HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APPIEN d'Alexandrie, Histoire romaine - Les guerres civiles, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


α  =  652 formes différentes pour 2041 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1
1
14
1 ἀβουλίᾳ
1 Ἀγαμέμνονα
1 ἀγείραντα
1 ἀγνοίᾳ
1 ἀγνοούμενα
1 ἄγοντα
1 Ἀγορὰ
5 ἀγορᾷ
1 ἀγορὰ
1 ἄγρια
6 ἀγῶνα
1 ἀγωνιζόμεθα
1 ἄδικα
1 Αἴαντά
1 αἰδούμεθα
1 αἷμά
1 αἰσχρὰ
1 αἰτίᾳ
4 ἄκοντα
1 ἀκριβέστατα
1 Ἀλεξανδρεία
1 ἀλίμενα
1 ἄλκιμα
1 ἀλλά
42 ἀλλὰ
12 Ἀλλὰ
16 ἄλλα
3 ἀλλότρια
2 ἀλλοτρίᾳ
2 ἄλοβα
2 Ἄλπεια
1 Ἄλωρα
10 ἅμα
3 Ἅμα
3 ἁμάρτημα
2 ἁμαρτήματα
1 ἀμφίλογα
17 ἀνὰ
1 Ἀνά
2 ἀνά
1 ἀνάξιά
12 ἄνδρα
1 Ἀνδράποδα
1 ἀνδρίᾳ
1 ἀνίσχοντα
1 ἀξίωμα
1 ἀόριστά
1 ἀόριστα
2 ἀπαίσια
17 ἅπαντα
1 ἀπιόντα
1 ἀπογινώσκοντα
1 ἀποθανόντα
1 ἀποθησόμεθα
2 ἀπορίᾳ
1 ἀπορία
1 ἀποστραφέντα
1 ἀποτμηθεῖσα
1 ἀρᾷ
12 ἄρα
1 Ἆρά
1 ἄριστα
1 Ἀριστεῖα
4 ἀριστεῖα
1 ἀρξάμενα
1 ἀρχαιρέσια
1 ἀρχιερέα
2 ἄρχοντα
1 ἄρχοντά
1 Ἀσίᾳ
4 ἀσπίδα
1 Ἀσσυρίδα
1 ἀστικὰ
1 ἀσυνταξίᾳ
1 ἀσχάλλοντα
12 αὐτὰ
38 αὐτίκα
9 αὐτοκράτορα
1 ἀφελώμεθα
1 ἀφεστηκότα
1 ἀφῃρούμεθα
1 ἀφικνούμενα
1 ἀφιστάμενα
1 Ἀχιλλᾷ
1 ἁψώμεθα
2 Βαβυλῶνα
1 βαθείᾳ
2 βάθρα
2 βάρβαρα
1 βαρυτέρᾳ
11 βασιλέα
1 βέβαια
2 βεβουλευμένα
1 βῆμα
5 βίᾳ
1 βλέμμα
1 βούλευμα
1 Βουλόμεθα
1 βραδύνοντα
1 βραχείᾳ
1 βρυχήματα
1 Γαλατίᾳ
2 γαστέρα
2 γεγενημένα
2 γεγονότα
1 γεγραμμένα
1 γέλωτα
1 Γενετείρᾳ
1 γενησόμενα
1 γενναῖα
3 γενόμενα
1 γέρα
3 γιγνόμενα
1 γράμματα
1 γυμνάσια
3 γυναῖκα
1 δαίμονα
1 δαῖτα
1 δεδιότα
1 δεδογμένα
1 δεδωκότα
7 δέκα
1 δέοντα
1 δεσμὰ
1 Δεύτερα
3 δεύτερα
1 δευτέρα
1 δευτέρᾳ
1 δημαρχοῦντα
1 δημηγορίᾳ
2 δημοκρατίᾳ
2 δημοσίᾳ
56 διὰ
1 Διὰ
1 διά
1 διάγραμμα
1 διάδημα
1 διαδράντα
1 διακληρώσαντα
2 διακόσια
1 διαλύσοντα
1 διαπείρᾳ
1 διεπέρα
1 διεστῶτα
1 διέφθειρα
5 δίκαια
1 δικαιότατα
3 δικτάτορα
3 δόγμα
1 δοκοῦντα
1 Δολοβέλλᾳ
1 Δολοβέλλα
4 δόξα
2 δόξαντα
3 δόρατα
1 δυναστείᾳ
1 δυναστεύοντα
1 δυσχερέστερα
5 δυώδεκα
1 δώδεκα
3 ἑβδομήκοντα
1 ἐγγυῶντα
2 ἐγνωσμένα
1 ἐθέλοντα
1 ἐθέμεθα
4 εἰκόνα
2 εἰκότα
1 εἷμα
1 εἰρεσίᾳ
1 Εἶτα
5 ἕκαστα
1 ἑκάτερα
1 ἔκγονα
1 ἑκκαίδεκα
1 ἐκκαίουσα
1 ἐκνικᾷ
1 ἑκόντα
1 ἐκπλέοντά
1 ἐκφυγόντα
1 ἐλευθερία
1 ἐλθόντα
1 ἐλθοῦσα
1 Ἑλλάδα
1 ἑλληνικά
1 ἐλπίδα
1 ἐμβαλόντα
3 ἔμβολα
1 ἐμπειρία
1 ἐμπίπτοντα
1 Ἐμπλακέντα
1 ἐμπρήσαντα
1 ἐμφήναντα
4 ἐμφύλια
5 ἕνα
1 ἐναντία
1 ἔνδεια
2 ἕνδεκα
1 ἐνδιαίτημα
1 ἐνέδρα
1 ἐνέδρᾳ
4 ἕνεκα
1 Ἔνθα
16 ἔνθα
2 ἐνθύμημα
2 ἐνίκα
1 ἐνίκησα
1 ἐννέα
2 Ἐνταῦθα
7 ἐνταῦθα
1 ἐντυγχάνοντα
2 ἑξήκοντα
1 ἐξολλύντα
2 ἐξουσία
3 ἐοικότα
1 ἐπαινοῦσα
1 Ἐπανιόντα
1 ἐπείγοντα
2 ἐπελθόντα
1 ἐπέρα
2 ἐπηγγελμένα
1 ἐπιβουλεύοντα
1 ἐπίγραμμα
3 ἐπιθυμίᾳ
1 ἐπιθυμοῦντα
1 ἐπίκαιρα
1 ἐπικρυφθέντα
1 ἐπινοοῦντα
1 ἐπιόντα
1 ἐπιπεμφθέντα
1 ἐπιπλεύσαντα
1 ἐπίφοβα
3 ἑπτὰ
7 ἔργα
1 ἐργασόμεθα
2 ἐρέθισμα
1 ἔρημα
1 ἔρωτα
1 ἐσθῆτά
8 ἐσθῆτα
1 ἐσιόντα
1 ἐσιώπα
1 ἑτέρα
5 ἕτερα
1 ἐτήσια
3 ἕτοιμα
1 εὐδαίμονα
1 εὔκαιρα
1 εὔληπτα
1 εὐμαρέστερα
2 εὐνοίᾳ
1 εὔνοιά
2 εὔνοια
1 εὐορκότερα
1 εὐπραξίᾳ
1 εὐπραξία
1 εὐπρεπείᾳ
1 εὐσεβέστερα
1 εὐσταθέστατα
1 εὐφημία
1 εὐφημίᾳ
1 Εὐφορώτατα
2 ἐφεώρα
2 ἐφοίτα
1 ἔχθρα
3 ἔχοντα
1 ἐψηφισμένα
1 ἑῷα
1 ζῶντα
1 ἥκιστα
5 ἡμέρᾳ
3 ἡμέρα
4 Ἡρακλέα
2 ἠρώτα
1 Ἡσσήμεθα
1 Ἡφαιστίωνα
2 θάλασσα
2 θαμινὰ
1 θάτερα
1 θάψαντα
1 θεοβλάβεια
1 θρασύτατα
4 θυγατέρα
1 θώρακα
1 ἰασόμεθα
6 Ἰβηρίᾳ
2 ἰδίᾳ
3 ἴδια
1 ἰδιωτικὰ
1 ἰδόντα
1 ἰδοῦσα
1 ἱερά
2 ἱερὰ
1 ἱερουργίᾳ
3 Ἰλλυρίδα
1 ἱμάτια
1 Ἵνα
17 ἵνα
2 Ἰόβᾳ
6 Ἰόβα
2 ἰόντα
1 Ἰουλίᾳ
1 ἱππομαχίᾳ
1 ἴσα
1 ἱστία
5 Ἰταλίᾳ
1 καθά
3 καθὰ
1 καθιέντα
44 Καίσαρα
1 Καίσαρά
1 Καλπουρνία
2 κἀνταῦθα
2 Κάσκα
3 κατά
2 Κατὰ
65 κατὰ
1 καταγγελίᾳ
1 καταλαβόντα
1 καταλιπόντα
1 κατασχόντα
1 κατεβόα
1 κατενεχθέντα
1 κατεσιώπα
3 Κατιλίνα
6 Κάτωνα
1 κεκενωμένα
1 Κεραύνια
1 Κερκύρᾳ
1 κεχειροτονήμεθα
2 κήρυγμα
4 Κικέρωνα
1 Κιλικία
2 Κίννα
1 κλεῖθρα
1 κλίμακα
2 κλύδωνα
5 κοινὰ
1 κόπτοντα
2 Κόττα
5 Κουρίωνα
1 κρατήσαντα
1 κῦμα
1 κυνηγέσια
1 κύουσα
2 κύρια
1 λαβόντα
1 λάθρᾳ
1 λαιὰ
4 λαμπρὰ
1 λαμπρᾷ
1 λαμπτῆρα
1 λάφυρα
1 λείψανα
1 λελωβημένα
1 λῃστεύοντα
1 λογοποίημα
3 λοιπὰ
1 Λουπερκάλια
1 λουτρὰ
1 Λύδια
1 λύτρα
7 μάλα
75 μάλιστα
1 μαντεύματα
1 Μαρκίᾳ
1 μάρτυρα
2 μαρτυρία
1 μάταια
1 μαχόμεθα
1 μαχούμεθα
4 μέγα
4 μέγιστα
1 μεθειμένα
1 μεθῆκα
2 μεθήσοντα
1 μείζονα
3 μέλλοντα
1 μέλλουσα
1 μεσεγγύημα
64 μετὰ
1 μετά
2 Μετὰ
1 μεταθέοντα
2 μετανοίᾳ
4 μηδένα
1 μῆνα
1 μητέρα
1 μικρὰ
1 Μίλωνα
1 μισθώματα
5 μόνα
1 μοναρχίᾳ
1 νᾶμα
1 Νάσωνα
1 ναυκρατοῦντα
1 Νέρωνα
1 νεώρια
1 νικήσαντα
1 νικητήρια
2 νικῶντα
1 νομίζουσα
1 νόσημα
1 νουμηνίᾳ
2 νύκτα
1 ξιφίδια
1 ξόανα
2 ξύλα
3 οἷά
13 οἷα
1 οἶδα
2 οἰκεῖα
3 οἰκήματα
1 οἰκίᾳ
1 οἰκοδόμημα
1 ὀκτωκαίδεκα
2 ὀλιγότητα
1 ὅμηρα
1 ὁμιλίᾳ
1 ὅμοιά
7 ὅμοια
1 ὁμοιότροπα
6 ὄνομα
1 ὀνόματα
15 ὄντα
1 Ὀξεῖα
3 ὅπλα
1 ὁπλίσαντα
1 ὀρθὰ
1 ὁρῶντα
19 ὅσα
3 Ὅσα
1 οὐδεμία
2 οὐδένα
3 οὕνεκα
1 οὐράνια
1 οὖσα
2 παθήματα
1 παθόντα
5 παῖδα
2 Πάντα
39 πάντα
45 παρὰ
2 παρά
2 Παρὰ
2 παραγγελλόμενα
1 παραγγέλλοντα
1 παράδοξα
1 παρακμάζοντα
1 παρασχόντα
1 παρατάττοντά
1 παραφράγματα
1 παρελθόντα
1 παρελθοῦσα
2 παρόντα
1 παρρησίᾳ
1 πᾶσα
1 Πατέρα
4 πατέρα
8 πατρίδα
1 πεζὰ
1 πεζά
1 πείρα
1 Πείσωνα
1 πεμφθέντα
1 πενθιμώτατα
6 πεντήκοντα
7 πεπραγμένα
1 πεπραγμένἀ
1 περαίᾳ
1 περίοικα
1 πεφρικότα
2 πιθανώτατα
1 Πικηνίτιδα
1 πλείονα
1 πλέονα
1 πλευρὰ
1 πλησιάζοντα
2 πλοῖα
5 πνεῦμα
2 πόδα
1 ποία
3 ποικίλα
1 ποιούμεθα
4 πολιτείᾳ
2 Πολλά
37 πολλὰ
2 πολλά
1 πολυστασίαστα
1 πότερα
1 πράγματα
1 προαγαγόντα
1 προαγόρευμα
2 προάστεια
1 πρόθυμα
1 προθυμίᾳ
1 προθυμία
1 προκαθίσαντα
1 προσαγόρευμα
1 προσιόντα
1 πρόσκρουμα
1 προσλαβόντα
1 πρόσταγμα
1 προστάγματα
3 πρόσωπα
1 πρότερα
1 προύθηκα
7 πρῶτα
1 πτωχεύοντα
1 πυρᾷ
2 ῥεῦμα
1 Ῥῆγα
1 Ῥουβίκωνα
1 Σαβούρρα
1 Σάγγα
1 Σάγγᾳ
14 σημεῖα
1 σημεῖά
1 σκεψόμεθα
6 Σκιπίωνα
1 σόφισμα
2 σπλάγχνα
1 στασιάσασα
3 στέρνα
1 στόμα
2 στρατείᾳ
1 στρατεύματα
1 στρατήγημα
1 στρατηγίᾳ
1 στρατηγίδα
1 στρατηγοῦντα
1 Στρατιὰ
1 στρατιᾷ
4 στρατιὰ
1 στρατιωτικά
4 στρατόπεδα
1 Σύλλᾳ
6 Σύλλα
2 συμμαχικὰ
1 σύμπαντα
2 συμφέροντα
1 συμφορὰ
2 συμφορᾷ
1 συμφυγόντα
1 συνεδρεύοντα
1 σύνθημα
1 συνθήματα
1 σύνοικα
1 συντυχόντα
1 Σύρια
1 Συρία
1 συστρατιῶτα
2 σφέτερα
3 σφόδρα
1 σχῆμα
1 Σχήματά
1 σῶα
2 σῶμά
17 σῶμα
3 σώματα
1 σωτηρίᾳ
1 σώφρονα
2 Τὰ
9 τά
208 τὰ
1 τάλαντα
4 τἆλλα
1 ταμιεῖα
20 ταῦτα
2 ταῦτά
2 Ταῦτα
2 τάχιστα
2 τεθνεῶτα
1 τελευταία
1 τέλμα
1 Τέρατά
1 τέσσαρα
3 τεσσαράκοντα
2 τετρακόσια
1 τεχνάζοντα
1 τέχνασμα
1 Τίνα
12 τινα
1 τινά
4 τινὰ
1 τοιαῦτά
1 τοιαῦτα
6 Τοιαῦτα
1 τοιουτότροπα
1 τόξα
1 Τοσαῦτα
2 τραῦμα
2 τραύματα
3 τρία
4 τριάκοντα
3 τρισκαίδεκα
2 τρίτα
4 τυραννίδα
1 τυφλοῦσα
1 ὑδρεύματα
1 ὑμέτερα
1 ὑπατεύοντα
2 ὑπεραρέσκοντα
1 ὑπερεώρα
2 ὑπεσχημένα
1 ὑπήκοα
1 ὑπηρεσία
1 ὑποζύγια
1 υπολλὰ
1 ὑπόλοιπα
1 ὑπομνήματα
1 ὑπονοοῦντα
1 ὕποπτα
1 ὑποῦσα
1 ὕστατα
1 φανέντα
1 φειδώμεθα
1 φέροντα
2 φεύγοντα
2 φιλανθρωπίᾳ
1 φιλίᾳ
1 φιλονικία
1 φιλονικίᾳ
1 φιλοτιμία
1 φοβερά
1 Φουλβία
1 φρόνημα
3 φρούρια
1 Φρύγια
1 φύλακα
1 φυλασσόμενα
1 χαίροντα
4 χάρακα
2 χαράκωμα
1 χαρακώματα
1 χειμῶνα
1 χεῖρά
4 χεῖρα
1 χλαμύδα
1 χορηγίᾳ
1 χρεία
1 χρῄζοντα
2 Χρήματα
12 χρήματα
1 χρήσιμα
2 χωρία
2 ψήφισμα
1 ὤμοσα
1 ὤνια
1 ὥρᾳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2006