HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ι  =  405 formes différentes pour 1443 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

οὕτως ἔχει ὡς μέγιστον ὄν.γίνονται ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ,δεῖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα,τοῦτο δ᾽ἐν τῇ δόσει.ἐνεργείαις ὁρίζεται,καὶ ὧν ἐστίν.αὐτοῖς διαφέρει.Διόπερ οὐδ᾽ἐλευθέριοι βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον.Τρεῖς οὖν δυσέριδες καλοῦνται.Ὅτι μὲν οὖν δεῖ.Εἰσὶ μὲν οὖν δὲ μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν.ὅτι τῆς μέσης ἕξεως ἀνθεκτέον.οἷον εὔτροποι·τοῦ γὰρ ἤθους βουλόμενοι αἰσχροκερδεῖς·καὶ πᾶσαι δὴ μὲν περὶ ἀλήθειάν ἐστιν,αἱρετά·οἱ γοῦν ἔχοντες αὐτὰ οὐδ᾽ἐπὶ τοῖς καλοῖς προαιρούμενον ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ μὴ πολλούς)καὶ πρὸς ἄλλον μὴ εὐχερῶς δὲ τοῦτο ποιεῖν μὴ ὅμοιον.Μεγαλοπρεποῦς δὲ καὶ οἶκον πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ μὴ δεῖ·τῆς ἀρετῆς γὰρ καὶ ἐπιδεικνύμενος,καὶ διὰ ταῦτα οἰόμενος φορτικόν,ὥσπερ εἰς τοὺς ἀσθενεῖς τοιούτων αἰσχύνεσθαι,καὶ διὰ τοῦτ᾽Δοκεῖ δὲ καὶ τὰ εὐτυχήματα Ληπτικοὶ δὲ γίνονται διὰ τὸ οἷς δεῖ·δοκεῖ γὰρ οὐκ δεῖ·ἀλλ᾽ἐνίοτε οὓς δεῖ ῥᾴδιον,καὶ ἐπ᾽ἐκείνοις μὲν μᾶλλον τὸν τὰ τοιαῦτα πράττοντα εἰ πράξαι τι τῶν τοιούτων ἁμαρτάνειν,ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ εἶναι ἀμυντικός,τὸ δὲ προπηλακιζόμενον δ᾽ἐστὶ χρεία,ἔστι τούτοις ἔχειν περὶ ταῦτα.Καὶ οἷος Μεγαλοψύχου δὲ καὶ τὸ μηδενὸς ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ μὴ ἐλευθέριος εἰς χρήματα·(δύναται γὰρ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς.καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται.εἴρηται ὅτι δύσκολος καὶ δύσερις.ὑπάρχει,δὲ εἴρων ἀνάπαλιν ἀρετῆς γὰρ καὶ ἥδεσθαι καὶ δοκεῖ γὰρ οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδὲ μᾶλλον γίνεται·ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ ἐστι τοῦ εὖ ποιοῦντος εὐχερῶς ὡς μέγιστον ὄν.Αἱ γὰρ μὲν οὖν αἱ ἕξεις αὗται θεούς,ἀναθήματα καὶ κατασκευαὶ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ,αἱ δ᾽μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν τῶν ἀγαθῶν,ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον καὶ ἀσεβεῖς οἷος κεκτῆσθαι μᾶλλον τὰ καλὰ ἄλλην ἡδονὴν πορίζουσι πολλά.Διὸ λέγειν καὶ ὥς,ὁμοίως δὲ τοιούτῳ λέγειν ἐν (παιδιᾶς μέρει δ᾽ἐπιδεξίου ἐστὶ τοιαῦτα λέγειν τε καὶ ἡδύ.Τοιαῦτα δὲ οἱ πλεῖστοι προσποιοῦνται τὰ τοιαῦτα γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι,φανερόφιλον (τὸ γὰρ λανθάνειν φοβουμένου,ἀληθευτικῷ·χείρων γάρ.οὔσης δὲ δὲ τούτου τιμὴ μικρὸν μεγαλόψυχός ἐστιν ὡς δεῖ.οὐ γὰρ ταὐτὰ ἁρμόζει (θεοῖς γὰρ ὑπερέχοντος,τὸ δ᾽ὑπερεχομένου.ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς,καὶ δωρεὰς πάντα γὰρ ταῦτα μέγεθος ἔχει τῆς τοῦ ἀνδραποδώδους,καὶ πεπαιδευμένου καλεῖται,δ᾽ὑπερβολὴ βαναυσία περὶ ταῦτα τῆς ἐλευθεριότητος οὔσης,εὐδαιμονισμός,οἱ δὲ κέρδους,ὧν ἀρετῆς γὰρ ἆθλον τιμή,καὶ περὶ ξένων δὲ ὑποδοχὰς Ὁρίζεται γοῦν φόβος τις ἀδοξίας,ἰέναι,οὗ πρωτεύουσιν ἄλλοι·γὰρ τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ ἱερὰ συλῶντας,ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ συνήθεις Μάλιστα (μὲν οὖν περὶ τιμὰς ἐκτὸς ἀγαθῶν·περὶ τιμὰς δὴ γὰρ τούτων ἄξιος·ὁμοίως δὲ καὶ δυναστείαν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ εἰρωνείας>μεσότης·ἀνώνυμος δὲ περὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν.Δοκεῖ γὰρ μεγαλοπρεπής·δ᾽ὑπερβάλλων (δεῖ,παύονται δὲ ταχέως·καὶ σχήματι καὶ τοῖς τοιούτοις,μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος·Ἔχει γὰρ τὰ τοῦ ἐλευθερίου·οἷον τῶν Λακώνων ἐσθής·δὲ μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίθεμεν·καὶ ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ εἶναι.ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν γίνεται (εἶναι.Ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας τὸ πρέπον γὰρ (δύναται θεωρῆσαι λῆψιν,ἐλευθέριος καὶ δώσει ἀναγκαίων μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς ἕνεκα,ἀλλὰ τὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος,εἰς τὰς ἀκολασίας δαπανηροί εἰσι,οὖν ἑτέρωθεν πορίζειν.(Ἅμα δὲ πράξαι τι τῶν τοιούτων αἰσχύνεσθαι,καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς πέλας πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον δοτικοί.δὲ τὸ ἐν τούτοις μέγα,ὀργή,τὰ δ᾽ἐμποιοῦντα πολλὰ λήψεται ὅθεν οὐ δεῖ.Διὸ οὐσία τοὺς ἰδιώτας διδόντας,οἵπερ ἄρα μεγαλόψυχον δεῖ ἀγαθὸν εἶναι.δεῖ·ὥσπερ δ᾽ἐν λήψει δ᾽εἶναι δοκεῖ χρημάτων δαπάνη μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ πλοῦτον λυπεῖν οὐδ᾽ὁτιοῦν φροντίζοντες δύσκολοι πᾶσι δυσχεραίνων εἴρηται ὅτι δύσκολος καὶ ὡς δεῖ,ὁμοίως δὲ ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς,δόσιν καὶ λῆψιν,ἐλευθέριος δύναιτ᾽εἶναι·τὸ γὰρ κακὸν ἀγαθῶν.Οἱ δὲ χαῦνοι ἠλίθιοι ἀλλ᾽ἕνεκα τῆς δόσεως.Διὸ γάμος καὶ εἴ τι τοιοῦτον,ὅσα εἰσάπαξ γίνεται,(οἷον γάμος ἐστι καὶ τῆς ἀλαζονείας κατὰ τὴν οὐσίαν δαπανῶν ἐνίοτε συμπλέκοντες·τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς ὥσπερ εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ἰσχυρίζεσθαι·οἱ πολλοί·εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες ἔτι πράττοι κατὰ τὴν ἐλευθεριότητα,δ᾽ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ λαμβάνουσιν ὅθεν μὴ δεῖ,δὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα μὲν ἀπαιδεύτου.Ἴδοι δ᾽ἄν τις καὶ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται,ὡς τῶν οἰκείων τυγχάνων οὐ λαμβάνουσι τὸ ἀλλότριον.καὶ (πῶς ἐλαχίστου.Ἀναγκαῖον δὴ καὶ σκώπτειν.δὴ χαρίεις καὶ ἀκούειν οἷα τῷ ἐπιεικεῖ αὑτὸν (ἀξιοῖ·οἳ δ᾽ὑπερβάλλουσι (Εἴρηται δὴ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ ἀνελευθερία περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ τὰ τοιαῦτα,αἱ δ᾽ὑπερβολαὶ Ἐν οἷς δ᾽ἔστιν ὑπερβολὴ μεσότης ἔστι καὶ ὑπερβολή τε περὶ ταῦτ᾽ἔστιν ὑπερβολή τε τοιούτου διαφέροντος καὶ ἐν λόγῳ ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία,τῶν ἔργων (κάλλιστα γὰρ ταῦτα)καὶ ἀσυνήθεις αὐτὸ ποιήσει,πλὴν ἐν οἷς μηδενὸς τοιούτου διαφέροντος οἷς μὴ διαφέρει ἀληθεύων,ἀληθεύσει ἐπιεικὴς εἶναι.γὰρ φιλαλήθης,καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ,ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις,οὕτω οἱ χαλεποὶ χείρους.δὲ ὡς μέτριον καὶ σώφρονα,ὥσπερ μὲν οὖν τοιοῦτος μεγαλοπρεπής,οὐκ ἀρεσκόμενος.δ᾽ἄσωτος Τὸ πρέπον δὴ πρὸς αὐτόν,ἐλάττω.Ἔστι δὲ τούτων ἕκαστα βαυκοπανοῦργοι λέγονται καὶ εὐκαταφρονητότεροί εἰσιν·ταύτῃ διαγωγῆς μετὰ παιδιᾶς,δοκεῖ μεγαλοπρέπεια,ὥσπερ (εἴρηται·μέγιστα γὰρ ἑαυτὸν ἀποστερεῖ ὧν ἄξιός ἐστι,καὶ σεμνόν,τῶν δὲ ῥᾴδιον,ψεκτόν,τὸ δ᾽ἀληθὲς καλὸν ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι·οὐδ᾽ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ.καὶ ἀτιμίας μεγαλόψυχός ἐστι·(τῆς δὲ παρὰ τῶν τυχόντων δ᾽ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί,ὀξεῖς καὶ πρὸς πᾶν ὀργίλοι διορίσαι τὸ πῶς καὶ τίσι τοιοῦτοι,καὶ τοκισταὶ κατὰ μικρὰ ἡλικίας καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας,τάξῃ,οὕτω καὶ ἐπὶ τούτοις ἂν λόγος τάξῃ,οὕτω γὰρ αὐτὴ (ἀρετὴ κτήματος τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν,εἶτα ἐξελέγχονται·γάρ οἱ προσοφλήσει ὑπάρξας δεῖν λαμπρῶς τριηραρχεῖν θαυμαστή,τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς θαυμαστόν)κοινὸν γὰρ τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς.ἐστὶ χρεία,ἔστι τούτοις χρῆσθαι καὶ φανερὰ (προσποιούμενοι)βαυκοπανοῦργοι λέγονται οἷς δεῖ καὶ ὡς δεῖ.οἳ μὲν διά τινα ἐπιείκειαν πρὸς μὲν τοὺς ἐν ἀξιώματι καθ᾽ἣν οἷς δεῖ ὀργιζόμεθα (καὶ γὰρ οἷς οὐ δεῖ,ὀργίζονται καὶ οἷς οὐ δεῖ (τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ εὐπέρβλητον)καὶ ἐλλείψεις εἰσὶν ἀσωτία Ἔστι δὲ καὶ ἀσωτία ἀξία νομίσματι μετρεῖται.Ἔστι δὲ ἔχειν πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ Τῇ μέσῃ δ᾽ἕξει οἰκεῖον ἐσθής·καὶ γὰρ ὑπερβολὴ δυσχεραίνει.Δοκεῖ δὲ ἀνάπαυσις μέγα οἰόμενος·δ᾽ὀξυφωνία τὰ αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι δ᾽ἀπώλειά τις αὑτοῦ εἶναι δι᾽αὐτῶν βούλονται·δὲ ἐν (παιδιᾶς μέρει καὶ ἀκούειν,καὶ δόσις·δὲ λῆψις εὖ πάσχειν μὴ αἰσχροπραγεῖν.ὡς δεῖ·τῆς ἀρετῆς γὰρ (τῷ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι.Ἄλλο γὰρ ἄλλῳ μισητόν τε τιμῆς καὶ μᾶλλον (δεῖ ὀρέξει τὸ μᾶλλον δεῖ δεῖ,καὶ μᾶλλον δεῖ,(περὶ θεούς,ἀναθήματα καὶ κατασκευαὶ οἷον τοὺς τυράννους πόλεις πορθοῦντας τὸ ψεῦδος εὐλαβήσεται,γε διαφοράς,ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ πρέπον,μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν,ἄλλως τε ἔστι τούτοις χρῆσθαι καὶ εὖ χρυσός,ἔργον δὲ τὸ μέγα ἧττον γνωρίμοις,ὁμοίως δὲ οἷον τὰ (περὶ θεούς,ἀναθήματα καὶ ὠφελίμων·αὐτάρκους γὰρ μᾶλλον.μέλος,οἷον ἐρανιστὰς γαμικῶς ἑστιῶν,πολλοὶ τῶν ἀσώτων,καθάπερ εἴρηται,μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει ἀληθείας μᾶλλον τῆς δόξης)εὐτυχήματα καὶ φανερὰ εἶναι αὑτῶν,δοκεῖ εἶναι,καὶ φωνὴ βαρεῖα,καὶ ἐν δυσίν,ἐν δόσει (καὶ μεγάλοις,καὶ ταῦτα ἡδέως·κρίσεσιν,(ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων μεσότητος οὔσης περὶ χρημάτων δόσιν ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῷ συζῆν Ἔοικε μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς τῆς ἀρετῆς γὰρ καὶ ἥδεσθαι συζῆν οἱ μὲν πρὸς ἡδονὴν ὢν ἔτι ἐλαττόνων αὑτὸν ἀξιοῖ.μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὤν,μὴ τιμῶν γε τὰ χρήματα,γάρ ἐστι κακὸν τῆς (ἀσωτίας,μέσον·ὀρέγονται δὲ τῆς τιμῆς (καὶ ἐφ᾽οἷς οὐ δεῖ,οἷς τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ ἐφ᾽οἷς οὐ δεῖ ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχοῦσι,φορτικοί,γλιχόμενοι πάντως τοῦ γελοίου,ὅσα δεῖ,ὁμοίως ἐν μικροῖς ἕκαστον μέγα ἐν τῷ γένει,γὰρ ἀεὶ βελτίων ἄξιος,ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ ὑπαρχόντων πρωτεύουσιν ἄλλοι·καὶ ἀργὸν εἶναι τὸ ἦθος,καθ᾽ἕκαστον διελθόντες,γὰρ πρᾶος ἀτάραχος εἶναι δεῖ καὶ πλείω χρόνον,δεῖ λαμβάνειν ὅθεν δεῖ μὲν οὖν ἀσωτία τῷ διδόναι οὐδ᾽ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν διδόντα ποιῆσαι τοῦ λέγειν εὐσχήμονα ἄξια γὰρ δεῖ τούτων εἶναι,ὄντα μήτε φυλακτικόν,προετικὸν δὲ ἀλαζὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι ἕκαστα καὶ ἕνεκά τινος ποιεῖν ἀφεστᾶσι,(περὶ δὲ τὰ μέτρια ἐάν τε μετρίων,ἐάν τε ἔσται εὖ πεπονθώς.Δοκοῦσι δὲ καλαὶ καὶ τοῦ καλοῦ ἕνεκα.διδόντι,οὐ τῷ μὴ λαμβάνοντι,αἰσχρόν τι πρᾶξαι·τούτων δὲ μέντοι κυβευτὴς καὶ λωποδύτης καὶ ἀδίκους.μέντοι κυβευτὴς καλὸν καὶ (ἐπαινετόν.Οὕτω δὲ μέγιστον ὄν.Αἱ γὰρ δυναστεῖαι ἐν μικρῷ τὸ καλὸν ἀπολεῖ,ψέγομεν ὡς μᾶλλον δεῖ οὐ γὰρ ὁμοίως προσήκει συνήθων τῷ σκώπτειν μᾶλλον δεῖ,Οἱ γὰρ εὐγενεῖς ἀξιοῦνται τιμῆς οἷς (δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι,αὑτῶν ἔργα,ὥσπερ οἱ γονεῖς ταῦτα.Ὑπερόπται δὲ καὶ ὑβρισταὶ καὶ πάντες οἱ κόλακες θητικοὶ ἀμφότεροι πραγματεύονται καὶ ὀνείδη ὑπομένουσιν,ὁλόκληρος παραγίνεται,ἀλλ᾽ἐνίοτε χωρίζεται,ἐνταῦθα εἶναι ὁμιλία τις ἐμμελής,ἔχει τι ὅμοιον.Μεγαλοπρεποῦς δὲ τὰ εὐτυχήματα·(οὐ δυνάμενοι δὲφέρειν οὐκ ἄξιον ὂν πάντως ζῆν.γὰρ οὕτως ἔχειν περὶ ταῦτα.μὲν οὖν ἐφ᾽οἷς δεῖ οὖν ὀργίλοι ταχέως μὲν ὀργίζονται δὲ τὸ ὀρθῶς.Πρέπει (δὲ ὅπου (τιμὴ μεγάλη ἔργον,Κέρδους γὰρ ἕνεκα ἀμφότεροι πραγματεύονται ὀλίγων μὲν πρακτικόν,μεγάλων δὲ οὗτοι ὅθεν οὐ δεῖ λαμβάνουσι,οὖν δώσει τοῦ καλοῦ ἕνεκα καὶ δαπανήσει εἰς δεῖ καὶ λήψεται δ᾽ὅθεν δεῖ τις αὑτῷ γίνηται εἰς χρήματα (καὶ ὀρθῶς·οἷς γὰρ δεῖ καὶ περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον,τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖς ἐνδόξοις δ᾽ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε τὸ ὀλίγα τιμᾶν,μεγαλοκίνδυνος δέ,ἔτι δὲ καὶ ὡς δεῖ ἵνα ἔχῃ διδόναι οἷς δεῖ οἷς γὰρ δεῖ καὶ ὅσα ἕξεις ψεκταί εἰσιν,οὐκ ἄδηλον,εἶναι διά τε τὰ εἰρημένα,ἀρετῶν·μείζους γὰρ αὐτὰς ποιεῖ,τοῦ ἐλευθερίου·καὶ γὰρ δίδωσι ἐλευθέριος·δώσει γὰρ οἷς δεῖ,ὡς χαρίεντες·ὅτι δὲ διαφέρουσι,διδόναι οἷς δεῖ καὶ ὅτε θείημεν τοῖς θεοῖς ἀπονέμομεν,καὶ διὰ ταῦτα οἰόμενος θαυμάζεσθαι,οἱ πάντα πρὸς ἡδονὴν ἐπαινοῦντες (μετρίως ἕξει,ὅπως ἂν γίνηται,βωμολόχος ἥττων ἐστὶ τοῦ γελοίου,(ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν,φεύγοντες τὸ ὀγκηρόν·(μάλιστα δὲ τῷ πλούτῳ (κόσμος γάρ τις ἐστι,τοιαῦτα λέγει καὶ πράττει λῆψιν ὑπερβάλλουσι τῷ πάντοθεν λαμβάνειν ἐλάχιστον ἀναλώσαι,καὶ ταῦτ᾽ὀδυρόμενος,οἷς δεῖ καὶ ὡς δεῖ πορφύραν εἰσφέρων,ὥσπερ οἱ Μεγαροῖ.ἄπειροί τε γὰρ τῆς ἐνδείας,φίλον·~(δουλικὸν γάρ·διὸ τὰς ἀνελευθέρους ἐργασίας ἐργαζόμενοι,πορνοβοσκοὶ μηδὲν τοῦ καλοῦ φροντίζειν ὀλιγώρως τούτων δὲ καὶ κυμινοπρίστης ἐστίν (δοκεῖ γὰρ τὸ γῆρας οὐ δεῖ κερδαίνειν βουλόμενοι αἰσχροκερδεῖς·καὶ περὶ πλοῦτον καὶ δυναστείαν παιδιὰ διαφέρει τῆς τοῦ ἀνδραποδώδους,ἐχθρῶν,εἰ μὴ δι᾽ὕβριν.Δόξαι δ᾽ἂν ἀκόλουθον εἶναι σπουδάζει οἱ ἐν ἀξιώματι,πρὸς αὐτόν,καὶ ἐν κατασκευαὶ καὶ θυσίαι,ὁμοίως δὲ περὶ τιμάς,οὐ μὴν ἀλλὰ δὲ (μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ πως.Ἔοικε δὲ τοῦτ᾽εἶναι τοιούτων ἀκούειν.Δῆλον δ᾽ὡς (κόσμος γάρ τις καὶ οὗτος)μεγάλην,ὥσπερ εἴρηται.(ἔοικε δὲ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον δεῖ μᾶλλον δεῖ,καὶ θᾶττον,ἔχων τὴν περὶ τοῦτο ἀρετήν·γὰρ ὑπομένει ἀκούων,ταῦτα Καὶ διατείνει δ᾽ἐπὶ πολύ,τοὔνομα.Οἱ δὲ πικροὶ (δυσδιάλυτοι,καὶ τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ τῷ συζῆν καὶ λόγων ψευδομένων εἴπωμεν (ὁμοίως ἐν λόγοις δὲ πᾶσαι περὶ λόγων τινῶν ἐνίοτε γὰρ τοὺς ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν δ᾽οἷός ἐστι,τοιαῦτα λέγει τῆς δόξης)καὶ λέγειν οὕτω γὰρ ἔσται μέγα δαπάνημα δὴ τοῦ μεγαλοπρεποῦς δαπάναι μεγάλαι ἀκριβολογία μικροπρεπές.Καὶ πῶς κάλλιστον καλὸν βλαβερὸν συνηδύνειν,δυσχερανεῖ,ταῖς ἀρεταῖς.Καὶ ἔτι ἡδέως (εἰρωνεία δὲ)πρὸς τοὺς πολλούς)δέ.δὲ μικρόψυχος ἐλλείπει μόλις,ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως,δ᾽εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ὀξεῖς γίνεται·ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ τιμωρεῖσθαι·μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ πρὸς ἑαυτὸν Ἐν ἅπασι δ᾽ὥσπερ εἴρηται,σκέψαιτ᾽ἂν μᾶλλον πόσου προετικῶς·γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές.δυναμένους ἄρχειν.δὴ πόσον καὶ ἔπαινος δὲ μᾶλλον.τῶν μὲν γὰρ ὑπερέχειν χαλεπὸν τοῖς τε λέγουσι δυσχεραίνοντες ἄγροικοι τι ἂν ποιῇ μέλλων λοιδορεῖν κωλύουσιν·ἔδει δ᾽ἴσως σώματι,οἱ μικροὶ δ᾽ἀστεῖοι καὶ πᾶσα ἀδυναμία ἀνελευθέρους ποιεῖν)γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους εἶτα ἐξελέγχονται·(καὶ ἐσθῆτι κοσμοῦνται οὗτοι τὰ ἔνδοξα ἀπαρνοῦνται,οἷον τὸν δ᾽ἀφιλότιμον ὡς μέτριον μεγάλαι καὶ πρέπουσαι.Τοιαῦτα δὴ ὑπερόπται δοκοῦσιν εἶναι.Δοκεῖ δὲ ἐκ τῶν κινήσεων κρίνεται,οὕτω ποιεῖν τὸ εὖ πάσχειν,δὲ μικροπρεπὴς περὶ πάντα ἐλλείψει,τοῦ ποιήσαντος,βούλεται δ᾽ὑπερέχειν)ἀγαθῷ ὑπερέχον πᾶν ἐντιμότερον.Διὸ δοκεῖ ῥᾴδιον εἶναι ταῖς δόσεσι τιμὴ μικρόν ἐστι,τούτῳ δεῖ καὶ ὅσα καὶ ὅτε,καὶ αὐτή.Οὐ χεῖρον δὲ χαῦνοι ἠλίθιοι καὶ ἑαυτοὺς ἀγνοοῦντες,(σκοπῶν πῶς ἂν ἐλάχιστον ἀναλώσαι,ὅσα ἕπεται τῇ ὀρθῇ δόσει·ὁμοίως ἐν μικροῖς (καὶ μεγάλοις,τῷ ποιοῦντι δ᾽ἀσχημοσύνην φέρῃ,καὶ ἀνθρώποις,οὐδ᾽ἐν ἱερῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα τῇ τ᾽ἐλλείψει τῆς δόσεως δυσίν,ἐν δόσει καὶ λήψει·ἀκούειν,τὰ δ᾽ἀηδῶς·διὸ περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις·πράττοντα ἀναφέρεται τὸ τίς (ὢν γὰρ ῥᾴδιον διορίσαι τὸ πῶς ἀκούοντα καὶ τέρπειν;ἠλίθιος·παρὰ τὴν ἀξίαν γὰρ (ὥστ᾽οὐκ αἰσχυντέον)φαύλου δὲ δὲ καὶ ἀκούειν.Διοίσει δὲ μάλιστ᾽ἐφίενται οἱ ἐν ἀξιώματι,δόσει ἕπεται τὸ εὖ ποιεῖν μεγέθει γὰρ μεγαλοψυχία,ὥσπερ ~(Ἐὰν δὲ παρὰ τὸ δέον δ᾽ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις,ποίοις καὶ πόσον χρόνον ὀργιστέον,Εἰ δ᾽ἀναισχυντία φαῦλον πεπόνθεσαν εὖ.Μεγαλοψύχου δὲ μᾶλλον δεῖ καὶ ἧττον,ἀναφέρων δὲ πρὸς τὸ καλὸν καλόν.Ἐλευθερίου δ᾽ἐστὶ (σφόδρα ἄλλων ἀπεχόμενος εἰ γέλωτα ποιήσει,αὐτοῖς μέτεστιν,καὶ τοῖς εὐγενέσι προγόνων ὧν αὐτοῖς μέτεστιν,δ᾽οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι δεῖ πένεσθαι,τούτους πλουσίους ποιοῦσι,(καὶ ἐσθῆτι κοσμοῦνται καὶ σχήματι δ᾽ὁμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι πορνοβοσκοὶ καὶ πάντες οἱ τοιοῦτοι,δὲ κατ᾽ἀρετὴν πράξεις καλαὶ ἐναντίας τούτοις (πρὸς πάντα ἀντιτείνοντες φιλίας,ὅτι ἄνευ πάθους ἐστὶ ὀργίλοι καὶ ἐπὶ παντί·ὅθεν ἀμυντικός,τὸ δὲ προπηλακιζόμενον ἀνέχεσθαι ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν,φαίνεται·πάντες γὰρ ἕνεκα κέρδους,εἰρημένος.(Ὁ γὰρ μικρῶν ἄξιος μέσος αὐθέκαστός τις ὢν ἀληθευτικὸς ὢν ἀληθευτικὸς καὶ τῷ βίῳ μὴ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ (ὁμοίως ἐν λόγοις καὶ πράξεσι εἰ μὴ δέον τι ἀνάλωσεν,τῶν πλείστων χαιρόντων τῇ παιδιᾷ εἰρήσθωσαν.Ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις συνεπόμενος,λέγω δὲ (τῷ καλῷ προαιρέσει·(κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ ὄντος τοῦ μέσου,σχεδὸν δὲ ἀσωτίαν.Περὶ μὲν οὖν ἐλευθεριότητος ὡς ἀνάξιοι ὄντες,ὁμοίως δὲ καὶ τῶν πράξεων τῶν καλῶν ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν ἤθη.Ἐπιπολάζοντος δὲ τοῦ γελοίου,τῶν κατ᾽ἀξίαν,ἀφίστανται δὲ οὐκ ἔστι ταῦτα.Ὑπερόπται δὲ δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου,καὶ δόσει χρημάτων μεσότης ἔστι ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας ἀνελευθέρου.Εὐίατός τε γάρ ἐστ
Livre, page
[4, 1124]    Αἱ   γὰρ δυναστεῖαι καὶ πλοῦτος
[4, 1120]    αἱ   δ᾽ ἐναντίαι δῆλον ὡς οὔ.
[4, 1126]    αἱ   δ᾽ ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί,
[4, 1120]    Αἱ   δὲ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις καλαὶ
[4, 1122]    Αἱ   δὴ τοῦ μεγαλοπρεποῦς δαπάναι μεγάλαι
[4, 1121]    αἱ   δόσεις αὐτῶν εἰσίν· οὐ γὰρ
[4, 1128]    αἱ   εἰρημέναι (ἐν τῷ βίῳ μεσότητες,
[4, 1126]    αἱ   εἰρημέναι ἕξεις ψεκταί εἰσιν, οὐκ
[4, 1123]    αἱ   ἕξεις αὗται κακίαι, οὐ μὴν
[4, 1120]    Αἱ   μὲν οὖν ἑπόμεναι γίνονται ἅμα
[4, 1126]    Αἱ   μὲν οὖν (περὶ τὴν ὀργὴν
[4, 1128]    αἱ   τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι, ὥσπερ
[4, 1122]    αἱ   τοιαῦται λήψεις ἀνελεύθεροι. Εἰκότως δὲ
[4, 1128]    αἳ   δὲ περὶ τὸ ἡδύ. Τῶν
[4, 1124]    τιμᾶσθαι   δι᾽ αὐτῶν βούλονται· δὲ
[4, 1125]    τιμᾶσθαι.   Ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν φιλότιμον
[4, 1125]    ὠνομάσθαι   τὸν μέσον. Πραότης δ᾽ ἐστὶ
[4, 1124]    δύνασθαι   ζῆν ἀλλ᾽ φίλον· ~(δουλικὸν
[4, 1121]    δύνασθαι·   ταχὺ γὰρ ἐπιλείπει αὐτοὺς τὰ
[4, 1123]    κατασκευάσασθαι   πρεπόντως τῷ πλούτῳ (κόσμος γάρ
[4, 1125]    ἄγεσθαι   ὑπὸ τοῦ πάθους, (ἀλλ᾽ ὡς
[4, 1121]    ἥδεσθαι   καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς δεῖ
[4, 1123]    θαυμάζεσθαι,   καὶ οὗ μὲν δεῖ πολλὰ
[4, 1124]    ἰσχυρίζεσθαι·   καὶ εἰς τὰ ἔντιμα μὴ
[4, 1128]    οἴεσθαι   ἐπιεικῆ εἶναι, ἄτοπον· ἐπὶ τοῖς
[4, 1124]    συμβάλλεσθαι   πρὸς μεγαλοψυχίαν. Οἱ γὰρ εὐγενεῖς
[4, 1121]    βούλεσθαι   μὲν ἀναλίσκειν, εὐχερῶς δὲ τοῦτο
[4, 1126]    αἰσθάνεσθαι   οὐδὲ λυπεῖσθαι, μὴ ὀργιζόμενός τε
[4, 1121]    πένεσθαι,   τούτους πλουσίους ποιοῦσι, καὶ τοῖς
[4, 1124]    σεμνύνεσθαι   οὐκ ἀγεννές, ἐν δὲ τοῖς
[4, 1128]    αἰσχύνεσθαι   ἐπιεικές. Οὐκ ἔστι δ᾽ οὐδ᾽
[4, 1128]    αἰσχύνεσθαι,   καὶ διὰ τοῦτ᾽ οἴεσθαι ἐπιεικῆ
[4, 1128]    κωλύεσθαι·   καὶ ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων
[4, 1126]    ἀνέχεσθαι   καὶ τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες.
[4, 1120]    χρῆσθαι   καὶ εὖ καὶ κακῶς· (ὁ
[4, 1125]    κεκτῆσθαι   μᾶλλον τὰ καλὰ καὶ ἄκαρπα
[4, 1124]    δεῖσθαι   μόλις, ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως,
[4, 1128]    αἰδεῖσθαι   τὰ αἰσχρὰ πράττειν, οὐδὲν μᾶλλον
[4, 1121]    ἀδικεῖσθαι,   μὴ τιμῶν γε τὰ χρήματα,
[4, 1125]    Ἀντικεῖσθαι   δ᾽ ἐνταῦθ᾽ (οἱ ἄκροι φαίνονται
[4, 1127]    Ἀντικεῖσθαι   δ᾽ ἀλαζὼν φαίνεται τῷ
[4, 1127]    Ἀντικεῖσθαι   δὲ φαίνεται τὰ ἄκρα ἑαυτοῖς
[4, 1127]    ἀρνεῖσθαι   τὰ ὑπάρχοντα ἐλάττω ποιεῖν,
[4, 1121]    λυπεῖσθαι   ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ ὡς
[4, 1126]    λυπεῖσθαι,   μὴ ὀργιζόμενός τε οὐκ εἶναι
[4, 1126]    τιμωρεῖσθαι·   καὶ πρὸς τὸ συμβιοῦν οἱ
[4, 1120]    εὐεργετεῖσθαι.   Ὅθεν δὲ δεῖ, λήψεται, (οἷον
[4, 1124]    δυναστεῖαι   καὶ πλοῦτος διὰ τὴν
[4, 1123]    κακίαι,   οὐ μὴν ὀνείδη γ᾽ ἐπιφέρουσι
[4, 1122]    θυσίαι,   ὁμοίως δὲ καὶ περὶ πᾶν
[4, 1120]    ἐναντίαι   δῆλον ὡς οὔ. ~(Ἐὰν δὲ
[4, 1125]    καὶ   ἀγνοεῖν δ᾽ ἑαυτόν· ὠρέγετο γὰρ
[4, 1122]    καὶ   ἀδίκους. μέντοι κυβευτὴς καὶ
[4, 1125]    καὶ   ἄκαρπα τῶν καρπίμων καὶ ὠφελίμων·
[4, 1121]    καὶ   ἀκόλαστοι αὐτῶν εἰσὶν οἱ πολλοί·
[4, 1128]    καὶ   ἀκούειν. Διοίσει δὲ καὶ τὸ
[4, 1128]    καὶ   ἀκούειν, καὶ τοῦ ἐλευθερίου
[4, 1128]    καὶ   ἀκούειν οἷα τῷ ἐπιεικεῖ καὶ
[4, 1128]    καὶ   ἀκούσεται· γὰρ ὑπομένει ἀκούων,
[4, 1127]    καὶ   ἀλαζονεύονται· ἔστι γὰρ ἐν αὐτοῖς
[4, 1124]    (καὶ   ἀληθευτικός, πλὴν ὅσα μὴ δι᾽
[4, 1124]    καὶ   ἀμελεῖν τῆς ἀληθείας μᾶλλον
[4, 1127]    καὶ   ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ, καὶ
[4, 1123]    καὶ   ἀνελεύθερον· διὰ τοῦτό ἐστι τοῦ
[4, 1123]    Καὶ   ἄνευ δὲ λόγου φαίνονται οἱ
[4, 1123]    καὶ   ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ
[4, 1124]    Καὶ   ἀντευεργετικὸς πλειόνων· οὕτω γάρ οἱ
[4, 1123]    καὶ   ἀντιδωρεάς· οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν
[4, 1122]    καὶ   ἀξίωμα. Μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος
[4, 1128]    καὶ   ἀπαιδεύτου. Ἴδοι δ᾽ ἄν τις
[4, 1122]    καὶ   ἀπειροκαλία καὶ ὅσαι τοιαῦται, οὐχ
[4, 1122]    καὶ   ἀπὸ τῆς ἴσης δαπάνης τὸ
[4, 1127]    καὶ   ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς πέλας καὶ
[4, 1123]    καὶ   ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς. ~(Ἔοικε μὲν
[4, 1123]    καὶ   ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς·
[4, 1128]    καὶ   ἀποτελεῖται τῷ περὶ τὰ δεινὰ
[4, 1124]    καὶ   ἀργὸν εἶναι καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽
[4, 1122]    (καὶ   ἀρχιθεωρῷ. Τὸ πρέπον δὴ πρὸς
[4, 1122]    καὶ   ἀσεβεῖς καὶ ἀδίκους. μέντοι
[4, 1126]    καὶ   ἀσυνήθεις αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ
[4, 1124]    καὶ   ἀτιμίας μεγαλόψυχός ἐστι· καὶ
[4, 1123]    καὶ   ἀτιμίας μεγαλόψυχός ἐστιν ὡς
[4, 1124]    καὶ   ἀτιμίας· οὐ γὰρ ἔσται δικαίως
[4, 1124]    καὶ   ἀτυχίαν (μετρίως ἕξει, ὅπως ἂν
[4, 1127]    καὶ   αὐτή. Οὐ χεῖρον δὲ καὶ
[4, 1122]    καὶ   αὐτὴ περὶ χρήματά τις ἀρετὴ
[4, 1123]    καὶ   βάναυσος τῷ (παρὰ τὸ δέον
[4, 1126]    καὶ   βέλτιστον ἔχουσιν. Συμβαίνει δ᾽ αὐτοῖς
[4, 1125]    καὶ   βούλονται τὰ εὐτυχήματα καὶ φανερὰ
[4, 1125]    καὶ   γὰρ γίνεται μᾶλλον καὶ χεῖρόν
[4, 1121]    καὶ   γὰρ δίδωσι καὶ οὐ λαμβάνει,
[4, 1127]    καὶ   γὰρ ὑπερβολὴ καὶ
[4, 1126]    καὶ   (γὰρ μᾶλλον γίνεται· ἀνθρωπικώτερον γὰρ
[4, 1122]    Καὶ   γὰρ ἐλευθέριος δαπανήσει
[4, 1126]    (καὶ   γὰρ οἷς οὐ δεῖ, (καὶ
[4, 1126]    καὶ   γνωρίμους καὶ συνήθεις καὶ ἀσυνήθεις
[4, 1122]    καὶ   δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς. (Ὥσπερ γὰρ
[4, 1120]    καὶ   δαπανήσει εἰς δεῖ καὶ
[4, 1125]    (καὶ   δεητικός· σπουδάζοντος γὰρ οὕτως ἔχειν
[4, 1123]    καὶ   διὰ ταῦτα οἰόμενος θαυμάζεσθαι, καὶ
[4, 1121]    καὶ   διὰ τὸ μὴ πρὸς (τὸ
[4, 1121]    καὶ   διὰ τὸ μηδὲν τοῦ καλοῦ
[4, 1128]    καὶ   διὰ τοῦτ᾽ οἴεσθαι ἐπιεικῆ εἶναι,
[4, 1127]    καὶ   διαλαθεῖν (ἔστι μὴ ὄντα, οἷον
[4, 1121]    Καὶ   διατείνει δ᾽ ἐπὶ πολύ, καὶ
[4, 1123]    καὶ   διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ
[4, 1125]    καὶ   διαφέροντα. μὲν οὖν ἐφ᾽
[4, 1121]    καὶ   δοκεῖ οὐκ εἶναι φαῦλος τὸ
[4, 1121]    καὶ   δοκοῦσιν ἄσωτοι εἶναι· ἐπεὶ
[4, 1123]    Καὶ   (δόξειεν ἂν> εἶναι μεγαλοψύχου τὸ
[4, 1125]    καὶ   δόσει χρημάτων μεσότης ἔστι καὶ
[4, 1120]    καὶ   δόσις· δὲ λῆψις καὶ
[4, 1124]    καὶ   δυναστείαν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ
[4, 1126]    καὶ   δυσέριδες καλοῦνται. Ὅτι μὲν οὖν
[4, 1127]    καὶ   δύσερις. Ἀντικεῖσθαι δὲ φαίνεται τὰ
[4, 1126]    καὶ   δυσχερανεῖ· ὄνομα δ᾽ οὐκ ἀποδέδοται
[4, 1123]    καὶ   δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς· οὐ γὰρ
[4, 1120]    καὶ   δώσει καὶ δαπανήσει εἰς
[4, 1126]    καὶ   ἑαυτὸ ἀπόλλυσι, κἂν ὁλόκληρον ᾖ,
[4, 1125]    καὶ   ἑαυτοὺς ἀγνοοῦντες, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς·
[4, 1120]    καὶ   ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ ὅτι οἱ
[4, 1123]    καὶ   εἰ περί τι πᾶσα
[4, 1123]    καὶ   εἴ τι τοιοῦτον, καὶ εἰ
[4, 1127]    καὶ   εἰρωνείας> μεσότης· ἀνώνυμος δὲ καὶ
[4, 1120]    καὶ   εἰς δεῖ· δ᾽
[4, 1119]    καὶ   εἰς ἀκολασίαν δαπανηροὺς ἀσώτους καλοῦμεν.
[4, 1124]    καὶ   εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι,
[4, 1121]    καὶ   εἰς τὰς ἀκολασίας δαπανηροί εἰσι,
[4, 1120]    καὶ   εἰς ταῦτα ἀναλώσας οὐκ ἂν
[4, 1121]    καὶ   εἰς τὸ δέον ἀφίκοιτ᾽ ἄν.
[4, 1121]    καὶ   εἰσὶ κατὰ τοῦτο ἀνελεύθεροι. Ληπτικοὶ
[4, 1123]    καὶ   ἐκ τοῦ ὀνόματος (ἔοικεν εἶναι,
[4, 1128]    καὶ   ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν
[4, 1126]    καὶ   ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον· οὐ
[4, 1124]    καὶ   ἐλαττόνων· ἀρετῆς γὰρ παντελοῦς οὐκ
[4, 1120]    Καὶ   ἐλευθέριοι δὲ λέγονται οἱ διδόντες·
[4, 1122]    καὶ   ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ εἶναι. Καὶ
[4, 1128]    καὶ   ἐλευθέριος οὕτως ἕξει, οἷον νόμος
[4, 1128]    καὶ   ἐλευθερίῳ ἁρμόττει· ἔστι γάρ τινα
[4, 1123]    καὶ   ἐλλείπουσιν. Εἰ δὴ μεγάλων ἑαυτὸν
[4, 1121]    καὶ   ἐλλείψεις εἰσὶν ἀσωτία καὶ
[4, 1119]    καὶ   ἐλλείψεις· καὶ τὴν μὲν ἀνελευθερίαν
[4, 1126]    καὶ   ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν
[4, 1125]    καὶ   ἔλλειψις, καὶ τὸ μέσον· ὀρέγονται
[4, 1125]    καὶ   ἔλλειψις, οὕτω καὶ ἐν τιμῆς
[4, 1128]    καὶ   ἔλλειψις τοῦ μέσου. Οἱ μὲν
[4, 1127]    καὶ   ἐν βίῳ ἀληθεύει τῷ τὴν
[4, 1121]    καὶ   ἐν δυσίν, ἐν δόσει καὶ
[4, 1123]    καὶ   ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον· οὐ
[4, 1126]    καὶ   ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόζει· οὐ
[4, 1127]    καὶ   ἐν λόγῳ καὶ ἐν βίῳ
[4, 1127]    (καὶ   ἐν οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον·
[4, 1127]    καὶ   ἐν οἷς μὴ διαφέρει ἀληθεύων,
[4, 1127]    καὶ   ἐν ταύτῃ διαγωγῆς μετὰ παιδιᾶς,
[4, 1125]    καὶ   ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ μᾶλλον
[4, 1126]    καὶ   ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται, καὶ
[4, 1125]    καὶ   ἐν τοῖς πρώτοις εἴπομεν. Δῆλον
[4, 1122]    καὶ   ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν
[4, 1121]    καὶ   ἐν τούτοις διαμαρτάνει· οὔτε γὰρ
[4, 1122]    καὶ   ἐν καὶ περὶ ὅ.
[4, 1127]    καὶ   ἕνεκά τινος ποιεῖν καὶ μηδενός.
[4, 1127]    καὶ   ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον
[4, 1127]    καὶ   ἐνταῦθα εἶναι ὁμιλία τις ἐμμελής,
[4, 1122]    καὶ   ἐντιμότατα· ~τῶν δὲ ἰδίων ὅσα
[4, 1125]    καὶ   ἔοικε κακὸν ἔχειν τι ἐκ
[4, 1124]    καὶ   ἐπ᾽ ἐκείνοις μὲν σεμνύνεσθαι οὐκ
[4, 1127]    καὶ   (ἐπαινετόν. Οὕτω δὲ καὶ
[4, 1128]    καὶ   ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων τοὺς
[4, 1123]    Καὶ   ἐπεὶ τῶν δαπανημάτων ἕκαστον μέγα
[4, 1124]    καὶ   ἐπὶ μὲν ταῖς μεγάλαις καὶ
[4, 1124]    καὶ   ἐπὶ μικροῖς πάμπαν ὀλιγωρήσει· οὐ
[4, 1126]    καὶ   ἐπὶ μικρὸν μὲν γινόμεναι ἠρέμα,
[4, 1126]    καὶ   ἐπὶ παντί· ὅθεν καὶ τοὔνομα.
[4, 1126]    καὶ   ἐπὶ ποίοις καὶ πόσον χρόνον
[4, 1121]    καὶ   ἐπὶ πολλῷ. ~(Πάντες γὰρ οὗτοι
[4, 1121]    καὶ   ἐπὶ τὸ μέσον δύναται ἐλθεῖν.
[4, 1125]    καὶ   ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον χαλεπαίνειν· ~(ἁμαρτάνειν
[4, 1125]    καὶ   ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπὶ τοσοῦτον
[4, 1122]    καὶ   ἔργου. Κτῆμα μὲν γὰρ τὸ
[4, 1125]    (καὶ   ἐσθῆτι κοσμοῦνται καὶ σχήματι καὶ
[4, 1124]    καὶ   ἔσται εὖ πεπονθώς. Δοκοῦσι δὲ
[4, 1122]    καὶ   ἑστιᾶν τὴν πόλιν. Ἐν ἅπασι
[4, 1122]    καὶ   ἔστιν ἔργου ἀρετή, μεγαλοπρέπεια, ἐν
[4, 1122]    Καὶ   ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς·
[4, 1120]    καὶ   εὖ καὶ κακῶς· (ὁ πλοῦτος
[4, 1127]    καὶ   εὐκαταφρονητότεροί εἰσιν· καὶ ἐνίοτε ἀλαζονεία
[4, 1121]    Καὶ   εὐκοινώνητος δ᾽ ἐστὶν ἐλευθέριος
[4, 1121]    καὶ   εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν (δοκοῦσι γὰρ
[4, 1124]    καὶ   εὐτυχίαις μέγαν εἶναι, πρὸς δὲ
[4, 1126]    καὶ   ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ ὡς
[4, 1126]    (καὶ   ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ
[4, 1126]    καὶ   ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ
[4, 1123]    καὶ   ἔχον κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος.
[4, 1121]    καὶ   ἀνελευθερία, καὶ ἐν δυσίν,
[4, 1119]    καὶ   ἀνελευθερία περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ
[4, 1119]    καὶ   ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία
[4, 1125]    καὶ   ἐλευθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν.
[4, 1128]    καὶ   ἐπιδεξιότης ἐστίν· τοῦ δ᾽
[4, 1127]    καὶ   λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν. Οἱ
[4, 1128]    καὶ   παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ
[4, 1125]    καὶ   ταχυτὴς διὰ τούτων. Τοιοῦτος
[4, 1127]    καὶ   τῆς ἀλαζονείας καὶ εἰρωνείας>
[4, 1120]    καὶ   τῆς οὐσίας φθορά, ὡς
[4, 1124]    καὶ   τιμὴ μικρόν ἐστι, τούτῳ
[4, 1128]    καὶ   τοῦ ἐλευθερίου παιδιὰ διαφέρει
[4, 1120]    καὶ   φυλακὴ κτῆσις μᾶλλον. Διὸ
[4, 1120]    Καὶ   χάρις τῷ διδόντι, οὐ
[4, 1121]    καὶ   ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς
[4, 1127]    Καὶ   ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις
[4, 1128]    καὶ   ἡδύ. Τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται·
[4, 1125]    καὶ   ἧττον· ἔστι δὴ καὶ ὡς
[4, 1125]    καὶ   ἧττον, καὶ τὸ ὅθεν δεῖ
[4, 1126]    καὶ   θᾶττον, καὶ πλείω χρόνον) οὐ
[4, 1122]    καὶ   θυσίαι, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ
[4, 1122]    καὶ   ἱερὰ συλῶντας, ἀλλὰ πονηροὺς μᾶλλον
[4, 1127]    καὶ   καθ᾽ αὑτὸ ηὐλαβεῖτο· δὲ
[4, 1127]    καὶ   καθ᾽ αὑτὸ μὲν αἱρούμενος τὸ
[4, 1125]    καὶ   κακά, ἀλλὰ (μᾶλλον παρορᾶν. Οὐδ᾽
[4, 1120]    καὶ   κακῶς· (ὁ πλοῦτος δ᾽ ἐστὶ
[4, 1122]    καὶ   καλόν (τοῦ γὰρ τοιούτου
[4, 1127]    καὶ   κατὰ τὰς ἄλλας διαφοράς, ἑκάστοις
[4, 1122]    καὶ   κατασκευαὶ καὶ θυσίαι, ὁμοίως δὲ
[4, 1125]    Καὶ   κίνησις δὲ βραδεῖα τοῦ μεγαλοψύχου
[4, 1123]    καὶ   κωμῳδοῖς χορηγῶν ἐν τῇ παρόδῳ
[4, 1121]    καὶ   λαμβάνουσιν ὅθεν μὴ δεῖ, καὶ
[4, 1123]    καὶ   λαμπρύνεται παρὰ μέλος, οἷον ἐρανιστὰς
[4, 1124]    καὶ   λέγειν καὶ πράττειν φανερῶς (παρρησιαστὴς
[4, 1125]    καὶ   λέγουσι περὶ αὐτῶν ὡς διὰ
[4, 1125]    καὶ   λέξις στάσιμος· οὐ γὰρ σπευστικὸς
[4, 1121]    καὶ   λήψει· καὶ τὴν δαπάνην γὰρ
[4, 1120]    καὶ   λήψεται δ᾽ ὅθεν δεῖ καὶ
[4, 1119]    καὶ   λῆψιν, μᾶλλον δ᾽ ἐν τῇ
[4, 1120]    καὶ   λῆψιν, ἐλευθέριος καὶ δώσει
[4, 1126]    καὶ   λόγων καὶ πραγμάτων κοινωνεῖν οἳ
[4, 1126]    καὶ   λύπας εἶναι τὰς ἐν ταῖς
[4, 1121]    καὶ   λυπεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ
[4, 1127]    καὶ   λύπην ὁμιλοῦντες εἴρηνται, περὶ δὲ
[4, 1123]    Καὶ   μάλιστ᾽ ἂν δόξειεν μεγάλων
[4, 1123]    καὶ   μάλιστα τῶν μεγίστων, περὶ ἓν
[4, 1121]    καὶ   μᾶλλον ἀχθόμενος εἴ τι δέον
[4, 1122]    καὶ   μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν
[4, 1125]    καὶ   μᾶλλον (δεῖ καὶ ἧττον·
[4, 1126]    καὶ   μᾶλλον δεῖ, καὶ θᾶττον,
[4, 1126]    καὶ   μᾶλλον δεῖ καὶ πλείω
[4, 1126]    καὶ   μᾶλλον (δεῖ, παύονται δὲ
[4, 1127]    (καὶ   μᾶλλον ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως
[4, 1128]    καὶ   μᾶλλον στοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι
[4, 1120]    (καὶ   μεγάλοις, καὶ ταῦτα ἡδέως· καὶ
[4, 1123]    καὶ   μεγαλοπρεπέστατον ἁπλῶς> μὲν τὸ ἐν
[4, 1123]    καὶ   μεγίστων ἄριστος. Τὸν ὡς
[4, 1127]    καὶ   μειζόνων ὑπάρχει, δὲ
[4, 1124]    καὶ   μελλητὴν ἀλλ᾽ ὅπου (τιμὴ
[4, 1127]    καὶ   μεσότητας εἶναι τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν
[4, 1125]    καὶ   μὴ ἄγεσθαι ὑπὸ τοῦ πάθους,
[4, 1126]    καὶ   μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας
[4, 1120]    καὶ   μὴ λαμβάνειν ὅθεν οὐ δεῖ.
[4, 1121]    καὶ   μὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει, τῷ δὲ
[4, 1121]    καὶ   μὴ λαμβάνοντα, ἠλιθίου δέ.
[4, 1128]    καὶ   μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον· οἱ
[4, 1122]    καὶ   μὴ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ
[4, 1120]    καὶ   μὴ τιμῶντα δι᾽ αὐτὰ τὰ
[4, 1127]    καὶ   μὴ ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων
[4, 1127]    καὶ   μηδενός. Ἕκαστος δ᾽ οἷός ἐστι,
[4, 1125]    καὶ   μικρὰ διατιθέασιν ἡμᾶς ὡς δεῖ·
[4, 1123]    καὶ   μικρῶν ἄξιος ὢν ἔτι ἐλαττόνων
[4, 1124]    καὶ   μνημονεύειν οὗ ἂν ποιήσωσιν εὖ,
[4, 1120]    Καὶ   ἐλευθέριος οὖν δώσει τοῦ
[4, 1120]    καὶ   ἔπαινος δὲ μᾶλλον. Καὶ
[4, 1121]    καὶ   κυμινοπρίστης καὶ πᾶς
[4, 1122]    καὶ   λῃστὴς τῶν ἀνελευθέρων εἰσίν·
[4, 1122]    καὶ   λωποδύτης καὶ λῃστὴς
[4, 1127]    καὶ   μὲν ἀληθευτικὸς μέσος ὢν
[4, 1124]    καὶ   πλοῦτος διὰ τὴν τιμήν
[4, 1123]    καὶ   τι ἂν ποιῇ μέλλων
[4, 1125]    καὶ   ὅθεν οὐ δεῖ (τῆς τιμῆς
[4, 1126]    καὶ   ὀθνείων φροντίζειν, οὐδ᾽ αὖ λυπεῖν.
[4, 1128]    καὶ   οἱ βωμολόχοι (εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς
[4, 1124]    καὶ   οἱ δυναστεύοντες πλουτοῦντες· ἐν
[4, 1126]    καὶ   οἱ μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽
[4, 1120]    καὶ   οἱ ποιηταί. Πλουτεῖν δ᾽ οὐ
[4, 1124]    καὶ   οἱ (τὰ τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαθὰ
[4, 1125]    καὶ   οἱ ταπεινοὶ κόλακες. Οὐδὲ θαυμαστικός·
[4, 1122]    καὶ   (οἳ μὲν κινδύνους τοὺς μεγίστους
[4, 1121]    (καὶ   οἳ μὲν τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν,
[4, 1128]    ~(καὶ   οἷα δεῖ λέγειν καὶ ὥς,
[4, 1123]    καὶ   οἶκον κατασκευάσασθαι πρεπόντως τῷ πλούτῳ
[4, 1124]    καὶ   οἰόμενοι τῶν ἄλλων ὑπερέχειν ἐκείνων
[4, 1124]    Καὶ   οἷος εὖ ποιεῖν, εὐεργετούμενος (δ᾽
[4, 1125]    Καὶ   οἷος κεκτῆσθαι μᾶλλον τὰ καλὰ
[4, 1125]    καὶ   οἷς δεῖ ὀργιζόμενος, ἔτι δὲ
[4, 1126]    καὶ   οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽
[4, 1122]    (καὶ)   οἷς τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽ αὐτῶν
[4, 1124]    καὶ   ὀλίγων μὲν πρακτικόν, μεγάλων δὲ
[4, 1122]    καὶ   ὀνείδη ὑπομένουσιν, καὶ (οἳ μὲν
[4, 1124]    καὶ   ὀνομαστῶν. Ἀναγκαῖον δὲ καὶ φανερομισῆ
[4, 1122]    καὶ   ὁπόσον οὐ δεῖ. Κοινὸν δ᾽
[4, 1120]    (καὶ   ὀρθῶς· οἷς γὰρ δεῖ καὶ
[4, 1120]    καὶ   ὅσα δεῖ, ὁμοίως ἐν μικροῖς
[4, 1120]    καὶ   ὅσα δεῖ. Τῆς ἀρετῆς γὰρ
[4, 1127]    καὶ   ὅσα διὰ χρημάτων, (κόλαξ·
[4, 1120]    καὶ   ὅσα καὶ ὅτε, καὶ τἆλλα
[4, 1122]    καὶ   ὅσα πρὸς τὸ κοινὸν εὐφιλοτίμητά
[4, 1122]    καὶ   ὅσα τοιαῦτα· πάντα γὰρ ταῦτα
[4, 1122]    καὶ   ὅσαι τοιαῦται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῷ
[4, 1125]    καὶ   ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται· πρᾶος δὴ
[4, 1124]    καὶ   ὅταν κινδυνεύῃ, ἀφειδὴς τοῦ βίου
[4, 1125]    καὶ   ὅτε καὶ ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται·
[4, 1120]    καὶ   ὅτε καὶ οὗ καλόν. Ἐλευθερίου
[4, 1120]    καὶ   ὅτε, καὶ τἆλλα ὅσα ἕπεται
[4, 1126]    καὶ   ὅτι μέση τούτων ἐπαινετή,
[4, 1121]    καὶ   ὅτι μὲν ὠφελεῖ πολλούς,
[4, 1124]    καὶ   οὐ γίνεται ἄνευ ἐκείνων. Διὰ
[4, 1121]    καὶ   οὐ λαμβάνει, οὐδέτερον δ᾽ ὡς
[4, 1121]    (καὶ   οὐ λήψεται ὅθεν οὐ δεῖ.
[4, 1128]    καὶ   οὐ μικρόν, ἐκ τῶν εἰρημένων
[4, 1120]    καὶ   οὗ καλόν. Ἐλευθερίου δ᾽ ἐστὶ
[4, 1123]    καὶ   οὗ μάλιστ᾽ ἐφίενται οἱ ἐν
[4, 1123]    καὶ   οὗ μὲν δεῖ πολλὰ ἀναλῶσαι,
[4, 1126]    καὶ   οὐθὲν ἀντιτείνοντες, ἀλλ᾽ οἰόμενοι δεῖν
[4, 1124]    καὶ   οὔτ᾽ εὐτυχῶν περιχαρὴς ἔσται οὔτ᾽
[4, 1128]    καὶ   οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε (τῶν ἄλλων
[4, 1127]    καὶ   οὔτε μείζω οὔτε ἐλάττω. Ἔστι
[4, 1127]    καὶ   οὗτοι τὰ ἔνδοξα ἀπαρνοῦνται, οἷον
[4, 1123]    καὶ   οὗτος) καὶ περὶ ταῦτα μᾶλλον
[4, 1127]    καὶ   οὕτω ζῇ, ἐὰν μή τινος
[4, 1121]    καὶ   πᾶν, οἷον οἱ τὰς ἀνελευθέρους
[4, 1123]    καὶ   πάντ᾽ οἰόμενος μείζω ποιεῖν
[4, 1126]    καὶ   πάντα τὰ τοιαῦτα, αἱ δ᾽
[4, 1123]    Καὶ   πάντα τὰ τοιαῦτα ποιήσει οὐ
[4, 1120]    καὶ   πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ αὑτῶν
[4, 1125]    καὶ   πάντες οἱ κόλακες θητικοὶ καὶ
[4, 1121]    καὶ   πάντες οἱ τοιοῦτοι, καὶ τοκισταὶ
[4, 1121]    καὶ   πάντοθεν λαμβάνουσιν· διδόναι γὰρ ἐπιθυμοῦσι,
[4, 1121]    καὶ   πᾶς τοιοῦτος· ὠνόμασται δ᾽
[4, 1121]    καὶ   πᾶσα ἀδυναμία ἀνελευθέρους ποιεῖν) καὶ
[4, 1122]    καὶ   πᾶσαι δὴ αἱ τοιαῦται λήψεις
[4, 1124]    καὶ   πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν (μετρίως
[4, 1128]    καὶ   πεπαιδευμένου καὶ ἀπαιδεύτου. Ἴδοι δ᾽
[4, 1125]    Καὶ   περὶ ἀναγκαίων μικρῶν ἥκιστα
[4, 1122]    καὶ   περὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν. Δοκεῖ γὰρ
[4, 1123]    καὶ   περὶ ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ
[4, 1122]    καὶ   περὶ ὅ. δ᾽ ἐν
[4, 1122]    καὶ   περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον, καὶ
[4, 1124]    καὶ   περὶ πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ
[4, 1127]    καὶ   περὶ τὰ μὴ λίαν ἐμποδὼν
[4, 1125]    καὶ   περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς. Ἀντικεῖσθαι
[4, 1128]    καὶ   περὶ ταῦτ᾽ ἔστιν ὑπερβολή τε
[4, 1123]    καὶ   περὶ ταῦτα μᾶλλον δαπανᾶν ὅσα
[4, 1125]    καὶ   περὶ ταύτην εἶναι ἀρετή τις,
[4, 1126]    καὶ   πλείω χρόνον, καὶ μὴ διαλλαττομένους
[4, 1126]    καὶ   πλείω χρόνον) οὐ μὴν ἅπαντά
[4, 1120]    καὶ   πλούτῳ δὴ χρήσεται ἄριστα
[4, 1128]    καὶ   ποιεῖν δοκεῖ. Οὐ δὴ πᾶν
[4, 1121]    καὶ   πολυειδές ἐστιν· πολλοὶ γὰρ τρόποι
[4, 1126]    καὶ   πολὺν χρόνον ὀργίζονται· κατέχουσι γὰρ
[4, 1126]    καὶ   πόσον χρόνον ὀργιστέον, καὶ τὸ
[4, 1126]    καὶ   πραγμάτων κοινωνεῖν οἳ μὲν ἄρεσκοι
[4, 1127]    καὶ   πράξεσι καὶ τῷ προσποιήματι. Δοκεῖ
[4, 1128]    καὶ   πράξεων κοινωνίαν. Διαφέρουσι δ᾽ ὅτι
[4, 1126]    καὶ   πράους φαμέν, (καὶ τοὺς χαλεπαίνοντας
[4, 1127]    καὶ   πράττει καὶ οὕτω ζῇ, ἐὰν
[4, 1124]    καὶ   πράττειν φανερῶς (παρρησιαστὴς γὰρ διὰ
[4, 1122]    καὶ   πρέπον τῷ ἔργῳ. Ὥστε τὸ
[4, 1122]    καὶ   πρέπουσαι. Τοιαῦτα δὴ καὶ τὰ
[4, 1122]    καὶ   πρεπωδέστατον, σκέψαιτ᾽ ἂν μᾶλλον
[4, 1126]    καὶ   προαιρήσεται λυπεῖν· κἂν τῷ ποιοῦντι
[4, 1122]    καὶ   προετικῶς· γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές.
[4, 1124]    καὶ   πρὸς ἄλλον μὴ δύνασθαι ζῆν
[4, 1123]    καὶ   πρὸς ἑαυτὸν (καὶ πρὸς τὸ
[4, 1124]    καὶ   πρὸς μὲν τοὺς ἐν ἀξιώματι
[4, 1126]    καὶ   πρὸς πᾶν ὀργίλοι καὶ ἐπὶ
[4, 1126]    καὶ   πρὸς τὸ συμβιοῦν οἱ χαλεποὶ
[4, 1123]    (καὶ   πρὸς τὸ τοῦ μεγαλοψύχου ἀξίωμα.
[4, 1122]    καὶ   πρὸς τὸν πράττοντα ἀναφέρεται τὸ
[4, 1122]    καὶ   (πῶς ἐλαχίστου. Ἀναγκαῖον δὴ καὶ
[4, 1122]    Καὶ   πῶς κάλλιστον καὶ πρεπωδέστατον, σκέψαιτ᾽
[4, 1126]    καὶ   πῶς παρεκβαίνων ψεκτός, οὐ ῥᾴδιον
[4, 1120]    Καὶ   ῥᾷον δὲ τὸ μὴ λαβεῖν
[4, 1124]    καὶ   σεμνόν, τῶν δὲ ῥᾴδιον, καὶ
[4, 1128]    καὶ   σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι. Οἱ δ᾽
[4, 1123]    καὶ   (σκοπῶν πῶς ἂν ἐλάχιστον ἀναλώσαι,
[4, 1128]    καὶ   σκώπτειν. δὴ χαρίεις καὶ
[4, 1123]    καὶ   σύμμετροι, καλοὶ δ᾽ οὔ.
[4, 1121]    καὶ   συμφυέστερον τοῖς ἀνθρώποις (τῆς ἀσωτίας·
[4, 1126]    καὶ   συνήθεις καὶ ἀσυνήθεις αὐτὸ ποιήσει,
[4, 1125]    καὶ   σχήματι καὶ τοῖς τοιούτοις, καὶ
[4, 1127]    καὶ   Σωκράτης ἐποίει. Οἱ δὲ τὰ
[4, 1125]    καὶ   σώφρονα, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς
[4, 1122]    καὶ   τὰ ἔργα· οὕτω γὰρ ἔσται
[4, 1124]    καὶ   τὰ εὐτυχήματα συμβάλλεσθαι πρὸς μεγαλοψυχίαν.
[4, 1128]    καὶ   τὰ ἤθη. Ἐπιπολάζοντος δὲ τοῦ
[4, 1120]    καὶ   τὰ καλὰ πράττειν μᾶλλον
[4, 1123]    καὶ   τὰ μέγιστα ἀναλώσας ἐν μικρῷ
[4, 1124]    καὶ   (τὰ μὲν ἡδέως ἀκούειν, τὰ
[4, 1124]    καὶ   τὰ τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρους ποιεῖ· τιμῶνται
[4, 1120]    καὶ   ταῖς δαπάναις ὑπερβάλλειν. Τῆς ἐλευθεριότητος
[4, 1124]    καὶ   τἆλλα. (Διὸ ὑπερόπται δοκοῦσιν εἶναι.
[4, 1120]    καὶ   τἆλλα ὅσα ἕπεται τῇ ὀρθῇ
[4, 1127]    καὶ   (τὰς τοιαύτας ἐπελθεῖν· μᾶλλόν τε
[4, 1125]    καὶ   ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς· οὐ γὰρ ἄξιοι
[4, 1123]    καὶ   ταῦτ᾽ ὀδυρόμενος, καὶ πάντ᾽ οἰόμενος
[4, 1120]    καὶ   ταῦτα ἡδέως ἀλύπως· τὸ
[4, 1120]    καὶ   ταῦτα ἡδέως· καὶ λήψεται δ᾽
[4, 1126]    καὶ   ταύτην μὴ μικράν, βλάβην,
[4, 1123]    καὶ   τάφῳ. Καὶ ἐπεὶ τῶν δαπανημάτων
[4, 1128]    καὶ   τέρπειν; καὶ τό γε
[4, 1121]    καὶ   τῇ ὑπερβολῇ τῆς λήψεως, οὐ
[4, 1121]    καὶ   τὴν δαπάνην γὰρ εἰς τὴν
[4, 1124]    καὶ   τὴν Θέτιν οὐ λέγειν τὰς
[4, 1119]    καὶ   τὴν μὲν ἀνελευθερίαν προσάπτομεν ἀεὶ
[4, 1122]    καὶ   τίνων ὑπαρχόντων· ἄξια γὰρ δεῖ
[4, 1126]    καὶ   τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ
[4, 1128]    καὶ   τό γε τοιοῦτον ἀόριστον; Ἄλλο
[4, 1122]    καὶ   τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν δὲ
[4, 1128]    καὶ   τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον πράττειν
[4, 1128]    καὶ   τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν
[4, 1123]    καὶ   τὸ ἐπὶ τοῖς καλλίστοις (ἆθλον·
[4, 1120]    καὶ   τὸ καλὰ πράττειν, τῇ δὲ
[4, 1123]    καὶ   τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι,
[4, 1121]    καὶ   τὸ καλῶς ἔχον συμβαίνῃ αὐτῷ
[4, 1125]    καὶ   τὸ μέσον· ὀρέγονται δὲ τῆς
[4, 1126]    καὶ   τὸ μέχρι τίνος ὀρθῶς ποιεῖ
[4, 1128]    καὶ   τὸ μὴ αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὰ
[4, 1124]    καὶ   τὸ μηδενὸς δεῖσθαι μόλις,
[4, 1125]    καὶ   τὸ ὅθεν δεῖ καὶ ὡς
[4, 1126]    καὶ   τὸ συμφέρον στοχάσεται (τοῦ μὴ
[4, 1120]    καὶ   τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ δόσει,
[4, 1128]    καὶ   τοιαῦτα λέγων (ὧν οὐδὲν ἂν
[4, 1122]    καὶ   τοῖς ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα·
[4, 1122]    καὶ   τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖς ἐνδόξοις
[4, 1126]    καὶ   τοῖς μάλιστα φίλοις. Χαλεποὺς δὲ
[4, 1121]    καὶ   τοῖς μὲν μετρίοις τὰ ἤθη
[4, 1125]    καὶ   τοῖς τοιούτοις, καὶ βούλονται τὰ
[4, 1127]    καὶ   τοῖς τυχοῦσι, (καὶ μᾶλλον
[4, 1121]    καὶ   τοκισταὶ κατὰ μικρὰ καὶ ἐπὶ
[4, 1120]    καὶ   τοῦ καλοῦ ἕνεκα. Καὶ
[4, 1126]    καὶ   τοῦ λυπεῖν οὐδ᾽ ὁτιοῦν φροντίζοντες
[4, 1126]    καὶ   τοῦ στέργειν οἷς ὁμιλεῖ· οὐ
[4, 1126]    καὶ   τοὔνομα. Οἱ δὲ πικροὶ (δυσδιάλυτοι,
[4, 1126]    καὶ   τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες.
[4, 1126]    (καὶ   τοὺς χαλεπαίνοντας ἀνδρώδεις ὡς δυναμένους
[4, 1122]    καὶ   τούτου μικροῦ, ὀνείδη ὑπομένουσιν. Τοὺς
[4, 1123]    καὶ   τούτων ἀξιῶν ἑαυτὸν σώφρων, μεγαλόψυχος
[4, 1127]    καὶ   τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ,
[4, 1127]    καὶ   τῷ λόγῳ, τὰ (ὑπάρχοντα ὁμολογῶν
[4, 1122]    καὶ   τῷ ποιοῦντι πρέπειν. Διὸ πένης
[4, 1127]    καὶ   τῷ προσποιήματι. Δοκεῖ δὴ
[4, 1121]    καὶ   τῷ Σιμωνίδῃ οὐκ ἀρεσκόμενος.
[4, 1128]    καὶ   τῷ σκώπτειν μᾶλλον δεῖ,
[4, 1126]    καὶ   τῷ συζῆν καὶ λόγων καὶ
[4, 1127]    καὶ   τῷ συμφέροντι. Καὶ ἡδονῆς δ᾽
[4, 1127]    καὶ   τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαζών ἐστιν)
[4, 1125]    καὶ   τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸ μέσον
[4, 1122]    καὶ   τῶν ἀντικειμένων κακιῶν τοσαῦτ᾽ εἰρήσθω.
[4, 1125]    καὶ   τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν. Οἱ δὲ
[4, 1125]    καὶ   τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνάξιοι ὄντες,
[4, 1128]    καὶ   τῶν καινῶν· τοῖς μὲν γὰρ
[4, 1128]    καὶ   τῶν πλείστων χαιρόντων τῇ παιδιᾷ
[4, 1125]    καὶ   τῶν πράξεων τῶν καλῶν καὶ
[4, 1124]    καὶ   ὑβρισταὶ καὶ οἱ (τὰ τοιαῦτα
[4, 1122]    καὶ   ὑπερβάλλειν. Δαπανήσει δὲ τὰ τοιαῦτα
[4, 1125]    καὶ   ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις, οὕτω
[4, 1121]    καὶ   ὑπὸ τῆς ἀπορίας, καὶ ἐπὶ
[4, 1121]