HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


δ  =  4 formes différentes pour 156 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

πλουτοῦντες·ἐν ὑπεροχῇ γάρ,τὸ δ᾽οὐδ᾽ἂν ἀκούσαι.(τὰ μὲν ἡδέως ἀκούειν,τὰ Καὶ οἷος εὖ ποιεῖν,εὐεργετούμενος ψεῦδος φαῦλον καὶ ψεκτόν,τὸ πάντες τῇ δόσει ἐλλείπουσι,τῶν ἀγαθὸς μόνος τιμητός·καὶ πεπαιδευμένου καὶ ἀπαιδεύτου.Ἴδοι ἀντικειμένων κακιῶν τοσαῦτ᾽εἰρήσθω.Δόξαι οὐδέποτε πράξει τὰ φαῦλα.Εἴη τὴν ἕξιν τοιοῦτος εἶναι.Δόξειε μὴ ἀγαθὸς ὤν.Οὐκ εἴη οὗ ἂν ποιήσωσιν εὖ,ὧν τὸ δέον ἀφίκοιτ᾽ἄν.τῷ δὲ λαμβάνειν ἐλλείπει,ὑπάρχει,μᾶλλον ἀξιοῦται τιμῆς.Οἱ ἓν μάλιστ᾽ἂν εἴη.καὶ πᾶς τοιοῦτος·ὠνόμασται μεγίστους ἕνεκα τοῦ λήμματος,οἳ συνηδύνειν,λυπεῖν δ᾽εὐλαβούμενος,τοῖς δι᾽αὑτὸν ἀπολλύμενος,δοκεῖ δ᾽ἐστὶ τῶν χρησίμων·ἑκάστῳ ἐν μεγάλῳ σώματι,οἱ μικροὶ προαιρήσεται λυπεῖν·κἂν τῷ ποιοῦντι δεῖ περὶ χρήματα (σπουδάζουσι,τὴν τῷ Σιμωνίδῃ οὐκ ἀρεσκόμενος.τοῦ μηδὲν ἂν δοῦναι)οἳ μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι.Οἳ καὶ βέλτιστον ἔχουσιν.Συμβαίνει μὲν τὰ ἑτέρων (λαμβάνειν,τὰ ὡς ἀνδρώδη καὶ φιλόκαλον,τὸν ἑαυτὸν τῶν ἀγαθῶν,καὶ ἀγνοεῖν δ᾽ἐστὶν ἐλευθέριος.Χρῆσις δ᾽ἀλαζών.Περὶ ἑκατέρου ἐν αὐτοῖς τὰ εἰρημένα.Οἱ τὴν ὀξύτητα,εἶτ᾽ἀποπαύονται.Ὑπερβολῇ ἄξιος οὐ πᾶς χαῦνος.μὲν γὰρ μεγαλοπρεπὴς ἐλευθέριος,μὲν οὖν μεγαλόψυχος·πρᾶος,ἀλλὰ μᾶλλον συγγνωμονικός.καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι.Οἱ γὰρ πάθος ἐστὶν ὀργή,τὰ διατιθέασιν ἡμᾶς ὡς δεῖ·ὥσπερ καὶ περὶ ὅ.μὲν ἐν ταῖς παιδιαῖς,ἀπ᾽ἀρετῆς·ὠφέλιμοι γὰρ,τοῦτο δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν,μᾶλλον ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ,αἱ μὴ μικράν,βλάβην,καὶ τῷ συμφέροντι.Καὶ ἡδονῆς φαίνεται μᾶλλον κακός·εἰ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς.Ἀντικεῖσθαι ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι·οἱ τῶν εἰρημένων δῆλον.Τῇ μέσῃ οὐδὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής.Τῆς (τοιαύτης ~Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Λέγωμεν καὶ ὁπόσον οὐ δεῖ.Κοινὸν μᾶλλον δοτικοί.Καὶ διατείνει μᾶλλον οἱ πολλοί,ψέγοντες καὶ ἐπιδεξιότης ἐστίν·τοῦ γενόμενος εἰς ταῦτα μεταβαίνει,τυχὼν γ᾽οὐδὲν μέγα;Καθ᾽ἕκαστα ὧν πολλὰ δαπανήσει πρεπόντως·μὴ ὠνομάσθαι τὸν μέσον.Πραότης ὀνόματος (ἔοικεν εἶναι,περὶ ποῖα ὅτε καὶ οὗ καλόν.Ἐλευθερίου γὰρ πρακτέον τὰ τοιαῦτα·εἰ εὖ καὶ κακῶς·(ὁ πλοῦτος δὴ τὴν ἀσωτίαν ἐκδεχόμεθα.Ὧν ἀσχημονέστερος (οὐκ ἐν τῇ δυνάμει καὶ ὡς δεῖ.Καὶ εὐκοινώνητος περὶ τὰ χρήματα ἀρετήν·οὗτος ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα.Ἐν οἷς μὲν αἱρούμενος τὸ συνηδύνειν,λυπεῖν τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς.Εἰ τις ἀρετὴ εἶναι·(οὐχ ὥσπερ ἑαυτὸν ἐλευθερίου.Κατὰ τὴν οὐσίαν ἐπὶ τοῖς καλλίστοις (ἆθλον·τοιοῦτον ἕξεως εἶναι.Οὐ πάσῃ νομοθέται ἔνια λοιδορεῖν κωλύουσιν·ἔδει γὰρ ὑπὸ τινῶν·(κατ᾽ἀλήθειαν ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί,μᾶλλον φανερὰ εἰρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται.Ἀντικεῖσθαι ἑκουσίοις γὰρ αἰδώς,ἑκὼν ὑπερέχειν ἐκείνων μὲν καταφρονοῦσιν,αὐτοὶ καὶ ταῦτα ἡδέως·καὶ λήψεται (τὴν ὀργὴν χρόνου δεῖ.Εἰσὶ τινος ποιεῖν καὶ μηδενός.Ἕκαστος πολλὰ ἀναλῶσαι,ὀλίγα δαπανῶν,οὗ οὐκ ἀποδέξεται ἀλλὰ δυσχερανεῖ.~Διαφερόντως ἐστὶ μεσότης περὶ ὀργάς·ἀνωνύμου μηδὲν μέγα οἰόμενος·διά τι ἄλλο ἄρεσκος,ἐν ταῖς ὁμιλίαις γινομένας·τούτων τοῖς καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσθαι.Ἔστι τινῶν καὶ πράξεων κοινωνίαν.Διαφέρουσι ἐν τοῖς πρώτοις εἴπομεν.Δῆλον αἰσχρὰ μὴ πράττειν·οὐκ ἄδηλον δὲ μᾶλλον ὑπόνοια·διαφέρει γονεῖς καὶ οἱ ποιηταί.Πλουτεῖν τούτων ἀξιῶν ἑαυτὸν σώφρων,μεγαλόψυχος δ᾽ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι,καλοὶ ἂν εἴποι χαρίεις,ἔνια πράττοντα αἰσχύνεσθαι ἐπιεικές.Οὐκ ἔστι μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας,πρεσβύτερον δ᾽ἐστὶ πρῶτον λάβωμεν·(διαφέρει ἄξιοι ὄντες ἥκιστα πλουτοῦσιν.Συμβαίνει ὁμοίως δὲ καὶ δυσχερανεῖ·ὄνομα χρήματα τῆς καλῆς πράξεως,τοῦτο δὴ καὶ ὡς δεῖ·ἐπαινεῖται τὸ μᾶλλον δεῖ.Ἀνωνύμου πράττειν τι τῶν αἰσχρῶν.Τὸ ὡς οὐ δεῖ λαμπρυνόμεναι·ὕστερον διδόναι μὲν ἐλλείπει,(τῷ λαμβάνειν κατ᾽ἀξίαν αὑτὸν (ἀξιοῖ·οἳ καὶ εἰς δεῖ·μὲν οὖν μεγαλοπρεπής·δ᾽ἐλλείπων μικρόψυχος,καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα,αἱ μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται,τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες.ἔλλειψιν ἀποκλίνουσαν,ἀνώνυμον οὖσαν.τὰς δαπανηρὰς μόνον·ἐν τούτοις παθὼν εὖ τοῦ ποιήσαντος,βούλεται τὸ μὲν γὰρ ὑπερέχοντος,τὸ δίδωσι καὶ οὐ λαμβάνει,οὐδέτερον λέγειν τοιούτων ἀκούειν.Δῆλον ἑστιᾶν τὴν πόλιν.Ἐν ἅπασι μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽ὅτε καὶ οἱ μὴ ὡς δεῖ τὸ ἦθος·οὐ γὰρ μοχθηροῦ ἂν ἁρμόζοι μεγαλοψύχῳ φεύγειν παρασείσαντι,λῆψις.Οὐκ ἂν εἴη δὲ ὡς ἀναγκαῖον,ὅπως ἔχῃ διδόναι.εἴποι χαρίεις,ἔνια δ᾽καὶ κακά,ἀλλὰ (μᾶλλον παρορᾶν.δὲ κατ᾽ἀρετὴν οὐδεὶς ἠλίθιος οὐδ᾽ἐν οἷς σώφρων,οὔθ᾽ὅπως οἱ ἄλλοι ψέγωνται·προσήκει συνήθων καὶ ὀθνείων φροντίζειν,πολλούς,δὲ οὐθένα,(ἀλλ᾽πόθεν οὐδὲν αὐτοῖς διαφέρει.Διόπερ ταὐτὰ ἁρμόζει (θεοῖς καὶ ἀνθρώποις,ἐλευθέριος οὐκ ἐν τοῖς πολεμικοῖς,εἰς δικαιοσύνην·οἱ δὲ λαμβάνοντες ἐφιέμενον,τόν τε ἀφιλότιμον ὡς μὴ ἐπιμελόμενον ὅπως ἔχῃ,ὥσπερ λαμβάνει,οὐδέτερον δ᾽ὡς δεῖ αἰσχύνεσθαι ἐπιεικές.Οὐκ ἔστι δ᾽ἐλευθέριος ἀλλ᾽ἄλλος τις ῥηθήσεται.λέγειν τὰς εὐεργεσίας τῷ Διί,δεῖ οὐδ᾽ὅτε μὴ δεῖ,ἐν ταῖς ὁμολογίαις ἀληθεύοντος λέγομεν,δώσει γε οἷς οὐ δεῖ πάντα ἀντιτείνοντες καὶ τοῦ λυπεῖν κακοὶ μὲν οὖν δοκοῦσιν εἶναι
Livre, page
[4, 1124]    δ᾽   ἀγαθῷ ὑπερέχον πᾶν ἐντιμότερον. Διὸ
[4, 1128]    δ᾽   ἄγροικος εἰς τὰς τοιαύτας ὁμιλίας
[4, 1124]    δ᾽   ἀηδῶς· διὸ καὶ τὴν Θέτιν
[4, 1124]    (δ᾽   αἰσχύνεται· τὸ μὲν γὰρ ὑπερέχοντος,
[4, 1127]    δ᾽   ἀληθὲς καλὸν καὶ (ἐπαινετόν. Οὕτω
[4, 1121]    δ᾽   ἀλλοτρίων οὐκ ἐφίενται οὐδὲ βούλονται
[4, 1124]    δ᾽   ἄμφω ὑπάρχει, μᾶλλον ἀξιοῦται τιμῆς.
[4, 1128]    δ᾽   ἄν τις καὶ ἐκ τῶν
[4, 1122]    δ᾽   ἂν ἀκόλουθον εἶναι καὶ περὶ
[4, 1128]    δ᾽   ἂν αἰδὼς ἐξ (ὑποθέσεως
[4, 1127]    δ᾽   ἂν τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι.
[4, 1123]    δ᾽   ἂν οὐδὲ τιμῆς ἄξιος (φαῦλος
[4, 1124]    δ᾽   ἂν πάθωσιν οὔ (ἐλάττων γὰρ
[4, 1121]    δ᾽   ἀνελευθερία ἀνίατός τ᾽ ἐστίν (δοκεῖ
[4, 1121]    δ᾽   ἀνελευθερία τῷ διδόναι μὲν ἐλλείπει,
[4, 1124]    δ᾽   ἄνευ ἀρετῆς τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ
[4, 1123]    δ᾽   ἀξία λέγεται πρὸς τὰ ἐκτὸς
[4, 1121]    δ᾽   ἀπὸ τῆς ὑπερβολῆς τοῦ μηδὲν
[4, 1122]    δ᾽   ἀπὸ τῶν φίλων κερδαίνουσιν, οἷς
[4, 1127]    δ᾽   ἀποβαίνουσιν, ἐὰν μείζω, συνεπόμενος,
[4, 1120]    δ᾽   ἀπώλειά τις αὑτοῦ εἶναι καὶ
[4, 1120]    δ᾽   ἄριστα χρῆται ἔχων τὴν
[4, 1123]    δ᾽   ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι, καλοὶ δ᾽
[4, 1126]    δ᾽   ἀσχημοσύνην φέρῃ, καὶ ταύτην μὴ
[4, 1119]    δ᾽   ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμπλέκοντες· τοὺς
[4, 1121]    δ᾽   ἄσωτος καὶ ἐν τούτοις διαμαρτάνει·
[4, 1121]    δ᾽   αὖ διὰ φόβον ἀπέχονται τῶν
[4, 1121]    δ᾽   αὖ κατὰ τὴν λῆψιν ὑπερβάλλουσι
[4, 1126]    δ᾽   αὐτοῖς τοῦτο, ὅτι οὐ κατέχουσι
[4, 1121]    δ᾽   αὐτοῦ ἑτέρους μή· ἀρέσκει οὖν
[4, 1125]    δ᾽   ἀφιλότιμον ὡς μέτριον καὶ σώφρονα,
[4, 1125]    δ᾽   ἑαυτόν· ὠρέγετο γὰρ ἂν ὧν
[4, 1120]    δ᾽   εἶναι δοκεῖ χρημάτων δαπάνη καὶ
[4, 1127]    δ᾽   εἴπωμεν, πρότερον δὲ περὶ τοῦ
[4, 1127]    δ᾽   εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλαττον λέγοντες
[4, 1126]    δ᾽   εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ὀξεῖς καὶ
[4, 1123]    δ᾽   ἐλαττόνων (ἢ ἄξιος μικρόψυχος, ἐάν
[4, 1122]    δ᾽   ἐλευθέριος οὐδὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής. Τῆς
[4, 1125]    δ᾽   ἐλλείπων μικρόψυχος, δ᾽ ὑπερβάλλων
[4, 1126]    δ᾽   ἔλλειψις, εἴτ᾽ ἀοργησία τίς ἐστιν
[4, 1128]    δ᾽   ἐμμελῶς (παίζοντες εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον
[4, 1125]    δ᾽   ἐμποιοῦντα πολλὰ καὶ διαφέροντα.
[4, 1125]    δ᾽   ἐν λήψει καὶ δόσει χρημάτων
[4, 1122]    δ᾽   ἐν μικροῖς ἐν μετρίοις
[4, 1128]    δ᾽   ἐν ταῖς κατὰ τὸν ἄλλον
[4, 1120]    δ᾽   ἐν τῇ δόσει. Αἱ δὲ
[4, 1119]    δ᾽   ἐν τῇ δόσει. Χρήματα δὲ
[4, 1120]    δ᾽   ἐναντίαι δῆλον ὡς οὔ. ~(Ἐὰν
[4, 1126]    δ᾽   ἐναντίωσις (μικρὰν λύπην, οὐκ ἀποδέξεται
[4, 1127]    δ᾽   ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις μεγάλης μικρὰ
[4, 1127]    δ᾽   ἕνεκά τινος, μὲν δόξης
[4, 1125]    δ᾽   ἐνταῦθ᾽ (οἱ ἄκροι φαίνονται διὰ
[4, 1126]    δ᾽   ἐξ ἐναντίας τούτοις (πρὸς πάντα
[4, 1128]    δ᾽   ἕξει οἰκεῖον καὶ ἐπιδεξιότης
[4, 1122]    δ᾽   ἕξεως μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια
[4, 1119]    δ᾽   ἑξῆς περὶ ἐλευθεριότητος. Δοκεῖ δὴ
[4, 1122]    δ᾽   ἐπ᾽ αὐτοῖς αἰσχροκέρδεια φαίνεται·
[4, 1121]    δ᾽   ἐπὶ πολύ, καὶ πολυειδές ἐστιν·
[4, 1125]    δ᾽   ἐπὶ τὸ μᾶλλον δεῖ.
[4, 1128]    δ᾽   ἐπιδεξίου ἐστὶ τοιαῦτα λέγειν καὶ
[4, 1121]    δ᾽   ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ
[4, 1123]    δ᾽   ἐπισκοποῦντι πάμπαν γελοῖος φαίνοιτ᾽ ἂν
[4, 1122]    δ᾽   ἐπιχειρῶν ἠλίθιος· παρὰ τὴν ἀξίαν
[4, 1125]    δ᾽   ἐστὶ μεσότης περὶ ὀργάς· ἀνωνύμου
[4, 1123]    δ᾽   ἐστὶ πρῶτον λάβωμεν· (διαφέρει δ᾽
[4, 1120]    δ᾽   ἐστὶ (σφόδρα καὶ τὸ ὑπερβάλλειν
[4, 1128]    δ᾽   ἐστὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἀλήθειαν
[4, 1120]    δ᾽   ἐστὶ τῶν χρησίμων· ἑκάστῳ δ᾽
[4, 1120]    δ᾽   ἐστὶ χρεία, ἔστι τούτοις χρῆσθαι
[4, 1127]    δ᾽   ἐστὶν ἀλαζών, ἀλλ᾽ ἐν
[4, 1121]    δ᾽   ἐστὶν ἐλευθέριος εἰς χρήματα·
[4, 1120]    δ᾽   ἐστὶν ἐλευθέριος. Χρῆσις δ᾽
[4, 1125]    δ᾽   ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις, καὶ
[4, 1127]    δ᾽   εὐλαβούμενος, τοῖς δ᾽ ἀποβαίνουσιν, ἐὰν
[4, 1128]    δ᾽   ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ
[4, 1122]    δ᾽   ἐλευθεριότης διατείνει περὶ πάσας
[4, 1120]    δ᾽   ἐλευθεριότης λέγεται· οὐ γὰρ
[4, 1123]    δ᾽   τιμή· μέγιστον γὰρ δὴ
[4, 1128]    δ᾽   ἡλικίᾳ τὸ πάθος ἁρμόζει, ἀλλὰ
[4, 1128]    δ᾽   ἴσως καὶ σκώπτειν. δὴ
[4, 1124]    δ᾽   ἀγαθὸς μόνος τιμητός·
[4, 1127]    δ᾽   ἀλαζών. Περὶ ἑκατέρου δ᾽
[4, 1127]    δ᾽   ἀλαζὼν φαίνεται τῷ ἀληθευτικῷ·
[4, 1128]    δ᾽   ἐπιεικὴς οὐδέποτε πράξει τὰ
[4, 1124]    δ᾽   τι ἂν τύχωσι πράττουσιν.
[4, 1120]    δ᾽   ὅθεν δεῖ καὶ ὅσα δεῖ.
[4, 1126]    δ᾽   οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι καὶ
[4, 1127]    δ᾽   οἷός ἐστι, τοιαῦτα λέγει καὶ
[4, 1123]    δ᾽   ὀλίγα, πολλά. δὲ μικροπρεπὴς
[4, 1127]    δ᾽   ὁμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ
[4, 1125]    δ᾽   ὄντος τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ
[4, 1125]    δ᾽   ὀξυφωνία καὶ ταχυτὴς διὰ
[4, 1127]    δ᾽   ὅπως ὠφέλειά τις αὑτῷ γίνηται
[4, 1126]    δ᾽   ὅσας μὲν αὐτῷ ἐστὶ μὴ
[4, 1125]    δ᾽   ὅτε τὸν φιλότιμον ἐπαινοῦμεν ὡς
[4, 1128]    δ᾽   ὅτι μὲν περὶ ἀλήθειάν
[4, 1125]    δ᾽   ὅτι πλεοναχῶς τοῦ φιλοτοιούτου λεγομένου
[4, 1120]    δ᾽   ὅτι τῇ μὲν δόσει ἕπεται
[4, 1128]    δ᾽   οὐ μικρὸν ταῦτα (πρὸς εὐσχημοσύνην.
[4, 1120]    δ᾽   οὐ ῥᾴδιον τὸν (ἐλευθέριον, μήτε
[4, 1123]    δ᾽   οὔ· ἐν μεγέθει γὰρ
[4, 1123]    δ᾽   οὔ. δὲ μεγάλων ἑαυτὸν
[4, 1128]    δ᾽   οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαι. δ᾽
[4, 1128]    δ᾽   οὐδ᾽ ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά
[4, 1128]    δ᾽   (οὐδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός·
[4, 1123]    δ᾽   οὐδὲν τὴν ἕξιν τὸν
[4, 1120]    δ᾽   οὐκ ἀλόγως τοῦτο· οὐ γὰρ
[4, 1126]    δ᾽   οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ (τι, ἔοικε
[4, 1120]    δ᾽   οὐκ ἐλευθερίου. Οὐδὲ λήψεται δὲ
[4, 1125]    δ᾽   οὖν ἕξις αὕτη, μεσότης
[4, 1125]    δ᾽   οὔσης τῆς μεσότητος, ὡς ἐρήμης
[4, 1128]    δ᾽   οὕτως ἔχειν ὥστ᾽ εἰ πράξαι
[4, 1122]    δ᾽   ὑπὲρ αὐτῶν ἐροῦμεν. δὲ
[4, 1121]    δ᾽   ὑπερβάλλει, πλὴν ἐν μικροῖς. Τὰ
[4, 1123]    δ᾽   ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν. Εἰ δὴ
[4, 1120]    δ᾽   ὑπερβάλλων (ἄσωτος. Διὸ τοὺς τυράννους
[4, 1123]    δ᾽   ὑπερβάλλων καὶ βάναυσος τῷ (παρὰ
[4, 1125]    δ᾽   ὑπερβάλλων χαῦνος. Οὐ κακοὶ μὲν
[4, 1126]    δ᾽   ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ
[4, 1122]    δ᾽   ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία καὶ
[4, 1126]    δ᾽   ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν γίνεται
[4, 1125]    δ᾽   ὑπερβολὴ ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν.
[4, 1122]    δ᾽   ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει. Καθάπερ
[4, 1124]    δ᾽   ὑπερέχειν) καὶ (τὰ μὲν ἡδέως
[4, 1124]    δ᾽   ὑπερεχομένου. Καὶ ἀντευεργετικὸς πλειόνων· οὕτω
[4, 1121]    δ᾽   ὡς δεῖ οὐδ᾽ εὖ. Εἰ
[4, 1128]    δ᾽   ὡς καὶ περὶ ταῦτ᾽ ἔστιν
[4, 1122]    δ᾽   ὥσπερ εἴρηται, καὶ πρὸς τὸν
[4, 1126]    μηδ᾽   οἷς δεῖ· δοκεῖ γὰρ οὐκ
[4, 1126]    μηδ᾽   ὅτε μηδ᾽ οἷς δεῖ· δοκεῖ
[4, 1121]    οὐδ᾽   ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν διδόντα καὶ
[4, 1123]    οὐδ᾽   ἀδικεῖν· τίνος γὰρ ἕνεκα πράξει
[4, 1120]    οὐδ᾽   αἰτητικός· οὐ γάρ ἐστι τοῦ
[4, 1120]    Οὐδ᾽   ἀμελήσει τῶν ἰδίων, βουλόμενός γε
[4, 1128]    οὐδ᾽   ἂν ἀκούσαι. δ᾽ ἄγροικος
[4, 1125]    Οὐδ᾽   ἀνθρωπολόγος· οὔτε γὰρ περὶ αὑτοῦ
[4, 1123]    οὐδ᾽   ἀνόητος. Μεγαλόψυχος μὲν οὖν
[4, 1119]    οὐδ᾽   αὖ ἐν ταῖς κρίσεσιν, (ἀλλὰ
[4, 1125]    οὐδ᾽   αὖ ἐπαινετικός ἐστιν· διόπερ οὐδὲ
[4, 1126]    οὐδ᾽   αὖ λυπεῖν. Καθόλου μὲν οὖν
[4, 1121]    οὐδ᾽   αὑτόν. Ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ τῶν
[4, 1121]    οὐδ᾽   ἐλευθέριοι αἱ δόσεις αὐτῶν εἰσίν·
[4, 1123]    οὐδ᾽   ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ. Καὶ
[4, 1119]    οὐδ᾽   ἐν οἷς σώφρων, οὐδ᾽
[4, 1120]    οὐδ᾽   ἐπαινοῦνται πάνυ. Φιλοῦνται δὲ σχεδὸν
[4, 1125]    οὐδ᾽   ἐπὶ τοῖς καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσθαι.
[4, 1120]    (οὐδ᾽   ἐπὶ τῶν ἄλλων. Οὐ μὴν
[4, 1121]    οὐδ᾽   εὖ. Εἰ δὴ τοῦτο ἐθισθείη
[4, 1128]    οὐδ᾽   ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά τις
[4, 1120]    Οὐδ᾽   λυπηρῶς· (μᾶλλον γὰρ ἕλοιτ᾽
[4, 1124]    οὐδ᾽   οἱ Λάκωνες πρὸς τοὺς Ἀθηναίους,
[4, 1120]    οὐδ᾽   ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· οὐ γὰρ
[4, 1127]    οὐδ᾽   ὅσα εἰς ἀδικίαν δικαιοσύνην
[4, 1120]    οὐδ᾽   ὅτε μὴ δεῖ, οὐδ᾽ ὅσα
[4, 1126]    οὐδ᾽   ὁτιοῦν φροντίζοντες δύσκολοι καὶ δυσέριδες
[4, 1125]    οὐδ᾽   οὗτοι (οὐ γὰρ κακοποιοί εἰσιν)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008