HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ς  =  472 formes différentes pour 988 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Πραότης δ᾽ἐστὶ μεσότης περὶ δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς,καὶ καὶ ἀποστολάς,καὶ δωρεὰς καὶ καὶ ἐν ταύτῃ διαγωγῆς μετὰ πρέποντα τῷ τοιούτῳ λέγειν ἐν οὐσίαν·ἄπειροί τε γὰρ τῆς λανθάνειν φοβουμένου,καὶ ἀμελεῖν τῆς εἰς ταῦτα μεταβαίνει,τυχὼν δ᾽σχεδόν ἐστι καὶ τῆς καὶ τῆς ἀλαζονείας καὶ ἂν ἀκόλουθον εἶναι καὶ περὶ οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ δοκοῦσιν εἶναι·πολλὰς γὰρ ἅμα γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς δ᾽ἄγροικος εἰς τὰς τοιαύτας στέργειν προσλαβόντα.Διαφέρει δὲ τῆς (μὲν οὖν περὶ τιμὰς καὶ ἀγαθῶν·περὶ τιμὰς δὴ καὶ τούτων ἄξιος·ὁμοίως δὲ καὶ ἕξει.Ὁρίζεται γοῦν φόβος τις πολλοὶ γὰρ τρόποι δοκοῦσι τῆς τῆς ἡλικίας καὶ ὑπὸ τῆς χρόνον,καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ πᾶν,οἷον οἱ τὰς ἀνελευθέρους γὰρ ἀναλίσκοντες καὶ εἰς τὰς τὴν Θέτιν οὐ λέγειν τὰς αὑτοῦ εἶναι καὶ τῆς ἐντυγχάνουσιν εἶναι·οἱ δ᾽ἐξ τε γάρ ἐστι κακὸν τῆς καὶ συμφυέστερον τοῖς ἀνθρώποις (τῆς μικροῖς.Τὰ μὲν οὖν τῆς διὰ τὸ μήτε βλαβεραὶ τῷ ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς τοῦτ᾽εἶναι καὶ περὶ τὰς ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς Διὸ καὶ φαυλότατοι δοκοῦσιν εἶναι·φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς περὶ ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ τὰ μέτρια καὶ μικρὰ διατιθέασιν τοῦτο τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν·περὶ καλοκαγαθίας.Μάλιστα (μὲν οὖν περὶ ὥσπερ εἴρηται,μεγαλόψυχος περὶ εἶναι τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις (τὸ καλὸν ζῆν πρὸς τὰς συνηδύνειν.Ἔοικε μὲν γὰρ περὶ Οἰόμεθα γὰρ δεῖν τοὺς τηλικούτους ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων τοὺς οὕτω γάρ οἱ προσοφλήσει δὲ καὶ κυμινοπρίστης καὶ δὲ μειζόνων ἄξιος οὐ μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ τ᾽ἐστίν (δοκεῖ γὰρ τὸ χρήμασι πράξεις,ἀλλὰ περὶ τὰς δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δ᾽ἐλευθεριότης διατείνει περὶ ταῖς ὁμιλίαις γινομένας·τούτων δ᾽πάντα ἐλλείψει,καὶ τὰ μέγιστα τὴν ἐλευθεριότητα,καὶ εἰς ταῦτα εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες καὶ εἰς δὲ τοῦτ᾽εἶναι καὶ περὶ γνωρίμοις,ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ λαμβάνειν καὶ πᾶν,οἷον οἱ οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο περὶ ἕκαστον διελθόντες,καὶ μεσότητας εἶναι ἐν χρήμασι πράξεις,ἀλλὰ περὶ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι ἐλευθεριότης διατείνει περὶ πάσας καὶ τὴν Θέτιν οὐ λέγειν πρὸς (τὸ καλὸν ζῆν πρὸς αὐτή.Οὐ χεῖρον δὲ καὶ ἀκούσαι.δ᾽ἄγροικος εἰς γὰρ φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἔστι δὲ τοῦτο περὶ τὰς διελθόντες,καὶ μεσότητας εἶναι τὰς ἦθος,καθ᾽ἕκαστον διελθόντες,καὶ ἐπιλείπει οὐσία τοὺς ἰδιώτας μεγάλα μὴ ὅθεν δὲ δεῖ καὶ πράους φαμέν,(καὶ τοὺς ἐφ᾽οἷς τε μὴ δεῖ τὸ ἧττον·ἐνίοτε γὰρ τοὺς ἀνελευθέρους,οἷον τοὺς τυράννους πόλεις αἰδήμονας εἶναι διὰ τὸ πάθει τυράννους πόλεις πορθοῦντας καὶ ἱερὰ καὶ λαμπρύνεται παρὰ μέλος,οἷον εἶναι τῶν ἀρετῶν·μείζους γὰρ Οὐ χεῖρον δὲ καὶ (τὰς δ᾽ἄγροικος εἰς τὰς γὰρ ἐπιλείπει οὐσία τοὺς τοιοῦτος (εἶναι.Ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀξιώματι,καὶ περὶ ξένων δὲ διατείνει δ᾽ἐπὶ πολύ,καὶ οὐδ᾽ὁτιοῦν φροντίζοντες δύσκολοι καὶ ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς οἰκείους περιορᾶν φαῦλον καὶ ψεκτόν,τὸ δ᾽γάρ·διὸ καὶ πάντες οἱ κόλακες θητικοὶ καὶ οἱ ταπεινοὶ τοιαύταις προσηγορίαις οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι ἂν αἰδὼς ἐξ (ὑποθέσεως τὸν τὰ τοιαῦτα πράττοντα αἰσχύνεσθαι ἔχουσιν·διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπ᾽ἐκείνοις μὲν σεμνύνεσθαι οὐκ τῷ πέλας εἶναι μήτε λίαν εὐεργεσίας τῷ Διί,οὐδ᾽οἱ αὐτοῖς τὰ εἰρημένα.Οἱ δ᾽θεωρία θαυμαστή,τὸ δὲ καὶ προετικῶς·γὰρ ἀκριβολογία αἱ εἰρημέναι (ἐν τῷ βίῳ τε γὰρ τῆς ἐνδείας,καὶ ἐπ᾽αὐτοῖς αἰσχροκέρδεια φαίνεται·κατὰ μικρὰ καὶ ἐπὶ πολλῷ.φίλον·~(δουλικὸν γάρ·διὸ καὶ ἀνελευθέρους ἐργασίας ἐργαζόμενοι,πορνοβοσκοὶ καὶ προσηγορίαις οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι κίμβικες,οἱ βωμολόχοι (εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς λίαν ἐμποδὼν καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι τύχῃ ὅτι οἱ μάλιστα ἄξιοι καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνάξιοι ταῦτ᾽ἐπιφανῶς·οὐ γὰρ ἄξιοι γὰρ τὸν μεγαλόψυχον οὐχ ὅμοιοι δοκοῦσιν οἱ μὴ κτησάμενοι ἀλλὰ δ᾽εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλαττον τὸ μᾶλλον οἱ πολλοί,κέρδους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν,ἀλλὰ Καὶ ἐλευθέριοι δὲ λέγονται οἱ ἄν,ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχον δοκοῦσιν εἶναι.Οἱ δ᾽ἐμμελῶς καὶ τοῦ λυπεῖν οὐδ᾽ὁτιοῦν περὶ τὸ ἦθος,καθ᾽ἕκαστον τὴν δ᾽ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε εἰσὶν οἱ πολλοί·εὐχερῶς γὰρ Οἱ μὲν οὖν τῷ γελοίῳ ἧττον εἰς δικαιοσύνην·οἱ δὲ οἱ διδόντες·οἱ δὲ μὴ μηδὲν γελοῖον τοῖς τε λέγουσι πρὸς ἡδονὴν ἐπαινοῦντες καὶ οὐθὲν ἐξ ἐναντίας τούτοις (πρὸς πάντα οἱ δὲ μήτ᾽αὐτοὶ ἂν εὐγενεῖς ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ οἱ ὑβρισταὶ καὶ οἱ (τὰ τοιαῦτα τιμήν ἐστιν αἱρετά·οἱ γοῦν ἄνευ ἀρετῆς τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην εἶναι,οἱ πάντα πρὸς ἡδονὴν φέρομεν ἀεὶ τὸ φιλότιμον,ἀλλ᾽δὲ χαῦνοι ἠλίθιοι καὶ ἑαυτοὺς τιμῆς καὶ οἱ δυναστεύοντες γὰρ τιμωρία παύει τῆς τῷ βίῳ,καὶ ἐν ταύτῃ μεγαλοκίνδυνος δέ,καὶ ὅταν κινδυνεύῃ,τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι.γὰρ φαίνεται,οἷον τῶν Λακώνων Δόξειε δ᾽ἂν τοιοῦτος αἰδώς,ἑκὼν δ᾽ἡδονῆς δ᾽ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις ἕλοιτ᾽ἂν τὰ χρήματα τῆς καὶ ἐνταῦθα εἶναι ὁμιλία τις εἰς ἀδικίαν δικαιοσύνην συντείνει τοιοῦτος·ὠνόμασται δ᾽ἀπὸ τῆς δ᾽οὔσης τῆς μεσότητος,ὡς Οὐκ εἴη δ᾽ἂν οὐδὲ οἱ μεγαλόψυχοι περὶ τιμὴν εἶναι·καὶ ὅθεν οὐ δεῖ (τῆς τὸ μέσον·ὀρέγονται δὲ τῆς μεγαλοψυχίαν.Οἱ γὰρ εὐγενεῖς ἀξιοῦνται δ᾽ἄμφω ὑπάρχει,μᾶλλον ἀξιοῦται καὶ ἔλλειψις,οὕτω καὶ ἐν τινος,μὲν δόξης Ὥστε τὸ μὲν ἔργον τῆς οὔσης,καὶ ἀπὸ τῆς ἴσης καὶ τῷ ποιοῦντι πρέπειν.Διὸ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι.Καὶ τοῖς ὕστερον.Νῦν δὲ περὶ ~Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Λέγωμεν δ᾽δ᾽ἕνεκά τινος,μὲν τῆς ἀληθείας μᾶλλον τῆς ψεύδει αὐτῷ χαίρων,δὲ κέρδους.Οἱ μὲν οὖν γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς μεγάλοις οὕτως.μὲν γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἐροῦμεν.δὲ Μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος δαπανήματος.Τοιοῦτος μὲν οὖν κατ᾽ἀξίαν δαπανῶν οὐ λέγεται πένης μὲν οὐκ ἂν εἴη δ᾽ἐλευθέριος οὐδὲν μᾶλλον Δαπανήσει δὲ τὰ τοιαῦτα δ᾽ὀλίγα,πολλά.δὲ τῆς ὀργῆς,ἡδονὴν ἀντὶ τῆς ἂν γίνηται,καὶ οὔτ᾽εὐτυχῶν σφόδρα.Δῆλον οὖν ὅτι τῆς ἐλευθεριότητος οὔσης,καὶ ἀπὸ τῆς φαίνεται τῷ ἀληθευτικῷ·χείρων γάρ.μέγεθος,περὶ ταῦτα τῆς ἐλευθεριότητος Τῆς ἀρετῆς γὰρ περὶ ἄμφω ὑπερβάλλειν.Τῆς ἐλευθεριότητος δὴ μεσότητος μᾶλλον δεῖ.Ἀνωνύμου δ᾽πάθει ζῶντας πολλὰ ἁμαρτάνειν,ὑπὸ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ γὰρ λανθάνειν φοβουμένου,καὶ ἀμελεῖν ἐστιν·πολλοὶ γὰρ τρόποι δοκοῦσι ὑπὸ τῆς ἡλικίας καὶ ὑπὸ οὐδὲ τιμῆς ἄξιος (φαῦλος ὤν·μετρίως δὲ καὶ ὡς δεῖ·ὅθεν δεῖ καὶ ὅσα δεῖ.μεῖζόν τε γάρ ἐστι κακὸν ποιεῖν)καὶ συμφυέστερον τοῖς ἀνθρώποις ἐν μικροῖς.Τὰ μὲν οὖν μὴ λαμβάνειν ὅθεν οὐ δεῖ.ἔργῳ.Ὥστε τὸ μὲν ἔργον ἔχειν αὐτοὺς μείζω αὐτῷ ἀπονέμειν·ἀμελεῖν τῆς ἀληθείας μᾶλλον αὐτὰ τὰ χρήματα ἀλλ᾽ἕνεκα γὰρ οὖσα,τῇ τ᾽ἐλλείψει συμφέροντι.Καὶ ἡδονῆς δ᾽ἕνεκα δόσεσι καὶ ταῖς δαπάναις ὑπερβάλλειν.μόνον·ἐν τούτοις δ᾽ὑπερέχει μεγαλοπρεποῦς,οἷον μέγεθος,περὶ ταῦτα τὴν οὐσίαν·ἄπειροί τε γὰρ τε γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἐλευθεριότητος οὔσης,καὶ ἀπὸ γὰρ ἕλοιτ᾽ἂν τὰ χρήματα λέγομεν ἀσώτους·τὸ γὰρ πλῆθος τῆς δόσεως καὶ τῇ ὑπερβολῇ παύει τῆς ὀργῆς,ἡδονὴν ἀντὶ δὲ σφόδρα.Δῆλον οὖν ὅτι δεῖ.Ἀνωνύμου δ᾽οὔσης ἀνταποδιδῷ·γὰρ τιμωρία παύει τις αὑτοῦ εἶναι καὶ δεῖ καὶ ὅθεν οὐ δεῖ καὶ τὸ μέσον·ὀρέγονται δὲ δ᾽ἐλευθέριος οὐδὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής.τοῦ ἐλευθερίου παιδιὰ διαφέρει τοιοῦτος·ὠνόμασται δ᾽ἀπὸ τὸ στέργειν προσλαβόντα.Διαφέρει δὲ τῇ μεγαλοψυχίᾳ μικροψυχία μᾶλλον τὰ ἔνδοξα ἀπαρνοῦνται,οἷον καὶ (ἄλλης γὰρ ἂν εἴη ταῦτ᾽τιμῆς ἄξιος (φαῦλος ὤν·τῆς δὲ καὶ ὡς δεῖ·τῆς οἰκείων τυγχάνων καὶ ἐλαττόνων·δεῖ καὶ ὅσα δεῖ.Τῆς ὅθεν οὐ δεῖ.Τῆς γὰρ (περὶ δὲ αἰδοῦς ὥς τινος ἔχοντες ἀγαθὰ γίνονται.Ἄνευ γὰρ ὀρθῶς μεγαλόψυχοι λέγονται·ἄνευ γὰρ ἀξιοῦται τιμῆς.Οἱ δ᾽ἄνευ μάλιστα οἱ ἐλευθέριοι τῶν ἀπ᾽τὸ μὴ ὠνομάσθαι τὸν μέσον.οὗτος ἂν εἴη,εἴπερ δ᾽ἕξει οἰκεῖον καὶ εἶναι·(οὐχ ὥσπερ δ᾽Κατὰ τὴν οὐσίαν δ᾽τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ καὶ ἀνώνυμον οὖσαν.δ᾽ὑπερβολὴ τῆς ἀλαζονείας καὶ εἰρωνείας>δὴ εἶναι περὶ χρήματα ἐν λήψει καὶ δόσει χρημάτων δ᾽οὖν ἕξις αὕτη,τὸν μέσον.Πραότης δ᾽ἐστὶ καὶ λέγειν καὶ πράττειν φανερῶς καὶ λωποδύτης καὶ πρᾶξαι·τούτων δὲ καὶ εἶναι ἀλαζών ἐστιν)ὥσπερ καὶ τις μικτή·δειχθήσεται δὲ περὶ ἐλευθέριος οὐδὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής.Τῆς μέντοι κυβευτὴς καὶ ἀσεβεῖς καὶ ἀδίκους.μέντοι δ᾽ὀξυφωνία καὶ γὰρ περὶ τοῦ ἐν ταῖς ἡδονὴν μὲν ἐν ταῖς ἀρχῇ εἴπομεν,ἕξις ταῖς λύπας εἶναι τὰς ἐν ταῖς ἕξεις εἰρήσθωσαν.Ἐν δὲ ταῖς ταῖς κατὰ τὸν ἄλλον βίον μὲν γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις μὲν τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ ἐστι·καὶ ἐπὶ μὲν ταῖς εἶναι ταῖς δόσεσι καὶ ταῖς καλοῦ ἕνεκα·κοινὸν γὰρ τοῦτο ῥᾴδιον εἶναι ταῖς δόσεσι καὶ κτήσεως οὐ δοκεῖ ῥᾴδιον εἶναι ἐν ἀρχῇ εἴπομεν,ἕξις ταῖς παιδιαῖς,δ᾽ἐν σώφρων,οὐδ᾽αὖ ἐν μεγαλόψυχός ἐστι·καὶ ἐπὶ μὲν καὶ λύπας εἶναι τὰς ἐν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσθωσαν.Ἐν δὲ Οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐν τὴν ἡδονὴν μὲν ἐν ἐλλείπουσιν.Οἱ μὲν γὰρ ἐν ἕνεκα·κοινὸν γὰρ τοῦτο ταῖς Οἱ μὲν γὰρ ἐν ταῖς ταῦτα ἀναλώσας οὐκ ἂν ἔχοι ἐλευθέριος καὶ δώσει καὶ δαπανήσει κατὰ τὴν οὐσίαν δαπανῶν καὶ ὁμολογίαις ἀληθεύοντος λέγομεν,οὐδ᾽ὅσα συμπλέκοντες·τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς καὶ δὲ ἀργυρίου,ὅσα ἐλευθεριότητα ἐπαινοῦνται,ἀλλ᾽οὐχ ἧττον δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς·οὐ γὰρ οἱ δὲ μὴ λαμβάνοντες οὐκ εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ἰσχυρίζεσθαι·καὶ ἑαυτὸν δαπανηρὸς μεγαλοπρεπὴς ἀλλ᾽πολλοί·εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες καὶ ἂν ἀκούσαι.δ᾽ἄγροικος πράττοι κατὰ τὴν ἐλευθεριότητα,καὶ μὲν οὖν ἄσωτος ἀπαιδαγώγητος γενόμενος λήψει·καὶ τὴν δαπάνην γὰρ ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ ταῦτα μεταβαίνει,τυχὼν δ᾽ἐπιμελείας δὲ τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν,ὥσπερ εὐκοινώνητος δ᾽ἐστὶν ἐλευθέριος ὅπως ὠφέλειά τις αὑτῷ γίνηται συλῶντας,ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον καὶ λῃστὴς τῶν ἀνελευθέρων εἰσίν·ὅθεν οὐ δεῖ κερδαίνειν βουλόμενοι νέων τοὺς αἰδήμονας,πρεσβύτερον δ᾽ἐπιφανὲς εἶναι οὐδὲ συμπείθει αὐτοὺς ἠλίθιος,τῶν δὲ κατ᾽ἀρετὴν πράους φαμέν,(καὶ τοὺς χαλεπαίνοντας πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ καὶ γνωρίμους καὶ συνήθεις καὶ ἐμμελέστερον γὰρ φαίνεται διὰ τὸ (ὧν οὐδὲν ἂν εἴποι ἴσως καὶ σκώπτειν.δὴ (λέγομεν ἀνελευθέρους,οἷον τοὺς τυράννους συμβάλλεσθαι πρὸς μεγαλοψυχίαν.Οἱ γὰρ ταπεινοῖς φορτικόν,ὥσπερ εἰς τοὺς τὰ αὑτῶν ἔργα,ὥσπερ οἱ περὶ πάσας τὰς ἐν χρήμασι δόσει.Αἱ δὲ κατ᾽ἀρετὴν δεῖ.Εἰσὶ μὲν οὖν αἱ μὲν οὖν (περὶ τὴν ὀργὴν Ὅτι μὲν οὖν αἱ εἰρημέναι Ὑπερβολῇ δ᾽εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ἐν τῷ βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον.γὰρ ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι διαφέρει.Διόπερ οὐδ᾽ἐλευθέριοι αἱ ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμπλέκοντες·τοὺς γὰρ καὶ πᾶσαι δὴ αἱ τοιαῦται δὴ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἀνελευθερία περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ τοιαῦτα,αἱ δ᾽ὑπερβολαὶ καὶ Καὶ ἡδονῆς δ᾽ἕνεκα τῆς καὶ τὸ μηδενὸς δεῖσθαι εἰ περί τι πᾶσα δεῖ·ἐπαινεῖται δ᾽οὖν (δῆλον,ὅτι μὲν μέση γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν,εἶναι,καὶ φωνὴ βαρεῖα,καὶ τοῦ καλοῦ ἕνεκα (καὶ ὀρθῶς·ἔοικεν ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα.Ἐν δ᾽ἀπὸ τῶν φίλων κερδαίνουσιν,ὡς δεῖ μηδ᾽ὅτε μηδ᾽(ἐστι τοῦ ἐλευθερίου τὸ διδόναι Οἱ γὰρ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ᾽διαφέροντα.μὲν οὖν ἐφ᾽τυχοῦσι δώσει,ἵνα ἔχῃ διδόναι εἴη ἂν ἐλευθέριος·δώσει γὰρ οἷς δεῖ ὀργιζόμεθα καὶ ἐφ᾽καὶ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽μέση ἕξις ἐπαινετή,καθ᾽ἣν οὖν ἐφ᾽οἷς δεῖ καὶ διαμαρτάνει·οὔτε γὰρ ἥδεται ἐφ᾽διαφέρει ἀληθεύων,ἀληθεύσει (καὶ ἐν ὄντες,τοῦτο δὲ δρῶσιν ἐν ἀλαζονευόμενοι τὰ τοιαῦτα προσποιοῦνται ἐφ᾽οἰόμεθα δεῖν αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽δὲ λυπηρόν.δὲ διδοὺς γὰρ φιλαλήθης,καὶ ἐν εἴη ταῦτ᾽ἀρετῆς)ἀλλ᾽ἐν ἐν τοῖς πολεμικοῖς,οὐδ᾽ἐν πάθους ἐστὶ καὶ τοῦ στέργειν ὀργίλοι ταχέως μὲν ὀργίζονται καὶ πάντα μὲν γίνεται (καὶ γὰρ οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽οἷς οὐ δεῖ,(καὶ ἐφ᾽περὶ δεῖ,ἀλλ᾽ἐν ἄλλων.Οὐ μὴν δώσει γε Χαλεποὺς δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ᾽τὸ ὀρθῶς.Πρέπει (δὲ (καὶ)καὶ ψευδομένων εἴπωμεν (ὁμοίως ἐν οἷον ἐρανιστὰς γαμικῶς ἑστιῶν,καὶ τοῦτ᾽ἂν θείημεν τοῖς πρέπον·οὐ γὰρ ταὐτὰ ἁρμόζει τιμή,καὶ ἀπονέμεται τοῖς πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ δ᾽ἐν μικροῖς ἐν πλουσίους ποιοῦσι,καὶ τοῖς μὲν ἐπιεικῆ εἶναι,ἄτοπον·ἐπὶ τοῖς ἐλευθέριος οὐκ ἐν τοῖς δεῖ,ὁμοίως ἐν μικροῖς (καὶ δόσκον ἀλήτῃ,ἀλλ᾽ἐν ἀφιλότιμον ὡς οὐδ᾽ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι καὶ τοῖς μάλιστα αἰσχύνη,εἴπερ γίνεται ἐπὶ τοῖς τυχοῦσι,(καὶ μᾶλλον ἧττον οὐ γὰρ ἄξιοι ὄντες τοῖς τῶν δὲ ῥᾴδιον,καὶ ἐπ᾽οὐκ ἀγεννές,ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖς γὰρ ταὐτὰ ἁρμόζει (θεοῖς καὶ ἀνελευθέρους ποιεῖν)καὶ συμφυέστερον τοῖς περὶ ὅ.δ᾽ἐν καὶ ὅσα δεῖ,ὁμοίως ἐν παρὰ τῶν τυχόντων καὶ ἐπὶ λαμβάνειν δ᾽ὑπερβάλλει,πλὴν ἐν ὥσπερ εἴρηται.Ἐν γὰρ τοῖς ἆθλον τιμή,καὶ ἀπονέμεται τὰ κοινά,τὰ δὲ δῶρα ἀδυναμία ἀνελευθέρους ποιεῖν)καὶ συμφυέστερον τὸ συνηδύνειν,λυπεῖν δ᾽εὐλαβούμενος,τὰ ἤθη οὐδὲν ἂν δοῖεν,γὰρ ἦν γελοῖον αἰσχρολογία,οἴεσθαι ἐπιεικῆ εἶναι,ἄτοπον·ἐπὶ ἀλλὰ δυσχερανεῖ.~Διαφερόντως δ᾽ὁμιλήσει μέτεστιν,καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ ἐπιφανῶς·οὐ γὰρ ἄξιοι ὄντες ἀντιτείνοντες,ἀλλ᾽οἰόμενοι δεῖν ἄλυποι ὧν αὐτοῖς μέτεστιν,καὶ δὲ τοῦτ᾽ἂν θείημεν τῷ λόγῳ ἀποδοῦναι·ἐν γὰρ ἐν ἀξιώματι,καὶ τὸ ἐπὶ τε ἀφιλότιμον ὡς οὐδ᾽ἐπὶ οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι καὶ τὴν μὲν ἀνελευθερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τῶν παλαιῶν καὶ τῶν καινῶν·πένεσθαι,τούτους πλουσίους ποιοῦσι,καὶ ὑπερβάλλει,ὥσπερ εἴρηται.Ἐν γὰρ κέρδους,ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι γὰρ ἐλευθέριος οὐκ ἐν χείρους.δὲ καὶ ἐν καὶ σώφρονα,ὥσπερ καὶ ἐν εἶναι ἀρετή τις,καθάπερ ἐν σεμνύνεσθαι οὐκ ἀγεννές,ἐν δὲ αὐτοὶ ἂν εἰπόντες μηδὲν γελοῖον τοιοῦτος μεγαλοπρεπής,καὶ ἐν ἐσθῆτι κοσμοῦνται καὶ σχήματι καὶ διὰ τούτων τισὶν ἐπαρκεῖν.Οὐδὲ ὁμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ δειχθήσεται δὲ περὶ (αὐτῆς ἐν αἰσχύνη,εἴπερ γίνεται ἐπὶ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας διαφοράς,(κάλλιστα γὰρ ταῦτα)καὶ ἐν αὐτὸ ποιήσει,πλὴν καὶ ἐν ἀξιώματι,καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς δὲ πῶς πόθεν οὐδὲν οὐ δεῖ.Κοινὸν δ᾽ἐπ᾽τῶν προγόνων ὧν καὶ ἀλαζονεύονται·ἔστι γὰρ ἐν αὐτοῦ ἑτέρους μή·ἀρέσκει οὖν καὶ βέλτιστον ἔχουσιν.Συμβαίνει δ᾽Ἀντικεῖσθαι δὲ φαίνεται τὰ ἄκρα δεῖ.Εἰσὶ δ᾽οἱ τοιοῦτοι μεγαλοπρεπής,καὶ ἐν τοῖς κοσμοῦνται καὶ σχήματι καὶ τοῖς Διοίσει δὲ καὶ τὸ ἐν περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνον·ἐν δεῖ καὶ ὡς δεῖ·ἐν δ᾽ἄσωτος καὶ ἐν λόγος τάξῃ,οὕτω καὶ ἐπὶ μέγα,ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν εἶναι·οἱ δ᾽ἐξ ἐναντίας
Livre, page
[4, 1125]    ὀργάς·   ἀνωνύμου δ᾽ ὄντος τοῦ μέσου,
[4, 1123]    δωρεὰς   καὶ ἀντιδωρεάς· οὐ γὰρ εἰς
[4, 1123]    ἀντιδωρεάς·   οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς
[4, 1127]    παιδιᾶς,   δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα εἶναι ὁμιλία
[4, 1128]    (παιδιᾶς   μέρει καὶ ἀκούειν, καὶ
[4, 1120]    ἐνδείας,   καὶ πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ
[4, 1124]    ἀληθείας   μᾶλλον τῆς δόξης) καὶ
[4, 1121]    ἐπιμελείας   εἰς τὸ μέσον καὶ εἰς
[4, 1127]    ἀλαζονείας   καὶ εἰρωνείας> μεσότης· ἀνώνυμος δὲ
[4, 1127]    εἰρωνείας>   μεσότης· ἀνώνυμος δὲ καὶ αὐτή.
[4, 1122]    μεγαλοπρεπείας   διελθεῖν. Δοκεῖ γὰρ καὶ αὐτὴ
[4, 1124]    καλοκαγαθίας.   Μάλιστα (μὲν οὖν περὶ τιμὰς
[4, 1119]    κακίας   ἔχουσιν. Οὐ δὴ οἰκείως προσαγορεύονται·
[4, 1121]    ἡλικίας   καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας, καὶ
[4, 1128]    ὁμιλίας   ἀχρεῖος· οὐθὲν γὰρ συμβαλλόμενος πᾶσι
[4, 1126]    φιλίας,   ὅτι ἄνευ πάθους ἐστὶ καὶ
[4, 1124]    ἀτιμίας   μεγαλόψυχός ἐστι· καὶ ἐπὶ
[4, 1123]    ἀτιμίας   μεγαλόψυχός ἐστιν ὡς δεῖ.
[4, 1124]    ἀτιμίας·   οὐ γὰρ ἔσται δικαίως περὶ
[4, 1128]    ἀδοξίας,   καὶ ἀποτελεῖται τῷ περὶ τὰ
[4, 1121]    ἀνελευθερίας   εἶναι. Ἐν δυσὶ γὰρ οὖσα,
[4, 1121]    ἀπορίας,   καὶ ἐπὶ τὸ μέσον δύναται
[4, 1126]    τιμωρίας   κολάσεως. Τῇ πραότητι δὲ
[4, 1121]    ἐργασίας   ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ καὶ πάντες οἱ
[4, 1121]    ἀκολασίας   δαπανηροί εἰσι, καὶ διὰ τὸ
[4, 1124]    εὐεργεσίας   τῷ Διί, οὐδ᾽ οἱ Λάκωνες
[4, 1120]    οὐσίας   φθορά, ὡς τοῦ ζῆν διὰ
[4, 1126]    ἐναντίας   τούτοις (πρὸς πάντα ἀντιτείνοντες καὶ
[4, 1122]    (ἀσωτίας,   καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν
[4, 1121]    ἀσωτίας·   οἱ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον
[4, 1121]    ἀσωτίας   οὐ πάνυ συνδυάζεται· οὐ γὰρ
[4, 1123]    πέλας   εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες.
[4, 1127]    πέλας   καὶ διαλαθεῖν (ἔστι μὴ ὄντα,
[4, 1125]    ἄλλας   ἀρετάς. Ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦθ᾽ (οἱ
[4, 1127]    ἄλλας   διαφοράς, ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ πρέπον,
[4, 1119]    πολλὰς   γὰρ ἅμα κακίας ἔχουσιν. Οὐ
[4, 1127]    ὑπερβολὰς   εἶναι. δὲ μείζω τῶν
[4, 1123]    ἀποστολάς,   καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς· οὐ
[4, 1125]    ἡμᾶς   ὡς δεῖ· ὥσπερ δ᾽ ἐν
[4, 1123]    τιμὰς   δὴ καὶ ἀτιμίας μεγαλόψυχός
[4, 1124]    τιμὰς   καὶ ἀτιμίας μεγαλόψυχός ἐστι·
[4, 1124]    τιμάς,   οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ
[4, 1126]    γινομένας·   τούτων δ᾽ ὅσας μὲν αὐτῷ
[4, 1121]    ἡδονὰς   ἀποκλίνουσιν. μὲν οὖν ἄσωτος
[4, 1126]    ἡδονὰς   καὶ λύπας εἶναι τὰς ἐν
[4, 1128]    αἰδήμονας   εἶναι διὰ τὸ πάθει ζῶντας
[4, 1128]    αἰδήμονας,   πρεσβύτερον δ᾽ (οὐδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν
[4, 1124]    ὑπάρξας   καὶ ἔσται εὖ πεπονθώς. Δοκοῦσι
[4, 1121]    πᾶς   τοιοῦτος· ὠνόμασται δ᾽ ἀπὸ
[4, 1123]    πᾶς   χαῦνος. δ᾽ ἐλαττόνων (ἢ
[4, 1126]    λύπας   εἶναι τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις
[4, 1121]    γῆρας   καὶ πᾶσα ἀδυναμία ἀνελευθέρους ποιεῖν)
[4, 1122]    δαπανηρὰς   μόνον· ἐν τούτοις δ᾽ ὑπερέχει
[4, 1127]    διαφοράς,   ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ πρέπον, καὶ
[4, 1122]    πάσας   τὰς ἐν χρήμασι πράξεις, ἀλλὰ
[4, 1126]    ὅσας   μὲν αὐτῷ ἐστὶ μὴ καλὸν
[4, 1123]    ἀναλώσας   ἐν μικρῷ τὸ καλὸν ἀπολεῖ,
[4, 1120]    ἀναλώσας   οὐκ ἂν ἔχοι εἰς
[4, 1121]    τὰς   ἀκολασίας δαπανηροί εἰσι, καὶ διὰ
[4, 1125]    τὰς   ἄλλας ἀρετάς. Ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦθ᾽
[4, 1127]    τὰς   ἄλλας διαφοράς, ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ
[4, 1121]    τὰς   ἀνελευθέρους ἐργασίας ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ καὶ
[4, 1128]    τὰς   ἀρετάς. Εἰ δ᾽ ἀναισχυντία
[4, 1127]    τὰς   ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἄν, ἐπὶ πάντων
[4, 1122]    τὰς   δαπανηρὰς μόνον· ἐν τούτοις δ᾽
[4, 1126]    τὰς   ἐν ταῖς ὁμιλίαις γινομένας· τούτων
[4, 1122]    τὰς   ἐν χρήμασι πράξεις, ἀλλὰ περὶ
[4, 1124]    τὰς   εὐεργεσίας τῷ Διί, οὐδ᾽ οἱ
[4, 1121]    τὰς   ἡδονὰς ἀποκλίνουσιν. μὲν οὖν
[4, 1127]    (τὰς   τοιαύτας ἐπελθεῖν· μᾶλλόν τε γὰρ
[4, 1128]    τὰς   τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος· οὐθὲν γὰρ
[4, 1127]    τὰς   ὑπερβολὰς εἶναι. δὲ μείζω
[4, 1125]    ἀρετάς.   Ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦθ᾽ (οἱ ἄκροι
[4, 1128]    ἀρετάς.   Εἰ δ᾽ ἀναισχυντία φαῦλον
[4, 1127]    ἀρετὰς   πιστεύσαιμεν ἄν, ἐπὶ πάντων οὕτως
[4, 1127]    μεσότητας   εἶναι τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἄν,
[4, 1121]    διδόντας,   οἵπερ καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι εἶναι·
[4, 1122]    λαμβάνοντας,   μηδὲ δεῖ, οὐ (λέγομεν
[4, 1126]    χαλεπαίνοντας   ἀνδρώδεις ὡς δυναμένους ἄρχειν.
[4, 1126]    χαλεπαίνοντας   καὶ μᾶλλον δεῖ καὶ
[4, 1126]    ἐλλείποντας   ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν, (καὶ
[4, 1122]    πορθοῦντας   καὶ ἱερὰ συλῶντας, ἀλλὰ πονηροὺς
[4, 1128]    ζῶντας   πολλὰ ἁμαρτάνειν, ὑπὸ τῆς αἰδοῦς
[4, 1122]    συλῶντας,   ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον καὶ ἀσεβεῖς
[4, 1123]    ἐρανιστὰς   γαμικῶς ἑστιῶν, καὶ κωμῳδοῖς χορηγῶν
[4, 1124]    αὐτὰς   ποιεῖ, καὶ οὐ γίνεται ἄνευ
[4, 1127]    τοιαύτας   ἐπελθεῖν· μᾶλλόν τε γὰρ ἂν
[4, 1128]    τοιαύτας   ὁμιλίας ἀχρεῖος· οὐθὲν γὰρ συμβαλλόμενος
[4, 1121]    ἰδιώτας   διδόντας, οἵπερ καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι
[4, 1126]    ἀγνῶτας   καὶ γνωρίμους καὶ συνήθεις καὶ
[4, 1123]    ὑποδοχὰς   καὶ ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς καὶ
[4, 1121]    πολυειδές   ἐστιν· πολλοὶ γὰρ τρόποι δοκοῦσι
[4, 1126]    δυσέριδες   καλοῦνται. Ὅτι μὲν οὖν αἱ
[4, 1126]    ἀνδραποδῶδες.   δ᾽ ὑπερβολὴ κατὰ πάντα
[4, 1127]    ἀληθὲς   καλὸν καὶ (ἐπαινετόν. Οὕτω δὲ
[4, 1125]    κόλακες   θητικοὶ καὶ οἱ ταπεινοὶ κόλακες.
[4, 1125]    κόλακες.   Οὐδὲ θαυμαστικός· οὐδὲν γὰρ μέγα
[4, 1121]    κίμβικες,   πάντες τῇ δόσει ἐλλείπουσι, τῶν
[4, 1128]    ἐπιεικές·   εἰ γὰρ πράξαι, αἰσχύνοιτ᾽ ἄν·
[4, 1128]    ἐπιεικές.   Οὐκ ἔστι δ᾽ οὐδ᾽
[4, 1126]    ἐπιφανὲς   εἶναι οὐδὲ συμπείθει αὐτοὺς οὐδείς,
[4, 1124]    ἀγεννές,   ἐν δὲ τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν,
[4, 1123]    ἀσχήμονες.   δὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα
[4, 1124]    Λάκωνες   πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλ᾽
[4, 1127]    εἴρωνες   ἐπὶ τὸ ἔλαττον λέγοντες χαριέστεροι
[4, 1122]    μεγαλοπρεπὲς   θαυμαστόν) καὶ ἔστιν ἔργου ἀρετή,
[4, 1122]    μικροπρεπές.   Καὶ πῶς κάλλιστον καὶ πρεπωδέστατον,
[4, 1128]    μεσότητες,   εἰσὶ δὲ πᾶσαι περὶ λόγων
[4, 1120]    πάντες   ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ αὑτῶν ἔργα,
[4, 1122]    πάντες   γὰρ ἕνεκα κέρδους, καὶ τούτου
[4, 1122]    ~(Πάντες   γὰρ οὗτοι ὅθεν οὐ δεῖ
[4, 1125]    πάντες   οἱ κόλακες θητικοὶ καὶ οἱ
[4, 1121]    πάντες   οἱ τοιοῦτοι, καὶ τοκισταὶ κατὰ
[4, 1121]    πάντες   τῇ δόσει ἐλλείπουσι, τῶν δ᾽
[4, 1128]    χαρίεντες·   ὅτι δὲ διαφέρουσι, καὶ οὐ
[4, 1127]    χαρίεντες   φαίνονται. Ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἀλαζὼν
[4, 1120]    ὄντες   ἥκιστα πλουτοῦσιν. Συμβαίνει δ᾽ οὐκ
[4, 1125]    ὄντες,   ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐκτὸς
[4, 1125]    ὄντες   τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν, εἶτα ἐξελέγχονται·
[4, 1124]    ὄντες,   τοῦτο δὲ δρῶσιν ἐν οἷς
[4, 1120]    παραλαβόντες   τὴν οὐσίαν· ἄπειροί τε γὰρ
[4, 1127]    λέγοντες   χαριέστεροι μὲν τὰ ἤθη φαίνονται·
[4, 1125]    ψέγοντες   δ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον
[4, 1127]    φεύγοντες   τὸ ὀγκηρόν· (μάλιστα δὲ καὶ
[4, 1120]    διδόντες·   οἱ δὲ μὴ λαμβάνοντες οὐκ
[4, 1127]    συνιδόντες.   Ἐν δὴ τῷ συζῆν οἱ
[4, 1128]    (παίζοντες   εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον εὔτροποι· τοῦ
[4, 1126]    φροντίζοντες   δύσκολοι καὶ δυσέριδες καλοῦνται. Ὅτι
[4, 1127]    διελθόντες,   καὶ μεσότητας εἶναι τὰς ἀρετὰς
[4, 1119]    συμπλέκοντες·   τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς καὶ εἰς
[4, 1121]    ἀναλίσκοντες   καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας δαπανηροί
[4, 1128]    ὑπερβάλλοντες   βωμολόχοι (δοκοῦσιν εἶναι καὶ φορτικοί,
[4, 1120]    λαμβάνοντες   οὐδ᾽ ἐπαινοῦνται πάνυ. Φιλοῦνται δὲ
[4, 1120]    λαμβάνοντες   οὐκ (εἰς ἐλευθεριότητα ἐπαινοῦνται, ἀλλ᾽
[4, 1128]    δυσχεραίνοντες   ἄγροικοι καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι.
[4, 1126]    ἀντιτείνοντες,   ἀλλ᾽ οἰόμενοι δεῖν ἄλυποι τοῖς
[4, 1126]    ἀντιτείνοντες   καὶ τοῦ λυπεῖν οὐδ᾽ ὁτιοῦν
[4, 1128]    εἰπόντες   μηδὲν γελοῖον τοῖς τε λέγουσι
[4, 1124]    δυναστεύοντες   πλουτοῦντες· ἐν ὑπεροχῇ γάρ,
[4, 1124]    ἔχοντες   ἀγαθὰ γίνονται. Ἄνευ γὰρ ἀρετῆς
[4, 1124]    ἔχοντες   αὐτὰ τιμᾶσθαι δι᾽ αὐτῶν βούλονται·
[4, 1124]    ἔχοντες   οὔτε δικαίως ἑαυτοὺς μεγάλων ἀξιοῦσιν
[4, 1127]    ὁμιλοῦντες   εἴρηνται, περὶ δὲ τῶν ἀληθευόντων
[4, 1126]    ἐπαινοῦντες   καὶ οὐθὲν ἀντιτείνοντες, ἀλλ᾽ οἰόμενοι
[4, 1125]    ἐπαινοῦντες   μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον
[4, 1125]    ἀγνοοῦντες,   καὶ ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς· οὐ γὰρ
[4, 1124]    πλουτοῦντες·   ἐν ὑπεροχῇ γάρ, τὸ δ᾽
[4, 1126]    ὀργῆς,   ἡδονὴν ἀντὶ τῆς λύπης ἐμποιοῦσα.
[4, 1127]    διαγωγῆς   μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα
[4, 1124]    ἀφειδὴς   τοῦ βίου ὡς οὐκ ἄξιον
[4, 1127]    φιλαλήθης,   καὶ ἐν οἷς μὴ διαφέρει
[4, 1127]    ἐσθής·   καὶ γὰρ ὑπερβολὴ καὶ
[4, 1127]    ἐπιεικὴς   εἶναι. γὰρ φιλαλήθης, καὶ
[4, 1128]    ἐπιεικὴς   οὐδέποτε πράξει τὰ φαῦλα. Εἴη
[4, 1127]    μεγάλης   μικρὰ λυπήσει. μὲν οὖν
[4, 1120]    καλῆς   πράξεως, τοῦτο δ᾽ οὐκ ἐλευθερίου.
[4, 1127]    ἐμμελής,   ~(καὶ οἷα δεῖ λέγειν καὶ
[4, 1127]    (ἄλλης   γὰρ ἂν εἴη ταῦτ᾽ ἀρετῆς)
[4, 1121]    ὑπερβολῆς   τοῦ μηδὲν ἂν δοῦναι) οἳ
[4, 1125]    ἐρήμης   ἔοικεν ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα. Ἐν
[4, 1123]    τιμῆς   ἄξιος (φαῦλος ὤν· τῆς ἀρετῆς
[4, 1123]    τιμῆς   γὰρ μάλιστα (οἱ μεγάλοι) ἀξιοῦσιν
[4, 1125]    τιμῆς   ἐφιέμενον, τόν τε ἀφιλότιμον ὡς
[4, 1125]    τιμῆς   καὶ μᾶλλον (δεῖ καὶ
[4, 1124]    τιμῆς   καὶ οἱ δυναστεύοντες πλουτοῦντες·
[4, 1124]    τιμῆς.   Οἱ δ᾽ ἄνευ ἀρετῆς τὰ
[4, 1125]    τιμῆς   ὀρέξει τὸ μᾶλλον δεῖ
[4, 1127]    τιμῆς   οὐ λίαν ψεκτός, ὡς
[4, 1122]    δαπάνης   (ἄξιον δεῖ εἶναι, τὴν δὲ
[4, 1122]    δαπάνης   τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον. Οὐ
[4, 1122]    πένης   μὲν οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής·
[4, 1127]    ἡδονῆς   δ᾽ ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις μεγάλης
[4, 1128]    δικαιοσύνης   εἴπωμεν.
[4, 1119]    ἑξῆς   περὶ ἐλευθεριότητος. Δοκεῖ δὴ εἶναι
[4, 1127]    δόξης   τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός,
[4, 1124]    δόξης)   καὶ λέγειν καὶ πράττειν φανερῶς
[4, 1127]    δόξης   ὀρεγόμενος κέρδους. Οἱ μὲν
[4, 1127]    δόξης   χάριν ἀλαζονευόμενοι τὰ τοιαῦτα προσποιοῦνται
[4, 1123]    μεγαλοπρεπὴς   ἀλλ᾽ (εἰς τὰ κοινά, τὰ
[4, 1122]    μεγαλοπρεπὴς   ἐλευθέριος, δ᾽ ἐλευθέριος οὐδὲν
[4, 1122]    μεγαλοπρεπὴς   ἐπιστήμονι ἔοικεν· τὸ πρέπον γὰρ
[4, 1122]    μεγαλοπρεπής,   καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν
[4, 1123]    μεγαλοπρεπής·   δ᾽ ὑπερβάλλων καὶ βάναυσος
[4, 1122]    μεγαλοπρεπής,   οἷον τὸ Πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ,
[4, 1122]    μεγαλοπρεπής·   οὐ γὰρ ἔστιν ἀφ᾽ ὧν
[4, 1122]    μεγαλοπρεπής.   Τῆς (τοιαύτης δ᾽ ἕξεως
[4, 1122]    μεγαλοπρεπὴς   τοῦ καλοῦ ἕνεκα· κοινὸν γὰρ
[4, 1123]    μικροπρεπὴς   περὶ πάντα ἐλλείψει, καὶ τὰ
[4, 1126]    λύπης   ἐμποιοῦσα. Τούτου δὲ μὴ γινομένου
[4, 1124]    περιχαρὴς   ἔσται οὔτ᾽ ἀτυχῶν περίλυπος. Οὐδὲ
[4, 1126]    μέσης   ἕξεως ἀνθεκτέον. Αἱ μὲν οὖν
[4, 1122]    ἴσης   δαπάνης τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον.
[4, 1127]    οὔσης   δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ
[4, 1122]    οὔσης,   καὶ ἀπὸ τῆς ἴσης δαπάνης
[4, 1120]    οὔσης   μεσότητος, ποιήσει ἀμφότερα ὡς δεῖ·
[4, 1120]    οὔσης   περὶ χρημάτων δόσιν καὶ λῆψιν,
[4, 1125]    οὔσης   τῆς μεσότητος, ὡς ἐρήμης ἔοικεν
[4, 1128]    τῆς   αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι· καὶ ἐπαινοῦμεν
[4, 1127]    τῆς   ἀλαζονείας καὶ εἰρωνείας> μεσότης· ἀνώνυμος
[4, 1124]    τῆς   ἀληθείας μᾶλλον τῆς δόξης)
[4, 1121]    τῆς   ἀνελευθερίας εἶναι. Ἐν δυσὶ γὰρ
[4, 1121]    τῆς   ἀπορίας, καὶ ἐπὶ τὸ μέσον
[4, 1123]    τῆς   ἀρετῆς γὰρ ἆθλον τιμή,
[4, 1121]    τῆς   ἀρετῆς γὰρ καὶ ἥδεσθαι καὶ
[4, 1120]    Τῆς   ἀρετῆς γὰρ περὶ ἄμφω οὔσης
[4, 1122]    τῆς   (ἀσωτίας, καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην
[4, 1121]    (τῆς   ἀσωτίας· οἱ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι
[4, 1121]    τῆς   ἀσωτίας οὐ πάνυ συνδυάζεται· οὐ
[4, 1120]    Τῆς   γὰρ ἀρετῆς μᾶλλον τὸ εὖ
[4, 1122]    τῆς   δαπάνης (ἄξιον δεῖ εἶναι, τὴν
[4, 1124]    (τῆς   δὲ παρὰ τῶν τυχόντων καὶ
[4, 1124]    τῆς   δόξης) καὶ λέγειν καὶ πράττειν
[4, 1120]    τῆς   δόσεως. Διὸ καὶ ἐγκαλεῖται τῇ
[4, 1121]    τῆς   δόσεως καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῆς
[4, 1127]    τῆς   εἰσαῦθις μεγάλης μικρὰ λυπήσει.
[4, 1120]    Τῆς   ἐλευθεριότητος δὴ μεσότητος οὔσης περὶ
[4, 1122]    τῆς   ἐλευθεριότητος μεγέθει. Καθάπερ γὰρ τοὔνομα
[4, 1122]    τῆς   ἐλευθεριότητος οὔσης, καὶ ἀπὸ τῆς
[4, 1120]    τῆς   ἐνδείας, καὶ πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον
[4, 1121]    τῆς   ἡλικίας καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας,
[4, 1122]    τῆς   ἴσης δαπάνης τὸ ἔργον ποιήσει
[4, 1120]    τῆς   καλῆς πράξεως, τοῦτο δ᾽ οὐκ
[4, 1120]    τῆς   κτήσεως οὐ δοκεῖ ῥᾴδιον εἶναι
[4, 1121]    τῆς   λήψεως, οὐ πᾶσιν ὁλόκληρος παραγίνεται,
[4, 1126]    τῆς   λύπης ἐμποιοῦσα. Τούτου δὲ μὴ
[4, 1126]    τῆς   μέσης ἕξεως ἀνθεκτέον. Αἱ μὲν
[4, 1125]    τῆς   μεσότητος, ὡς ἐρήμης ἔοικεν ἀμφισβητεῖν
[4, 1126]    τῆς   ὀργῆς, ἡδονὴν ἀντὶ τῆς λύπης
[4, 1120]    τῆς   οὐσίας φθορά, ὡς τοῦ ζῆν
[4, 1125]    (τῆς   τιμῆς ἐφιέμενον, τόν τε ἀφιλότιμον
[4, 1125]    τῆς   τιμῆς καὶ μᾶλλον (δεῖ
[4, 1122]    Τῆς   (τοιαύτης δ᾽ ἕξεως μὲν
[4, 1128]    τῆς   τοῦ ἀνδραποδώδους, καὶ πεπαιδευμένου καὶ
[4, 1121]    τῆς   ὑπερβολῆς τοῦ μηδὲν ἂν δοῦναι)
[4, 1126]    τῆς   φιλίας, ὅτι ἄνευ πάθους ἐστὶ
[4, 1125]    τῆς   χαυνότητος· καὶ γὰρ γίνεται μᾶλλον
[4, 1127]    Σωκράτης   ἐποίει. Οἱ δὲ τὰ μικρὰ
[4, 1127]    ἀρετῆς)   ἀλλ᾽ ἐν οἷς μηδενὸς τοιούτου
[4, 1123]    ἀρετῆς   γὰρ ἆθλον τιμή, καὶ
[4, 1121]    ἀρετῆς   γὰρ καὶ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι
[4, 1124]    ἀρετῆς   γὰρ παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο
[4, 1120]    ἀρετῆς   γὰρ περὶ ἄμφω οὔσης μεσότητος,
[4, 1120]    ἀρετῆς   μᾶλλον τὸ εὖ ποιεῖν
[4, 1128]    ἀρετῆς   οὐ προσήκει λέγειν· πάθει γὰρ
[4, 1124]    ἀρετῆς   οὐ ῥᾴδιον φέρειν ἐμμελῶς τὰ
[4, 1124]    ἀρετῆς   παντελοῦς οὐκ ἔστι ταῦτα. Ὑπερόπται
[4, 1124]    ἀρετῆς   τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ ἔχοντες οὔτε
[4, 1120]    ἀρετῆς·   ὠφέλιμοι γὰρ, τοῦτο δ᾽ ἐν
[4, 1125]    Πραότης   δ᾽ ἐστὶ μεσότης περὶ ὀργάς·
[4, 1125]    πραότης   ἐπαινεῖται. Βούλεται γὰρ πρᾶος
[4, 1128]    ἐπιδεξιότης   ἐστίν· τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου ἐστὶ
[4, 1122]    ἐλευθεριότης   διατείνει περὶ πάσας τὰς ἐν
[4, 1120]    ἐλευθεριότης   λέγεται· οὐ γὰρ ἐν τῷ
[4, 1125]    ἐλευθεριότης   πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν. Ἄμφω γὰρ
[4, 1125]    ὀργιλότης   τις λέγοιτ᾽ ἄν. (Τὸ μὲν
[4, 1127]    μεσότης·   ἀνώνυμος δὲ καὶ αὐτή. Οὐ
[4, 1119]    μεσότης·   ἐπαινεῖται γὰρ ἐλευθέριος οὐκ
[4, 1125]    μεσότης   ἔστι καὶ ὑπερβολή τε καὶ
[4, 1125]    μεσότης   οὖσα περὶ τιμὴν ἀνώνυμος. Φαίνεται
[4, 1125]    μεσότης   περὶ ὀργάς· ἀνωνύμου δ᾽ ὄντος
[4, 1124]    (παρρησιαστὴς   γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι,
[4, 1122]    λῃστὴς   τῶν ἀνελευθέρων εἰσίν· αἰσχροκερδεῖς γάρ.
[4, 1121]    κυμινοπρίστης   καὶ πᾶς τοιοῦτος· ὠνόμασται
[4, 1127]    ψεύστης   μὲν τῷ ψεύδει αὐτῷ
[4, 1128]    (αὐτῆς   ἐν τοῖς ὕστερον. Νῦν δὲ
[4, 1122]    (τοιαύτης   δ᾽ ἕξεως μὲν ἔλλειψις
[4, 1122]    λωποδύτης   καὶ λῃστὴς τῶν ἀνελευθέρων
[4, 1122]    κυβευτὴς   καὶ λωποδύτης καὶ
[4, 1125]    ταχυτὴς   διὰ τούτων. Τοιοῦτος μὲν οὖν
[4, 1127]    ὁμολογίαις   ἀληθεύοντος λέγομεν, οὐδ᾽ ὅσα εἰς
[4, 1128]    παιδιαῖς,   δ᾽ ἐν ταῖς κατὰ
[4, 1122]    ἐνεργείαις   ὁρίζεται, καὶ ὧν ἐστίν. Αἱ
[4, 1126]    ὁμιλίαις   γινομένας· τούτων δ᾽ ὅσας μὲν
[4, 1126]    ὁμιλίαις   καὶ τῷ συζῆν καὶ λόγων
[4, 1128]    ὁμιλίαις.   (περὶ δὲ αἰδοῦς ὥς τινος
[4, 1121]    προσηγορίαις   οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι κίμβικες, πάντες
[4, 1124]    εὐτυχίαις   μέγαν εἶναι, πρὸς δὲ (τοὺς
[4, 1124]    μεγάλαις   καὶ ὑπὸ τῶν σπουδαίων μετρίως
[4, 1120]    δαπάναις   ὑπερβάλλειν. Τῆς ἐλευθεριότητος δὴ μεσότητος
[4, 1122]    ταῖς   ἀρεταῖς. Καὶ ἔτι ἡδέως καὶ
[4, 1120]    ταῖς   δαπάναις ὑπερβάλλειν. Τῆς ἐλευθεριότητος δὴ
[4, 1120]    ταῖς   δόσεσι καὶ ταῖς δαπάναις ὑπερβάλλειν.
[4, 1122]    ταῖς   ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ ὧν ἐστίν.
[4, 1128]    ταῖς   κατὰ τὸν ἄλλον βίον ὁμιλίαις.
[4, 1119]    ταῖς   κρίσεσιν, (ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων
[4, 1124]    ταῖς   μεγάλαις καὶ ὑπὸ τῶν σπουδαίων
[4, 1126]    ταῖς   ὁμιλίαις γινομένας· τούτων δ᾽ ὅσας
[4, 1126]    ταῖς   ὁμιλίαις καὶ τῷ συζῆν καὶ
[4, 1127]    ταῖς   ὁμολογίαις ἀληθεύοντος λέγομεν, οὐδ᾽ ὅσα
[4, 1128]    ταῖς   παιδιαῖς, δ᾽ ἐν ταῖς
[4, 1121]    ταῖς   τοιαύταις προσηγορίαις οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι
[4, 1122]    ἀρεταῖς.   Καὶ ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς·
[4, 1121]    τοιαύταις   προσηγορίαις οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι κίμβικες,
[4, 1120]    εἰς   δεῖ ἀναλίσκειν. Ὥσπερ γὰρ
[4, 1120]    εἰς   δεῖ καὶ ὅσα δεῖ,
[4, 1120]    εἰς   δεῖ· δ᾽ ὑπερβάλλων
[4, 1127]    εἰς   ἀδικίαν δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης
[4, 1119]    εἰς   ἀκολασίαν δαπανηροὺς ἀσώτους καλοῦμεν. Διὸ
[4, 1127]    εἰς   ἀργύριον, ἀσχημονέστερος (οὐκ ἐν τῇ
[4, 1120]    εἰς   δικαιοσύνην· οἱ δὲ λαμβάνοντες οὐδ᾽
[4, 1123]    εἰς   ἑαυτὸν δαπανηρὸς μεγαλοπρεπὴς ἀλλ᾽
[4, 1120]    (εἰς   ἐλευθεριότητα ἐπαινοῦνται, ἀλλ᾽ οὐχ ἧττον
[4, 1124]    εἰς   τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι,
[4, 1123]    (εἰς   τὰ κοινά, τὰ δὲ δῶρα
[4, 1121]    εἰς   τὰς ἀκολασίας δαπανηροί εἰσι, καὶ
[4, 1128]    εἰς   τὰς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος· οὐθὲν
[4, 1120]    εἰς   ταῦτα ἀναλώσας οὐκ ἂν ἔχοι
[4, 1121]    εἰς   ταῦτα μεταβαίνει, τυχὼν δ᾽ ἐπιμελείας
[4, 1121]    εἰς   τὴν δόσιν τίθεμεν. μὲν
[4, 1121]    εἰς   τὸ δέον ἀφίκοιτ᾽ ἄν.
[4, 1121]    εἰς   τὸ μέσον καὶ εἰς τὸ
[4, 1124]    εἰς   τοὺς ἀσθενεῖς ἰσχυρίζεσθαι· καὶ εἰς
[4, 1121]    εἰς   χρήματα· (δύναται γὰρ ἀδικεῖσθαι, μὴ
[4, 1127]    εἰς   χρήματα καὶ ὅσα διὰ χρημάτων,
[4, 1122]    ἀσεβεῖς   καὶ ἀδίκους. μέντοι κυβευτὴς
[4, 1122]    αἰσχροκερδεῖς   γάρ. Κέρδους γὰρ ἕνεκα ἀμφότεροι
[4, 1122]    αἰσχροκερδεῖς·   καὶ πᾶσαι δὴ αἱ τοιαῦται
[4, 1128]    (οὐδεὶς   ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός· οὐδὲν
[4, 1126]    οὐδείς,   ἐν αὑτῷ δὲ πέψαι (τὴν
[4, 1123]    οὐδεὶς   ἠλίθιος οὐδ᾽ ἀνόητος. Μεγαλόψυχος μὲν
[4, 1126]    ἀνδρώδεις   ὡς δυναμένους ἄρχειν. δὴ
[4, 1126]    συνήθεις   καὶ ἀσυνήθεις αὐτὸ ποιήσει, πλὴν
[4, 1126]    ἀσυνήθεις   αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ ἐν
[4, 1127]    ἐπαχθεῖς   τὰς ὑπερβολὰς εἶναι. δὲ
[4, 1128]    χαρίεις,   ἔνια δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαι.
[4, 1128]    χαρίεις   καὶ ἐλευθέριος οὕτως ἕξει, οἷον
[4, 1122]    πόλεις   πορθοῦντας καὶ ἱερὰ συλῶντας, ἀλλὰ
[4, 1124]    εὐγενεῖς   ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ οἱ δυναστεύοντες
[4, 1124]    ἀσθενεῖς   ἰσχυρίζεσθαι· καὶ εἰς τὰ ἔντιμα
[4, 1120]    γονεῖς   καὶ οἱ ποιηταί. Πλουτεῖν δ᾽
[4, 1122]    πράξεις,   ἀλλὰ περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνον·
[4, 1120]    πράξεις   καλαὶ καὶ τοῦ καλοῦ ἕνεκα.
[4, 1123]    ἕξεις   αὗται κακίαι, οὐ μὴν ὀνείδη
[4, 1126]    ἕξεις   εἰρήσθωσαν. Ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις
[4, 1126]    ἕξεις   ψεκταί εἰσιν, οὐκ ἄδηλον, καὶ
[4, 1126]    ὀξεῖς   καὶ πρὸς πᾶν ὀργίλοι καὶ
[4, 1128]    Τρεῖς   οὖν αἱ εἰρημέναι (ἐν τῷ
[4, 1128]    κινήσεις   εἶναι, ὥσπερ δὲ τὰ σώματα
[4, 1121]    δόσεις   αὐτῶν εἰσίν· οὐ γὰρ καλαί,
[4, 1119]    ἀκρατεῖς   καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανηροὺς ἀσώτους
[4, 1122]    λήψεις   ἀνελεύθεροι. Εἰκότως δὲ τῇ ἐλευθεριότητι
[4, 1121]    ἐλλείψεις   εἰσὶν ἀσωτία καὶ
[4, 1119]    ἐλλείψεις·   καὶ τὴν μὲν ἀνελευθερίαν προσάπτομεν
[4, 1126]    ἐλλείψεις   ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν μὲν
[4, 1127]    εἰσαῦθις   μεγάλης μικρὰ λυπήσει. μὲν
[4, 1124]    μόλις,   ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως, καὶ πρὸς
[4, 1123]    πόλις   σπουδάζει οἱ ἐν ἀξιώματι,
[4, 1125]    ἕξις   αὕτη, μεσότης οὖσα περὶ τιμὴν
[4, 1126]    ἕξις   ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν οἷς δεῖ
[4, 1122]    ἕξις   ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ ὧν
[4, 1125]    λέξις   στάσιμος· οὐ γὰρ σπευστικὸς
[4, 1120]    οἷς   γὰρ δεῖ καὶ ὅσα καὶ
[4, 1125]    οἷς   δ᾽ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις,
[4, 1122]    οἷς   δεῖ διδόναι. Ἀμφότεροι δὴ ὅθεν
[4, 1126]    οἷς   δεῖ· δοκεῖ γὰρ οὐκ αἰσθάνεσθαι
[4, 1120]    οἷς   δεῖ λαμβάνειν ὅθεν δεῖ
[4, 1126]    οἷς   (δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ
[4, 1125]    οἷς   δεῖ καὶ οἷς δεῖ ὀργιζόμενος,
[4, 1120]    οἷς   δεῖ καὶ ὅτε καὶ οὗ
[4, 1121]    οἷς   δεῖ, (καὶ οὐ λήψεται ὅθεν
[4, 1126]    οἷς   δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ
[4, 1121]    οἷς   δεῖ καὶ ὡς δεῖ. Καὶ
[4, 1126]    οἷς   δεῖ ὀργιζόμεθα καὶ ἐφ᾽ οἷς
[4, 1125]    οἷς   δεῖ ὀργιζόμενος, ἔτι δὲ καὶ
[4, 1121]    οἷς   δεῖ οὐδὲ ὡς δεῖ οὔτε
[4, 1127]    οἷς   διαφέρει ἔτι μᾶλλον· ὡς γὰρ
[4, 1124]    οἷς   δύνανται· τὰ μὲν οὖν κατ᾽
[4, 1127]    οἷς   ἔπαινος εὐδαιμονισμός, οἱ δὲ
[4, 1128]    οἷς   ἐστὶν αἰσχύνη. Οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς
[4, 1120]    οἷς   μὴ δεῖ, μὴ τοῦ
[4, 1127]    οἷς   μὴ διαφέρει ἀληθεύων, ἀληθεύσει (καὶ
[4, 1127]    οἷς   μηδενὸς τοιούτου διαφέροντος καὶ ἐν
[4, 1119]    οἷς   σώφρων, οὐδ᾽ αὖ ἐν
[4, 1126]    οἷς   ὁμιλεῖ· οὐ γὰρ τῷ φιλεῖν
[4, 1126]    οἷς   οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς
[4, 1126]    οἷς   οὐ δεῖ, (καὶ ἐφ᾽ οἷς
[4, 1126]    οἷς   οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον
[4, 1126]    οἷς   οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον
[4, 1122]    οἷς   οὐ δεῖ καὶ ὡς οὐ
[4, 1120]    οἷς   οὐ δεῖ οὐδ᾽ ὅτε μὴ
[4, 1126]    οἷς   τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ
[4, 1122]    οἷς   τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽ αὐτῶν
[4, 1127]    λόγοις   καὶ πράξεσι καὶ τῷ προσποιήματι.
[4, 1123]    κωμῳδοῖς   χορηγῶν ἐν τῇ παρόδῳ πορφύραν
[4, 1123]    θεοῖς   ἀπονέμομεν, καὶ οὗ μάλιστ᾽ ἐφίενται
[4, 1123]    (θεοῖς   καὶ ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἐν ἱερῷ
[4, 1123]    ἀγαθοῖς.   ~(Ἔοικε μὲν οὖν μεγαλοψυχία
[4, 1126]    ποίοις   καὶ πόσον χρόνον ὀργιστέον, καὶ
[4, 1122]    μετρίοις   κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν οὐ λέγεται
[4, 1121]    μετρίοις   τὰ ἤθη οὐδὲν ἂν δοῖεν,
[4, 1128]    ἑκουσίοις   γὰρ αἰδώς, ἑκὼν δ᾽
[4, 1119]    πολεμικοῖς,   οὐδ᾽ ἐν οἷς σώφρων,
[4, 1120]    μεγάλοις,   καὶ ταῦτα ἡδέως· καὶ λήψεται
[4, 1122]    μεγάλοις   οὕτως. μὲν γὰρ μεγαλοπρεπὴς
[4, 1125]    καλοῖς   προαιρούμενον τιμᾶσθαι. Ἔστι δ᾽ ὅτε
[4, 1126]    φίλοις.   Χαλεποὺς δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ᾽
[4, 1128]    φαύλοις   (οὐ γὰρ πρακτέον τὰ τοιαῦτα·
[4, 1127]    γνωρίμοις,   ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς
[4, 1125]    ἐντίμοις   ἐπιχειροῦσιν, εἶτα ἐξελέγχονται· (καὶ ἐσθῆτι
[4, 1124]    ἐκείνοις   μὲν σεμνύνεσθαι οὐκ ἀγεννές, ἐν
[4, 1124]    ταπεινοῖς   φορτικόν, ὥσπερ εἰς τοὺς ἀσθενεῖς
[4, 1122]    ἐνδόξοις   καὶ ὅσα τοιαῦτα· πάντα γὰρ
[4, 1123]    ἀνθρώποις,   οὐδ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ.
[4, 1121]    ἀνθρώποις   (τῆς ἀσωτίας· οἱ γὰρ πολλοὶ
[4, 1122]    μικροῖς   ἐν μετρίοις κατ᾽ ἀξίαν
[4, 1120]    μικροῖς   (καὶ μεγάλοις, καὶ ταῦτα ἡδέως·
[4, 1124]    μικροῖς   πάμπαν ὀλιγωρήσει· οὐ γὰρ τούτων
[4, 1121]    μικροῖς.   Τὰ μὲν οὖν τῆς ἀσωτίας
[4, 1123]    μικροῖς   τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει καὶ
[4, 1123]    τοῖς   ἀγαθοῖς. ~(Ἔοικε μὲν οὖν
[4, 1123]    τοῖς   ἀναθήμασιν ἔχει τι ὅμοιον. Μεγαλοπρεποῦς
[4, 1121]    τοῖς   ἀνθρώποις (τῆς ἀσωτίας· οἱ γὰρ
[4, 1127]    τοῖς   δ᾽ ἀποβαίνουσιν, ἐὰν μείζω,
[4, 1121]    τοῖς   δὲ κόλαξιν τιν᾽ ἄλλην
[4, 1128]    τοῖς   δὲ μᾶλλον ὑπόνοια· διαφέρει
[4, 1128]    τοῖς   ἑκουσίοις γὰρ αἰδώς, ἑκὼν
[4, 1127]    τοῖς   ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχοῦσι,
[4, 1122]    τοῖς   ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα· πάντα
[4, 1125]    τοῖς   ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν, εἶτα ἐξελέγχονται· (καὶ
[4, 1126]    τοῖς   ἐντυγχάνουσιν εἶναι· οἱ δ᾽ ἐξ
[4, 1122]    τοῖς   εὐγενέσι καὶ τοῖς ἐνδόξοις καὶ
[4, 1123]    τοῖς   θεοῖς ἀπονέμομεν, καὶ οὗ μάλιστ᾽
[4, 1126]    τοῖς   καθ᾽ ἕκαστα κἀν τῇ αἰσθήσει
[4, 1123]    τοῖς   καλλίστοις (ἆθλον· τοιοῦτον δ᾽
[4, 1125]    τοῖς   καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσθαι. Ἔστι δ᾽
[4, 1126]    τοῖς   μάλιστα φίλοις. Χαλεποὺς δὲ λέγομεν
[4, 1119]    τοῖς   μᾶλλον δεῖ περὶ χρήματα
[4, 1128]    τοῖς   μὲν γὰρ ἦν γελοῖον
[4, 1121]    τοῖς   μὲν μετρίοις τὰ ἤθη οὐδὲν
[4, 1123]    τοῖς   μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει
[4, 1127]    τοῖς   πέλας καὶ διαλαθεῖν (ἔστι μὴ
[4, 1119]    τοῖς   πολεμικοῖς, οὐδ᾽ ἐν οἷς
[4, 1126]    τοῖς   πρότερον εἴρηται, καὶ ἐκ τῶν
[4, 1125]    τοῖς   πρώτοις εἴπομεν. Δῆλον δ᾽ ὅτι
[4, 1125]    τοῖς   πρώτοις ἐλέχθη, δόξειεν ἂν
[4, 1124]    τοῖς   ταπεινοῖς φορτικόν, ὥσπερ εἰς τοὺς
[4, 1128]    τοῖς   τε λέγουσι δυσχεραίνοντες ἄγροικοι καὶ
[4, 1122]    τοῖς   τοιούτοις δαπανήμασιν μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ
[4, 1125]    τοῖς   τοιούτοις, καὶ βούλονται τὰ εὐτυχήματα
[4, 1120]    τοῖς   τυχοῦσι δώσει, ἵνα ἔχῃ διδόναι
[4, 1127]    τοῖς   τυχοῦσι, (καὶ μᾶλλον ἧττον
[4, 1128]    τοῖς   ὕστερον. Νῦν δὲ περὶ δικαιοσύνης
[4, 1128]    τοῖς   φαύλοις (οὐ γὰρ πρακτέον τὰ
[4, 1127]    ἑκάστοις   ἀπονέμων τὸ πρέπον, καὶ καθ᾽
[4, 1123]    ἑκάστοις   τὸ πρέπον· οὐ γὰρ ταὐτὰ
[4, 1126]    ἑκάστοις   ὡς ἁρμόζει· οὐ γὰρ ὁμοίως
[4, 1123]    καλλίστοις   (ἆθλον· τοιοῦτον δ᾽ τιμή·
[4, 1121]    αὐτοῖς   διαφέρει. Διόπερ οὐδ᾽ ἐλευθέριοι αἱ
[4, 1122]    αὐτοῖς   αἰσχροκέρδεια φαίνεται· πάντες γὰρ
[4, 1122]    αὐτοῖς   μέτεστιν, καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ
[4, 1127]    αὐτοῖς   τὰ εἰρημένα. Οἱ δ᾽ εἴρωνες
[4, 1121]    αὐτοῖς   τὸ μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι.
[4, 1126]    αὐτοῖς   τοῦτο, ὅτι οὐ κατέχουσι τὴν
[4, 1127]    ἑαυτοῖς   διὰ τὸ ἀνώνυμον εἶναι τὸ
[4, 1126]    ἑαυτοῖς   ὀχληρότατοι καὶ τοῖς μάλιστα φίλοις.
[4, 1122]    τοιούτοις   δαπανήμασιν μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ (εἴρηται·
[4, 1125]    τοιούτοις,   καὶ βούλονται τὰ εὐτυχήματα καὶ
[4, 1128]    τοιούτοις   λέγειν τοιούτων ἀκούειν. Δῆλον
[4, 1122]    τούτοις   δ᾽ ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει.
[4, 1122]    τούτοις   δὲ τὸ μέγα τοῦ μεγαλοπρεποῦς,
[4, 1121]    τούτοις   διαμαρτάνει· οὔτε γὰρ ἥδεται ἐφ᾽
[4, 1125]    τούτοις   καὶ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον χαλεπαίνειν·
[4, 1123]    τούτοις   μέγα, καὶ διαφέρει τὸ ἐν
[4, 1126]    τούτοις   (πρὸς