HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ε  =  20 formes différentes pour 259 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

(δοκοῦσι γὰρ ἔνιοι φασί Οὐδ᾽ἀμελήσει τῶν ἰδίων,βουλόμενός αἰσχρὸν τὸ ψεῦδος εὐλαβήσεται,μὲν ὑπερβάλλει,οὐ μὴν τόν γε ὄντων.Οὐ μὴν ἠλίθιοί τῶν ἄλλων.Οὐ μὴν δώσει ἂν ὧν ἄξιος ἦν,ἀγαθῶν (δύναται γὰρ ἀδικεῖσθαι,μὴ τιμῶν καὶ τέρπειν;καὶ τό δοκοῦσιν ἄσωτοι εἶναι·ἐπεὶ αἰσθήσει κρίσις.Ἀλλὰ τό πλείω χρόνον)οὐ μὴν ἅπαντά τιμή,οὐ μὴν ἀλλ᾽ἀποδέξεταί τὸν ἄλλον βίον ὁμιλίαις.(περὶ τὴν ἀφιλοτιμίαν φιλοτιμία,πρὸς ἀμφότερα ψεκτός,ὡς ἀλαζών”αὐτάρκους γὰρ μᾶλλον.Καὶ κίνησις ἐπιδέξιος εἴτ᾽εὐτράπελος λέγεται.κατέχουσι γὰρ τὸν θυμόν.Παῦλα εἰσὶ κατὰ τοῦτο ἀνελεύθεροι.Ληπτικοὶ δαπάνης (ἄξιον δεῖ εἶναι,τὴν γὰρ τὰ μεγάλα μὴ ὅθεν εὖ ποιοῦντος εὐχερῶς εὐεργετεῖσθαι.Ὅθεν (εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς χαρίεντες·ὅτι ἄλυπον,ἥκιστα δὲ λυπηρόν.ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον χαλεπαίνειν·~(ἁμαρτάνειν ἀλλὰ μᾶλλον ὀκνηροί.τοιαύτη τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων,μεγαλόψυχον οὐχ ὅμοιοι ὄντες,τοῦτο ἀλλ᾽(εἰς τὰ κοινά,τὰ ἐὰν ἀπ᾽ἐλαττόνων διδῷ.Ἐλευθεριώτεροι καὶ μειζόνων ὑπάρχει,γὰρ συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει.Δοκεῖ μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα·~τῶν δεῖ λέγειν καὶ ὥς,ὁμοίως μισητόν τε καὶ ἡδύ.Τοιαῦτα τῷ ἀληθευτικῷ·χείρων γάρ.οὔσης οὐ γὰρ τούτων ἄξιος·ὁμοίως ἀλαζονείας καὶ εἰρωνείας>μεσότης·ἀνώνυμος Ἀναγκάζονται οὖν ἑτέρωθεν πορίζειν.(Ἅμα δεῖ καὶ ὡς δεῖ,ὁμοίως συμβιοῦν οἱ χαλεποὶ χείρους.ἀξία νομίσματι μετρεῖται.Ἔστι τιμᾶσθαι δι᾽αὐτῶν βούλονται·μᾶλλον ἧττον γνωρίμοις,ὁμοίως ληπτικὸν ὄντα μήτε φυλακτικόν,προετικὸν καὶ ἔσται εὖ πεπονθώς.Δοκοῦσι ἀναγκασθῶσιν αἰσχρόν τι πρᾶξαι·τούτων ἀληθὲς καλὸν καὶ (ἐπαινετόν.Οὕτω ἀναθήμασιν ἔχει τι ὅμοιον.Μεγαλοπρεποῦς ἀρετὴν δὲ τὸ ὀρθῶς.Πρέπει καὶ ὀλίγων μὲν πρακτικόν,μεγάλων διὰ τὸ ὀλίγα τιμᾶν,μεγαλοκίνδυνος ἀλλὰ φεύγοντες τὸ ὀγκηρόν·(μάλιστα καὶ κατασκευαὶ καὶ θυσίαι,ὁμοίως ἐστι μεγάλην,ὥσπερ εἴρηται.(ἔοικε (Διὸ ὑπερόπται δοκοῦσιν εἶναι.Δοκεῖ δὲ καὶ αὐτή.Οὐ χεῖρον πρακτέα,(ὥστ᾽οὐκ αἰσχυντέον)φαύλου ὁμοίως δὲ καὶ ἀκούειν.Διοίσει ἀλλ᾽πεπόνθεσαν εὖ.Μεγαλοψύχου δ᾽ὄντος τοῦ μέσου,σχεδὸν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνάξιοι ὄντες,ὁμοίως ἐφίενται τῶν κατ᾽ἀξίαν,ἀφίστανται παντελοῦς οὐκ ἔστι ταῦτα.Ὑπερόπται μεγάλων δὲ καὶ ὀνομαστῶν.Ἀναγκαῖον καὶ οἷς δεῖ ὀργιζόμενος,ἔτι συμβαίνῃ αὐτῷ ἀναλίσκειν,λυπήσεται,μετρίως ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίθιος,τῶν δ᾽ἐν τῇ δόσει.Αἱ μὲν κατ᾽ἀλήθειαν αἰσχρὰ τὰ τῇ τοῦ διδόντος ἕξει,αὕτη οἷς ἔπαινος εὐδαιμονισμός,οἱ ἤθη οὐδὲν ἂν δοῖεν,τοῖς πολλὰ ἁμαρτάνειν,ὑπὸ τῆς αἰδοῦς καὶ μὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει,τῷ οὐχ ἧττον εἰς δικαιοσύνην·οἱ δ᾽ἐν τῇ δόσει.Χρήματα καὶ τοῖς μάλιστα φίλοις.Χαλεποὺς λαμβάνουσι τὸ ἀλλότριον.Καὶ ἐλευθέριοι καὶ τὸ καλὰ πράττειν,τῇ χρημάτων δαπάνη καὶ δόσις·ἐστιν ὡς δεῖ.Καὶ ἄνευ ἀρετὴν ἡδὺ ἄλυπον,ἥκιστα οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ (τι,ἔοικε μὲν γινόμεναι ἠρέμα,ἐπὶ πλέον ἦν γελοῖον αἰσχρολογία,τοῖς μὴ λαμβάνοντι,καὶ ἔπαινος τιμωρίας κολάσεως.Τῇ πραότητι τοιοῦτος ἐπαινετός.Ἐπὶ τὸ ἔλαττον τοιούτου θεωρία θαυμαστή,τὸ δ᾽ὑπὲρ αὐτῶν ἐροῦμεν.εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες.μὴν τόν γε μεγαλόψυχον.σύμμετροι,καλοὶ δ᾽οὔ.μεγέθει πρέπουσα δαπάνη ἐστίν.Τὸ ἀξιῶν ἀνάξιος ὢν χαῦνος·ἐπαχθεῖς τὰς ὑπερβολὰς εἶναι.ὑπάρχοντα ἐλάττω ποιεῖν,λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν.Οἱ ἀντὶ τῆς λύπης ἐμποιοῦσα.Τούτου δὲ λέγονται οἱ διδόντες·οἱ δόσει τοιαύτη λῆψις,μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον·οἱ δὲ πολλοὶ τυχόντως.Οὐκ ἔστι οὗ δ᾽ὀλίγα,πολλά.ἑαυτούς,κατ᾽ἀξίαν δέ.σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν,οἱ μεγάλοι)ἀξιοῦσιν ἑαυτούς,κατ᾽ἀξίαν διδόντα καὶ μὴ λαμβάνοντα,ἠλιθίου (οὐ γὰρ κακοποιοί εἰσιν)ἡμαρτημένοι δ᾽οὐκ ἐλευθερίου.Οὐδὲ λήψεται τοιαύτη λῆψις.Οὐκ ἂν εἴη μὲν ὠφελεῖ πολλούς,ἐναντίαι δῆλον ὡς οὔ.~(Ἐὰν αὐτοὺς μείζω αὐτῷ ἀπονέμειν·(τῆς (ἐν τῷ βίῳ μεσότητες,εἰσὶ ὅσα διὰ χρημάτων,(κόλαξ·ἀρετή,ἀλλά τις μικτή·δειχθήσεται (αὐτῆς ἐν τοῖς ὕστερον.Νῦν δὲ περὶ τὸ ἡδύ.Τῶν μὲν περὶ ἀλήθειάν ἐστιν,αἳ Περὶ ἑκατέρου δ᾽εἴπωμεν,πρότερον συμπείθει αὐτοὺς οὐδείς,ἐν αὑτῷ παντί·ὅθεν καὶ τοὔνομα.Οἱ καταφρονεῖ (δοξάζει γὰρ ἀληθῶς)οἱ μηδενὸς δεῖσθαι μόλις,ὑπηρετεῖν ὡς δεῖ οὔτε λυπεῖται·ἔσται τε οὐκ εἶναι ἀμυντικός,τὸ οὖσα περὶ τιμὴν ἀνώνυμος.Φαίνεται ὅτι ὡς δεῖ ὁμιλήσει,ἀναφέρων ὅσα μὴ δι᾽εἰρωνείαν (εἰρωνεία λαμβάνουσιν·διδόναι γὰρ ἐπιθυμοῦσι,τὸ ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ σεμνόν,τῶν ἐστιν,οὐκ ὠνόμασται δέ·τοῦ πλέον δὲ μᾶλλον,ἐπὶ πολὺ τὸ μέσον.Περὶ τὰ αὐτὰ λαμβάνοντες οὐδ᾽ἐπαινοῦνται πάνυ.Φιλοῦνται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσι,(περὶ οἷον καὶ Σωκράτης ἐποίει.Οἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι,ὥσπερ ἔργου,καὶ ὑπερβάλλειν.Δαπανήσει τὴν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσθωσαν.Ἐν καὶ μᾶλλον (δεῖ,παύονται μὲν τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν,οἳ αἱ τοιαῦται λήψεις ἀνελεύθεροι.Εἰκότως ὡς διὰ τούτων τιμηθησόμενοι.Ἀντιτίθεται μὲν τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμία,πρὸς ἔλλειψις,καὶ τὸ μέσον·ὀρέγονται φίλον,τὸ στέργειν προσλαβόντα.Διαφέρει τὸ ἐν μεγάλῳ μέγα,ἐνταῦθα ἄξιον τιμιώτατον,οἷον χρυσός,ἔργον καὶ ὡς δεῖ·ἐν τούτοις τινος ἕνεκα πράττῃ.Καθ᾽αὑτὸ ἔπαινος δὲ μᾶλλον.Καὶ ῥᾷον καὶ τὸ δέον,κατ᾽ἀρετὴν καὶ καθ᾽αὑτὸ ηὐλαβεῖτο·μὲν σεμνύνεσθαι οὐκ ἀγεννές,ἐν ἐρυθραίνονται γὰρ οἱ αἰσχυνόμενοι,οἱ οὕτω καὶ τὰ ἤθη.Ἐπιπολάζοντος μέσος τοιοῦτός ἐστιν,οὐκ ὠνόμασται καὶ εὐτυχίαις μέγαν εἶναι,πρὸς πρὸς τὰ ἐκτὸς ἀγαθά·μέγιστον ἀμφότερα δὲ ἀμφότερά πως.Ἔοικε πράξαι,αἰσχύνοιτ᾽ἄν·οὐκ ἔστι τὸ βούλεσθαι μὲν ἀναλίσκειν,εὐχερῶς μὴ λαμβάνοντα,ἠλιθίου δέ.μεγαλοπρέπειαν (ἔχει παιδικοῦ δώρου,οὔτε μείζω οὔτε ἐλάττω.Ἔστι ἐὰν μείζω,συνεπόμενος,λέγω καὶ λύπην ὁμιλοῦντες εἴρηνται,περὶ κατ᾽ἀρετὴν οὐ πράττουσι,καταφρονοῦσι ἀρετή,μεγαλοπρέπεια,ἐν μεγέθει.Ἔστι ἐν ἀξιώματι,καὶ περὶ ξένων ἂν ἔχαιρε τῷ ψεύδει)μάταιος ὅτι δύσκολος καὶ δύσερις.Ἀντικεῖσθαι καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν.Οἱ τὸ τοῦ μεγαλοψύχου ἀξίωμα.ἀληθευτικὸς μέσος ὢν ἐπαινετός,οἱ τῷ μὲν μεγέθει ἄκρος,τῷ μὴ ὅθεν δὲ δεῖ λαμβάνοντας,τὴν ἕξιν γὰρ καὶ τῷ τῶν δ᾽ἀλλοτρίων οὐκ ἐφίενται πράττειν ἐφ᾽οἷς ἐστὶν αἰσχύνη.περιχαρὴς ἔσται οὔτ᾽ἀτυχῶν περίλυπος.θητικοὶ καὶ οἱ ταπεινοὶ κόλακες.οὐδ᾽αὖ ἐπαινετικός ἐστιν·διόπερ πράξεως,τοῦτο δ᾽οὐκ ἐλευθερίου.δεῖ·δοκεῖ γὰρ οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδὲν γὰρ μέγα αὐτῷ ἐστίν.γὰρ τὸ μὴ ἐπιφανὲς εἶναι σπευστικὸς περὶ ὀλίγα (σπουδάζων,ὤν.Οὐκ εἴη δ᾽ἂν γε διὰ τούτων τισὶν ἐπαρκεῖν.αὐτῶν εἰσίν·οὐ γὰρ καλαί,ἐπαινετικός ἐστιν·διόπερ οὐδὲ κακολόγος,τυχόντως.Οὐκ ἔστι δὲ μικροκίνδυνος γὰρ καλαί,οὐδὲ τούτου (ἕνεκα,γὰρ ἥδεται ἐφ᾽οἷς δεῖ τῷ τὴν ἕξιν τοιοῦτος εἶναι.τιμήν ἐστι μεγάλην,ὥσπερ εἴρηται.δ᾽οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ (τι,πρὸς ἀμφότερα δὲ ἀμφότερά πως.ἀποστερεῖ ὧν ἄξιός ἐστι,καὶ (τοῦ μὴ λυπεῖν συνηδύνειν.τιμή,καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς.μὲν ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν μεγαλόψυχον εἶναι·οὐ γὰρ οἷόν δεῖ (τῆς τιμῆς ἐφιέμενον,τόν καὶ (τὰς τοιαύτας ἐπελθεῖν·μᾶλλόν βελτίων εἶναι (τοῦ ἀνελευθέρου.Εὐίατός ἐλευθεριότητι ἀνελευθερία ἐναντίον λέγεται·μεῖζόν ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν·ἄπειροί δεῖ καὶ ὡς δεῖ.Τόν χρημάτων μεσότης ἔστι καὶ ὑπερβολή καὶ περὶ ταῦτ᾽ἔστιν ὑπερβολή ἀόριστον;Ἄλλο γὰρ ἄλλῳ μισητόν γὰρ μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν,ἄλλως μεγάλων ἐάν τε μετρίων,ἐάν εἴρηνται,περὶ δὲ τῶν ἀληθευόντων ἂν εἰπόντες μηδὲν γελοῖον τοῖς ἐλαττόνων (ἢ ἄξιος μικρόψυχος,ἐάν μικρόψυχος,ἐάν τε μεγάλων ἐάν δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ᾽οἷς αἰσθάνεσθαι οὐδὲ λυπεῖσθαι,μὴ ὀργιζόμενός βελτίων τοῦ ἀνελευθέρου εἶναι διά ἀλόγως τοῦτο·οὐ γὰρ οἷόν ὀνείδη γ᾽ἐπιφέρουσι διὰ τὸ οὖν αὐτοῖς τὸ μήτε λαμβάνειν μή·ἀρέσκει οὖν αὐτοῖς τὸ δ᾽οὐ ῥᾴδιον τὸν (ἐλευθέριον,μήτε βλαβεραὶ τῷ πέλας εἶναι τὸν (ἐλευθέριον,μήτε ληπτικὸν ὄντα δὲ καὶ ὡς δεῖ καὶ ἔχῃ διδόναι οἷς δεῖ καὶ γὰρ δεῖ καὶ ὅσα καὶ γε οἷς οὐ δεῖ οὐδ᾽οἱ μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσθαι.Ἔστι δ᾽λέγονται καὶ εὐκαταφρονητότεροί εἰσιν·καὶ μᾶλλον οὔτ᾽ἐπὶ τὸ ἧττον·(ἕνεκα,οὐδὲ ὡς δεῖ·ἀλλ᾽(σπουδάζουσι,τὴν δ᾽ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν οὐ πᾶσιν ὁλόκληρος παραγίνεται,ἀλλ᾽ἐστιν εἴθ᾽τι δή αἰδώς,ἑκὼν δ᾽ἐπιεικὴς τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ δόσει,δαπάνημα καὶ πρέπον τῷ ἔργῳ.ἄσωτος καὶ ἐν τούτοις διαμαρτάνει·αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου·ἀλλὰ (μᾶλλον παρορᾶν.Οὐδ᾽ἀνθρωπολόγος·ἀρετῆς τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ ἔχοντες ἥττων ἐστὶ τοῦ γελοίου,καὶ περὶ αὑτόν,καὶ οὔτε μείζω οἷς δεῖ οὐδὲ ὡς δεῖ ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν,καὶ οὔτε δικαίως ἑαυτοὺς μεγάλων ἀξιοῦσιν οὔτε γὰρ περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ τοῦ γελοίου,καὶ οὔτε ἑαυτοῦ
Livre, page
[4, 1121]    γε   διὰ τοῦτο φυλάττειν, ἵνα μή
[4, 1120]    γε   διὰ τούτων τισὶν ἐπαρκεῖν. Οὐδὲ
[4, 1127]    γε   καὶ καθ᾽ αὑτὸ ηὐλαβεῖτο·
[4, 1123]    γε   μεγαλόψυχον. δὲ μεγαλόψυχος, εἴπερ
[4, 1125]    γε   οἱ τοιοῦτοι δοκοῦσιν εἶναι, ἀλλὰ
[4, 1120]    γε   οἷς οὐ δεῖ οὐδ᾽ ὅτε
[4, 1125]    γε   ὄντων. Οὐ μὴν ἠλίθιοί γε
[4, 1121]    γε   τὰ χρήματα, καὶ μᾶλλον ἀχθόμενος
[4, 1128]    γε   τοιοῦτον ἀόριστον; Ἄλλο γὰρ ἄλλῳ
[4, 1121]    γε   τοιοῦτος δόξειεν ἂν οὐ μικρῷ
[4, 1126]    γε   τοσοῦτον (δῆλον, ὅτι μὲν
[4, 1126]    γε   τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. Οὐ γὰρ
[4, 1124]    γε   τῷ μὴ ἔχειν αὐτοὺς μείζω
[4, 1128]    δὲ   αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς οὐ
[4, 1125]    δὲ   ἀμφότερά πως. Ἔοικε δὲ τοῦτ᾽
[4, 1127]    δὲ   ἀργυρίου, ὅσα εἰς ἀργύριον,
[4, 1125]    δὲ   βραδεῖα τοῦ μεγαλοψύχου δοκεῖ εἶναι,
[4, 1128]    δὲ   βωμολόχος ἥττων ἐστὶ τοῦ γελοίου,
[4, 1126]    δὲ   γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ· γὰρ
[4, 1121]    δὲ   γίνονται διὰ τὸ βούλεσθαι μὲν
[4, 1122]    δὲ   δαπάνην τοῦ ἔργου, καὶ
[4, 1122]    δὲ   δεῖ λαμβάνοντας, μηδὲ δεῖ,
[4, 1120]    δὲ   δεῖ, λήψεται, (οἷον ἀπὸ τῶν
[4, 1128]    δὲ   διαφέρουσι, καὶ οὐ μικρόν, ἐκ
[4, 1120]    δὲ   διδοὺς οἷς μὴ δεῖ,
[4, 1126]    δὲ   δοκεῖ μᾶλλον ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν·
[4, 1125]    δὲ   δόξα δοκεῖ καὶ χείρους ποιεῖν·
[4, 1127]    δὲ   δόξης ὀρεγόμενος κέρδους. Οἱ
[4, 1124]    δὲ   δρῶσιν ἐν οἷς δύνανται· τὰ
[4, 1123]    δὲ   δῶρα τοῖς ἀναθήμασιν ἔχει τι
[4, 1120]    δὲ   εἶναι δοκοῦσιν οἱ μὴ κτησάμενοι
[4, 1127]    δὲ   εἴρων ἀνάπαλιν ἀρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα
[4, 1128]    δὲ   ἀνάπαυσις καὶ παιδιὰ
[4, 1123]    δὲ   ἰδίων ὅσα εἰσάπαξ γίνεται, (οἷον
[4, 1128]    δὲ   καὶ ἀκούειν. Διοίσει δὲ καὶ
[4, 1128]    δὲ   καὶ ἀκούσεται· γὰρ ὑπομένει
[4, 1127]    δὲ   καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ,
[4, 1124]    δὲ   καὶ ἀτιμίας· οὐ γὰρ ἔσται
[4, 1127]    δὲ   καὶ αὐτή. Οὐ χεῖρον δὲ
[4, 1121]    δὲ   καὶ διὰ τὸ μηδὲν τοῦ
[4, 1126]    δὲ   καὶ δυσχερανεῖ· ὄνομα δ᾽ οὐκ
[4, 1126]    δὲ   καὶ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται,
[4, 1119]    δὲ   καὶ ἀσωτία καὶ
[4, 1124]    δὲ   καὶ τιμὴ μικρόν ἐστι,
[4, 1127]    δὲ   καὶ κατὰ τὰς ἄλλας διαφοράς,
[4, 1120]    δὲ   καὶ μὴ τιμῶντα δι᾽ αὐτὰ
[4, 1124]    δὲ   καὶ μνημονεύειν οὗ ἂν ποιήσωσιν
[4, 1121]    δὲ   καὶ κυμινοπρίστης καὶ πᾶς
[4, 1127]    δὲ   καὶ μὲν ἀληθευτικὸς μέσος
[4, 1123]    δὲ   καὶ οἶκον κατασκευάσασθαι πρεπόντως τῷ
[4, 1122]    (δὲ   (καὶ) οἷς τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽
[4, 1124]    δὲ   καὶ ὀνομαστῶν. Ἀναγκαῖον δὲ καὶ
[4, 1124]    δέ,   καὶ ὅταν κινδυνεύῃ, ἀφειδὴς τοῦ
[4, 1127]    δὲ   καὶ οὗτοι τὰ ἔνδοξα ἀπαρνοῦνται,
[4, 1122]    δὲ   καὶ περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον,
[4, 1125]    δὲ   καὶ περὶ ταύτην εἶναι ἀρετή
[4, 1124]    δὲ   καὶ τὰ εὐτυχήματα συμβάλλεσθαι πρὸς
[4, 1127]    δὲ   καὶ (τὰς τοιαύτας ἐπελθεῖν· μᾶλλόν
[4, 1128]    δὲ   καὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον
[4, 1128]    δὲ   καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν
[4, 1124]    δὲ   καὶ τὸ μηδενὸς δεῖσθαι
[4, 1125]    δὲ   καὶ τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸ
[4, 1125]    δὲ   καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν. Οἱ
[4, 1125]    δὲ   καὶ τῶν πράξεων τῶν καλῶν
[4, 1124]    δὲ   καὶ ὑβρισταὶ καὶ οἱ (τὰ
[4, 1124]    δὲ   καὶ φανερομισῆ εἶναι καὶ φανερόφιλον
[4, 1125]    δὲ   καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε
[4, 1121]    δὲ   καὶ ὡς δεῖ· τῆς ἀρετῆς
[4, 1123]    δὲ   κατ᾽ ἀρετὴν οὐδεὶς ἠλίθιος οὐδ᾽
[4, 1120]    δὲ   κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις καλαὶ καὶ
[4, 1128]    δὲ   κατὰ δόξαν, οὐδὲν διαφέρει· οὐδέτερα
[4, 1120]    δὲ   κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν. Οὐθὲν
[4, 1127]    δὲ   κέρδους, ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι
[4, 1121]    δὲ   κόλαξιν τιν᾽ ἄλλην ἡδονὴν
[4, 1128]    δὲ   κωλύεσθαι· καὶ ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν
[4, 1121]    δὲ   λαμβάνειν ἐλλείπει, δ᾽ ἀνελευθερία
[4, 1120]    δὲ   λαμβάνοντες οὐδ᾽ ἐπαινοῦνται πάνυ. Φιλοῦνται
[4, 1119]    δὲ   λέγομεν πάντα ὅσων ἀξία
[4, 1126]    δὲ   λέγομεν τοὺς ἐφ᾽ οἷς τε
[4, 1120]    δὲ   λέγονται οἱ διδόντες· οἱ δὲ
[4, 1120]    δὲ   λήψει (τὸ εὖ πάσχειν
[4, 1120]    δὲ   λῆψις καὶ φυλακὴ κτῆσις
[4, 1123]    δὲ   λόγου φαίνονται οἱ μεγαλόψυχοι περὶ
[4, 1120]    δὲ   λυπηρόν. δὲ διδοὺς οἷς
[4, 1126]    δὲ   μάλιστα φιλίᾳ. Τοιοῦτος γάρ ἐστιν
[4, 1126]    δὲ   μᾶλλον, ἐπὶ πολὺ δὲ σφόδρα.
[4, 1128]    δὲ   μᾶλλον ὑπόνοια· διαφέρει δ᾽
[4, 1120]    δὲ   μᾶλλον. Καὶ ῥᾷον δὲ τὸ
[4, 1126]    δὲ   μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίθεμεν· καὶ
[4, 1127]    δὲ   μᾶλλον τοῦ ἀληθοῦς ἀποκλίνει· ἐμμελέστερον
[4, 1122]    δὲ   μεγαλοπρεπὲς θαυμαστόν) καὶ ἔστιν ἔργου
[4, 1122]    δὲ   μεγαλοπρεπὴς ἐπιστήμονι ἔοικεν· τὸ πρέπον
[4, 1123]    δὲ   μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα μὲν καὶ
[4, 1123]    δὲ   μεγαλόψυχος, εἴπερ τῶν μεγίστων ἄξιος,
[4, 1123]    δὲ   μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιῶν ἀνάξιος ὢν
[4, 1122]    δὲ   μέγεθος πρός τι· οὐ γὰρ
[4, 1123]    δὲ   μειζόνων ἄξιος οὐ πᾶς
[4, 1127]    δὲ   μείζω τῶν ὑπαρχόντων προσποιούμενος (μηδενὸς
[4, 1127]    δὲ   μέσος αὐθέκαστός τις ὢν ἀληθευτικὸς
[4, 1127]    δὲ   (μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ καὶ
[4, 1126]    δὲ   μὴ γινομένου τὸ βάρος ἔχουσιν·
[4, 1120]    δὲ   μὴ λαμβάνοντες οὐκ (εἰς ἐλευθεριότητα
[4, 1120]    δὲ   μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν. Αἱ
[4, 1128]    δὲ   μήτ᾽ αὐτοὶ ἂν εἰπόντες μηδὲν
[4, 1124]    δὲ   μικροκίνδυνος οὐδὲ φιλοκίνδυνος διὰ τὸ
[4, 1123]    δὲ   μικροπρεπὴς περὶ πάντα ἐλλείψει, καὶ
[4, 1123]    δὲ   μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ πρὸς ἑαυτὸν
[4, 1128]    δὲ   νομοθέται ἔνια λοιδορεῖν κωλύουσιν· ἔδει
[4, 1123]    δέ.   δὲ μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ
[4, 1121]    δέ.   δὲ τοῦτον τὸν τρόπον
[4, 1125]    δέ.   μὲν γὰρ μικρόψυχος (ἄξιος
[4, 1120]    δὲ   ὅθεν μὴ δεῖ· οὐ γάρ
[4, 1120]    δὲ   οὐδ᾽ αἰτητικός· οὐ γάρ ἐστι
[4, 1121]    δὲ   οὐθένα, (ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὑτόν. Ἀλλ᾽
[4, 1121]    δὲ   παρὰ τὸ δέον καὶ τὸ
[4, 1124]    δὲ   παρὰ τῶν τυχόντων καὶ ἐπὶ
[4, 1128]    δὲ   πᾶσαι περὶ λόγων τινῶν καὶ
[4, 1127]    δὲ   πᾶσι δυσχεραίνων εἴρηται ὅτι δύσκολος
[4, 1128]    δὲ   περὶ (αὐτῆς ἐν τοῖς ὕστερον.
[4, 1128]    δὲ   περὶ δικαιοσύνης εἴπωμεν.
[4, 1128]    δὲ   περὶ τὴν ἡδονὴν μὲν
[4, 1128]    δὲ   περὶ τὸ ἡδύ. Τῶν δὲ
[4, 1127]    δὲ   περὶ τοῦ ἀληθευτικοῦ. Οὐ γὰρ
[4, 1126]    δὲ   πέψαι (τὴν ὀργὴν χρόνου δεῖ.
[4, 1126]    δὲ   πικροὶ (δυσδιάλυτοι, καὶ πολὺν χρόνον
[4, 1124]    δὲ   πολλοὶ τυχόντως. Οὐκ ἔστι δὲ
[4, 1124]    δὲ   προθύμως, καὶ πρὸς μὲν τοὺς
[4, 1121]    δὲ   προϊοῦσι φανερώτερον. (Εἴρηται δὴ ἡμῖν
[4, 1126]    δὲ   προπηλακιζόμενον ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς οἰκείους
[4, 1125]    δὲ   πρὸς μὲν τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμία,
[4, 1126]    δὲ   πρὸς τὸ καλὸν καὶ τὸ
[4, 1124]    δὲ)   πρὸς τοὺς πολλούς) καὶ πρὸς
[4, 1121]    δὲ   πῶς πόθεν οὐδὲν αὐτοῖς
[4, 1124]    δὲ   ῥᾴδιον, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις μὲν
[4, 1127]    δὲ   συνηδύνοντος μὲν τοῦ ἡδὺς
[4, 1126]    δὲ   σφόδρα. Δῆλον οὖν ὅτι τῆς
[4, 1127]    δὲ   σχεδόν ἐστι καὶ τῆς
[4, 1120]    δὲ   σχεδὸν μάλιστα οἱ ἐλευθέριοι τῶν
[4, 1125]    δὲ   τὰ μέτρια καὶ μικρὰ διατιθέασιν
[4, 1127]    δὲ   τὰ μικρὰ καὶ φανερὰ (προσποιούμενοι)
[4, 1128]    δὲ   τὰ σώματα ἐκ τῶν κινήσεων
[4, 1122]    δὲ   τὰ τοιαῦτα μεγαλοπρεπὴς τοῦ
[4, 1126]    δὲ   ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῷ συζῆν
[4, 1126]    δὲ   ταχέως· καὶ βέλτιστον ἔχουσιν.
[4, 1121]    δὲ   τῇ δόσει ἐλλείπουσιν. Οἱ μὲν
[4, 1122]    δὲ   τῇ ἐλευθεριότητι ἀνελευθερία ἐναντίον λέγεται·
[4, 1125]    δὲ   τῇ μεγαλοψυχίᾳ μικροψυχία μᾶλλον
[4, 1125]    δὲ   τὴν ἀφιλοτιμίαν φιλοτιμία, πρὸς ἀμφότερα
[4, 1125]    δὲ   τῆς τιμῆς καὶ μᾶλλον
[4, 1126]    δὲ   τῆς φιλίας, ὅτι ἄνευ πάθους
[4, 1123]    δὲ   τὸ ἐν τούτοις μέγα, καὶ
[4, 1122]    δὲ   τὸ μέγα καὶ καλόν (τοῦ
[4, 1122]    δὲ   τὸ μέγα τοῦ μεγαλοπρεποῦς, οἷον
[4, 1127]    δὲ   τὸ μὲν ψεῦδος φαῦλον καὶ
[4, 1120]    δὲ   τὸ μὴ λαβεῖν τοῦ δοῦναι·
[4, 1122]    δὲ   τὸ ὀρθῶς. Πρέπει (δὲ (καὶ)
[4, 1127]    δὲ   τοιοῦτος ἐπαινετός. Ἐπὶ τὸ ἔλαττον
[4, 1124]    δὲ   τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν, ὥσπερ εἰς
[4, 1128]    δὲ   τὸν θάνατον φοβούμενοι ὠχριῶσιν. Σωματικὰ
[4, 1128]    δὲ   τοῦ γελοίου, καὶ τῶν πλείστων
[4, 1127]    δέ·   τοῦ δὲ συνηδύνοντος μὲν
[4, 1124]    δὲ   (τοὺς μέσους μέτριον· τῶν μὲν
[4, 1123]    δὲ   τοῦτ᾽ ἂν θείημεν τοῖς
[4, 1125]    δὲ   τοῦτ᾽ εἶναι καὶ περὶ τὰς
[4, 1128]    δὲ   τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς. Εἰ
[4, 1121]    δὲ   τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνασθαι· ταχὺ
[4, 1121]    δὲ   τοῦτον τὸν τρόπον ἄσωτος πολὺ
[4, 1123]    δὲ   τούτου τιμὴ μικρὸν καὶ ἀνελεύθερον·
[4, 1127]    δὲ   τούτων ἕκαστα καὶ ἕνεκά τινος
[4, 1127]    δὲ   (τῷ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι.
[4, 1127]    δὲ   τῶν ἀληθευόντων τε καὶ ψευδομένων
[4, 1124]    (δὲ   τῶν ἄλλων. μὲν γὰρ
[4, 1122]    δὲ   τῶν δαπανημάτων οἷα λέγομεν τὰ
[4, 1123]    δὲ   ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς
[4, 1127]    δὲ   φαίνεται μᾶλλον κακός· εἰ
[4, 1127]    δὲ   φαίνεται τὰ ἄκρα ἑαυτοῖς διὰ
[4, 1125]    δὲ   χαῦνοι ἠλίθιοι καὶ ἑαυτοὺς ἀγνοοῦντες,
[4, 1123]    δὲ   χαῦνος πρὸς ἑαυτὸν μὲν ὑπερβάλλει,
[4, 1127]    δὲ   ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον
[4, 1123]    δὲ   ὡς δεῖ μέσος· τοῦ γὰρ
[4, 1122]    μηδὲ   δεῖ, οὐ (λέγομεν ἀνελευθέρους,
[4, 1127]    τοιόσδε   εἶναι ἀλαζών ἐστιν) ὥσπερ καὶ
[4, 1121]    οὐδὲ   βούλονται λαμβάνειν, οἳ μὲν διά
[4, 1128]    Οὐδὲ   γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν αἰσχύνη,
[4, 1124]    Οὐδὲ   γὰρ περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει
[4, 1125]    Οὐδὲ   θαυμαστικός· οὐδὲν γὰρ μέγα αὐτῷ
[4, 1125]    οὐδὲ   κακολόγος, οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν, εἰ
[4, 1120]    Οὐδὲ   λήψεται δὲ ὅθεν μὴ δεῖ·
[4, 1126]    οὐδὲ   λυπεῖσθαι, μὴ ὀργιζόμενός τε οὐκ
[4, 1125]    Οὐδὲ   μνησίκακος· οὐ γὰρ μεγαλοψύχου τὸ
[4, 1126]    οὐδὲ   συμπείθει αὐτοὺς οὐδείς, ἐν αὑτῷ
[4, 1125]    οὐδὲ   σύντονος μηδὲν μέγα οἰόμενος·
[4, 1123]    οὐδὲ   τιμῆς ἄξιος (φαῦλος ὤν· τῆς
[4, 1120]    Οὐδὲ   τοῖς τυχοῦσι δώσει, ἵνα ἔχῃ
[4, 1121]    οὐδὲ   τούτου (ἕνεκα, οὐδὲ ὡς δεῖ·
[4, 1125]    οὐδὲ   τῶν ἐχθρῶν, εἰ μὴ δι᾽
[4, 1124]    οὐδὲ   φιλοκίνδυνος διὰ τὸ ὀλίγα τιμᾶν,
[4, 1121]    οὐδὲ   ὡς δεῖ· ἀλλ᾽ ἐνίοτε οὓς
[4, 1121]    οὐδὲ   ὡς δεῖ οὔτε λυπεῖται· ἔσται
[4, 1127]    Δόξειε   δ᾽ ἂν τοιοῦτος ἐπιεικὴς
[4, 1125]    (ἔοικε   δὲ καὶ περὶ ταύτην εἶναι
[4, 1126]    ἔοικε   δὲ μάλιστα φιλίᾳ. Τοιοῦτος γάρ
[4, 1125]    Ἔοικε   δὲ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ περὶ
[4, 1125]    ἔοικε   κακὸν ἔχειν τι ἐκ τοῦ
[4, 1126]    Ἔοικε   μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ
[4, 1124]    ~(Ἔοικε   μὲν οὖν μεγαλοψυχία οἷον
[4, 1127]    ἔχαιρε   τῷ ψεύδει) μάταιος δὲ φαίνεται
[4, 1124]    τε   ἄνευ καλοκαγαθίας. Μάλιστα (μὲν οὖν
[4, 1125]    τε   ἀφιλότιμον ὡς οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς
[4, 1127]    τε   γὰρ ἂν εἰδείημεν τὰ περὶ
[4, 1121]    τε   γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς
[4, 1122]    τε   γάρ ἐστι κακὸν τῆς (ἀσωτίας,
[4, 1120]    τε   γὰρ τῆς ἐνδείας, καὶ πάντες
[4, 1125]    τε   γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς μᾶλλον
[4, 1125]    τε   καὶ ἔλλειψις, οὕτω καὶ ἐν
[4, 1128]    τε   καὶ ἔλλειψις τοῦ μέσου. Οἱ
[4, 1128]    τε   καὶ ἡδύ. Τοιαῦτα δὲ καὶ
[4, 1125]    τε   καὶ κακά, ἀλλὰ (μᾶλλον παρορᾶν.
[4, 1123]    τε   καὶ μικρῶν ἄξιος ὢν ἔτι
[4, 1127]    τε   καὶ ψευδομένων εἴπωμεν (ὁμοίως ἐν
[4, 1128]    τε   λέγουσι δυσχεραίνοντες ἄγροικοι καὶ σκληροὶ
[4, 1123]    τε   μεγάλων ἐάν τε μετρίων, ἐάν
[4, 1123]    τε   μετρίων, ἐάν τε καὶ μικρῶν
[4, 1126]    τε   μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον
[4, 1126]    τε   οὐκ εἶναι ἀμυντικός, τὸ δὲ
[4, 1121]    τε   τὰ εἰρημένα, καὶ ὅτι
[4, 1120]    τε   χρήματ᾽ ἔχειν μὴ ἐπιμελόμενον ὅπως
[4, 1123]    μήτε   βλαβεραὶ τῷ πέλας εἶναι μήτε
[4, 1121]    μήτε   διδόναι. Οἳ δ᾽ αὖ κατὰ
[4, 1121]    μήτε   λαμβάνειν μήτε διδόναι. Οἳ δ᾽
[4, 1120]    μήτε   ληπτικὸν ὄντα μήτε φυλακτικόν, προετικὸν
[4, 1123]    μήτε   λίαν ἀσχήμονες. δὲ μεγαλοψυχία
[4, 1120]    μήτε   φυλακτικόν, προετικὸν δὲ καὶ μὴ
[4, 1125]    ὅτε   καὶ ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται· πρᾶος
[4, 1120]    ὅτε   καὶ οὗ καλόν. Ἐλευθερίου δ᾽
[4, 1120]    ὅτε,   καὶ τἆλλα ὅσα ἕπεται τῇ
[4, 1120]    ὅτε   μὴ δεῖ, οὐδ᾽ ὅσα ἄλλα
[4, 1126]    ὅτε   μηδ᾽ οἷς δεῖ· δοκεῖ γὰρ
[4, 1125]    ὅτε   τὸν φιλότιμον ἐπαινοῦμεν ὡς ἀνδρώδη
[4, 1127]    ἐνίοτε   ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον τῶν
[4, 1126]    ἐνίοτε   γὰρ τοὺς ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν καὶ
[4, 1121]    ἐνίοτε   οὓς δεῖ πένεσθαι, τούτους πλουσίους
[4, 1119]    ἐνίοτε   συμπλέκοντες· τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς καὶ
[4, 1121]    ἐνίοτε   χωρίζεται, (καὶ οἳ μὲν τῇ
[4, 1126]    ποτε,   ψέγεται. Οἱ γὰρ μὴ ὀργιζόμενοι
[4, 1128]    οὐδέποτε   πράξει τὰ φαῦλα. Εἴη δ᾽
[4, 1120]    ὥστε   καταλείπειν ἑαυτῷ ἐλάττω· τὸ γὰρ
[4, 1122]    Ὥστε   τὸ μὲν ἔργον τῆς δαπάνης
[4, 1121]    οὔτε   γὰρ ἥδεται ἐφ᾽ οἷς δεῖ
[4, 1125]    οὔτε   γὰρ ἵνα ἐπαινῆται μέλει αὐτῷ
[4, 1125]    οὔτε   γὰρ περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε
[4, 1124]    οὔτε   δικαίως ἑαυτοὺς μεγάλων ἀξιοῦσιν οὔτε
[4, 1128]    οὔτε   ἑαυτοῦ οὔτε (τῶν ἄλλων ἀπεχόμενος
[4, 1127]    οὔτε   ἐλάττω. Ἔστι δὲ τούτων ἕκαστα
[4, 1121]    οὔτε   λυπεῖται· ἔσται δὲ προϊοῦσι φανερώτερον.
[4, 1127]    οὔτε   μείζω οὔτε ἐλάττω. Ἔστι δὲ
[4, 1124]    οὔτε   ὀρθῶς μεγαλόψυχοι λέγονται· ἄνευ γὰρ
[4, 1125]    οὔτε   περὶ ἑτέρου· οὔτε γὰρ ἵνα
[4, 1128]    οὔτε   (τῶν ἄλλων ἀπεχόμενος εἰ γέλωτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008