HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APPIEN d'Alexandrie, Histoire romaine - Les guerres civiles, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  2760 formes différentes pour 7570 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἐᾶν
6 ἔν
1 ὅν
3 Ἐν
1 ἵν
11 Ὧν
1 Ὃν
2 ὂν
31 ὧν
4 ἓν
237 ἐν
8 ἣν
2 ἥν
81 ἦν
3 ὤν
17 ὢν
2 ὃν
1 Ἦν
2 ἢν
33 ἂν
4 ἄν
1 βεβαίαν
1 δικαίαν
1 τελευταίαν
3 Ἰόβαν
1 Γάλβαν
1 ἄγαν
1 σιτολογίαν
2 ταχυεργίαν
1 ἱερουργίαν
4 ἰδίαν
2 Βαγράδαν
1 οἰκείαν
1 βασιλείαν
1 δουλείαν
1 ὀξεῖαν
1 θεραπείαν
1 ὑδρείαν
2 χρείαν
9 ὑπατείαν
4 στρατείαν
6 πολιτείαν
1 ταχεῖαν
1 θέαν
1 ἀσέβειαν
1 Εὐσέβειαν
1 δυσπείθειαν
1 μετριοπάθειαν
1 εὐτέλειαν
3 ἀσφάλειαν
1 ἀπρέπειαν
3 εὐπρέπειαν
3 Ἀλεξάνδρειαν
1 ἐπήρειαν
1 καταδύσειαν
1 δείσειαν
1 ἰδιωτεύσειαν
1 ἐπακούσειαν
1 ἀνατρήσειαν
1 κρατήσειαν
1 ἄγνοιαν
1 εὔνοιαν
1 διάνοιαν
1 ὑπόνοιαν
1 ἀπόνοιαν
1 μετάνοιαν
1 εὐποιίαν
1 προσήνεγκαν
1 συγκατήνεγκαν
1 ἐνέθηκαν
1 ἀνέθηκαν
1 ἡλικίαν
1 Κιλικίαν
6 οἰκίαν
1 δωροδοκίαν
1 προσδοκίαν
1 ἐπιορκίαν
2 Κάσκαν
1 ἔδωκαν
1 διδασκαλίαν
1 ἀνωμαλίαν
2 Θεσσαλίαν
13 Ἰταλίαν
1 παραγγελίαν
3 Σικελίαν
2 Κορνηλίαν
1 δειλίαν
1 ὁμιλίαν
1 Ἀκύλαν
2 Δολοβέλλαν
2 Σύλλαν
1 Ἀπουλίαν
2 μίαν
1 οὐδεμίαν
2 πολεμίαν
1 ἀτρεμίαν
1 ἀποδημίαν
1 εὐφημίαν
2 φιλοτιμίαν
1 εὐτολμίαν
1 τόλμαν
1 ἐπιθυμίαν
1 προθυμίαν
2 ναῦν
1 νεανίαν
1 Λαίναν
1 ξενίαν
1 πενίαν
1 νουμηνίαν
2 ἐχαλέπηναν
1 Τυρρηνίαν
1 ἀπέφηναν
1 παρέμειναν
4 Κατιλίναν
2 Κίνναν
3 Μακεδονίαν
8 ἡγεμονίαν
5 χειροτονίαν
2 Καλπουρνίαν
1 ἔρευναν
1 εὔθυναν
2 ἄμυναν
1 εὐωνίαν
4 Ἀπολλωνίαν
1 ἀξίαν
1 ἀφυλαξίαν
1 ἐφάρμαξαν
1 ἔπραξαν
1 ἀταξίαν
1 εὐταξίαν
1 ἀσυνταξίαν
17 δόξαν
1 κατέφλεξαν
1 ἔπληξαν
1 ἐπιμιξίαν
1 ἐγκατέμιξαν
1 ἦρξαν
2 ὁμοίαν
1 ποίαν
1 πόαν
2 ἅπαν
2 πάμπαν
1 σύμπαν
1 δοξοκοπίαν
1 φιλανθρωπίαν
1 ὥραν
1 μεσημβρίαν
1 Πειθαγόραν
1 ἐνέδραν
3 ἐλευθερίαν
1 Νουκερίαν
5 πεῖραν
16 Ἰβηρίαν
2 σωτηρίαν
4 ἔχθραν
1 συνήγειραν
2 διέφθειραν
13 ἡμέραν
1 παρηγορίαν
1 προσηγορίαν
1 κατηγορίαν
1 ἀπορίαν
1 εὐπορίαν
6 ἑσπέραν
2 Σαβούρραν
4 ἑτέραν
1 ὑμετέραν
1 σφετέραν
1 ἀλλοτρίαν
1 ἀκινδυνοτέραν
2 Κλεοπάτραν
1 ἐναργεστέραν
1 εὐκλεεστέραν
1 ἀληθεστέραν
2 δευτέραν
1 ταχυτέραν
1 Κέρκυραν
5 Συρίαν
1 μαρτυρίαν
1 γέφυραν
1 πορφύραν
2 χώραν
3 Ἀσίαν
25 ἦσαν
1 ἐχλεύασαν
1 ἐγέλασαν
1 χειμασίαν
1 μετωνόμασαν
1 ἐκρέμασαν
1 δόξασαν
1 ἅπασαν
1 διέσπασαν
1 ἔδρασαν
1 ἀπέδρασαν
1 κυήσασαν
1 ἔφασαν
2 διεπεφεύγεσαν
4 ᾖδεσαν
1 συνῄδεσαν
1 ἔθεσαν
1 πεπόνθεσαν
1 ἐπεπόνθεσαν
1 ἐπεποίθεσαν
1 προύθεσαν
1 ἐπέθεσαν
2 περιῄεσαν
1 διεπεπλεύκεσαν
7 ἐδεδοίκεσαν
1 διωλώλεσαν
1 φανεῖσαν
1 συνίεσαν
1 ἐξῄεσαν
1 ἐπῄεσαν
1 Ἀντεπῄεσαν
1 ἐσῄεσαν
2 κατῄεσαν
2 ἀνεβόησαν
1 Ἀντανεβόησαν
1 συνέβησαν
1 κατεπλάγησαν
1 συγκατεφλέγησαν
1 ἐπέδησαν
1 ἐθορυβήθησαν
1 ἐπεπόθησαν
2 ᾑρέθησαν
1 διεκρίθησαν
2 ἀνῃρέθησαν
1 κατετρώθησαν
1 ἐκομίσθησαν
1 ἐφήσθησαν
3 ὤφθησαν
1 διετρίφθησαν
1 ἐπήχθησαν
1 συνετάχθησαν
1 ἠπείλησαν
5 ἐκκλησίαν
1 ἐσφάλησαν
1 ἐπολέμησαν
1 ἐτόλμησαν
1 ὤνησαν
1 ἐφάνησαν
1 ἐπικατέπρησαν
1 παρρησίαν
1 ἀνεθάρρησαν
1 κατεκράτησαν
1 περιέστησαν
1 ὑπέστησαν
1 διερρίφησαν
1 ἐστράφησαν
1 συνεμάχησαν
1 κατέδεισαν
1 συνέκλεισαν
1 ἐπέκλεισαν
1 ἔπεισαν
1 παρεπεπόμφεισαν
1 ἐκόμισαν
1 διεκόμισαν
5 οὖσαν
2 οὐσίαν
2 ἔδοσαν
2 ἐδίδοσαν
2 παρέδοσαν
1 ποθοῦσαν
3 ἐπιοῦσαν
1 προσιοῦσαν
1 ἀδικοῦσαν
1 δημοσίαν
1 συνωμοσίαν
1 ἐποῦσαν
1 πυροφοροῦσαν
1 νοσοῦσαν
1 κρατοῦσαν
1 ἐπικρατοῦσαν
1 ἁμαρτοῦσαν
3 πᾶσαν
1 Παρῆσαν
12 θάλασσαν
1 αἰτῆσαν
1 κατέδυσαν
1 παρώδευσαν
1 διέπλευσαν
1 ἐπέπλευσαν
1 διέλυσαν
1 ἀριστεύουσαν
1 ῥωμαΐζουσαν
1 πλησιάζουσαν
1 βραδύνουσαν
1 ἐξουσίαν
1 ἐκπέμπουσαν
1 πρέπουσαν
1 ἐπιρρέπουσαν
1 φέρουσαν
2 ἑάλωσαν
2 ἀγνωσίαν
1 ἠξίωσαν
1 ἔτρωσαν
4 ὅταν
3 αἰτίαν
1 Αἰτίαν
8 Γαλατίαν
1 δημοκρατίαν
2 πενταετίαν
3 Πλακεντίαν
1 Κίρταν
1 Βηστίαν
1 ἀμνηστίαν
1 ἀρρωστίαν
1 θάλατταν
1 Παλλακότταν
1 ἱππομαχίαν
1 ναυμαχίαν
1 φιλαρχίαν
1 δημαρχίαν
2 ἀναρχίαν
6 μοναρχίαν
1 κληρουχίαν
1 εὐτυχίαν
1 ἧψαν
1 ἐπιληψίαν
1 παρέπεμψαν
1 ἐξῆψαν
2 ὑποψίαν
2 λαβὼν
2 λαβὴν
1 ἀναλαβὼν
3 καταλαβών
2 καταλαβὼν
2 περιλαβὼν
1 ἀνέλαβόν
1 ὑπολαβὼν
1 προλαβὼν
3 προσλαβὼν
1 συμβὰν
17 γῆν
2 ἀγὼν
1 ἀγών
1 ἀγαγὼν
3 συναγαγὼν
1 ἐπαγαγών
1 ἐσαγαγὼν
1 μεταγαγών
1 ἀλλαγήν
3 σφαγὴν
2 λοχαγὸν
1 τεγῶν
1 πληγήν
2 πληγῶν
11 στρατηγῶν
2 στρατηγὸν
1 στρατολογῶν
1 κατάλογόν
2 ὀργὴν
1 ἀργὸν
1 συνεργῶν
1 ταχυεργὸν
1 Φρυγῶν
2 φυγήν
7 φυγὴν
1 προσφυγὼν
4 ὁδὸν
1 ὁδῶν
1 ἰδὼν
1 ἰλαδὸν
1 βραδὺν
5 σχεδὸν
3 μηδέν
6 μηδὲν
1 ἀναπηδᾶν
1 ἐκπηδᾶν
1 ἐπειδὰν
2 Λέπιδόν
1 παριδὼν
3 ὑπεριδὼν
3 Ἰνδῶν
1 παλινῳδῶν
1 σπονδῶν
2 Οὐδὲν
1 Οὐδέν
4 οὐδέν
29 οὐδὲν
2 ἐκποδὼν
2 κερδῶν
3 σπουδήν
2 σπουδὴν
1 εἴν
1 συσταῖεν
1 ἔλαβεν
6 λαβεῖν
3 ἀναλαβεῖν
2 καταλαβεῖν
1 ἐπιλαβεῖν
1 περιλαβεῖν
1 συλλαβεῖν
2 συνέλαβεν
1 ἀπολαβεῖν
2 προύλαβεν
2 προλαβεῖν
1 προσέλαβεν
1 ἀποδιέτριβεν
2 ἦγεν
1 διαγαγεῖν
1 ἀναγαγεῖν
2 συναγαγεῖν
1 παραγαγεῖν
1 καταγαγεῖν
1 συνήγαγεν
1 ἐπήγαγεν
1 παρήγαγεν
10 ἔλεγεν
1 προύλεγεν
2 ἐπέλεγεν
1 ὤρεγεν
1 ἔληγεν
1 στρατηγεῖν
1 ὑπερήπειγεν
3 συνῆγεν
1 ξενολογεῖν
1 στρατολογεῖν
1 προῆγεν
4 ἔφευγεν
1 ἀνέφευγεν
2 φυγεῖν
1 διαφυγεῖν
1 διέφυγεν
1 συνέφυγεν
3 δεῖν
2 εἶδεν
1 ἐπεῖδεν
3 ὑπερεῖδεν
1 εἶεν
1 μεθεῖεν
1 δυνηθεῖεν
1 μετεβίβαζεν
1 ἐπεθείαζεν
2 εἴκαζεν
1 ἐχείμαζεν
1 ὠνόμαζεν
1 ἐτέχναζεν
1 ἡσύχαζεν
1 συνῴκιζεν
1 ἤθροιζεν
1 ὥριζεν
1 ἐκούφιζεν
7 ὅθεν
5 Ὅθεν
1 θεόν
1 ὄθεν
2 θεὸν
3 θεῶν
1 ἔλαθεν
1 λαθεῖν
1 ἔμαθεν
2 παθεῖν
2 ἔπαθεν
1 εὐσταθεῖν
3 ἐντεῦθεν
1 βοηθεῖν
1 ἔπειθεν
1 ἐπεκθεῖν
1 ἦλθεν
2 ἐλθεῖν
1 περιελθεῖν
1 ἀνελθεῖν
4 ἐπανελθεῖν
1 προελθεῖν
3 ἐπελθεῖν
4 ἐσελθεῖν
2 κατελθεῖν
1 ἐπανῆλθεν
1 συνῆλθεν
1 ἐπῆλθεν
1 παρῆλθεν
1 Πόθεν
1 καταδαρθεῖν
3 μακρόθεν
4 πρόσθεν
4 πανταχόθεν
2 ἕωθεν
2 ἑτέρωθεν
3 ἑκατέρωθεν
1 ἔκλαιεν
1 κρατήσαιεν
1 κατάρξειεν
2 δεήσειεν
1 ἐπιβουλεύσειεν
1 ἀπορήσειεν
1 πέμψειεν
2 νομιεῖν
2 λάβοιεν
3 ἴδοιεν
1 διέλθοιεν
1 συνέλθοιεν
1 προμάθοιεν
1 πάθοιεν
1 ἕλοιεν
1 θέλοιεν
1 ποιεῖν
1 ἔχοιεν
1 τύχοιεν
1 ἧκεν
1 σωματοφυλακεῖν
1 νυκτοφυλακεῖν
2 ἤνεγκεν
1 ἐνεγκεῖν
2 συνενεγκεῖν
1 μετενεγκεῖν
1 ἀνήνεγκεν
1 ἐξήνεγκεν
1 ἐπήνεγκεν
1 παρήνεγκεν
1 τεκεῖν
1 περιέθηκεν
1 μεθέστηκεν
1 συνέστηκεν
5 μεθῆκεν
1 ἀδικεῖν
1 συναδικεῖν
1 Ἔοικεν
1 διοικεῖν
1 εἷλκεν
1 καραδοκεῖν
1 δωροδοκεῖν
1 ἀρκεῖν
1 παρῆκεν
2 ἀνεδίδασκεν
1 ἔφασκεν
1 ἀπεγίνωσκεν
1 ὑφῆκεν
2 ἔδωκεν
2 ἐνέδωκεν
2 ἀπέδωκεν
1 λεὼν
1 ἑλεῖν
1 διέβαλεν
1 ἐμβαλεῖν
1 ἐνέβαλεν
1 ἐσέβαλεν
1 μετέβαλεν
4 καλεῖν
1 συγκαλεῖν
1 εἷλεν
2 καθεῖλεν
2 προκαθελεῖν
3 ἀνελεῖν
1 ἐπανεῖλεν
1 ἐξεῖλεν
1 προεξελεῖν
1 λυσιτελεῖν
1 συντελεῖν
1 μετέβαλλεν
1 παρήγγελλεν
3 ἔμελλεν
1 ἐπέστελλεν
1 πόλεών
1 πλεῖν
1 ἐπιπλεῖν
4 ἐνοχλεῖν
1 νενικήκαμεν
1 ἤρξαμεν
2 περιδραμεῖν
2 ἀνέδραμεν
1 ἐξέδραμεν
1 ἐσέδραμεν
1 διεπλεύσαμεν
1 προεκινδυνεύσαμεν
1 ἐπιωρκήσαμεν
3 ὠμόσαμεν
1 προετιμήσαμεν
1 κατεπατήσαμεν
1 εἰδῶμεν
2 πολεμεῖν
1 ἔτεμεν
1 Εὐφημεῖν
1 ὑπαχθῶμεν
1 προλάβοιμεν
1 διαλάθοιμεν
1 ἐλάβομεν
1 προλέγομεν
1 ἔδομεν
2 δίδομεν
1 ἤλθομεν
1 βεβαιοῦμεν
1 νομιοῦμεν
1 συνεδράμομεν
1 ἐντυγχάνομεν
1 πράξομεν
1 σκοποῦμεν
1 ἐπιτρέπομεν
1 ἐροῦμεν
1 προεροῦμεν
1 ὁμολογήσομεν
1 ἀποδώσομεν
1 βεβαιώσομεν
1 ἀξιώσομεν
2 ποιήσομεν
1 Νικήσομεν
1 ἐπετάσσομεν
1 ἔχομεν
1 ἄρχομεν
1 κρατῶμεν
2 Ἴωμεν
1 Προπέμπωμεν
1 ἔχωμεν
8 νεῶν
1 νεὼν
2 νεών
1 θανεῖν
2 ἀποθανεῖν
1 ἀπέθανεν
1 κατακανεῖν
1 κατέκανεν
1 ἀποφανεῖν
1 μενεῖν
1 παραμενεῖν
2 ἀνέμενεν
1 ἐσήμηνεν
6 ἀπέφηνεν
1 ἐνέβαινεν
2 κατέβαινεν
1 ἐλίμαινεν
3 ἐπαινεῖν
1 ἐδυσχέραινεν
1 ἀπέφαινεν
1 ὑπέμεινεν
2 ἔκτεινεν
1 ἀνέτεινεν
2 ἔκρινεν
1 φθονεῖν
1 φρονεῖν
1 ἤλαυνεν
1 ἐξήλαυνεν
1 ἐβράδυνεν
1 ἐσέμνυνεν
1 ἐπετάχυνεν
1 ἐπέρραξεν
1 ἔταξεν
1 ἐπάταξεν
1 προσέταξεν
1 ἀνεζεύξεν
2 ἔλεξεν
1 ἀπέρρηξεν
1 ὑπέδειξεν
3 ἔδοξεν
1 ἦρξεν
1 ἐκήρυξεν
1 ὁμολογοῖεν
1 δοῖεν
1 κληρονομοῖεν
1 μετανοεῖν
1 ἀποκνοῖεν
1 συμφρονοῖεν
1 κρατοῖεν
20 εἰπεῖν
15 εἶπεν
1 προύτρεπεν
2 προσεῖπεν
1 κατεῖπεν
1 ἐνέλειπεν
1 ἀνειπεῖν
1 προσειπεῖν
3 καταλιπεῖν
1 ἐγκαταλιπεῖν
1 διέλιπεν
1 ἐκλιπεῖν
1 ἀπολιπεῖν
1 ἀπέλιπεν
1 κατέλιπεν
3 ἔπεμπεν
6 περιέπεμπεν
2 συνέπεμπεν
3 προύπεμπεν
1 ἀπέπεμπεν
1 σκοπεῖν
1 ἐρεῖν
1 εὑρεῖν
2 εὗρεν
1 διαφθερεῖν
1 ἔφερεν
1 ἐξέφερεν
2 ἐσέφερεν
1 ἐπιτηρεῖν
1 ἀναιρεῖν
1 συναναιρεῖν
3 ἤγειρεν
1 διέφθειρεν
1 ἐπιχειρεῖν
1 προεπιχειρεῖν
1 δημηγορεῖν
1 κατηγορεῖν
1 ἀπορεῖν
2 θαρρεῖν
1 Θαρρεῖν
1 φρουρεῖν
2 χρεῶν
3 δωρεῶν
1 δωρεὰν
3 χωρεῖν
1 ἔφθασεν
1 ἠνάγκασεν
1 εἴκασεν
1 ἐκόλασεν
2 ἐξήλασεν
1 ἐκρέμασεν
1 ἐπλεόνασεν
1 ἐπῄνεσεν
2 ἔπεσεν
3 πεσεῖν
1 συμπεσεῖν
1 ἐνέπεσεν
1 συνέπεσεν
1 προπεσεῖν
1 κατέπεσεν
1 ἐβόησεν
1 ἐνεβόησεν
1 ἐξεβόησεν
1 ἐπεβόησεν
1 κατεβόησεν
1 ἐδέησεν
1 προεπήδησεν
1 προσεδόκησεν
1 ἐνίκησεν
1 ἠπείλησεν
1 ἐνέπλησεν
1 ἐπετόλμησεν
1 ἐτίμησεν
1 προετίμησεν
1 ὤκνησεν
1 ἀνέμνησεν
1 ἐχειροτόνησεν
3 ἐποίησεν
1 κατεσιώπησεν
1 ἐδημηγόρησεν
1 κατηγόρησεν
1 ἐνέπρησεν
1 ἀνεθάρρησεν
1 συνεχώρησεν
1 ᾖτησεν
3 ἐτελεύτησεν
1 ἐκράτησεν
1 περιέστησεν
1 ἀνέστησεν
1 ἐπέστησεν
1 συνεμάχησεν
1 ὠνείδισεν
1 ἔπεισεν
1 κατέσεισεν
1 ᾤκισεν
2 κατηκόντισεν
1 νοσεῖν
2 ἐφύλασσεν
1 ἔπρασσεν
2 παρέτασσεν
1 προσέτασσεν
1 ἀνέπτυσσεν
1 ἐξέκαυσεν
1 ἐστρατοπέδευσεν
1 ἐκέλευσεν
5 διέπλευσεν
1 παρέπλευσεν
1 ἐστάθμευσεν
1 ἐπένευσεν
1 ἀνέπνευσεν
1 ἐνήδρευσεν
1 διεκώλυσεν
1 ἴσχυσεν
1 ὥρκωσεν
2 ἠξίωσεν
1 ἔτρωσεν
1 περιέσωσεν
1 αἰτεῖν
1 κρατεῖν
1 ζητεῖν
2 ἀγανακτεῖν
1 ἐπικατέσκαπτεν
4 ἐνέπιπτεν
1 συνέπιπτεν
1 προσέπιπτεν
1 ἀνέκοπτεν
1 ἐπέσκωπτεν
1 ἀψαυστεῖν
1 ἐνήλλαττεν
1 ἔπραττεν
2 προσέταττεν
2 ὥδευεν
1 παρώδευεν
1 ἀντιπαρώδευεν
5 ἐκέλευεν
1 ἐβούλευεν
1 προεβούλευεν
1 ἐστάθμευεν
1 ἐστράτευεν
1 ἐλῄστευεν
3 ἐκώλυεν
1 διεκώλυεν
1 ἀπέλυεν
1 ἐπεδείκνυεν
1 ἴσχυεν
1 ἀνέστρεφεν
1 ἤλειφεν
5 εἶχεν
1 ἀνέτρεχεν
1 ἐξέτρεχεν
1 κατεῖχεν
1 προῦχεν
2 ἦρχεν
1 ἱππαρχεῖν
1 παρασχεῖν
1 κατασχεῖν
1 μετασχεῖν
1 ἐπισχεῖν
1 ἀποσχεῖν
1 παρέσχεν
2 τυχεῖν
1 ἔθαψεν
1 ἐπέγραψεν
1 διέτριψεν
1 ἔπεμψεν
6 πεζῶν
2 πεζὸν
1 ἀνῴμωζόν
3 Κορδύβην
1 Αιβύην
7 Λιβύην
1 ὀλίγην
2 βάδην
1 προτροπάδην
1 εἰδείην
1 ἐπιστεύθην
1 μέθην
1 ἐγενέσθην
1 ἀνάγκην
13 δίκην
1 προσθήκην
4 νίκην
4 Φαρνάκην
5 Ἰτύκην
2 ὕλην
4 ὅλην
3 μεγάλην
1 δείλην
2 ἐπίκλην
10 ἄλλην
1 πλην
14 Ῥώμην
1 ἐπεφθεγγόμην
1 σθόμην
1 ἐβουλόμην
14 γνώμην
3 συγγνώμην
1 μνήμην
1 βρώμην
1 ἠρασάμην
1 συνετασσόμην
1 ἱστάμην
1 ἐπιστήμην
1 ἐκείνην
1 σελήνην
1 Μιτυλήνην
3 μόνην
1 ἡἡμαγμένην
1 προστιθεμένην
2 γεγενημένην
1 καθῃρημένην
1 ἐνηγγυημένην
1 λεγομένην
1 δεδομένην
1 γιγνομένην
1 γενομένην
1 φερομένην
1 ἐσφερομένην
1 προσφερομένην
2 ἐσομένην
1 δεχομένην
1 πρύμνην
1 πεφυρμένην
1 λελακισμένην
1 τετρυμένην
1 ἐρριζωμένην
1 ἐρωμένην
5 εἰρήνην
1 ἀπραγμοσύνην
2 συμφροσύνην
2 ἱερωσύνην
2 Καπύην
2 ὅσην
2 τηλικαύτην
1 εὐεργέτην
3 Μιθριδάτην
3 Ἀφροδίτην
1 Κροτωνιάτην
1 στρατιώτην
1 δεκάτην
3 κυβερνήτην
2 δεσπότην
1 μερίτην
1 Ἰλέρτην
3 πρώτην
1 τρίτην
1 τετάρτην
4 Εὐφράτην
2 ἤστην
2 ἑκάστην
1 οἰκτίστην
1 μακροτάτην
1 λαμπροτάτην
1 δαψιλεστάτην
1 ἐπιστάτην
2 προστάτην
17 μάχην
3 τύχην
2 ἀγαθῶν
1 ἀγαθὴν
1 λαθών
2 λαθὼν
4 μαθὼν
1 προμαθὼν
2 κακοπαθῶν
1 περιτεθὲν
1 ἐλθὼν
1 ἐλθών
1 διελθὼν
5 ἐπανελθὼν
1 συνελθὼν
1 ἐπελθών
5 ἐπελθὼν
1 παρελθὸν
2 παρελθὼν
1 ὑπερελθὼν
1 Ἐσελθών
1 ἐπιδοθὲν
1 ποθὲν
1 παρολισθὼν
1 ἀποληφθὲν
1 λεχθὲν
1 λαιὸν
1 ἐπιμειδιῶν
1 τρίβειν
1 ἀποδιατρίβειν
1 ἐκτρίβειν
8 ἄγειν
3 φεύγειν
6 λέγειν
1 καταλέγειν
1 ἀντιλέγειν
1 συνάγειν
1 προαπάγειν
1 ἄρδειν
1 στρατοπεδεύειν
1 σαλεύειν
1 βασιλεύειν
1 βουλεύειν
3 δουλεύειν
1 εἰρηνεύειν
1 συνεδρεύειν
2 ἐφεδρεύειν
2 ὑπατεύειν
1 στρατεύειν
1 ὑπερεθίζειν
1 δεκάζειν
1 κολάζειν
1 ἐξοπλίζειν
1 χειμάζειν
1 τεχνάζειν
2 διαρπάζειν
1 ὑβρίζειν
1 ἐξερίζειν
2 χρῄζειν
7 περισῴζειν
2 χρηματίζειν
1 ἀκοντίζειν
1 ἐσακοντίζειν
1 ἡσυχάζειν
1 θύειν
2 διώκειν
1 ἐξήκειν
1 μεταγιγνώσκειν
1 ἀναγινώσκειν
1 ὑπεραρέσκειν
1 διαλύειν
2 παραλύειν
1 καταλύειν
1 ἐθέλειν
1 ἐσαγγέλλειν
1 ἐλαύνειν
1 ἐξελαύνειν
1 δυσχεραίνειν
1 προαποφαίνειν
2 λαμβάνειν
1 κτείνειν
1 κατακτείνειν
2 εὐθύνειν
1 Ἀμύνειν
7 ἀμύνειν
1 ἐπιταχύνειν
5 ἕξειν
1 ἥξειν
1 Δόξειν
1 ἀντιλέξειν
1 ἐκπλήξειν
1 φυλάξειν
2 ἐπανήξειν
1 πράξειν
2 ἀντιπράξειν
3 συμπράξειν
1 ὑπακούειν
6 πέμπειν
1 ἀναπέμπειν
1 ἐπιπέμπειν
1 περιπέμπειν
1 εὐπρέπειάν
2 γεραίρειν
1 ἀντιγεραίρειν
1 καταίρειν
2 ἀγείρειν
3 φέρειν
2 περιφέρειν
1 ἐκφέρειν
2 συμφέρειν
2 προφέρειν
1 σβέσειν
1 στρατηγήσειν
1 ἐνδώσειν
1 ἀποδώσειν
1 δεήσειν
1 στρατοπεδεύσειν
1 δουλεύσειν
2 ὑπατεύσειν
1 ποιήσειν
1 λήσειν
1 ἐκλύσειν
1 κολάσειν
1 κωλύσειν
1 ἑτοιμάσειν
1 ὁρμήσειν
4 οἴσειν
1 περιοίσειν
3 συνοίσειν
1 ἐποίσειν
1 ἐμπρήσειν
2 φυλάσσειν
1 κηρύσσειν
1 συμπράσσειν
1 προστάσσειν
1 ἐξετάσειν
3 στρατειῶν
3 θάπτειν
1 μεταπίπτειν
1 φυλάττειν
2 συμπράττειν
1 προστάττειν
1 παραγράφειν
1 καταγράφειν
1 ἐπιστρέφειν
6 ἔχειν
1 προύχειν
6 ἄρχειν
1 συνάρχειν
1 ὑπάρχειν
1 ἐκτρέχειν
1 ἐκτρύχειν
1 ἀνίσχειν
1 ἀντέχειν
1 ἐκλείψειν
1 περιιὼν
1 Λεύκιόν
2 οἰκιῶν
1 παραγγελιῶν
1 Καικίλιόν
32 πόλιν
4 πάλιν
1 Πόλιν
7 δύναμιν
2 ἐπανιών
1 χρόνιόν
1 Οὐατίνιόν
2 ἐξιὼν
1 ἐξιόν
1 παράταξιν
1 δεξιὰν
1 κατάπληξιν
2 ἐπίδειξιν
2 τάξιν
1 ἀλλήλοιν
1 ποιῶν
1 ἐπαινούντοιν
1 δημαρχούντοιν
1 ἐπιὼν
4 ἀπιὼν
1 Πομπήιόν
1 τοὐπιὸν
1 κατόπιν
3 ὕβριν
1 περιῆν
1 Σίκοριν
6 τριῶν
1 Ἱλλυριῶν
1 Ἰλλυριῶν
6 χάριν
2 ὦσιν
1 ἴασιν
1 εἰώθασιν
1 παρεληλύθασιν
1 εὐπραγήμασιν
1 προστάγμασιν
1 πληρώμασιν
7 ἅπασιν
2 δόρασιν
1 δανείσασιν
1 κρατήσασιν
6 φασιν
1 ἐλέφασιν
2 εἰλήφασιν
1 πρόφασιν
1 σφραγῖσιν
3 δύσιν
2 θηριώδεσιν
1 ἡττηθεῖσιν
3 βασιλεῦσιν
5 πόλεσιν
1 ἔθνεσιν
1 τεμένεσιν
1 παρατάξεσιν
2 ἱππεῦσιν
1 ἀναίρεσιν
1 Ἀλεξανδρεῦσιν
1 στάσεσιν
2 ἔτεσιν
1 μάντεσιν
1 σκάφεσιν
1 ἐπίκλησιν
1 πρόκλησιν
1 Ἕλλησιν
1 ἀπειθῶσιν
1 ἐσθῆσιν
1 πάρεισιν
1 Πάρεισιν
1 ἀπόκρισιν
2 μυριάσιν
1 χάρισιν
2 τισιν
1 σφισιν
2 νικῶσιν
2 καλῶσιν
2 ἡγεμόσιν
1 ἀγνῶσιν
1 ὁμοεθνέσιν
1 τεθνᾶσιν
1 γεγονόσιν
1 συνῶσιν
2 οὖσιν
1 ἀκριβοῦσιν
1 χορηγοῦσιν
1 ἀξιοῦσιν
2 ἐσιοῦσιν
1 προσιοῦσιν
9 εἴκοσιν
1 ἀδικοῦσιν
2 δοκοῦσιν
1 ἁλοῦσιν
2 καλοῦσιν
2 πλέοσιν
1 συνδραμοῦσιν
1 ἐπαινοῦσιν
1 παραινοῦσιν
1 τυραννοῦσιν
2 προειποῦσιν
1 σκοποῦσιν
2 παροῦσιν
1 προσιών
1 ἀκυροῦσιν
1 χωροῦσιν
1 αἰτοῦσιν
1 ζητοῦσιν
6 πᾶσιν
1 ἐλπίσιν
1 τέσσαρσιν
3 ἀνδράσιν
1 κρίσιν
1 πατράσιν
1 Ὁρτήσιόν
2 στάσιν
1 ἀνάπαυσιν
1 θυσιῶν
1 ἄγουσιν
4 λέγουσιν
1 δημεύουσιν
1 ἐφεδρεύουσιν
1 στασιάζουσιν
1 χειμάζουσιν
1 νομίζουσιν
1 ἐνυβρίζουσιν
1 ἐξερίζουσιν
1 ἐπιθέουσιν
1 ἀπογινώσκουσιν
1 θέλουσιν
1 διαβάλλουσιν
1 ἐπιβαίνουσιν
1 ἐξελαύνουσιν
1 δεικνύουσιν
2 ἐπιμένουσιν
1 κάμνουσιν
1 ἀποβλέπουσιν
1 ἐπιτρέπουσιν
1 ἀτιμώσουσιν
1 τιμήσουσιν
1 ἀναγράφουσιν
1 ἔχουσιν
3 ἄρχουσιν
1 φύσιν
18 σφίσιν
1 συνεχέσιν
1 περιθέωσιν
1 διόρθωσιν
1 περικύκλωσιν
4 ἀξίωσιν
2 ἐναντίωσιν
1 Στρατιὰν
18 στρατιὰν
1 στρατιάν
1 μετιών
2 μάντιν
4 ἔστιν
4 ἐστιν
1 πίστιν
1 πύστιν
4 ὄψιν
2 κατάληψιν
2 ἑκὼν
2 κἂν
6 κακῶν
3 φυλακὴν
1 καιροφυλακῶν
3 ἐνεγκὼν
2 ἀνενεγκών
2 ἀνενεγκὼν
2 διαθηκῶν
3 γυναικῶν
2 στρατηγικὴν
1 δικῶν
2 Ἰταλικὸν
1 βασιλικὴν
1 βασιλικῶν
1 νικᾶν
1 νικῶν
1 πανικὸν
1 Ἑλληνικὸν
1 εἰρηνικῶν
2 τυραννικὸν
1 προγονικὸν
1 προγονικόν
1 Ὤρικόν
1 Ἰσαυρικόν
1 Ἰλλυρικὸν
1 ὁπλιτικὸν
1 Κελτικὴν
1 Ποντικὸν
1 Ἀττικήν
3 ναυτικόν
1 ναυτικὸν
1 στρατιωτικὴν
1 στρατιωτικὸν
3 συμμαχικὸν
1 Καππαδοκῶν
1 προσδοκῶν
1 προσδοκᾶν
1 εὔορκόν
1 Λιβυκὸν
4 ἑλὼν
1 βαλών
1 Διαβαλὼν
1 διαβαλῶν
1 μεταβαλὼν
1 ἐμβαλὼν
2 συμβαλὼν
1 δαλὸν
1 αἰγιαλὸν
2 καλὴν
1 Καλὸν
1 καλὸν
1 παρακαλῶν
10 Ἰταλῶν
4 κεφαλὴν
1 δῆλόν
1 καθελών
1 καθελὼν
3 τελῶν
1 στηλῶν
1 Ἀχιλλᾶν
2 πολλὴν
12 πολλῶν
3 διαβολήν
1 ἀναβολήν
1 μεταβολήν
3 πολὺν
1 πολύν
1 περιπολῶν
1 στολὴν
1 ἐπιστολὴν
1 σχολὴν
3 πλὴν
1 πῖλόν
1 βουλήν
19 βουλὴν
1 ἐπιβουλήν
2 ἐπιβουλὴν
1 φυλὴν
1 ὀφλὼν
1 Ὑμῶν
363 μὲν
9 ὑμῶν
19 μέν
17 ἡμῖν
26 ὑμῖν
12 ἡμῶν
1 ἐμῶν
8 μὴν
2 διαδραμών
1 ἀναδραμὼν
1 καταδραμὼν
3 ἐπιδραμὼν
1 περιδραμὼν
2 ἐσδραμὼν
2 ποταμόν
15 ποταμὸν
1 ποταμῶν
1 πολεμίῳν
3 πολεμῶν
2 ἐπιδημῶν
1 πορθμὸν
1 λιμὸν
1 λοιμὸν
5 τιμὴν
2 τιμᾶν
5 τιμῶν
1 προτιμῶν
2 ὀφθαλμὸν
1 ἀγορανομῶν
2 ὁρμὴν
1 ἀφορμὴν
1 σπασμὸν
1 ἐμπρησμὸν
2 λογισμῶν
1 συνοικισμὸν
1 βαρυθυμῶν
1 ἐνὸν
24 νῦν
1 Ἠριδανὸν
2 ὠκεανὸν
1 ταχεῖανν
1 ἀποθανὼν
1 Τραϊανόν
1 Βουκολιανόν
1 Ἀσιανὴν
1 οὐρανὸν
4 Βρεττανῶν
8 ἐπιφανῶν
1 στέφανόν
2 συγγενῶν
1 ἡμάρτομενν
1 ἐνιστάμενόν
1 Λαβιηνὸν
1 σκηνὴν
1 σκηνῶν
14 ἐθνῶν
2 ὁμοεθνῶν
1 καινὸν
2 ἐπαινῶν
3 δεινὸν
2 Ποθεινὸν
1 ταπεινὴν
1 ταπεινὸν
1 Ἀρίμινόν
3 κοινὸν
1 κοινήν
1 κοινόν
2 τινῶν
1 μνᾶν
1 Ἐπίδαμνόν
1 σεμνὸν
1 κρημνῶν
1 κρημνόν
1 γενέθλιονν
1 φρονῶν
1 σῖτονν
1 καπνὸν
1 Λιβυρνῶν
1 αὐτήνν
1 ἀκίνδυνόν
1 ἐρευνῶν
1 κυνῶν
1 συνὼν
4 φωνὴν
1 ἐξῆν
1 ἀνῴμωξάν
3 οἷόν
34 οὖν
1 ἀναγκαῖον
1 Πεδουκαῖον
3 Ῥωμαῖον
1 Ἀθηναῖον
1 Τελευταῖον
2 Παρθυαῖον
1 Νυμφαῖον
1 ἀρχαῖον
2 βοῶν
3 βίον
2 ἔλαβον
1 κατέλαβον
1 ἐπιβοῶν
1 κύβον
2 θρίαμβον
1 περίφοβον
3 φόβον
2 ἦγον
1 γοῦν
1 ὑπεξήγαγον
1 προσήγαγον
1 μετήγαγον
2 ἀνέκραγον
1 ἔλεγον
2 συνέλεγον
1 κατέλεγον
1 ἀντέλεγον
2 Κέθηγον
1 ἤπειγον
2 λόγον
8 ὀλίγον
1 ἀναμφίλογον
31 ἔργον
4 ἔφευγον
1 διέφευγον
2 διέφυγον
1 ἐξέφυγον
1 Ῥόδον
2 δέον
2 εἶδον
3 πεδίον
11 στρατόπεδον
1 κατεῖδον
4 Λέπιδον
4 ἔνδον
1 ἐνδέον
3 κάθοδον
1 σύνοδον
2 ἔξοδον
1 εἴσοδον
1 ἰαμβεῖον
1 ἔθεον
1 διέθεον
3 συνέθεον
1 Συνεξέθεον
2 ἀντιπαρέθεον
2 ταμιεῖον
1 πανδοκεῖον
1 ἔπλεον
1 διέπλεον
1 ἐξέπλεον
1 ἀπέπλεον
7 σημεῖον
1 καθαρεῦον
1 φορεῖον
1 ἀρχεῖον
2 ἐξεθείαζον
1 προσεπέλαζον
1 ἐθαύμαζον
1 ἐδοκίμαζον
1 ἐτέχναζον
1 διήρπαζον
1 συνήρπαζον
1 ἐπέλταζον
1 ἡσύχαζον
1 ᾤκιζον
1 συνῴκιζον
1 ἐνόμιζον
1 συνηράνιζον
2 ἤλπιζον
1 ἐπήλπιζον
1 ἐνύβριζον
2 διήριζον
1 ἐμακάριζον
1 ἐχρημάτιζον
1 ἐπεψήφιζον
1 ἀκμάζον
1 ἔπειθον
3 ἦλθον
1 ἐπανῆλθον
1 προῆλθον
1 παρῆλθον
1 ἔμμισθον
2 βέβαιον
1 βεβαιοῦν
1 Λιλύβαιον
4 δίκαιον
2 γύναιον
1 τρόπαιον
1 βιοῦν
1 Λανούβιον
4 Γάιον
3 ἴδιον
1 Κλαύδιον
1 καλώδιον
3 Κλώδιον
2 αἰφνίδιον
3 ξιφίδιον
1 ἀπέκλειον
1 Σιβύλλειον
3 βασίλειον
2 ἐπίνειον
1 Ἄρειον
1 χρύσειον
1 Μιθριδάτειον
8 Λεύκιον
1 Μινούκιον
2 Βουλτούρκιον
1 ἥλιον
1 Καίλιον
1 ἡμιόλιον
3 Μάλλιον
1 Τίλλιον
1 Αἰμίλιον
1 Ἰούλιον
1 Πούπλιον
5 Καπιτώλιον
1 Κυϊντίλιον
1 Σερουίλιον
1 Παμφύλιον
2 ἐγκώμιον
1 πολέμιον
3 Ποστούμιον
1 τίμιον
1 μεταίχμιον
5 Ἰόνιον
1 Γαβίνιον
2 Τρεβώνιον
1 ἐνύπνιον
1 οὐράνιον
1 Σεμπρώνιον
1 Ἀφράνιον
4 χρόνιον
12 Ἀντώνιον
1 Κορφίνιον
1 ἀξιοῦν
2 ἄξιον
1 ἀντάξιον
3 ὅμοιον
1 ἤπιον
43 Πομπήιον
1 αὔριον
1 Ῥούβριον
1 Λιγάριον
1 τεταρτημόριον
2 χειμέριον
3 φρούριον
1 ἑσπέριον
1 Σπόριον
2 Πετρήιον
1 διαλλακτήριον
2 πάτριον
2 δικαστήριον
1 χαριστήριον
18 βουλευτήριον
1 δεσμωτήριον
2 ὅσιον
1 αἴσιον
1 αἶσιον
3 διπλάσιον
1 ἑκούσιον
1 σιτηρέσιον
12 Κάσσιον
7 Βρεντέσιον
1 Λάτιον
1 κελήτιον
2 ἱμάτιον
5 Δομίτιον
1 Πόντιον
1 ὕπτιον
1 Αἰγύπτιον
1 Καισήτιον
1 Σέξστιον
2 Σαλούστιον
1 Οὐέττιον
2 ἐπιτάφιον
14 Δυρράχιον
3 φάρμακον
2 Ὤρικον
1 οἶκον
1 Οὐκοῦν
4 Μᾶρκον
2 εὔορκον
1 ἔφασκον
1 ἀνεμίμνησκον
1 συνεγίνωσκον
1 ἀπεγίνωσκον
4 ἐδίωκον
5 ὅλον
2 Αὖλον
1 ἐνέβαλον
1 ἐξέβαλον
1 ἐσέβαλον
1 ἀνώμαλον
1 Παῦλον
7 Φάρσαλον
4 Βύβλον
1 βιβλίον
1 δῆλον
2 ἀνδρείκελον
3 Νεῖλον
2 ζῆλον
1 ἄδηλον
3 τράχηλον
1 Βάσιλον
7 ἄλλον
1 ἔβαλλον
1 μετέβαλλον
3 ἔμελλον
36 μᾶλλον
1 Μᾶλλον
7 μέλλον
3 Μάρυλλον
1 Ῥωμύλον
5 σύμβολον
1 εὔκολον
2 πλοῦν
2 πλέον
4 Λέντλον
1 εὔβουλον
4 ἄσυλον
6 φίλον
1 ὦμον
2 συνέδραμον
1 ἐσέδραμον
1 γάμον
11 δῆμον
11 πόλεμον
1 ἄνεμον
1 διένεμον
2 ἐπένεμον
1 φιλόδημον
2 ἔρημον
3 ἕτοιμον
3 γνώριμον
2 χρήσιμον
1 ἀτιμοῦν
2 φιλότιμον
6 Δέκμον
3 νόμον
1 ἔννομον
2 παράνομον
1 δρόμον
1 κόσμον
1 ἄθυμον
1 δύσθυμον
1 ἐπώνυμον
1 Νεόκωμον
3 νοῦν
3 νέον
1 Ῥῆνον
1 ἐλάμβανον
1 μετελάμβανον
1 ἀπέθανον
1 Ἀπέθανον
2 κατέκανον
1 Τρικάρανον
1 μετανοῶν
1 ἡμάρτανον
2 Ἀλβῖνον
1 ἀγνοῶν
2 ἐκεῖνον
1 κἀκεῖνον
1 ῥεόμενον
1 δεόμενον
1 θεώμενον
1 παρακείμενον
1 ὑποκείμενον
1 καταρρεόμενον
1 παρακαθεζόμενον
1 αἰκιζόμενον
1 βασιλιζόμενον
2 νομιζόμενον
1 θέμενον
1 πειθόμενον
1 μεθιέμενον
1 ἐφιέμενον
1 ἀλώμενον
1 βουλόμενον
1 ἀνέμενον
1 αἰσθανόμενον
1 γιγνόμενον
1 ἐπιμιγνύμενον
9 γενόμενον
1 ἐγγενόμενον
1 κρατυνάμενον
1 φυλαξάμενον
1 ἀρξάμενον
1 χορηγούμενον
1 στρατηγούμενον
1 ἐπιποθούμενον
1 καλούμενον
1 προκαλούμενον
1 ἐνοχλούμενον
1 πολεμούμενον
1 θυμούμενον
1 ἀναιρούμενον
1 αἰωρούμενον
1 ῥιπτούμενον
1 ὑπέμενον
1 προπεμπόμενον
1 διασπώμενον
1 αἰρόμενον
1 παρέμενον
1 συρόμενον
1 διαχρώμενον
4 ἐσόμενον
1 ἀσπασάμενον
1 προσέμενον
1 ταρασσόμενον
1 πλησσόμενον
1 προσκοπτόμενον
1 ἐπιστάμενον
1 διαλυόμενον
1 οἰχόμενον
2 μετάφρενον
2 φθόνον
1 ἐνέβαινον
1 ἔπαινον
1 ἐδυσχέραινον
1 Εὔξεινον
1 ἀπέκλινον
2 Ἀρίμινον
1 ἰγκουιλῖνον
1 ὕμνον
20 μόνον
2 Ἐπίδαμνον
1 τεταμένον
4 πεπραγμένον
1 παραδεδεγμένον
1 καταπεπληγμένον
1 μεμιγμένον
1 πεποιημένον
2 γεγενημένον
1 μεμνημένον
1 ᾑρημένον
1 νενομοθετημένον
1 γεγραμμένον
1 ὑπολελειμμένον
1 εἰργασμένον
1 γεγυμνασμένον
1 πεπιεσμένον
1 ἠμφιεσμένον
1 νενομισμένον
1 ἠθροισμένον
1 ἐπιβεβουλευμένον
1 ἐστρατευμένον
6 τύραννον
1 ξένον
1 πρόγονον
1 ἄφθονον
1 ἐπίφθονον
1 ὑπονοῶν
1 ἐπίπονον
1 ὕπνον
1 ἀναπνοήν
2 δεῖπνον
1 θρῆνον
7 χρόνον
5 κίνδυνον
1 ἐπικίνδυνον
4 ἐξώτρυνον
1 ἐπόρσυνον
1 φόνον
1 Ἀντωνίον
1 σύμφωνον
3 οἷον
2 ἐπήκοον
1 εἶπον
1 προεῖπον
1 ἤρειπον
4 ἐξέλιπον
2 ὑπόλοιπον
1 ἐπίλοιπον
1 κόλπον
2 περιέπεμπον
2 τοιουτότροπον
1 ἄτοπον
1 ἵππον
1 Φίλιππον
2 πρέπον
1 τρόπον
2 Κρίσπον
1 τόπον
1 ἄνθρωπον
1 φιλάνθρωπον
4 πρόσωπον
1 ὅρον
1 Σκαῦρον
1 Κιμβρον
1 δένδρον
1 ἄνυδρον
1 φιλελεύθερον
1 καθιεροῦν
1 σήμερον
2 τήμερον
1 ἐξεῦρον
13 ἕτερον
1 ἀλογώτερον
1 δεύτερον
2 νεώτερον
1 θάτερον
1 βεβαιότερον
1 μετριώτερον
2 ἑκάτερον
1 φιλονικότερον
1 μαντικώτερον
1 δημοτικώτερον
1 εὐβουλότερον
1 ὑμέτερον
2 νομιμώτερον
1 θερμότερον
1 ἀκινδυνοτερον
1 ἀτοπώτερον
1 φοβερώτερον
1 καρτερώτερον
6 πρότερον
5 ὕστερον
1 θρασύτερον
1 εὐλαβέστερον
1 ἀκριβέστερον
1 μεγαλοπραγμονέστερον
1 φιλοφρονέστερον
1 εὐχερέστερον
1 ἐγκρατέστερον
1 σαφέστερον
1 ἀτυχέστερον
2 ἐπιθανατώτερον
1 δυνατώτερον
1 ἐμπληκτότερον
1 ἀξιοπιστότερον
1 σφέτερον
1 τραχύτερον
5 ἔφερον
2 διέφερον
1 ἀνέφερον
1 προύφερον
1 προσέφερον
3 θηρίον
1 ὁλόκληρον
1 ἀθρόον
1 ὄλεθρον
1 εὔκαιρον
1 ἐγέραιρον
3 Ἤπειρον
1 ἄπειρον
1 ᾤκτειρον
1 Οὐᾶρον
1 ἀνέθορον
1 ἀδιάφθορον
1 ὅμορον
1 ἄπορον
2 Κύπρον
1 θέατρον
3 κυροῦν
1 νικηφόρον
2 συμφέρον
2 τάφρον
1 μετέωρον
3 χωρίον
2 ἴσον
4 πλησίον
1 χερρόνησον
3 μέσον
2 νῆσον
1 Πόσον
2 ἐφύλασσον
1 παρεφύλασσον
1 κρεῖσσον
4 Κράσσον
1 πολύγλωσσον
1 τον
1 ἄβατον
7 δέκατον
5 θάνατον
6 ὕπατον
1 ὁμοιότατον
1 πολεμικώτατον
2 γνωριμώτατον
1 λαμπρότατον
1 ἀσφαλέστατον
2 ἀσθενέστατον
2 δυνατώτατον
1 δυσαρκτότατον
2 ἔσχατον
1 κινδυνεύετον
1 ἐξαίρετον
1 δυσεύρετον
1 ἀδόκητον
1 ἀνίκητον
1 σύγκλητον
1 εὐπρόσιτον
1 ἕκτον
1 ἀφύλακτον
1 ἀγανακτοῦν
1 ἐναντίον
3 Κόιντον
3 Ἑλλήσποντον
2 Πόντον
1 πόντον
1 Θεόδοτον
2 τοιοῦτον
1 τηλικοῦτον
1 ἀλλόκοτον
1 Βρούτον
6 Βροῦτον
3 Τοσοῦτον
7 τοσοῦτον
5 τοῦτον
1 πότον
1 ἔθαπτον
1 ἀπερίσκεπτον
1 νεόληπτον
1 ἐπίμεμπτον
1 πέμπτον
1 κατέκοπτον
1 ὕποπτον
4 Αἴγυπτον
1 κατέκυπτον
1 διήμαρτον
2 τέταρτον
10 πρῶτον
1 στοὰν
2 σῖτον
10 ἕκαστον
1 ἀνήκεστον
1 πλεῖστον
4 μέγιστον
2 ἥδιστον
3 ἀθέμιστον
3 ἄριστον
1 Οἴκτιστον
1 κράτιστον
1 πρώτιστον
1 αἴσχιστον
2 Σέξστον
1 ἄγνωστον
2 ἧττον
1 ἐφύλαττον
1 ἀχαράκωτον
1 ἐπρέσβευον
1 ἀντεστρατοπέδευον
1 ἀπαράσκευον
11 ἐκέλευον
1 διένευον
1 ἀνένευον
1 ἐπετρόπευον
1 προηγόρευον
1 διενυκτέρευον
1 ἱκέτευον
1 Ἐστράτευον
1 διέλυον
1 ἐκώλυον
1 ὤμνυον
1 ἐνεχώννυον
1 ἐξήνυον
2 ἄταφον
1 ἀνέστεφον
1 ἀμφοῖν
4 τάφον
4 ψῆφον
1 ἄμαχον
1 οὐρίαχον
1 Δύρραχον
1 ἤλεγχον
3 εἶχον
1 ἀπεῖχον
1 συνέτρεχον
1 ῥαβδοῦχον
1 δᾳδοῦχον
2 διάδοχον
1 ἦρχον
3 δήμαρχον
1 ἄναρχον
1 σύναρχον
3 ἵππαρχον
1 μετέσχον
1 συνέτυχον
1 ἀπῆν
3 πᾶν
1 ἐπῆν
1 ἀγαπῶν
14 εἰπὼν
4 εἰπών
1 ἐπειπών
1 ἐπειπὼν
1 καταλιπὼν
1 ἐκλιπὼν
1 ὑπολιπὼν
2 ἀπολιπὼν
1 ὑπολιπών
1 λοιπόν
5 λοιπὸν
2 πομπὴν
1 παραπομπὴν
1 δημοκοπῶν
1 σκοπῶν
1 τροπὴν
1 καρπῶν
1 ἀποσπᾶν
1 Σιωπήν
1 σιωπὴν
2 ἀράν
1 Ὁρῶν
6 ὁρῶν
1 ἐρῶν
1 καθαρὰν
1 καθαρὸν
1 καθαρῶν
2 παρῆν
3 παρὸν
3 παρὼν
1 δρᾶν
1 δρῶν
31 ἀνδρῶν
1 Ἀλέξανδρόν
1 ἄνυδρόν
2 ἱερὰν
9 ἱερὸν
1 ἱερόν
2 εὑρὼν
4 ἱερῶν
1 πενθερὸν
1 σφαλερὸν
1 ἡμερῶν
1 φανερὸν
2 περᾶν
1 εὐβουλότερόν
1 ὀξύτερόν
1 μηρὸν
2 ἐχθρὸν
7 ἐχθρῶν
1 νωθρὸν
2 διαιρῶν
6 καιρὸν
1 καιρῶν
1 ἀφαιρῶν
1 προαφαιρῶν
3 χειρῶν
1 μακράν
2 μακρὰν
2 νεκρὸν
1 Μικρόν
1 μικρὰν
2 μικρὸν
1 μικρῶν
15 ἀγορὰν
1 ἀγοράν
1 ὑπερορῶν
1 ἀφορῶν
1 ἐφορῶν
1 συμφορὰν
1 συμφοράν
1 χορῶν
1 πρίν
7 πρὶν
1 λαμπρόν
2 λαμπρὸν
1 Θαρρῶν
1 ἰατρόν
1 ἀμαυρὸν
1 πλευρὸν
1 θυρῶν
1 ἀγκυρῶν
1 φρουρὰν
1 φρουρῶν
1 πυράν
1 πυρὰν
1 χρῆν
1 ἐχρῆν
1 αἰσχρὰν
1 Ἀπολλόδωρόν
1 χωρῶν
2 σύν
64 σὺν
1 σὸν
1 ςἦν
2 φασίν
4 φασὶν
1 εἰσίν
2 εἰσὶν
1 ἐνεχθεῖσάν
1 νεμεσῶν
1 ἐκπεσὼν
2 ἐμπεσὼν
1 συμπεσών
1 συνεσπεσὼν
1 ἀναίρεσίν
1 ἄφεσίν
1 ἐτρώθησάν
1 ἀνεθάρρησάν
1 σύνεισίν
1 Ἀμισὸν
2 τρισὶν
1 τισὶν
1 ὤμοσάν
1 ποσὶν
2 παροῦσάν
1 ταρσὸν
1 Περσῶν
2 χερσὶν
1 μελισσῶν
1 περισσῶν
3 ναυσὶν
1 θεράπουσίν
3 τόν
2 Τὴν
287 τὸν
1 Τόν
2 τῆν
421 τὴν
12 τήν
1 Τὸν
3 ἐτῶν
339 τῶν
12 Τῶν
14 αὐτόν
1 Αὐτὸν
18 αὐτὴν
3 αὑτόν
8 αὑτὸν
102 αὐτὸν
3 αὐτήν
77 αὐτῶν
5 αὑτῶν
1 ἐπιβατῶν
1 Ἀρδεατῶν
1 Ἀπολλωνιατῶν
5 ἑκατὸν
1 ἑκατόν
2 Γαλατῶν
2 δυνατὸν
1 δυνατὴν
2 δυνατῶν
2 ὕπατόν
1 ἀπατῶν
1 κρατῶν
5 στρατόν
34 στρατὸν
2 στρατῶν
1 κυριώτατόν
1 αἰετόν
1 θετὸν
3 ἀρετὴν
2 ἐρετῶν
1 ητὸν
1 ἀθλητὴν
1 ζητητῶν
1 διαιτᾶν
1 διαιτῶν
4 πολιτῶν
1 διαλλακτῶν
1 Ἀγανακτῶν
1 ἀγανακτῶν
1 ἐπακτὸν
10 Κελτῶν
2 ἀπαντᾶν
1 διαπτὰν
1 Κονιορτὸν
1 ἀστὸν
6 ἐστὶν
3 ἀστῶν
1 δικαστῶν
1 μεστήν
1 οἰκιστὴν
1 πιστόν
1 ἀπιστῶν
1 λῃστῶν
7 ἑαυτὸν
2 ἑαυτόν
7 ἑαυτῶν
1 ἐνιαυτὸν
1 ἐνιαυτῶν
4 ἐμαυτὸν
1 ἄδυτόν
1 τελευτὴν
6 βουλευτῶν
1 μισθωτῶν
1 στασιωτῶν
8 στρατιωτῶν
2 υἱὸν
9 παρασκευὴν
1 ἐδικαίουν
1 ἐθάμβουν
1 ὡμολόγουν
1 συνήργουν
1 ἐπατάγουν
2 ἐστρατήγουν
1 ἔνθουν
3 ἐδόκουν
1 ἐσωματοφυλάκουν
1 ἐφιλονίκουν
1 ἠλέουν
1 ἠπείλουν
6 ἐκάλουν
1 συνεκάλουν
9 παρεκάλουν
2 κατεκάλουν
1 διελάλουν
1 διάπλουν
1 ἐπολέμουν
1 ἐβοηδρόμουν
2 εὐφήμουν
1 εὔνουν
3 ἐπενόουν
1 μετενόουν
5 ἐπῄνουν
1 ἔμπνουν
1 συνεφρόνουν
9 ἠξίουν
3 ἐποίουν
1 ἠρτοποίουν
1 περιεσκόπουν
1 ἐπεχείρουν
1 ἄθρουν
1 διεθρόουν
1 Πολύθρουν
1 περιῄρουν
1 ἀνῄρουν
1 ὑπανῄρουν
1 ἐφρούρουν
1 ἐπεφορουν
1 ἠπόρουν
3 ἐθάρρουν
1 ἀνεθάρρουν
1 ἐπετήρουν
1 ἐμαρτύρουν
3 ἐχώρουν
1 ὑπεχώρουν
1 ἀπεχώρουν
2 ᾖτουν
1 εὐηργέτουν
2 ἐζήτουν
1 ἠγανάκτουν
1 ἐρρίπτουν
2 ἀπερρίπτουν
2 ἐκράτουν
1 συνεμάχουν
1 ἱππομάχουν
1 σκαφῶν
2 συγγραφὴν
2 ταφὴν
1 ξιφῶν
1 ἀδελφῶν
27 σφῶν
3 τειχῶν
3 ἀρχήν
28 ἀρχὴν
1 ἰσχύν
1 ἀνασχών
1 παρασχὼν
1 ἀποσχών
1 προσσχὼν
1 ἐπιτυχὼν
3 ἐντυχὼν
2 ψυχὴν
2 ἑῴων
2 Ἰουδαίων
1 Ἰτυκαίων
18 Ῥωμαίων
1 ἀναπαύων
1 διαναπαύων
1 Ἑβραίων
1 Παρθυαίων
1 ἐβόων
2 ἐπεβόων
1 Λιβύων
4 ἄγων
1 σφαγίων
1 σφαγέων
1 φεύγων
1 προσφεύγων
1 λόγων
2 ὀλίγων
3 λέγων
2 καταλέγων
2 ἐπιλέγων
5 ἔργων
1 ὀρέγων
2 Ἀλλοβρίγων
4 ἰδίων
3 παίδων
2 σταδίων
1 φυγάδων
2 μυριάδων
2 ξιφιδίων
3 ὁλκάδων
5 Νομάδων
2 Ῥοδίων
1 ἀνεπήδων
5 στρατοπέδων
2 εἴων
1 ἰαμβείων
1 στρατοπεδεύων
2 παροδεύων
2 θείων
2 ταμιείων
6 οἰκείων
1 Ἡρακλείων
1 Σιβυλλείων
1 Συλλείων
1 προεπιβουλεύων
1 δουλεύων
1 μείων
2 σημείων
1 λεσχηνεύων
2 θεραπεύων
1 ἐκθεραπεύων
6 Ἄλπεων
1 συνιππεύων
1 καθαρεύων
1 ἐφεδρεύων
1 ἱερείων
1 συμβάσεων
1 δύσεων
1 προαγορεύσεων
1 μισθώσεων
1 διαλύσεων
1 κολάσεων
1 Μιθριδατείων
3 ὑπατεύων
1 δυναστεύων
1 ἀριστείων
1 πρωτείων
1 μείζων
1 ὑπερεθίζων
1 συνοικίζων
1 ὀνομάζων
4 νομίζων
1 γυμνάζων
2 τεχνάζων
2 ἐλπίζων
1 τοπάζων
1 προθεσπίζων
1 ὁρίζων
1 χρῄζων
1 περισῴζων
1 ἐξετάζων
1 χλευάζων
1 θύων
1 διαθέων
1 πείθων
1 ἐπιθέων
2 περιθέων
1 λίθων
2 συνήθων
1 προθέων
1 ἰσοθέων
3 ἄκων
1 ὑπηκόων
1 κυλίκων
2 οἴκων
1 περιοίκων
1 ἀγροίκων
2 ὅρκων
1 ἐκδιδάσκων
1 ἀπογιγνώσκων
1 ἐπιγινώσκων
1 διαδιδράσκων
1 ὅλων
4 ἐμβόλων
4 μεγάλων
3 βασιλέων
3 χιλίων
1 δισχιλίων
2 τετρακισχιλίων
1 πεντακισχιλίων
1 ποικίλων
1 περιέκλων
14 ἄλλων
2 ὑπερβάλλων
7 ἀλλήλων
2 μέλλων
3 Πολλίων
6 Μίλων
2 δούλων
1 πλέων
2 ὅπλων
1 ἀνόπλων
1 Ἰουλίων
1 ἐμφυλίων
10 φίλων
1 ὁμοφύλων
2 γέμων
1 μεγαλοπράγμων
1 δήμων
16 πολεμίων
1 Νεοκώμων
6 πολέμων
1 ἀπειροπολέμων
2 ἐτόλμων
3 νόμων
1 παρανόμων
2 ἐπινέμων
2 ὁμοτίμων
2 ὠνίων
1 ἀνύων
1 ἐπιβαίνων
1 δυσχεραίνων
1 ἀποφαίνων
1 ἀναλαμβάνων
1 ὑπολαμβάνων
1 προλαμβάνων
3 ἀγώνων
4 προγόνων
2 Μακεδόνων
1 κινδύνων
11 ἐκείνων
1 πλεόνων
1 ἠρεύνων
1 κτείνων
3 λανθάνων
1 ἐκμανθάνων
1 ὑπευθύνων
2 πλειόνων
1 βελτιόνων
1 ἐκκλίνων
1 Ἑλλήνων
3 μόνων
2 ἀναμένων
1 Ἐπισημηναμένων
1 εὐξαμένων
1 ἀρξαμένων
1 Κυκλωσαμένων
1 καθισταμένων
3 Ἐνισταμένων
1 ἐνισταμένων
1 προλελεγμένων
4 ἡγεμόνων
1 ἀνῃρημένων
1 ἡττημένων
1 δαιμόνων
1 παρακειμένων
1 ἐπικειμένων
1 ἀφειμένων
1 χειμώνων
1 περιμένων
3 κάμνων
1 γεγραμμένων
1 κεκρυμμένων
1 ἀναγομένων
1 λεγομένων
2 δεομένων
1 νομιζομένων
1 ὁριζομένων
1 περισῳζομένων
1 Πυθομένων
1 ἑλομένων
1 βουλομένων
2 Γιγνομένων
5 γιγνομένων
4 γενομένων
1 κρινομένων
1 ἀμυνομένων
1 ἑπομένων
4 ἐσομένων
1 δοθησομένων
1 οἰκισθησομένων
1 διοισομένων
1 πλησσομένων
1 ἀποστρατευομένων
1 δεχομένων
1 ὑποδεχομένων
1 συνεπιληψομένων
1 ἐσκευασμένων
1 ᾠκισμένων
1 Ἐψηφισμένων
1 ἐψηφισμένων
2 ὀμωμοσμένων
2 δεδημευμένων
1 ἐστρατευμένων
2 ἡγουμένων
1 μισθουμένων
1 δεξιουμένων
4 καλουμένων
2 αἱρουμένων
1 ἀναιρουμένων
1 κυρουμένων
1 δημοκρατουμένων
1 συγγνωμόνων
1 ἐρευνωμένων
1 ἡσσωμένων
2 ξένων
1 εὐρύνων
1 θρόνων
1 θρήνων
1 κρίνων
2 γειτόνων
1 τυραννοκτόνων
1 ἐλεφαντίνων
1 φόνων
4 ἀνδροφόνων
1 σπλάγχνων
1 ἕξων
1 ὁμοίων
1 ἐλλείπων
1 Καιπίων
7 Σκιπίων
1 ἐσιώπων
1 περιπέμπων
14 ἱππέων
3 ἵππων
2 θεράπων
1 διέσπων
1 ὑπερεπαίρων
1 χαίρων
4 Ἰβήρων
2 Κελτιβήρων
2 βαρβάρων
1 Ἀλεξανδρέων
2 ἱερέων
1 ἀγείρων
1 περιεώρων
1 ὑπερεώρων
1 ἀφεώρων
3 θηρίων
1 νικητηρίων
1 ληστηρίων
1 λῃστηρίων
2 ἀθρόων
1 ἀνελευθέρων
6 τριήρων
13 Κικέρων
1 Νέρων
1 ἐπέρων
1 Οὐάρρων
1 τεσσάρων
9 ἑτέρων
5 ἑκατέρων
1 αὐτοκρατόρων
2 ὑμετέρων
1 σφετέρων
1 ἀλλοτρίων
1 δυσχερεστέρων
2 πρεσβυτέρων
1 ὀλιγωτέρων
1 μυρίων
1 ἑξακισμυρίων
15 Κουρίων
1 φρουρίων
1 Τυρίων
2 φόρων
2 φέρων
1 ἔκφρων
1 Θεσμοφόρων
1 αὐτοφώρων
1 σκευοφόρων
2 δορυφόρων
4 χωρίων
1 ὁσίων
1 ἀναπαύσων
1 δώσων
1 παροδεύσων
1 κινδυνεύσων
1 Πείσων
1 δυναστεύσων
1 νικήσων
1 ὁρμήσων
1 μηνύσων
3 διακοσίων
4 τριακοσίων
1 τετρακοσίων
2 ὀκτακοσίων
2 πεντακοσίων
2 δημοσίων
1 ἀθροίσων
1 ἐναλλάσσων
1 πράσσων
1 τάσσων
1 παρατάσσων
1 ἀναστήσων
1 συστήσων
2 Μαυρουσίων
1 χρυσέων
1 κεκραγότων
2 νεοστρατεύτων
2 δεδιότων
10 Κάτων
2 δεδρακότων
1 ἐπιβεβηκότων
3 πεπολεμηκότων
1 κεκμηκότων
1 Ἀντικάτων
1 ὀμωμοκότων
1 ἀφράκτων
1 ἐκπεπλευκότων
1 συνεγνωκότων
1 καμάτων
1 πραγμάτων
1 ἀναθημάτων
1 ἀδικημάτων
11 χρημάτων
1 ἁμαρτημάτων
2 διαστημάτων
2 ὀνομάτων
1 τραυμάτων
1 μαντευμάτων
9 ὄντων
1 ἰόντων
1 ἐπιλαβόντων
1 προλαβόντων
1 ἀγόντων
1 προαγαγόντων
1 Καταπλαγέντων
1 Ἐκπλαγέντων
1 Ἀνακραγόντων
1 ἀντιλεγόντων
1 ἐπειγόντων
1 διαφυγόντων
1 παραδιδόντων
1 πενήτων
1 ἐπιτωθαζόντων
1 πλησιαζόντων
1 ἀκμαζόντων
1 ἐπονομαζόντων
1 ἡσυχαζόντων
1 ὑπερεθιζόντων
1 ἐλπιζόντων
1 διεριζόντων
1 μεριζόντων
1 περιτειχιζόντων
1 ἐξελαθέντων
1 δυνηθέντων
1 ἀναπειθόντων
1 προστιθέντων
1 Ἐξαγγελθέντων
1 συνελθόντων
1 ἐπελθόντων
1 ἐκτελεσθέντων
1 Ὀφθέντων
1 ἀναχθέντων
1 Λεχθέντων
2 συνιόντων
1 ἐξιόντων
2 ἐπιόντων
1 περιόντων
1 προσιόντων
1 ἀφιέντων
2 ἀκόντων
1 νικώντων
1 ἐσβαλόντων
3 ταλάντων
1 διαβαλλόντων
1 παραδραμόντων
1 ἐπιδραμόντων
1 Συνδραμόντων
1 Προσδραμόντων
1 περιμενόντων
1 ἐσβαινόντων
1 βραδυνόντων
1 ἐρευνώντων
2 συνόντων
1 πραξάντων
1 ἀναρρηξάντων
1 κηρυξάντων
1 Ἐπιβοώντων
1 Θορυβούντων
5 γεγονότων
1 στρατηγούντων
1 κακοπαθούντων
2 ποιούντων
1 ἀδικούντων
1 καλούντων
3 παρακαλούντων
1 ἐπαινούντων
4 παραινούντων
1 ὑπονοούντων
1 ἀναιρούντων
1 ἐπιμαρτυρούντων
1 ναυλοχούντων
6 ἁπάντων
21 πάντων
2 ἀπήντων
1 ἀγαπώντων
1 Θεραπόντων
6 θεραπόντων
1 τραπέντων
1 εἰπόντων
1 προειπόντων
1 προσειπόντων
1 σιωπώντων
3 παρόντων
3 γερόντων
1 φερόντων
1 περιεγειράντων
1 ἀφορώντων
1 ἐφορώντων
1 πλεονασάντων
1 ἐπιπεσόντων
1 προπεσόντων
1 Ἀναβοησάντων
1 κρατησάντων
1 ὑπεροισόντων
1 φυλασσόντων
1 ἐπιβουλευσάντων
1 στρατευσάντων
1 πιπτόντων
2 ἁμαρτόντων
1 Ἀντιπραττόντων
1 ἐπιβουλευόντων
1 ἀπαγορευόντων
1 περιταφρευόντων
1 ἰδιωτευόντων
1 κατακωλυόντων
2 ἐλεφάντων
2 ἐχόντων
2 ἀρχόντων
1 ἐπισπερχόντων
1 πασχόντων
1 διατριψάντων
1 προπεμψάντων
22 τούτων
2 Τούτων
9 ὑπάτων
2 κόπτων
1 κατακύπτων
1 προκόπτων
2 ἐπισκώπτων
1 ἀνακαλύπτων
1 ἐγχρίμπτων
1 ὑπόπτων
2 ἐπικρύπτων
1 διαρρίπτων
1 Αἰγυπτίων
1 ἐπαράτων
1 ἐκκρίτων
1 πρώτων
2 ἀψαύστων
1 μεγίστων
1 ἑκάστων
1 ἀδεκάστων
2 ἀρίστων
1 χρήστων
1 φιλτάτων
1 βεβαιοτάτων
1 ἀναμαρτήτων
1 θρασυτάτων
1 μαχιμωτάτων
1 λόφων
1 ἐπιστρέφων
1 φιλοσόφων
5 ἔχων
1 διελέγχων
2 διαδόχων
2 συμμάχων
1 μονομάχων
2 κληρούχων
2 προύχων
1 ἄρχων
6 δημάρχων
1 ἐξάρχων
2 συντρέχων
3 ἀνίσχων
1 ἐπικαταψήχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2006