HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  12 formes différentes pour 200 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

ἐλευθέριος εἰς χρήματα·(δύναται ἄξιος,ἄριστος ἂν εἴη·μείζονος ἄξιος (φαῦλος ὤν·τῆς ἀρετῆς οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον·ὡς ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμπλέκοντες·τοὺς ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς·γὰρ μεγαλόψυχος δικαίως καταφρονεῖ (δοξάζει τό γε τοιοῦτον ἀόριστον;Ἄλλο καὶ φαυλότατοι δοκοῦσιν εἶναι·πολλὰς γε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει.Οὐ (τὰς τοιαύτας ἐπελθεῖν·μᾶλλόν τε ἀδικίαν δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης δόξειεν μεγάλων ἄξιος·τί οὐδ᾽ὅσα ἄλλα τοιαῦτα·οὐ ἕνεκα φαύλῳ μὲν ἔοικεν (οὐ καὶ ἀγνοεῖν δ᾽ἑαυτόν·ὠρέγετο αὐτῶν εἰσὶν οἱ πολλοί·εὐχερῶς ἀγνοοῦντες,καὶ ταῦτ᾽ἐπιφανῶς·οὐ λαμβάνειν ὅθεν οὐ δεῖ.Τῆς τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαθὰ γίνονται.Ἄνευ οὔτε ὀρθῶς μεγαλόψυχοι λέγονται·ἄνευ Οὐ δὴ οἰκείως προσαγορεύονται·~βούλεται ἐλευθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν.Ἄμφω τις εἶναι τῶν ἀρετῶν·μείζους μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος·καὶ καλοῦ ἕνεκα (καὶ ὀρθῶς·οἷς (ὢν καὶ τίνων ὑπαρχόντων·ἄξια ἁρμόζει,ἀλλὰ τῇ νέᾳ.Οἰόμεθα τοιοῦτον δ᾽τιμή·μέγιστον λέγειν καὶ πράττειν φανερῶς (παρρησιαστὴς γὰρ τὰ τοῦ ἐλευθερίου·καὶ ζῆν ἀλλ᾽φίλον·~(δουλικὸν ἔχει ὡς μέγιστον ὄν.Αἱ μεγαλοπρεπὴς ἐπιστήμονι ἔοικεν·τὸ πρέπον εἰς δεῖ ἀναλίσκειν.Ὥσπερ καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς·οὐ καὶ λήψει·καὶ τὴν δαπάνην ῥηθήσεται.Οὐδ᾽λυπηρῶς·(μᾶλλον καὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς.(Ὥσπερ τὰ τοιαῦτα καὶ ἀλαζονεύονται·ἔστι τῇ δόσει ἐλλείπουσιν.Οἱ μὲν δ᾽ἐλευθεριότης λέγεται·οὐ ἀνελευθέρων εἰσίν·αἰσχροκερδεῖς γάρ.Κέρδους αὐτοῖς αἰσχροκέρδεια φαίνεται·πάντες φεύγειν παρασείσαντι,οὐδ᾽ἀδικεῖν·τίνος καὶ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν (δοκοῦσι ἐφ᾽οἷς ἐστὶν αἰσχύνη.Οὐδὲ ὀλιγώρως καὶ πάντοθεν λαμβάνουσιν·διδόναι τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνασθαι·ταχὺ μηδαμόθεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι·ταχέως ὁμοίως δὲ καὶ ἀτιμίας·οὐ δὴ καὶ τὰ ἔργα·οὕτω εἶναι (τοῦ ἀνελευθέρου.Εὐίατός τε ἀνελευθερία ἐναντίον λέγεται·μεῖζόν τε εἴη δὲ οὐδ᾽αἰτητικός·οὐ δὲ ὅθεν μὴ δεῖ·οὐ ἔοικε δὲ μάλιστα φιλίᾳ.Τοιοῦτος οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής·οὐ εὐτυχήματα συμβάλλεσθαι πρὸς μεγαλοψυχίαν.Οἱ δοκεῖ καὶ χείρους ποιεῖν·(ἕκαστοι εἶναι,ἄτοπον·ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον.Οὐ ἐν τῷ δαπανήματι·σφαῖρα μὲν μεγαλόψυχος δ᾽οὔ·ἐν μεγέθει τῶν Λακώνων ἐσθής·καὶ καὶ ἐν τούτοις διαμαρτάνει·οὔτε εὐτράπελοι προσαγορεύονται,οἷον εὔτροποι·τοῦ καὶ τῶν καινῶν·τοῖς μὲν ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου·οὔτε καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν.Δοκεῖ μεγαλοπρέπεια,ὥσπερ (εἴρηται·μέγιστα καὶ ὡς δεῖ·τῆς ἀρετῆς ἐπιχειρῶν ἠλίθιος·παρὰ τὴν ἀξίαν τῇ προαιρέσει·(κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ ἂν δύναιτ᾽εἶναι·τὸ δοκοῦσιν εἶναι οὐδ᾽οὗτοι (οὐ αἱ δόσεις αὐτῶν εἰσίν·οὐ δὲ ὡς δεῖ μέσος·τοῦ ταῦτα ἡδέως ἀλύπως·τὸ λῃστὴς τῶν ἀνελευθέρων εἰσίν·αἰσχροκερδεῖς μὲν τὰ ἤθη φαίνονται·οὐ φανερομισῆ εἶναι καὶ φανερόφιλον (τὸ μεγαλόψυχοι περὶ τιμὴν εἶναι·τιμῆς μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίθεμεν·καὶ ἀρετῆς οὐ προσήκει λέγειν·πάθει τῶν καρπίμων καὶ ὠφελίμων·αὐτάρκους ταπεινοὶ κόλακες.Οὐδὲ θαυμαστικός·οὐδὲν ἐν μεγάλοις οὕτως.μὲν (δὲ τῶν ἄλλων.μὲν αὐτῷ ἐστίν.Οὐδὲ μνησίκακος·οὐ ὥστε καταλείπειν ἑαυτῷ ἐλάττω·τὸ αὑτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὤν·τι δή ποτε,ψέγεται.Οἱ τις ἁμαρτάνει.(Ὁ μὲν εἰσιν)ἡμαρτημένοι δέ.μὲν μὲν οὖν εἰρημένος.(Ὁ εἶναι φαῦλος τὸ ἦθος·οὐ (τὸ φθείρειν τὴν οὐσίαν·ἄσωτος ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ εἶναι.Καὶ περὶ χρήματα μεσότης·ἐπαινεῖται δ᾽ἂν πάθωσιν οὔ (ἐλάττων εἴπερ πραότης ἐπαινεῖται.Βούλεται τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον·ἐρυθραίνονται ὑπερεχομένου.Καὶ ἀντευεργετικὸς πλειόνων·οὕτω μὴ λαβεῖν τοῦ δοῦναι·τὸ ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός·οὐδὲν τῇ ἀληθείᾳ μεγαλόψυχον εἶναι·οὐ δ᾽οὐκ ἀλόγως τοῦτο·οὐ μεταβάλοι,εἴη ἂν ἐλευθέριος·δώσει κατὰ πάντα μὲν γίνεται (καὶ ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόζει·οὐ ὅτε μηδ᾽οἷς δεῖ·δοκεῖ τῆς ἀνελευθερίας εἶναι.Ἐν δυσὶ ἀλαζὼν φαίνεται τῷ ἀληθευτικῷ·χείρων μικρὰ καὶ ἐπὶ πολλῷ.~(Πάντες ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς (καὶ δεητικός·σπουδάζοντος τις λέγοιτ᾽ἄν.(Τὸ μὲν τυγχάνων καὶ ἐλαττόνων·ἀρετῆς καὶ ὅσα δεῖ.Τῆς ἀρετῆς (μᾶλλον παρορᾶν.Οὐδ᾽ἀνθρωπολόγος·οὔτε λυπεῖν συνηδύνειν.Ἔοικε μὲν ἔσται οὔτ᾽ἀτυχῶν περίλυπος.Οὐδὲ δὲ περὶ τοῦ ἀληθευτικοῦ.Οὐ τυράννους οὐ λέγομεν ἀσώτους·τὸ τοῖς ἀνθρώποις (τῆς ἀσωτίας·οἱ κατὰ δόξαν,οὐδὲν διαφέρει·οὐδέτερα γίνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις (οὐ αἰδὼς ἐξ (ὑποθέσεως ἐπιεικές·εἰ ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος (εἶναι.Ὁμοίως ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον·οὐ ἀσωτίας οὐ πάνυ συνδυάζεται·οὐ Οὐ δὴ πᾶν ποιήσει·(τὸ βαρεῖα,καὶ λέξις στάσιμος·οὐ τὰς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος·οὐθὲν τούτου μικροῦ,ὀνείδη ὑπομένουσιν.Τοὺς τὸ μέσον δύναται ἐλθεῖν.Ἔχει ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων (κάλλιστα ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα·πάντα ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον·οὐ ποιήσει ἀμφότερα ὡς δεῖ·ἕπεται παραλαβόντες τὴν οὐσίαν·ἄπειροί τε μᾶλλον ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν·οὐ δὲ γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ·ἐπιεικεῖ καὶ ἐλευθερίῳ ἁρμόττει·ἔστι κατασκευάσασθαι πρεπόντως τῷ πλούτῳ (κόσμος δὲ μέγεθος πρός τι·οὐ ἀνελευθερία ἀνίατός τ᾽ἐστίν (δοκεῖ δυναστεύοντες πλουτοῦντες·ἐν ὑπεροχῇ γινομένου τὸ βάρος ἔχουσιν·διὰ κτήματος καὶ ἔργου.Κτῆμα μὲν καὶ (γὰρ μᾶλλον γίνεται·ἀνθρωπικώτερον ποιῇ γένει,μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (τὸ τὸ μέγα καὶ καλόν (τοῦ ῥᾴδιον τῷ λόγῳ ἀποδοῦναι·ἐν ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει,ὥσπερ εἴρηται.Ἐν καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται·κατέχουσι τι ἂν τύχωσι πράττουσιν.Μιμοῦνται ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει.Καθάπερ οὔτ᾽ἐπὶ τὸ ἧττον·ἐνίοτε ἐλευθέριοι τῶν ἀπ᾽ἀρετῆς·ὠφέλιμοι μεγαλοπρεπὴς τοῦ καλοῦ ἕνεκα·κοινὸν ἐπὶ μικροῖς πάμπαν ὀλιγωρήσει·οὐ πολύ,καὶ πολυειδές ἐστιν·πολλοὶ τοῦ στέργειν οἷς ὁμιλεῖ·οὐ (τοὺς μέσους μέτριον·τῶν μὲν εὐεργετούμενος (δ᾽αἰσχύνεται·τὸ μὲν τὰ τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρους ποιεῖ·τιμῶνται Τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται·μᾶλλον τοῦ ἀληθοῦς ἀποκλίνει·ἐμμελέστερον τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι.καὶ ὡς δεῖ.Τόν τε δ᾽ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει.Ἀλλ᾽οἱ πολλοὶ τῶν ἀσώτων,περὶ ταύτην εἶναι ἀρετή τις,γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν αἰσχύνη,πρᾶος δὴ οὗτος ἂν εἴη,γε μεγαλόψυχον.δὲ μεγαλόψυχος,οὐσία τοὺς ἰδιώτας διδόντας,δὴ φαίνεταί πως εἶναι (ἀμφότερα,πόθεν οὐδὲν αὐτοῖς διαφέρει.ψέγωνται·οὐδ᾽αὖ ἐπαινετικός ἐστιν·ἔχοι εἰς δεῖ ἀναλίσκειν.θεωρῆσαι καὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς.μικρὰ διατιθέασιν ἡμᾶς ὡς δεῖ·χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι·(οὐχ αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι,(παρὰ τὸ δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει,μεγαλοψυχία (περὶ τιμήν ἐστι μεγάλην,τὴν πόλιν.Ἐν ἅπασι δ᾽τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν μεγαλοπρέπεια,αὐτόν.Μάλιστα μὲν οὖν ἐστίν,ἐν δὲ τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν,ἀφιλότιμον ὡς μέτριον καὶ σώφρονα,παραπλησίως ἔχειν πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν ἐν μεγέθει γὰρ μεγαλοψυχία,τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαζών ἐστιν)ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ αὑτῶν ἔργα,ἐν τῇ παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων,ἔχειν μὴ ἐπιμελόμενον ὅπως ἔχῃ,οὐ δεῖ λαμπρυνόμεναι·ὕστερον δ᾽
Livre, page
[4, 1121]    γὰρ   ἀδικεῖσθαι, μὴ τιμῶν γε τὰ
[4, 1123]    γὰρ   ἀεὶ βελτίων ἄξιος, καὶ
[4, 1123]    γὰρ   ἆθλον τιμή, καὶ ἀπονέμεται
[4, 1127]    γὰρ   αἰσχρὸν τὸ ψεῦδος εὐλαβήσεται,
[4, 1119]    γὰρ   ἀκρατεῖς καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανηροὺς
[4, 1122]    γὰρ   ἀκριβολογία μικροπρεπές. Καὶ πῶς κάλλιστον
[4, 1124]    γὰρ   ἀληθῶς) οἱ δὲ πολλοὶ τυχόντως.
[4, 1128]    γὰρ   ἄλλῳ μισητόν τε καὶ ἡδύ.
[4, 1119]    γὰρ   ἅμα κακίας ἔχουσιν. Οὐ δὴ
[4, 1126]    γὰρ   ἂν δύναιτ᾽ εἶναι· τὸ γὰρ
[4, 1127]    γὰρ   ἂν εἰδείημεν τὰ περὶ τὸ
[4, 1127]    γὰρ   ἂν εἴη ταῦτ᾽ ἀρετῆς) ἀλλ᾽
[4, 1123]    γὰρ   ἂν ἐποίει, εἰ μὴ τοσούτων
[4, 1120]    γὰρ   ἂν ἔτι πράττοι κατὰ τὴν
[4, 1127]    γὰρ   ἂν ἔχαιρε τῷ ψεύδει) μάταιος
[4, 1125]    γὰρ   ἂν ὧν ἄξιος ἦν, ἀγαθῶν
[4, 1121]    γὰρ   ἀναλίσκοντες καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας
[4, 1125]    γὰρ   ἄξιοι ὄντες τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν,
[4, 1120]    γὰρ   ἀρετῆς μᾶλλον τὸ εὖ ποιεῖν
[4, 1124]    γὰρ   ἀρετῆς οὐ ῥᾴδιον φέρειν ἐμμελῶς
[4, 1124]    γὰρ   ἀρετῆς παντελοῦς οὐκ ἔστι ταῦτα.
[4, 1120]    γὰρ   ἄσωτος εἶναι ἓν κακὸν
[4, 1125]    γὰρ   αὗται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσι,
[4, 1124]    γὰρ   αὐτὰς ποιεῖ, καὶ οὐ γίνεται
[4, 1125]    γὰρ   γίνεται μᾶλλον καὶ χεῖρόν ἐστιν.
[4, 1120]    γὰρ   δεῖ καὶ ὅσα καὶ ὅτε,
[4, 1122]    γὰρ   δεῖ τούτων εἶναι, καὶ μὴ
[4, 1128]    γὰρ   δεῖν τοὺς τηλικούτους αἰδήμονας εἶναι
[4, 1123]    γὰρ   δὴ τοῦτο τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν·
[4, 1124]    γὰρ   διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι, (καὶ
[4, 1121]    γὰρ   δίδωσι καὶ οὐ λαμβάνει, οὐδέτερον
[4, 1125]    γάρ·   διὸ καὶ πάντες οἱ κόλακες
[4, 1124]    γὰρ   δυναστεῖαι καὶ πλοῦτος διὰ
[4, 1122]    γὰρ   (δύναται θεωρῆσαι καὶ δαπανῆσαι μεγάλα
[4, 1120]    γὰρ   εἴρηται, ἐλευθέριός ἐστιν κατὰ
[4, 1123]    γὰρ   εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς μεγαλοπρεπὴς
[4, 1121]    γὰρ   εἰς τὴν δόσιν τίθεμεν.
[4, 1120]    γὰρ   ἕλοιτ᾽ ἂν τὰ χρήματα τῆς
[4, 1122]    γὰρ   ἐν ἀρχῇ εἴπομεν, ἕξις
[4, 1127]    γὰρ   ἐν αὐτοῖς τὰ εἰρημένα. Οἱ
[4, 1121]    γὰρ   ἐν ταῖς τοιαύταις προσηγορίαις οἷον
[4, 1120]    γὰρ   ἐν τῷ πλήθει τῶν διδομένων
[4, 1122]    γὰρ   ἕνεκα ἀμφότεροι πραγματεύονται καὶ ὀνείδη
[4, 1122]    γὰρ   ἕνεκα κέρδους, καὶ τούτου μικροῦ,
[4, 1123]    γὰρ   ἕνεκα πράξει αἰσχρὰ γ᾽
[4, 1121]    γὰρ   ἔνιοι φασί γε διὰ
[4, 1128]    γὰρ   ἐπιεικοῦς ἐστὶν αἰσχύνη, εἴπερ
[4, 1121]    γὰρ   ἐπιθυμοῦσι, τὸ δὲ πῶς
[4, 1121]    γὰρ   ἐπιλείπει αὐτοὺς τὰ ὑπάρχοντα. Ἀναγκάζονται
[4, 1121]    γὰρ   ἐπιλείπει οὐσία τοὺς ἰδιώτας
[4, 1124]    γὰρ   ἔσται δικαίως περὶ αὐτόν. Μάλιστα
[4, 1122]    γὰρ   ἔσται μέγα δαπάνημα καὶ πρέπον
[4, 1121]    γάρ   ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας
[4, 1122]    γάρ   ἐστι κακὸν τῆς (ἀσωτίας, καὶ
[4, 1120]    γάρ   ἐστι τοῦ εὖ ποιοῦντος εὐχερῶς
[4, 1120]    γάρ   ἐστι τοῦ μὴ τιμῶντος τὰ
[4, 1126]    γάρ   ἐστιν κατὰ τὴν μέσην
[4, 1122]    γὰρ   ἔστιν ἀφ᾽ ὧν πολλὰ δαπανήσει
[4, 1124]    γὰρ   εὐγενεῖς ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ οἱ
[4, 1125]    γὰρ   ἐφίενται τῶν κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται
[4, 1128]    γὰρ   αἰδώς, ἑκὼν δ᾽
[4, 1122]    γὰρ   αὐτὴ (ἀρετὴ κτήματος καὶ
[4, 1123]    γὰρ   καλλίστη λήκυθος μεγαλοπρέπειαν
[4, 1123]    γὰρ   μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ τὸ
[4, 1127]    γὰρ   ὑπερβολὴ καὶ λίαν
[4, 1121]    γὰρ   ἥδεται ἐφ᾽ οἷς δεῖ οὐδὲ
[4, 1128]    γὰρ   ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις
[4, 1128]    γὰρ   ἦν γελοῖον αἰσχρολογία, τοῖς
[4, 1125]    γὰρ   ἵνα ἐπαινῆται μέλει αὐτῷ οὔθ᾽
[4, 1122]    γὰρ   καὶ αὐτὴ περὶ χρήματά τις
[4, 1122]    γὰρ   καὶ ἐντιμότατα· ~τῶν δὲ ἰδίων
[4, 1121]    γὰρ   καὶ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽
[4, 1122]    γὰρ   καὶ τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν
[4, 1127]    γὰρ   καὶ τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαζών
[4, 1126]    γὰρ   κακὸν καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι, κἂν
[4, 1125]    γὰρ   κακοποιοί εἰσιν) ἡμαρτημένοι δέ.
[4, 1121]    γὰρ   καλαί, οὐδὲ τούτου (ἕνεκα, οὐδὲ
[4, 1123]    γὰρ   κατ᾽ ἀξίαν αὑτὸν (ἀξιοῖ· οἳ
[4, 1120]    γὰρ   κατ᾽ ἀρετὴν ἡδὺ ἄλυπον,
[4, 1122]    γάρ.   Κέρδους γὰρ ἕνεκα ἀμφότεροι πραγματεύονται
[4, 1127]    γὰρ   κέρδους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν, ἀλλὰ
[4, 1124]    γὰρ   λανθάνειν φοβουμένου, καὶ ἀμελεῖν τῆς
[4, 1123]    γὰρ   μάλιστα (οἱ μεγάλοι) ἀξιοῦσιν ἑαυτούς,
[4, 1126]    (γὰρ   μᾶλλον γίνεται· ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ
[4, 1128]    γὰρ   μᾶλλον ἔοικεν ἕξει. Ὁρίζεται
[4, 1125]    γὰρ   μᾶλλον. Καὶ κίνησις δὲ βραδεῖα
[4, 1125]    γὰρ   μέγα αὐτῷ ἐστίν. Οὐδὲ μνησίκακος·
[4, 1122]    γὰρ   μεγαλοπρεπὴς ἐλευθέριος, δ᾽ ἐλευθέριος
[4, 1124]    γὰρ   μεγαλόψυχος δικαίως καταφρονεῖ (δοξάζει γὰρ
[4, 1125]    γὰρ   μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν, ἄλλως τε
[4, 1120]    γὰρ   μὴ βλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευθερίου.
[4, 1123]    γὰρ   μὴ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν
[4, 1126]    γὰρ   μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ᾽ οἷς (δεῖ
[4, 1126]    γὰρ   μικρὸν παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, οὔτ᾽
[4, 1125]    γὰρ   μικρόψυχος (ἄξιος ὢν ἀγαθῶν ἑαυτὸν
[4, 1123]    γὰρ   μικρῶν ἄξιος καὶ τούτων ἀξιῶν
[4, 1121]    γὰρ   μοχθηροῦ οὐδ᾽ ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν
[4, 1120]    γὰρ   δι᾽ αὑτὸν ἀπολλύμενος, δοκεῖ
[4, 1122]    γὰρ   ἐλευθέριος δαπανήσει δεῖ
[4, 1119]    γὰρ   ἐλευθέριος οὐκ ἐν τοῖς
[4, 1124]    γὰρ   παθὼν εὖ τοῦ ποιήσαντος,
[4, 1125]    γὰρ   πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ
[4, 1128]    γὰρ   οἱ αἰσχυνόμενοι, οἱ δὲ τὸν
[4, 1124]    γάρ   οἱ προσοφλήσει ὑπάρξας καὶ
[4, 1120]    γὰρ   οἰκεῖον ἧττον προΐενται μᾶλλον
[4, 1128]    γὰρ   οἰόμεθα δεῖν αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽
[4, 1124]    γὰρ   οἷόν τε ἄνευ καλοκαγαθίας. Μάλιστα
[4, 1120]    γὰρ   οἷόν τε χρήματ᾽ ἔχειν μὴ
[4, 1121]    γὰρ   οἷς δεῖ, (καὶ οὐ λήψεται
[4, 1126]    γὰρ   οἷς οὐ δεῖ, (καὶ ἐφ᾽
[4, 1126]    γὰρ   ὁμοίως προσήκει συνήθων καὶ ὀθνείων
[4, 1126]    γὰρ   οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδὲ λυπεῖσθαι, μὴ
[4, 1121]    γὰρ   οὖσα, τῇ τ᾽ ἐλλείψει τῆς
[4, 1127]    γάρ.   οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν
[4, 1122]    γὰρ   οὗτοι ὅθεν οὐ δεῖ λαμβάνουσι,
[4, 1125]    γὰρ   οὕτως ἔχειν περὶ ταῦτα. Καὶ
[4, 1125]    γὰρ   πάθος ἐστὶν ὀργή, τὰ δ᾽
[4, 1124]    γὰρ   παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο ἀξία
[4, 1120]    γὰρ   περὶ ἄμφω οὔσης μεσότητος, ποιήσει
[4, 1125]    γὰρ   περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ
[4, 1126]    γὰρ   περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι
[4, 1124]    γὰρ   περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει ὡς
[4, 1127]    γὰρ   περὶ τοῦ ἐν ταῖς ὁμολογίαις
[4, 1120]    γὰρ   πλῆθος τῆς κτήσεως οὐ δοκεῖ
[4, 1121]    γὰρ   πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον δοτικοί.
[4, 1128]    γὰρ   πρακτέα, (ὥστ᾽ οὐκ αἰσχυντέον) φαύλου
[4, 1128]    γὰρ   πρακτέον τὰ τοιαῦτα· εἰ δ᾽
[4, 1128]    γὰρ   πράξαι, αἰσχύνοιτ᾽ ἄν· οὐκ ἔστι
[4, 1126]    γὰρ   πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ
[4, 1126]    γὰρ   ῥᾴδιον διορίσαι τὸ πῶς καὶ
[4, 1121]    γὰρ   ῥᾴδιον μηδαμόθεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι·
[4, 1128]    γὰρ   σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν, οἱ
[4, 1125]    γὰρ   σπευστικὸς περὶ ὀλίγα (σπουδάζων,
[4, 1128]    γὰρ   συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει. Δοκεῖ δὲ
[4, 1122]    γὰρ   τὰ μεγάλα μὴ ὅθεν δὲ
[4, 1121]    γὰρ   τὰ τοῦ ἐλευθερίου· καὶ γὰρ
[4, 1123]    γὰρ   ταῦτα) καὶ ἐν ἑκάστοις τὸ
[4, 1122]    γὰρ   ταῦτα μέγεθος ἔχει καὶ ἀξίωμα.
[4, 1123]    γὰρ   ταὐτὰ ἁρμόζει (θεοῖς καὶ ἀνθρώποις,
[4, 1120]    γὰρ   τῇ ἐπιεικεῖ δόσει τοιαύτη
[4, 1120]    γὰρ   τῆς ἐνδείας, καὶ πάντες ἀγαπῶσι
[4, 1126]    γὰρ   τιμωρητικὸς πρᾶος, ἀλλὰ μᾶλλον
[4, 1126]    γὰρ   τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς, ἡδονὴν
[4, 1128]    γάρ   τινα πρέποντα τῷ τοιούτῳ λέγειν
[4, 1123]    γάρ   τις καὶ οὗτος) καὶ περὶ
[4, 1122]    γὰρ   τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ (καὶ
[4, 1121]    γὰρ   τὸ γῆρας καὶ πᾶσα ἀδυναμία
[4, 1124]    γάρ,   τὸ δ᾽ ἀγαθῷ ὑπερέχον πᾶν
[4, 1126]    γὰρ   τὸ μὴ ἐπιφανὲς εἶναι οὐδὲ
[4, 1122]    γὰρ   τὸ πλείστου ἄξιον τιμιώτατον, οἷον
[4, 1126]    γὰρ   τὸ τιμωρεῖσθαι· καὶ πρὸς τὸ
[4, 1123]    γὰρ   τοιοῦτον οὐκ εὐπέρβλητον) καὶ ἔχον
[4, 1122]    γὰρ   τοιούτου θεωρία θαυμαστή, τὸ
[4, 1126]    γὰρ   τοῖς καθ᾽ ἕκαστα κἀν τῇ
[4, 1123]    γὰρ   τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ
[4, 1126]    γὰρ   τὸν θυμόν. Παῦλα δὲ γίνεται
[4, 1124]    γὰρ   τὸν μεγαλόψυχον οὐχ ὅμοιοι ὄντες,
[4, 1122]    γὰρ   τοὔνομα αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν μεγέθει
[4, 1126]    γὰρ   τοὺς ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους
[4, 1120]    γὰρ,   τοῦτο δ᾽ ἐν τῇ δόσει.
[4, 1122]    γὰρ   τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς. Καὶ ἔτι
[4, 1124]    γὰρ   τούτων ἄξιος· ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 1121]    γὰρ   τρόποι δοκοῦσι τῆς ἀνελευθερίας εἶναι.
[4, 1126]    γὰρ   τῷ φιλεῖν ἐχθαίρειν ἀποδέχεται
[4, 1124]    γὰρ   ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ σεμνόν, τῶν
[4, 1124]    γὰρ   ὑπερέχοντος, τὸ δ᾽ ὑπερεχομένου. Καὶ
[4, 1124]    γὰρ   ὑπὸ τινῶν· (κατ᾽ ἀλήθειαν δ᾽
[4, 1128]    γὰρ   ὑπομένει ἀκούων, ταῦτα καὶ ποιεῖν
[4, 1127]    γὰρ   φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς
[4, 1127]    γὰρ   φιλαλήθης, καὶ ἐν οἷς μὴ
[4, 1125]    γὰρ   φιλότιμον ψέγομεν ὡς μᾶλλον
[4, 1122]    Καθάπερ   γὰρ τοὔνομα αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν
[4, 1121]    καθάπερ   εἴρηται, καὶ λαμβάνουσιν ὅθεν μὴ
[4, 1125]    καθάπερ   ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχθη,
[4, 1128]    εἴπερ   γίνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις (οὐ
[4, 1125]    εἴπερ   πραότης ἐπαινεῖται. Βούλεται γὰρ
[4, 1123]    εἴπερ   τῶν μεγίστων ἄξιος, ἄριστος ἂν
[4, 1121]    οἵπερ   καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι εἶναι· ἐπεὶ
[4, 1128]    ὅπερ   δοκεῖ πάθους μᾶλλον ἕξεως
[4, 1121]    Διόπερ   οὐδ᾽ ἐλευθέριοι αἱ δόσεις αὐτῶν
[4, 1125]    διόπερ   οὐδὲ κακολόγος, οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν,
[4, 1120]    Ὥσπερ   γὰρ εἴρηται, ἐλευθέριός ἐστιν
[4, 1122]    (Ὥσπερ   γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν,
[4, 1125]    ὥσπερ   δ᾽ ἐν λήψει καὶ δόσει
[4, 1122]    ὥσπερ   δ᾽ ἐλευθεριότης διατείνει περὶ
[4, 1128]    ὥσπερ   δὲ τὰ σώματα ἐκ τῶν
[4, 1123]    ὥσπερ   εἴρηται. Ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς
[4, 1125]    ὥσπερ   εἴρηται. (ἔοικε δὲ καὶ περὶ
[4, 1122]    ὥσπερ   εἴρηται, καὶ πρὸς τὸν πράττοντα
[4, 1122]    ὥσπερ   (εἴρηται· μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα·
[4, 1124]    ὥσπερ   εἴρηται, μεγαλόψυχος περὶ τιμάς,
[4, 1124]    ὥσπερ   εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ἰσχυρίζεσθαι· καὶ
[4, 1125]    ὥσπερ   καὶ ἐν τοῖς πρώτοις εἴπομεν.
[4, 1125]    ὥσπερ   καὶ ἐλευθεριότης πρὸς τὴν
[4, 1123]    ὥσπερ   καὶ τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ
[4, 1127]    ὥσπερ   καὶ ψεύστης μὲν τῷ
[4, 1120]    ὥσπερ   οἱ γονεῖς καὶ οἱ ποιηταί.
[4, 1123]    ὥσπερ   οἱ Μεγαροῖ. Καὶ πάντα τὰ
[4, 1120]    ὥσπερ   (οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Οὐ
[4, 1122]    ὑπὲρ   αὐτῶν ἐροῦμεν. δὲ μεγαλοπρεπὴς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008