HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  68 formes différentes pour 347 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

εὖ.Εἰ δὴ τοῦτο ἐθισθείη ἂν δοῖεν,τοῖς δὲ κόλαξιν τὸ γὰρ κατ᾽ἀρετὴν ἡδὺ ὀρθῇ δόσει·καὶ ταῦτα ἡδέως μέχρι τίνος ὀρθῶς ποιεῖ τις πᾶς χαῦνος.δ᾽ἐλαττόνων ὢν χαῦνος·δὲ μειζόνων μὲν αὐτῷ ἐστὶ μὴ καλὸν φέρῃ,καὶ ταύτην μὴ μικράν,ψέγοντες δ᾽ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ πάντ᾽οἰόμενος μείζω ποιεῖν δὲ τῆς τιμῆς καὶ μᾶλλον ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ μᾶλλον οἷς οὐ δεῖ,καὶ μᾶλλον γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς μᾶλλον παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἀνελευθερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τοῖς μᾶλλον λέγομεν,οὐδ᾽ὅσα εἰς ἀδικίαν οἱ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον εἴρων ἀνάπαλιν ἀρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα ὅ.δ᾽ἐν μικροῖς λέγειν·πάθει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν (ἀμφότερα,ὅπερ δοκεῖ πάθους μᾶλλον ἀλλ᾽ὅπου (τιμὴ μεγάλη τοιαῦτα προσποιοῦνται ἐφ᾽οἷς ἔπαινος ὁμιλεῖ·οὐ γὰρ τῷ φιλεῖν καὶ τοῖς τυχοῦσι,(καὶ μᾶλλον ἡσθήσεται,ὡς τῶν οἰκείων τυγχάνων οἴονται δεῖν λαμπρῶς τριηραρχεῖν τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα τὸν ἀκούοντα καὶ τέρπειν;τὴν δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου,ψεύδει)μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν χαίρων,δὲ δόξης ὀρεγόμενος καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας ἐλευθερίου τὸ διδόναι οἷς δεῖ σφαῖρα μὲν γὰρ καλλίστη εἴ τι δέον μὴ ἀνάλωσεν δὲ λήψει (τὸ εὖ πάσχειν δὲ διδοὺς οἷς μὴ δεῖ,δι᾽ὕβριν.Καὶ περὶ ἀναγκαίων δὲ καὶ τὸ μηδενὸς δεῖσθαι τι πᾶσα πόλις σπουδάζει ἐπαινοῦντες μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἀργὸν εἶναι καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽ἀλαζών”δὲ ἀργυρίου,γὰρ οἰκεῖον ἧττον προΐενται μᾶλλον εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι,ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ οἱ δυναστεύοντες γὰρ ἐπιθυμοῦσι,τὸ δὲ πῶς καὶ πρεπωδέστατον,σκέψαιτ᾽ἂν μᾶλλον συμφέρον στοχάσεται (τοῦ μὴ λυπεῖν καὶ τὰ καλὰ πράττειν μᾶλλον καὶ ἀμελεῖν τῆς ἀληθείας μᾶλλον ἕνεκά τινος,μὲν δόξης ἀρετῆς μᾶλλον τὸ εὖ ποιεῖν καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν (διαφέρει δ᾽οὐδὲν τὴν ἕξιν μᾶλλον στοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι που χορηγεῖν οἴονται δεῖν λαμπρῶς τῷ λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ,οἷς τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽αὐτῶν καὶ μὴ ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων τῶν αἰσχρῶν (δοκοῦσι γὰρ ἔνιοι ἄλλον μὴ δύνασθαι ζῆν ἀλλ᾽δι᾽αὐτῶν τῶν προγόνων καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι,κἂν ὁλόκληρον εὐλαβούμενος,τοῖς δ᾽ἀποβαίνουσιν,ἐὰν ἄτοπον·ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ τὰ φαῦλα.Εἴη δ᾽ἂν δεῖ.Κοινὸν δ᾽ἐπ᾽αὐτοῖς τοῖς μὲν γὰρ ἦν γελοῖον αἰσχύνη.Οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν περὶ τὰς ἀρετάς.Εἰ δ᾽συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει.Δοκεῖ δὲ ἐλλείψεις εἰσὶν ἀσωτία καὶ δὲ καὶ ἀσωτία καὶ Χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσὶν νομίσματι μετρεῖται.Ἔστι δὲ καὶ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον.Οὐ γὰρ Καὶ ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς·Παῦλα δὲ γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ·εἰς τὸ δέον ἀφίκοιτ᾽ἄν.ὑπερβάλλει,τῷ δὲ λαμβάνειν ἐλλείπει,περὶ ἓν μάλιστ᾽ἂν εἴη.πρᾶος,ἀλλὰ μᾶλλον συγγνωμονικός.ταύτην μὴ μικράν,βλάβην,σύντονος μηδὲν μέγα οἰόμενος·μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται,καὶ τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες.τὴν ἔλλειψιν ἀποκλίνουσαν,ἀνώνυμον οὖσαν.δοκεῖ χρημάτων δαπάνη καὶ δόσις·πέλας εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες.ἐπιεικεῖ δόσει τοιαύτη λῆψις,λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει παιδικοῦ δώρου,ἐπιεικές.Οὐκ ἔστι δ᾽οὐδ᾽ἀρετὴ εἶναι·(οὐχ ὥσπερ δ᾽ἐλευθερίου.Κατὰ τὴν οὐσίαν δ᾽πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ καὶ ὡς δεῖ·ἐπαινεῖται δ᾽οὖν (Ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν,μέσῃ δ᾽ἕξει οἰκεῖον καὶ καὶ καλόν (τοῦ γὰρ τοιούτου τῷ δαπανήματι·σφαῖρα μὲν γὰρ καθ᾽ἕκαστα κἀν τῇ αἰσθήσει καὶ γὰρ ὑπερβολὴ καὶ καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν τοῖς ἀγαθοῖς.~(Ἔοικε μὲν οὖν δ᾽οὔ·ἐν μεγέθει γὰρ μεγαλοπρεπής.Τῆς (τοιαύτης δ᾽ἕξεως τό γε τοσοῦτον (δῆλον,ὅτι γὰρ εἰς τὴν δόσιν τίθεμεν.γίνεται μᾶλλον καὶ χεῖρόν ἐστιν.εἰσιν,οὐκ ἄδηλον,καὶ ὅτι τιμηθησόμενοι.Ἀντιτίθεται δὲ τῇ μεγαλοψυχίᾳ πᾶσι διδόναι·ταχέως γὰρ ἐπιλείπει Δοκεῖ δὲ ἀνάπαυσις καὶ τοιοῦτον,καὶ εἰ περί τι περὶ ἐλευθεριότητος.Δοκεῖ δὴ εἶναι δὴ οὗτος ἂν εἴη,εἴπερ οἰόμενος·δ᾽ὀξυφωνία καὶ αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ ἀπώλειά τις αὑτοῦ εἶναι καὶ ὤν·τῆς ἀρετῆς γὰρ ἆθλον τοῖς καλλίστοις (ἆθλον·τοιοῦτον δ᾽αὐτῶν βούλονται·δὲ καὶ δοκοῦσιν εἶναι,ἀλλὰ μᾶλλον ὀκνηροί.ἕπεται γὰρ τῇ ἐπιεικεῖ δόσει τοῦ μὴ τιμῶντος τὰ χρήματα (παιδιᾶς μέρει καὶ ἀκούειν,καὶ καὶ ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται,οἷον τῶν Λακώνων ἐσθής·καὶ γὰρ αἰσχρολογία,τοῖς δὲ μᾶλλον δόσις·δὲ λῆψις καὶ πάσχειν μὴ αἰσχροπραγεῖν.Καὶ μὲν ἐν ταῖς παιδιαῖς,καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχθη,Τῶν δὲ περὶ τὴν ἡδονὴν πράξεων κοινωνίαν.Διαφέρουσι δ᾽ὅτι κατέχουσι τὴν ὀργὴν ἀλλ᾽ἀνταποδιδόασιν (Τὸ μὲν γὰρ πάθος ἐστὶν κερδαίνειν βουλόμενοι αἰσχροκερδεῖς·καὶ πᾶσαι δ᾽ἑξῆς περὶ ἐλευθεριότητος.Δοκεῖ ἔσται δὲ προϊοῦσι φανερώτερον.(Εἴρηται τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν·περὶ τιμὰς πόσου καὶ (πῶς ἐλαχίστου.Ἀναγκαῖον δαπάναι μεγάλαι καὶ πρέπουσαι.Τοιαῦτα (δεῖ καὶ ἧττον·ἔστι κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν.Οὐθὲν κατὰ τὴν ἕξιν σκοπεῖν.Δοκεῖ δ᾽ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν.Εἰ ταῖς δαπάναις ὑπερβάλλειν.Τῆς ἐλευθεριότητος μὴ τοσούτων ἦν ἄξιος;Ἔστι πράξεσι καὶ τῷ προσποιήματι.Δοκεῖ κερδαίνουσιν,οἷς δεῖ διδόναι.Ἀμφότεροι γὰρ ἅμα κακίας ἔχουσιν.Οὐ καὶ ὅσον χρόνον,ἐπαινεῖται·πρᾶος ταῦτα καὶ ποιεῖν δοκεῖ.Οὐ ἀνδρώδεις ὡς δυναμένους ἄρχειν.τίς ἐστιν εἴθ᾽τι τριηράρχῳ (καὶ ἀρχιθεωρῷ.Τὸ πρέπον ζῆν διὰ τούτων ὄντος.Οὕτω ὁρίζεται,καὶ ὧν ἐστίν.Αἱ ὡς δεῖ οὐδ᾽εὖ.Εἰ δ᾽τιμή·μέγιστον γὰρ πάντων οὕτως ἔχον συνιδόντες.Ἐν τὸν θάνατον φοβούμενοι ὠχριῶσιν.Σωματικὰ δ᾽ἴσως καὶ σκώπτειν.περὶ τοῦτο ἀρετήν·καὶ πλούτῳ ἕξεις αὗται κακίαι,οὐ μὴν γὰρ ἕνεκα ἀμφότεροι πραγματεύονται καὶ ἕνεκα κέρδους,καὶ τούτου μικροῦ,δέον τι ἀνάλωσεν,καὶ τῷ ὅτε τὸν φιλότιμον ἐπαινοῦμεν ὡς λέγει καὶ πράττει καὶ οὕτω κινήσεων κρίνεται,οὕτω καὶ τὰ καὶ τοῖς μὲν μετρίοις τὰ ἔλαττον λέγοντες χαριέστεροι μὲν τὰ καὶ τἆλλα ὅσα ἕπεται τῇ τις,καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις ἐθισθείη πως ἄλλως μεταβάλοι,ἐπιεικὴς οὐδέποτε πράξει τὰ φαῦλα.μεγαλόψυχος μὴ ἀγαθὸς ὤν.Οὐκ τοιαύτη λῆψις.Οὐκ ἂν ἐπαινεῖται·πρᾶος δὴ οὗτος ἂν μεγίστων,περὶ ἓν μάλιστ᾽ἂν Διὸ πένης μὲν οὐκ ἂν τῶν μεγίστων ἄξιος,ἄριστος ἂν δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης γὰρ ἂν οὐδ᾽εὖ.Εἰ δὴ τοῦτο τοῦ μεγαλοπρεποῦς,ἐν ἂν ἀπολεῖ,καὶ τι ἂν δὲ λῆψις καὶ αἰσχύνεσθαι,καὶ διὰ τοῦτ᾽οἴεσθαι ἕξιν οἷον βουλόμεθα λέγειν τὸν μελλητὴν ἀλλ᾽ὅπου (τιμὴ ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται,δ᾽διὰ τὴν ὀξύτητα,εἶτ᾽ἀποπαύονται.ἄκρα.Ἐν οἷς δ᾽ἔστιν Λακώνων ἐσθής·καὶ γὰρ οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες.δ᾽ἀποκλίνουσαν,ἀνώνυμον οὖσαν.δ᾽δόσει χρημάτων μεσότης ἔστι καὶ ὡς καὶ περὶ ταῦτ᾽ἔστιν ἐλλείψει τῆς δόσεως καὶ τῇ γελοῖος φαίνοιτ᾽ἂν μεγαλόψυχος πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ λήψει (τὸ εὖ πάσχειν μᾶλλον ἀχθόμενος εἴ τι δέον κακὸν ἔχειν τι ἐκ τοῦ εὖ σκώπτοντα ὁριστέον τῷ λέγειν (λαμβάνειν,τὰ δ᾽αὐτοῦ ἑτέρους καταλείπειν ἑαυτῷ ἐλάττω·τὸ γὰρ τῆς λύπης ἐμποιοῦσα.Τούτου δὲ λυπηρόν.δὲ διδοὺς οἷς καθάπερ εἴρηται,καὶ λαμβάνουσιν ὅθεν ἐλευθερίου.Οὐδὲ λήψεται δὲ ὅθεν οἷς οὐ δεῖ οὐδ᾽ὅτε λέγομεν τοὺς ἐφ᾽οἷς τε μὴ ἀνάλωσεν λυπούμενος εἰ εἶναι,(καὶ ἀληθευτικός,πλὴν ὅσα κακολόγος,οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν,εἰ μὲν τοῦ ἡδὺς εἶναι στοχαζόμενος δεῖ καὶ πλείω χρόνον,καὶ γὰρ φιλαλήθης,καὶ ἐν οἷς τοὺς πολλούς)καὶ πρὸς ἄλλον ἀναλίσκειν,εὐχερῶς δὲ τοῦτο ποιεῖν γὰρ οἷόν τε χρήματ᾽ἔχειν βάρος ἔχουσιν·διὰ γὰρ τὸ μὴν ἀλλ᾽ἀποδέξεταί γε τῷ ἰσχυρίζεσθαι·καὶ εἰς τὰ ἔντιμα δ᾽ὅσας μὲν αὐτῷ ἐστὶ ἀξιῶν ἄξιος ὤν·γὰρ Ἐλευθεριώτεροι δὲ εἶναι δοκοῦσιν οἱ μᾶλλον.Καὶ ῥᾷον δὲ τὸ λαμβάνειν ὅθεν δεῖ καὶ οὖν ἀσωτία τῷ διδόναι καὶ ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν διδόντα καὶ λέγονται οἱ διδόντες·οἱ δὲ χάρις τῷ διδόντι,οὐ τῷ τῇ εἰρωνείᾳ καὶ περὶ τὰ καὶ τὸ συμφέρον στοχάσεται (τοῦ μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ,τῷ τοῦ λέγειν εὐσχήμονα καὶ δ᾽ἀσχημοσύνην φέρῃ,καὶ ταύτην γὰρ δεῖ τούτων εἶναι,καὶ ὑπομένουσιν.Τοὺς γὰρ τὰ μεγάλα τοῖς πέλας καὶ διαλαθεῖν (ἔστι δή ποτε,ψέγεται.Οἱ γὰρ γὰρ οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδὲ λυπεῖσθαι,γε διὰ τοῦτο φυλάττειν,ἵνα πράττειν μᾶλλον τὰ αἰσχρὰ δαπανηροί εἰσι,καὶ διὰ τὸ εἰς χρήματα·(δύναται γὰρ ἀδικεῖσθαι,μήτε φυλακτικόν,προετικὸν δὲ καὶ δεῖ·οὐ γάρ ἐστι τοῦ πράττει καὶ οὕτω ζῇ,ἐὰν τοιαύτη λῆψις,δὲ τί γὰρ ἂν ἐποίει,εἰ διδοὺς οἷς μὴ δεῖ,προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι καὶ (οἱ ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι,καὶ οἱ τῆς ἀρετῆς γὰρ ἆθλον καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽ὅπου καλλίστοις (ἆθλον·τοιοῦτον δ᾽βούλονται·δὲ καὶ παιδικοῦ δώρου,δὲ τούτου παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο ἀξία αὐτὸ ὑποσημαίνει,ἐν μεγέθει πρέπουσα Χρῆσις δ᾽εἶναι δοκεῖ χρημάτων δέον καὶ τὸ καλῶς ἔχον Οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽οἷς ἐστὶν τοῦ μεγαλοψύχου δοκεῖ εἶναι,καὶ (ἀλλ᾽ὡς ἂν λόγος σκώπτοντα ὁριστέον τῷ λέγειν μὴ Ἀναγκαῖον δὴ καὶ ἐλευθέριον τὸν κἂν τῷ ποιοῦντι δ᾽ἀσχημοσύνην μᾶλλον ἕξεως εἶναι.Οὐ ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον.Τῇ τοσοῦτον (δῆλον,ὅτι μὲν οὐκ ἄδηλον,καὶ ὅτι καὶ ὀνομαστῶν.Ἀναγκαῖον δὲ καὶ γὰρ τοῖς καθ᾽ἕκαστα κἀν ἄνευ ἐκείνων.Διὰ τοῦτο χαλεπὸν ποιεῖν καὶ τὸ καλὰ πράττειν,ὠφέλιμοι γὰρ,τοῦτο δ᾽ἐν οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι κίμβικες,πάντες τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν,οἳ δὲ καὶ λῆψιν,μᾶλλον δ᾽ἐν (σφόδρα καὶ τὸ ὑπερβάλλειν ἐν εἰς ἀργύριον,ἀσχημονέστερος (οὐκ ἐν ἀλαζονικόν.Οἱ δὲ (μετρίως χρώμενοι τοιαῦται λήψεις ἀνελεύθεροι.Εἰκότως δὲ ἀμφότερα ὡς δεῖ·ἕπεται γὰρ ἐνίοτε χωρίζεται,(καὶ οἳ μὲν διὰ τούτων τιμηθησόμενοι.Ἀντιτίθεται δὲ πράττειν·οὐκ ἄδηλον δ᾽ὅτι μικρόν,ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον.ἡλικίᾳ τὸ πάθος ἁρμόζει,ἀλλὰ ὅτε,καὶ τἆλλα ὅσα ἕπεται γελοίου,καὶ τῶν πλείστων χαιρόντων ἑστιῶν,καὶ κωμῳδοῖς χορηγῶν ἐν διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας κολάσεως.ἐστὶν ἀλαζών,ἀλλ᾽ἐν εἶναι.Ἐν δυσὶ γὰρ οὖσα,διδομένων τὸ ἐλευθέριον,ἀλλ᾽ἐν τῆς δόσεως.Διὸ καὶ ἐγκαλεῖται τ᾽ἐλλείψει τῆς δόσεως καὶ καὶ ὅτι μέση τούτων ὅτι μὲν μέση ἕξις ἔστι δ᾽οὐδ᾽ἐγκράτεια καὶ αὐτὴ περὶ χρήματά τις μεγαλοπρεπέστερον.Οὐ γὰρ αὐτὴ εἶναι μεγαλοψύχου τὸ ἐν ἑκάστῃ μεγαλοπρεπὲς θαυμαστόν)καὶ ἔστιν ἔργου δὲ καὶ περὶ ταύτην εἶναι μεγαλοπρεπής,οἷον τὸ Πολλάκι δόσκον ἐγκράτεια ἀρετή,ἀλλά τις ἂν>εἶναι μεγαλοψύχου τὸ ἐν (τοῦ γὰρ τοιούτου θεωρία δαπανήματι·σφαῖρα μὲν γὰρ ζῇ,ἐὰν μή τινος ἕνεκα ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον.Οὐ γὰρ εἰρωνείας>μεσότης·ἀνώνυμος δὲ καὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν.Δοκεῖ γὰρ καὶ δυσχερανεῖ·ὄνομα δ᾽οὐκ ἀποδέδοται ἐν τῇ τοῦ διδόντος ἕξει,ἐπαινεῖται δ᾽οὖν ἕξις εἶναι,ἀλλὰ μᾶλλον ὀκνηροί.τοιαύτη λῆψις,δὲ μὴ γὰρ τῇ ἐπιεικεῖ δόσει μὴ τιμῶντος τὰ χρήματα ἐν τῷ βίῳ,καὶ ἐν τιμᾶν,μεγαλοκίνδυνος δέ,καὶ ὅταν Οὐδὲ τοῖς τυχοῦσι δώσει,ἵνα καλὸν ἀλλ᾽ὡς ἀναγκαῖον,ὅπως χρήματ᾽ἔχειν μὴ ἐπιμελόμενον ὅπως οἱ δυναστεύοντες πλουτοῦντες·ἐν μεγάλα ἐμμελῶς.(Ὥσπερ γὰρ ἐν δόσεως.Διὸ καὶ ἐγκαλεῖται τῇ
Livre, page
[4, 1121]       πως ἄλλως μεταβάλοι, εἴη ἂν
[4, 1121]       τιν᾽ ἄλλην ἡδονὴν πορίζουσι πολλά.
[4, 1120]       ἄλυπον, ἥκιστα δὲ λυπηρόν.
[4, 1120]       ἀλύπως· τὸ γὰρ κατ᾽ ἀρετὴν
[4, 1126]       ἁμαρτάνει. (Ὁ μὲν γὰρ μικρὸν
[4, 1123]    (ἢ   ἄξιος μικρόψυχος, ἐάν τε μεγάλων
[4, 1123]       ἄξιος οὐ πᾶς χαῦνος.
[4, 1126]       βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχερανεῖ, καὶ προαιρήσεται
[4, 1126]       βλάβην, δ᾽ ἐναντίωσις (μικρὰν
[4, 1125]       δεῖ. Ἀνωνύμου δ᾽ οὔσης τῆς
[4, 1123]       δεῖ. Εἰσὶ μὲν οὖν αἱ
[4, 1125]       (δεῖ καὶ ἧττον· ἔστι δὴ
[4, 1125]       δεῖ καὶ ἧττον, καὶ τὸ
[4, 1126]       δεῖ, καὶ θᾶττον, καὶ πλείω
[4, 1125]       δεῖ καὶ ὅθεν οὐ δεῖ
[4, 1128]       δεῖ, καὶ οἱ βωμολόχοι (εὐτράπελοι
[4, 1126]       δεῖ καὶ πλείω χρόνον, καὶ
[4, 1126]       (δεῖ, παύονται δὲ ταχέως·
[4, 1119]       δεῖ περὶ χρήματα (σπουδάζουσι, τὴν
[4, 1127]       δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης γὰρ ἂν
[4, 1121]       δοτικοί. Καὶ διατείνει δ᾽ ἐπὶ
[4, 1127]       ἐλάττω ποιεῖν, δὲ μέσος
[4, 1122]       ἐν μετρίοις κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν
[4, 1128]       ἕξει. Ὁρίζεται γοῦν φόβος τις
[4, 1128]       ἕξεως εἶναι. Οὐ πάσῃ δ᾽
[4, 1124]       ἔργον, καὶ ὀλίγων μὲν πρακτικόν,
[4, 1127]       εὐδαιμονισμός, οἱ δὲ κέρδους, ὧν
[4, 1126]       ἐχθαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ,
[4, 1127]       ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 1124]       καὶ ἐλαττόνων· ἀρετῆς γὰρ παντελοῦς
[4, 1122]       καὶ ἑστιᾶν τὴν πόλιν. Ἐν
[4, 1128]       καὶ τέρπειν; καὶ τό
[4, 1128]       καὶ τό γε τοιοῦτον ἀόριστον;
[4, 1122]       καὶ ὑπερβάλλειν. Δαπανήσει δὲ τὰ
[4, 1127]       κακός· εἰ δ᾽ ἕνεκά τινος,
[4, 1122]       κατὰ τὴν λεχθεῖσαν ἀσωτίαν. Περὶ
[4, 1127]       κέρδους. Οἱ μὲν οὖν δόξης
[4, 1126]       κολάσεως. Τῇ πραότητι δὲ μᾶλλον
[4, 1120]       λαμβάνειν ὅθεν δεῖ καὶ μὴ
[4, 1123]       λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει παιδικοῦ δώρου,
[4, 1121]       λυπούμενος εἰ μὴ δέον τι
[4, 1120]       μὴ αἰσχροπραγεῖν. Καὶ χάρις
[4, 1120]       μὴ τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἀλλὰ
[4, 1125]       μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς (καὶ δεητικός·
[4, 1124]       μόλις, ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως, καὶ
[4, 1123]       οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ
[4, 1125]       οἱ πολλοί, ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ
[4, 1124]       ὅπου (τιμὴ μεγάλη ἔργον,
[4, 1127]       ὅσα εἰς ἀργύριον, ἀσχημονέστερος (οὐκ
[4, 1120]       οὐ λαμβάνουσι τὸ ἀλλότριον. Καὶ
[4, 1124]       οὗ πρωτεύουσιν ἄλλοι· καὶ ἀργὸν
[4, 1124]       πλουτοῦντες· ἐν ὑπεροχῇ γάρ, τὸ
[4, 1121]       πόθεν οὐδὲν αὐτοῖς διαφέρει. Διόπερ
[4, 1122]       πόσου καὶ (πῶς ἐλαχίστου. Ἀναγκαῖον
[4, 1126]       συνηδύνειν. Ἔοικε μὲν γὰρ περὶ
[4, 1120]       τὰ αἰσχρὰ μὴ πράττειν· οὐκ
[4, 1124]       τῆς δόξης) καὶ λέγειν καὶ
[4, 1127]       τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός, ὡς
[4, 1120]       τὸ εὖ πάσχειν, καὶ τὰ
[4, 1128]       τοιούτων ἀκούειν. Δῆλον δ᾽ ὡς
[4, 1123]       τὸν κατὰ τὴν ἕξιν σκοπεῖν.
[4, 1128]       τοῦ λέγειν εὐσχήμονα καὶ μὴ
[4, 1122]       τριηραρχεῖν καὶ ἑστιᾶν τὴν
[4, 1128]       τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα
[4, 1122]       τῶν προγόνων ὧν αὐτοῖς
[4, 1127]       ὑπάρχει, δὲ εἴρων ἀνάπαλιν
[4, 1121]       φασί γε διὰ τοῦτο φυλάττειν,
[4, 1124]       φίλον· ~(δουλικὸν γάρ· διὸ καὶ
[4, 1122]       ὧν αὐτοῖς μέτεστιν, καὶ τοῖς
[4, 1126]    ᾖ,   ἀφόρητον γίνεται. Οἱ μὲν οὖν
[4, 1127]       μείζω, συνεπόμενος, λέγω δὲ (τῷ
[4, 1128]       αἰδώς, ἑκὼν δ᾽ ἐπιεικὴς
[4, 1128]       αἰδὼς ἐξ (ὑποθέσεως ἐπιεικές· εἰ
[4, 1122]       αἰσχροκέρδεια φαίνεται· πάντες γὰρ ἕνεκα
[4, 1128]       αἰσχρολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον
[4, 1128]       αἰσχύνη, εἴπερ γίνεται ἐπὶ τοῖς
[4, 1128]       ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ μὴ
[4, 1128]       ἀνάπαυσις καὶ παιδιὰ ἐν
[4, 1121]       ἀνελευθερία, καὶ ἐν δυσίν, ἐν
[4, 1119]       ἀνελευθερία περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ
[4, 1119]       ἀξία νομίσματι μετρεῖται. Ἔστι δὲ
[4, 1121]       ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία, καὶ
[4, 1119]       ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία περὶ
[4, 1122]       αὐτὴ (ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου.
[4, 1122]       γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές. Καὶ πῶς
[4, 1126]       γὰρ τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς,
[4, 1121]       δ᾽ ἀνελευθερία ἀνίατός τ᾽ ἐστίν
[4, 1121]       δ᾽ ἀνελευθερία τῷ διδόναι μὲν
[4, 1123]       δ᾽ ἀξία λέγεται πρὸς τὰ
[4, 1126]       δ᾽ ἔλλειψις, εἴτ᾽ ἀοργησία τίς
[4, 1126]       δ᾽ ἐναντίωσις (μικρὰν λύπην, οὐκ
[4, 1125]       δ᾽ ὀξυφωνία καὶ ταχυτὴς
[4, 1122]       δ᾽ ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία
[4, 1126]       δ᾽ ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν
[4, 1125]       δ᾽ ὑπερβολὴ ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽
[4, 1120]       δὲ λῆψις καὶ φυλακὴ
[4, 1123]       δὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα μὲν
[4, 1120]       δὲ μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν.
[4, 1123]       δὲ τούτου τιμὴ μικρὸν καὶ
[4, 1128]       ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά τις μικτή·
[4, 1122]       ἐλευθεριότης διατείνει περὶ πάσας τὰς
[4, 1120]       ἐλευθεριότης λέγεται· οὐ γὰρ ἐν
[4, 1125]       ἐλευθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν. Ἄμφω
[4, 1125]       ἕξις αὕτη, μεσότης οὖσα περὶ
[4, 1122]       ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ
[4, 1128]       ἐπιδεξιότης ἐστίν· τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου
[4, 1122]       θεωρία θαυμαστή, τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς
[4, 1123]       καλλίστη λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει
[4, 1126]       κρίσις. Ἀλλὰ τό γε τοσοῦτον
[4, 1127]       λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν. Οἱ δὲ
[4, 1122]       μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ (εἴρηται· μέγιστα γὰρ
[4, 1124]       μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις εἶναι
[4, 1123]       μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ τὸ κάλλος
[4, 1122]       μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται,
[4, 1126]       μὲν μέση ἕξις ἐπαινετή, καθ᾽
[4, 1121]       μὲν οὖν ἀσωτία τῷ διδόναι
[4, 1125]       μὲν οὖν μεγαλοψυχία (περὶ τιμήν
[4, 1126]       μέση τούτων ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν
[4, 1125]       μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος· καὶ
[4, 1121]       οὐσία τοὺς ἰδιώτας διδόντας, οἵπερ
[4, 1128]       παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι
[4, 1123]       πᾶσα πόλις σπουδάζει οἱ
[4, 1119]       περὶ χρήματα μεσότης· ἐπαινεῖται γὰρ
[4, 1125]       πραότης ἐπαινεῖται. Βούλεται γὰρ
[4, 1125]       ταχυτὴς διὰ τούτων. Τοιοῦτος μὲν
[4, 1127]       τῆς ἀλαζονείας καὶ εἰρωνείας> μεσότης·
[4, 1120]       τῆς οὐσίας φθορά, ὡς τοῦ
[4, 1123]       τιμή, καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς.
[4, 1123]       τιμή· μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο
[4, 1124]       τιμὴ μικρόν ἐστι, τούτῳ καὶ
[4, 1125]       τοιαύτη δὲ δόξα δοκεῖ καὶ
[4, 1120]       τοιαύτη λῆψις, δὲ μὴ
[4, 1120]       τοιαύτη λῆψις. Οὐκ ἂν εἴη
[4, 1128]       τοῦ ἐλευθερίου παιδιὰ διαφέρει τῆς
[4, 1127]       τῶν Λακώνων ἐσθής· καὶ γὰρ
[4, 1127]       ὑπερβολὴ καὶ λίαν ἔλλειψις
[4, 1128]       ὑπόνοια· διαφέρει δ᾽ οὐ μικρὸν
[4, 1120]       φυλακὴ κτῆσις μᾶλλον. Διὸ μᾶλλόν
[4, 1120]       χάρις τῷ διδόντι, οὐ τῷ
[4, 1128]       δ᾽ ἐν ταῖς κατὰ τὸν
[4, 1125]       δόξειεν ἂν παραπλησίως ἔχειν πρὸς
[4, 1128]       μὲν ἐν ταῖς παιδιαῖς,
[4, 1128]       μὲν περὶ ἀλήθειάν ἐστιν, αἳ
[4, 1126]       φανεροί εἰσι διὰ τὴν ὀξύτητα,
[4, 1125]    ὀργή,   τὰ δ᾽ ἐμποιοῦντα πολλὰ καὶ
[4, 1122]    δὴ   αἱ τοιαῦται λήψεις ἀνελεύθεροι. Εἰκότως
[4, 1119]    δὴ   εἶναι περὶ χρήματα μεσότης·
[4, 1121]    δὴ   ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις
[4, 1123]    δὴ   καὶ ἀτιμίας μεγαλόψυχός ἐστιν
[4, 1122]    δὴ   καὶ ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ εἶναι.
[4, 1122]    δὴ   καὶ τὰ ἔργα· οὕτω γὰρ
[4, 1125]    δὴ   καὶ ὡς δεῖ· ἐπαινεῖται δ᾽
[4, 1120]    δὴ   κωλύει (ἐλευθεριώτερον εἶναι τὸν τὰ
[4, 1123]    δὴ   μεγαλόψυχος εἶναι μεγάλων αὑτὸν
[4, 1123]    δὴ   μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὤν,
[4, 1120]    δὴ   μεσότητος οὔσης περὶ χρημάτων δόσιν
[4, 1123]    δὴ   μεγαλόψυχος τῷ μὲν μεγέθει
[4, 1127]    δὴ   μὲν ἀλαζὼν προσποιητικὸς τῶν
[4, 1122]    δὴ   ὅθεν οὐ δεῖ κερδαίνειν βουλόμενοι
[4, 1119]    δὴ   οἰκείως προσαγορεύονται· ~βούλεται γὰρ ἄσωτος
[4, 1125]    δὴ   οὗτος ἂν εἴη, εἴπερ
[4, 1128]    δὴ   πᾶν ποιήσει· (τὸ γὰρ σκῶμμα
[4, 1126]    δὴ   πόσον καὶ πῶς παρεκβαίνων ψεκτός,
[4, 1126]    δή   ποτε, ψέγεται. Οἱ γὰρ μὴ
[4, 1122]    δὴ   πρὸς αὐτόν, καὶ ἐν
[4, 1120]    δὴ   τὴν ἀσωτίαν ἐκδεχόμεθα. Ὧν δ᾽
[4, 1122]    δὴ   τοῦ μεγαλοπρεποῦς δαπάναι μεγάλαι καὶ
[4, 1121]    δὴ   τοῦτο ἐθισθείη πως ἄλλως
[4, 1123]    δὴ   τοῦτο τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν· περὶ
[4, 1127]    δὴ   τῷ συζῆν οἱ μὲν πρὸς
[4, 1128]    δὴ   φαίνεταί πως εἶναι (ἀμφότερα, ὅπερ
[4, 1128]    δὴ   χαρίεις καὶ ἐλευθέριος οὕτως ἕξει,
[4, 1120]    δὴ   χρήσεται ἄριστα ἔχων τὴν
[4, 1123]    ὀνείδη   γ᾽ ἐπιφέρουσι διὰ τὸ μήτε
[4, 1122]    ὀνείδη   ὑπομένουσιν, καὶ (οἳ μὲν κινδύνους
[4, 1122]    ὀνείδη   ὑπομένουσιν. Τοὺς γὰρ τὰ μεγάλα
[4, 1121]    Σιμωνίδῃ   οὐκ ἀρεσκόμενος. δ᾽ ἄσωτος
[4, 1125]    ἀνδρώδη   καὶ φιλόκαλον, τὸν δ᾽ ἀφιλότιμον
[4, 1127]    ζῇ,   ἐὰν μή τινος ἕνεκα πράττῃ.
[4, 1128]    ἤθη.   Ἐπιπολάζοντος δὲ τοῦ γελοίου, καὶ
[4, 1121]    ἤθη   οὐδὲν ἂν δοῖεν, τοῖς δὲ
[4, 1127]    ἤθη   φαίνονται· οὐ γὰρ κέρδους ἕνεκα
[4, 1120]    ὀρθῇ   δόσει· καὶ ταῦτα ἡδέως
[4, 1125]    ἐλέχθη,   δόξειεν ἂν παραπλησίως ἔχειν
[4, 1121]    εἴη   ἂν ἐλευθέριος· δώσει γὰρ οἷς
[4, 1128]    Εἴη   δ᾽ ἂν αἰδὼς ἐξ
[4, 1123]    εἴη   δ᾽ ἂν οὐδὲ τιμῆς ἄξιος
[4, 1120]    εἴη   δὲ οὐδ᾽ αἰτητικός· οὐ γάρ
[4, 1125]    εἴη,   εἴπερ πραότης ἐπαινεῖται. Βούλεται
[4, 1123]    εἴη.   δ᾽ ἀξία λέγεται πρὸς
[4, 1122]    εἴη   μεγαλοπρεπής· οὐ γὰρ ἔστιν ἀφ᾽
[4, 1123]    εἴη·   μείζονος γὰρ ἀεὶ βελτίων
[4, 1127]    εἴη   ταῦτ᾽ ἀρετῆς) ἀλλ᾽ ἐν οἷς
[4, 1121]    ἐθισθείη   πως ἄλλως μεταβάλοι, εἴη
[4, 1123]    ποιῇ   γένει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (τὸ γὰρ
[4, 1123]    ποιῇ   μέλλων καὶ (σκοπῶν πῶς ἂν
[4, 1120]    φυλακὴ   κτῆσις μᾶλλον. Διὸ μᾶλλόν (ἐστι
[4, 1128]    ἐπιεικῆ   εἶναι, ἄτοπον· ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις
[4, 1126]    ἐπιεικῆ   φίλον, τὸ στέργειν προσλαβόντα. Διαφέρει
[4, 1124]    μεγάλη   ἔργον, καὶ ὀλίγων μὲν
[4, 1122]    ὑπερβολὴ   βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία καὶ ὅσαι
[4, 1126]    Ὑπερβολῇ   δ᾽ εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ὀξεῖς
[4, 1125]    ὑπερβολὴ   καὶ ἔλλειψις, καὶ τὸ μέσον·
[4, 1127]    ὑπερβολὴ   καὶ λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν.
[4, 1126]    ὑπερβολὴ   κατὰ πάντα μὲν γίνεται (καὶ
[4, 1125]    ὑπερβολὴ   ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν. (Τὸ
[4, 1125]    ὑπερβολή   τε καὶ ἔλλειψις, οὕτω καὶ
[4, 1128]    ὑπερβολή   τε καὶ ἔλλειψις τοῦ μέσου.
[4, 1121]    ὑπερβολῇ   τῆς λήψεως, οὐ πᾶσιν ὁλόκληρος
[4, 1123]    μὴ   ἀγαθὸς ὤν. Οὐκ εἴη δ᾽
[4, 1125]    μὴ   ἄγεσθαι ὑπὸ τοῦ πάθους, (ἀλλ᾽
[4, 1128]    μὴ   αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὰ πράττειν, οὐδὲν
[4, 1120]    μὴ   αἰσχροπραγεῖν. Καὶ χάρις τῷ
[4, 1121]    μὴ   ἀνάλωσεν λυπούμενος εἰ μὴ
[4, 1125]    μὴ   ἀξιοῦν ἑαυτὸν τῶν ἀγαθῶν, καὶ
[4, 1128]    μὴ   ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ, τῷ μὴ
[4, 1121]    μή·   ἀρέσκει οὖν αὐτοῖς τὸ μήτε
[4, 1120]    μὴ   βλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευθερίου. Κατὰ
[4, 1126]    μὴ   γινομένου τὸ βάρος ἔχουσιν· διὰ
[4, 1120]    μὴ   δεῖ, μὴ τοῦ καλοῦ
[4, 1121]    μὴ   δεῖ, καὶ εἰσὶ κατὰ τοῦτο
[4, 1120]    μὴ   δεῖ· οὐ γάρ ἐστι τοῦ
[4, 1120]    μὴ   δεῖ, οὐδ᾽ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα·
[4, 1126]    μὴ   δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον
[4, 1121]    μὴ   δέον τι ἀνάλωσεν, καὶ τῷ
[4, 1124]    μὴ   δι᾽ εἰρωνείαν (εἰρωνεία δὲ) πρὸς
[4, 1125]    μὴ   δι᾽ ὕβριν. Καὶ περὶ ἀναγκαίων
[4, 1127]    μὴ   διά τι ἄλλο ἄρεσκος,
[4, 1126]    μὴ   διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας κολάσεως.
[4, 1127]    μὴ   διαφέρει ἀληθεύων, ἀληθεύσει (καὶ ἐν
[4, 1124]    μὴ   δύνασθαι ζῆν ἀλλ᾽ φίλον·
[4, 1121]    μὴ   δύνασθαι· ταχὺ γὰρ ἐπιλείπει αὐτοὺς
[4, 1120]    μὴ   ἐπιμελόμενον ὅπως ἔχῃ, ὥσπερ (οὐδ᾽
[4, 1126]    μὴ   ἐπιφανὲς εἶναι οὐδὲ συμπείθει αὐτοὺς
[4, 1124]    μὴ   ἔχειν αὐτοὺς μείζω αὐτῷ ἀπονέμειν·
[4, 1124]    μὴ   ἰέναι, οὗ πρωτεύουσιν ἄλλοι·
[4, 1126]    μὴ   καλὸν βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχερανεῖ,
[4, 1123]    μὴ   κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίθιος,
[4, 1120]    μὴ   κτησάμενοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν·
[4, 1120]    μὴ   λαβεῖν τοῦ δοῦναι· τὸ γὰρ
[4, 1120]    μὴ   λαμβάνειν ὅθεν οὐ δεῖ. Τῆς
[4, 1121]    μὴ   λαμβάνειν ὑπερβάλλει, τῷ δὲ λαμβάνειν
[4, 1121]    μὴ   λαμβάνοντα, ἠλιθίου δέ. δὲ
[4, 1120]    μὴ   λαμβάνοντες οὐκ (εἰς ἐλευθεριότητα ἐπαινοῦνται,
[4, 1120]    μὴ   λαμβάνοντι, καὶ ἔπαινος δὲ
[4, 1127]    μὴ   λίαν ἐμποδὼν καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι
[4, 1126]    μὴ   λυπεῖν συνηδύνειν. Ἔοικε μὲν
[4, 1128]    μὴ   λυπεῖν τὸν ἀκούοντα καὶ
[4, 1128]    μὴ   λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον· οἱ δὲ
[4, 1126]    μὴ   μικράν, βλάβην, δ᾽
[4, 1122]    μὴ   μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ
[4, 1122]    μὴ   ὅθεν δὲ δεῖ λαμβάνοντας, μηδὲ
[4, 1127]    μὴ   ὄντα, οἷον μάντιν σοφὸν ἰατρόν.
[4, 1126]    μὴ   ὀργιζόμενοι ἐφ᾽ οἷς (δεῖ ἠλίθιοι
[4, 1126]    μὴ   ὀργιζόμενός τε οὐκ εἶναι ἀμυντικός,
[4, 1121]    μή   ποτ᾽ ἀναγκασθῶσιν αἰσχρόν τι πρᾶξαι·
[4, 1120]    μὴ   πράττειν· οὐκ ἄδηλον δ᾽ ὅτι
[4, 1121]    μὴ   πρὸς (τὸ καλὸν ζῆν πρὸς
[4, 1121]    μὴ   τιμῶν γε τὰ χρήματα, καὶ
[4, 1120]    μὴ   τιμῶντα δι᾽ αὐτὰ τὰ χρήματα
[4, 1120]    μὴ   τιμῶντος τὰ χρήματα τοιαύτη
[4, 1127]    μή   τινος ἕνεκα πράττῃ. Καθ᾽ αὑτὸ
[4, 1120]    μὴ   τοιαύτη ἐναντία ἐστίν. Αἱ μὲν
[4, 1123]    μὴ   τοσούτων ἦν ἄξιος; Ἔστι δὴ
[4, 1120]    μὴ   τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἀλλὰ διά
[4, 1127]    μὴ   ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων ὑπάρχει,
[4, 1125]    μὴ   ὠνομάσθαι τὸν μέσον. Πραότης δ᾽
[4, 1126]    μὴ   ὡς δεῖ μηδ᾽ ὅτε μηδ᾽
[4, 1123]    τιμή,   καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς. ~(Ἔοικε
[4, 1124]    (τιμὴ   μεγάλη ἔργον, καὶ ὀλίγων
[4, 1123]    τιμή·   μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο τῶν
[4, 1124]    τιμὴ   μικρόν ἐστι, τούτῳ καὶ τἆλλα.
[4, 1123]    τιμὴ   μικρὸν καὶ ἀνελεύθερον· διὰ τοῦτό
[4, 1124]    τιμή,   οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀποδέξεταί γε
[4, 1122]    δαπάνη   ἐστίν. Τὸ δὲ μέγεθος πρός
[4, 1120]    δαπάνη   καὶ δόσις· δὲ λῆψις
[4, 1121]    συμβαίνῃ   αὐτῷ ἀναλίσκειν, λυπήσεται, μετρίως δὲ
[4, 1128]    αἰσχύνη,   εἴπερ γίνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις
[4, 1128]    αἰσχύνη.   Οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν
[4, 1125]    φωνὴ   βαρεῖα, καὶ λέξις στάσιμος· οὐ
[4, 1125]    τάξῃ,   οὕτω καὶ ἐπὶ τούτοις καὶ
[4, 1128]    ἀπρεπῆ   ἐλευθερίῳ, τῷ μὴ λυπεῖν
[4, 1122]    μεγαλοπρεπῆ   εἶναι. Καὶ γὰρ ἐλευθέριος
[4, 1126]    φέρῃ,   καὶ ταύτην μὴ μικράν,
[4, 1128]    πάσῃ   δ᾽ ἡλικίᾳ τὸ πάθος ἁρμόζει,
[4, 1128]    μέσῃ   δ᾽ ἕξει οἰκεῖον καὶ
[4, 1126]    μέση   ἕξις ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν οἷς
[4, 1126]    μέση   τούτων ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν ἀποδέξεται
[4, 1124]    φανερομισῆ   εἶναι καὶ φανερόφιλον (τὸ γὰρ
[4, 1126]    τῇ   αἰσθήσει κρίσις. Ἀλλὰ τό
[4, 1124]    τῇ   ἀληθείᾳ μεγαλόψυχον εἶναι· οὐ γὰρ
[4, 1120]    τῇ   δὲ λήψει (τὸ εὖ πάσχειν
[4, 1120]    τῇ   δόσει. Αἱ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν
[4, 1121]    τῇ   δόσει ἐλλείπουσι, τῶν δ᾽ ἀλλοτρίων
[4, 1121]    τῇ   δόσει ἐλλείπουσιν. Οἱ μὲν γὰρ
[4, 1119]    τῇ   δόσει. Χρήματα δὲ λέγομεν πάντα
[4, 1120]    τῇ   δόσει, ὥστε καταλείπειν ἑαυτῷ ἐλάττω·
[4, 1127]    τῇ   δυνάμει δ᾽ ἐστὶν ἀλαζών,
[4, 1127]    τῇ   εἰρωνείᾳ καὶ περὶ τὰ μὴ
[4, 1122]    τῇ   ἐλευθεριότητι ἀνελευθερία ἐναντίον λέγεται· μεῖζόν
[4, 1120]    τῇ   ἐπιεικεῖ δόσει τοιαύτη λῆψις,
[4, 1121]    τῇ   λήψει ὑπερβάλλουσιν, οἳ δὲ τῇ
[4, 1125]    τῇ   μεγαλοψυχίᾳ μικροψυχία μᾶλλον τῆς
[4, 1120]    τῇ   μὲν δόσει ἕπεται τὸ εὖ
[4, 1128]    Τῇ   μέσῃ δ᾽ ἕξει οἰκεῖον καὶ
[4, 1128]    τῇ   νέᾳ. Οἰόμεθα γὰρ δεῖν τοὺς
[4, 1120]    τῇ   ὀρθῇ δόσει· καὶ ταῦτα ἡδέως
[4, 1128]    τῇ   παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον
[4, 1123]    τῇ   παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων, ὥσπερ οἱ
[4, 1126]    Τῇ   πραότητι δὲ μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν
[4, 1127]    τῇ   προαιρέσει· (κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ
[4, 1121]    τῇ   τ᾽ ἐλλείψει τῆς δόσεως καὶ
[4, 1120]    τῇ   τοῦ διδόντος ἕξει, αὕτη δὲ
[4, 1120]    τῇ   τύχῃ ὅτι οἱ μάλιστα ἄξιοι
[4, 1121]    τῇ   ὑπερβολῇ τῆς λήψεως, οὐ πᾶσιν
[4, 1126]    ἐπαινετή,   καθ᾽ ἣν ἀποδέξεται δεῖ
[4, 1126]    ἐπαινετή,   καθ᾽ ἣν οἷς δεῖ ὀργιζόμεθα
[4, 1128]    ἀρετή,   ἀλλά τις μικτή· δειχθήσεται δὲ
[4, 1122]    ἀρετὴ   εἶναι· (οὐχ ὥσπερ δ᾽
[4, 1122]    (ἀρετὴ   κτήματος καὶ ἔργου. Κτῆμα μὲν
[4, 1123]    ἀρετῇ   μέγα. Οὐδαμῶς τ᾽ ἂν ἁρμόζοι
[4, 1122]    ἀρετή,   μεγαλοπρέπεια, ἐν μεγέθει. Ἔστι δὲ
[4, 1125]    ἀρετή   τις, καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις
[4, 1122]    ἀλήτῃ,   ἀλλ᾽ ἐν μεγάλοις οὕτως.
[4, 1128]    μικτή·   δειχθήσεται δὲ περὶ (αὐτῆς ἐν
[4, 1123]    ἑκάστῃ   ἀρετῇ μέγα. Οὐδαμῶς τ᾽ ἂν
[4, 1122]    θαυμαστή,   τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς θαυμαστόν) καὶ
[4, 1123]    καλλίστη   λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει παιδικοῦ
[4, 1127]    πράττῃ.   Καθ᾽ αὑτὸ δὲ τὸ μὲν
[4, 1122]    αὐτὴ   (ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου. Κτῆμα
[4, 1127]    αὐτή.   Οὐ χεῖρον δὲ καὶ (τὰς
[4, 1122]    αὐτὴ   περὶ χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι·
[4, 1126]    αὐτῇ   (τι, ἔοικε δὲ μάλιστα φιλίᾳ.
[4, 1120]    αὕτη   δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν.
[4, 1125]    αὕτη,   μεσότης οὖσα περὶ τιμὴν ἀνώνυμος.
[4, 1125]    τοιαύτη   δὲ δόξα δοκεῖ καὶ χείρους
[4, 1120]    τοιαύτη   ἐναντία ἐστίν. Αἱ μὲν οὖν
[4, 1120]    τοιαύτη   λῆψις, δὲ μὴ τοιαύτη
[4, 1120]    τοιαύτη   λῆψις. Οὐκ ἂν εἴη δὲ
[4, 1127]    ταύτῃ   διαγωγῆς μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ
[4, 1124]    κινδυνεύῃ,   ἀφειδὴς τοῦ βίου ὡς οὐκ
[4, 1120]    ἔχῃ   διδόναι οἷς δεῖ καὶ ὅτε
[4, 1120]    ἔχῃ   διδόναι. Οὐδ᾽ ἀμελήσει τῶν ἰδίων,
[4, 1120]    ἔχῃ,   ὥσπερ (οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων.
[4, 1124]    ὑπεροχῇ   γάρ, τὸ δ᾽ ἀγαθῷ ὑπερέχον
[4, 1122]    ἀρχῇ   εἴπομεν, ἕξις ταῖς ἐνεργείαις
[4, 1120]    τύχῃ   ὅτι οἱ μάλιστα ἄξιοι ὄντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008