HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLODORE (Ps.) d'Athènes, L'Épitomé, livre V

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  468 formes différentes pour 468 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἄγει
1 ἀγνώστως
1 Ἀγχίσην
1 ἄγων
1 ἀγῶνα
1 Ἀθηνᾶ
1 Ἀθηνᾷ
1 Ἀθηνᾶν
1 Ἀθηνᾶς
1 ἀθυμοῦσι
1 Αἴαντα
1 Αἴαντος
1 Αἰθιόπων
1 Αἴθραν
1 αἰκισάμενος
1 Αἰνείας
1 αἱρεθείη
1 Ἀκάμας
1 ἀκούσαντες
1 ἀκούσας
1 ἀκούσης
1 ἀκουσίως
1 Ἀλέξανδρον
1 Ἀλεξάνδρου
1 ἄλλως
1 ἅμα
1 Ἀμαζόνος
1 Ἀμαζόνων
1 Ἀμαζόσιν
1 ἅμιλλαν
1 ἀναγκαζόμενος
1 ἀνάγονται
1 ἀνάθημα
1 ἀνακομιδῆς
1 ἀνάπτειν
1 ἀναχθέντας
1 Ἀνδρομάχην
1 ἀνεῖλεν
1 ἀνεῳγμένον
1 ἀνῄρουν
1 Ἀντήνορος
1 Ἀντίκλου
1 Ἀντίλοχον
1 ἀπάγουσι
1 ἀπέκρυψεν
1 ἀπέκτειναν
1 ἀπέκτεινεν
1 ἀποθανόντων
1 ἀπολαβόντες
1 ἀπολιπὼν
1 Ἀπόλλων
1 Ἀπόλλωνος
1 ἀποπλεῖν
1 Ἄρεος
1 ἀριστέας
1 ἀριστεύσαντα
1 ἀρίστῳ
1 ἀρχιτέκτων
1 ἀσέβειαν
1 Ἀστυάνακτα
1 αὐτῇ
1 αὕτη
1 αὐτὴν
1 αὐτοὶ
1 αὐτόν
1 αὐτὸς
1 αὐτούς
1 αὐτοὺς
1 αὐτῶν
1 ἀφαλλόμενος
1 ἀφιέναι
1 Ἀχαιοὺς
1 Ἀχιλλεὺς
1 Ἀχιλλεύς
1 βαλλόμενος
1 βαράθρων
1 βασιλείοις
1 βέλεσι
1 βιάζεται
1 βλέπειν
1 βλεπόντων
1 βωμὸν
1 βωμοῦ
1 γάρ
1 γενομένην
1 γενόμενος
1 γῆ
1 Γλαύκη
1 γνωρίσαντες
1 γνωρισθεὶς
1 γράμματα
1 γράψας
1 γυναικῶν
1 δ
1 δέ
1 δεκαετοῦς
1 Δηίφοβον
1 Δηίφοβος
1 Δηιφόβου
1 δηλοῦντα
1 δι
1 διακομισθεὶς
1 διανηξάμενοι
1 διαφέρουσαν
1 δίδωσιν
1 διετέλει
1 διήνεγκεν
1 διιπετὲς
1 Διομήδην
1 Διομήδης
1 Διὸς
1 δίσκῳ
1 διώξας
1 δόλῳ
1 δόξαν
1 δουρείου
1 δράκοντες
1 δυνάμεως
1 δύο
1 ἐάσωσι
1 ἑαυτῆς
1 ἑαυτὸν
1 ἑαυτόν
1 ἑαυτοὺς
1 ἐβουλεύοντο
1 ἐγένετο
1 ἐγκρατὴς
1 ἐγχαράξαντες
1 ἐδόκει
1 εἴα
1 εἰδέναι
1 εἶθ
1 εἷλκον
1 εἶναι
1 εἰπόντος
1 εἰσελθεῖν
1 εἰσέρχεται
1 ἐκ
1 Ἑκάβην
1 ἐκάλει
1 ἑκάστης
1 ἑκατέρων
1 ἐκείνης
1 ἐκκλαπείη
1 ἔκλεψε
1 ἐκμανεὶς
1 ἑκόντος
1 ἐκτρέπει
1 ἔλεγε
1 Ἑλένη
1 Ἑλένην
1 Ἕλενον
1 ἐλθεῖν
1 ἐλθόντες
1 ἐλθοῦσα
1 ἝλλησιΚάλχας
1 ἐμβαλοῦσα
1 ἐμβιβάζουσιν
1 ἔμελλεν
1 ἐμερίσαντο
1 ἐμπρήσαντας
1 ἐμπρήσαντες
1 ἔνδοθεν
1 ἔνδον
1 ἐνδυσάμενος
1 ἐνεδρεύσας
1 ἐνέπρησαν
1 ἔνθα
1 ἔνιοι
1 ἐνόμισαν
1 ἔνοπλον
1 ἐντὸς
1 ἐξαίρετον
1 ἐξάψαντες
1 ἐξῄεσαν
1 ἐπ
1 ἐπαίτης
1 ἔπειτα
1 Ἐπειῷ
1 ἐπερχόμενοι
1 ἐπιβουλεύεται
1 ἐπινοεῖ
1 ἐπιοῦσαν
1 ἐπιπέμπει
1 ἐπιστᾶσα
1 ἐπιστασίαν
1 ἐπιτελουμένων
1 ἐπιφερομένους
1 ἐπληρώθη
1 ἐρασθεὶς
1 ἔρημον
1 ἔριν
1 ἑρκείου
1 ἔρριψαν
1 ἔρχονται
1 ἐστὶν
1 ἔσωσαν
1 Εὔμηλος
1 Εὐρύπυλος
1 εὐσέβειαν
1 εὐωχοῦντο
1 ἔφυγεν
1 Ἐχίων
1 ἔχωσι
1 ἑωρακότες
1 ἤγαγε
1 ἡγεμόνα
1 ἤδη
1 ἡμέρας
1 Ἠοῦς
1 ἧπτεν
1 Ἡρακλέους
1 θαλάσσης
1 θάπτει
1 θάπτουσι
1 θεασάμενοι
1 θεῖον
1 θέλοντος
1 θεοῖς
1 θεραπευθεὶς
1 Θερσίτην
1 θεσπίζει
1 Θησέα
1 Θησεῖ
1 θνήσκει
1 θυγατέρων
1 θύρας
1 θύσαντες
1 θυσίαν
1 Ἴδῃ
1 Ἴδης
1 Ἰλιάδα
1 Ἴλιος
1 Ἰλίῳ
1 ἵνα
1 ἵπποις
1 Ἱππολύτη
1 Ἱππολύτην
1 Ἱππολύτου
1 ἵππου
1 καῆναι
1 καθ
1 καθαρθεῖσα
1 κάλλει
1 Κασάνδρας
1 κατ
1 κατὰ
1 καταβαίνουσιν
1 κατακαίειν
1 καταλιπόντες
1 καταπλεῖν
1 καταπλεύσαντας
1 κατασκευάζει
1 κατασκευὴν
1 καταστήσαντες
1 καταφεύγοντα
1 κατεῖχεν
1 κατείχοντο
1 κατεσθίουσιν
1 κατέσφαξαν
1 κατέσχεν
1 κεῖται
1 κλείσαντες
1 κοῖλον
1 κοιμᾶσθαι
1 κοιμωμένους
1 κομίζει
1 κομίζειν
1 κομισθείη
1 κρινάντων
1 κτείναντα
1 κτείναντες
1 κτείνασα
1 κύνα
1 Κυνὸς
1 κωλύει
1 λαβὼν
1 Λαοδίκην
1 λάφυρα
1 λέγει
1 λέγοντος
1 λεγούσης
1 Λευκῇ
1 Λῆμνον
1 λοιδοροῦντα
1 λοιποὶ
1 λοιποὺς
1 Λοκρὸς
1 Λυκομήδην
1 λύπης
1 Μακάρων
1 μανίαν
1 μάντεως
1 Μαχάονα
1 μαχομένου
1 Μελανίππη
1 Μέμνονα
1 μένειν
1 μέσον
1 μετακομίζουσιν
1 μὴ
1 Μηδείᾳ
1 μηνίειν
1 μητέρα
1 μήτηρ
1 μικρὰν
1 μιμουμένη
1 μόνος
1 Μυσῶν
1 ναυλοχεῖν
1 ναυλοχοῦσιν
1 νεκροῦ
1 νέμουσι
1 Νεοπτόλεμον
1 νήσοις
1 νήσῳ
1 νήσων
1 νικᾷ
1 νικητήριον
1 νομίσαντες
1 νύκτα
1 νῦν
1 νὺξ
1 ξιφήρη
1 ξόανον
1 ξοάνῳ
1 ξύλα
1 Ὀδυσσεύς
1 οἰκίαν
1 οἰκίας
1 οἶκον
1 οἷς
1 ὅπλα
1 ὁρῶν
1 ὅστις
1 Ὀτρηρῆς
1 οὐ
1 οὐκ
1 οὖν
1 οὐρανὸν
1 παῖδεςΔημοφῶν
1 πανοπλία
1 πανοπλίαν
1 πάντας
1 πάντων
1 παρὰ
1 παραγενόμενον
1 παρεγένοντο
1 πᾶσι
1 πατέρα
1 Πατρόκλου
1 πατρὸς
1 πείθονται
1 πείθουσι
1 πέμπουσιν
1 Πενθεσίλεια
1 Πενθεσιλείας
1 πενιχρὰν
1 πεντήκοντα
1 περιπεπλεγμένην
1 περιχαρέντες
1 πεφευγέναι
1 πλεῖν
1 πλευρὰς
1 πλησίον
1 Ποδαλειρίου
1 ποιεῖν
1 πολεμίους
1 πολεμίων
1 πολέμου
1 πολλὴν
1 πολλῆς
1 πολλοῖς
1 Πολυξένην
1 Πορθέως
1 πορθήσαντες
1 Πρίαμον
1 προέσθαι
1 προκριθέντος
1 προκρίνεται
1 προσέπλεον
1 προσέτι
1 πρῶτον
1 πρῶτος
1 πύλαις
1 πύλας
1 πύργων
1 πῶς
1 Ῥοιτείῳ
1 ῥυομένους
1 σειρᾷ
1 σῆμα
1 σημεῖον
1 Σίνων
1 Σίνωνα
1 Σκαιαῖς
1 σκηνὰς
1 σκηνάς
1 Σκῦρον
1 σορῷ
1 σταδίῳ
1 στήσαντες
1 στολὴν
1 στόμα
1 στράτευμα
1 στρατεύματι
1 συμμαχοίη
1 σύμμαχος
1 συμμάχου
1 συμμαχοῦντα
1 συμμάχων
1 συμμίξαντες
1 συμφορᾶς
1 συνανακειμένους
1 συνοικεῖν
1 σφυρόν
1 σωφρονήσας
1 ταραχθεὶς
1 ταῦτα
1 ταύτην
1 τάφος
1 τάφου
1 τάφῳ
1 τάχους
1 τείχη
1 τεμὼν
1 Τεῦκρος
1 Τηλέφου
1 τί
1 τιθέασι
1 τίθεται
1 Τιθωνοῦ
1 τινες
1 το
1 τόξα
1 τοξεύει
1 τοξεύεται
1 τόξῳ
1 τόξων
1 τοῦτο
1 τούτους
1 τραπέντες
1 τρισχιλίους
1 τρίτον
1 Τροίᾳ
1 Τρῶες
1 Τρωσὶ
1 υἱοὺς
1 ὑπακοῦσαι
1 ὑπεδέξαντο
1 ὑπὲρ
1 ὕπνος
1 ὑποτίθεται
1 Φαίδρας
1 φησί
1 Φιλοκτήτην
1 Φοίνικα
1 φονεύει
1 φυλασσόντων
1 φωνὰς
1 χαριστήριον
1 χάσματι
1 χειρωσάμενος
1 Χερρόνησον
1 χρὴ
1 χρησμούς
1 χωρήσαντες
1
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/07/2008