HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  38 formes différentes pour 209 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[1, 1260]   ψυχὴν ἀρετή, τὸ ὀρθοπραγεῖν,     τι τῶν τοιούτων· πολὺ γὰρ
[1, 1258]   δεῖ παραδοῦναι γῆν θάλατταν     ἄλλο τι) ἐκ δὲ τούτων,
[1, 1258]   κατὰ τὴν οἰκίαν, ὥσπερ ζῆν     ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων. Ἐπεὶ
[1, 1255]   ἔχοντος, τὸ δ' ἐξ ἴσου     ἀνάπαλιν βλαβερὸν πᾶσιν. Πάλιν ἐν
[1, 1253]   ἤτοι φαῦλός ἐστιν, κρείττων     ἄνθρωπος· ὥσπερ καὶ ὑφ'
[1, 1255]   δὲ τοῦτο λέγωσιν, οὐθενὶ ἀλλ'     ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διορίζουσι τὸ
[1, 1258]   διατελοῦσιν σῴζειν οἰόμενοι δεῖν     αὔξειν τὴν τοῦ νομίσματος οὐσίαν
[1, 1255]   δὲ νοῦς τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν     βασιλικήν· ἐν οἷς φανερόν ἐστιν
[1, 1252]   ἂν δ' ἔτι πλειόνων, πολιτικὸν     βασιλικόν, ὡς οὐδὲν διαφέρουσαν μεγάλην
[1, 1259]   οἷον ἵππων κτῆσις ποία τις     βοῶν προβάτων, ὁμοίως δὲ
[1, 1260]   δι' ἀκολασίαν ἐλλείπουσι τῶν ἔργων.     διαφέρει τοῦτο πλεῖστον; μὲν
[1, 1260]   πλοῦτον, καὶ τῶν ἐλευθέρων μᾶλλον     δούλων. Πρῶτον μὲν οὖν περὶ
[1, 1253]   πόλις καὶ φύσει πρότερον     ἕκαστος, δῆλον· εἰ γὰρ μὴ
[1, 1260]   ἄρχοντος, πότερον αὐτὴ ἀρετὴ     ἑτέρα. Εἰ μὲν γὰρ δεῖ
[1, 1256]   δὲ μέρος αὐτῆς ἐστί τι     ἕτερον εἶδος, ἔχει διαμφισβήτησιν· εἰ
[1, 1256]   πότερον μέρος τι τῆς οἰκονομικῆς     ἕτερόν τι γένος, καὶ καθόλου
[1, 1258]   τὴν φύσιν δεῖ παραδοῦναι γῆν     θάλατταν ἄλλο τι) ἐκ
[1, 1256]   λίμνας καὶ ἕλη καὶ ποταμοὺς     θάλατταν τοιαύτην προσοικοῦσιν, οἱ δ'
[1, 1253]   μέρος πόλεως, ὥστε θηρίον     θεός. Φύσει μὲν οὖν
[1, 1256]   δικαία, πολεμική τις οὖσα     θηρευτική. Περὶ μὲν οὖν δούλου
[1, 1253]   αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε     θηρίον θεός. Φύσει μὲν
[1, 1254]   τῶν βελτιόνων ἀρχομένων, οἷον ἀνθρώπου     θηρίου· τὸ γὰρ ἀποτελούμενον ὑπὸ
[1, 1256]   προσοικοῦσιν, οἱ δ' ἀπ' ὀρνίθων     θηρίων ἀγρίων· τὸ δὲ πλεῖστον
[1, 1253]   διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν,     κρείττων ἄνθρωπος· ὥσπερ καὶ
[1, 1256]   αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἐστιν     μέρος τι, ὑπηρετική, καὶ
[1, 1253]   δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν     μηδὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν
[1, 1252]   ὡς οὐδὲν διαφέρουσαν μεγάλην οἰκίαν     μικρὰν πόλιν· καὶ πολιτικὸν δὲ
[1, 1255]   τοῦτο δῆλον. ~(Τῶν γὰρ μοχθηρῶν     μοχθηρῶς ἐχόντων δόξειεν ἂν ἄρχειν
[1, 1253]   πρότερον δὲ τῇ φύσει πόλις     οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν.
[1, 1257]   καὶ χρησίμων εἰς κοινωνίαν πόλεως     οἰκίας. Καὶ ἔοικεν γ'
[1, 1258]   καὶ πολιτικοῦ ἐστιν χρηματιστικὴ     οὔ, ἀλλὰ δεῖ τοῦτο μὲν
[1, 1254]   βέλτιον καὶ δίκαιόν τινι δουλεύειν     οὔ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία παρὰ
[1, 1260]   ἔστι καὶ ἀκόλαστος καὶ σώφρων,     οὔ; Καθόλου δὴ τοῦτ' ἐστὶν
[1, 1254]   δ' ἔστι τις φύσει τοιοῦτος     οὔ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ
[1, 1260]   τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἕξεων,     οὐκ ἔστιν οὐδεμία παρὰ τὰς
[1, 1260]   καὶ περὶ τὴν ἀρετὴν τούτων     περὶ τὴν τῆς κτήσεως, ὃν
[1, 1260]   τῆς οἰκονομίας περὶ τοὺς ἀνθρώπους     περὶ τὴν τῶν ἀψύχων κτῆσιν,
[1, 1257]   ἐστίν, καθὸ δεῖ ἤτοι ὑπάρχειν     πορίζειν αὐτὴν ὅπως ὑπάρχῃ ὧν
[1, 1254]   ἠδύνατο ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθὲν     προαισθανόμενον ἀποτελεῖν τὸ αὑτοῦ ἔργον,
[1, 1259]   κτῆσις ποία τις βοῶν     προβάτων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν
[1, 1259]   τῶν ἄλλων ζῴων τῶν πλωτῶν     πτηνῶν, ἀφ' ὅσων ἔστι τυγχάνειν
[1, 1258]   τῆς οἰκονομικῆς ἔργον, καὶ διατελοῦσιν     σῴζειν οἰόμενοι δεῖν αὔξειν
[1, 1260]   εὖ ἔχειν τὴν ψυχὴν ἀρετή,     τὸ ὀρθοπραγεῖν, τι τῶν
[1, 1255]   τοῦτο λέγωσιν, οὐθὲν ἄλλο ζητοῦσιν     τὸ φύσει δοῦλον ὅπερ ἐξ
[1, 1261]   νουθετητέον γὰρ μᾶλλον τοὺς δούλους     τοὺς παῖδας. Ἀλλὰ περὶ μὲν
[1, 1254]   καὶ ὥσπερ τὰ Δαιδάλου φασὶν     τοὺς τοῦ Ἡφαίστου τρίποδας, οὕς
[1, 1257]   τῷ δεομένῳ ὑποδήματος ἀντὶ νομίσματος     τροφῆς χρῆται τῷ ὑποδήματι
[1, 1256]   οἰκονομικῇ ἐστιν μέρος τι,     ὑπηρετική, καὶ εἰ ὑπηρετική, πότερον
[1, 1258]   τὸ ποῖον χρηστὸν καὶ ἐπιτήδειον,     φαῦλον καὶ ἀνεπιτήδειον. Καὶ γὰρ
[1, 1256]   τὴν τιμήν, αὐτοὶ δὲ πολιτεύονται     φιλοσοφοῦσιν. δὲ κτητικὴ ἑτέρα
[1, 1257]   τὸ γεννηθέν, οἷον ὅσα σκωληκοτοκεῖ     ᾠοτοκεῖ· ὅσα δὲ ζῳοτοκεῖ, τοῖς
[1, 1256]   ὡς κερκιδοποιικὴ τῇ ὑφαντικῇ     ὡς χαλκουργικὴ τῇ ἀνδριαντοποιίᾳ
[1, 1254]   ἐστὶν ἄνθρωπος ὃς ἂν κτῆμα     ἄνθρωπος ὤν, κτῆμα δὲ ὄργανον
[1, 1256]   μὲν οὖν ἔχει τινὰ λόγον     ἀμφισβήτησις, καὶ οὐκ εἰσί τινες
[1, 1260]   δῆλον ὅτι τούτου μὲν καὶ     ἀρετὴ οὐκ αὐτοῦ πρὸς αὑτόν
[1, 1254]   ἀρχομένων ἔστιν (καὶ ἀεὶ βελτίων     ἀρχὴ τῶν βελτιόνων ἀρχομένων,
[1, 1258]   μὲν ἕτερον τέλος, τῆς δ'     αὔξησις. Ὥστε δοκεῖ τισι τοῦτ'
[1, 1260]   ἀρχομένου φύσει καὶ ἄρχοντος, πότερον     αὐτὴ ἀρετὴ ἑτέρα. Εἰ
[1, 1256]   χαλκόν) Ὅτι μὲν οὖν οὐχ     αὐτὴ οἰκονομικὴ τῇ χρηματιστικῇ,
[1, 1254]   τις εἶναι δεσποτεία, καὶ     αὐτὴ οἰκονομία καὶ δεσποτεία καὶ
[1, 1260]   τῶν εἰρημένων πάντων, καὶ οὐχ     αὐτὴ σωφροσύνη γυναικὸς καὶ ἀνδρός,
[1, 1257]   τὴν γειτνίασιν· ἔστι δ' οὔτε     αὐτὴ τῇ εἰρημένῃ οὔτε πόρρω
[1, 1256]   ἄν τις πότερον χρηματιστικὴ     αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἐστιν
[1, 1253]   χείριστον. δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν·     γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις
[1, 1257]   πολεμικὴ φύσει κτητική πως ἔσται  (ἡ   γὰρ θηρευτικὴ μέρος αὐτῆς)
[1, 1255]   χρεία δὲ παραλλάττει μικρόν·     γὰρ πρὸς τἀναγκαῖα τῷ σώματι
[1, 1257]   ἀληθινὸς πλοῦτος ἐκ τούτων εἶναι.     γὰρ τῆς τοιαύτης κτήσεως αὐτάρκεια
[1, 1256]   καὶ πλοῦτος, ὥστε πρῶτον     γεωργικὴ πότερον μέρος τι τῆς
[1, 1254]   δεσποτικὴ καὶ γαμική (ἀνώνυμον γὰρ     γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς σύζευξις) καὶ
[1, 1253]   ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον·  ~(Ἡ   δ' αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ
[1, 1253]   καὶ τοὺς βίους τῶν θεῶν.     δ' ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία
[1, 1253]   Ἐπιμενίδης δὲ Κρὴς ὁμοκάπους.     δ' ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία
[1, 1258]   μὲν χρηματιστικὴ μόριον τῆς οἰκονομίας,     δ' ἰατρικὴ οὐ μόριον· καίτοι
[1, 1257]   Ἔστι δ' μὲν φύσει     δ' οὐ φύσει αὐτῶν, ἀλλὰ
[1, 1257]   αὑτό, ἀλλ' μὲν οἰκεία     δ' οὐκ οἰκεία τοῦ πράγματος,
[1, 1260]   ἀλλ' μὲν ἀρχικὴ ἀνδρεία     δ' ὑπηρετική, ὁμοίως δ' ἔχει
[1, 1253]   πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον.     δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· γὰρ
[1, 1253]   δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν,     δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις.
[1, 1256]   μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει     δὲ δούλων ἐστίν, καὶ
[1, 1258]   φύσιν, καὶ αὕτη μὲν οἰκονομική,     δὲ καπηλική, ποιητικὴ πλούτου οὐ
[1, 1256]   αὐτοὶ δὲ πολιτεύονται φιλοσοφοῦσιν.     δὲ κτητικὴ ἑτέρα ἀμφοτέρων τούτων,
[1, 1256]   μοναρχία αμοναρχεῖται γὰρ πᾶς οἶκος)     δὲ πολιτικὴ ἐλευθέρων καὶ ἴσων
[1, 1256]   ἀλλ' μὲν ὄργανα παρέχει,     δὲ τὴν ὕλην· λέγω δὲ
[1, 1253]   καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν·     δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν
[1, 1259]   μὲν τῶν βαναύσων τεχνῶν,     δὲ τῶν ἀτέχνων καὶ τῷ
[1, 1260]   θῆλυ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.     δὲ τῶν τέκνων ἀρχὴ βασιλική·
[1, 1256]   οὕτω καὶ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν.     δὲ φύσις βούλεται μὲν τοῦτο
[1, 1253]   κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων,     δὲ φύσις τέλος ἐστίν· οἷον
[1, 1254]   δοκεῖ ἐπιστήμη τέ τις εἶναι     δεσποτεία, καὶ αὐτὴ οἰκονομία
[1, 1258]   τῇ κτήσει φαίνεται ὑπάρχειν, πᾶσα     διατριβὴ περὶ τὸν χρηματισμόν ἐστι,
[1, 1256]   κτητικὴ ἑτέρα ἀμφοτέρων τούτων, οἷον     δικαία, πολεμική τις οὖσα
[1, 1254]   φύσις τοῦ δούλου καὶ τίς     δύναμις, ἐκ τούτων δῆλον·
[1, 1256]   χρῆσθαι δούλοις. Ἔστι δ' αὕτη     ἐπιστήμη οὐδὲν μέγα ἔχουσα οὐδὲ
[1, 1255]   δ' οὐχ ἁπλῶς, ὥσπερ καὶ     Θεοδέκτου Ἑλένη φησὶ Θείων δ'
[1, 1258]   ταύτης τῆς χρηματιστικῆς. Ὥσπερ γὰρ     ἰατρικὴ τοῦ ὑγιαίνειν εἰς ἄπειρόν
[1, 1252]   τὰς ἄλλας. Αὕτη δ' ἐστὶν     καλουμένη πόλις καὶ κοινωνία
[1, 1257]   οὐκ ἔστι φύσει τῆς χρηματιστικῆς     καπηλική· ὅσον γὰρ ἱκανὸν αὐτοῖς,
[1, 1256]   καὶ εἰ ὑπηρετική, πότερον ὡς     κερκιδοποιικὴ τῇ ὑφαντικῇ ὡς
[1, 1253]   ἄρχον οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ γίνεται     κοινωνία αὐτῶν δούλης καὶ δούλου.
[1, 1252]   ἐστὶν καλουμένη πόλις καὶ     κοινωνία πολιτική. Ὅσοι μὲν
[1, 1254]   δίκαιον· βίαιον γάρ. Ἐπεὶ οὖν     κτῆσις μέρος τῆς οἰκίας ἐστὶ
[1, 1254]   ὄργανον πρὸς ζωήν ἐστι, καὶ     κτῆσις πλῆθος ὀργάνων ἐστί, καὶ
[1, 1254]   μέρος τῆς οἰκίας ἐστὶ καὶ     κτητικὴ μέρος τῆς οἰκονομίας (ἄνευ
[1, 1253]   Μάλιστα δὲ κατὰ φύσιν ἔοικεν     κώμη ἀποικία οἰκίας εἶναι, οὓς
[1, 1260]   δικαιοσύνη, καθάπερ ᾤετο Σωκράτης, ἀλλ'     μὲν ἀρχικὴ ἀνδρεία δ'
[1, 1256]   αἱ ἀρχαί, ὥσπερ τινές φασιν.     μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει
[1, 1255]   καὶ δεσποτικὴν ἀρχὴν καὶ πολιτικήν·     μὲν γὰρ ψυχὴ τοῦ σώματος
[1, 1257]   οὐχ ὁμοίως καθ' αὑτό, ἀλλ'     μὲν οἰκεία δ' οὐκ
[1, 1256]   δὲ δούλων ἐστίν, καὶ     μὲν οἰκονομικὴ μοναρχία αμοναρχεῖται γὰρ
[1, 1256]   (οὐ γὰρ ὡσαύτως ὑπηρετοῦσιν, ἀλλ'     μὲν ὄργανα παρέχει, δὲ
[1, 1253]   ἀντ' οἰκέτου τοῖς πένησίν ἐστιν.     μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν
[1, 1257]   συναναγκάζῃ, τοῦτον τὸν τρόπον διάγουσιν.     μὲν οὖν τοιαύτη κτῆσις ὑπ'
[1, 1257]   τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἕκαστον.     μὲν οὖν τοιαύτη μεταβλητικὴ οὔτε
[1, 1253]   μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων·     μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ
[1, 1259]   τρίτον δὲ μισθαρνία (ταύτης δ'     μὲν τῶν βαναύσων τεχνῶν,
[1, 1257]   οὔτε πόρρω ἐκείνης. Ἔστι δ'     μὲν φύσει δ' οὐ
[1, 1258]   ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί     μὲν χρηματιστικὴ μόριον τῆς οἰκονομίας,
[1, 1257]   ὑποδήματος τε ὑπόδεσις καὶ     μεταβλητική. Ἀμφότεραι γὰρ ὑποδήματος χρήσεις·
[1, 1257]   τῶν ἄλλων κτημάτων. Ἔστι γὰρ     μεταβλητικὴ πάντων, ἀρξαμένη τὸ μὲν
[1, 1259]   ἀπ' ἀλλήλων ἐστίνν, εὐλογώτατα μισεῖται     ὀβολοστατικὴ διὰ τὸ ἀπ' αὐτοῦ
[1, 1256]   μὲν οὖν οὐχ αὐτὴ     οἰκονομικὴ τῇ χρηματιστικῇ, δῆλον (τῆς
[1, 1253]   θεός. Φύσει μὲν οὖν     ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν
[1, 1252]   δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων     πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα
[1, 1256]   ἕτερόν τι γένος, καὶ καθόλου     περὶ τὴν τροφὴν ἐπιμέλεια καὶ
[1, 1258]   αὐτῆς οἰκονομικὴ δὲ κατὰ φύσιν     περὶ τὴν τροφήν, οὐχ ὥσπερ
[1, 1254]   μόνον. Ἔτι δ' ἐπεὶ διαφέρει     ποίησις εἴδει καὶ πρᾶξις,
[1, 1257]   πεποιηκέναι τὴν φύσιν. Διὸ καὶ     πολεμικὴ φύσει κτητική πως ἔσται
[1, 1253]   οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει     πόλις ἐστί, καὶ ὅτι
[1, 1253]   ἀλλ' ὁμώνυμα. Ὅτι μὲν οὖν     πόλις καὶ φύσει πρότερον
[1, 1254]   δὲ φανερὸν ἐξ ὧν μορίων     πόλις συνέστηκεν, ἀναγκαῖον πρῶτον περὶ
[1, 1258]   γὰρ καὶ ἀνθρώπους οὐ ποιεῖ     πολιτική, ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς
[1, 1252]   καλουμένη πόλις καὶ κοινωνία     πολιτική. Ὅσοι μὲν οὖν οἴονται
[1, 1254]   διαφέρει ποίησις εἴδει καὶ     πρᾶξις, καὶ δέονται ἀμφότεραι ὀργάνων,
[1, 1260]   ἔχειν περὶ πάντων· Γυναικὶ κόσμον     σιγὴ φέρει, ἀλλ' ἀνδρὶ οὐκέτι
[1, 1260]   τέκνον. Φανερὸν τοίνυν ὅτι πλείων     σπουδὴ τῆς οἰκονομίας περὶ τοὺς
[1, 1257]   ἐκπέμπειν ὧν ἐπλεόναζον, ἐξ ἀνάγκης     τοῦ νομίσματος ἐπορίσθη χρῆσις. Οὐ
[1, 1255]   τὸν τρόπον ὅσων ἐστὶν ἔργον     τοῦ σώματος χρῆσις, καὶ τοῦτ'
[1, 1254]   (καὶ ἀεὶ βελτίων ἀρχὴ     τῶν βελτιόνων ἀρχομένων, οἷον ἀνθρώπου
[1, 1253]   ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου     φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν
[1, 1255]   ἡμέρων ζῴων. Βούλεται μὲν οὖν     φύσις καὶ τὰ σώματα διαφέροντα
[1, 1257]   γίνηται ἐξ αὐτῶν. Εἰ οὖν     φύσις μηθὲν μήτε ἀτελὲς ποιεῖ
[1, 1253]   Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην     φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ μόνον
[1, 1253]   καὶ τὸ δοῦλον (οὐθὲν γὰρ     φύσις ποιεῖ τοιοῦτον οἷον οἱ
[1, 1254]   ὅλως ἐκείνου. Τίς μὲν οὖν     φύσις τοῦ δούλου καὶ τίς
[1, 1256]   καὶ τὴν αἵρεσιν τὴν τούτων     φύσις τοὺς βίους αὐτῶν διώρισεν,
[1, 1256]   κερκιδοποιικὴ τῇ ὑφαντικῇ ὡς     χαλκουργικὴ τῇ ἀνδριαντοποιίᾳ (οὐ γὰρ
[1, 1255]   αἰσθανόμενα ἀλλὰ παθήμασιν ὑπηρετεῖ. Καὶ     χρεία δὲ παραλλάττει μικρόν·
[1, 1257]   περὶ τοὺς ἄλλους· ὡς ἂν     χρεία συναναγκάζῃ, τοῦτον τὸν τρόπον
[1, 1258]   τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐστιν     χρηματιστικὴ οὔ, ἀλλὰ δεῖ
[1, 1256]   οὖν ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον     χρηματιστικὴ αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ
[1, 1258]   ὀρθῶς ζητοῦντες. Ἔστι γὰρ ἑτέρα     χρηματιστικὴ καὶ πλοῦτος
[1, 1258]   πλεῖστον ποιήσει κέρδος. Διὸ δοκεῖ     χρηματιστικὴ μάλιστα περὶ τὸ νόμισμα
[1, 1258]   ἐστι. Διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶν     χρηματιστικὴ πᾶσιν ἀπὸ τῶν καρπῶν
[1, 1257]   ἐντεῦθεν. Ἑκάστου γὰρ κτήματος διττὴ     χρῆσίς ἐστιν, ἀμφότεραι δὲ καθ'
[1, 1254]   τῆς ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης     χρῆσις μόνον. Ἔτι δ' ἐπεὶ
[1, 1258]   τὸ σύνεγγυς αὐτῶν. Ἐπαλλάττει γὰρ     χρῆσις τοῦ αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρας
[1, 1256]   τὸ χρήσασθαι· τίς γὰρ ἔσται     χρησομένη τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν
[1, 1256]   εἰσι· δεσποτικὴ δ' ἐπιστήμη ἐστὶν     χρηστικὴ δούλων. γὰρ δεσπότης
[1, 1256]   πόθεν χρήματα καὶ κτῆσις ἔσται,     δὲ κτῆσις πολλὰ περιείληφε μέρη
[1, 1257]   οἰκεία τοῦ πράγματος, οἷον ὑποδήματος     τε ὑπόδεσις καὶ μεταβλητική.
[1, 1257]   (ἡ γὰρ θηρευτικὴ μέρος αὐτῆς)     δεῖ χρῆσθαι πρός τε τὰ
[1, 1257]   τῶν ἱκανῶν ἔχειν τοὺς ἀνθρώπους  (ᾗ   καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἔστι
[1, 1257]   ζῶσι, προσαναπληροῦντες τὸν ἐνδεέστερον βίον,     τυγχάνει ἐλλείπων πρὸς τὸ αὐτάρκης
[1, 1257]   τροφῆς χρῆται τῷ ὑποδήματι     ὑπόδημα, ἀλλ' οὐ τὴν οἰκείαν
[1, 1259]   καὶ ἐξαίφνης, ἐκμισθοῦντα ὃν τρόπον  ἠβούλετο,   πολλὰ χρήματα συλλέξαντα ἐπιδεῖξαι ὅτι
[1, 1260]   γὰρ ἄρρεν φύσει τοῦ θήλεος  ἡγεμονικώτερον,   εἰ μή που συνέστηκε παρὰ
[1, 1260]   πρὸς τὸ τέλος καὶ τὸν  ἡγούμενον·   ὁμοίως δὲ καὶ δούλου πρὸς
[1, 1253]   Ὅμηρος Θεμιστεύει δὲ ἕκαστος παίδων  ἠδ'   ἀλόχων. Σποράδες γάρ· καὶ οὕτω
[1, 1253]   οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ  ἡδέος   ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς
[1, 1253]   τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ  ἡδέος   καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις)
[1, 1257]   δὲ καὶ μιγνύντες ἐκ τούτων  ἡδέως   ζῶσι, προσαναπληροῦντες τὸν ἐνδεέστερον βίον,
[1, 1258]   τοῦ ποσοῦ σημεῖον. ~(Πορισθέντος οὖν  ἤδη   νομίσματος ἐκ τῆς ἀναγκαίας ἀλλαγῆς
[1, 1253]   πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις,  ἤδη   πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας
[1, 1259]   πᾶσα μεταλλευτική. Αὕτη δὲ πολλὰ  ἤδη   περιείληφε γένη· πολλὰ γὰρ εἴδη
[1, 1257]   οὐδὲν ἔστιν ἔργον αὐτῆς, ἀλλ'  ἤδη   πλειόνων τῆς κοινωνίας οὔσης. Οἱ
[1, 1258]   ἴσως γινόμενον, εἶτα δι' ἐμπειρίας  ἤδη   τεχνικώτερον, πόθεν καὶ πῶς μεταβαλλόμενον
[1, 1259]   εἶτα περὶ γεωργίας, καὶ ταύτης  ἤδη   ψιλῆς τε καὶ πεφυτευμένης, καὶ
[1, 1256]   ἐπεὶ δ' οὐ ταὐτὸ ἑκάστῳ  ἡδὺ   κατὰ φύσιν ἀλλὰ ἕτερα ἑτέροις,
[1, 1254]   ὀργάνων πᾶς ὑπηρέτης. Εἰ γὰρ  ἠδύνατο   ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθὲν
[1, 1260]   ἀναγκαίως ἔχειν καὶ περὶ τὰς  ἠθικὰς   ἀρετὰς ὑποληπτέον, δεῖν μὲν μετέχειν
[1, 1260]   ἔργον. Ὥστε φανερὸν ὅτι ἔστιν  ἠθικὴ   ἀρετὴ τῶν εἰρημένων πάντων, καὶ
[1, 1259]   δὲ πατρική, τρίτον δὲ γαμική  ήκαὶ   γὰρ γυναικὸς ἄρχει καὶ τέκνων,
[1, 1259]   ἐπιβάλλοντος· ἐπειδὴ δ' καιρὸς  ἧκε,   πολλῶν ζητουμένων ἅμα καὶ ἐξαίφνης,
[1, 1257]   τῶν ἀνθρώπων χάριν, τὰ μὲν  ἥμερα   καὶ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ
[1, 1255]   ζῴοις ὡσαύτως· τὰ μὲν γὰρ  ἥμερα   τῶν ἀγρίων βελτίω τὴν φύσιν,
[1, 1253]   μὲν οὖν εἰς πᾶσαν  ἡμέραν   συνεστηκυῖα κοινωνία κατὰ φύσιν οἶκός
[1, 1255]   τῶν δούλων καὶ παρὰ τῶν  ἡμέρων   ζῴων. Βούλεται μὲν οὖν
[1, 1256]   τῆς γῆς ζῇ καὶ τῶν  ἡμέρων   καρπῶν. Οἱ μὲν οὖν βίοι
[1, 1256]   εἰσίν νἡ γὰρ ἀπὸ τῶν  ἡμέρων   τροφὴ ζῴων ἄνευ πόνου γίνεται
[1, 1261]   διαφέρειν· αἱ μὲν γὰρ γυναῖκες  ἥμισυ   μέρος τῶν ἐλευθέρων, ἐκ δὲ
[1, 1253]   πόλις οἰκία καὶ ἕκαστος  ἡμῶν   ἐστιν. Τὸ γὰρ ὅλον πρότερον
[1, 1259]   δὲ τρία μέρη τῆς οἰκονομικῆς  ἦν,   ἓν μὲν δεσποτική, περὶ ἧς
[1, 1257]   ὅσον γὰρ ἱκανὸν αὐτοῖς, ἀναγκαῖον  ἦν   ποιεῖσθαι τὴν ἀλλαγήν) Ἐν μὲν
[1, 1256]   δοῦλος τῆς κτήσεως μέρος τι  ἦν.   Πρῶτον μὲν οὖν ἀπορήσειεν ἄν
[1, 1257]   καὶ τοῖς πολιτικοῖς, καὶ δι'  ἣν   αἰτίαν, δῆλον. Ἔστι δὲ γένος
[1, 1257]   Ἔστι δὲ γένος ἄλλο κτητικῆς,  ἣν   μάλιστα καλοῦσι, καὶ δίκαιον αὐτὸ
[1, 1257]   δίκαιον αὐτὸ καλεῖν, χρηματιστικήν, δι'  ἣν   οὐδὲν δοκεῖ πέρας εἶναι πλούτου
[1, 1256]   μὲν ἄρχεσθαι τὸ δ' ἄρχειν  ἣν   πεφύκασιν ἀρχὴν ἄρχειν, ὥστε καὶ
[1, 1257]   πέρας εἶναι πλούτου καὶ κτήσεως·  ~(Ἣν   ὡς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν
[1, 1257]   γὰρ τῆς κατὰ φύσιν αὐταρκείας  ἦνν·   ἐκ μέντοι ταύτης ἐγένετ' ἐκείνη
[1, 1256]   πρὸς ἀλλήλους τοῖς φύσει τούτων  ἠξιωμένοις,   τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν
[1, 1259]   ἦν, ἓν μὲν δεσποτική, περὶ  ἧς   εἴρηται πρότερον, ἓν δὲ πατρική,
[1, 1257]   βοηθείας τῷ εἰσάγεσθαι ὧν ἐνδεεῖς  ἦσαν   καὶ ἐκπέμπειν ὧν ἐπλεόναζον, ἐξ
[1, 1253]   κοινωνιῶν οἰκία πρώτη, καὶ ὀρθῶς  Ἡσίοδος   εἶπε ποιήσας οἶκον μὲν πρώτιστα
[1, 1257]   οἰκονομικῆς μέρος ἐστίν, καθὸ δεῖ  ἤτοι   ὑπάρχειν πορίζειν αὐτὴν ὅπως
[1, 1253]   φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην  ἤτοι   φαῦλός ἐστιν, κρείττων
[1, 1260]   Οὐδὲ γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ  ἧττον   οἷόν τε διαφέρειν· τὸ μὲν
[1, 1260]   διαφέρει, τὸ δὲ μᾶλλον καὶ  ἧττον   οὐδέν. Εἰ δὲ τὸν μὲν
[1, 1254]   Δαιδάλου φασὶν τοὺς τοῦ  Ἡφαίστου   τρίποδας, οὕς φησιν ποιητὴς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006