μέρος αὐτῆς) δεῖ  χρῆσθαι   πρός τε τὰ θηρία καὶ
[1, 1257]   τὴν ἀλλαγήν. Αὐτὰ γὰρ τὰ  χρήσιμα   πρὸς αὑτὰ καταλλάττονται, ἐπὶ πλέον
[1, 1255]   πρὸς τὰς τοιαύτας ἐργασίας, ἀλλὰ  χρήσιμα   πρὸς πολιτικὸν βίον (οὗτος δὲ
[1, 1259]   ἀναγκαίαν. Ἔστι δὲ χρηματιστικῆς μέρη  χρήσιμα·   τὸ περὶ τὰ κτήματα ἔμπειρον
[1, 1259]   γὰρ ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσθαι μονοπωλίαν.  Χρήσιμον   δὲ γνωρίζειν ταῦτα καὶ τοῖς
[1, 1260]   δεσπότην. Ἔθεμεν δὲ πρὸς τἀναγκαῖα  χρήσιμον   εἶναι τὸν δοῦλον, ὥστε δῆλον
[1, 1259]   τὸ δὲ κατὰ μέρος ἀκριβολογεῖσθαι  χρήσιμον   μὲν πρὸς τὰς ἐργασίας, φορτικὸν
[1, 1258]   τῶν χρωμένων οὐθενὸς ἄξιον οὐδὲ  χρήσιμον   πρὸς οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων ἐστί,
[1, 1257]   διδόναι καὶ λαμβάνειν, τῶν  χρησίμων   αὐτὸ ὂν εἶχε τὴν χρείαν
[1, 1259]   ἀπὸ γῆς γιγνομένων, ἀκάρπων μὲν  χρησίμων   δέ, οἷον ὑλοτομία τε καὶ
[1, 1257]   χρημάτων πρὸς ζωὴν ἀναγκαίων, καὶ  χρησίμων   εἰς κοινωνίαν πόλεως οἰκίας.
[1, 1259]   ἀτέχνων καὶ τῷ σώματι μόνῳ  χρησίμων)   τρίτον δὲ εἶδος χρηματιστικῆς μεταξὺ
[1, 1254]   ἕτερόν τι γίνεται παρὰ τὴν  χρῆσιν   αὐτῆς, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσθῆτος
[1, 1259]   διωρίκαμεν ἱκανῶς, τὰ πρὸς τὴν  χρῆσιν   δεῖ διελθεῖν. Πάντα δὲ τὰ
[1, 1257]   μὲν ἥμερα καὶ διὰ τὴν  χρῆσιν   καὶ διὰ τὴν τροφήν, τῶν
[1, 1257]   ὑπόδημα, ἀλλ' οὐ τὴν οἰκείαν  χρῆσιν·   οὐ γὰρ ἀλλαγῆς ἕνεκεν γέγονε.
[1, 1255]   μὲν ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν  χρῆσιν,   τὰ δ' ὀρθὰ καὶ ἄχρηστα
[1, 1258]   Τῆς γὰρ αὐτῆς ἐστι κτήσεως  χρῆσις,   ἀλλ' οὐ κατὰ ταὐτόν, ἀλλὰ
[1, 1257]   Ἑκάστου γὰρ κτήματος διττὴ  χρῆσίς   ἐστιν, ἀμφότεραι δὲ καθ' αὑτὸ
[1, 1255]   ἐστὶν ἔργον τοῦ σώματος  χρῆσις,   καὶ τοῦτ' ἐστ' ἀπ' αὐτῶν
[1, 1254]   ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης  χρῆσις   μόνον. Ἔτι δ' ἐπεὶ διαφέρει
[1, 1257]   ἀνάγκης τοῦ νομίσματος ἐπορίσθη  χρῆσις.   Οὐ γὰρ εὐβάστακτον ἕκαστον τῶν
[1, 1258]   σύνεγγυς αὐτῶν. Ἐπαλλάττει γὰρ  χρῆσις   τοῦ αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρας τῆς
[1, 1256]   χρήσασθαι· τίς γὰρ ἔσται  χρησομένη   τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν παρὰ
[1, 1256]   δεσποτικὴ δ' ἐπιστήμη ἐστὶν  χρηστικὴ   δούλων. γὰρ δεσπότης οὐκ
[1, 1258]   καὶ γνῶναι δὲ τὸ ποῖον  χρηστὸν   καὶ ἐπιτήδειον, φαῦλον καὶ
[1, 1258]   ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς φύσεως  χρῆται   αὐτοῖς, οὕτω καὶ τροφὴν τὴν
[1, 1257]   ὑποδήματος ἀντὶ νομίσματος τροφῆς  χρῆται   τῷ ὑποδήματι ὑπόδημα, ἀλλ'
[1, 1258]   πάντων αὐτῷ γιγνομένων τῶν παρατιθεμένων  χρυσῶν.   Διὸ ζητοῦσιν ἕτερόν τι τὸν
[1, 1258]   ἄλλης αἰτίας τοῦτο πειρῶνται, ἑκάστῃ  χρώμενοι   τῶν δυνάμεων οὐ κατὰ φύσιν.
[1, 1258]   οὐθέν, ὅτι μεταθεμένων τε τῶν  χρωμένων   οὐθενὸς ἄξιον οὐδὲ χρήσιμον πρὸς
[1, 1259]   ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλαις εὐθηνεῖ  χώραις)   εἶτα περὶ γεωργίας, καὶ ταύτης
[1, 1255]   κρείττονα ἄρχειν) ἐπεὶ διαστάντων γε  χωρὶς   τούτων τῶν λόγων οὔτε ἰσχυρὸν
[1, 1253]   ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ  χωρισθεὶς   νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.
[1, 1253]   εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος  χωρισθείς,   ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει
[1, 1254]   κτῆμα δὲ ὄργανον πρακτικὸν καὶ  χωριστόν.   Πότερον δ' ἔστι τις φύσει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006