HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  25 formes différentes pour 51 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[1, 4]   μήτ´ ἄλλου ἀκούων ἐν θυμῷ  βάλληται,   δ´ αὖτ´ ἀχρήιος ἀνήρ.
[1, 10]   οὕτως ὑπάρχει τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων  βεβαιότης   ὡς περὶ τὰς ἐνεργείας τὰς
[1, 10]   ταῦτα παρέχει· τῷ γὰρ μακαρίως  βεβιωκότι   μέχρι γήρως καὶ τελευτήσαντι κατὰ
[1, 6]   τάχα δέ τῳ δόξειεν ἂν  βέλτιον   εἶναι γνωρίζειν αὐτὸ πρὸς τὰ
[1, 6]   εἴδη. δόξειε δ´ ἂν ἴσως  βέλτιον   εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ
[1, 9]   ἐπιμελείας. εἰ δ´ ἐστὶν οὕτω  βέλτιον   τὸ διὰ τύχην εὐδαιμονεῖν,
[1, 6]   οὖν ἀφείσθω. Τὸ δὲ καθόλου  βέλτιον   ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ διαπορῆσαι πῶς
[1, 12]   ἔπαινος, ἀλλὰ μεῖζόν τι καὶ  βέλτιον,   καθάπερ καὶ φαίνεται· τούς τε
[1, 13]   εἴη· τάχα γὰρ οὕτως ἂν  βέλτιον   καὶ περὶ τῆς εὐδαιμονίας θεωρήσαιμεν.
[1, 12]   ἀλλ´ ὡς θειότερόν τι καὶ  βέλτιον   μακαρίζει. δοκεῖ δὲ καὶ Εὔδοξος
[1, 13]   ὀρθῶς γὰρ καὶ ἐπὶ τὰ  βέλτιστα   παρακαλεῖ· φαίνεται δ´ ἐν αὐτοῖς
[1, 9]   καὶ μάλιστα τῶν ἀνθρωπίνων ὅσῳ  βέλτιστον.   ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως ἄλλης
[1, 13]   τινες τῶν κινήσεων, καὶ ταύτῃ  βελτίω   γίνεται τὰ φαντάσματα τῶν ἐπιεικῶν
[1, 1]   παρὰ τὰς πράξεις, ἐν τούτοις  βελτίω   πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἔργα.
[1, 13]   καὶ μᾶλλον ὅσῳ τιμιωτέρα καὶ  βελτίων   πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς· τῶν
[1, 5]   ἑπομένοις ποιησόμεθα. δὲ χρηματιστὴς  βίαιός   τις ἐστίν, καὶ πλοῦτος
[1, 5]   τὴν ἡδονήν· διὸ καὶ τὸν  βίον   ἀγαπῶσι τὸν ἀπολαυστικόν. τρεῖς γάρ
[1, 10]   τὸν τυχόντα χρόνον ἀλλὰ τέλειον  βίον;   προσθετέον καὶ βιωσόμενον οὕτω
[1, 2]   ἆρ´ οὖν καὶ πρὸς τὸν  βίον   γνῶσις αὐτοῦ μεγάλην ἔχει
[1, 9]   καὶ παντοῖαι τύχαι κατὰ τὸν  βίον,   καὶ ἐνδέχεται τὸν μάλιστ´ εὐθηνοῦντα
[1, 7]   μονούμενον αἱρετὸν ποιεῖ τὸν  βίον   καὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ· τοιοῦτον δὲ
[1, 7]   οὐκ αὐτῷ μόνῳ, τῷ ζῶντι  βίον   μονώτην, ἀλλὰ καὶ γονεῦσι καὶ
[1, 10]   γινόμενα μὲν εὖ μακαριώτερον τὸν  βίον   ποιήσει (καὶ γὰρ αὐτὰ συνεπικοσμεῖν
[1, 3]   ἄπειρος γὰρ τῶν κατὰ τὸν  βίον   πράξεων, οἱ λόγοι δ´ ἐκ
[1, 5]   πολλοὶ παντελῶς ἀνδραποδώδεις φαίνονται βοσκημάτων  βίον   προαιρούμενοι, τυγχάνουσι δὲ λόγου διὰ
[1, 11]   βρῖθος καὶ ῥοπὴν πρὸς τὸν  βίον   τὰ δ´ ἐλαφροτέροις ἔοικεν, οὕτω
[1, 8]   γίνονται. ἔστι δὲ καὶ  βίος   αὐτῶν καθ´ αὑτὸν ἡδύς. τὸ
[1, 8]   δὴ προσδεῖται τῆς ἡδονῆς  βίος   αὐτῶν ὥσπερ περιάπτου τινός, ἀλλ´
[1, 10]   ἀλλὰ προσδεῖται τούτων ἀνθρώπινος  βίος,   καθάπερ εἴπομεν, κύριαι δ´ εἰσὶν
[1, 5]   τὴν ἀρετὴν ἀπρακτεῖν διὰ  βίου,   καὶ πρὸς τούτοις (κακοπαθεῖν καὶ
[1, 5]   πρακτικοὶ τιμήν· τοῦ γὰρ πολιτικοῦ  βίου   σχεδὸν τοῦτο τέλος. φαίνεται δ´
[1, 5]   ἄν τις τέλος τοῦ πολιτικοῦ  βίου   ταύτην ὑπολάβοι. φαίνεται δὲ ἀτελεστέρα
[1, 9]   εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ  βίου   τελείου. πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίνονται
[1, 10]   τῷ εὐδαίμονι, καὶ ἔσται διὰ  βίου   τοιοῦτος· ἀεὶ γὰρ μάλιστα
[1, 10]   αὐτῶν ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τυχεῖν  βίου   τοῦ κατ´ ἀξίαν, τοὺς δ´
[1, 13]   οὐδὲν διαφέρειν τὸ ἥμισυ τοῦ  βίου   τοὺς εὐδαίμονας τῶν ἀθλίων· συμβαίνει
[1, 8]   οὕτω καὶ τῶν ἐν τῷ  βίῳ   καλῶν κἀγαθῶν οἱ πράττοντες ὀρθῶς
[1, 7]   καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ´ ἐν  βίῳ   τελείῳ. μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ
[1, 5]   οὐκ ἀλόγως ἐοίκασιν ἐκ τῶν  βίων   ὑπολαμβάνειν οἱ μὲν πολλοὶ καὶ
[1, 10]   τέλειον βίον; προσθετέον καὶ  βιωσόμενον   οὕτω καὶ τελευτήσοντα κατὰ λόγον;
[1, 3]   τἀγαθὰ διὰ τὸ πολλοῖς συμβαίνειν  βλάβας   ἀπ´ αὐτῶν· ἤδη γάρ τινες
[1, 6]   παραλείπουσι τὴν γνῶσιν αὐτοῦ. καίτοι  βοήθημα   τηλικοῦτον τοὺς τεχνίτας ἅπαντας ἀγνοεῖν
[1, 7]   αὐτὴ κοινὴ καὶ ἵππῳ καὶ  βοῒ   καὶ παντὶ ζῴῳ. λείπεται δὴ
[1, 5]   οὖν πολλοὶ παντελῶς ἀνδραποδώδεις φαίνονται  βοσκημάτων   βίον προαιρούμενοι, τυγχάνουσι δὲ λόγου
[1, 10]   τὸ ὑπάρχον διὰ τὸ μὴ  βούλεσθαι   τοὺς ζῶντας εὐδαιμονίζειν διὰ τὰς
[1, 10]   τεθνεῶτα εὐδαίμονα, μηδὲ Σόλων τοῦτο  βούλεται,   ἀλλ´ ὅτι τηνικαῦτα ἄν τις
[1, 13]   πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιστα πεπονῆσθαι·  βούλεται   γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν
[1, 2]   τῶν πρακτῶν δι´ αὑτὸ  βουλόμεθα,   τἆλλα δὲ διὰ τοῦτο, καὶ
[1, 6]   ἄν τις τί ποτε καὶ  βούλονται   λέγειν αὐτοέκαστον, εἴπερ ἔν τε
[1, 9]   τῶν καλῶν. εἰκότως οὖν οὔτε  βοῦν   οὔτε ἵππον οὔτε ἄλλο τῶν
[1, 11]   ἀτυχημάτων τὰ μὲν ἔχει τι  βρῖθος   καὶ ῥοπὴν πρὸς τὸν βίον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008