HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  83 formes différentes pour 152 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[2, 2]   τὰ φυόμενα πάντα δοκεῖ ζῆν·  φαίνεται   γὰρ ἐν αὑτοῖς ἔχοντα δύναμιν
[2, 7]   ἐν ἀμφοτέροις ὑπάρχει τούτοις·  φαίνεται   γὰρ καὶ τὰ ἔνυδρα τῶν
[2, 4]   ποσά, οἷον ὑγιὲς ἐκ κάμνοντος.  Φαίνεται   δ' οὐδ' ἐκεῖνα τὸν αὐτὸν
[2, 7]   γεύσεως ἔχει μὲν ὁμοίως, οὐ  φαίνεται   δέ· δι' ἣν δ' αἰτίαν,
[2, 10]   οἷον τοῖς κάμνουσι πικρὰ πάντα  φαίνεται   διὰ τὸ τῇ γλώττῃ πλήρει
[2, 9]   ὕποσμα γινόμενα. Διὸ καὶ ἄπορον  φαίνεται   εἰ πάντα μὲν ὁμοίως ὀσμᾶται,
[2, 2]   ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔνια διαιρούμενα  φαίνεται   ζῶντα καὶ χωριζόμενα ἀπ' ἀλλήλων,
[2, 4]   αὐξήσεως εἶναι· καὶ γὰρ αὐτὸ  φαίνεται   μόνον τῶν σωμάτων {ἢ τῶν
[2, 2]   μετέχει) τὰ δὲ ζῷα πάντα  φαίνεται   τὴν ἁπτικὴν αἴσθησιν ἔχοντα· δι'
[2, 9]   ἐστιν. Ἔτι δὲ καὶ φθειρόμενα  φαίνεται   ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμῶν ὑφ'
[2, 7]   λόγου ἐνάργειαν καὶ παρὰ τὰ  φαινόμενα·   ἐν μικρῷ μὲν γὰρ διαστήματι
[2, 7]   ποιεῖ αἴσθησιν, οἷον τὰ πυρώδη  φαινόμενα   καὶ λάμποντα (ἀνώνυμα δ' ἐστὶ
[2, 2]   τίνι καὶ ποίῳ, καίπερ οὐδὲ  φαινομένου   τοῦ τυχόντος δέχεσθαι τὸ τυχόν.
[2, 6]   ὧν δύο μὲν καθ' αὑτά  φαμεν   αἰσθάνεσθαι, τὸ δὲ ἓν κατὰ
[2, 2]   δὲ ψυχήν, ἑκατέρῳ γὰρ τούτων  φαμὲν   ἐπίστασθαι) ὁμοίως δὲ καὶ {ᾧ}
[2, 8]   δύναμις· τὰ μὲν γὰρ οὔ  φαμεν   ἔχειν ψόφον, οἷον σπόγγον, ἔρια,
[2, 2]   τούτων ἐνυπάρχῃ μόνον, ζῆν αὐτό  φαμεν,   οἷον νοῦς, αἴσθησις, κίνησις καὶ
[2, 11]   δι' οὗ γίνονται αἱ κινήσεις,  φανερὰ   τὰ εἰρημένα αἰσθητήρια ἕτερα ὄντα.
[2, 2]   τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἕτερα,  φανερόν·   αἰσθητικῷ γὰρ εἶναι καὶ δοξαστικῷ
[2, 2]   τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν πω  φανερόν,   ἀλλ' ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον
[2, 12]   λόγος τις καὶ δύναμις ἐκείνου.  Φανερὸν   δ' ἐκ τούτων καὶ διὰ
[2, 2]   τούτου ἀδύνατον ἐν τοῖς θνητοῖς.  Φανερὸν   δ' ἐπὶ τῶν φυομένων· οὐδεμία
[2, 4]   δυνάμει ὄντος λόγος ἐντελέχεια.  Φανερὸν   δ' ὡς καὶ οὗ ἕνεκεν
[2, 8]   κινεῖ γὰρ τούτῳ κατέχων.  Φανερὸν   δὲ καὶ διότι οἱ ἰχθύες
[2, 7]   φῶς ἐστιν. Σημεῖον δὲ τούτου  φανερόν·   ἐὰν γάρ τις θῇ τὸ
[2, 2]   δὲ λοιπὰ μόρια τῆς ψυχῆς  φανερὸν   ἐκ τούτων ὅτι οὐκ ἔστι
[2, 2]   τοῦ δύναμιν ἔχοντος εἶναι τοιούτου,  φανερὸν   ἐκ τούτων. ~(Τῶν δὲ δυνάμεων
[2, 7]   λόγος· νῦν δ' ἐπὶ τοσοῦτον  φανερόν   ἐστιν, ὅτι τὸ μὲν ἐν
[2, 4]   τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. Ὥστε  φανερὸν   ὅτι λέγουσί τινα τρόπον ἀμφότεροι
[2, 1]   δ' ὡς τὸ θεωρεῖν.  Φανερὸν   οὖν ὅτι ὡς ἐπιστήμη· ἐν
[2, 2]   δ' ἐκ τῶν ἀσαφῶν μὲν  φανερωτέρων   δὲ γίνεται τὸ σαφὲς καὶ
[2, 3]   λογισμός, ἀλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ  φαντασία,   τὰ δὲ ταύτῃ μόνῃ ζῶσιν.
[2, 2]   τόπον, εἰ δ' αἴσθησιν, καὶ  φαντασίαν   καὶ ὄρεξιν· ὅπου μὲν γὰρ
[2, 3]   καὶ ὄρεξις ὑπάρχει. Περὶ δὲ  φαντασίας   ἄδηλον, ὕστερον δ' ἐπισκεπτέον. Ἐνίοις
[2, 8]   εἶναι τὸ τύπτον καὶ μετὰ  φαντασίας   τινός· σημαντικὸς γὰρ δή τις
[2, 8]   ἰχθύες ἄφωνοι· οὐ γὰρ ἔχουσι  φάρυγγα.   Τοῦτο δὲ τὸ μόριον οὐκ
[2, 8]   Ὄργανον δὲ τῇ ἀναπνοῇ  φάρυγξ·   οὗ δ' ἕνεκα τὸ μόριόν
[2, 4]   δὲ τρεφόμενον. Ἀπορίαν δ' ἔχει·  φασὶ   γὰρ οἱ μὲν τὸ ὅμοιον
[2, 5]   δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἶναι.  Φασὶ   δέ τινες καὶ τὸ ὅμοιον
[2, 8]   οὐκ ἴδιος. Καὶ διὰ τοῦτό  φασιν   ἀκούειν τῷ κενῷ καὶ ἠχοῦντι,
[2, 2]   οὐκ ἔστι χωριστά, καθάπερ τινές  φασιν·   τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἕτερα,
[2, 5]   καὶ διδασκαλικοῦ ἤτοι οὐδὲ πάσχειν  φατέον,   {ὥσπερ εἴρηται, δύο τρόπους
[2, 10]   τις ἀμφοτέρου· ἀλλὰ τοῦ μὲν  φαύλη   καὶ φθαρτική {τῆς γεύσεως} τοῦ
[2, 9]   τὸ δὲ μικρὰν ἔχον καὶ  φαύλην.   Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄγευστον
[2, 10]   τοῦτο δὲ τὸ μικρὸν  φαῦλον   ἔχον χυμὸν φθαρτικὸν τῆς
[2, 9]   ἀκριβῆ, ἀλλὰ χείρω πολλῶν ζῴων·  φαύλως   γὰρ ἄνθρωπος ὀσμᾶται, καὶ οὐθενὸς
[2, 10]   ἐὰν πεφυκὸς μὴ ἔχῃ  φαύλως,   ὥσπερ τὸ ἄπουν καὶ τὸ
[2, 4]   διὰ τὸ τὴν γῆν οὕτω  φέρεσθαι   κατὰ φύσιν, ἄνω δὲ διὰ
[2, 4]   τί τὸ συνέχον εἰς τἀναντία  φερόμενα   τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν;
[2, 8]   ὁρμαθὸν ψάμμου τύπτοι τις  φερόμενον   ταχύ. Ἠχὼ δὲ γίνεται ὅταν,
[2, 7]   τις ἄλλος οὕτως εἴρηκεν, ὡς  φερομένου   τοῦ φωτὸς καὶ γιγνομένου ποτὲ
[2, 11]   ἁπτῶν αἱ ὑπερβολαί, ὥσπερ τὰ  φθαρτικά.   Καθ' ἑκάστην μὲν οὖν τῶν
[2, 10]   ἀλλὰ τοῦ μὲν φαύλη καὶ  φθαρτική   {τῆς γεύσεως} τοῦ δὲ κατὰ
[2, 10]   φαῦλον ἔχον χυμὸν  φθαρτικὸν   τῆς γεύσεως. Δοκεῖ δ' εἶναι
[2, 2]   χωρίζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀΐδιον τοῦ  φθαρτοῦ.   Τὰ δὲ λοιπὰ μόρια τῆς
[2, 4]   διὰ τὸ μηδὲν ἐνδέχεσθαι τῶν  φθαρτῶν   ταὐτὸ καὶ ἓν ἀριθμῷ διαμένειν,
[2, 3]   μὲν γὰρ ὑπάρχει λογισμὸς τῶν  φθαρτῶν,   τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα,
[2, 8]   σφοδρῶς πληγῇ, ψοφεῖ· δεῖ γὰρ  φθάσαι   τὴν κίνησιν τοῦ ῥαπίζοντος τὴν
[2, 9]   ὄσφρησίς ἐστιν. Ἔτι δὲ καὶ  φθειρόμενα   φαίνεται ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμῶν
[2, 12]   ποτε τῶν αἰσθητῶν αἱ ὑπερβολαὶ  φθείρουσι   τὰ αἰσθητήρια (ἐὰν γὰρ
[2, 4]   καὶ φθίσεως ἔχει· οὐδὲν γὰρ  φθίνει   οὐδ' αὔξεται φυσικῶς μὴ τρεφόμενον,
[2, 4]   καὶ περὶ αὐξήσεώς τε καὶ  φθίσεως   ἔχει· οὐδὲν γὰρ φθίνει οὐδ'
[2, 2]   δι' ἧς αὔξησίν τε καὶ  φθίσιν   λαμβάνουσι κατὰ τοὺς ἐναντίους τόπους·
[2, 1]   τροφήν τε καὶ αὔξησιν καὶ  φθίσιν.   Ὥστε πᾶν σῶμα φυσικὸν μετέχον
[2, 2]   κίνησις κατὰ τροφὴν καὶ  φθίσις   τε καὶ αὔξησις. Διὸ καὶ
[2, 5]   τὸ πάσχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν  φθορά   τις ὑπὸ τοῦ ἐναντίου, τὸ
[2, 9]   ἀναπνεόντων ἀποκαλύπτεται, διευρυνομένων τῶν  φλεβίων   καὶ τῶν πόρων. Καὶ διὰ
[2, 9]   διαφορὰς τῶν χρωμάτων πλὴν τῷ  φοβερῷ   καὶ ἀφόβῳ· οὕτω δὲ καὶ
[2, 8]   πληγὴ δ' οὐ γίνεται ἄνευ  φορᾶς.   Ὥσπερ δ' εἴπομεν, οὐ τῶν
[2, 9]   σκληροφθάλμων- τὰ μὲν γὰρ ἔχει  φράγμα   καὶ ὥσπερ ἔλυτρον τὰ βλέφαρα,
[2, 5]   ἔχει λέγειν τὸ φρονοῦν, ὅταν  φρονῇ,   ἀλλοιοῦσθαι, ὥσπερ οὐδὲ τὸν οἰκοδόμον
[2, 9]   ἄλλων διαφερόντως ἀκριβοῖ· διὸ καὶ  φρονιμώτατόν   ἐστι τῶν ζῴων. Σημεῖον δὲ
[2, 5]   οὐ καλῶς ἔχει λέγειν τὸ  φρονοῦν,   ὅταν φρονῇ, ἀλλοιοῦσθαι, ὥσπερ οὐδὲ
[2, 5]   ὄντος {κατὰ} τὸ νοοῦν καὶ  φρονοῦν   οὐ διδασκαλίαν ἀλλ' ἑτέραν ἐπωνυμίαν
[2, 1]   ἀλλὰ παντελῶς ἁπλᾶ, οἷον τὸ  φύλλον   περικαρπίου σκέπασμα, τὸ δὲ περικάρπιον
[2, 2]   τῆς ψυχῆς οὗ καὶ τὰ  φυόμενα   μετέχει) τὰ δὲ ζῷα πάντα
[2, 2]   καὶ αὔξησις. Διὸ καὶ τὰ  φυόμενα   πάντα δοκεῖ ζῆν· φαίνεται γὰρ
[2, 2]   θνητοῖς. Φανερὸν δ' ἐπὶ τῶν  φυομένων·   οὐδεμία γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει δύναμις
[2, 4]   τὸ καυστόν, τῶν δὲ  φύσει   συνισταμένων πάντων ἔστι πέρας καὶ
[2, 4]   κατὰ φύσιν· πάντα γὰρ τὰ  φυσικὰ   σώματα τῆς ψυχῆς ὄργανα, καθάπερ
[2, 1]   τὰ σώματα, καὶ τούτων τὰ  φυσικά·   ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων ἀρχαί.
[2, 1]   καθάπερ εἴ τι τῶν ὀργάνων  φυσικὸν   ἦν σῶμα, οἷον πέλεκυς· ἦν
[2, 1]   καὶ φθίσιν. Ὥστε πᾶν σῶμα  φυσικὸν   μετέχον ζωῆς οὐσία ἂν εἴη,
[2, 1]   οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος σώματος  φυσικοῦ   δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. δ'
[2, 1]   ἐστιν ἐντελέχεια πρώτη σώματος  φυσικοῦ   δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. (Τοιοῦτον δὲ
[2, 1]   ἂν ἐντελέχεια πρώτη σώματος  φυσικοῦ   ὀργανικοῦ. Διὸ καὶ οὐ δεῖ
[2, 1]   λόγος ψυχή, ἀλλὰ  φυσικοῦ   τοιουδί, ἔχοντος ἀρχὴν κινήσεως καὶ
[2, 1]   τῶν ἄλλων ἀρχαί. Τῶν δὲ  φυσικῶν   τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ
[2, 4]   οὐδὲν γὰρ φθίνει οὐδ' αὔξεται  φυσικῶς   μὴ τρεφόμενον, τρέφεται δ' οὐθὲν
[2, 4]   ἔργα γεννῆσαι καὶ τροφῇ χρῆσθαι·  φυσικώτατον   γὰρ τῶν ἔργων τοῖς ζῶσιν,
[2, 4]   τὴν γῆν οὕτω φέρεσθαι κατὰ  φύσιν,   ἄνω δὲ διὰ τὸ τὸ>
[2, 10]   {τῆς γεύσεως} τοῦ δὲ κατὰ  φύσιν)   ἔστι δὲ κοινὸν ἁφῆς καὶ
[2, 5]   ἐπὶ τὰς ἕξεις καὶ τὴν  φύσιν.   Οῦ δ' αἰσθητικοῦ μὲν
[2, 4]   τοῖς ζῴοις ψυχὴ κατὰ  φύσιν·   πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα
[2, 4]   ἕνεκα πράττει ὅσα πράττει κατὰ  φύσιν   (τὸ δ' οὗ ἕνεκα διττόν,
[2, 4]   δέ τισιν τοῦ πυρὸς  φύσις   ἁπλῶς αἰτία τῆς τροφῆς καὶ
[2, 7]   καὶ τοῦτ' ἐστὶν αὐτοῦ  φύσις·   διόπερ οὐχ ὁρατὸν ἄνευ φωτός,
[2, 7]   διαφανές, ἀλλ' ὅτι ἔστι τις  φύσις   ἐνυπάρχουσα αὐτὴ ἐν τούτοις
[2, 8]   γὰρ ἤδη ἀναπνεομένῳ καταχρῆται  φύσις   ἐπὶ δύο ἔργα- καθάπερ τῇ
[2, 4]   τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ  φύσις,   καὶ τοῦτ' ἔστιν αὐτῆς τέλος.
[2, 7]   ὅταν δυνάμει· γὰρ αὐτὴ  φύσις   ὁτὲ μὲν σκότος ὁτὲ δὲ
[2, 12]   καὶ διὰ τί ποτε τὰ  φυτὰ   οὐκ αἰσθάνεται, ἔχοντά τι μόριον
[2, 4]   αὐξόμενον, διὸ καὶ ἐν τοῖς  φυτοῖς   καὶ ἐν τοῖς ζῴοις ὑπολάβοι
[2, 4]   προστιθείς, τὴν αὔξησιν συμβαίνειν τοῖς  φυτοῖς   κάτω μὲν συρριζουμένοις διὰ τὸ
[2, 3]   χωρίζεται τὸ θρεπτικὸν ἐν τοῖς  φυτοῖς.   Πάλιν δ' ἄνευ μὲν τοῦ
[2, 3]   διανοητικόν. Ὑπάρχει δὲ τοῖς μὲν  φυτοῖς   τὸ θρεπτικὸν μόνον, ἑτέροις δὲ
[2, 4]   οἷον αὐτό, ζῷον μὲν ζῷον,  φυτὸν   δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ ἀεὶ
[2, 4]   ζῷον μὲν ζῷον, φυτὸν δὲ  φυτόν,   ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ
[2, 3]   τίς ἑκάστου ψυχή, οἷον τίς  φυτοῦ   καὶ τίς ἀνθρώπου θηρίου.
[2, 2]   ἐντελεχείᾳ μὲν μιᾶς ἐν ἑκάστῳ  φυτῷ,   δυνάμει δὲ πλειόνων, οὕτως ὁρῶμεν
[2, 4]   ζῴων, οὕτως αἱ ῥίζαι τῶν  φυτῶν,   εἰ χρὴ τὰ ὄργανα λέγειν
[2, 2]   ἔχει. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν  φυτῶν   ἔνια διαιρούμενα φαίνεται ζῶντα καὶ
[2, 1]   (Ὄργανα δὲ καὶ τὰ τῶν  φυτῶν   μέρη, ἀλλὰ παντελῶς ἁπλᾶ, οἷον
[2, 4]   ζῴων, οὕτω καὶ τὰ τῶν  φυτῶν,   ὡς ἕνεκα τῆς ψυχῆς ὄντα·
[2, 8]   ἐμψύχου· τῶν γὰρ ἀψύχων οὐθὲν  φωνεῖ,   ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν,
[2, 8]   Σημεῖον δὲ τὸ μὴ δύνασθαι  φωνεῖν   ἀναπνέοντα μηδ' ἐκπνέοντα, ἀλλὰ κατέχοντα·
[2, 8]   φωνεῖ, ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητα λέγεται  φωνεῖν,   οἷον αὐλὸς καὶ λύρα καὶ
[2, 8]   ψόφος) ἀλλ' οἱ λεγόμενοι  φωνεῖν,   οἷον οἱ> ἐν τῷ Ἀχελῴῳ,
[2, 8]   βραγχίοις τινι ἑτέρῳ τοιούτῳ,  φωνὴ   δ' ἐστὶ ζῴου ψόφος οὐ
[2, 8]   ψυχῆς πρὸς τὴν καλουμένην ἀρτηρίαν  φωνή   ἐστιν (οὐ γὰρ πᾶς ζῴου
[2, 8]   (οὐ γὰρ πᾶς ζῴου ψόφος  φωνή,   καθάπερ εἴπομεν- ἔστι γὰρ καὶ
[2, 8]   δή τις ψόφος ἐστὶν  φωνή)   καὶ οὐ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος
[2, 11]   εἰσὶν ἐναντιώσεις πλείους, οἷον ἐν  φωνῇ   οὐ μόνον ὀξύτης καὶ βαρύτης,
[2, 8]   Ἔοικε γάρ, ὅτι καὶ  φωνὴ   ταῦτ' ἔχει. Πολλὰ δὲ τῶν
[2, 8]   ψόφου ταύτῃ διωρίσθω. δὲ  φωνὴ   ψόφος τίς ἐστιν ἐμψύχου· τῶν
[2, 8]   δὲ τῶν ζῴων οὐκ ἔχουσι  φωνήν,   οἷον τά τε ἄναιμα καὶ
[2, 8]   ἑτέροις εἰρήσεται) καὶ πρὸς τὴν  φωνὴν   ὅπως ὑπάρχῃ τὸ εὖ. Ὄργανον
[2, 11]   μικρότης, καὶ λειότης καὶ τραχύτης  φωνῆς,   καὶ τοιαῦθ' ἕτερα. Εἰσὶ δὲ
[2, 8]   δ' ἐστὶν ἀήρ, εὐλόγως ἂν  φωνοίη   ταῦτα μόνα ὅσα δέχεται τὸν
[2, 8]   τοῦ φωτός· καὶ γὰρ τὸ  φῶς   ἀεὶ ἀνακλᾶται (οὐδὲ γὰρ ἂν
[2, 8]   (οὐδὲ γὰρ ἂν ἐγίνετο πάντῃ  φῶς,   ἀλλὰ σκότος ἔξω τοῦ ἡλιουμένου)
[2, 7]   τῷ ἀϊδίῳ τῷ ἄνω σώματι.  Φῶς   δέ ἐστιν τούτου ἐνέργεια,
[2, 7]   τὸ διαφανὲς καὶ τί τὸ  φῶς,   εἴρηται, ὅτι οὔτε πῦρ οὔθ'
[2, 7]   αὐτῷ εἶναι, δοκεῖ τε τὸ  φῶς   ἐναντίον εἶναι τῷ σκότει· ἔστι
[2, 7]   καὶ τούτου παρουσία τὸ  φῶς   ἐστιν. Καὶ οὐκ ὀρθῶς Ἐμπεδοκλῆς,
[2, 7]   ὁτὲ μὲν σκότος ὁτὲ δὲ  φῶς   ἐστιν. Οὐ πάντα δὲ ὁρατὰ
[2, 7]   δ' ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς  φῶς   ἐστιν. Σημεῖον δὲ τούτου φανερόν·
[2, 12]   δῆλον καὶ οὕτως· οὔτε γὰρ  φῶς   καὶ σκότος οὔτε ψόφος οὔτε
[2, 7]   καὶ τὸ σκότος. Τὸ δὲ  φῶς   οἷον χρῶμά ἐστι τοῦ διαφανοῦς,
[2, 8]   ὥστε σκιὰν ποιεῖν, τὸ  φῶς   ὁρίζομεν. Τὸ δὲ κενὸν ὀρθῶς
[2, 7]   Οὐ πάντα δὲ ὁρατὰ ἐν  φωτί   ἐστιν, ἀλλὰ μόνον ἑκάστου τὸ
[2, 7]   καὶ ἐν σκότει καὶ ἐν  φωτί,   καὶ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης· τὸ
[2, 7]   αἰτίαν τὸ χρῶμα ἀναγκαῖον ἐν  φωτὶ   ὁρᾶσθαι, εἴρηται. Πῦρ δὲ ἐν
[2, 7]   πᾶν τὸ ἑκάστου χρῶμα ἐν  φωτὶ   ὁρᾶται. Διὸ περὶ φωτὸς πρῶτον
[2, 7]   ἐστιν, ὅτι τὸ μὲν ἐν  φωτὶ   ὁρώμενον χρῶμα (διὸ καὶ οὐχ
[2, 7]   ἔνια γὰρ ἐν μὲν τῷ  φωτὶ   οὐχ ὁρᾶται, ἐν δὲ τῷ
[2, 7]   φύσις· διόπερ οὐχ ὁρατὸν ἄνευ  φωτός,   ἀλλὰ πᾶν τὸ ἑκάστου χρῶμα
[2, 8]   ψόφου καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ  φωτός·   καὶ γὰρ τὸ φῶς ἀεὶ
[2, 7]   οὕτως εἴρηκεν, ὡς φερομένου τοῦ  φωτὸς   καὶ γιγνομένου ποτὲ μεταξὺ τῆς
[2, 8]   ψόφῳ δηλοῦνται· ὥσπερ γὰρ ἄνευ  φωτὸς   οὐχ ὁρᾶται τὰ χρώματα, οὕτως
[2, 7]   ἐν φωτὶ ὁρᾶται. Διὸ περὶ  φωτὸς   πρῶτον λεκτέον τί ἐστιν. Ἔστι
[2, 7]   (διὸ καὶ οὐχ ὁρᾶται ἄνευ  φωτός·   τοῦτο γὰρ ἦν αὐτῷ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009