HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  641 formes différentes pour 1832 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ἣν
4 ἣν
2 ὃν
1 ὂν
2 ὤν
4 ἄν
2 ὢν
1 Ἓν
2 ἕν
3 ἓν
1 ἔν
3 Ἐν
3 ἦν
4 ὄν
11 ὧν
1 ἐάν
1 ἐὰν
19 ἂν
35 ἐν
1 σπουδαίαν
3 ἀναγκαίαν
3 δικαίαν
1 βίαν
1 γεωργίαν
1 Μίδαν
1 πρεσβείαν
1 οἰκείαν
2 δουλείαν
1 ἀνδρείαν
3 χρείαν
1 πολιτείαν
1 ὑγίειαν
1 αὐτάρκειαν
1 συγγένειαν
4 οἰκίαν
1 τελέαν
1 δειλίαν
1 φιλίαν
3 μονοπωλίαν
1 μίαν
1 παροιμίαν
1 πενίαν
4 κοινωνίαν
1 οἵαν
1 ἐπικαρπίαν
1 σωτηρίαν
1 ἐλευθέραν
1 μάχαιραν
1 ἐμπειρίαν
1 ἡμέραν
1 ἀπορίαν
1 ἑτέραν
1 θεωρίαν
1 ἦσαν
1 ἐργασίαν
2 ἀκολασίαν
1 ἐτέχνασαν
1 ζῶσαν
1 γεννῆσαν
1 οὖσαν
1 οὐσίαν
3 πᾶσαν
1 διαφέρουσαν
1 Ἔστωσαν
5 ὅταν
1 Ὅταν
2 αἰτίαν
1 ἀπληστίαν
2 θάλατταν
1 συνεστηκυῖαν
1 σοφίαν
1 γῆν
2 ἀλλαγήν
1 Σχεδὸν
1 σχεδόν
1 μηδὲν
1 μηδέν
2 οὐδέν
8 οὐδὲν
1 ἐδωδὴν
1 φαῖεν
2 λαβεῖν
1 ἐπέλαβεν
1 ὀρθοπραγεῖν
2 δεῖν
3 ἰδεῖν
1 ἐκιθάριζεν
3 θεῶν
1 ὅθεν
1 καταμαθεῖν
1 κακοπαθεῖν
1 ἐντεῦθεν
1 διελθεῖν
1 ἐπελθεῖν
3 πόθεν
1 ἐλήλυθεν
1 συνακολουθεῖν
1 δόξειεν
1 ἀξιώσειεν
3 ἀπορήσειεν
1 θεωρήσειεν
1 βλέψειεν
5 ποιεῖν
8 ἕνεκεν
3 συνέστηκεν
2 ἔοικεν
2 δοκεῖν
1 καλεῖν
1 ἀποτελεῖν
1 διωρίκαμεν
1 Ἔθεμεν
1 λέγομεν
1 καλοῦμεν
5 εἴπομεν
2 ὁρῶμεν
1 Λάβωμεν
1 λέγωμεν
1 ἴδωμεν
1 εἴπωμεν
1 θεωρήσωμεν
1 πονεῖν
1 κοινωνεῖν
2 εἰπεῖν
1 προσειπεῖν
1 καταλιπεῖν
1 σκοπεῖν
1 διαιρεῖν
5 ἄρρεν
1 διώρισεν
1 ἐκέλευσεν
1 προσηγόρευσεν
1 πλουτεῖν
1 ἐπαίδευεν
1 εἴληφεν
10 ζῆν
1 σποράδην
1 νίκην
2 ὕλην
1 μεγάλην
1 ἄλλην
1 ἐπιστήμην
1 λιθίνην
1 ὑφηγημένην
1 ἐσομένην
1 ἀφωρισμένην
2 τοιαύτην
1 τοσαύτην
3 ταύτην
2 μάτην
3 δεσπότην
1 πρώτην
1 τύχην
2 ἀγαθῶν
1 ἀγαθὴν
1 ἀγαθόν
1 μηθὲν
1 γεννηθέν
6 οὐθὲν
2 οὐθέν
1 Οὐθὲν
1 βιασθέν
1 μισθὸν
1 ὁρισθὲν
1 κελευσθὲν
1 τελεωθὲν
3 δίκαιόν
1 ἐλαιῶν
1 ῥᾴδιόν
1 ἐνδιατρίβειν
1 φεύγειν
1 λέγειν
1 συλλέγειν
1 παιδεύειν
6 δουλεύειν
1 σπουδάζειν
1 νομίζειν
4 δεσπόζειν
4 πορίζειν
1 γνωρίζειν
1 σῴζειν
1 κατασκευάζειν
1 διώκειν
1 μεταβάλλειν
2 ὑγιαίνειν
1 σημαίνειν
1 λαμβάνειν
1 μένειν
1 τυγχάνειν
1 αὔξειν
1 βλέπειν
1 ἐκπέμπειν
5 διαφέρειν
1 ἐπαλλάττειν
1 ἐπιτάττειν
12 ἔχειν
10 ἄρχειν
1 παρέχειν
5 ὑπάρχειν
3 μετέχειν
2 οἰκιῶν
1 ἀνάπαλιν
5 πόλιν
3 πάλιν
1 Πάλιν
1 δύναμιν
1 κοινωνιῶν
1 ἐπίδειξιν
1 πρᾶξιν
1 τάξιν
1 τριῶν
1 λάτριν
3 χάριν
1 ἐργασιῶν
1 πεφύκασιν
1 ἐπιτετυχήκασιν
1 πράγμασιν
1 παθήμασιν
1 γειτνίασιν
1 ἅπασιν
5 φασιν
1 εἰσιν
1 τελειωθεῖσιν
2 γένεσιν
1 αἵρεσιν
1 μέρεσιν
2 αἴσθησιν
1 ἀμφισβήτησιν
1 διαμφισβήτησιν
1 φησιν
1 γνῶσιν
1 γεννῶσιν
1 ἀφομοιοῦσιν
1 ποιοῦσιν
1 προσοικοῦσιν
1 διατελοῦσιν
1 ἐπιθυμοῦσιν
1 ἐπισκοποῦσιν
1 ὑπηρετοῦσιν
4 ζητοῦσιν
1 ἀρχιτέκτοσιν
1 φιλοσοφοῦσιν
5 πᾶσιν
5 χρῆσιν
1 ἐξαπατῶσιν
2 κτῆσιν
2 διεστᾶσιν
1 διάγουσιν
4 λέγουσιν
1 σπουδάζουσιν
1 σχολάζουσιν
1 νομίζουσιν
1 θέλουσιν
1 αὔξουσιν
2 διαφέρουσιν
2 ἔχουσιν
29 φύσιν
2 λέγωσιν
1 ἀναπλήρωσιν
1 βέλτιόν
13 ἔστιν
26 ἐστιν
3 κἂν
1 γεωργικὸν
1 νομαδικὸν
1 διδασκαλικὴν
1 καπηλικήν
1 καπηλικόν
1 βασιλικήν
3 βασιλικόν
1 βασιλικὸν
1 πολεμικὴν
1 οἰκονομικὸν
1 οἰκονομικήν
1 οἰκονομικῶν
1 εἰρηνικήν
1 τεχνικὸν
1 βαρβαρικῶν
1 λῃστρικόν
1 φυσικὸν
1 ποιητικὴν
1 ποιητικῶν
1 διανοητικὴν
1 πολιτικὴν
6 πολιτικὸν
2 πολιτικόν
1 πολιτικήν
1 πολιτικῶν
1 πρακτικόν
1 πρακτικὸν
2 δεσποτικὴν
1 δεσποτικήν
1 δεσποτικὸν
1 φορτικὸν
3 χρηματιστικήν
2 χρηματιστικόν
1 χρηματιστικὴν
1 βουλευτικόν
1 θηρευτικόν
1 Δελφικὴν
1 χαλκόν
2 πολλῶν
1 πολλὴν
1 ὑπερβολὴν
134 μὲν
3 μέν
1 ἡμῶν
1 μὴν
1 φαμέν
2 φαμὲν
1 τιμήν
1 ἐσμὲν
1 χρηματισμόν
1 χρηματισμῶν
1 κωμῶν
6 νῦν
1 ἦνν
1 πιθανὸν
1 ἱκανὸν
1 ἱκανὴν
1 ἱκανῶν
1 λειπόμενόν
1 πτηνῶν
1 ἐθνῶν
1 δεινὸν
1 διαφέρεινν
1 κοινόν
1 σεμνόν
2 ἐστίνν
2 τεχνῶν
1 κοινωνῶν
1 ἀρχομένωνν
2 οἷόν
35 οὖν
10 ἀναγκαῖον
1 Ἀναγκαῖον
1 τελευταῖον
2 ἀρχαῖον
2 βίον
1 βοῶν
1 βοῦν
6 λόγον
13 ἔργον
1 δέον
1 μέθοδον
1 θεῖον
1 πλεῖον
1 δουλεῦον
2 σημεῖον
1 στοιχεῖον
3 ζῷον
1 ἐπλεόναζον
1 ἐκέρκιζον
1 δεσπόζον
1 συνῆλθον
1 βίαιον
8 δίκαιον
1 ἴδιον
1 ῥᾴδιον
1 ἐπιτήδειον
1 ἀνεπιτήδειον
1 τέλειον
1 ἄξιον
1 ἀνάξιον
5 μόριον
4 Αἴτιον
1 αἴτιον
5 βέλτιον
1 ἄδικον
1 οἶκον
2 ὅλον
1 φαῦλον
3 Δῆλον
13 δῆλον
1 δηλοῦν
1 Ἄλλον
10 μᾶλλον
11 δοῦλον
2 πλέον
3 πόλεμον
1 Χρήσιμον
3 χρήσιμον
2 νόμον
2 οἰκονόμον
1 κόσμον
1 ἀνώνυμον
1 συμβαῖνον
4 ὄργανον
2 ἐκεῖνον
1 λεγόμενον
1 διακείμενον
1 ὑποκείμενον
1 μεταβαλλόμενον
1 προαισθανόμενον
1 γινόμενον
2 δυνάμενον
1 ἡγούμενον
1 ἀποτελούμενον
1 ἀπορούμενον
1 ζητούμενον
1 μισθωσάμενον
8 ἀρχόμενον
1 ἄμεινον
1 τέκνον
13 μόνον
1 ὑφηγημένον
1 εἰρημένον
1 πεφασμένον
1 κεχωρισμένον
1 οἶνον
1 ἔκγονον
23 οἷον
1 αοἷον
2 ποῖον
2 ἄτοπον
18 τρόπον
2 ἄνθρωπον
1 ὅρον
1 βάρβαρον
4 ἐλεύθερον
5 ἕτερον
2 πρεσβύτερον
1 δεύτερον
1 νεώτερον
1 θάτερον
1 δικαιότερον
1 ἡγεμονικώτερον
1 τεχνικώτερον
2 Πότερον
7 πότερον
5 πρότερον
1 πορρώτερον
1 ἐνδεέστερον
1 χεῖρον
1 σίδηρον
2 θηρίον
6 ἄπειρον
2 ἔμπειρον
1 πόρον
1 ἄκυρον
3 συμφέρον
7 ὅσον
1 ἀδύνατον
1 κρατοῦν
1 ἀγριώτατον
1 ἀνοσιώτατον
1 σύνθετον
1 οἰητέον
2 θεωρητέον
1 νουθετητέον
1 ζητητέον
1 εὐβάστακτον
2 λεκτέον
3 τοὐναντίον
6 τοιοῦτον
4 πλοῦτον
4 τοσοῦτον
9 τοῦτον
2 σκεπτέον
1 ἐπισκεπτέον
1 ὑποληπτέον
3 Πρῶτον
11 πρῶτον
4 τρίτον
1 σῖτον
10 ἕκαστον
3 πλεῖστον
2 μέγιστον
2 χείριστον
1 εὐμεταχείριστον
4 βέλτιστον
2 ἐλάχιστον
2 ἧττον
1 κρεῖττον
1 αὐτόφυτον
4 ἀμφοῖν
9 ἄρχον
1 ἄψυχον
2 ἔμψυχον
1 εἰπὼν
2 χαλεπὸν
2 λοιπῶν
2 καρπῶν
1 ἀνδρῶν
1 βλαβερὸν
1 βλαβερόν
4 Φανερὸν
3 φανερόν
4 φανερὸν
3 ἕτερόν
1 μοχθηρῶν
1 ἄπειρόν
1 μικρὰν
1 μικρόν
1 προορᾶν
1 εὐπορῶν
1 φορὰν
1 διαφοράν
1 διαφορὰν
1 ἰσχυρὸν
1 πασῶν
1 φασὶν
1 εἰσὶν
2 εἰσίν
1 πένησίν
1 χρυσῶν
103 τῶν
4 Τὸν
1 τήν
75 τὴν
39 τὸν
3 Τῶν
1 αὑτῶν
11 αὐτῶν
4 αὐτὴν
1 αὑτόν
8 αὐτὸν
2 αὐτόν
1 ἑκατόν
3 ταὐτόν
2 ἀρετὴν
4 ἀρετήν
1 ὑπηρετῶν
1 τεχνιτῶν
1 ἀπαντᾶν
1 τοιοῦτόν
10 ἐστὶν
6 ἐστίν
1 ἕκαστόν
1 θαυμαστόν
1 χρηστὸν
1 χωριστόν
1 πλουτῶν
1 πλωτῶν
7 τοίνυν
1 ᾤκουν
1 ἐκοινώνουν
3 τροφήν
6 τροφὴν
1 σοφῶν
1 συνεχῶν
2 ἀρχήν
5 ἀρχὴν
1 ψυχήν
2 ψυχὴν
1 ἔμψυχόν
6 ἀναγκαίων
2 ὀλίγων
1 λόγων
3 ἔργων
1 ἐλαιουργίων
1 ζῳοφάγων
1 καρποφάγων
3 παίδων
1 Θείων
1 πόλεων
1 πλείων
1 δουλεύων
1 δυνάμεων
1 ἕξεων
1 σιδηρείων
2 ζωὴν
1 ζωήν
11 ζῴων
1 ὀρνίθων
9 ἄλλων
3 ἀλλήλων
9 δούλων
1 Σόλων
1 πολέμων
1 παρανόμων
4 χρησίμων
1 ὠνίων
1 λαμβάνων
7 ὀργάνων
1 ἐκείνων
6 πλειόνων
2 βελτιόνων
4 τέκνων
1 ἀποφηναμένων
1 μεταθεμένων
1 παρατιθεμένων
1 εἰρημένων
1 διῃρημένων
1 ὁριζομένων
1 ὑπολαμβανομένων
2 γιγνομένων
2 γινομένων
1 βασιλευομένων
1 μεταλλευομένων
1 πολιτευομένων
2 ἀρχομένων
1 ζητουμένων
1 χρωμένων
1 ἀτέχνων
1 ἐλλείπων
1 ἵππων
8 ἀνθρώπων
1 ἀκάρπων
1 βαρβάρων
3 ἀγρίων
1 ἀπείρων
3 θηρίων
9 ἐλευθέρων
3 ἡμέρων
1 μορίων
1 ἐμπορίων
1 πόρων
3 ἑτέρων
1 ἀμφοτέρων
2 σώφρων
2 ὅσων
1 ἴσων
1 βαναύσων
1 προβάτων
1 ἀσυνθέτων
1 ἀρχιτέκτων
1 βελτίων
7 χρημάτων
1 κτημάτων
1 ῥιζωμάτων
1 ὄντων
1 Ὀνειδιζόντων
1 ῥηθέντων
1 προσηκόντων
1 ἐπιβαλλόντων
1 κοινωνούντων
1 κρατούντων
9 πάντων
1 ἁπάντων
1 συμφερόντων
1 διαστάντων
1 ἐχόντων
1 ἀρχόντων
5 τοιούτων
28 τούτων
1 μεγίστων
1 κρείττων
1 ἔχων
1 ἀλόχων
2 ἄρχων
1 ἀψύχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006