HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

λάβῃςTexte grec :

[350] ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς.
σὺ δὲ λαμπάδι ”φλέγων“
προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον
χοροποιὸν μάκαρ ἥβαν.
εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν,
ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμῃ μὴ καθαρεύει,
ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχόρευσεν,
μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖ᾽ ἐτελέσθη,
ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ν᾽ καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν,
ἢ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδ᾽ εὔκολός ἐστι πολίταις,
360 ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν,
ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται,
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόρρητ᾽ ἀποπέμπει
ἐξ Αἰγίνης Θωρυκίων ὢν εἰκοστολόγος κακοδαίμων,
ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον,
ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει,
ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων,
ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτ᾽ ἀποτρώγει,
κωμῳδηθεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ Διονύσου·
τούτοις αὐδῶ καὖθις ἀπαυδῶ καὖθις τὸ τρίτον μάλ᾽ ἀπαυδῶ
370 ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς· ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε μολπὴν
καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τῇδε πρέπουσιν ἑορτῇ.
χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως
ἐς τοὺς εὐανθεῖς κόλπους
λειμώνων ἐγκρούων
κἀπισκώπτων
καὶ παίζων καὶ χλευάζων,
ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρκούντως.
ἀλλ᾽ ἔμβα χὤπως ἀρεῖς
τὴν Σώτειραν γενναίως
380 τῇ φωνῇ μολπάζων,
ἣ τὴν χώραν
σῴζειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας,
κἂν Θωρυκίων μὴ βούληται.
ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν καρποφόρον βασίλειαν
Δήμητρα θεὰν ἐπικοσμοῦντες ζαθέαις μολπαῖς κελαδεῖτε.
Δήμητερ ἁγνῶν ὀργίων
ἄνασσα συμπαραστάτει,
καὶ σῷζε τὸν σαυτῆς χορόν,
καί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον
390 παῖσαί τε καὶ χορεῦσαι·
καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ-
πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ
τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως
παίσαντα καὶ σκώψαντα νικήσαντα
ταινιοῦσθαι.
ἄγ᾽ εἶα
νῦν καὶ τὸν ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο
ᾠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας.
Ἴακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς

Traduction française :

[350] grâce à la solennité. Et toi, qui brilles d'une vive lumière, viens
et guide sur cet humide tapis de fleurs une jeunesse dansante,
heureux Iakkhos !
Qu'il garde un religieux silence et qu'il s'éloigne de nos choeurs,
celui qui, étranger à ces chants, n'a point une âme pure; ou qui
n'a vu ni les orgies, ni les danses des Muses ; ou qui n'a pas été
initié au langage bachique de Cratinos le taurophage ; ou qui se
plaît aux propos bouffons et déplacés ; ou qui, loin d'apaiser une
sédition ennemie et d'être bienveillant pour ses concitoyens, les
excite et les enflamme, en vue de son propre intérêt ; ou qui,
placé à la tête d'une cité en proie aux orages, est corrompu par
les présents ; ou qui livre soit une forteresse, soit des vaisseaux;
ou qui d'Egine, comme Thorycion, ce misérable percepteur des
vingtièmes, envoie à Épidaure des denrées prohibées : des cuirs,
du lin, de la poix ; ou qui conseille de prêter de l'argent aux
ennemis pour des constructions navales ou qui souille
d'excréments les images de Hécate, en mêlant ses chants à la
ronde des choeurs ; ou tout orateur qui rogne le salaire des
poètes, parce qu'il a été bafoué dans les antiques solennités de
Dionysos : à tous ceux-là je dis, je redis, je répète et redis encore
pour la troisième fois, de céder la place à nos choeurs mystiques !
Et vous, élevez la voix et chantez nos hymnes nocturnes en
usage pour cette fête !
Que chacun maintenant s'avance hardiment dans les retraites
fleuries de nos prés, du pied frappant la terre, décochant la
raillerie, le mot plaisant, la satire. Assez de festins ! En avant !
Chante de tout coeur, exalte par ta voix Sotéira, qui promet
d'assurer à jamais le salut de ce pays, malgré le mauvais vouloir
de Thorycion. Chantez à présent un autre genre d'hymnes à la
Reine des Récoltes, à la divine Démétér ; que vos hommages
éclatent en merveilleuses mélodies !
Dèmètér, souveraine des chastes orgies, sois-nous favorable et
protège le choeur qui t'est consacré ; fais que je puisse toujours et
sans trouble me livrer aux jeux et à la danse ; me répandre en
mots plaisants et en propos sérieux, dignes de ta fête, et,
vainqueur en badinage et en raillerie, être couronné de
bandelettes ! Voyons, maintenant, appelez ici par vos chants
l'aimable Dieu, qui prend toujours part à vos danses.
Iakkhos vénéré, inventeur des douces mélodies de cette fête,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005