HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  48 formes différentes pour 118 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[1, 2]   τὸ τῆς πόλεως φαίνεται καὶ  λαβεῖν   καὶ σῴζειν· ἀγαπητὸν μὲν γὰρ
[1, 4]   δὲ τοιοῦτος ἔχει  λάβοι   ἂν ἀρχὰς ῥᾳδίως. δὲ
[1, 13]   τούτων ἔχομεν τοὺς Κρητῶν καὶ  Λακεδαιμονίων   νομοθέτας, καὶ εἴ τινες ἕτεροι
[1, 4]   δοκούσας ἔχειν τινὰ λόγον. μὴ  λανθανέτω   δ´ ἡμᾶς ὅτι διαφέρουσιν οἱ
[1, 6]   τις τί ποτε καὶ βούλονται  λέγειν   αὐτοέκαστον, εἴπερ ἔν τε αὐτοανθρώπῳ
[1, 10]   γενόμενος ἐπήβολος. τί οὖν κωλύει  λέγειν   εὐδαίμονα τὸν κατ´ ἀρετὴν τελείαν
[1, 7]   τὴν μὲν εὐδαιμονίαν τὸ ἄριστον  λέγειν   ὁμολογούμενόν τι φαίνεται, ποθεῖται δ´
[1, 6]   πιθανώτερον δ´ ἐοίκασιν οἱ Πυθαγόρειοι  λέγειν   περὶ αὐτοῦ, τιθέντες ἐν τῇ
[1, 6]   παντὸς ἀγαθοῦ τοὺς λόγους εἰρῆσθαι,  λέγεσθαι   δὲ καθ´ ἓν εἶδος τὰ
[1, 7]   θετέον· κυριώτερον γὰρ αὕτη δοκεῖ  λέγεσθαι.   εἰ δ´ ἐστὶν ἔργον ἀνθρώπου
[1, 6]   τῶν ἐναντίων κωλυτικὰ διὰ ταῦτα  λέγεσθαι   καὶ τρόπον ἄλλον. δῆλον οὖν
[1, 13]   ἐργωδέστερον ἴσως ἐστὶ τῶν προκειμένων.  λέγεται   δὲ περὶ αὐτῆς καὶ ἐν
[1, 6]   ἰδέαν κατεσκεύαζον· τὸ δ´ ἀγαθὸν  λέγεται   καὶ ἐν τῷ τί ἐστι
[1, 6]   ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ διαπορῆσαι πῶς  λέγεται,   καίπερ προσάντους τῆς τοιαύτης ζητήσεως
[1, 6]   τὰ καθ´ αὑτὰ σκεψώμεθα εἰ  λέγεται   κατὰ μίαν ἰδέαν. καθ´ αὑτὰ
[1, 6]   (καὶ γὰρ ἐν τῷ τί  λέγεται,   οἷον θεὸς καὶ
[1, 6]   μίαν ἰδέαν. ἀλλὰ πῶς δὴ  λέγεται;   οὐ γὰρ ἔοικε τοῖς γε
[1, 13]   ὕπνος τῆς ψυχῆς  λέγεται   σπουδαία καὶ φαύλη) πλὴν εἰ
[1, 6]   ἔτι δ´ ἐπεὶ τἀγαθὸν ἰσαχῶς  λέγεται   τῷ ὄντι (καὶ γὰρ ἐν
[1, 8]   δ´ ἐστὶν ἡδὺ πρὸς  λέγεται   φιλοτοιοῦτος, οἷον ἵππος μὲν τῷ
[1, 6]   ἄλλον. δῆλον οὖν ὅτι διττῶς  λέγοιτ´   ἂν τἀγαθά, καὶ τὰ μὲν
[1, 3]   τούτων ἐφίεται, πολιτική τις οὖσα.  Λέγοιτο   δ´ ἂν ἱκανῶς, εἰ κατὰ
[1, 8]   ψυχὴν τίθεμεν. ὥστε καλῶς ἂν  λέγοιτο   κατά γε ταύτην τὴν δόξαν
[1, 13]   ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς  λέγομεν.  
[1, 13]   τὴν εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην. ἀρετὴν δὲ  λέγομεν   ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος
[1, 13]   ἀρετὴ κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην·  λέγομεν   γὰρ αὐτῶν τὰς μὲν διανοητικὰς
[1, 13]   τὴν εὐδαιμονίαν δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν  λέγομεν.   εἰ δὲ ταῦθ´ οὕτως ἔχει,
[1, 8]   σῶμα, τὰ περὶ ψυχὴν κυριώτατα  λέγομεν   καὶ μάλιστα ἀγαθά, τὰς δὲ
[1, 13]   γὰρ περὶ τοῦ ἤθους οὐ  λέγομεν   ὅτι σοφὸς συνετὸς ἀλλ´
[1, 9]   ἄλλο τῶν ζῴων οὐδὲν εὔδαιμον  λέγομεν·   οὐδὲν γὰρ αὐτῶν οἷόν τε
[1, 7]   εἶναι δοκεῖ. τὸ δ´ αὔταρκες  λέγομεν   οὐκ αὐτῷ μόνῳ, τῷ ζῶντι
[1, 4]   τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστὶν οὗ  λέγομεν   τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί
[1, 7]   τὸ τελειότατον τούτων. τελειότερον δὲ  λέγομεν   τὸ καθ´ αὑτὸ διωκτὸν τοῦ
[1, 10]   τὴν εὐδαιμονίαν; εἰ δὲ μὴ  λέγομεν   τὸν τεθνεῶτα εὐδαίμονα, μηδὲ Σόλων
[1, 7]   διανοούμενον. διττῶς δὲ καὶ ταύτης  λεγομένης   τὴν κατ´ ἐνέργειαν θετέον· κυριώτερον
[1, 9]   διὰ τὴν ἡλικίαν· οἱ δὲ  λεγόμενοι   διὰ τὴν ἐλπίδα μακαρίζονται. δεῖ
[1, 3]   καὶ ἀποδέχεσθαι χρεὼν ἕκαστα τῶν  λεγομένων·   πεπαιδευμένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον
[1, 8]   λόγος, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν  λεγομένων   περὶ αὐτῆς· τῷ μὲν γὰρ
[1, 8]   τριχῇ, καὶ τῶν μὲν ἐκτὸς  λεγομένων   τῶν δὲ περὶ ψυχὴν καὶ
[1, 8]   δὲ καὶ ὅτι πράξεις τινὲς  λέγονται   καὶ ἐνέργειαι τὸ τέλος· οὕτω
[1, 4]   μέγα τι καὶ ὑπὲρ αὐτοὺς  λέγοντας   θαυμάζουσιν. ἔνιοι δ´ ᾤοντο παρὰ
[1, 3]   περὶ τοιούτων καὶ ἐκ τοιούτων  λέγοντας   παχυλῶς καὶ τύπῳ τἀληθὲς ἐνδείκνυσθαι,
[1, 3]   τὸ πολὺ καὶ ἐκ τοιούτων  λέγοντας   τοιαῦτα καὶ συμπεραίνεσθαι. τὸν αὐτὸν
[1, 13]   ἐλευθεριότητα δὲ καὶ σωφροσύνην ἠθικάς.  λέγοντες   γὰρ περὶ τοῦ ἤθους οὐ
[1, 8]   πλεῖστα κατορθοῦν. τοῖς μὲν οὖν  λέγουσι   τὴν ἀρετὴν ἀρετήν τινα
[1, 10]   ἄτοπον, ἄλλως τε καὶ τοῖς  λέγουσιν   ἡμῖν ἐνέργειάν τινα τὴν εὐδαιμονίαν;
[1, 8]   τὰ μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ  λέγουσιν,   τὰ δὲ ὀλίγοι καὶ ἔνδοξοι
[1, 4]   οἱ πολλοὶ καὶ οἱ χαρίεντες  λέγουσιν,   τὸ δ´ εὖ ζῆν καὶ
[1, 13]   μὲν ἔοικε κοινῷ καὶ φυτικῷ,  λέγω   δὲ τὸ αἴτιον τοῦ τρέφεσθαι
[1, 4]   καὶ τί προτιθέμεθα, πεφροιμιάσθω ταῦτα.  Λέγωμεν   δ´ ἀναλαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις
[1, 5]   αὖτ´ ἀχρήιος ἀνήρ. ~Ἡμεῖς δὲ  λέγωμεν   ὅθεν παρεξέβημεν. τὸ γὰρ ἀγαθὸν
[1, 7]   καὶ βοῒ καὶ παντὶ ζῴῳ.  λείπεται   δὴ πρακτική τις τοῦ λόγον
[1, 6]   μᾶλλον ἀγαθὸν ἔσται, εἴπερ μηδὲ  λευκότερον   τὸ πολυχρόνιον τοῦ ἐφημέρου. πιθανώτερον
[1, 6]   χιόνι καὶ ψιμυθίῳ τὸν τῆς  λευκότητος.   τιμῆς δὲ καὶ φρονήσεως καὶ
[1, 6]   ἄλλος ἔστω λόγος· τοῖς δὲ  λεχθεῖσιν   ἀμφισβήτησίς τις ὑποφαίνεται διὰ τὸ
[1, 1]   ἄλλο τι, καθάπερ ἐπὶ τῶν  λεχθεισῶν   ἐπιστημῶν. ~Εἰ δή τι τέλος
[1, 11]   καὶ ἀπέραντον φαίνεται, καθόλου δὲ  λεχθὲν   καὶ τύπῳ τάχ´ ἂν ἱκανῶς
[1, 10]   οἷς ὑπάρχει καὶ ὑπάρξει τὰ  λεχθέντα,   μακαρίους δ´ ἀνθρώπους. ~καὶ περὶ
[1, 5]   χάριν. διὸ μᾶλλον τὰ πρότερον  λεχθέντα   τέλη τις ἂν ὑπολάβοι· δι´
[1, 8]   τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανθ´ ὑπάρχειν τῷ  λεχθέντι.   τοῖς μὲν γὰρ ἀρετὴ τοῖς
[1, 7]   δ´ ἐναργέστερον τί ἐστιν ἔτι  λεχθῆναι.   τάχα δὴ γένοιτ´ ἂν τοῦτ´,
[1, 10]   τοῦ μὴ γίνεσθαι περὶ αὐτὰς  λήθην.   ὑπάρξει δὴ τὸ ζητούμενον τῷ
[1, 7]   πολιτικὸν ἄνθρωπος. τούτων δὲ  ληπτέος   ὅρος τις· ἐπεκτείνοντι γὰρ ἐπὶ
[1, 7]   δὴ γένοιτ´ ἂν τοῦτ´, εἰ  ληφθείη   τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου. ὥσπερ
[1, 11]   ἁπάντων τὸ μὲν μηδοτιοῦν συμβάλλεσθαι  λίαν   ἄφιλον φαίνεται καὶ ταῖς δόξαις
[1, 9]   μέγιστον καὶ κάλλιστον ἐπιτρέψαι τύχῃ  λίαν   πλημμελὲς ἂν εἴη. συμφανὲς δ´
[1, 3]   κατὰ τὸν βίον πράξεων, οἱ  λόγοι   δ´ ἐκ τούτων καὶ περὶ
[1, 4]   διαφέρουσιν οἱ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν  λόγοι   καὶ οἱ ἐπὶ τὰς ἀρχάς.
[1, 5]   δ´ οὐδ´ ἐκεῖνα· καίτοι πολλοὶ  λόγοι   πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται. ~ταῦτα μὲν
[1, 6]   ἡδονῆς ἕτεροι καὶ διαφέροντες οἱ  λόγοι   ταύτῃ ἀγαθά. οὐκ ἔστιν
[1, 13]   αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς  λόγοις   ἀρκούντως ἔνια, καὶ χρηστέον αὐτοῖς·
[1, 3]   οὐχ ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς  λόγοις   ἐπιζητητέον, ὥσπερ οὐδ´ ἐν τοῖς
[1, 6]   τῶν καθ´ αὑτά, τὸν τἀγαθοῦ  λόγον   ἐν ἅπασιν αὐτοῖς τὸν αὐτὸν
[1, 13]   νομιστέον εἶναί τι παρὰ τὸν  λόγον,   ἐναντιούμενον τούτῳ καὶ ἀντιβαῖνον. πῶς
[1, 10]   μέχρι γήρως καὶ τελευτήσαντι κατὰ  λόγον   ἐνδέχεται πολλὰς μεταβολὰς συμβαίνειν περὶ
[1, 10]   βιωσόμενον οὕτω καὶ τελευτήσοντα κατὰ  λόγον;   ἐπειδὴ τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν
[1, 13]   δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι  λόγον   ἔχειν, διττὸν ἔσται καὶ τὸ
[1, 13]   λόγον καὶ τῆς ψυχῆς τὸ  λόγον   ἔχον ἐπαινοῦμεν· ὀρθῶς γὰρ καὶ
[1, 13]   ἄλογον αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ  λόγον   ἔχον. ταῦτα δὲ πότερον διώρισται
[1, 13]   ἔχειν, διττὸν ἔσται καὶ τὸ  λόγον   ἔχον, τὸ μὲν κυρίως καὶ
[1, 7]   λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ  λόγον   ἔχοντος· τούτου δὲ τὸ μὲν
[1, 7]   ἔργον ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ  λόγον   μὴ ἄνευ λόγου, τὸ
[1, 13]   καὶ τῶν φίλων φαμὲν ἔχειν  λόγον,   καὶ οὐχ ὥσπερ τῶν μαθηματικῶν.
[1, 13]   γὰρ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς τὸν  λόγον   καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λόγον
[1, 4]   ἐπιπολαζούσας δοκούσας ἔχειν τινὰ  λόγον.   μὴ λανθανέτω δ´ ἡμᾶς ὅτι
[1, 13]   καὶ ἄλλο τι παρὰ τὸν  λόγον   πεφυκός, μάχεται καὶ ἀντιτείνει
[1, 3]   τοῖς ἀκρατέσιν· τοῖς δὲ κατὰ  λόγον   τὰς ὀρέξεις ποιουμένοις καὶ πράττουσι
[1, 8]   συμπεράσματος καὶ ἐξ ὧν  λόγος,   ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν λεγομένων
[1, 7]   πλείω, ταῦτα. μεταβαίνων δὴ  λόγος   εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται· τοῦτο δ´
[1, 6]   μὲν οὖν τινα ἔχει  λόγος,   ἔοικε δὲ ταῖς ἐπιστήμαις διαφωνεῖν·
[1, 6]   ἀνθρώπῳ εἷς καὶ αὐτὸς  λόγος   ἐστὶν τοῦ ἀνθρώπου.
[1, 8]   ἀρετήν τινα συνῳδός ἐστιν  λόγος·   ταύτης γάρ ἐστιν κατ´
[1, 6]   περὶ μὲν τούτων ἄλλος ἔστω  λόγος·   τοῖς δὲ λεχθεῖσιν ἀμφισβήτησίς τις
[1, 13]   πῶς δ´ ἕτερον, οὐδὲν διαφέρει.  λόγου   δὲ καὶ τοῦτο φαίνεται μετέχειν,
[1, 5]   βοσκημάτων βίον προαιρούμενοι, τυγχάνουσι δὲ  λόγου   διὰ τὸ πολλοὺς τῶν ἐν
[1, 7]   ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις μετὰ  λόγου,   σπουδαίου δ´ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα
[1, 13]   ὅτι δὲ πείθεταί πως ὑπὸ  λόγου   τὸ ἄλογον, μηνύει καὶ
[1, 7]   κατὰ λόγον μὴ ἄνευ  λόγου,   τὸ δ´ αὐτό φαμεν ἔργον
[1, 13]   μὲν γὰρ φυτικὸν οὐδαμῶς κοινωνεῖ  λόγου,   τὸ δ´ ἐπιθυμητικὸν καὶ ὅλως
[1, 9]   δ´ ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ  λόγου   τὸ ζητούμενον· εἴρηται γὰρ ψυχῆς
[1, 13]   ἄλογος εἶναι, μετέχουσα μέντοι πῃ  λόγου.   τοῦ γὰρ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς
[1, 6]   μὴ περὶ παντὸς ἀγαθοῦ τοὺς  λόγους   εἰρῆσθαι, λέγεσθαι δὲ καθ´ ἓν
[1, 13]   μάχεται καὶ ἀντιτείνει τῷ  λόγῳ.   ἀτεχνῶς γὰρ καθάπερ τὰ παραλελυμένα
[1, 13]   πᾶν τὸ μεριστόν, τῷ  λόγῳ   δύο ἐστὶν ἀχώριστα πεφυκότα καθάπερ
[1, 8]   τῶν ἐκτός. συνᾴδει δὲ τῷ  λόγῳ   καὶ τὸ εὖ ζῆν καὶ
[1, 10]   τοῦ ἐναντίου. μαρτυρεῖ δὲ τῷ  λόγῳ   καὶ τὸ νῦν διαπορηθέν. περὶ
[1, 7]   δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς  λόγῳ,   τὸ δ´ ὡς ἔχον καὶ
[1, 13]   ὥσπερ εἴπομεν· πειθαρχεῖ γοῦν τῷ  λόγῳ   τὸ τοῦ ἐγκρατοῦς— ἔτι δ´
[1, 13]   ἀνδρείου· πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ τῷ  λόγῳ.   φαίνεται δὴ καὶ τὸ ἄλογον
[1, 12]   ἀρχή· ταύτης γὰρ χάριν τὰ  λοιπὰ   πάντα πάντες πράττομεν, τὴν ἀρχὴν
[1, 7]   τἀγαθόν; οὗ χάριν τὰ  λοιπὰ   πράττεται; τοῦτο δ´ ἐν ἰατρικῇ
[1, 7]   τέλος· τούτου γὰρ ἕνεκα τὰ  λοιπὰ   πράττουσι πάντες. ὥστ´ εἴ τι
[1, 7]   ἰατρικῇ καὶ στρατηγικῇ καὶ ταῖς  λοιπαῖς   ὁμοίως. τί οὖν ἑκάστης τἀγαθόν;
[1, 2]   ῥητορικήν· χρωμένης δὲ ταύτης ταῖς  λοιπαῖς   {πρακτικαῖς} τῶν ἐπιστημῶν, ἔτι δὲ
[1, 9]   ἀρετὴν ποιά τις. τῶν δὲ  λοιπῶν   ἀγαθῶν τὰ μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον,
[1, 10]   ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνοντα θλίβει καὶ  λυμαίνεται   τὸ μακάριον· λύπας τε γὰρ
[1, 10]   θλίβει καὶ λυμαίνεται τὸ μακάριον·  λύπας   τε γὰρ ἐπιφέρει καὶ ἐμποδίζει
[1, 8]   Δηλιακὸν ἐπίγραμμα· κάλλιστον τὸ δικαιότατον,  λῷστον   δ´ ὑγιαίνειν· ἥδιστον δὲ πέφυχ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008