HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLODORE (Ps.) d'Athènes, L'Épitomé, livre II

Chapitres 9-16

  Chapitres 9-16

[2,9] παραγενόμενος δὲ Πέλοψ ἐπ' ὠκεανὸν καὶ ἁγνισθεὶς ὑπὸ Ἡφαίστου, ἐπανελθὼν εἰς Πῖσαν τῆς Ἤλιδος τὴν Οἰνομάου βασιλείαν λαμβάνει, χειρωσάμενος τὴν πρότερον Ἀπίαν καὶ Πελασγιῶτιν λεγομένην, ἣν ἀφ' ἑαυτοῦ Πελοπόννησον ἐκάλεσεν. [2,9] Pélops, cependant, atteignit l’océan, où Héphaïstos le purifia ; de retour ensuite à Pise, il monta sur le trône d’OEnomaos, après avoir conquis toute la région qui s’appelait alors Apia et Pélasgiotide, et que maintenant, de son nom, on appelle Péloponnèse.
[2,10] ὅτι υἱοὶ Πέλοπος Πιτθεὺς Ἀτρεὺς Θυέστης καὶ ἕτεροι· γυνὴ δὲ Ἀτρέως Ἀερόπη τοῦ Κατρέως, ἥτις ἤρα Θυέστου. δὲ Ἀτρεὺς εὐξάμενός ποτε τῶν αὑτοῦ ποιμνίων, ὅπερ ἂν κάλλιστον γένηται, τοῦτο θῦσαι Ἀρτέμιδι, λέγουσιν ἀρνὸς φανείσης χρυσῆς ὅτι κατημέλησε τῆς εὐχῆς· πνίξας δὲ αὐτὴν εἰς λάρνακα κατέθετο κἀκεῖ ἐφύλασσε ταύτην· ἣν Ἀερόπη δίδωσι τῷ Θυέστῃ μοιχευθεῖσα ὑπ' αὐτοῦ. [2,10] Les fils de Pélops étaient Pitthée, Atrée, Thyeste, et d’autres. La femme d’Atrée était Aéropé, fille de Catrée, qui tomba amoureuse de Thyeste. Un jour, Atrée fit vœu de sacrifier à Artémis l’animal le plus beau qui naîtrait dans son troupeau. Mais quand naquit une brebis en or, on dit qu’il renia son vœu, égorgea l’animal et conserva sa toison dans un coffre. Mais Aéropé la donna à Thyeste par qui elle avait été séduite.
[2,11] χρησμοῦ γὰρ γεγονότος τοῖς Μυκηναίοις ἑλέσθαι βασιλέα Πελοπίδην, μετεπέμψαντο Ἀτρέα καὶ Θυέστην. λόγου δὲ γενομένου περὶ τῆς βασιλείας ἐξεῖπε Θυέστης τῷ πλήθει τὴν βασιλείαν δεῖν ἔχειν τὸν ἔχοντα τὴν ἄρνα τὴν χρυσῆν· συνθεμένου δὲ τοῦ Ἀτρέως δείξας ἐβασίλευσε. [2,11] Un oracle avait ordonné aux Mycéniens de se choisir pour roi un fils de Pélops, et Atrée et Thyeste furent appelés. Comme on se demandait à qui revenait le royaume, Thyeste déclara au peuple que le royaume devait revenir à celui qui possédait la toison d’or ; Atrée fut d’accord ; Thyeste montra la toison, et devint roi.
[2,12] Ζεὺς δὲ Ἑρμῆν πέμπει πρὸς Ἀτρέα καὶ λέγει συνθέσθαι πρὸς Θυέστην περὶ τοῦ βασιλεῦσαι Ἀτρέα, εἰ τὴν ἐναντίαν ὁδεύσει Ἥλιος· Θυέστου δὲ συνθεμένου τὴν δύσιν εἰς ἀνατολὰς Ἥλιος ἐποιήσατο· ὅθεν ἐκμαρτυρήσαντος τοῦ δαίμονος τὴν Θυέστου πλεονεξίαν, τὴν βασιλείαν Ἀτρεὺς παρέλαβε καὶ Θυέστην ἐφυγάδευσεν. [2,12] Zeus envoya Hermès auprès d’Atrée pour lui conseiller de passer un accord avec Thyeste : Atrée recevrait le royaume si le soleil inversait son cours. Thyeste accepta, et le soleil se coucha à l’est. À ce témoignage divin de l’usurpation de Thyeste, Atrée obtint le règne et exila Thyeste.
[2,13] αἰσθόμενος δὲ τῆς μοιχείας ὕστερον κήρυκα πέμψας ἐπὶ διαλλαγὰς αὐτὸν ἐκάλει· καὶ ψευσάμενος εἶναι φίλος, παραγενομένου τοὺς παῖδας, οὓς εἶχεν ἐκ νηίδος νύμφης, Ἀγλαὸν καὶ Καλλιλέοντα καὶ Ὀρχομενόν, ἐπὶ τὸν Διὸς βωμὸν καθεσθέντας ἱκέτας ἔσφαξε, καὶ μελίσας καὶ καθεψήσας παρατίθησι Θυέστῃ χωρὶς τῶν ἄκρων, ἐμφορηθέντι δὲ δείκνυσι τὰ ἄκρα καὶ τῆς χώρας αὐτὸν ἐκβάλλει. [2,13] Quand ensuite il apprit l’adultère, Atrée envoya un messager chargé de dire qu’il désirait se réconcilier. Thyeste revint, mais Atrée, feignant toujours de se montrer amical, tua les enfants que Thyeste avait eus d’une Naïade, Aglaos, Calliléon et Orchoménos, alors qu’ils étaient assis sur l’autel de Zeus comme suppliants. Il les découpa en morceaux, qu’il fit cuire, et qu’il servit ensuite à Thyeste, après avoir mis de côté les extrémités. Thyeste les mangea, et c’est alors qu’Atrée lui montra têtes, mains et pieds, puis, de nouveau, il l’exila.
[2,14] Θυέστης δὲ κατὰ πάντα τρόπον ζητῶν Ἀτρέα μετελθεῖν ἐχρηστηριάζετο περὶ τούτου καὶ λαμβάνει χρησμόν, ὡς εἰ παῖδα γεννήσει τῇ θυγατρὶ συνελθών. ποιεῖ οὖν οὕτω καὶ γεννᾷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Αἴγισθον, ὃς ἀνδρωθεὶς καὶ μαθών, ὅτι Θυέστου παῖς ἐστι, κτείνας Ἀτρέα Θυέστῃ τὴν βασιλείαν ἀποκατέστησεν. [2,14] Thyeste, qui cherchait par tous les moyens une manière de se venger d’Atrée, interrogea l’oracle ; la réponse lui commanda d’avoir un fils de sa propre fille. Il obéit, et, avec sa fille, il engendra Égisthe. Quand il eut grandi, et su qu’il était le fils de Thyeste, Égisthe tua Atrée et remit Thyeste sur le trône.
[2,15] ἄγει πρὸς Πολυφείδεα, κρατοῦντα Σικυῶνος, ὃς πάλιν τούτους πέπομφε πρὸς Αἰτωλὸν Οἰνέα. μετ' οὐ πολὺ Τυνδάρεως τούτους κατάγει πάλιν, οἳ τὸν Θυέστην μὲν αὐτὸν Ἥρας βωμῷ φυγόντα ὁρκώσαντες διώκουσιν οἰκεῖν τὴν Κυθηρίαν. οἱ δὲ Τυνδάρεω γαμβροὶ γίνονται θυγατράσιν, Ἀγαμέμνων μὲν λαβὼν σύνευνον Κλυταιμνήστραν, κτείνας αὐτῆς τὸν σύζυγον Τάνταλον τὸν Θυέστου σὺν τέκνῳ πάνυ νεογνῷ, Μενέλαος Ἑλένην. [2,15] La nourrice mena Agamemnon et Ménélas chez Polyphide, souverain de Sicyone ; et ce dernier, à son tour, les mena chez Oenée l’Étolien. Peu après, de nouveau Tyndare les fit revenir ; ils contraignirent Thyeste, réfugié sur l’autel d’Héra, à jurer qu’il irait à Cythère. Ils devinrent les beaux-fils de Tyndare, en épousant ses filles. Agamemnon s’unit à Clytemnestre, après avoir tué son premier mari, Tantale, le fils de Thyeste, ainsi que son fils tout juste né ; et Ménélas épousa Hélène.
[2,16] Ἀγαμέμνων δὲ βασιλεύει Μυκηναίων καὶ γαμεῖ Τυνδάρεω θυγατέρα Κλυταιμνήστραν, τὸν πρότερον αὐτῆς ἄνδρα Τάνταλον Θυέστου σὺν τῷ παιδὶ κτείνας, καὶ γίνεται αὐτῷ παῖς μὲν Ὀρέστης, θυγατέρες δὲ Χρυσόθεμις Ἠλέκτρα Ἰφιγένεια. Μενέλαος δὲ Ἑλένην γαμεῖ καὶ βασιλεύει Σπάρτης, Τυνδάρεω τὴν βασιλείαν δόντος αὐτῷ. [2,16] Agamemnon devint roi de Mycènes et épousa Clytemnestre, la fille de Tyndare, après que Thyeste lui eut tué son précédent mari, ainsi que son enfant. Agamemnon et Clytemnestre eurent un garçon, Oreste, et trois filles, Chrysothémis, Électre et Iphigénie. Ménélas épousa Hélène, et régna sur Sparte quand Tyndare abdiqua en sa faveur.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Ugo BRATELLI (Site NIMISPAUCI) |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007