HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1307 formes différentes pour 1307 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ΑΒ
1 ΑΓ
1 ἀγαπᾷ
1 ἀγενήτου
1 ΑΔ
1 ἄδηλα
1 ἄδηλος
1 ἀδυναμίαι
1 ἀδυναμίαν
1 ἀδυνατεῖ
1 ἀδυνατώτερον
1 ΑΕ
1 ἀέρι
1 ἀθανασία
1 ἀθανασίας
1 ἀθάνατον
1 ἀθάνατόν
1 ἀθροῦσιν
1 ἀθρόως
1 Αἰγύπτιοι
1 Αἰγύπτῳ
1 ἀϊδίοις
1 ἀϊδιώτερον
1 αἰδοῦς
1 αἰθήρ
1 αἰσθήσεις
1 αἰσθήσεως
1 αἴτια
1 αἰτιάσεται
1 αἰτιῶνται
1 αἰῶνος
1 ἀκινήτοις
1 ἀκίνητον
1 ἄκλαστος
1 Ἀκμὴ
1 ἀκμήν
1 ἀκούειν
1 ἀκούομεν
1 ἀκριβεστέρας
1 ἀληθῶς
1 ἅλις
1 ἄλλα
1 ἄλλαι
1 ἀλλήλοις
1 ἄλλοι
1 ἀλλοιοῖτο
1 ἄλλοις
1 ἄλλον
1 ἄλλου
1 ἄλλους
1 ἄλογα
1 ἀλόγως
1 ἄλυπον
1 ἀλυποτέρας
1 ἄμεινόν
1 ἀμετάβλητον
1 ἀμήχανόν
1 ἄμικτα
1 ἄμοιρον
1 ἀμφισβητεῖται
1 ἀμφισβήτησις
1 ἀμφοῖν
1 Ἀμφότερα
1 ἀμφοτέρους
1 ἀναγκαζούσης
1 ἀνάγκας
1 ἀναλογίζεσθαι
1 ἀναλογιζόμενοι
1 Ἀναξαγόρας
1 Ἀναξίμανδρος
1 Ἀναξιμένης
1 ἀνάπαυσις
1 ἀναριθμήτων
1 ἀνατέλλει
1 ἀνατολαὶ
1 ἀνδριάντος
1 ἀνέμους
1 ἄνευ
1 ἀνθρωπίνως
1 ἀνθρώποις
1 ἄνθρωπος
1 ἀνθρώπου
1 ἀνιέναι
1 ἀνιένται
1 ἀνίησιν
1 ἀνισάζει
1 ἀνισαζομένων
1 ἀνίσχοντος
1 ἀντερείσαντος
1 ἀντέρεισιν
1 ἀντικείμενον
1 ἀντιλέγειν
1 ἀντιφέρεται
1 ἀντιφράττειν
1 ἀνώμαλα
1 ἀνωμαλίαν
1 ἀνώμαλον
1 ἀξίαν
1 ἀξιοῦμεν
1 ἀόριστος
1 ἀπ´
1 ἀπαθὴς
1 ἅπαν
1 Ἅπαν
1 ἅπαντι
1 ἅπαξ
1 ἅπασα
1 ἅπασαν
1 ἄπαυστον
1 ἄπαυστος
1 ἀπέδωκε
1 ἀπείρονα
1 ἄπειρος
1 ἀπείρου
1 ἀπείρῳ
1 ἀπένειμαν
1 ἀπέχει
1 ἀπέχειν
1 ἀπέχοντας
1 ἀπέχοντος
1 ἀπεχόντων
1 ἀπηλλαγμένην
1 ἀπηρτημένον
1 ἄπιστα
1 ἀπιστεῖν
1 ἁπλᾶ
1 ἁπλῆ
1 ἁπλῆς
1 ἀποδιδόναι
1 ἀποδιδοῦσιν
1 ἀποδοῦναι
1 ἀποδοῦσα
1 ἀποκρυφέντα
1 ἀπόκρυψιν
1 ἀπολαμβανόμενος
1 ἄπονος
1 ἀπορηθὲν
1 ἀπορῆσαι
1 ἀπορήσειεν
1 ἀπορία
1 ἀπορίαιν
1 ἀπορίαν
1 ἀποστάσεων
1 ἀποστάσεως
1 ἀπόστημα
1 ἀποστήμασι
1 ἀποστήμασιν
1 ἀποστῆσαι
1 ἀποτομάς
1 ἀποτομήν
1 ἀποφαίνεσθαί
1 ἀποφαίνεσθαι
1 ἁπτόμενα
1 ἁπτομένη
1 Ἄρεος
1 ἀριθμὸν
1 ἀριστερῷ
1 ἀρίστης
1 ἁρμονίαν
1 ἁρμόσει
1 ἀρχαῖοι
1 ἀρχαιότατον
1 ἀρχαίους
1 ἀρχαίων
1 ἀρχάς
1 ἄρχεται
1 ἄρχονται
1 ἀσθένειαν
1 ἀστέρες
1 ἀστέρων
1 ἀστραγάλους
1 ἀστρολογικῶν
1 ἄσχολον
1 ἀσώματον
1 ἀτελεῖς
1 ἀτελοῦς
1 Ἄτλαντός
1 ἀτόπους
1 ἄτρυτον
1 ἄττα
1 αὐξανομένη
1 αὔξησις
1 αὑτά
1 αὗται
1 Αὕτη
1 αὑτό
1 αὑτὸ
1 αὑτοῖς
1 αὑτὸν
1 ἀφαιρουμένων
1 ἀφανῆ
1 ἀφανὴς
1 ἀφεθῇ
1 ἀφείη
1 ἀφελεῖν
1 ἀφέστηκε
1 ἄφθαρτος
1 ἀφθάρτου
1 ἀφικνεῖσθαι
1 ἀφικνεῖσθαί
1 ἀφορμὰς
1 ἀχθεῖσα
1 ἀχρηστότατον
1 ἅψασθαι
1 Βαβυλώνιοι
1 βαδίσαι
1 βάθη
1 βάθους
1 βαλεῖν
1 βαρέα
1 βάρεσι
1 βαρέων
1 βαρύτερα
1 βάσιν
1 ΒΓ
1 ΒΕΓ
1 βέλτιον
1 βέλτιστα
1 βελῶν
1 βιαίας
1 βίαιόν
1 βίαν
1 βιασθέν
1 βούλεται
1 βραδυτέρα
1 βραχύ
1 βροντῆς
1 βυθόν
1 βώλου
1 γέ
1 γέγραπται
1 γεηρῶν
1 γενέσει
1 γένεσις
1 γεννῶντες
1 γεννώντων
1 γένοιτο
1 γένος
1 γῆρας
1 γιγνομένη
1 γιγνομένων
1 γινομένη
1 γινόμενον
1 γινομένου
1 γινομένων
1 γλώσσης
1 γραμμάς
1 γραμμή
1 γραμμήν
1 γραμμῶν
1 γυμναζόμενον
1 γωνιῶν
1 Δ
1 δαψιλὸς
1 δέῃ
1 δεικνύουσιν
1 δείκνυται
1 δεῖν
1 δεῖξαι
1 δειχθήσεται
1 δέξασθαι
1 δεξιά
1 Δεξιὸν
1 δεξιοῦ
1 δεξιῷ
1 δέον
1 δεῦρ´
1 δευτέρας
1 δεχομένη
1 δῆλόν
1 Δημόκριτος
1 Διά
1 δια
1 διάγνωσιν
1 διάδηλον
1 διαθέσεως
1 διαιρεῖται
1 διαιρέσεις
1 διαίρεσις
1 διαιροῦντες
1 διαιροῦσι
1 διακναίειν
1 διακναίουσι
1 διακρινόμενα
1 διαμένοι
1 διαμέτρου
1 διανοίας
1 διανοούμεθα
1 διαπορήσειε
1 διαρραγήσεται
1 διασπᾶσθαι
1 διαστάσεις
1 διάστασις
1 διάστημα
1 διαστήμασιν
1 διατελεῖ
1 διατρίβουσιν
1 διαφέρειν
1 διαφέρουσαν
1 διαφοράν
1 διαφοράς
1 διειστήκει
1 διεληλυθέναι
1 διεληλυθότα
1 διελθεῖν
1 διέλοι
1 διελόντας
1 διεσπασμένον
1 διῃρημένα
1 διιέναι
1 διιόντος
1 διίστησι
1 δίκαιόν
1 δίκαιον
1 δικαίως
1 δίνῃ
1 δίνη
1 δίνησις
1 Δινούμενα
1 διοίσει
1 διοριστέον
1 Διὸς
1 διχότομον
1 διχότομος
1 διχῶς
1 διψῆν
1 διψῶντος
1 Διώρισται
1 διώριστο
1 Δοκεῖ
1 δόξας
1 δόξης
1 δραμὸν
1 δρᾶν
1 δρόμου
1 δυάδα
1 δύεται
1 δυνάμεις
1 δύναμίς
1 δύναμις
1 Δυοῖν
1 δύσεις
1 δυσὶ
1 δύσιν
1 δυσίν
1 δυσκινήτως
1 δυσχερείας
1 Ε
1 ἐὰν
1 ἐάν
1 Ἐὰν
1 ἑαυτὸν
1 ἐγγύς
1 ἐγγύτατα
1 ἐγεγόνει
1 ἐγίγνετο
1 ἐγίνετο
1 ἐγκρατὴς
1 ἐγκύκλιά
1 ἐγκυκλίοις
1 ἐγχειρεῖ
1 ἐγχειροῦσι
1 ἐγχωρεῖ
1 ἐδωδίμων
1 ἐθέλει
1 εἴδει
1 Εἶναι
1 εἴπειεν
1 εἰπόντων
1 Εἴπωμεν
1 εἰπὼν
1 εἰρημένας
1 εἰρημένοι
1 εἰρημένοις
1 εἰρημένου
1 εἴς
1 εἰσάγειν
1 εἰσίν
1 εἶτα
1 εἶχε
1 εἴχομεν
1 εἶχον
1 εἰώθαμεν
1 ἕκαστα
1 ἑκάστῃ
1 ἕκαστόν
1 Ἕκαστόν
1 ἑκάτερον
1 ἐκείνης
1 Ἐκείνης
1 ἐκεῖνό
1 Ἐκεῖνο
1 ἐκεῖνο
1 ἐκείνοις
1 ἐκείνους
1 ἐκείνῳ
1 ἐκθερμαίνεσθαι
1 ἐκθερμαίνεται
1 ἐκινεῖτο
1 ἐκκέχυται
1 ἐκλείπει
1 ἐκπυροῦν
1 ἐκπυροῦσθαι
1 ἐκριπτῇ
1 ἔκστασίς
1 ἐλάττονος
1 ἐλαττόνων
1 ἐλάττων
1 ἐλαχίστας
1 ἐλαχίστην
1 ἐλάχιστος
1 ἐλαχίστῳ
1 ἔλεγον
1 ἐλέφασιν
1 ἐλέχθη
1 ἔλθῃ
1 ἑλίσσεται
1 ἔμενεν
1 ἐμμελέστερον
1 ἐμμελῶς
1 Ἐμπεδοκλέα
1 ἐμποδίζοντος
1 ἔμφρονος
1 ἔμψυχα
1 ἐμψύχοις
1 ἔμψυχος
1 ἔν
1 ἕνα
1 ἐναλλὰξ
1 ἐναντίας
1 ἐναντίωσιν
1 ἐναπολαμβάνεσθαι
1 ἐναρμόνιον
1 ἐνδεδεμένη
1 ἐνδεδεμένος
1 ἐνδεδεμένους
1 ἐνδέδεται
1 ἐνδέχεσθαι
1 ἐνδεχομένων
1 ἐνεδέχετο
1 ἐνέργεια
1 ἐνηνέχθαι
1 ἐνθένδε
1 Ἔνιοι
1 ἔνιοι
1 Ἐνίοις
1 ἐνόμιζον
1 ἑνὸς
1 ἐνστάσεων
1 ἐνστατικὸν
1 ἐνταυθοῖ
1 ἔντορνος
1 ἐνυπάρχουσιν
1 ἐξείη
1 ἐξελθόντα
1 ἔξεστι
1 ἔξωθεν
1 Ἔοικε
1 ἔοικε
1 ἐπαναφέροντες
1 ἐπάνω
1 ἐπεζεύχθω
1 Ἐπειδὴ
1 ἐπελθεῖν
1 ἐπέπληξεν
1 ἐπεφύκει
1 ἐπί
1 ἐπιγένοιτο
1 ἐπιδήλως
1 ἐπίπεδον
1 ἐπιπολάζει
1 ἐπίπονον
1 ἐπιπωμάζειν
1 ἐπιτείναντας
1 ἐπιτείνει
1 ἐπιτείνειν
1 ἐπίτηδες
1 ἐπιτυχεῖν
1 ἐπιτύχῃ
1 ἐπιφανείᾳ
1 ἐπιφανείας
1 ἐποίει
1 ἑπομένοις
1 ἔργου
1 ἐροῦμεν
1 ἐρριζῶσθαι
1 ἔρχεται
1 ἔσεσθαι
1 ἐσμεν
1 ἔστω
1 ἐσχάτῃ
1 ἐσχάτην
1 ἐσχάτης
1 ἔσχατος
1 ἐσχάτους
1 ἕτερα
1 ἑτέραν
1 ἑτέροις
1 ἕτερόν
1 ἕτερος
1 ἑτέρου
1 ἑτέρως
1 ἔτυχεν
1 ἐτῶν
1 εὐαισθητότερα
1 εὐηθείας
1 εὐθέγραμμον
1 εὐθείᾳ
1 εὐθεῖαν
1 εὐθύγραμμα
1 εὐθύγραμμόν
1 εὐθύγραμμος
1 Εὐθὺς
1 Εὔλογον
1 εὐλογώτατον
1 Εὐλογώτατον
1 εὐπορίας
1 εὑρίσκουσι
1 ἔφαμέν
1 ἐφέξει
1 ἐφεξῆς
1 ἔχῃ
1 ἔχοιεν
1 ἔχοιμεν
1 ἐχόμενον
1 ἔχοντας
1 ἔχοντος
1 ἔχουσαν
1 ἐχούσας
1 ἔχουσί
1 ἔχωσι
1 ἑωράκαμεν
1 Ζ
1 ζητεῖ
1 ζητήσειν
1 ζητοῦσι
1 ζωὴ
1 ζωὴν
1 ζῴου
1 Η
1
1
1
1 ἥδε
1 Ἥκιστα
1 ἥκιστά
1 Ἡμεῖς
1 ἡμέραν
1 ἡμέτερα
1 ἡμετέρας
1 ἡμετέροις
1 Ἡμῖν
1 ἡμίσειαν
1 ἡμισφαιρίῳ
1 ἡμισφαιρίων
1 Ἦν
1 ἣν
1 Ἡρακλείας
1 ἠρέμησις
1 ἠρεμίαν
1 ἠρεμοῖ
1 ἠρεμοῦντος
1 ἠρεμούσης
1 ἤρχετο
1 ἦσαν
1 ἧττον
1 Ἤχθωσαν
1 Θ
1 θάλατταν
1 Θαλῆν
1 θάττονος
1 θάττους
1 θάττω
1 θάττων
1 θαυμάζειν
1 Θαυμαστὸν
1 θαυμαστόν
1 θειοτάτης
1 θειότερος
1 θείων
1 θέντες
1 θεοῖς
1 θεὸν
1 Θεοῦ
1 θερμὸν
1 θέσει
1 θέσεως
1 θεῷ
1 θεωρείσθω
1 θεωροῦσιν
1 θνητῆς
1 θνητῶν
1 θορυβεῖσθαι
1 θράσους
1 ΙΒ
1 ΙΓ
1 ἰδέας
1 ἰδεῖν
1 ἰδίας
1 ἴδιόν
1 ἴδιον
1 ἴδιος
1 ἰδόντων
1 ἱδρυμένον
1 ἱδρυμένων
1 ἱκανῶς
1 ἵνα
1 Ἰνδικήν
1 Ἰξίονός
1 ἴσας
1 ἰσασθῇ
1 Ἴση
1 ἴσου
1 ἴσους
1 ἱστὸς
1 ἰσχνανθῆναι
1 ἰσχὺν
1 ἰσχύος
1 ἰσχυρῶς
1 ἴσῳ
1 Ἴσως
1 Ἰταλίαν
1 καθιστάμενα
1 καθόλου
1 καίτοι
1 κἀκείνῳ
1 καλούμενον
1 καλουμένων
1 καλοῦσιν
1 καρτερώτατα
1 καρτερώτερον
1 κατ´
1 κατά
1 κατασκευάζουσι
1 κατάφασις
1 κατέχει
1 κατέχοι
1 κατοικοῦσιν
1 κατορθοῦν
1 κατωτέρω
1 ΚΔ
1 κειμένην
1 κειμένης
1 κείμενον
1 κεῖσθαί
1 κεῖται
1 κενὸν
1 κεφαλῆς
1 κεχυμένῳ
1 κιθαρίσαι
1 κινεῖν
1 κινηθείη
1 κινήσεώς
1 κινητικοῖς
1 κινητικὸν
1 κινητὸν
1 κινοῖ
1 κινούμενος
1 κινοῦνται
1 κινοῦσιν
1 κλεψύδραις
1 κοίλη
1 κοιλότερος
1 κοινὸν
1 κοινόν
1 Κολοφώνιος
1 κονίσεως
1 κόσμος
1 κόσμου
1 κόσμῳ
1 κοῦφα
1 κουφότητος
1 κούφων
1 κραδαίνεται
1 κρατεῖν
1 κρατεῖται
1 κρείττονος
1 κυάθοις
1 κυάθου
1 κυκλικοῦ
1 κύκλοι
1 κυκλοτερῆ
1 Κύκλῳ
1 κυλίεται
1 κυλιόμενον
1 κύλισις
1 κυμαίνειν
1 Κύπρον
1 κυρίας
1 κυριώτατον
1 κυριωτέρας
1 κυρτὴν
1 κωλύῃ
1 κωλύοι
1 κωλύουσα
1 κωλυούσης
1 λαβεῖν
1 Λάβοι
1 λάβοι
1 λαβοῦσιν
1 λαμβάνει
1 λαμβάνειν
1 λαμβάνουσιν
1 λαμπρόν
1 λανθάνειν
1 λεγόμενα
1 λέγοντα
1 λέγοντας
1 λέγοντες
1 λέγουσί
1 λέγουσι
1 λείπεται
1 λεκτέον
1 Λεχθήσεται
1 ληπτέα
1 λόγου
1 Λοιπὸν
1 λύει
1 λύσεις
1 λύσιν
1 μαθηματικοί
1 μακαρίαν
1 μακρὰν
1 μάλιστ´
1 Μάλιστα
1 μανότερον
1 μαντείᾳ
1 μάντεις
1 Μαρτυρεῖ
1 μαρτύριον
1 ματαίως
1 μάτην
1 μεγάλη
1 μεγάλης
1 μεγάλου
1 μέγαν
1 μεγέθει
1 μεγέθεσι
1 μεγίστας
1 μεθιστάμενα
1 μεθισταμένοις
1 μείζονι
1 μειζόνων
1 μείζων
1 μέλαν
1 μέλλον
1 μέλλοντα
1 μεμαρτυρηκέναι
1 μένοντας
1 μένουσαν
1 μένουσιν
1 μένων
1 μέρει
1 μερῶν
1 μετὰ
1 μεταβαίνουσιν
1 μεταβάλλειν
1 μεταβαλλόντων
1 μεταξύ
1 μεταστάσεως
1 μεταστῆναι
1 μετατεθῇ
1 μετέβαλλε
1 μετέχει
1 μετεχόντων
1 μετεωρίσας
1 μετεωρισθὲν
1 μετέωρον
1 μηδεμία
1 μηδεμιᾶς
1 μηδενὸς
1 μηδέποτ´
1 μηθενὸς
1 μήκει
1 μηκέτι
1 μῆνα
1 μηνοειδεῖς
1 μηνοειδὴς
1 μήτ´
1 μίγματος
1 μικρὰ
1 μικρά
1 μικρᾶς
1 μικροῖς
1 μικρότητα
1 Μιλήσιον
1 μοῖραν
1 μολυβδίδας
1 μονάδων
1 μόνας
1 μόνην
1 μόνοις
1 μορίου
1 μουσικῶς
1 μυθικῶς
1 μῦθον
1 μυριάδας
1 μυρίους
1 νείκους
1 νεώς
1 νοεῖν
1 νομίζειν
1 νομίζοντας
1 νύκτα
1 Ξενοφάνης
1 ξύλα
1 ξύλον
1
1 ὁδοῦ
1 οἳ
1 οἵα
1 οἰηθείη
1 οἰητέον
1 οἰκεῖα
1 οἰκείᾳ
1 οἰκείοις
1 οἰκειότατόν
1 οἰκείων
1 οἰκοῦντες
1 ὅλα
1 Ὅλη
1 ὀλίγας
1 ὀλίγης
1 ὀλίγον
1 Ὅλως
1 ὁμαλὴς
1 ὁμαλής
1 ὁμαλότητα
1 ὁμαλῶς
1 ὁμοιότητά
1 ὁμοίων
1 ὁμολογούμενον
1 ὁμολογουμένως
1 ὁμοταχὲς
1 Ὅμως
1 ὅν
1 ὄνομα
1 ὀνομάζουσι
1 ὅνπερ
1 ὄντας
1 Ὅπερ
1 ὁποσαοῦν
1 ὁποσονοῦν
1 Ὅπου
1 ὅπου
1 ὅπως
1 ὁρᾶν
1 ὄργανα
1 ὀρθαὶ
1 ὁριζόμενον
1 ὁρίζον
1 ὁρίζουσαν
1 ὁρίζων
1 ὁρώμενον
1 ὃς
1 ὁστισοῦν
1 ὅσῳπερ
1 Ὅτε
1 ὅτου
1 οὐδεμία
1 οὐδετέραν
1 οὔθ´
1 οὐθαμῶς
1 Οὐθὲν
1 οὐθενὶ
1 οὐκέτι
1 ΟΥΡΑΝΟΥ
1 οὖσαι
1 οὔσαιν
1 οὔσας
1 οὔσης
1 οὐσίᾳ
1 οὐσία
1 οὐσίαν
1 Οὔτε
1 οὐχὶ
1 ὀφθαλμοῖς
1 ὀχοῦντος
1 ὄψει
1 ὄψεως
1 πάθος
1 πάλαι
1 παλαιῶν
1 πάλης
1 πάνθ´
1 πανταχοῦ
1 παντελῶς
1 παραλείπειν
1 παράλλαξιν
1 παράλογον
1 Παραπλησίως
1 παραπλησίως
1 παρειλήφαμεν
1 παρεκτριβομένου
1 παρέλιπον
1 παριέναι
1 παροῦσαν
1 πᾶς
1 πᾶσα
1 πᾶσαι
1 Πᾶσι
1 πάσχει
1 πάσχοντα
1 πασῶν
1 πατρίους
1 πεινῶντος
1 πειρᾶσθαι
1 πειρώμενοι
1 πειρωμένοις
1 πειρῶνται
1 πεπερασμένου
1 πεπονθότων
1 περαινόμενον
1 ΠΕΡΙ
1 περιέχει
1 περιεχόμενα
1 περιέχον
1 περιεχόντων
1 περιέχουσα
1 περιέχων
1 περιθείη
1 περιθέουσαν
1 πέριξ
1 περιοισθήσεται
1 περιπατῆσαν
1 περιρρεύσεται
1 περιττῶς
1 περιφέρεια
1 περιφέρειαν
1 περιφερὲς
1 περιφέρεσθαι
1 περιφέρεται
1 περιφερόμενον
1 περιφορᾷ
1 περιφορὰν
1 πεσεῖν
1 πεφύκασι
1 Πέφυκε
1 πεφυκὸς
1 πεφυκότα
1 πεφυκότος
1 πίστεις
1 πιστεύειν
1 πιστὸν
1 πλάγιόν
1 πλάνητας
1 πλάνητες
1 πλάτει
1 πλατεῖα
1 πλατὺ
1 πλείονι
1 πλείοσιν
1 πλεῖστα
1 πλεῖσται
1 πλείστας
1 πλεῖστοι
1 πλείστῳ
1 πλέον
1 πληγήν
1 πλήθει
1 Πλὴν
1 πλὴν
1 πλησιάζει
1 πλησιάζοντός
1 πλησιαίτατον
1 πλησιαίτερον
1 πλοίῳ
1 πλωτὴν
1 ποθὲν
1 ποῖ
1 ποῖ´
1 ποιεῖται
1 ποιῆσαι
1 ποιῆσαν
1 ποιήσει
1 ποίοις
1 ποιούμενος
1 ποιοῦν
1 ποιοῦνται
1 ποιοῦσι
1 ποιοῦσιν
1 πολλαὶ
1 πολλαῖς
1 πολλαχῶς
1 πολλὴν
1 πολλοὶ
1 Πολλοῖς
1 πολλοῦ
1 πόλος
1 πολὺν
1 πολὺς
1 πονοῦντι
1 πορευτικῶν
1 πορρωτέρω
1 ποταμῷ
1 πότερόν
1 ποτῶν
1 που
1 πρᾶγμα
1 πράγματ´
1 πράγματος
1 πρᾶξαν
1 πράξεις
1 πρᾶξιν
1 πρᾶξις
1 πράττειν
1 προέχον
1 προθυμίαν
1 προθυμίας
1 προνοούσης
1 πρός
1 προσέλκοντες
1 πρόσθεσίς
1 πρόσθιον
1 πρόσκειται
1 προσλογιζόμενοι
1 προστιθέασι
1 προστιθεμένου
1 πρόσωπον
1 προτέρα
1 πρότερα
1 προτέρας
1 προτέρου
1 προωθεῖν
1 προωθοῦντος
1 προώσει
1 πρύμνα
1 πρώτη
1 πρώτῃ
1 πρώτην
1 πρώτοις
1 Πρῶτον
1 πρῶτόν
1 πρῶτος
1 Πυθαγορείους
1 Πυθαγορείων
1 πυκνούμενον
1 πυρὶ
1 πύρινά
1 πύρινα
1 πυρὸς
1 ῥᾴδιον
1 ῥᾷον
1 ῥαστώνης
1 ῥηθεῖσα
1 ῥηθέντα
1 ῥητέον
1 ῥιπτούμενα
1 ῥιπτουμένοις
1 ῥοπήν
1 σαφέστερον
1 σελήνην
1 σημείων
1 σιγήν
1 σιγῆς
1 σίδηρον
1 στάθμην
1 σταίη
1 στάσεις
1 στενοχωρίαν
1 στερήσεως
1 στέρησιν
1 στήλας
1 στιγμὴ
1 στοιχείσων
1 στομάτων
1 στραφῇ
1 στρέφεσθαι
1 στρεφόμενον
1 συγκοσμεῖν
1 συγχωρεῖν
1 συμβαίνοντος
1 συμβαίνουσα
1 Συμβέβηκε
1 συμβεβηκὸς
1 συμβεβηκός
1 συμβεβηκότων
1 συμπείθειν
1 συμπιέζεσθαι
1 συμφωνίαν
1 συμφωνιῶν
1 συμφώνους
1 συμφώνων
1 συνακούειν
1 συνδόξειε
1 συνέθει
1 συνεληλύθασιν
1 συνελθεῖν
1 συνέλθοι
1 συνέπεσεν
1 σύνεσιν
1 συνεστάναι
1 συνεστᾶσι
1 συνεχὴς
1 συνεχῶς
1 συνηγμένη
1 συνήθειαν
1 σύνηθες
1 συνῆλθεν
1 συνήχθη
1 συνθέτων
1 συννοεῖν
1 συρρεῖν
1 συστάσεώς
1 σύστασιν
1 σύστασις
1 συστήσαντες
1 συστοίχων
1 σφαίρᾳ
1 σφόδρα
1 σχεδὸν
1 σχήμασιν
1 σχήματι
1 σχηματισμοῖς
1 σώζεσθαι
1 σῶμά
1 σώματός
1 σωτηρίαν
1 τἀγαθόν
1 Τὰς
1 ταῦθ´
1 ταῦτ´
1 Ταύτῃ
1 ταύτης
1 ταὐτό
1 Ταὐτὸ
1 ταὐτόν
1 ταὐτῷ
1 τάχ´
1 τάχα
1 ταχίστην
1 τάχος
1 ταχὺ
1 ταχυτῆτας
1 τεθὲν
1 τεθεωρηκέναι
1 τεθῇ
1 τεινομένης
1 τεκμαιρόμενοι
1 τεκμαιρομένοις
1 τεκμήρια
1 τέλει
1 τελείοις
1 τέλειόν
1 τέλειον
1 τελευταία
1 τελευταίας
1 τελευτῇ
1 τελευτήν
1 τελευτὴν
1 τέλους
1 τέμνειν
1 τέμνων
1 τεταμένον
1 τετηρηκότες
1 τετταράκοντα
1 τέτταρας
1 τετύχηκεν
1 τήκεσθαι
1 τηλικαύτη
1 τηλικαύτης
1 τηλικούτων
1 Τὴν
1 Τῆς
1 τιθέμενα
1 τιθεμένοις
1 τιθέναι
1 Τιμαίῳ
1 τίμιον
1 τιμίων
1 τιμιωτάτην
1 τιμιωτάτῳ
1 τιμιωτέρα
1 Τιμιώτερον
1 τινας
1 τίνες
1 τίνι
1 τινός
1 τίνων
1 τισιν
1 τμῆμα
1 τόδε
1 τοδὶ
1 τοιαῦται
1 τοιαύτας
1 τοιαύτη
1 τοιοῦτος
1 τοιούτῳ
1 τόν
1 τόπῳ
1 τοσαύτην
1 Τοσούτων
1 τοσούτων
1 τοῦδ´
1 τοῦθ´
1 τοὔπισθεν
1 Τοὺς
1 Τοῦτό
1 Τοῦτον
1 τοῦτόν
1 Τούτου
1 Τούτων
1 τρεῖς
1 τρία
1 τριχὸς
1 τριῶν
1 τρόμος
1 τροπὰς
1 τρόποι
1 τυγχάνοντα
1 τυγχάνουσιν
1 τυμπανοειδής
1 τύχης
1 τύχοι
1 τυχὸν
1 τυχόντος
1 ὑγιαίνει
1 ὑγιᾶναι
1 ὑγίεια
1 ὑγροῖς
1 ὑπ´
1 ὑπάρξαι
1 ὑπάρξει
1 ὑπάρχοντα
1 ὑπάρχουσιν
1 ὑπείκοντος
1 ὑπελθοῦσαν
1 ὑπερβάλλειν
1 ὑπερβάλλοντες
1 ὑπεριδεῖν
1 ὑπεροχὴν
1 ὑπερφυᾶ
1 ὑπέστησαν
1 ὕπνον
1 ὑπό
1 Ὑποθέμενοι
1 ὑπόθεσιν
1 ὑποκάτω
1 ὑποκείμενον
1 Ὑποκείσθω
1 ὑπολαβεῖν
1 ὑπολάβοι
1 ὑπολαμβανόμενα
1 ὑπολαμβάνοντας
1 ὑπολαμβάνουσιν
1 ὑπολειπόμενα
1 ὑπόληψιν
1 ὕστερα
1 Ὕστερον
1 ὑφαιροίη
1 φαίνεταί
1 Φαίνεται
1 φαινομένοις
1 φαινόμενος
1 φαίνονται
1 φακοειδὲς
1 φανερός
1 φανερῶς
1 φανὸν
1 φαντασίαν
1 φαντασίας
1 φάσκοντες
1 φέρειν
1 φέρεσθαί
1 φέροιντ´
1 φερομένης
1 φερόμενος
1 φέρονται
1 φησιν
1 φθαρῆναι
1 φθαρτικὰ
1 φθίνουσα
1 φθίσις
1 φιλοσόφημα
1 φιλοσοφίας
1 φοραὶ
1 φορὰς
1 φορῶν
1 φροντίσαι
1 φυλάττεσθαι
1 φυσιολόγων
1 φωνὴν
1 φῶς
1 χαλεπώτερον
1 χαλκοτύποις
1 χαλκοῦ
1 χάριν
1 χειρόκμητον
1 Χίους
1 χρησιμώτατον
1 χρηστέον
1 χρόνος
1 χώρᾳ
1 χωρίοις
1 ψόφοι
1 ψόφου
1 ψόφων
1 ψυχῇ
1 ψυχροῦ
1 ὠθούμενον
1 ᾠοειδές
1 ὡρισμένην
1 ὡρισμένος
1 ὡρισμένων
1 ὥς
1 ὡσαύτως
1 Ὥσπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009