HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De l'âme, livre II

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  172 formes différentes pour 383 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Pages
[2, 12]   ποιήσει; οὐ πᾶν σῶμα  παθητικὸν   ὑπ' ὀσμῆς καὶ ψόφου, καὶ
[2, 12]   Ἀπορήσειε δ' ἄν τις εἰ  πάθοι   ἄν τι ὑπ' ὀσμῆς τὸ
[2, 7]   δ' ἀνώνυμον· κοινὸν γάρ τι  πάθος   ἐπ' ἀέρος καὶ ὕδατος ἔστιν,
[2, 12]   ὀσμᾶσθαι αἰσθάνεσθαι, δ' ἀὴρ  παθὼν   ταχέως αἰσθητὸς γίνεται;
[2, 12]   οἷον ἀήρ (ὄζει γὰρ ὥσπερ  παθών   τι) τί οὖν ἐστι τὸ
[2, 5]   μὲν ὥσπερ ἂν εἴποιμεν τὸν  παῖδα   δύνασθαι στρατηγεῖν, τοῦ δὲ ὡς
[2, 3]   τὸ θρεπτικὸν ἐν τοῖς φυτοῖς.  Πάλιν   δ' ἄνευ μὲν τοῦ ἁπτικοῦ
[2, 1]   πρότερον παραδεδομένα περὶ ψυχῆς εἰρήσθω·  πάλιν   δ' ὥσπερ ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν,
[2, 8]   τὸ διορίσαν καὶ κωλῦσαν θρυφθῆναι,  πάλιν   ἀὴρ ἀπωσθῇ, ὥσπερ σφαῖρα.
[2, 2]   κατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον, πειρατέον  πάλιν   οὕτω γ' ἐπελθεῖν περὶ αὐτῆς·
[2, 11]   ἐστὶ τό τε μικρὰν ἔχον  πάμπαν   διαφορὰν τῶν ἁπτῶν, οἷον πέπονθεν
[2, 4]   τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, οὐ  πᾶν   δὲ παντί, ἀλλ' ὅσα τῶν
[2, 7]   τὸ αἴτιον τοῦ εἶναι ὁρατόν.  Πᾶν   δὲ χρῶμα κινητικόν ἐστι τοῦ
[2, 4]   τὴν πέψιν τὸ θερμόν· διὸ  πᾶν   ἔμψυχον ἔχει θερμότητα. Τύπῳ μὲν
[2, 11]   Ἀπορήσειε δ' ἄν τις, εἰ  πᾶν   σῶμα βάθος ἔχει, τοῦτο δ'
[2, 12]   οὖν κἀκεῖνα ποιήσει; οὐ  πᾶν   σῶμα παθητικὸν ὑπ' ὀσμῆς καὶ
[2, 1]   καὶ αὔξησιν καὶ φθίσιν. Ὥστε  πᾶν   σῶμα φυσικὸν μετέχον ζωῆς οὐσία
[2, 7]   οὐχ ὁρατὸν ἄνευ φωτός, ἀλλὰ  πᾶν   τὸ ἑκάστου χρῶμα ἐν φωτὶ
[2, 8]   τῷ τυχόντι μορίῳ. Ἀλλ' ἐπεὶ  πᾶν   ψοφεῖ τύπτοντός τινος καί τι
[2, 8]   ὅταν τις κρούσῃ. Οὐ δὴ  πᾶν,   ὥσπερ εἴρηται, ψοφεῖ τυπτόμενον καὶ
[2, 3]   καὶ βούλησις, τὰ δὲ ζῷα  πάντ'   ἔχουσι μίαν γε τῶν αἰσθήσεων,
[2, 4]   τοῦ θείου μετέχωσιν δύνανται·  πάντα   γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται, καὶ ἐκείνου
[2, 4]   ζῴοις ψυχὴ κατὰ φύσιν·  πάντα   γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα τῆς
[2, 7]   ὁτὲ δὲ φῶς ἐστιν. Οὐ  πάντα   δὲ ὁρατὰ ἐν φωτί ἐστιν,
[2, 5]   μέντοι, καθάπερ ἐν ἑτέροις εἴρηται.  Πάντα   δὲ πάσχει καὶ κινεῖται ὑπὸ
[2, 2]   αὔξησις. Διὸ καὶ τὰ φυόμενα  πάντα   δοκεῖ ζῆν· φαίνεται γὰρ ἐν
[2, 9]   Διὸ καὶ ἄπορον φαίνεται εἰ  πάντα   μὲν ὁμοίως ὀσμᾶται, δ'
[2, 3]   φθαρτῶν, τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ  πάντα,   οἷς δ' ἐκείνων ἕκαστον, οὐ
[2, 4]   πολλὰ ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ' οὐ  πάντα   ποσά, οἷον ὑγιὲς ἐκ κάμνοντος.
[2, 3]   καὶ ψυχροῖς τρέφεται τὰ ζῶντα  πάντα,   τούτων δ' αἴσθησις ἁφή, τῶν
[2, 10]   καὶ οἷον τοῖς κάμνουσι πικρὰ  πάντα   φαίνεται διὰ τὸ τῇ γλώττῃ
[2, 2]   φυόμενα μετέχει) τὰ δὲ ζῷα  πάντα   φαίνεται τὴν ἁπτικὴν αἴσθησιν ἔχοντα·
[2, 1]   τὰ τῶν φυτῶν μέρη, ἀλλὰ  παντελῶς   ἁπλᾶ, οἷον τὸ φύλλον περικαρπίου
[2, 8]   πάντῃ τὸ ζῷον ἀκούει, οὐδὲ  πάντῃ   διέρχεται ἀήρ· οὐ γὰρ
[2, 8]   διέρχεται ἀήρ· οὐ γὰρ  πάντῃ   ἔχει ἀέρα τὸ κινησόμενον μέρος
[2, 2]   ἀλλ' ὁμοίως ἐπ' ἄμφω καὶ  πάντῃ,   ὅσα ἀεὶ τρέφεταί τε καὶ
[2, 8]   εἴσω κινεῖται. Διόπερ οὐ  πάντῃ   τὸ ζῷον ἀκούει, οὐδὲ πάντῃ
[2, 8]   ἀνακλᾶται (οὐδὲ γὰρ ἂν ἐγίνετο  πάντῃ   φῶς, ἀλλὰ σκότος ἔξω τοῦ
[2, 4]   τῷ ἐναντίῳ, οὐ πᾶν δὲ  παντί,   ἀλλ' ὅσα τῶν ἐναντίων μὴ
[2, 4]   ἄνω καὶ κάτω καὶ τῷ  παντί,   ἀλλ' ὡς κεφαλὴ τῶν
[2, 9]   τῷ αἰσθητηρίῳ ἀναίσθητον εἶναι κοινὸν  πάντων,   ἀλλὰ τὸ ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν
[2, 11]   διὸ λανθάνει· ἐπεὶ αἰσθανόμεθά γε  πάντων   διὰ τοῦ μέσου, ἀλλ' ἐπὶ
[2, 4]   καυστόν, τῶν δὲ φύσει συνισταμένων  πάντων   ἔστι πέρας καὶ λόγος μεγέθους
[2, 11]   διερὸν διεροῦ ἅπτεται) πότερον οὖν  πάντων   ὁμοίως ἐστὶν αἴσθησις,
[2, 9]   τοῦτο εἶναι εὐφυεῖς καὶ ἀφυεῖς,  παρ'   ἄλλο δὲ μηδέν· οἱ μὲν
[2, 7]   τὴν τοῦ λόγου ἐνάργειαν καὶ  παρὰ   τὰ φαινόμενα· ἐν μικρῷ μὲν
[2, 3]   τὰ ἐφεξῆς, οὔτ' ἐνταῦθα ψυχὴ  παρὰ   τὰς εἰρημένας. Γένοιτο δ' ἂν
[2, 9]   ἑτέραν ἄν τιν' αἴσθησιν ἔχοι  παρὰ   τὰς λεγομένας. Ἀλλ' ἀδύνατον, εἴπερ
[2, 7]   λανθάνοντος· τοῦτο γάρ ἐστι καὶ  παρὰ   τὴν τοῦ λόγου ἐνάργειαν καὶ
[2, 9]   ἐν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων  παρὰ   τὸ αἰσθητήριον τοῦτο εἶναι εὐφυεῖς
[2, 9]   ἀνοσφράντου. Ἀνόσφραντον δὲ τὸ μὲν  παρὰ   τὸ ὅλως ἀδύνατον εἶναι> ἔχειν
[2, 12]   τί οὖν ἐστι τὸ ὀσμᾶσθαι  παρὰ   τὸ πάσχειν τι; τὸ
[2, 3]   σχήματος· οὔτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα  παρὰ   τὸ τρίγωνον ἔστι καὶ τὰ
[2, 1]   μὲν δὴ ὑπὸ τῶν πρότερον  παραδεδομένα   περὶ ψυχῆς εἰρήσθω· πάλιν δ'
[2, 2]   τίνα δ' αἰτίαν, ὕστερον ἐπισκεπτέον.  Παραπλήσιον   δὲ καὶ περὶ τὰς αἰσθήσεις
[2, 3]   ἄτομον εἶδος, ἀφέντας τὸν τοιοῦτον.  (Παραπλησίως   δ' ἔχει τῷ περὶ τῶν
[2, 4]   τοιοῦτον, δὲ τροφὴ  παρασκευάζει   ἐνεργεῖν· διὸ στερηθὲν τροφῆς οὐ
[2, 7]   ἀλλὰ πυρὸς τοιούτου τινὸς  παρουσία   ἐν τῷ διαφανεῖ· οὔτε γὰρ
[2, 7]   δῆλον ὅτι καὶ τούτου  παρουσία   τὸ φῶς ἐστιν. Καὶ οὐκ
[2, 8]   ἀρτηρίαν φωνή ἐστιν (οὐ γὰρ  πᾶς   ζῴου ψόφος φωνή, καθάπερ εἴπομεν-
[2, 11]   αἰσθητήριον ἄλλο τί ἐστιν ἐντός.  Πᾶσα   γὰρ αἴσθησις μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι
[2, 3]   αἱ λεχθεῖσαι τοῖς μὲν ὑπάρχουσι  πᾶσαι,   καθάπερ εἴπομεν, τοῖς δὲ τινὲς
[2, 6]   οὐδεμιᾶς ἐστὶν ἴδια, ἀλλὰ κοινὰ  πάσαις·   καὶ γὰρ ἁφῇ κίνησίς τίς
[2, 4]   κινούμενον, τὸ δὲ κινούμενον μόνον.  Πᾶσαν   δ' ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασθαι πέττεσθαι,
[2, 2]   συμβέβηκεν· τὰ μὲν γὰρ ἔχει  πάσας,   τὰ δὲ τινάς, τὰ δὲ
[2, 8]   ἀκίνητος εἶναι, ὅπως ἀκριβῶς αἰσθάνηται  πάσας   τὰς διαφορὰς τῆς κινήσεως. Διὰ
[2, 12]   εἴρηται τύπῳ. ~(Καθόλου δὲ περὶ  πάσης   αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὅτι
[2, 5]   δὲ τούτων λέγωμεν κοινῇ περὶ  πάσης   αἰσθήσεως. δ' αἴσθησις ἐν
[2, 2]   δύναται χωρίζεσθαι τῆς ἁφῆς καὶ  πάσης   αἰσθήσεως, οὕτως ἁφὴ τῶν
[2, 1]   Εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ  πάσης   ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη ἂν
[2, 4]   κατὰ τόπον κίνησις, ψυχή· οὐ  πᾶσι   δ' ὑπάρχει τοῖς ζῶσιν
[2, 3]   οἷς δ' ἐκείνων ἕκαστον, οὐ  πᾶσι   λογισμός, ἀλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ
[2, 4]   καλῶς λαμβάνει (οὐ γὰρ ταὐτὸ  πᾶσι   τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ
[2, 2]   μόνον. Αἰσθήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρχει  πᾶσιν   ἁφή· ὥσπερ δὲ τὸ θρεπτικὸν
[2, 4]   καὶ πέττεσθαι· δὲ μεταβολὴ  πᾶσιν   εἰς τὸ ἀντικείμενον τὸ
[2, 4]   τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι  πᾶσιν   οὐσία, τὸ δὲ ζῆν
[2, 3]   λόγος κοινός, ὃς ἐφαρμόσει μὲν  πᾶσιν,   ἴδιος δ' οὐδενὸς ἔσται σχήματος.
[2, 12]   χρῶμα χυμὸν ψόφον  πάσχει,   ἀλλ' οὐχ ἕκαστον ἐκείνων
[2, 10]   εἶναι ἐντελεχείᾳ μήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσθαι·  πάσχει   γάρ τι γεῦσις ὑπὸ
[2, 5]   μὲν ὡς ὑπὸ τοῦ ὁμοίου  πάσχει,   ἔστι δὲ ὡς ὑπὸ τοῦ
[2, 6]   οὗ αἰσθάνεται· διὸ καὶ οὐδὲν  πάσχει   τοιοῦτον ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ.
[2, 5]   ἐν ἑτέροις εἴρηται. Πάντα δὲ  πάσχει   καὶ κινεῖται ὑπὸ τοῦ ποιητικοῦ
[2, 5]   ὑπὸ τοῦ ἀνομοίου, καθάπερ εἴπομεν·  πάσχει   μὲν γὰρ τὸ ἀνόμοιον, πεπονθὸς
[2, 5]   αἰσθητὸν ἤδη ἐντελεχείᾳ, καθάπερ εἴρηται.  Πάσχει   μὲν οὖν οὐχ ὅμοιον ὄν,
[2, 4]   ἀντικείμενον τὸ μεταξύ. Ἔτι  πάσχει   τι τροφὴ ὑπὸ τοῦ
[2, 5]   ἔστι δ' ἁπλοῦν οὐδὲ τὸ  πάσχειν,   ἀλλὰ τὸ μὲν φθορά τις
[2, 5]   λόγοις περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ  πάσχειν.   Ἔχει δ' ἀπορίαν διὰ τί
[2, 5]   πῶς ἕτερα, χρῆσθαι ἀναγκαῖον τῷ  πάσχειν   καὶ ἀλλοιοῦσθαι ὡς κυρίοις ὀνόμασιν.
[2, 5]   ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ  πάσχειν   καὶ τοῦ κινεῖσθαι καὶ τοῦ
[2, 12]   εἴδη δέχεσθαι τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ  πάσχειν   μετὰ τῆς ὕλης. Ἀπορήσειε δ'
[2, 5]   ἐν τῷ κινεῖσθαί τε καὶ  πάσχειν   συμβαίνει, καθάπερ εἴρηται· δοκεῖ γὰρ
[2, 11]   ἐστι μόριον· τὸ γὰρ αἰσθάνεσθαι  πάσχειν   τι ἐστίν· ὥστε τὸ ποιοῦν,
[2, 12]   ἐστι τὸ ὀσμᾶσθαι παρὰ τὸ  πάσχειν   τι; τὸ μὲν ὀσμᾶσθαι
[2, 5]   τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου  πάσχειν.   Τοῦτο δὲ πῶς δυνατὸν
[2, 12]   ἀδυνάτων ὀσφρανθῆναι οὐθὲν οἷόν τε  πάσχειν   ὑπ' ὀσμῆς (ὁ δ' αὐτὸς
[2, 5]   ὄντος καὶ διδασκαλικοῦ ἤτοι οὐδὲ  πάσχειν   φατέον, {ὥσπερ εἴρηται, δύο
[2, 12]   γὰρ μή, ὑπὸ τίνος ἂν  πάσχοι   τὰ ἄψυχα καὶ ἀλλοιοῖτο; ἆρ'
[2, 12]   ὀσμῆς καὶ ψόφου, καὶ τὰ  πάσχοντα   ἀόριστα, καὶ οὐ μένει, οἷον
[2, 12]   ἔχοντά τι μόριον ψυχικὸν καὶ  πάσχοντά   τι ὑπὸ τῶν ἁπτῶν (καὶ
[2, 2]   ὑγιαστοῦ (δοκεῖ γὰρ ἐν τῷ  πάσχοντι   καὶ διατιθεμένῳ τῶν ποιητικῶν
[2, 7]   εἴη· τοῦτο γὰρ ἀδύνατόν ἐστιν.  Πάσχοντος   γάρ τι τοῦ αἰσθητικοῦ γίνεται
[2, 6]   ἑκάστης αἰσθήσεως, τὸ δὲ κοινὸν  πασῶν.   Λέγω δ' ἴδιον μὲν
[2, 8]   τυπτόμενον καὶ τύπτον, οἷον ἐὰν  πατάξῃ   βελόνη βελόνην, ἀλλὰ δεῖ τὸ
[2, 8]   πλέον ἔχει τὸ θερμὸν τὰ  πεζὰ   τῶν ἄλλων. Δεῖται δὲ τῆς
[2, 7]   μὲν ἄνθρωπος, καὶ τῶν  πεζῶν   ὅσα ἀναπνεῖ, ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσθαι μὴ
[2, 3]   ἕν τι τῶν ἁπτῶν ἐστιν.  Πεῖνα   δὲ καὶ δίψα ἐπιθυμία, καὶ
[2, 3]   δίψα ἐπιθυμία, καὶ μὲν  πεῖνα   ξηροῦ καὶ θερμοῦ, δὲ
[2, 2]   καὶ κατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον,  πειρατέον   πάλιν οὕτω γ' ἐπελθεῖν περὶ
[2, 1]   δ' ὥσπερ ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν,  πειρώμενοι   διορίσαι τί ἐστι ψυχὴ καὶ
[2, 9]   ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· δῆλον δὲ  πειρωμένοις·   ὥστε τὰ ἄναιμα, ἐπειδὴ οὐκ
[2, 1]   ἦν μὲν γὰρ ἂν τὸ  πελέκει   εἶναι οὐσία αὐτοῦ, καὶ
[2, 1]   δὲ ταύτης οὐκ ἂν ἔτι  πέλεκυς   ἦν, ἀλλ' ὁμωνύμως, νῦν
[2, 1]   ὀργάνων φυσικὸν ἦν σῶμα, οἷον  πέλεκυς·   ἦν μὲν γὰρ ἂν τὸ
[2, 1]   ὁμωνύμως, νῦν δ' ἔστι  πέλεκυς.   Οὐ γὰρ τοιούτου σώματος τὸ
[2, 4]   μὲν ἄπεπτος δὲ  πεπεμμένη,   ἀμφοτέρως ἂν ἐνδέχοιτο τὴν τροφὴν
[2, 4]   τῷ ἐναντίῳ τρέφεται, δὲ  πεπεμμένη,   τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. Ὥστε
[2, 11]   πάμπαν διαφορὰν τῶν ἁπτῶν, οἷον  πέπονθεν   ἀήρ, καὶ τῶν ἁπτῶν
[2, 5]   πάσχει μὲν γὰρ τὸ ἀνόμοιον,  πεπονθὸς   δ' ὅμοιόν ἐστιν. Διαιρετέον δὲ
[2, 5]   μὲν οὖν οὐχ ὅμοιον ὄν,  πεπονθὸς   δ' ὡμοίωται καὶ ἔστιν οἷον
[2, 4]   δὲ φύσει συνισταμένων πάντων ἔστι  πέρας   καὶ λόγος μεγέθους τε καὶ
[2, 4]   μετέχει ψυχῆς, ὁμοίως δὲ καὶ  περὶ   αὐξήσεώς τε καὶ φθίσεως ἔχει·
[2, 4]   εἴρηται· διασαφητέον δ' ἐστὶν ὕστερον  περὶ   αὐτῆς ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις.
[2, 2]   πειρατέον πάλιν οὕτω γ' ἐπελθεῖν  περὶ   αὐτῆς· οὐ γὰρ μόνον τὸ
[2, 5]   ἐντελεχείας· νῦν γὰρ ἁπλῶς ἐλέγομεν  περὶ   αὐτῶν. Ἔστι μὲν γὰρ οὕτως
[2, 5]   αὐτῶν διαφορά, διώρισται δὲ  περὶ   αὐτῶν ὅτι ἕτερα καὶ πῶς
[2, 3]   τι τούτων ἐστίν. Διασαφητέον δὲ  περὶ   αὐτῶν ὕστερον, νῦν δ' ἐπὶ
[2, 11]   ~(Περὶ δὲ τοῦ ἁπτοῦ καὶ  περὶ   ἁφῆς αὐτὸς λόγος· εἰ
[2, 7]   τὸ ὄζον, οὐδεμίαν αἴσθησιν ποιήσει.  Περὶ   δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἔχει
[2, 9]   οὖν αἰτίαν, ἕτερός ἐστι λόγος.  ~(Περὶ   δὲ ὀσμῆς καὶ ὀσφραντοῦ ἧττον
[2, 11]   δὲ τὸ ποιητικὸν ἐντελεχείᾳ αὐτοῦ.  ~(Περὶ   δὲ τοῦ ἁπτοῦ καὶ περὶ
[2, 3]   τὰ δὲ ταύτῃ μόνῃ ζῶσιν.  Περὶ   δὲ τοῦ θεωρητικοῦ νοῦ ἕτερος
[2, 2]   ταῦτα, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐπιθυμία.  Περὶ   δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς
[2, 3]   ἔχουσιν ἁφὴν καὶ ὄρεξις ὑπάρχει.  Περὶ   δὲ φαντασίας ἄδηλον, ὕστερον δ'
[2, 5]   ὅμοιόν ἐστιν. Διαιρετέον δὲ καὶ  περὶ   δυνάμεως καὶ ἐντελεχείας· νῦν γὰρ
[2, 4]   πρότερα τὰ ἀντικείμενα δεῖ τεθεωρηκέναι,  περὶ   ἐκείνων πρῶτον ἂν δέοι διορίσαι
[2, 2]   δὲ πλειόνων, οὕτως ὁρῶμεν καὶ  περὶ   ἑτέρας διαφορὰς τῆς ψυχῆς συμβαῖνον
[2, 8]   ταχὺ τὸ δὲ βραδὺ εἶναι.  Περὶ   μὲν οὖν ψόφου ταύτῃ διωρίσθω.
[2, 2]   λόγῳ μόνον καὶ τόπῳ,  περὶ   μὲν τινῶν τούτων οὐ χαλεπὸν
[2, 5]   ἕκαστα καὶ τῶν ἔξωθεν ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων διασαφῆσαι καιρὸς γένοιτ'
[2, 6]   ἐνδέχεται ἑτέρᾳ αἰσθήσει αἰσθάνεσθαι, καὶ  περὶ   μὴ ἐνδέχεται ἀπατηθῆναι, οἷον
[2, 12]   αἰσθήσεων εἴρηται τύπῳ. ~(Καθόλου δὲ  περὶ   πάσης αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὅτι
[2, 5]   ~(Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν κοινῇ  περὶ   πάσης αἰσθήσεως. δ' αἴσθησις
[2, 2]   ὕστερον ἐπισκεπτέον. Παραπλήσιον δὲ καὶ  περὶ   τὰς αἰσθήσεις συμβέβηκεν· τὰ μὲν
[2, 9]   καὶ ἀφόβῳ· οὕτω δὲ καὶ  περὶ   τὰς ὀσμὰς τὸ τῶν ἀνθρώπων
[2, 8]   καὶ ἔοικεν ἀνάλογον ἔχειν τῷ  περὶ   τὴν ἁφὴν ὀξεῖ καὶ ἀμβλεῖ·
[2, 8]   δὲ τῆς ἀναπνοῆς καὶ  περὶ   τὴν καρδίαν τόπος πρῶτος. Διὸ
[2, 11]   γὰρ νῦν εἴ τίς τι>  περὶ   τὴν σάρκα περιτείνειεν οἷον ὑμένα
[2, 5]   εἰρήκαμεν ἐν τοῖς καθόλου λόγοις  περὶ   τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν. Ἔχει
[2, 3]   λόγος. Ὅτι μὲν οὖν  περὶ   τούτων ἑκάστου λόγος, οὗτος οἰκειότατος
[2, 6]   διαφοράς, ἀλλ' ἑκάστη γε κρίνει  περὶ   τούτων, καὶ οὐκ ἀπατᾶται ὅτι
[2, 4]   δῆλον. ~(Ἀναγκαῖον δὲ τὸν μέλλοντα  περὶ   τούτων σκέψιν ποιεῖσθαι λαβεῖν ἕκαστον
[2, 7]   ἀναπνέοντα. δ' αἰτία καὶ  περὶ   τούτων ὕστερον λεχθήσεται. ~(Νῦν δὲ
[2, 4]   τῆς ψυχῆς θρεπτικὴ καὶ γεννητική,  περὶ   τροφῆς ἀναγκαῖον διωρίσθαι πρῶτον· ἀφορίζεται
[2, 4]   διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, οἷον  περὶ   τροφῆς καὶ αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ.
[2, 4]   αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ. Ὥστε πρῶτον  περὶ   τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον·
[2, 6]   ~(Λεκτέον δὲ καθ' ἑκάστην αἴσθησιν  περὶ   τῶν αἰσθητῶν πρῶτον. Λέγεται δὲ
[2, 4]   οὕτως περὶ τῶν ἐχομένων καὶ  περὶ   τῶν ἄλλων ἐπιζητεῖν. Εἰ δὲ
[2, 4]   αὐτῶν τί ἐστιν, εἶθ' οὕτως  περὶ   τῶν ἐχομένων καὶ περὶ τῶν
[2, 11]   ὧν εἰρήκαμεν πρότερον ἐν τοῖς  περὶ   τῶν στοιχείων. Τὸ δὲ αἰσθητήριον
[2, 3]   τοιοῦτον. (Παραπλησίως δ' ἔχει τῷ  περὶ   τῶν σχημάτων καὶ τὰ κατὰ
[2, 7]   χρῶμα ἐν φωτὶ ὁρᾶται. Διὸ  περὶ   φωτὸς πρῶτον λεκτέον τί ἐστιν.
[2, 11]   τοιαῦθ' ἕτερα. Εἰσὶ δὲ καὶ  περὶ   χρῶμα διαφοραὶ τοιαῦται ἕτεραι. Ἀλλὰ
[2, 8]   ὕστερον λεχθήσεται. ~(Νῦν δὲ πρῶτον  περὶ   ψόφου καὶ ἀκοῆς διορίσωμεν. Ἔστι
[2, 7]   δ' αὐτὸς λόγος καὶ  περὶ   ψόφου καὶ ὀσμῆς ἐστιν· οὐθὲν
[2, 3]   ἑκάστου λόγος, οὗτος οἰκειότατος καὶ  περὶ   ψυχῆς, δῆλον. ~(Ἀναγκαῖον δὲ τὸν
[2, 1]   δὴ ὑπὸ τῶν πρότερον παραδεδομένα  περὶ   ψυχῆς εἰρήσθω· πάλιν δ' ὥσπερ
[2, 1]   οὖν ταύτῃ διωρίσθω καὶ ὑπογεγράφθω  περὶ   ψυχῆς. ~(Ἐπεὶ δ' ἐκ τῶν
[2, 11]   διορίζουσι, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν,  περὶ   ὧν εἰρήκαμεν πρότερον ἐν τοῖς
[2, 11]   ὥσπερ ἂν εἰ κύκλῳ ἡμῖν  περιεπεφύκει   ἀήρ· ἐδοκοῦμεν γὰρ ἂν
[2, 7]   μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ  περιέχοντος,   ἡμᾶς δὲ λανθάνοντος· τοῦτο γάρ
[2, 1]   φύλλον περικαρπίου σκέπασμα, τὸ δὲ  περικάρπιον   καρποῦ· αἱ δὲ ῥίζαι τῷ
[2, 1]   παντελῶς ἁπλᾶ, οἷον τὸ φύλλον  περικαρπίου   σκέπασμα, τὸ δὲ περικάρπιον καρποῦ·
[2, 11]   τίς τι> περὶ τὴν σάρκα  περιτείνειεν   οἷον ὑμένα ποιήσας, ὁμοίως τὴν
[2, 4]   Πᾶσαν δ' ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασθαι  πέττεσθαι,   ἐργάζεται δὲ τὴν πέψιν τὸ
[2, 4]   δὲ τροφὴν δεῖν μεταβάλλειν καὶ  πέττεσθαι·   δὲ μεταβολὴ πᾶσιν εἰς
[2, 2]   ὑπάρχοντι καὶ τῇ οἰκείᾳ ὕλῃ  πέφυκεν   ἐγγίνεσθαι. Ὅτι μὲν οὖν ἐντελέχειά
[2, 6]   καὶ πρὸς οὐσία  πέφυκεν   ἑκάστης αἰσθήσεως. ~(Οὗ μὲν οὖν
[2, 1]   μέρη τινὰ αὐτῆς, εἰ μεριστὴ  πέφυκεν,   οὐκ ἄδηλον· ἐνίων γὰρ
[2, 10]   τὸ ἀδύνατον, τὸ δ' ἐὰν  πεφυκὸς   μὴ ἔχῃ φαύλως, ὥσπερ
[2, 4]   δύνασθαι πέττεσθαι, ἐργάζεται δὲ τὴν  πέψιν   τὸ θερμόν· διὸ πᾶν ἔμψυχον
[2, 4]   καὶ χεὶρ καὶ τὸ  πηδά-   λιον, τὸ μὲν κινοῦν καὶ
[2, 4]   ζῶσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ  πηρώματα   τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει,
[2, 10]   ἑτέρου, καὶ οἷον τοῖς κάμνουσι  πικρὰ   πάντα φαίνεται διὰ τὸ τῇ
[2, 10]   τἀναντία, τὸ γλυκὺ καὶ τὸ  πικρόν,   ἐχόμενα δὲ τοῦ μὲν τὸ
[2, 9]   μὲν γλυκὺς δὲ  πικρός,   οὕτω καὶ ὀσμαί, ἀλλὰ τὰ
[2, 11]   ὀξέος καὶ βαρέος, καὶ γεῦσις  πικροῦ   καὶ γλυκέος· ἐν δὲ τῷ
[2, 2]   ἐν ἑκάστῳ φυτῷ, δυνάμει δὲ  πλειόνων,   οὕτως ὁρῶμεν καὶ περὶ ἑτέρας
[2, 8]   μὲν γεῦσις ἀναγκαῖον (διὸ καὶ  πλείοσιν   ὑπάρχει) δ' ἑρμηνεία ἕνεκα
[2, 11]   μὴ μία ἐστὶν αἴσθησις ἀλλὰ  πλείους,   ἀναγκαῖον καὶ τὰ ἁπτὰ αἰσθητὰ
[2, 11]   εἶναι. Ἔχει δ' ἀπορίαν πότερον  πλείους   εἰσὶν μία, καὶ τί
[2, 11]   πλείους οὖσαι. Δηλοῖ δ' ὅτι  πλείους   ἐπὶ τῆς γλώττης ἁφή·
[2, 6]   γεῦσις χυμοῦ, δ' ἁφὴ  πλείους   {μὲν} ἔχει διαφοράς, ἀλλ' ἑκάστη
[2, 11]   τῶν ἄλλων αἰσθήσεων εἰσὶν ἐναντιώσεις  πλείους,   οἷον ἐν φωνῇ οὐ μόνον
[2, 11]   δι' οὗ γίνονται αἱ αἰσθήσεις  πλείους   οὖσαι. Δηλοῖ δ' ὅτι πλείους
[2, 2]   ὁριστικὸν λόγον δηλοῦν, ὥσπερ οἱ  πλεῖστοι   τῶν ὅρων λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ
[2, 11]   ἀναγκαῖον καὶ τὰ ἁπτὰ αἰσθητὰ  πλείω   εἶναι. Ἔχει δ' ἀπορίαν πότερον
[2, 8]   πνεύμων· τούτῳ γὰρ τῷ μορίῳ  πλέον   ἔχει τὸ θερμὸν τὰ πεζὰ
[2, 2]   ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου τῷ ζῆν.  Πλεοναχῶς   δὲ τοῦ ζῆν λεγομένου, κἂν
[2, 1]   ἓν καὶ τὸ εἶναι ἐπεὶ  πλεοναχῶς   λέγεται, τὸ κυρίως ἐντελέχειά
[2, 8]   κοῖλα τῇ ἀνακλάσει πολλὰς ποιεῖ  πληγὰς   μετὰ τὴν πρώτην, ἀδυνατοῦντος ἐξελθεῖν
[2, 8]   Τοῦτο δὲ γίνεται ὅταν ὑπομένῃ  πληγεὶς   ἀὴρ καὶ μὴ διαχυθῇ.
[2, 11]   μεταξύ, ὥσπερ δι' ἀσπίδος  πληγείς·   οὐ γὰρ ἀσπὶς πληγεῖσα
[2, 11]   πληγείς· οὐ γὰρ ἀσπὶς  πληγεῖσα   ἐπάταξεν, ἀλλ' ἅμ' ἄμφω συνέβη
[2, 8]   ἂν μὴ λεῖον τὸ  πληγέν.   Τότε δὲ εἷς γίνεται ἅμα
[2, 8]   γὰρ ποιεῖ ψόφον ἔρια ἂν  πληγῇ,   ἀλλὰ χαλκὸς καὶ ὅσα λεῖα
[2, 8]   πρός τι καὶ ἔν τινι·  πληγὴ   γάρ ἐστιν ποιοῦσα. Διὸ
[2, 8]   τὸ ψοφοῦν πρός τι ψοφεῖ·  πληγὴ   δ' οὐ γίνεται ἄνευ φορᾶς.
[2, 8]   δ' εἴπομεν, οὐ τῶν τυχόντων  πληγὴ   ψόφος· οὐθένα γὰρ ποιεῖ
[2, 8]   εἰσιέναι τὸν ἀέρα. Ὥστε  πληγὴ   τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος ὑπὸ τῆς
[2, 8]   Διὸ ἐὰν ταχέως καὶ σφοδρῶς  πληγῇ,   ψοφεῖ· δεῖ γὰρ φθάσαι τὴν
[2, 8]   τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ δεῖ στερεῶν  πληγὴν   γενέσθαι πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς
[2, 11]   ἐπάταξεν, ἀλλ' ἅμ' ἄμφω συνέβη  πληγῆναι.   Ὅλως δ' ἔοικεν σὰρξ
[2, 1]   ὄψεως) ἧς ἀπολειπούσης οὐκέτ' ὀφθαλμός,  πλὴν   ὁμωνύμως, καθάπερ λίθινος καὶ
[2, 9]   εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων  πλὴν   τῷ φοβερῷ καὶ ἀφόβῳ· οὕτω
[2, 10]   φαίνεται διὰ τὸ τῇ γλώττῃ  πλήρει   τοιαύτης ὑγρότητος αἰσθάνεσθαι. Τὰ δ'
[2, 1]   ψυχὴ ἢ> ὥσπερ πλωτὴρ  πλοίου.   Τύπῳ μὲν οὖν ταύτῃ διωρίσθω
[2, 1]   σώματος ψυχὴ ἢ> ὥσπερ  πλωτὴρ   πλοίου. Τύπῳ μὲν οὖν ταύτῃ
[2, 9]   ἀλλ' ἐκπνέων κατέχων τὸ  πνεῦμα   οὐκ ὀσμᾶται, οὔτε πόρρωθεν οὔτ'
[2, 8]   τοῦ εὖ, οὕτω καὶ τῷ  πνεύματι   πρός τε τὴν θερ- μότητα
[2, 8]   ἕνεκα τὸ μόριόν ἐστι τοῦτο,  πνεύμων·   τούτῳ γὰρ τῷ μορίῳ πλέον
[2, 7]   ὁρᾶται, ἐν δὲ τῷ σκότει  ποιεῖ   αἴσθησιν, οἷον τὰ πυρώδη φαινόμενα
[2, 2]   δὲ ἓν μόνον (τοῦτο δὲ  ποιεῖ   διαφορὰν τῶν ζῴων) διὰ τίνα
[2, 11]   οἷον αὐτὸ ἐνεργείᾳ, τοιοῦτον ἐκεῖνο  ποιεῖ,   δυνάμει ὄν. Διὸ τοῦ ὁμοίως
[2, 8]   δὲ κοῖλα τῇ ἀνακλάσει πολλὰς  ποιεῖ   πληγὰς μετὰ τὴν πρώτην, ἀδυνατοῦντος
[2, 12]   οὔτε ψόφος οὔτε ὀσμὴ οὐδὲν  ποιεῖ   τὰ σώματα, ἀλλ' ἐν οἷς
[2, 7]   γὰρ αὐτῶν ἁπτόμενον τοῦ αἰσθητηρίου  ποιεῖ   τὴν αἴσθησιν, ἀλλ' ὑπὸ μὲν
[2, 12]   τὸ ὀσφραντὸν ὀσμή, εἴ τι  ποιεῖ,   τὴν ὄσφρησιν ὀσμὴ ποιεῖ·
[2, 4]   γὰρ νοῦς ἕνεκά του  ποιεῖ,   τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ
[2, 10]   γευστὸν χυμός. Οὐθὲν δὲ  ποιεῖ   χυμοῦ αἴσθησιν ἄνευ ὑγρότητος, ἀλλ'
[2, 8]   πληγὴ ψόφος· οὐθένα γὰρ  ποιεῖ   ψόφον ἔρια ἂν πληγῇ, ἀλλὰ
[2, 12]   ποιεῖ, τὴν ὄσφρησιν ὀσμὴ  ποιεῖ·   ὥστε τῶν ἀδυνάτων ὀσφρανθῆναι οὐθὲν
[2, 9]   γὰρ ὀσφρανθῆναι ἀναπνεύσαντα, τοῦτο δὲ  ποιεῖν   ἐν τῷ ὑγρῷ ἀδύνατον. Ἔστι
[2, 8]   ἄλλου τῶν λείων, ὥστε σκιὰν  ποιεῖν,   τὸ φῶς ὁρίζομεν. Τὸ
[2, 5]   τοῖς καθόλου λόγοις περὶ τοῦ  ποιεῖν   καὶ πάσχειν. Ἔχει δ' ἀπορίαν
[2, 11]   μὲν αἰσθανόμεθα τῷ τὸ μεταξὺ  ποιεῖν   τι ἡμᾶς, τῶν δὲ ἁπτῶν
[2, 4]   τὸν μέλλοντα περὶ τούτων σκέψιν  ποιεῖσθαι   λαβεῖν ἕκαστον αὐτῶν τί ἐστιν,
[2, 4]   τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει, τὸ  ποιῆσαι   ἕτερον οἷον αὐτό, ζῷον μὲν
[2, 11]   τὴν σάρκα περιτείνειεν οἷον ὑμένα  ποιήσας,   ὁμοίως τὴν αἴσθησιν εὐθέως ἁψάμενος
[2, 12]   καὶ ἀλλοιοῖτο; ἆρ' οὖν κἀκεῖνα  ποιήσει;   οὐ πᾶν σῶμα παθητικὸν
[2, 7]   τὸ ὄζον, οὐδεμίαν αἴσθησιν  ποιήσει.   Περὶ δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως
[2, 5]   δέ, ὅτι τοῦ μὲν τὰ  ποιητικὰ   τῆς ἐνεργείας ἔξωθεν, τὸ ὁρατὸν
[2, 10]   δυνάμει τοιοῦτον, γευστὸν δὲ τὸ  ποιητικὸν   ἐντελεχείᾳ αὐτοῦ. ~(Περὶ δὲ τοῦ
[2, 4]   ἕως ἂν τρέφηται) καὶ γενέσεως  ποιητικόν,   οὐ τοῦ τρεφομένου, ἀλλ' οἷον
[2, 5]   πάσχει καὶ κινεῖται ὑπὸ τοῦ  ποιητικοῦ   καὶ ἐνεργείᾳ ὄντος. Διὸ ἔστι
[2, 2]   πάσχοντι καὶ διατιθεμένῳ τῶν  ποιητικῶν   ὑπάρχειν ἐνέργεια) ψυχὴ δὲ
[2, 9]   τῶν εἰρημένων· οὐ γὰρ δῆλον  ποῖόν   τί ἐστιν ὀσμή, οὕτως
[2, 11]   πάσχειν τι ἐστίν· ὥστε τὸ  ποιοῦν,   οἷον αὐτὸ ἐνεργείᾳ, τοιοῦτον ἐκεῖνο
[2, 8]   τινι· πληγὴ γάρ ἐστιν  ποιοῦσα.   Διὸ καὶ ἀδύνατον ἑνὸς ὄντος
[2, 5]   τί ἄνευ τῶν ἔξω οὐ  ποιοῦσιν   αἴσθησιν, ἐνόντος πυρὸς καὶ γῆς
[2, 12]   τὰ ἁπτὰ καὶ οἱ χυμοὶ  ποιοῦσιν·   εἰ γὰρ μή, ὑπὸ τίνος
[2, 2]   οὐθὲν προσδιορίζοντες ἐν τίνι καὶ  ποίῳ,   καίπερ οὐδὲ φαινομένου τοῦ τυχόντος
[2, 8]   ἀήρ, οὗτος δ' ἐστὶν  ποιῶν   ἀκούειν, ὅταν κινηθῇ συνεχὴς καὶ
[2, 3]   δ' ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρχει·  πολλὰ   γὰρ τῶν ζῴων οὔτ' ὄψιν
[2, 8]   καὶ φωνὴ ταῦτ' ἔχει.  Πολλὰ   δὲ τῶν ζῴων οὐκ ἔχουσι
[2, 4]   ἀλλὰ καὶ αὔξησιν· γίνεται γὰρ  πολλὰ   ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ' οὐ πάντα
[2, 7]   ἐστιν ἀὴρ καὶ ὕδωρ καὶ  πολλὰ   τῶν στερεῶν· οὐ γὰρ
[2, 11]   γλυκέος· ἐν δὲ τῷ ἁπτῷ  πολλαὶ   ἔνεισιν ἐναντιώσεις, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν
[2, 5]   μὲν διὰ μαθήσεως ἀλλοιωθεὶς καὶ  πολλάκις   ἐξ ἐναντίας μεταβαλὼν ἕξεως,
[2, 8]   τὰ δὲ κοῖλα τῇ ἀνακλάσει  πολλὰς   ποιεῖ πληγὰς μετὰ τὴν πρώτην,
[2, 4]   αἰτία καὶ ἀρχή. Ταῦτα δὲ  πολλαχῶς   λέγεται, ὁμοίως δ' ψυχὴ
[2, 8]   πολύ, τὸ δὲ βαρὺ ἐν  πολλῷ   ἐπ' ὀλίγον. Οὐ δὴ ταχὺ
[2, 9]   ζῴων, κατὰ δὲ τὴν ἁφὴν  πολλῷ   τῶν ἄλλων διαφερόντως ἀκριβοῖ· διὸ
[2, 8]   ἐν ὀλίγῳ τὸ δὲ ἐν  πολλῷ,   ὥστε συμβαίνει τὸ μὲν ταχὺ
[2, 9]   οὐκ ἔχομεν ἀκριβῆ, ἀλλὰ χείρω  πολλῶν   ζῴων· φαύλως γὰρ ἄνθρωπος ὀσμᾶται,
[2, 9]   μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις λείπεται  πολλῶν   τῶν ζῴων, κατὰ δὲ τὴν
[2, 8]   αἴσθησιν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐπὶ  πολύ,   τὸ δὲ βαρὺ ἐν πολλῷ
[2, 9]   ἀέρι· καὶ γὰρ τούτων ἔνια  πόρρωθεν   ἀπαντᾷ πρὸς τὴν τροφὴν ὕποσμα
[2, 9]   τὸ πνεῦμα οὐκ ὀσμᾶται, οὔτε  πόρρωθεν   οὔτ' ἐγγύθεν, οὐδ' ἂν ἐπὶ
[2, 11]   τὸ ὀσφραντόν· ἀλλὰ τὰ μὲν  πόρρωθεν,   τὰ δ' ἐγγύθεν, διὸ λανθάνει·
[2, 9]   διευρυνομένων τῶν φλεβίων καὶ τῶν  πόρων.   Καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἀναπνέοντα
[2, 4]   ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ' οὐ πάντα  ποσά,   οἷον ὑγιὲς ἐκ κάμνοντος. Φαίνεται
[2, 4]   αὐξητικῷ εἶναι· μὲν γὰρ  ποσόν   τι τὸ ἔμψυχον, αὐξητικόν,
[2, 7]   φερομένου τοῦ φωτὸς καὶ γιγνομένου  ποτὲ   μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ
[2, 12]   τῶν χορδῶν) καὶ διὰ τί  ποτε   τὰ φυτὰ οὐκ αἰσθάνεται, ἔχοντά
[2, 12]   ἐκ τούτων καὶ διὰ τί  ποτε   τῶν αἰσθητῶν αἱ ὑπερβολαὶ φθείρουσι
[2, 11]   τῇ ἁφῇ, οὐκ ἔστιν ἔνδηλον.  Πότερον   δ' ἐστὶ τὸ αἰσθητήριον ἐντός,
[2, 4]   μόνον εἰς ἐνέργειαν ἐξ ἀργίας.  Πότερον   δ' ἐστὶν τροφὴ τὸ
[2, 2]   ὥρισται, θρεπτικῷ, αἰσθητικῷ, διανοητικῷ, κινήσει.  Πότερον   δὲ τούτων ἕκαστόν ἐστι ψυχὴ
[2, 8]   τῷ ἔχοντι ὡρισμένον τὸν ἀέρα.  Πότερον   δὲ ψοφεῖ τὸ τυπτόμενον
[2, 11]   τὸ αἰσθητήριον τὸ τοῦ ἁπτικοῦ,  πότερον   σὰρξ καὶ ἐν τοῖς
[2, 11]   ζῷα εἰ διερὸν διεροῦ ἅπτεται)  πότερον   οὖν πάντων ὁμοίως ἐστὶν
[2, 2]   μόριον ψυχῆς, καὶ εἰ μόριον,  πότερον   οὕτως ὥστ' εἶναι χωριστὸν λόγῳ
[2, 11]   πλείω εἶναι. Ἔχει δ' ἀπορίαν  πότερον   πλείους εἰσὶν μία, καὶ
[2, 10]   κοινὸν ἁφῆς καὶ γεύσεως τὸ  ποτόν.   Ἐπεὶ δ' ὑγρὸν τὸ γευστόν,
[2, 10]   Δοκεῖ δ' εἶναι ἀρχὴ τὸ  ποτὸν   καὶ ἄποτον (γεῦσις γάρ τις
[2, 10]   τῷ ὑγρῷ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ  ποτοῦ.   Τὸ δὲ χρῶμα οὐχ οὕτως
[2, 6]   ἀλλὰ τί τὸ κεχρωσμένον  ποῦ,   τί τὸ ψοφοῦν
[2, 6]   τί τὸ ψοφοῦν  ποῦ.   Τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα λέγεται
[2, 2]   τετραγωνισμὸς μέσης εὕρεσις τοῦ  πράγματος   λέγει τὸ αἴτιον. Λέγομεν οὖν,
[2, 9]   τὰ ὀνόματα καθ' ὁμοιότητα τῶν  πραγμάτων,   μὲν γλυκεῖα κρόκου καὶ
[2, 4]   δυνάμεων αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ  πράξεις   κατὰ τὸν λόγον. Εἰ δ'
[2, 4]   καὶ ἐκείνου ἕνεκα πράττει ὅσα  πράττει   κατὰ φύσιν (τὸ δ' οὗ
[2, 4]   ἐκείνου ὀρέγεται, καὶ ἐκείνου ἕνεκα  πράττει   ὅσα πράττει κατὰ φύσιν (τὸ
[2, 10]   τοῦ πρώτου ὑγροῦ, ὥσπερ ὅταν  προγευματίσας   τις ἰσχυροῦ χυμοῦ γεύηται ἑτέρου,
[2, 7]   δῆλον δὲ ἔσται λέγομεν  προελθοῦσι.   Τὸ γὰρ ὁρατόν ἐστι χρῶμα,
[2, 6]   ἴδια κυρίως ἐστὶν αἰσθητά, καὶ  πρὸς   οὐσία πέφυκεν ἑκάστης
[2, 8]   ἀλλὰ δεῖ στερεῶν πληγὴν γενέσθαι  πρὸς   ἄλληλα καὶ πρὸς τὸν ἀέρα.
[2, 8]   τύπτει τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ  πρὸς   αὐτήν. Σημεῖον δὲ τὸ μὴ
[2, 8]   ὕδατι ἀκούομεν, ὅτι οὐκ εἰσέρχεται  πρὸς   αὐτὸν τὸν συμφυῆ ἀέρα· ἀλλ'
[2, 11]   τοιαῦτα. Ἔχει δέ τινα λύσιν  πρός   γε ταύτην τὴν ἀπορίαν, ὅτι
[2, 4]   ἕτερα καὶ ταὐτὰ τοῖς ἔργοις)  πρὸς   δὲ τούτοις τί τὸ συνέχον
[2, 11]   γὰρ μέσον κριτικόν· γίνεται γὰρ  πρὸς   ἑκάτερον αὐτῶν θάτερον τῶν ἄκρων·
[2, 4]   ἔμψυχον, ὥστε καὶ τροφὴ  πρὸς   ἔμψυχόν ἐστι, καὶ οὐ κατὰ
[2, 5]   ὁμοίου οὕτως ὡς δύναμις ἔχει  πρὸς   ἐντελέχειαν· θεωροῦν γὰρ γίνεται τὸ
[2, 11]   (ὁμοίως γὰρ ἔχει ἀὴρ  πρὸς   τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ
[2, 11]   ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ὕδωρ  πρὸς   τὰ ἐν τῷ ὕδατι, λανθάνει
[2, 9]   ἄλλων ζῴων, ὥσπερ τὰ ὄμματα  πρὸς   τὰ τῶν σκληροφθάλμων- τὰ μὲν
[2, 4]   ἀναγκαῖον διωρίσθαι πρῶτον· ἀφορίζεται γὰρ  πρὸς   τὰς ἄλλας δυνάμεις τῷ ἔργῳ
[2, 8]   εὖ, οὕτω καὶ τῷ πνεύματι  πρός   τε τὴν θερ- μότητα τὴν
[2, 9]   Ἔοικε μὲν γὰρ ἀνάλογον ἔχειν  πρὸς   τὴν γεῦσιν, καὶ ὁμοίως τὰ
[2, 8]   ἐν τούτοις τοῖς μορίοις ψυχῆς  πρὸς   τὴν καλουμένην ἀρτηρίαν φωνή ἐστιν
[2, 11]   ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ  πρὸς   τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοὴν
[2, 9]   γὰρ τούτων ἔνια πόρρωθεν ἀπαντᾷ  πρὸς   τὴν τροφὴν ὕποσμα γινόμενα. Διὸ
[2, 8]   αἴτιον ἐν ἑτέροις εἰρήσεται) καὶ  πρὸς   τὴν φωνὴν ὅπως ὑπάρχῃ τὸ
[2, 8]   κατ' ἐνέργειαν ψόφος ἀεί τινος  πρός   τι καὶ ἔν τινι· πληγὴ
[2, 8]   τὸ τυπτόμενον· ὥστε τὸ ψοφοῦν  πρός   τι ψοφεῖ· πληγὴ δ' οὐ
[2, 11]   τὴν ὄσφρησιν ἔχουσιν, οὕτως ἔχειν  πρὸς   τὸ αἰσθητήριον ὥσπερ ἐκείνων ἕκαστον.
[2, 8]   δ' ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδόμηται  πρὸς   τὸ ἀκίνητος εἶναι, ὅπως ἀκριβῶς
[2, 1]   γὰρ ἔχει ὡς τὸ μέρος  πρὸς   τὸ μέρος, οὕτως ὅλη
[2, 1]   μέρος, οὕτως ὅλη αἴσθησις  πρὸς   τὸ ὅλον σῶμα τὸ αἰσθητικόν,
[2, 9]   ἀνθρώποις διαφέρειν τὸ αἰσθητήριον τοῦτο  πρὸς   τὸ τῶν ἄλλων ζῴων, ὥσπερ
[2, 8]   πληγὴν γενέσθαι πρὸς ἄλληλα καὶ  πρὸς   τὸν ἀέρα. Τοῦτο δὲ γίνεται
[2, 3]   ὕστερον δ' ἐπισκεπτέον. Ἐνίοις δὲ  πρὸς   τούτοις ὑπάρχει καὶ τὸ κατὰ
[2, 4]   δὲ ἀπὸ τοῦ τέλους ἅπαντα  προσαγορεύειν   δίκαιον, τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι
[2, 4]   ἐστὶν τροφὴ τὸ τελευταῖον  προσγινόμενον   τὸ πρῶτον, ἔχει διαφοράν.
[2, 2]   εἰς σῶμα ἐνήρμοζον αὐτήν, οὐθὲν  προσδιορίζοντες   ἐν τίνι καὶ ποίῳ, καίπερ
[2, 11]   εἶναι τὸ μεταξὺ τοῦ ἁπτικοῦ  προσπεφυκός,   δι' οὗ γίνονται αἱ αἰσθήσεις
[2, 4]   δ' οὐ καλῶς εἴρηκε τοῦτο  προστιθείς,   τὴν αὔξησιν συμβαίνειν τοῖς φυτοῖς
[2, 1]   τῷ ἔχειν καὶ μὴ ἐνεργεῖν·  προτέρα   δὲ τῇ γενέσει ἐπὶ τοῦ
[2, 4]   δ' οὕτως, τούτων δ' ἔτι  πρότερα   τὰ ἀντικείμενα δεῖ τεθεωρηκέναι, περὶ
[2, 4]   νοεῖν καὶ τί τὸ αἰσθάνεσθαι·  πρότεραι   γάρ εἰσι τῶν δυνάμεων αἱ
[2, 2]   τοιούτῳ, καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ  πρότερον   εἰς σῶμα ἐνήρμοζον αὐτήν, οὐθὲν
[2, 11]   ξηρὸν ὑγρόν, περὶ ὧν εἰρήκαμεν  πρότερον   ἐν τοῖς περὶ τῶν στοιχείων.
[2, 3]   τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάμει τὸ  πρότερον   ἐπί τε τῶν σχημάτων καὶ
[2, 4]   τὸ αἰσθητικὸν τὸ θρεπτικόν,  πρότερον   ἔτι λεκτέον τί τὸ νοεῖν
[2, 11]   λανθάνει. Καίτοι καθάπερ εἴπομεν καὶ  πρότερον,   κἂν εἰ δι' ὑμένος αἰσθανοίμεθα
[2, 1]   ~(Τὰ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν  πρότερον   παραδεδομένα περὶ ψυχῆς εἰρήσθω· πάλιν
[2, 4]   καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει, καὶ  πρώτη   καὶ κοινοτάτη δύναμίς ἐστι ψυχῆς,
[2, 5]   Οῦ δ' αἰσθητικοῦ μὲν  πρώτη   μεταβολὴ γίνεται ὑπὸ τοῦ γεννῶντος,
[2, 1]   ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια  πρώτη   σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος.
[2, 1]   λέγειν, εἴη ἂν ἐντελέχεια  πρώτη   σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ. Διὸ καὶ
[2, 4]   οἷον αὐτό, εἴη ἂν  πρώτη   ψυχὴ γεννητικὴ οἷον αὐτό. Ἐπεὶ
[2, 4]   τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν  πρώτη   ψυχή, τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ
[2, 4]   τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν  πρώτη   ψυχή, τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ
[2, 8]   πολλὰς ποιεῖ πληγὰς μετὰ τὴν  πρώτην,   ἀδυνατοῦντος ἐξελθεῖν τοῦ κινηθέντος. Ἔτι
[2, 5]   Α. Ἀμφότεροι μὲν οὖν οἱ  πρῶτοι,   κατὰ δύναμιν ἐπιστήμονες ὄντες,
[2, 11]   ἐστι τὸ μεταξύ, τὸ δὲ  πρῶτον   αἰσθητήριον ἄλλο τί ἐστιν ἐντός.
[2, 4]   ἀντικείμενα δεῖ τεθεωρηκέναι, περὶ ἐκείνων  πρῶτον   ἂν δέοι διορίσαι διὰ τὴν
[2, 4]   γεννητική, περὶ τροφῆς ἀναγκαῖον διωρίσθαι  πρῶτον·   ἀφορίζεται γὰρ πρὸς τὰς ἄλλας
[2, 12]   κατὰ τὸν λόγον. Αἰσθητήριον δὲ  πρῶτον   ἐν τοιαύτη δύναμις.
[2, 4]   τὸ τελευταῖον προσγινόμενον τὸ  πρῶτον,   ἔχει διαφοράν. Εἰ δ' ἄμφω,
[2, 4]   ᾧ. Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅθεν  πρῶτον   κατὰ τόπον κίνησις, ψυχή·
[2, 6]   ἑκάστην αἴσθησιν περὶ τῶν αἰσθητῶν  πρῶτον.   Λέγεται δὲ τὸ αἰσθητὸν τριχῶς,
[2, 7]   φωτὶ ὁρᾶται. Διὸ περὶ φωτὸς  πρῶτον   λεκτέον τί ἐστιν. Ἔστι δή
[2, 5]   δυνάμει ὂν καὶ τὸ ἐνεργείᾳ.  Πρῶτον   μὲν οὖν ὡς τοῦ αὐτοῦ
[2, 4]   καὶ αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ. Ὥστε  πρῶτον   περὶ τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον·
[2, 8]   τούτων ὕστερον λεχθήσεται. ~(Νῦν δὲ  πρῶτον   περὶ ψόφου καὶ ἀκοῆς διορίσωμεν.
[2, 2]   οὐ ζῆν μόνον. Αἰσθήσεως δὲ  πρῶτον   ὑπάρχει πᾶσιν ἁφή· ὥσπερ δὲ
[2, 8]   περὶ τὴν καρδίαν τόπος  πρῶτος.   Διὸ ἀναγκαῖον εἴσω ἀναπνεόμενον εἰσιέναι
[2, 10]   αὕτη γὰρ ἁφῇ γίνεται τοῦ  πρώτου   ὑγροῦ, ὥσπερ ὅταν προγευματίσας τις
[2, 11]   καλουμένη ἁφὴ ὑπάρχει αἴσθησις  πρώτῳ,   τὸ δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι μόριον·
[2, 2]   δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσθησιν  πρώτως·   καὶ γὰρ τὰ μὴ κινούμενα
[2, 2]   ζῶμεν καὶ αἰσθανόμεθα καὶ διανοούμεθα  πρώτως-   ὥστε λόγος τις ἂν εἴη
[2, 7]   ἀναγκαῖον ἐν φωτὶ ὁρᾶσθαι, εἴρηται.  Πῦρ   δὲ ἐν ἀμφοῖν ὁρᾶται, καὶ
[2, 4]   συνέχον εἰς τἀναντία φερόμενα τὸ  πῦρ   καὶ τὴν γῆν; διασπασθήσεται γάρ,
[2, 4]   τῷ πυρὶ τροφή, τὸ δὲ  πῦρ   οὐ τρέφει τὸ ὕδωρ. Ἐν
[2, 7]   τὸ φῶς, εἴρηται, ὅτι οὔτε  πῦρ   οὔθ' ὅλως σῶμα οὐδ' ἀπορροὴ
[2, 4]   ἄνω δὲ διὰ τὸ τὸ>  πῦρ   ὡσαύτως. Οὔτε γὰρ τὸ ἄνω
[2, 4]   ἀλλὰ τὸ μὲν ὕδωρ τῷ  πυρὶ   τροφή, τὸ δὲ πῦρ οὐ
[2, 4]   ψυχή· μὲν γὰρ τοῦ  πυρὸς   αὔξησις εἰς ἄπειρον, ἕως ἂν
[2, 7]   ὅταν ἐντελεχείᾳ διαφανὲς ὑπὸ  πυρὸς   τοιούτου οἷον τὸ ἄνω
[2, 7]   σῶμά τι καὶ οὕτως) ἀλλὰ  πυρὸς   τοιούτου τινὸς παρουσία ἐν
[2, 5]   ἔξω οὐ ποιοῦσιν αἴσθησιν, ἐνόντος  πυρὸς   καὶ γῆς καὶ τῶν ἄλλων
[2, 4]   ταῦτα δὲ ψυχῆς, ἀλλ' οὐ  πυρός,   καὶ λόγου μᾶλλον ὕλης.
[2, 5]   καὶ οὐθὲν ἐδεῖτο τοῦ ἐντελεχείᾳ  πυρὸς   ὄντος. Ἐπειδὴ δὲ τὸ αἰσθάνεσθαι
[2, 4]   Δοκεῖ δέ τισιν τοῦ  πυρὸς   φύσις ἁπλῶς αἰτία τῆς τροφῆς
[2, 7]   σκότει ποιεῖ αἴσθησιν, οἷον τὰ  πυρώδη   φαινόμενα καὶ λάμποντα (ἀνώνυμα δ'
[2, 2]   καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν  πω   φανερόν, ἀλλ' ἔοικε ψυχῆς γένος
[2, 5]   τοῦ ὁμοίου πάσχειν. Τοῦτο δὲ  πῶς   δυνατὸν ἀδύνατον, εἰρήκαμεν ἐν
[2, 5]   καθόλου· ταῦτα δ' ἐν αὐτῇ  πώς   ἐστι τῇ ψυχῇ. Διὸ νοῆσαι
[2, 4]   ἐργαζόμενον. Τὸ δὲ συναίτιον μέν  πώς   ἐστιν, οὐ μὴν ἁπλῶς γε
[2, 5]   περὶ αὐτῶν ὅτι ἕτερα καὶ  πῶς   ἕτερα, χρῆσθαι ἀναγκαῖον τῷ πάσχειν
[2, 11]   ὥσπερ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου ἦν  πως   ὄψις, ὁμοίως δὲ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/12/2009