HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ξυντυχίᾳTexte grec :

[1000] χρώμενος τοῖς ἱστίοις,
εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις
καὶ φυλάξεις,
ἡνίκ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον
καὶ καθεστηκὸς λάβῃς.
(Διόνυσος)
ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ
1005 καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον, θαρρῶν τὸν κρουνὸν ἀφίει.
(Αἰσχύλος)
θυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καὶ μου τὰ σπλάγχν᾽ ἀγανακτεῖ,
εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν· ἵνα μὴ φάσκῃ δ᾽ ἀπορεῖν με,
ἀπόκριναί μοι, τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν;
(Εὐριπίδης)
δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν
1010 τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν.
(Αἰσχύλος)
τοῦτ᾽ οὖν εἰ μὴ πεποίηκας,
ἀλλ᾽ ἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχθηροτάτους ἀπέδειξας,
τί παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι;
(Διόνυσος) τεθνάναι· μὴ τοῦτον ἐρώτα.
(Αἰσχύλος)
σκέψαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς παρ᾽ ἐμοῦ παρεδέξατο πρῶτον,
εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασιπολίτας,
1015 μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ κοβάλους ὥσπερ νῦν μηδὲ πανούργους,
ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας
καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους.
(Διόνυσος)
καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν· κρανοποιῶν αὖ μ᾽ ἐπιτρίψει.
(Εὐριπίδης)
καὶ τί σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας;
(Διόνυσος)
1020 Αἰσχύλε λέξον, μηδ᾽ αὐθάδως σεμνυνόμενος χαλέπαινε.
(Αἰσχύλος) δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν.
(Διόνυσος) ποῖον;
(Αἰσχύλος)
τοὺς ἕπτ᾽ ἐπὶ Θήβας·
ὃ θεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσθη δάιος εἶναι.
(Διόνυσος)
τουτὶ μέν σοι κακὸν εἴργασται· Θηβαίους γὰρ πεποίηκας
ἀνδρειοτέρους ἐς τὸν πόλεμον, καὶ τούτου γ᾽ οὕνεκα τύπτου.
(Αἰσχύλος)
1025 ἀλλ᾽ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξῆν ἀσκεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐτράπεσθε.
εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα
νικᾶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον.
(Διόνυσος)
ἐχάρην γοῦν, ”ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ Δαρείου τεθνεῶτος“,
ὁ χορὸς δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγκρούσας εἶπεν ”ἰαυοῖ“.
(Αἰσχύλος)
1030 ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σκέψαι γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς
ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται.
Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ᾽ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ᾽ ἀπέχεσθαι,
Μουσαῖος δ᾽ ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς, Ἡσίοδος δὲ
γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους· ὁ δὲ θεῖος Ὅμηρος
1035 ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽ ὅτι χρήστ᾽ ἐδίδαξεν,
τάξεις ἀρετὰς ὁπλίσεις ἀνδρῶν;
(Διόνυσος)
καὶ μὴν οὐ Παντακλέα γε
ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σκαιότατον· πρώην γοῦν, ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν,
τὸ κράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον ἤμελλ᾽ ἐπιδήσειν.
(Αἰσχύλος)
ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαθούς, ὧν ἦν καὶ Λάμαχος ἥρως·
1040 ὅθεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς ἐποίησεν,
Πατρόκλων, Τεύκρων θυμολεόντων, ἵν᾽ ἐπαίροιμ᾽ ἄνδρα πολίτην
ἀντεκτείνειν αὑτὸν τούτοις, ὁπόταν σάλπιγγος ἀκούσῃ.
ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δί᾽ οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ Σθενεβοίας,
οὐδ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα γυναῖκα.
1045 (Εὐριπίδης) μὰ Δί᾽ οὐ γὰρ ἐπῆν τῆς Ἀφροδίτης οὐδέν σοι.
(Αἰσχύλος)
μηδέ γ᾽ ἐπείη.
ἀλλ᾽ ἐπί τοι σοὶ καὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ ᾽πικαθῆτο,
ὥστε γε καὐτόν σε κατ᾽ οὖν ἔβαλεν.
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Δία τοῦτό γέ τοι δή.
ἃ γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης.
(Εὐριπίδης)
καὶ τί βλάπτουσ᾽ ὦ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν τὴν πόλιν ἁμαὶ Σθενέβοιαι;

Traduction française :

[1000] et ne fais usage que de leur extrémité ; puis avance doucement,
doucement, et veille à ne prendre le vent que quand tu le sentiras
doux et régulier.
DIONYSOS.
Alors toi, qui, le premier des Hellènes, as crénelé les hauteurs du
langage, relevé les jeux de la tragédie, déchaîne sans peur le torrent.
ESCHYLE. Je suis irrité de cette rencontre ; mes entrailles
s'indignent d'avoir à contredire cet homme ; mais qu'il ne
prétende point m'avoir jeté dans l'embarras. Réponds-moi,
qu'est-ce qui rend un poète digne d'admiration ?
EURIPIDE. L'adresse et la justesse, avec laquelle nous rendons
les hommes meilleurs dans les cités.
ESCHYLE. Si donc tu ne l'as point fait, mais si de bons et
généreux tu les as rendus tout à fait pervers, de quoi, dis-le-moi,
es-tu passible ?
DIONYSOS. De la mort : ne le demande pas.
ESCHYLE. Vois donc quels hommes il a, tout d'abord, reçus de
mes mains : généreux, hauts de quatre coudées, ne se dérobant
point aux charges publiques, ni flâneurs, ni bouffons, comme
aujourd'hui, ni toujours prêts au mal, mais respirant lances et
javelots, casques aux blanches aigrettes, armets, bottines,
boucliers à sept cuirs de boeuf.
EURIPIDE. Voilà qui va mal : il m'assommera avec ses casques.
Mais comment fais-tu pour leur enseigner la bravoure ?
DIONYSOS. Réponds, Eschyle, et ne donne pas l'essor à ta
jactance farouche.
ESCHYLE. En faisant un drame rempli d'Arès.
DIONYSOS. Lequel ?
ESCHYLE. Les Sept devant Thèbe. Tous les spectateurs
souhaitaient d'être hommes de guerre.
DIONYSOS. En cela tu as mal fait : tu as rendu les Thébains
plus ardents au combat. Aussi mérites-tu d'être frappé.
ESCHYLE. Il ne tenait qu'à vous de vous exercer ; mais vous ne
vous êtes point tournés de ce côté. Depuis, en faisant représenter
les Perses, je vous ai appris à désirer vaincre toujours les
ennemis; et j'ai produit un chef-d'oeuvre admirable.
DIONYSOS. Moi, j'éprouvai une grande joie, en apprenant la
mort de Darius, lorsque le choeur, battant des mains, s'écria "Iau ! Iau !"
ESCHYLE. Voilà les sujets où les poètes doivent s'exercer.
Remarquez, en effet, dès l'origine, combien les poètes de génie
ont été utiles. Orphée a enseigné les mystères et l'horreur du
meurtre; Musée, les remèdes des maladies et les oracles;
Hésiode, l'agriculture, la saison des fruits, les labours; et le divin
Homère, d'où lui est venu tant d'honneur et de gloire, si ce n'est
d'avoir enseigné, mieux que personne, la tactique, les vertus et
les armures des guerriers ?
DIONYSOS. Il n'a pourtant rien appris à ce grand niais de
Pantaclés : en effet, tout récemment, faisant partie d'une pompe,
il avait attaché son casque à sa tête, oubliant d'y adapter l'aigrette.
ESCHYLE. Mais il a formé un grand nombre d'autres héros,
parmi lesquels est le vaillant Lamaque. Ma muse, tout
imprégnée de lui, a célébré les vertus héroïques des Patrocles,
des Teucros au coeur de lion, afin d'entraîner chaque citoyen à
s'égaler à eux, dès qu'il entend la trompette. Mais, de par Zeus!
je ne mettais point en scène des Phèdres impudiques, ni des
Sthénébées, et je ne sache point avoir jamais créé le personnage
d'une femme amoureuse.
EURIPIDE. Non, de par Zeus ! car Aphrodite n'était rien pour toi.
ESCHYLE. Et qu'il en soit toujours ainsi ! Mais qu'elle règne
sans cesse attachée à toi et aux tiens ! Car elle a fini par te perdre
toi-même.
DIONYSOS. De par Zeus ! c'est tout à fait cela. Les crimes que
tu imputais aux femmes des autres, tu en as été toi-même
frappé.
EURIPIDE. Eh ! malheureux ! Quel tort mes Sthénébées font-
elles â l'État ?

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005