HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  76 formes différentes pour 94 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[1, 10]   τινα τὸν εὐδαίμονα ἀποφαίνοντες καὶ  σαθρῶς   ἱδρυμένον. τὸ μὲν ταῖς
[1, 5]   τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις ὁμοιοπαθεῖν  Σαρδαναπάλλῳ.   οἱ δὲ χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ
[1, 8]   καθάπερ οὖν εἴπομεν, ἔοικε προσδεῖ–  σθαι   καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας· ὅθεν
[1, 8]   γίνεσθαι δι´ αὐτῆς τῶν ζητουμένων.  ~Σκεπτέον   δὲ περὶ αὐτῆς οὐ μόνον
[1, 9]   μὲν ἴσως ἄλλης ἂν εἴη  σκέψεως   οἰκειότερον, φαίνεται δὲ κἂν εἰ
[1, 13]   δὲ τῆς πολιτικῆς ἐστὶν  σκέψις   αὕτη, δῆλον ὅτι γίνοιτ´ ἂν
[1, 6]   τῶν ὠφελίμων τὰ καθ´ αὑτὰ  σκεψώμεθα   εἰ λέγεται κατὰ μίαν ἰδέαν.
[1, 3]   δίκαια, περὶ ὧν πολιτικὴ  σκοπεῖται,   πολλὴν ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην,
[1, 2]   ἔχει ῥοπήν, καὶ καθάπερ τοξόται  σκοπὸν   ἔχοντες μᾶλλον ἂν τυγχάνοιμεν τοῦ
[1, 7]   πότερον οὖν τέκτονος μὲν καὶ  σκυτέως   ἔστιν ἔργα τινὰ καὶ πράξεις,
[1, 10]   παρόντι στρατοπέδῳ χρῆσθαι πολεμικώτατα καὶ  σκυτοτόμον   ἐκ τῶν δοθέντων σκυτῶν κάλλιστον
[1, 10]   καὶ σκυτοτόμον ἐκ τῶν δοθέντων  σκυτῶν   κάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖν· τὸν αὐτὸν
[1, 10]   λέγομεν τὸν τεθνεῶτα εὐδαίμονα, μηδὲ  Σόλων   τοῦτο βούλεται, ἀλλ´ ὅτι τηνικαῦτα
[1, 10]   εὐδαιμονιστέον ἕως ἂν ζῇ, κατὰ  Σόλωνα   δὲ χρεὼν τέλος ὁρᾶν; εἰ
[1, 8]   τοῖς δὲ φρόνησις ἄλλοις δὲ  σοφία   τις εἶναι δοκεῖ, τοῖς δὲ
[1, 13]   μὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς,  σοφίαν   μὲν καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν
[1, 4]   οὐχ ὁμοίως οἱ πολλοὶ τοῖς  σοφοῖς   ἀποδιδόασιν. οἳ μὲν γὰρ τῶν
[1, 13]   σώφρων· ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὸν  σοφὸν   κατὰ τὴν ἕξιν· τῶν ἕξεων
[1, 13]   τοῦ ἤθους οὐ λέγομεν ὅτι  σοφὸς   συνετὸς ἀλλ´ ὅτι πρᾶος
[1, 6]   τὸ ἕν· οἷς δὴ καὶ  Σπεύσιππος   ἐπακολουθῆσαι δοκεῖ. ἀλλὰ περὶ μὲν
[1, 10]   χρῆσις αὐτῶν καλὴ καὶ  σπουδαία   γίνεται) ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνοντα θλίβει
[1, 13]   ὕπνος τῆς ψυχῆς λέγεται  σπουδαία   καὶ φαύλη) πλὴν εἰ μὴ
[1, 12]   πως πρὸς ἀγαθόν τι καὶ  σπουδαῖον.   δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ
[1, 8]   καλῶς κρίνει περὶ αὐτῶν  σπουδαῖος·   κρίνει δ´ ὡς εἴπομεν. ἄριστον
[1, 7]   ἐνέργειαν καὶ πράξεις μετὰ λόγου,  σπουδαίου   δ´ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ
[1, 7]   ἔργον· κιθαριστοῦ μὲν γὰρ κιθαρίζειν,  σπουδαίου   δὲ τὸ εὖ· εἰ δ´
[1, 7]   τοῦδε σπουδαίου, ὥσπερ κιθαριστοῦ καὶ  σπουδαίου   κιθαριστοῦ, καὶ ἁπλῶς δὴ τοῦτ´
[1, 7]   τῷ γένει τοῦδε καὶ τοῦδε  σπουδαίου,   ὥσπερ κιθαριστοῦ καὶ σπουδαίου κιθαριστοῦ,
[1, 7]   πειρατέον ἑκάστας πεφύκασιν, καὶ  σπουδαστέον   ὅπως διορισθῶσι καλῶς· μεγάλην γὰρ
[1, 4]   ὁδός, ὥσπερ ἐν τῷ  σταδίῳ   ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν ἐπὶ τὸ
[1, 8]   οὐχ οἱ κάλλιστοι καὶ ἰσχυρότατοι  στεφανοῦνται   ἀλλ´ οἱ ἀγωνιζόμενοι (τούτων γάρ
[1, 7]   ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια, ἐν  στρατηγικῇ   δὲ νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ δ´
[1, 6]   καιροῦ, ἐν πολέμῳ μὲν γὰρ  στρατηγικὴ   ἐν νόσῳ δ´ ἰατρική, καὶ
[1, 7]   ἄλλο γὰρ ἐν ἰατρικῇ καὶ  στρατηγικῇ   καὶ ταῖς λοιπαῖς ὁμοίως. τί
[1, 1]   πᾶσα πολεμικὴ πρᾶξις ὑπὸ τὴν  στρατηγικήν,   κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον
[1, 2]   δυνάμεων ὑπὸ ταύτην οὔσας, οἷον  στρατηγικὴν   οἰκονομικὴν ῥητορικήν· χρωμένης δὲ ταύτης
[1, 1]   γὰρ ὑγίεια, ναυπηγικῆς δὲ πλοῖον,  στρατηγικῆς   δὲ νίκη, οἰκονομικῆς δὲ πλοῦτος.
[1, 6]   ἀγαθόν, πῶς ἰατρικώτερος  στρατηγικώτερος   ἔσται τὴν ἰδέαν αὐτὴν
[1, 10]   τὰ κάλλιστα πράττειν, καθάπερ καὶ  στρατηγὸν   ἀγαθὸν τῷ παρόντι στρατοπέδῳ χρῆσθαι
[1, 10]   καὶ στρατηγὸν ἀγαθὸν τῷ παρόντι  στρατοπέδῳ   χρῆσθαι πολεμικώτατα καὶ σκυτοτόμον ἐκ
[1, 11]   ἐν ταῖς τραγῳδίαις πράττεσθαι,  συλλογιστέον   δὴ καὶ ταύτην τὴν διαφοράν,
[1, 13]   βίου τοὺς εὐδαίμονας τῶν ἀθλίων·  συμβαίνει   δὲ τοῦτο εἰκότως· ἀργία γάρ
[1, 12]   πρὸς ἡμᾶς ἀναφερόμενοι, τοῦτο δὲ  συμβαίνει   διὰ τὸ γίνεσθαι τοὺς ἐπαίνους
[1, 3]   καὶ τἀγαθὰ διὰ τὸ πολλοῖς  συμβαίνειν   βλάβας ἀπ´ αὐτῶν· ἤδη γάρ
[1, 10]   κατὰ λόγον ἐνδέχεται πολλὰς μεταβολὰς  συμβαίνειν   περὶ τοὺς ἐκγόνους, καὶ τοὺς
[1, 11]   ἕκαστον περὶ ζῶντας τελευτήσαντας  συμβαίνειν   πολὺ μᾶλλον τὰ παράνομα
[1, 7]   ἐκ τῆς αὐταρκείας τὸ αὐτὸ  συμβαίνειν·   τὸ γὰρ τέλειον ἀγαθὸν αὔταρκες
[1, 10]   καὶ σπουδαία γίνεται) ἀνάπαλιν δὲ  συμβαίνοντα   θλίβει καὶ λυμαίνεται τὸ μακάριον·
[1, 11]   καὶ παντοίας ἐχόντων διαφορὰς τῶν  συμβαινόντων,   καὶ τῶν μὲν μᾶλλον συνικνουμένων
[1, 11]   φίλων ἁπάντων τὸ μὲν μηδοτιοῦν  συμβάλλεσθαι   λίαν ἄφιλον φαίνεται καὶ ταῖς
[1, 11]   τοὺς ὄντας ἀφαιρεῖσθαι τὸ μακάριον.  συμβάλλεσθαι   μὲν οὖν τι φαίνονται τοῖς
[1, 6]   (παραφυάδι γὰρ τοῦτ´ ἔοικε καὶ  συμβεβηκότι   τοῦ ὄντος) ὥστ´ οὐκ ἂν
[1, 10]   ἄτοπον δὴ γίνοιτ´ ἄν, εἰ  συμμεταβάλλοι   καὶ τεθνεὼς καὶ γίνοιτο
[1, 8]   δὲ καὶ τὴν ἐκτὸς εὐετηρίαν  συμπαραλαμβάνουσιν.   τούτων δὲ τὰ μὲν πολλοὶ
[1, 3]   ἐκ τοιούτων λέγοντας τοιαῦτα καὶ  συμπεραίνεσθαι.   τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ
[1, 8]   αὐτῆς οὐ μόνον ἐκ τοῦ  συμπεράσματος   καὶ ἐξ ὧν λόγος,
[1, 9]   τύχῃ λίαν πλημμελὲς ἂν εἴη.  συμφανὲς   δ´ ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ
[1, 7]   εἶναι ἀρχή, καὶ πολλὰ  συμφανῆ   γίνεσθαι δι´ αὐτῆς τῶν ζητουμένων.
[1, 9]   ἐνδέχεται τὸν μάλιστ´ εὐθηνοῦντα μεγάλαις  συμφοραῖς   περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως, καθάπερ ἐν
[1, 8]   γίνεται καὶ οὐ τῶν ἐκτός.  συνᾴδει   δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ
[1, 8]   τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα  συνᾴδει   τὰ ὑπάρχοντα, τῷ δὲ ψευδεῖ
[1, 10]   αὐτούς; δῆλον γὰρ ὡς εἰ  συνακολουθοίημεν   ταῖς τύχαις, τὸν αὐτὸν εὐδαίμονα
[1, 7]   δὲ πάντων αἱρετωτάτην μὴ συναριθμουμένην—  συναριθμουμένην   δὲ δῆλον ὡς αἱρετωτέραν μετὰ
[1, 7]   ἔτι δὲ πάντων αἱρετωτάτην μὴ  συναριθμουμένην—   συναριθμουμένην δὲ δῆλον ὡς αἱρετωτέραν
[1, 4]   γὰρ ὑγίειαν, πενόμενος δὲ πλοῦτον·  συνειδότες   δ´ ἑαυτοῖς ἄγνοιαν τοὺς μέγα
[1, 10]   βίον ποιήσει (καὶ γὰρ αὐτὰ  συνεπικοσμεῖν   πέφυκεν, καὶ χρῆσις αὐτῶν
[1, 9]   μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ  συνεργὰ   καὶ χρήσιμα πέφυκεν ὀργανικῶς. ὁμολογούμενα
[1, 7]   χρόνος τῶν τοιούτων εὑρετὴς  συνεργὸς   ἀγαθὸς εἶναι· ὅθεν καὶ τῶν
[1, 13]   δὲ ἠθικάς, σοφίαν μὲν καὶ  σύνεσιν   καὶ φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευθεριότητα δὲ
[1, 13]   οὐ λέγομεν ὅτι σοφὸς  συνετὸς   ἀλλ´ ὅτι πρᾶος σώφρων·
[1, 10]   μονιμώτεραι διὰ τὸ μάλιστα καὶ  συνεχέστατα   καταζῆν ἐν αὐταῖς τοὺς μακαρίους·
[1, 12]   δοκεῖ δὲ καὶ Εὔδοξος καλῶς  συνηγορῆσαι   περὶ τῶν ἀριστείων τῇ ἡδονῇ·
[1, 10]   μηδὲν μηδ´ ἐπί τινα χρόνον  συνικνεῖσθαι   τὰ τῶν ἐκγόνων τοῖς γονεῦσιν.
[1, 11]   συμβαινόντων, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον  συνικνουμένων   τῶν δ´ ἧττον, καθ´ ἕκαστον
[1, 6]   εἶναι πρὸς ἓν ἅπαντα  συντελεῖν,   μᾶλλον κατ´ ἀναλογίαν; ὡς
[1, 8]   τὴν ἀρετὴν ἀρετήν τινα  συνῳδός   ἐστιν λόγος· ταύτης γάρ
[1, 6]   τιθέντες ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν  συστοιχίᾳ   τὸ ἕν· οἷς δὴ καὶ
[1, 8]   τὸ εὖ πράττειν τὸν εὐδαίμονα·  σχεδὸν   γὰρ εὐζωία τις εἴρηται καὶ
[1, 5]   τιμήν· τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου  σχεδὸν   τοῦτο τέλος. φαίνεται δ´ ἐπιπολαιότερον
[1, 4]   πρακτῶν ἀγαθῶν. ὀνόματι μὲν οὖν  σχεδὸν   ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται· τὴν
[1, 2]   πόλεως φαίνεται καὶ λαβεῖν καὶ  σῴζειν·   ἀγαπητὸν μὲν γὰρ καὶ ἑνὶ
[1, 13]   ὀφθαλμοὺς θεραπεύσοντα καὶ πᾶν τὸ〉  σῶμα,   καὶ μᾶλλον ὅσῳ τιμιωτέρα καὶ
[1, 8]   τῶν δὲ περὶ ψυχὴν καὶ  σῶμα,   τὰ περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν
[1, 13]   τῶν ἀκρατῶν. ἀλλ´ ἐν τοῖς  σώμασι   μὲν ὁρῶμεν τὸ παραφερόμενον, ἐπὶ
[1, 6]   κατ´ ἀναλογίαν; ὡς γὰρ ἐν  σώματι   ὄψις, ἐν ψυχῇ νοῦς, καὶ
[1, 12]   τῶν ἔργων ὁμοίως καὶ τῶν  σωματικῶν   καὶ τῶν ψυχικῶν. ἀλλὰ ταῦτα
[1, 13]   λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ  σώματος   ἀλλὰ τὴν τῆς ψυχῆς· καὶ
[1, 13]   πολλὰ πραγματεύονται περὶ τὴν τοῦ  σώματος   γνῶσιν. θεωρητέον δὴ καὶ τῷ
[1, 13]   γὰρ καθάπερ τὰ παραλελυμένα τοῦ  σώματος   μόρια εἰς τὰ δεξιὰ προαιρουμένων
[1, 13]   πότερον διώρισται καθάπερ τὰ τοῦ  σώματος   μόρια καὶ πᾶν τὸ μεριστόν,
[1, 6]   βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ  σωτηρίᾳ   γε τῆς ἀληθείας καὶ τὰ
[1, 13]   ἴσως εὐηκοώτερόν ἐστι τὸ τοῦ  σώφρονος   καὶ ἀνδρείου· πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ
[1, 13]   φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευθεριότητα δὲ καὶ  σωφροσύνην   ἠθικάς. λέγοντες γὰρ περὶ τοῦ
[1, 13]   συνετὸς ἀλλ´ ὅτι πρᾶος  σώφρων·   ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὸν σοφὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008