HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APPIEN d'Alexandrie, Histoire romaine - Les guerres civiles, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  2221 formes différentes pour 6305 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
5 ἧς
7 ὥς
4 ὣς
522 ἐς
6 Ἐς
3 Ἔς
17 Ὡς
209 ὡς
6 ἔς
1 ἃς
8 ὃς
1 ὼς
1 ἑῴας
5 αἷς
1 Καρθαίας
1 δικαίας
6 Ἰόβας
4 βίας
1 ἀμοιβαῖς
1 εὐπραγίας
1 κακοπραγίας
1 σφαγέας
1 κλαγγαῖς
1 στρατηγίας
3 μέγας
1 σμικρολογίας
1 σιτολογίας
3 ἀργίας
1 Βρίγας
1 ταχυεργίας
1 μεγαλουργίας
2 παῖδας
1 λογάδας
1 φυγάδας
5 μυριάδας
1 Νομάδας
1 Λιβυρνίδας
1 πόδας
2 ἀσπίδας
1 καρδίας
2 πατρίδας
2 θεοβλαβείας
1 ἀσεβείας
1 Ἐρυθείας
1 ἐπιεικείας
1 Ἐπιεικείας
1 πελέκεας
1 οἰκείας
1 Σκεῦας
1 ἀμελείας
7 βασιλείας
1 ὀξείας
1 θεραπείας
1 βαρείας
1 ἱερείας
2 ταφρείας
3 χρείας
4 ὑπατείας
6 στρατείας
1 ἀστρατείας
1 πολειτείας
9 πολιτείας
3 δυναστείας
1 ἰδιωτείας
1 τραχείας
1 ταχείας
4 θέας
1 ὀπισθίας
1 ὄχθας
1 λαιαῖς
4 φύλακας
5 δίκας
5 διαθήκας
1 ἡλικίας
2 ἀποικίας
2 νίκας
10 οἰκίας
1 δωροδοκίας
1 πολιορκίας
3 Κάσκας
1 κήρυκας
1 Μασσαλίας
11 Ἰταλίας
1 κεφαλαῖς
1 ἐπαγγείλας
1 ἐπαγγελίας
1 παραγγείλας
3 Σικελίας
1 Αὐρηλίας
1 δειλίας
4 βασιλέας
1 Σερουιλίας
2 φιλίας
1 χιλίας
1 πεντακισχιλίας
1 ποικίλας
4 ἄλλας
4 Δολοβέλλας
1 ἀλλήλας
1 Βοΐλλας
3 πολλαῖς
4 Σύλλας
1 ἀμφιβολίας
1 ἐσβολαῖς
2 Φαισούλας
1 ἐπιστολαῖς
1 ἀσχολίας
6 πύλας
2 Σκάπλας
1 σέλας
2 ἐπιγαμίας
1 πολεμίας
1 εὐφημίας
3 φιλοτιμίας
1 εὐτολμίας
1 Φλάμμας
2 παρανομίας
1 ἀγορανομίας
1 ἰσονομίας
1 τομίας
1 προθυμίας
2 ὁμωνυμίας
1 ἐπωνυμίας
1 δραχμαῖς
10 ναῦς
1 Ναῦς
2 Λαίνας
1 ἀγῶνας
1 Μακεδόνας
1 ἀναμείνας
1 περιμείνας
1 Ἀρμενίας
2 ξενίας
1 ἐπιτείνας
1 κτείνας
1 Τυρρηνίας
1 ταινίας
2 τινας
2 εἰκόνας
4 Κατιλίνας
1 μόνας
2 μῆνας
1 καθισταμένας
1 Ἡγεμόνας
2 ἡγεμόνας
1 προκαθημένας
1 λίμνας
1 ἐπηγγελμένας
1 δεδομένας
1 Βραχμᾶνας
3 Κίννας
1 Περπέννας
2 Μακεδονίας
1 εὐδαίμονας
10 ἡγεμονίας
1 κηδεμονίας
1 εὐδαιμονίας
5 χειροτονίας
1 δυσχεράνας
2 ἱερωσύνας
1 τίνας
1 ἐπήμυνας
1 ἐκφήνας
1 χειροτέχνας
1 Ἰωνίας
2 ἀταξίας
1 εὐταξίας
1 ἀσυνταξίας
1 δόξας
1 ἄρξας
1 κατακηρύξας
1 ἐπικηρύξας
1 πράξας
1 προστάξας
1 οἵας
2 ὁμοίας
1 ἀνοίας
1 μετανοίας
3 ἀγνοίας
3 εὐνοίας
2 ὁμονοίας
1 ὑπονοίας
1 προνοίας
6 παῖς
5 ἅπας
1 λοιπαῖς
1 σύμπας
1 δοξοκοπίας
5 ἱππέας
2 ὥρας
1 ἀραῖς
1 τέσσαρας
1 δεκατέσσαρας
1 γῆρας
1 Πειθαγόρας
1 ἕδρας
15 ἄνδρας
2 ἱερέας
1 ἀγείρας
5 ἐλευθερίας
1 Νουκερίας
3 πείρας
1 σπείρας
10 χεῖρας
5 Ἰβηρίας
2 σωτηρίας
4 θύρας
1 καθήρας
1 ἀπειρίας
2 μακραῖς
3 Κερκύρας
17 ἡμέρας
1 προσηγορίας
1 κατηγορίας
1 μοίρας
5 ἀπορίας
1 οἰκήτορας
1 αὐτοκράτορας
1 λαμπραῖς
2 ὑμετέρας
1 ἡμετέρας
1 λίτρας
1 ἀλλοτρίας
2 προτέρας
6 Κλεοπάτρας
1 βραχυτέρας
1 εὐτονωτέρας
1 κυρίας
1 δισμυρίας
2 φρουραῖς
3 Συρίας
3 γεφύρας
1 πορφύρας
1 χώρας
1 τιμωρίας
2 δυσχωρίας
1 ὅσας
1 ἐπιβήσας
1 ὁμολογήσας
1 προπηδήσας
1 ὁδεύσας
4 δείσας
1 στρατοπεδεύσας
1 κατενεχθείσας
1 κελεύσας
2 διαπλεύσας
1 ὑπηρεσίας
1 στρατεύσας
1 δυναστεύσας
2 παρρησίας
1 κατορθώσας
1 ἐπιμειδιάσας
1 ἐπιθειάσας
1 ἀξιώσας
1 ἁλίσας
1 ἐλάσας
1 παραλύσας
1 γελάσας
3 προσπελάσας
2 ἀπειλήσας
1 μελλήσας
1 κωλύσας
1 τιμήσας
1 Νομίσας
1 νομίσας
1 ἐπομόσας
1 νήσας
1 προμηνύσας
3 καταφρονήσας
1 βοήσας
1 Ἐκβοήσας
1 προδοσίας
1 ἀναπλεούσας
1 τετρακοσίας
3 δημοσίας
1 ἀθροίσας
4 ἐλπίσας
1 ἁρπάσας
2 ἐπισπάσας
2 περισπάσας
1 ἐγχειρίσας
1 χρήσας
1 περισώσας
1 αἰτήσας
2 φροντίσας
1 καταστήσας
1 ἐγκαταστήσας
1 χλευάσας
2 θυσίας
2 περιουσίας
1 ἀγνωσίας
22 ταῖς
1 αἰτίας
2 αὐταῖς
7 Γαλατίας
1 δημοκρατίας
1 Γέτας
3 εὐεργέτας
3 ἐσθῆτας
1 δεδιότας
1 Ἰταλιώτας
1 στρατιώτας
1 δεδωροδοκηκότας
1 ἀναλωκότας
3 πολίτας
1 φυλέτας
1 δημότας
7 ὄντας
1 ἀμύναντας
2 ἅπαντας
1 περιποιήσαντας
1 ἀνύσαντας
1 ὑπερασπίσαντας
1 περισπάσαντας
2 ἐλέφαντας
2 λαβόντας
1 ἐμβάντας
1 διαφυγόντας
1 ἐκφυγόντας
1 ἐσπηδῶντας
1 ἐπανελθόντας
1 ἀποληφθέντας
1 ὑπολειφθέντας
1 προπεμφθέντας
1 ἀχθέντας
2 ἀναχθέντας
1 προαχθέντας
1 ἐσδεχθέντας
1 ἐπιόντας
1 ἀπιόντας
1 περιόντας
3 ἑκόντας
2 ἀνελόντας
1 Ἀποθανόντας
1 κατακανόντας
3 φεύγοντας
1 ὑποφεύγοντας
1 βασιλεύοντας
2 ἐφεδρεύοντας
1 ἀριστεύοντας
1 στασιάζοντας
1 περισῴζοντας
1 περιθέοντας
1 ἀξιοῦντας
1 ἐνοικοῦντας
1 ἕλκοντας
1 δωροδοκοῦντας
1 ἀπογιγνώσκοντας
1 ἀποθνῄσκοντας
1 παρακαλοῦντας
1 λαλοῦντας
1 συλλαλοῦντας
1 ἀθλοῦντας
1 ἐποκέλλοντας
1 διαπλέοντας
1 ἀβουλοῦντας
1 ἐνοχλοῦντας
1 ἀτρεμοῦντας
1 παρορμοῦντας
1 ὀκνοῦντας
1 ἐντυγχάνοντας
1 μετανοοῦντας
3 θεράποντας
2 γέροντας
3 φέροντας
1 χωροῦντας
1 χειραγωγήσοντας
1 κρατοῦντας
2 θαλασσοκρατοῦντας
1 βλάπτοντας
3 ἔχοντας
3 ἄρχοντας
9 πάντας
1 τραπέντας
1 εἰπόντας
1 ὁρῶντας
4 παρόντας
1 κυβερνήτας
1 ἐμπεσόντας
2 ἁμαρτόντας
1 διαστάντας
1 ἐγγυῶντας
1 λαχόντας
1 δεσπότας
1 Μαρτίας
1 ὑπηρέτας
1 πελτασταῖς
1 μεγίστας
3 ἀμνηστίας
2 ἀθεμιστίας
1 λῃσταῖς
1 δυνάστας
1 χρήστας
1 ἑστῶτας
1 διεστῶτας
1 βαρυτάτας
1 Βοιωτίας
1 γραφαῖς
1 πεζομαχίας
1 ναυμαχίας
4 μάχας
1 δημαρχίας
1 μοναρχίας
5 κληρουχίας
1 ἡσυχίας
2 εὐτυχίας
1 Πέμψας
1 ἐπιπέμψας
1 περιπέμψας
1 ἐξάψας
1 ὑποψίας
2 ὑπεροψίας
1 ἐπικρύψας
1 στρέψας
1 ἀπέκρυψας
1 Ἀσεβὲς
1 ἐπιβάς
4 ἐπιβὰς
3 ἀκριβῶς
1 ἀκριβὲς
1 θόρυβός
2 Γῆς
14 γῆς
2 εὐαγὲς
1 ἁρπαγὰς
1 ἁρπαγῆς
1 σφαγὰς
2 λοχαγός
3 ἐγγὺς
1 ἐγγύς
1 Ἐγγύς
5 πληγὰς
1 πληγῆς
2 στρατηγὸς
2 στρατηγός
1 Παμμιγές
1 Ἀλλόβριγάς
1 σιγῆς
1 φλογὸς
5 ὀργῆς
3 φυγῆς
1 φυγὰς
1 οἰμωγῆς
1 δὶς
1 ὠὠδῆς
2 αἰδὼς
1 παῖδές
1 βραδὺς
1 Εἰδὼς
6 εἰδὼς
1 παιδός
1 παιδὸς
1 συνειδὸς
2 ἀφειδῶς
1 ἀφειδὴς
1 ἔριδές
1 ποδός
1 ψευδὴς
5 σπουδῆς
1 μειρακιωδῶς
1 μανιωδῶς
2 θηριωδῶς
1 Εἷς
9 εἰς
4 εἷς
1 Ἄραβες
2 καταπλαγεὶς
1 ἐκπλαγεὶς
1 ἐναγεῖς
3 σφαγεῖς
1 σάλπιγγες
1 πληγεὶς
1 Ἀλλόβριγες
1 Φρύγες
3 ἀδεῶς
1 παῖδες
1 στρατηγίδες
2 ἐπίτηδες
1 ἐξεπίτηδες
1 ἔριδες
1 μυριάδες
1 θρηνῶδες
3 οὐδεὶς
1 οὐδείς
1 ἀδεεῖς
2 θεὸς
3 διαθεὶς
1 ἀνιαθεὶς
5 ἀπαθεῖς
2 μεθεὶς
1 μεθείς
1 αἱρεθεὶς
1 κληθεὶς
1 ἐπικληθεὶς
1 σύνηθες
1 δυνηθεὶς
1 ἀρθεὶς
1 ἐπαρθεὶς
1 Πεισθεὶς
1 Πιστευθεὶς
1 ἀποληφθεὶς
1 συντριφθεὶς
1 πεμφθεὶς
1 πεμφθείς
1 ἐπιπεμφθεὶς
1 περιαχθεὶς
1 ὑπαχθεὶς
2 συνενεχθεὶς
2 ἐπειχθεὶς
1 περαιωθεὶς
1 Διασωθεὶς
1 ἀνιεὶς
1 κόλακες
2 φύλακες
1 Κίλικες
1 δωροδοκεῖς
1 Θρᾷκες
1 κήρυκες
1 λεὼς
1 Σφαλεὶς
1 σφαλεὶς
2 ἐντελεῖς
4 βασιλεὺς
3 βασιλέες
1 Βασιλεὺς
1 Βασιλεύς
2 βασιλεύς
1 δαψιλεῖς
1 κλεῖς
1 Ἡμεῖς
8 ὑμεῖς
5 ἡμεῖς
2 Ὑμεῖς
5 νῆες
5 νεὼς
2 ἐπιφανεῖς
1 ἀγῶνες
1 Παφλαγόνες
2 συγγενεῖς
2 ὁμοεθνεῖς
14 τινες
1 μῆνες
3 ἡγεμόνες
1 λιμένες
1 Ἀκαρνᾶνες
3 πλείονες
4 πλέονες
1 συγγνώμονες
1 Συνεὶς
1 Ἴωνες
1 Λάκωνες
1 τραπεὶς
1 Δόλοπες
10 ἱππέες
7 ἄνδρες
1 Ἀλεξανδρεῖς
1 ἱερέες
7 τρεῖς
1 πατέρες
1 δωρεᾶς
1 ἀκρατεῖς
2 εἰδότες
1 πενταετες
1 δεδιότες
1 διαπεπρακότες
2 νενικηκότες
1 πεφρικότες
1 κατωρθωκότες
1 ἀκμῆτες
9 ὄντες
1 ἐναλλάξαντες
1 πράξαντες
1 συμπράξαντες
5 ἅπαντες
2 δείσαντες
1 Δείσαντες
1 ἐνδοιάσαντες
1 Νομίσαντες
1 συνομόσαντες
1 ἐκριπίσαντες
1 ἐλπίσαντες
1 ἁρπάσαντες
1 συμφορήσαντες
1 ἀποστήσαντες
1 ἐλέφαντες
1 ἐπιρράψαντες
4 λαβόντες
1 καταλαβόντες
1 προλαβόντες
1 προσλαβόντες
1 φυγόντες
1 διαφυγόντες
1 καταφυγόντες
1 περιφυγόντες
1 ἰδόντες
1 ἀναδιδόντες
1 ἐνδύντες
1 ὑποδύντες
1 λαθόντες
3 διαλαθόντες
1 ἐξελαθέντες
1 Αἱρεθέντες
1 ἀφαιρεθέντες
1 ἐπιθέντες
1 ἀντιθέντες
2 συνελθόντες
1 ἐσελθόντες
1 ἀναπεισθέντες
3 πεμφθέντες
1 περισωθέντες
1 περιιόντες
1 συνιέντες
1 ἐξιόντες
1 προϊόντες
2 ἑκόντες
2 ἐνεγκόντες
1 συνενεγκόντες
1 νικῶντες
1 προσδοκῶντες
1 ἐπιβαλόντες
1 ἐμβαλόντες
1 συνδραμόντες
1 ἐσδραμόντες
1 ἀποτεμόντες
1 διαπηγνύντες
2 βοῶντες
1 ἄγοντες
1 λέγοντες
1 ἐπᾴδοντες
1 ἐπιβουλεύοντες
1 μνημονεύοντες
1 ἐπιτροπεύοντες
1 ἐρεθίζοντες
1 ὀνομάζοντες
6 νομίζοντες
1 ἐλπίζοντες
1 χρηματίζοντες
2 περιθέοντες
1 Διεκθέοντες
5 ἀξιοῦντες
1 οἰκοῦντες
1 προσήκοντες
2 παρακαλοῦντες
1 ἀπειλοῦντες
1 Μέλλοντες
1 μέλλοντες
1 ἀνθοβολοῦντες
1 πολεμοῦντες
1 διαβαίνοντες
1 εὐφρανοῦντες
2 βραδύνοντες
1 ἐπαινοῦντες
1 παραινοῦντες
1 ὀκνοῦντες
1 ἐπιδεικνύοντες
2 κάμνοντες
1 φρονοῦντες
2 ἐπινοοῦντες
1 ἀπολείποντες
1 ἀποβλέποντες
3 θεράποντες
1 ὑπερεπαίροντες
1 ἀναιροῦντες
2 θαρροῦντες
1 μεταφέροντες
1 συμφέροντες
1 ἐσφέροντες
2 χωροῦντες
1 πρεσβεύσοντες
1 ἀθροίσοντες
1 λυπήσοντες
1 φυλάσσοντες
1 ἀναστήσοντες
1 αἰτοῦντες
1 κρατοῦντες
1 τύπτοντες
1 τρέφοντες
9 ἔχοντες
1 προύχοντες
2 ἄρχοντες
1 δημαρχοῦντες
1 ἀνίσχοντες
11 πάντες
1 Πάντες
1 ἀπόντες
1 ἀγαπῶντες
1 τραπέντες
1 ἐκλιπόντες
4 ὁρῶντες
1 παρόντες
1 ἀνευρόντες
2 προσπεσόντες
1 ἐξαναστάντες
1 περιστάντες
1 μετασχόντες
1 ἐντυχόντες
2 Κρῆτες
1 ἑστῶτες
1 συνεστῶτες
1 Λίβυες
1 εὐφυεῖς
2 συγγραφεύς
3 ἐπιστραφεὶς
1 ἐπιστραφείς
1 σφεῖς
1 συνεχεῖς
5 Λιβύης
1 Θουκυδίδης
1 Ἡρακλείδης
1 Αἰακίδης
1 ἀήθης
1 ἐπεκλήθης
1 μέθης
1 Ἀριαράθης
1 ἐνομίσθης
9 ἀνάγκης
2 δίκης
1 καταδίκης
1 συνθήκης
1 προσθήκης
5 νίκης
1 Φαρνάκης
1 ὅλης
1 ἄλλης
2 Ὀρεστίλλης
1 Ταξίλης
5 Ῥώμης
2 τόλμης
5 γνώμης
1 μνήμης
6 ἐκείνης
5 μόνης
1 ὑφισταμένης
1 ἀναπεπλεγμένης
1 ἠσκημένης
1 γεγενημένης
1 ἀνῃρημένης
1 ἐπιτετριμμένης
1 δεδομένης
1 ψηφιζομένης
1 Γενομένης
11 γενομένης
1 καταληφθησομένης
1 πρασσομένης
1 ἀρχομένης
1 ἐρχομένης
1 διεφθαρμένης
1 ἀγηγερμένης
1 διαλελυμένης
1 πορθουμένης
1 καλουμένης
1 κεκενωμένης
1 Ῥαβέννης
1 ξένης
7 εἰρήνης
1 μεγαλοφροσύνης
1 Μεσσήνης
1 ἀρχιερωσύνης
1 τέχνης
7 δόξης
1 Καπύης
2 λύπης
1 Εὐρώπης
1 ἴσης
1 συντριβείσης
1 ἐρασθείσης
1 δεχθείσης
1 Κυρωθείσης
1 φανείσης
1 ἀνακοπείσης
1 μέσης
1 ἰούσης
5 οὔσης
1 Ληγούσης
1 παραπλεούσης
1 Πλησιαζούσης
1 πλησιαζούσης
1 ἐλθούσης
1 περιιούσης
2 ἐπιούσης
1 συναδικούσης
1 ἀρκούσης
1 μελλούσης
1 περιεξούσης
1 πρεπούσης
1 παρούσης
1 διαφερούσης
1 μεταφερούσης
1 ἐπαιρούσης
1 ἀγειρούσης
1 ἐκπεσούσης
1 ἐχούσης
1 ἐπεχούσης
1 δρώσης
1 περιορώσης
2 ἥσσης
13 θαλάσσης
1 Λαρίσσης
1 συνεστώσης
1 διαίτης
1 Ταύτης
1 Μεγαβάτης
1 Ἀφροδίτης
3 ἰδιώτης
1 στασιώτης
1 ἰσοπολίτης
1 δημότης
1 κυβερνήτης
1 ὑπερόπτης
3 πρώτης
1 τρίτης
1 τετάρτης
3 ἥττης
1 θαλάττης
2 προστάτης
3 βαθυτάτης
1 ὀξυτάτης
1 Μάχης
12 μάχης
1 τετράρχης
3 τύχης
1 δίψης
2 ἀγαθῆς
1 Ἀπαθὴς
3 εὐσταθῶς
34 εὐθὺς
1 εὐπειθὲς
2 πλῆθός
3 χθὲς
1 ἐχθὲς
1 ἐπαχθὴς
1 εἰωθὸς
1 Νωθής
1 στρατοπεδείαις
1 ταχείαις
1 θέαις
1 οἰκίαις
1 δωροδοκίαις
1 Ὀξυδράκαις
1 μεγάλαις
1 ποικίλαις
2 ἄλλαις
1 Φαισούλαις
1 πολεμίαις
2 γνώμαις
1 ἐπωνυμίαις
1 ἐνίαις
1 ἐνοχλουμέναις
1 χειροτονίαις
2 δάφναις
1 εὐπραξίαις
1 φιλανθρωπίαις
1 πείραις
1 θύραις
7 ἡμέραις
1 ἀπορίαις
2 ἀλλοτρίαις
1 ἀκριβεστέραις
1 ἰούσαις
1 διακοσίαις
1 ἁπάσαις
1 πάσαις
1 Πέρσαις
1 Γέταις
2 στρατιώταις
1 Γαλάταις
1 δημόταις
2 συνωμόταις
1 κυβερνήταις
1 δεσπόταις
1 Μαρτίαις
1 ὑπηρέταις
1 μεγίσταις
3 δυνάσταις
2 μάχαις
1 τύχαις
1 κληρουχίαις
1 εὐτυχίαις
1 Γάιός
1 Διὸς
1 Διός
3 δεδιὼς
2 δεδιώς
1 δεδιὸς
2 πρέσβεις
2 ἐπαύλεις
1 ἐξώλεις
2 πόλεις
1 δυνάμεις
1 ἐντεύξεις
1 πράξεις
1 τάξεις
3 Ἄλπεις
4 τριήρεις
1 φέρεις
1 ἀναπαύσεις
1 δημεύσεις
1 δεξιώσεις
1 διαλύσεις
1 ἐπελάσεις
1 παρακλήσεις
1 προκλήσεις
2 στάσεις
1 μεταναστάσεις
1 περιτειχίσεις
32 αὖθις
7 πολλάκις
1 Ποσάκις
1 τριακοντάκις
2 ἅλις
14 μόλις
1 Αἰμίλιός
2 πόλις
5 μιᾶς
1 δύναμις
1 απάνις
1 Ἀσίνιός
2 Ἀντώνιός
1 ἔπειξις
1 Χαλδαίοις
2 Ἰτυκαίοις
20 Ῥωμαίοις
1 Ἀθηναίοις
1 Παρθυαίοις
1 θριάμβοις
1 φόβοις
5 ὀλίγοις
2 λόγοις
1 ἀξιολόγοις
3 ἔργοις
1 ὑποστέγοις
2 ἰδίοις
1 ῥάβδοις
2 ξιφιδίοις
1 ἐξόδοις
1 οἰκείοις
1 σημείοις
1 Ἀλπείοις
1 προαστείοις
1 ἀριστείοις
2 λίθοις
1 ὀρθίοις
2 ὅρκοις
1 ἐμβόλοις
3 μεγάλοις
1 ἐθέλοις
1 χιλίοις
1 δισχιλίοις
2 πεντακισχιλίοις
3 ἄλλοις
20 ἀλλήλοις
7 ὅπλοις
1 δακτύλοις
7 φίλοις
1 γάμοις
9 πολεμίοις
1 πολέμοις
3 νόμοις
2 κληρονόμοις
1 ὁμοτίμοις
1 νέοις
1 προγόνοις
1 κινδύνοις
5 ἐκείνοις
1 μόνοις
1 ἀσπασαμένοις
1 πεπονημένοις
1 ἀφῃρημένοις
1 ἐσταλμένοις
1 ἐσφαλμένοις
1 ἠγγελμένοις
1 κεκρυμμένοις
1 δεδομένοις
1 Δεομένοις
1 δεομένοις
1 πυθομένοις
1 πιπρασκομένοις
1 βουλομένοις
3 γιγνομένοις
1 γενομένοις
1 βαρυνομένοις
1 διωξομένοις
2 σκεπτομένοις
1 πρεσβευομένοις
2 βουλευομένοις
1 στρατευομένοις
1 γεγυμνασμένοις
1 βεβουλευμένοις
1 ἐπιβεβουλευμένοις
1 θορυβουμένοις
1 ὁμολογουμένοις
1 ὑπισχνουμένοις
1 ἀγνοουμένοις
1 ἀφαιρουμένοις
1 προτιμωμένοις
1 ἡττωμένοις
1 τυράννοις
1 πόνοις
1 ἀνδροφόνοις
1 σπλάγχνοις
1 ἀναξίοις
1 Οἵοις
1 πλοίοις
1 ποίοις
1 ἀνθρώποις
1 τόποις
1 ἐπικαίροις
2 θηρίοις
1 ἀθρόοις
1 ἀπόροις
4 ἑτέροις
1 ἀμφοτέροις
1 δευτέροις
1 δισμυρίοις
1 φρουρίοις
1 δορυφόροις
1 χωρίοις
1 γυμνασίοις
3 μέσοις
1 τριακοσίοις
1 ὀκτακοσίοις
2 δημοσίοις
1 αἰτίοις
1 Ταυλαντίοις
2 τοιούτοις
6 τούτοις
4 ὑπάτοις
1 πρώτοις
1 ἀτρώτοις
1 ἀτρύτοις
2 ἱστίοις
3 μεγίστοις
1 ἀνηκέστοις
2 ἀρίστοις
1 εὐτολμοτάτοις
1 Γόμφοις
1 μεγαλαύχοις
1 μονομάχοις
2 δημάρχοις
1 ναυάρχοις
1 μεγαλοψύχοις
1 Σερτώριός
2 χάρις
2 μέχρις
1 διάβασις
1 ἀνάστασις
1 ἐπανάστασις
1 πρόφασις
1 ἐπίθεσις
1 ἐπίσχεσις
1 ἐξαρίθμησις
1 ὑπόκρισις
2 Κάσσιός
4 στάσις
1 δήμευσις
1 ἐναντίωσις
42 τις
10 στρατιᾶς
1 Δομίτιός
3 μάντις
3 ὅστις
1 ὄψις
1 ἀνεψιὸς
4 φυλακῆς
1 φυλακὰς
3 γυναικὸς
1 θριαμβικῶς
3 βασιλικῆς
1 πολεμικῆς
1 Ἑλληνικῆς
1 εἰρηνικῶς
1 τυραννικὸς
1 Ἰβηρικὰς
1 πεφρικὼς
1 μουσικῆς
1 ὑπατικὰς
1 καταφρονητικῶς
1 πολιτικῆς
2 Κελτικὸς
1 Κελτικῆς
1 δημοτικῶς
1 φορτικὸς
1 ὑβριστικῶς
1 Ἀττικάς
1 βουλευτικῆς
1 στρατιωτικῆς
1 μοναρχικῶς
1 Θρᾷκές
1 Μᾶρκός
1 λευκῆς
1 συνεγνωκὸς
1 καλῆς
3 καλῶς
3 ὁμαλῶς
2 κεφαλῆς
1 ἀσφαλὴς
2 ἀσφαλὲς
2 ἀσφαλῶς
1 ἀμελῶς
1 ἀτελὲς
1 εὐτελὲς
1 ἐντελὴς
1 ὤφελές
1 ἀπειλῆς
1 Ἡρακλῆς
1 περικαλλές
1 Μάρκελλός
1 Ἀχιλλᾶς
1 πολλῆς
1 πολλὰς
1 Μάρυλλός
1 βολῆς
1 μεταβολῆς
1 ἐκβολὰς
1 ἐσβολῆς
7 πολὺς
2 Πολὺς
24 βουλῆς
2 ἐπιβουλῆς
1 φυλὰς
1 Ὑμᾶς
12 ἡμᾶς
2 ἐμῆς
18 ὑμᾶς
1 ποταμὸς
1 ἀριθμὸς
4 τιμῆς
4 τιμὰς
1 τιμάς
2 ὁρμῆς
1 ἀφορμῆς
1 ἑσμὸς
1 σπασμὸς
3 λογισμὸς
1 δραχμάς
1 δραχμὰς
1 βωμὸς
5 ἑνὸς
1 Βουκολιανὸς
1 Ἁδριανὸς
1 ἱκανῆς
1 Σιλανὸς
1 ἀφανὲς
3 ἀφανῶς
1 περιφανῶς
1 προφανῶς
1 μηχανῆς
1 συγγενὴς
1 εὐγενὲς
2 οὐδενός
1 Οὐδενὸς
5 οὐδενὸς
1 καθεζόμενός
1 ἐνθυμούμενός
1 ἐπαιρόμενός
1 Θυόμενός
1 χαλεψάμενός
1 στενῆς
1 Λαβιηνός
2 Λαβιηνὸς
3 σκηνὰς
1 σκηνῆς
1 μηνὸς
1 δεινὸς
1 Δεινὸς
1 Ποθεινὸς
3 τινὸς
2 τινὰς
5 τινὲς
1 ἐπιδεικνὺς
1 μνᾶς
1 γυμνὸς
1 ἀγεννῶς
1 γεγονὸς
3 γεγονώς
2 γεγονὼς
1 ἀκραιφνές
1 Μίλωνός
1 φωνῆς
1 ἑξῆς
8 οὓς
1 Οἷς
12 οἷς
1 ἠοῦς
2 Πτολεμαῖος
1 Ῥωμαῖος
1 ναοῖς
1 τελευταῖος
1 Ὑψαῖος
4 βοῆς
4 ἀκριβοῦς
1 κύβος
1 Αἰνόβαρβος
1 Θόρυβος
1 θόρυβος
3 φόβος
3 ἄγος
5 πέλαγος
1 λοχαγοὺς
3 φάλαγγος
1 Κέθηγος
4 στρατηγοῖς
1 στρατηγούς
3 λόγος
2 ὁδοὺς
1 δοὺς
7 δέος
3 αἰδοῦς
1 παραδοὺς
1 εἰδούς
1 εἰδοῖς
1 ἐνδιδοὺς
2 ὄνειδος
1 φειδοῦς
1 φιλοπόλιδος
1 Ἀρτέμιδος
1 ἐπιδοὺς
5 Λέπιδος
2 ἔριδος
1 Ἔριδος
2 θυγατριδοῦς
1 Ἑλλάδος
1 ἐνδούς
1 Ἰνδοῖς
3 τυραννίδος
1 ἡγεμονίδος
3 ἐλπίδος
1 Σαρδοῦς
1 ἐπικερδοῦς
1 κέρδος
16 πατρίδος
1 Ἰλλυρίδος
1 ἄναυδος
1 ψευδοῦς
1 ἐνδεοῦς
3 θεοὺς
1 θεοῖς
2 οἰκεῖος
2 πεζοὺς
2 πεζοῖς
4 ἔθος
1 Ἔθος
2 ἀγαθοὺς
29 πλῆθος
3 πάθος
1 ὀρθοῖς
1 ἔμμισθος
1 στῆθος
7 Γάιος
1 πελάγιος
1 ἴδιος
5 Κλαύδιος
1 εὔδιος
3 Κλώδιος
4 Λεύκιος
1 Μινούκιος
2 Καίλιος
1 Τίλλιος
2 Κορνήλιος
1 Ποπίλιος
1 ἐμφύλιος
3 Μέμμιος
1 Σάμιος
1 τίμιος
1 Ἰόνιος
2 Φαώνιος
2 Γαβίνιος
1 δαιμόνιος
1 Σεμπρώνιος
3 Ἀφράνιος
3 Ἀσίνιος
1 Κρασσίνιος
20 Ἀντώνιος
1 ἄξιος
1 ὅμοιος
62 Πομπήιος
1 Σταβέριος
1 Σικόριος
1 Κούριος
8 Πετρήιος
1 αἴσιος
13 Κάσσιος
1 Καλουίσιος
5 Δομίτιος
1 Λουκρήτιος
2 Καισήτιος
1 Ἄττιος
2 Οὐέττιος
2 Ὀκτάουιος
2 κακοῖς
1 κλίμακος
1 διηνεκοῦς
1 πατρικοὺς
1 μῆκος
2 ὅρκος
2 Μᾶρκος
1 Μοῦρκος
1 Πατίσκος
1 ἁλοὺς
1 αἰγιαλοῖς
1 καλοῖς
1 διδάσκαλος
3 Παῦλος
1 Θεσσαλοὺς
1 Ἰταλοῖς
2 Ἰταλοὺς
1 ἀσφαλοῦς
4 Βύβλος
1 ἐντελοῦς
1 νωχελοῦς
1 κατάδηλος
2 ὅμιλος
2 δαψιλοῦς
1 κλέος
8 ἄλλος
3 Μάρκελλος
1 Κάμιλλος
1 Λεύκολλος
6 πολλοῖς
10 πολλοὺς
1 Μάρυλλος
1 δοῦλος
21 τέλος
6 Λέντλος
1 στόλος
6 ἄσυλος
4 φίλος
24 δῆμος
11 πόλεμος
2 ἄνεμος
1 ἕτοιμος
1 γνώριμος
3 Δέκμος
1 ἱπποκόμος
1 ὀφθαλμοὺς
1 νόμος
1 δρόμος
1 λογισμοῖς
2 περιώνυμος
1 βωμοῖς
3 νέος
2 Βρεττανοὺς
2 Βρεττανοῖς
1 περιφανοῦς
1 στέφανος
1 Ἀλβῖνος
3 ἀγῶνος
5 γένος
1 Μάγνος
1 ἀπογνοὺς
1 ἀπογνούς
1 Ποσειδῶνος
1 συγγενοῦς
1 εὐγενοῦς
1 ἀσθενοῦς
1 ἐκεῖνος
1 κἀκεῖνος
2 λαβόμενος
4 ἐπειγόμενος
1 ἡδόμενος
4 δεόμενος
1 θεώμενος
2 ἐπικείμενος
1 βιαζόμενος
1 χειμαζόμενος
1 λογιζόμενος
1 καταλογιζόμενος
1 ὀνειδιζόμενος
1 δανειζόμενος
1 ἐρεθιζόμενος
1 κομιζόμενος
3 νομιζόμενος
1 θέμενος
1 διαθέμενος
1 ἐπιθέμενος
3 τιθέμενος
1 μετατιθέμενος
1 ἀποθέμενος
1 αἰσθόμενος
1 προσθέμενος
6 πυθόμενος
2 Πυθόμενος
1 πριάμενος
1 ἀφικόμενος
1 ἀρεσκόμενος
1 ἀλώμενος
1 ἐντειλάμενος
1 βουλόμενος
1 ὁρμώμενος
1 καταλαμβανόμενος
2 αἰσθανόμενος
1 γιγνόμενος
1 Γενόμενος
6 γενόμενος
1 Σημηνάμενος
2 ἐνσημαινόμενος
1 ἀποκρινάμενος
3 ὑποκρινόμενος
1 υποκρινάμενος
1 τινύμενος
1 ἀμυνόμενος
1 κρατυνάμενος
1 φυλαξάμενος
1 ἀποδεξάμενος
1 συνευξάμενος
4 ἡγούμενος
1 στρατηγούμενος
2 ὁμολογούμενος
3 αἰδούμενος
1 ἀξιούμενος
1 ἐξομοιούμενος
3 ποιούμενος
1 καλούμενος
1 προκαλούμενος
1 Ἐνοχλούμενος
3 ἐνοχλούμενος
1 ἐπιδραμούμενος
1 ἐνθυμούμενος
1 προσωνούμενος
3 διανοούμενος
1 ἀγνοούμενος
2 ἀφαιρούμενος
1 χειρούμενος
1 Ζητούμενος
2 ζητούμενος
1 περικεντούμενος
1 διασπώμενος
1 ἐπαρώμενος
1 φερόμενος
1 ἐκφερόμενος
1 προσφερόμενος
1 τεκμαιρόμενος
1 ὑφορώμενος
1 Μαρτυράμενος
1 Ὀλοφυράμενος
3 χρώμενος
2 ἐσόμενος
1 ἐργασόμενος
1 ἐργασάμενος
1 Θεασάμενος
1 βιασόμενος
1 βιασάμενος
1 ἀσπασάμενος
1 ἐνθυμησόμενος
1 Φιλοφρονησάμενος
1 παραιτησάμενος
1 περιστησάμενος
1 συνοισόμενος
1 οἰσόμενος
1 προσέμενος
1 φυλασσόμενος
1 στρατευσάμενος
1 περιζωσάμενος
1 βεβαιωσάμενος
1 χειρωσάμενος
3 τέμενος
1 περιιστάμενος
1 ἀφιστάμενος
1 ἐφιστάμενος
1 ἡττώμενος
1 κελευόμενος
1 νοσηλευόμενος
1 θεραπευόμενος
1 θυόμενος
1 μαχόμενος
1 ἀρχόμενος
1 ἀνασχόμενος
1 ἀναγραψάμενος
1 χαλεψάμενος
1 ἀναληψόμενος
1 ἀποπεμψάμενος
1 ἀποκαλυψάμενος
1 ἁλιτενοῦς
2 ἔθνος
1 φθόνος
1 ἠϊόνος
1 δεινοῖς
3 κοινοῖς
1 ἐπίκοινος
1 Ἀνθεστηριῶνος
1 τινος
1 ὄκνος
1 Μόνος
9 μόνος
1 Ἐπίδαμνος
1 Τελαμῶνος
1 ᾑμαγμένος
1 ὑπενηνεγμένος
1 ἐωνημένος
2 ἡἡρημένος
1 κρημνοῖς
1 ἀφῃρημένος
1 κεχρημένος
6 χειμῶνος
1 ἀπεσταλμένος
1 ἀληλιμμένος
1 ἐγκεκαλυμμένος
1 εἰργασμένος
1 ἐξειργασμένος
1 γεγυμνασμένος
1 διεσκευασμένος
1 παρεσκευασμένος
1 κεκελευσμένος
1 πεπυσμένος
1 ἀπεωσμένος
1 προβεβουλευμένος
1 διωρθωμένος
1 ἠξιωμένος
1 τύραννος
1 ξένος
2 ἔκγονος
1 ἐπίφθονος
1 ἡμίονος
1 δαίμονος
1 ἀμείνονος
1 ὕπνος
2 θρῆνος
1 κράνος
2 Λιβυρνούς
4 χρόνος
1 πατροκτόνος
1 Ἀκουῖνος
2 πίσυνος
3 φόνος
1 ἴχνος
4 Μίλωνος
1 Ἄμμωνος
6 Σκιπίωνος
8 Κικέρωνος
7 Κουρίωνος
2 Πείσωνος
9 Κάτωνος
1 Πλάτωνος
1 Ἡφαιστίωνος
2 οἷος
1 Εὐπρεποῦς
1 λοιποὺς
2 λοιποῖς
1 σκοποὺς
1 ἵππος
1 στενωποῖς
1 στενωπούς
1 ἔαρος
1 Σκαῦρος
120 Καίσαρος
1 Δηιόταρος
1 Ἀλέξανδρος
1 ἱεροὺς
2 ἱεροῖς
1 Κίμβερος
1 φοβεροῖς
1 ἐλεύθερος
1 φιλελεύθερος
2 ἐξελεύθερος
4 ἕτερος
1 πρεσβύτερος
1 οὐδέτερος
1 δεύτερος
1 νεώτερος
9 ἑκάτερος
2 ὁπότερος
1 πρότερος
2 εὐχεροῦς
2 δυσχεροῦς
5 ἐχθροῖς
4 ἐχθροὺς
1 ἔμπειρος
1 κόρος
2 νεκροὺς
1 νεκροῖς
1 μικροῖς
16 μέρος
1 Οὐᾶρος
2 αὐτοκράτορος
3 δικτάτορος
1 θησαυροὺς
1 Ἀπολλόδωρος
1 Ἀρτεμίδωρος
3 μετέωρος
1 κατάφωρος
1 σῶος
1 Πελοπόννησος
1 μῖσος
2 μύσος
1 θράσος
5 Κράσσος
6 Τοῖς
169 τοῖς
3 Τοὺς
180 τοὺς
6 ἔτος
1 τούς
1 αὑτούς
69 αὐτοῖς
9 αὑτοῖς
49 αὐτοὺς
3 αὐτούς
3 αὑτοὺς
1 δύσβατος
1 αἵματος
1 θαύματος
1 καύματος
1 τραύματος
3 βήματος
1 πράγματος
1 ἐπιτάγματος
1 βουλεύματος
3 πνεύματος
1 πολιτεύματος
1 μαντεύματος
1 χαρακώματος
1 παραγγέλματος
1 τολμήματος
2 ὀνόματος
4 σώματος
1 ψηφίσματος
1 στόματος
4 διαστήματος
2 ὀχήματος
1 ἀτυχήματος
1 θάνατος
12 ὕπατος
1 ἀνθύπατος
1 δόρατος
3 στρατοῖς
1 δημοκρατικώτατος
1 ἱκανώτατος
1 ἐπιμονώτατος
1 καθαρώτατος
1 ἀσθενέστατος
1 ἐπιτυχέστατος
1 εὐχαριτώτατος
1 συνειδότος
1 ἀετούς
1 δεκαετοῦς
1 τεθνεῶτος
1 εὐκαταφρόνητος
2 εὐεπιχείρητος
1 ὠμότητος
3 ἀήττητος
1 ἐσθῆτος
1 δεδιότος
3 χάριτος
1 ἀσύντακτος
1 συμβεβηκότος
1 ἔμπληκτος
1 ἀκατάπληκτος
1 πεπολεμηκότος
4 Κελτοῖς
3 Κελτοὺς
9 ὄντος
1 ἰόντος
1 παραμείναντος
1 δόξαντος
1 μεταδιδάξαντος
1 στενάξαντος
1 ἄρξαντος
2 ἅπαντος
1 ἄραντος
1 κελεύσαντος
1 Κελεύσαντος
1 διαπλεύσαντος
1 καταπλεύσαντος
1 προσαγορεύσαντος
1 ποιήσαντος
1 χαλάσαντος
1 ἐξελάσαντος
1 Διακωλύσαντος
1 ὁρμήσαντος
1 Ἀναβοήσαντος
1 δημηγορήσαντος
1 ἐπικρατήσαντος
1 ὑπηρετήσαντος
1 ἀπαντήσαντος
1 τελευτήσαντος
1 ῥίψαντος
1 ἐπιγράψαντος
1 λαβόντος
1 καταλαβόντος
1 μεταλαβόντος
1 ἐξαγαγόντος
1 προαγαγόντος
2 δόντος
2 διδόντος
1 ἀποδιδόντος
1 παθόντος
1 καταπολεμηθέντος
1 Περιαγγελθέντος
1 ἐξαγγελθέντος
1 συνελθόντος
1 ἐπελθόντος
1 δοθέντος
1 προθέντος
1 Ἐκτελεσθέντος
1 ἐξακουσθέντος
1 λεχθέντος
1 παρενεχθέντος
1 Κόιντος
1 ἐπανιόντος
2 ἐξιόντος
1 προϊόντος
1 ἐπιόντος
1 ἀπιόντος
1 προσιόντος
1 μετιόντος
1 καταβαλόντος
1 προανελόντος
3 φανέντος
1 ἐπιφανέντος
1 ὕοντος
1 βοῶντος
1 ἄγοντος
1 γεγονότος
1 στρατηγοῦντος
2 λέγοντος
2 ἀντιλέγοντος
1 παράγοντος
1 ὑπατεύοντος
1 πλησιάζοντος
1 Ἀκμάζοντος
1 τεχνάζοντος
1 προσθέοντος
1 παρακαλοῦντος
1 συγκαλοῦντος
1 ἀναλοῦντος
1 διαβάλλοντος
4 μέλλοντος
1 πλέοντος
1 ἐνοχλοῦντος
1 ὀκνοῦντος
1 ἐπεδεικνύοντος
1 προχειροτονοῦντος
1 ἐπιπνέοντος
1 ἀκούοντος
2 ἀγνοοῦντος
1 χαίροντος
1 καθαιροῦντος
1 δημηγοροῦντος
2 θαρροῦντος
1 φέροντος
1 συμφέροντος
1 διαταράσσοντος
1 διακόπτοντος
1 βλάπτοντος
1 διαταράττοντος
1 ἔχοντος
3 ἄρχοντος
1 κατέχοντος
6 εἰπόντος
1 προειπόντος
1 ἀντειπόντος
2 παρόντος
1 ὑπερορῶντος
3 ἐφορῶντος
1 ἐμπεσόντος
1 προσπεσόντος
1 ἐπιστάντος
1 Θεόδοτος
16 Βροῦτος
1 τοσοῦτος
1 ἐπίμεμπτος
1 κρότος
5 κράτος
13 πρῶτος
2 ἕκαστος
1 πλεῖστος
1 μεστοῖς
1 ἥδιστος
2 ἄριστος
1 ἀχάριστος
2 Σέξστος
1 βραδυτῆτος
3 ἑαυτοὺς
1 ἑαυτούς
1 ἑαυτοῖς
1 μισθωτοὺς
1 Βοιωτοὺς
1 ἔδαφος
3 σκάφος
1 ἀδελφούς
3 ξίφος
1 βρέφος
1 στῖφος
1 βραχέος
1 Δύρραχος
1 τάραχος
2 ἔναγχος
1 συνεχοῦς
4 τεῖχος
3 λέχος
1 διάδοχος
1 εὐνοῦχος
1 ναύαρχος
1 δήμαρχος
1 μόναρχος
1 ὕπαρχος
1 ἵππαρχος
2 φρούραρχος
1 ἰσχύος
1 τάχος
1 πᾶς
1 χαλεπῶς
1 χαλεπῆς
1 ἀπρεπῶς
1 λοιπῆς
1 λοιπὸς
1 ἐλπίς
1 ἐλπὶς
2 πομπῆς
1 πομπὰς
2 ἀποκοπὰς
2 τροπὰς
1 τροπῆς
1 Σιωπῆς
5 σιωπῆς
1 ἀρὰς
1 ἀράς
2 σοβαρῶς
1 καθαρῶς
2 Καίσαρός
4 ἀνδρὸς
1 Ἱερὸς
4 ἱερὸς
1 φανερῶς
3 καρτερῶς
1 καρτερὸς
1 καρτερᾶς
2 δυσχερὲς
2 δυσχερῶς
1 ἐχθρὸς
1 καιρὸς
4 χειρὸς
1 Μακρᾶς
1 νεκρὸς
2 ἀγορᾶς
2 διαφορᾶς
1 χορὸς
66 πρὸς
2 πρός
1 ἐμπιπράς
1 λαμπρᾶς
9 λαμπρῶς
1 Λαμπρῶς
1 πατρὸς
1 μητρὸς
2 πυρὸς
2 αἰσχρῶς
1 τιμωρὸς
14 χωρὶς
1 χωρίς
1 ςὡς
1 πρόφασίς
1 συγγενήσσ
5 τάς
307 τῆς
2 τίς
1 Τὰς
88 τὰς
3 Τῆς
1 τῇς
1 Τάς
2 Τίς
40 αὐτὸς
5 αὐτός
7 Αὐτὸς
5 αὐτὰς
16 αὐτῆς
1 διαβατός
2 δυνατῆς
1 ἀκρατῶς
2 ἐγκρατῶς
1 στρατός
16 στρατὸς
5 πενταετὲς
1 Θετὸς
1 θετὸς
3 ἀρετῆς
1 τιμητὰς
1 κριτὰς
1 χάριτές
1 διαλλακτάς
1 νυκτός
19 νυκτὸς
8 ἐντὸς
7 παντὸς
1 συμμαχήσαντάς
1 περιθέοντός
1 παρακαλοῦντές
1 κτενοῦντάς
2 θεράποντές
1 θεράποντάς
1 ἐπαίροντές
1 ἑορτῆς
1 ἑστὼς
3 κηδεστὴς
1 κηδεστής
1 ἐφεστὼς
1 ἀγωνιστὰς
1 ἐπιστὰς
1 ἀκοντιστὰς
1 ἐφιστὰς
1 ὑποστὰς
1 βραδυτὴς
1 τελευτῆς
1 βουλευτὰς
1 ζηλωτὴς
1 υἱός
1 σκευῆς
8 παρασκευῆς
1 κατασκευῆς
1 κατασκευὰς
1 ἐπισκευάς
1 δικαίους
2 Ῥωμαίους
1 Ἀθηναίους
1 Κερκυραίους
4 Παρθυαίους
1 θάμβους
1 θριάμβους
1 ἄγους
1 ζεύγους
2 λόγους
2 ὀλίγους
1 πνίγους
7 δέους
2 σταδίους
3 ῥάβδους
1 ἀκανθώδους
1 παρόδους
1 οἰκείους
3 πλείους
1 ἔθους
10 πλήθους
3 ἔνθους
2 πάθους
1 ἀδίκους
1 ἐκδίκους
4 Φαρνάκους
1 ὅρκους
1 ἕλους
1 Κορνηλίους
2 χιλίους
3 δισχιλίους
1 ἑξακισχιλίους
2 τετρακισχιλίους
2 ἑπτακισχιλίους
1 τρισχιλίους
1 Ἡρακλέους
1 Σοφοκλέους
7 ἄλλους
1 κάλλους
18 ἀλλήλους
1 προβούλους
1 ἀσύλους
2 τέλους
1 στόλους
13 φίλους
1 ἀλλοφύλους
1 φιλοδήμους
19 πολεμίους
1 ἐμβολίμους
8 πολέμους
1 ἐμπειροπολέμους
2 νόμους
1 Νόμους
1 γνωρίμους
3 ἐνίους
1 νέους
3 γένους
1 κινδύνους
1 ἐκείνους
1 κἀκείνους
1 ἀμείνους
2 Ἀρμενίους
2 ἔθνους
7 μόνους
2 δυναμένους
1 φθεγξαμένους
1 ἐργασαμένους
1 διατεταγμένους
1 ἀφιγμένους
1 ἐπικαθημένους
1 μεμνημένους
2 ᾑρημένους
1 ἀφειμένους
1 κατακεκλιμένους
1 ἀμειβομένους
1 ὀρεγομένους
1 φειδομένους
1 ὡραϊζομένους
1 βουλομένους
1 γενομένους
1 φαινομένους
1 ἀμυνομένους
1 συμφερομένους
1 ἐσομένους
1 ἐξεργασομένους
1 ἐλευσομένους
1 ὑποστρατευομένους
1 ἀπομαχομένους
1 συνῳκισμένους
1 προαπῳκισμένους
1 ὡρισμένους
4 ἐστρατευμένους
1 συνεστρατευμένους
1 ἀπολλυμένους
1 φοβουμένους
1 ἡγουμένους
1 περιποιουμένους
1 χαριουμένους
1 χρηματιουμένους
1 πολιορκουμένους
1 τελουμένους
2 αἱρουμένους
2 ἀφαιρουμένους
1 τιμωμένους
1 χρωμένους
1 τυράννους
1 σύννους
1 ξένους
2 πόνους
1 ἐπιπόνους
1 πολυπόνους
1 θρόνους
1 χρόνους
2 τυραννοκτόνους
2 στεφάνους
2 ἀνδροφόνους
2 ἀξίους
3 ὑπολοίπους
1 ἵππους
1 βαρβάρους
1 κατηγόρους
2 χειμερίους
1 ἀπείρους
3 θέρους
1 ἀθρόους
1 ἐλευθέρους
1 φιλελευθέρους
1 μέρους
1 ἐμπόρους
1 Ἑτέρους
9 ἑτέρους
1 πατρίους
1 σφετέρους
1 ἑτοιμοτέρους
1 προθυμοτέρους
4 ἀμφοτέρους
1 ὀλιγωτέρους
2 κυρίους
2 μυρίους
3 δισμυρίους
1 τρισμυρίους
1 φόρους
1 ἴσους
3 ὅσους
1 σώους
1 Πελοποννησίους
1 ἐτησίους
2 μέσους
1 μύσους
1 νήσους
1 τριακοσίους
1 ἑξακοσίους
6 ἔτους
1 ἀσταθμεύτους
1 νεοστρατεύτους
1 ἀκαταπλήκτους
1 αἰχμαλώτους
1 εὐβλήτους
1 δυσαριθμήτους
1 Ταυλαντίους
1 τοσούτους
2 τούτους
1 Τούτους
5 ὑπάτους
1 ἄρτους
1 πρώτους
1 μεγίστους
1 ἑκάστους
3 ἀρίστους
1 ἀγεράστους
3 εὐτολμοτάτους
1 θρασυτάτους
3 σκάφους
2 λόφους
1 Γόμφους
1 ξίφους
1 τάφους
5 διαδόχους
1 τείχους
1 λέχους
3 συμμάχους
1 μονομάχους
1 ἐνόχους
2 δημάρχους
1 Δημάρχους
1 μονάρχους
1 ναυάρχους
1 δρυὸς
2 ἄντικρυς
1 ῥαφὰς
1 συναφής
1 συγγραφὰς
1 προγραφὰς
3 σαφῶς
1 ταφῆς
1 ἀδελφός
1 ἀδελφὸς
2 ἀδελφῆς
1 τροφῆς
13 σφᾶς
1 εὐχῆς
1 εὐχὰς
1 συνεχῶς
1 ἀρχάς
8 ἀρχὰς
23 ἀρχῆς
1 δήμαρχός
2 ψυχῆς
8 ἕως
1 βεβαίως
1 δικαίως
1 γενναίως
2 ἀλόγως
1 ἀναμφιλόγως
1 πανούργως
3 ῥᾳδίως
1 ἀπαρασκεύως
23 πόλεως
6 δυνάμεως
1 ἐπιδείξεως
1 ἐπείξεως
1 ἐντεύξεως
3 ἐκπλήξεως
2 τάξεως
1 ὕβρεως
1 κατάχρεως
1 διαβάσεως
1 ἐκδόσεως
1 παρασπονδήσεως
1 ἀναθέσεως
1 μισθώσεως
1 ἀξιώσεως
1 ἀσκήσεως
1 ἐξελάσεως
1 ἐπικλήσεως
1 μελλήσεως
1 κολάσεως
1 Νεμέσεως
2 ἀπογνώσεως
2 γενέσεως
3 καταφρονήσεως
1 ἐλευθερώσεως
1 ἐγχειρήσεως
1 κρίσεως
1 ἀγανακτήσεως
2 στάσεως
1 ἐπαναστάσεως
5 μάντεως
2 πίστεως
1 ὄψεως
1 συλλήψεως
1 εὐθέως
1 ἀγροίκως
8 ὅλως
8 βασιλέως
2 ἄλλως
1 ἀνωμάλως
1 ἀγχωμάλως
26 ὅμως
3 προθύμως
1 ἀπειροπολέμως
1 ἐμπειροπολέμως
1 ἐννόμως
1 ἀσήμως
1 χρησίμως
1 ἀκόσμως
2 συντόμως
1 φιλοτίμως
1 βλασφήμως
1 ἀκινδύνως
1 φιλοκινδύνως
1 μειζόνως
1 ἀσχημόνως
2 εὐσχημόνως
2 δαιμονίως
2 ἀφρόνως
1 φιλοφρόνως
1 συντόνως
1 κουφόνως
2 εὐμηχάνως
5 ἀξίως
6 ὀξέως
1 ἀναξίως
1 παραδόξως
10 ὁμοίως
5 ὅπως
1 Ὅπως
1 πως
1 Ἐνιπέως
1 ἀλύπως
1 ὁμοιοτρόπως
9 ἀθρόως
1 κέρως
1 πράως
3 ἀμέτρως
3 ἴσως
1 ἀσπασίως
2 θρασέως
1 τέως
2 εἰκότως
1 ἐμπλήκτως
2 πάντως
1 ἀναισχύντως
13 οὕτως
1 ὑπόπτως
1 ἀνηκέστως
1 ἀξιοπίστως
1 ἀσχέτως
2 κούφως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2006