HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  33 formes différentes pour 57 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[1, 8]   κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ´  ὑγιαίνειν·   ἥδιστον δὲ πέφυχ´ οὗ τις
[1, 7]   τοῦτο δ´ ἐν ἰατρικῇ μὲν  ὑγίεια,   ἐν στρατηγικῇ δὲ νίκη, ἐν
[1, 1]   τὰ τέλη· ἰατρικῆς μὲν γὰρ  ὑγίεια,   ναυπηγικῆς δὲ πλοῖον, στρατηγικῆς δὲ
[1, 6]   φαίνεται μὲν γὰρ οὐδὲ τὴν  ὑγίειαν   οὕτως ἐπισκοπεῖν ἰατρός, ἀλλὰ
[1, 4]   αὐτὸς ἕτερον· νοσήσας μὲν γὰρ  ὑγίειαν,   πενόμενος δὲ πλοῦτον· συνειδότες δ´
[1, 3]   ἱκανῶς, εἰ κατὰ τὴν ὑποκειμένην  ὕλην   διασαφηθείη· τὸ γὰρ ἀκριβὲς οὐχ
[1, 7]   ἐν ἑκάστοις κατὰ τὴν ὑποκειμένην  ὕλην   καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ´ ὅσον
[1, 1]   τέλη πάντων ἐστὶν αἱρετώτερα τῶν  ὑπ´   αὐτά· τούτων γὰρ χάριν κἀκεῖνα
[1, 9]   ἂν καὶ πολύκοινον· δυνατὸν γὰρ  ὑπάρξαι   πᾶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένοις πρὸς
[1, 10]   μὴ γίνεσθαι περὶ αὐτὰς λήθην.  ὑπάρξει   δὴ τὸ ζητούμενον τῷ εὐδαίμονι,
[1, 10]   τῶν ζώντων οἷς ὑπάρχει καὶ  ὑπάρξει   τὰ λεχθέντα, μακαρίους δ´ ἀνθρώπους.
[1, 10]   μακαρίους ἐροῦμεν τῶν ζώντων οἷς  ὑπάρχει   καὶ ὑπάρξει τὰ λεχθέντα, μακαρίους
[1, 8]   ἐρᾷ τὸ τυχεῖν. ἅπαντα γὰρ  ὑπάρχει   ταῦτα ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις· ταύτας
[1, 4]   ἀρχὰς ῥᾳδίως. δὲ μηδέτερον  ὑπάρχει   τούτων, ἀκουσάτω τῶν Ἡσιόδου· οὗτος
[1, 10]   διαπορηθέν. περὶ οὐδὲν γὰρ οὕτως  ὑπάρχει   τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων βεβαιότης ὡς
[1, 9]   δὲ λοιπῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν  ὑπάρχειν   ἀναγκαῖον, τὰ δὲ συνεργὰ καὶ
[1, 8]   τὰ περὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανθ´  ὑπάρχειν   τῷ λεχθέντι. τοῖς μὲν γὰρ
[1, 10]   μὴ ἀληθεύσεται κατ´ αὐτοῦ τὸ  ὑπάρχον   διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τοὺς
[1, 8]   γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ  ὑπάρχοντα,   τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ
[1, 10]   εὐσχημόνως φέρειν καὶ ἐκ τῶν  ὑπαρχόντων   ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράττειν, καθάπερ
[1, 8]   ἕξιν ἐνδέχεται (μηδὲν ἀγαθὸν ἀποτελεῖν  ὑπάρχουσαν,   οἷον τῷ καθεύδοντι καὶ
[1, 10]   τὸ μόνιμόν τι τὴν εὐδαιμονίαν  ὑπειληφέναι   καὶ μηδαμῶς εὐμετάβολον, τὰς δὲ
[1, 4]   ἄγνοιαν τοὺς μέγα τι καὶ  ὑπὲρ   αὐτοὺς λέγοντας θαυμάζουσιν. ἔνιοι δ´
[1, 6]   ἀφετέον τὸ νῦν· ἐξακριβοῦν γὰρ  ὑπὲρ   αὐτῶν ἄλλης ἂν εἴη φιλοσοφίας
[1, 5]   τρίτος δ´ ἐστὶν θεωρητικός,  ὑπὲρ   οὗ τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς
[1, 7]   μετὰ τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἀγαθῶν·  ὑπεροχὴ   γὰρ ἀγαθῶν γίνεται τὸ προστιθέμενον,
[1, 7]   προστιθεμένης τῆς κατὰ τὴν ἀρετὴν  ὑπεροχῆς   πρὸς τὸ ἔργον· κιθαριστοῦ μὲν
[1, 13]   ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ τῶν νόμων  ὑπηκόους.   παράδειγμα δὲ τούτων ἔχομεν τοὺς
[1, 13]   φαίνεται· δοκεῖ γὰρ ἐν τοῖς  ὕπνοις   ἐνεργεῖν μάλιστα τὸ μόριον τοῦτο
[1, 13]   καὶ κακὸς ἥκιστα διάδηλοι καθ´  ὕπνον   (ὅθεν φασὶν οὐδὲν διαφέρειν τὸ
[1, 13]   εἰκότως· ἀργία γάρ ἐστιν  ὕπνος   τῆς ψυχῆς λέγεται σπουδαία
[1, 13]   μαθηματικῶν. ὅτι δὲ πείθεταί πως  ὑπὸ   λόγου τὸ ἄλογον, μηνύει καὶ
[1, 10]   ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀτυχημάτων ἀλλ´  ὑπὸ   μεγάλων καὶ πολλῶν, ἔκ τε
[1, 6]   δ´ εἰσὶ πολλαὶ καὶ τῶν  ὑπὸ   μίαν κατηγορίαν, οἷον καιροῦ, ἐν
[1, 1]   ὅσαι δ´ εἰσὶ τῶν τοιούτων  ὑπὸ   μίαν τινὰ δύναμιν, καθάπερ ὑπὸ
[1, 2]   καὶ τὰς ἐντιμοτάτας τῶν δυνάμεων  ὑπὸ   ταύτην οὔσας, οἷον στρατηγικὴν οἰκονομικὴν
[1, 1]   ὑπὸ μίαν τινὰ δύναμιν, καθάπερ  ὑπὸ   τὴν ἱππικὴν χαλινοποιικὴ καὶ ὅσαι
[1, 1]   δὲ καὶ πᾶσα πολεμικὴ πρᾶξις  ὑπὸ   τὴν στρατηγικήν, κατὰ τὸν αὐτὸν
[1, 4]   ἀγαθῶν. ὀνόματι μὲν οὖν σχεδὸν  ὑπὸ   τῶν πλείστων ὁμολογεῖται· τὴν γὰρ
[1, 10]   τῆς εὐδαιμονίας κινηθήσεται ῥᾳδίως, οὐδ´  ὑπὸ   τῶν τυχόντων ἀτυχημάτων ἀλλ´ ὑπὸ
[1, 8]   δόξαν παλαιὰν οὖσαν καὶ ὁμολογουμένην  ὑπὸ   τῶν φιλοσοφούντων. ὀρθῶς δὲ καὶ
[1, 5]   ἑαυτοὺς ἀγαθοὺς εἶναι· ζητοῦσι γοῦν  ὑπὸ   τῶν φρονίμων τιμᾶσθαι, καὶ παρ´
[1, 10]   ἐκ τῶν δοθέντων σκυτῶν κάλλιστον  ὑπόδημα   ποιεῖν· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον
[1, 3]   ἂν ἱκανῶς, εἰ κατὰ τὴν  ὑποκειμένην   ὕλην διασαφηθείη· τὸ γὰρ ἀκριβὲς
[1, 7]   ἀλλ´ ἐν ἑκάστοις κατὰ τὴν  ὑποκειμένην   ὕλην καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ´
[1, 5]   πρότερον λεχθέντα τέλη τις ἂν  ὑπολάβοι·   δι´ αὑτὰ γὰρ ἀγαπᾶται. φαίνεται
[1, 5]   τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου ταύτην  ὑπολάβοι.   φαίνεται δὲ ἀτελεστέρα καὶ αὕτη·
[1, 8]   κτήσει χρήσει τὸ ἄριστον  ὑπολαμβάνειν,   καὶ ἐν ἕξει ἐνεργείᾳ.
[1, 5]   ἀλόγως ἐοίκασιν ἐκ τῶν βίων  ὑπολαμβάνειν   οἱ μὲν πολλοὶ καὶ φορτικώτατοι
[1, 7]   τῆς εὐδαιμονίας χάριν, διὰ τούτων  ὑπολαμβάνοντες   εὐδαιμονήσειν. τὴν δ´ εὐδαιμονίαν οὐδεὶς
[1, 4]   καὶ τὸ εὖ πράττειν ταὐτὸν  ὑπολαμβάνουσι   τῷ εὐδαιμονεῖν· περὶ δὲ τῆς
[1, 7]   τἀγαθὸν ταύτῃ· δεῖ γὰρ ἴσως  ὑποτυπῶσαι   πρῶτον, εἶθ´ ὕστερον ἀναγράψαι. δόξειε
[1, 6]   τοῖς δὲ λεχθεῖσιν ἀμφισβήτησίς τις  ὑποφαίνεται   διὰ τὸ μὴ περὶ παντὸς
[1, 7]   γὰρ ἴσως ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ´  ὕστερον   ἀναγράψαι. δόξειε δ´ ἂν παντὸς
[1, 6]   ἐν οἷς τὸ πρότερον καὶ  ὕστερον   ἔλεγον, διόπερ οὐδὲ τῶν ἀριθμῶν
[1, 1]   τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἄλλαι  ὑφ´   ἑτέρας· ἐν ἁπάσαις δὲ τὰ
[1, 6]   ἄπορον δὲ καὶ τί ὠφεληθήσεται  ὑφάντης   τέκτων πρὸς τὴν αὑτοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008