HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  11 formes différentes pour 53 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[1, 4]   λάβοι ἂν ἀρχὰς ῥᾳδίως.     δὲ μηδέτερον ὑπάρχει τούτων, ἀκουσάτω
[1, 12]   ἐπαινεῖσθαι τῶν ἀγαθῶν οὖσαν μηνύειν  ᾤετο   ὅτι κρεῖττόν ἐστι τῶν ἐπαινετῶν,
[1, 10]   μὴ δι´ ἀναλγησίαν, ἀλλὰ γεννάδας  ὢν   καὶ μεγαλόψυχος. εἰ δ´ εἰσὶν
[1, 3]   ἔτι δὲ τοῖς πάθεσιν ἀκολουθητικὸς  ὢν   ματαίως ἀκούσεται καὶ ἀνωφελῶς, ἐπειδὴ
[1, 1]   δὲ παρ´ αὐτὰς ἔργα τινά.  ὧν   δ´ εἰσὶ τέλη τινὰ παρὰ
[1, 7]   καὶ παντὶ τεχνίτῃ, καὶ ὅλως  ὧν   ἔστιν ἔργον τι καὶ πρᾶξις,
[1, 3]   καλὰ καὶ τὰ δίκαια, περὶ  ὧν   πολιτικὴ σκοπεῖται, πολλὴν ἔχει
[1, 8]   ἐκ τοῦ συμπεράσματος καὶ ἐξ  ὧν   λόγος, ἀλλὰ καὶ ἐκ
[1, 4]   αὐτοὺς λέγοντας θαυμάζουσιν. ἔνιοι δ´  ᾤοντο   παρὰ τὰ πολλὰ ταῦτα ἀγαθὰ
[1, 7]   μὴ συναριθμουμένην— συναριθμουμένην δὲ δῆλον  ὡς   αἱρετωτέραν μετὰ τοῦ ἐλαχίστου τῶν
[1, 10]   καὶ τὰ φαῦλα. τὸν γὰρ  ὡς   ἀληθῶς ἀγαθὸν καὶ ἔμφρονα πάσας
[1, 10]   πάντῃ πάντως ἐμμελῶς γ´  ὡς   ἀληθῶς ἀγαθὸς καὶ τετράγωνος ἄνευ
[1, 6]   συντελεῖν, μᾶλλον κατ´ ἀναλογίαν;  ὡς   γὰρ ἐν σώματι ὄψις, ἐν
[1, 10]   περὶ τοὺς αὐτούς; δῆλον γὰρ  ὡς   εἰ συνακολουθοίημεν ταῖς τύχαις, τὸν
[1, 8]   αὐτῶν σπουδαῖος· κρίνει δ´  ὡς   εἴπομεν. ἄριστον ἄρα καὶ κάλλιστον
[1, 10]   ἄν τις ἀσφαλῶς μακαρίσειεν ἄνθρωπον  ὡς   ἐκτὸς ἤδη τῶν κακῶν ὄντα
[1, 3]   τἀληθὲς ἐνδείκνυσθαι, καὶ περὶ τῶν  ὡς   ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐκ
[1, 7]   ἔχοντος· τούτου δὲ τὸ μὲν  ὡς   ἐπιπειθὲς λόγῳ, τὸ δ´ ὡς
[1, 7]   ὡς ἐπιπειθὲς λόγῳ, τὸ δ´  ὡς   ἔχον καὶ διανοούμενον. διττῶς δὲ
[1, 12]   ἐπαινεῖ καθάπερ τὸ δίκαιον, ἀλλ´  ὡς   θειότερόν τι καὶ βέλτιον μακαρίζει.
[1, 9]   οὕτως, εἴπερ τὰ κατὰ φύσιν,  ὡς   οἷόν τε κάλλιστα ἔχειν, οὕτω
[1, 10]   καὶ τότε μακαρίζειν ἕκαστον οὐχ  ὡς   ὄντα μακάριον ἀλλ´ ὅτι πρότερον
[1, 10]   δὲ καὶ τῶν ἀντικειμένων, δῆλον  ὡς   οὐ ποιεῖ ῥοπὴν τῆς ζωῆς,
[1, 6]   δίαιτα καὶ ἕτερα τοιαῦτα) δῆλον  ὡς   οὐκ ἂν εἴη κοινόν τι
[1, 6]   αὐτό τι καθ´ αὑτό, δῆλον  ὡς   οὐκ ἂν εἴη πρακτὸν οὐδὲ
[1, 7]   καὶ ὅλως τὰ ὄργανα, δῆλον  ὡς   οὐκ ἔστι πάντα τέλεια· τὸ
[1, 10]   ὑπάρχει τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων βεβαιότης  ὡς   περὶ τὰς ἐνεργείας τὰς κατ´
[1, 2]   καὶ ματαίαν τὴν ὄρεξιν) δῆλον  ὡς   τοῦτ´ ἂν εἴη τἀγαθὸν καὶ
[1, 7]   ληφθείη τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου.  ὥσπερ   γὰρ αὐλητῇ καὶ ἀγαλματοποιῷ καὶ
[1, 8]   ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει.  ὥσπερ   δ´ Ὀλυμπίασιν οὐχ οἱ κάλλιστοι
[1, 12]   γίνεσθαι τοὺς ἐπαίνους δι´ ἀναφορᾶς,  ὥσπερ   εἴπομεν. εἰ δ´ ἐστὶν
[1, 9]   τὴν ἐλπίδα μακαρίζονται. δεῖ γάρ,  ὥσπερ   εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ
[1, 13]   δὲ καὶ τοῦτο φαίνεται μετέχειν,  ὥσπερ   εἴπομεν· πειθαρχεῖ γοῦν τῷ λόγῳ
[1, 4]   τὰς ἀρχάς ἐστιν ὁδός,  ὥσπερ   ἐν τῷ σταδίῳ ἀπὸ τῶν
[1, 13]   εἰδέναι πως τὰ περὶ ψυχῆς,  ὥσπερ   καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς θεραπεύσοντα καὶ
[1, 7]   γένει τοῦδε καὶ τοῦδε σπουδαίου,  ὥσπερ   κιθαριστοῦ καὶ σπουδαίου κιθαριστοῦ, καὶ
[1, 3]   ἐν ἅπασι τοῖς λόγοις ἐπιζητητέον,  ὥσπερ   οὐδ´ ἐν τοῖς δημιουργουμένοις. τὰ
[1, 8]   τῆς ἡδονῆς βίος αὐτῶν  ὥσπερ   περιάπτου τινός, ἀλλ´ ἔχει τὴν
[1, 13]   καὶ ἐν αὑτῷ, τὸ δ´  ὥσπερ   τοῦ πατρὸς ἀκουστικόν τι. διορίζεται
[1, 13]   φαμὲν ἔχειν λόγον, καὶ οὐχ  ὥσπερ   τῶν μαθηματικῶν. ὅτι δὲ πείθεταί
[1, 7]   δ´ ἄριστον τέλειόν τι φαίνεται.  ὥστ´   εἰ μέν ἐστιν ἕν τι
[1, 7]   ἕνεκα τὰ λοιπὰ πράττουσι πάντες.  ὥστ´   εἴ τι τῶν πρακτῶν ἁπάντων
[1, 2]   γὰρ οὕτω γ´ εἰς ἄπειρον,  ὥστ´   εἶναι κενὴν καὶ ματαίαν τὴν
[1, 6]   ἔοικε καὶ συμβεβηκότι τοῦ ὄντος)  ὥστ´   οὐκ ἂν εἴη κοινή τις
[1, 3]   πολλὴν ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην,  ὥστε   δοκεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει
[1, 8]   δ´ αἱ κατ´ ἀρετὴν πράξεις,  ὥστε   καὶ τούτοις εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ
[1, 8]   τὰς ψυχικὰς περὶ ψυχὴν τίθεμεν.  ὥστε   καλῶς ἂν λέγοιτο κατά γε
[1, 6]   ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς ἰδέας;  ὥστε   μάταιον ἔσται τὸ εἶδος. εἰ
[1, 11]   μή, τοσοῦτόν γε καὶ τοιοῦτον  ὥστε   μὴ ποιεῖν εὐδαίμονας τοὺς μὴ
[1, 11]   δυσπραξίαι, τοιαῦτα δὲ καὶ τηλικαῦτα  ὥστε   μήτε τοὺς εὐδαίμονας μὴ εὐδαίμονας
[1, 2]   περιέχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων,  ὥστε   τοῦτ´ ἂν εἴη τἀνθρώπινον ἀγαθόν.
[1, 6]   εὔλογον. ἄπορον δὲ καὶ τί  ὠφεληθήσεται   ὑφάντης τέκτων πρὸς τὴν
[1, 6]   ταῦτα. χωρίσαντες οὖν ἀπὸ τῶν  ὠφελίμων   τὰ καθ´ αὑτὰ σκεψώμεθα εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008