HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  459 formes différentes pour 1119 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ὃς
26 ὡς
1 ἃς
1 ἧς
1 αἷς
1 σπουδαίας
5 ἀναγκαίας
1 χορηγίας
1 ἀστρολογίας
1 Γοργίας
1 μελιττουργίας
2 γεωργίας
5 παῖδας
1 Χαρώνδας
1 τρίποδας
3 βοηθείας
1 ὑγιείας
1 ἁλιείας
2 αὐταρκείας
1 καπηλείας
1 δουλείας
1 εὐγενείας
1 Ἀνδρείας
3 πολιτείας
1 λῃστείας
1 καλοκαγαθίας
2 γυναῖκας
1 πολιτικαῖς
6 οἰκίας
1 ὁμιλίας
2 ἄλλας
1 Πολλαῖς
1 τιμαῖς
1 Οἰκονομίας
4 οἰκονομίας
1 ἐπιθυμίας
1 ἀρραβῶνας
1 Ἕλληνας
1 τινας
1 λίμνας
1 διακονίας
1 ἁρμονίας
1 ῥᾳστώνας
2 κοινωνίας
3 παῖς
1 σωτηρίας
2 θήρας
2 ἐμπειρίας
7 πέρας
1 ἑτέρας
1 ἑκατέρας
1 Ξενικωτέρας
1 ἐξωτερικωτέρας
2 ἐργασίας
1 ὑπηρεσίας
3 ποιήσας
1 γεννήσας
2 πάσας
1 συστήσας
5 ταῖς
1 αἰτίας
1 τοιαύτας
1 ὁμογάλακτας
1 ληφθέντας
1 δοκοῦντας
1 βλέποντας
1 διαφέροντας
1 ἔχοντας
1 πάντας
1 τεχνίτας
1 σοφίας
1 φιλοσοφίας
1 ἀρχαῖς
4 γῆς
4 ἀλλαγῆς
1 ἀλλαγὰς
1 παῖδάς
2 παιδός
7 εἰς
1 εἴς
1 Εἰς
1 κερκίδες
1 νομάδες
1 Σποράδες
1 ἐνδεεῖς
1 θεός
1 λοιδορηθεὶς
1 οὐθείς
1 χωρισθεὶς
1 χωρισθείς
1 γυναῖκες
1 νεἰς
2 εὐγενεῖς
1 δυσγενεῖς
3 τινες
1 εἰκόνες
1 πρῳρεὺς
1 τρεῖς
1 πεφυκότες
1 διδόντες
1 μιγνύντες
1 λέγοντες
2 φάσκοντες
1 ἐξαριθμοῦντες
1 λαμβάνοντες
1 σκοποῦντες
1 ἀποστεροῦντες
1 προσαναπληροῦντες
1 ζητοῦντες
4 πάντες
1 ἀφέντες
1 Ἐπιμενίδης
1 ἀνάγκης
1 δίκης
2 αὐτάρκης
2 ἄλλης
1 δούλης
1 ἐπιστήμης
2 ἐκείνης
1 κλίνης
1 ψεγομένης
1 γενομένης
2 πεφυτευμένης
1 καλουμένης
1 ἐπαινουμένης
1 ἐξαίφνης
2 τέχνης
1 τελεσθείσης
5 οὔσης
3 πάσης
1 ἁπάσης
3 τοιαύτης
1 τοσαύτης
11 ταύτης
1 τεχνίτης
6 δεσπότης
3 ὑπηρέτης
1 Σωκράτης
1 πρώτης
1 ἀρίστης
1 μελίττης
1 οἰκειοτάτης
1 τύχης
2 εὐθὺς
1 εὐθύς
2 ἀληθές
1 πλῆθός
3 ὀρθῶς
1 ἐσθὴς
2 ἄλλαις
1 ἀλλήλαις
1 ὡρισμέναις
3 τέχναις
1 χώραις
2 Συρακούσαις
1 πάσαις
1 δεσπόταις
1 πλείσταις
1 πόλεις
1 ἀπολαύσεις
1 μεταδόσεις
1 δεήσεις
2 χρήσεις
6 πολλάκις
1 ἄπολις
8 πόλις
1 δύναμις
1 οὐδεμιᾶς
2 πρᾶξις
1 τάξις
1 σύζευξις
1 λόγοις
1 ἔργοις
3 ζῴοις
8 ἄλλοις
1 ἀλλήλοις
1 δούλοις
1 νόμοις
1 οἰκονόμοις
1 ἐνίοις
1 εἰρημένοις
1 γενομένοις
1 διεφθαρμένοις
1 ἠξιωμένοις
1 γεννωμένοις
1 ποίοις
1 ἀνθρώποις
1 τόποις
1 βαρβάροις
1 ἑτέροις
1 ὅσοις
1 ταλάντοις
3 τούτοις
1 ἐλαχίστοις
1 φιλοσόφοις
1 ἐμψύχοις
1 μέχρις
1 Ἄμασις
1 παράστασις
1 ὑπόδεσις
1 μάθησις
1 αὔξησις
2 ποίησις
1 ἀμφισβήτησις
1 πόσις
1 κρίσις
5 χρῆσις
8 κτῆσις
9 φύσις
19 τις
2 κακῶς
1 εἰκός
2 γυναικός
5 γυναικὸς
1 στρατηγικῆς
1 γεωργικός
1 Νομαδικὸς
1 ἠθικὰς
1 καπηλικῆς
1 βασιλικῶς
1 βασιλικῆς
7 οἰκονομικῆς
1 ὀργανικὰς
1 διακονικὰς
1 ἰατρικῆς
1 λῃστρικὸς
2 σωματικὰς
1 ὑπηρετικῆς
3 μεταβλητικῆς
2 κτητικῆς
1 πολιτικῆς
1 πολιτικῶς
1 ὑφαντικῆς
1 χρηματιστικάς
15 χρηματιστικῆς
1 ἀπολαυστικῆς
1 ἁλιευτικὸς
1 θηρευτικὸς
1 οἶκός
1 Θαλῆς
7 καλῶς
1 φαῦλός
1 ἐπιμελές
1 ἀτελής
1 ἀτελὲς
1 ἀτελές
1 δειλὸς
2 ψιλῆς
1 μεταβολῆς
1 Μεταβολῆς
1 ὑπερβολῆς
2 δοῦλός
6 ἁπλῶς
1 Διπλῆς
1 οὐδαμῶς
1 τιμῆς
1 νομὰς
1 τοκισμός
1 θησαυρισμὸς
1 ἱκανῶς
1 εὐγενὲς
2 οὐθενὸς
1 ἀληθινὸς
2 τινὲς
1 τινὸς
1 τινές
2 τινός
1 κοινωνὸς
2 οὓς
4 οἷς
1 οὕς
1 βίος
1 βοῦς
2 λόγος
2 ἡδέος
7 εἶδος
1 κερκίδος
1 Ἡσίοδος
1 κέρδος
1 θεοὺς
2 θήλεος
3 πλῆθος
1 δίκαιος
2 τέλειος
1 Διονύσιος
1 αἴτιος
1 ἀνέστιος
2 πολιτικοῖς
1 οἶκος
2 τόκος
1 ἀτελοῦς
1 ἀνωφελοῦς
1 κάλλος
1 πολλοῖς
13 δοῦλος
1 Δοῦλος
11 τέλος
1 Τέλος
1 ποταμοὺς
3 νόμος
1 σκυτοτόμος
1 νοῦς
3 γένος
1 δεόμενος
1 αἰσθόμενος
2 δυνάμενος
1 ἀλλαττόμενος
2 ἀρχόμενος
3 τινος
1 μόνος
1 διῃρημένος
1 χειμῶνος
1 ἀρχιτέκτονος
1 κρείττονος
1 ποὺς
1 ἔπος
9 ἄνθρωπος
1 ἐλεύθερος
1 σίδηρος
2 Ὅμηρος
2 ἄπειρος
1 λῆρος
19 μέρος
1 ποδανιπτῆρος
1 ἄργυρος
1 θάρσος
1 βάναυσος
39 τοῖς
31 τοὺς
1 Τοῖς
4 αὐτοὺς
5 αὐτοῖς
2 αὑτοῖς
1 αὑτούς
1 αὑτοὺς
1 πράγματος
3 ὑποδήματος
8 σώματος
9 νομίσματος
1 κτήματος
1 ἐσθῆτος
1 γάλακτος
2 ὄντος
1 τεθέντος
1 Πορισθέντος
1 δοκοῦντος
1 ἐπιβάλλοντος
2 ἔχοντος
2 ἄρχοντος
4 οὗτος
3 τοιοῦτος
6 πλοῦτος
1 πρῶτος
4 ἕκαστος
1 ἀκόλαστος
1 Ἀκόλαστος
1 ἀθέμιστος
1 πεττοῖς
2 ἑαυτοῖς
1 ἑαυτοὺς
1 φυτοῖς
1 ἄλοχος
5 πῶς
2 πᾶς
1 ἐπίτροπός
1 ἄνθρωπός
2 ἀνδρὸς
1 ἀνδρός
1 μοχθηρῶς
1 καιρὸς
1 ἄπειρός
1 Κρὴς
1 μικρᾶς
1 διαφοράς
1 πρός
45 πρὸς
1 πατρός
1 πενιχρῶς
1 χωρὶς
1 γεωργοῦντεσσ
1 χρῆσίς
83 τῆς
1 Τίς
5 τίς
3 Τῆς
19 τὰς
1 αὐτὸς
12 αὐτῆς
1 γενετῆς
8 ἀρετῆς
1 ἀρετὰς
1 ἀρετάς
2 ποιητὴς
1 ἐπιθυμητής
1 παντός
2 παντὸς
1 σύνεγγυς
1 σπουδαίους
3 βίους
3 λόγους
1 ἄλλους
1 ἀλλήλους
6 δούλους
2 τέλους
1 δυναμένους
1 ὑπολειπομένους
1 ἀξίους
1 ὁμοσιπύους
1 ὁμοκάπους
3 ἀνθρώπους
2 βαρβάρους
2 μέρους
1 πόρους
2 ἀμφοτέρους
1 ἀσυμφόρους
1 αὐτομάτους
1 εὐγενεστάτους
6 τροφῆς
2 σφᾶς
1 εὐχῆς
1 Διχῶς
6 ἀρχῆς
1 ψυχάς
6 ψυχῆς
1 ἀναγκαίως
1 δικαίως
1 ἡδέως
3 πόλεως
1 ὀρέξεως
1 ἀπολαύσεως
1 διαθέσεως
2 γενέσεως
1 προαιρέσεως
1 μετρήσεως
1 χρήσεως
1 ἀμφισβητήσεως
6 κτήσεως
1 Φύσεως
3 φύσεως
1 σκέψεως
2 ζωῆς
2 ὅλως
2 Ὅλως
1 φαύλως
2 ὅμως
1 ὁμωνύμως
1 ἐκείνως
11 ὁμοίως
2 Ὁμοίως
1 πως
3 ὅπως
1 ὁποτέρως
1 ἀμφοτέρως
1 ἀσυμφόρως
2 ἴσως
2 ὡσαύτως
1 πάντως
1 διαφερόντως
4 οὕτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006