Alphabétiquement     [«   »]
καθ 1
καθισταμένας 1
καθίστανται 1
καὶ 127
καί 1
Καὶ 6
καιρὸν 1
Fréquences     [«    »]
71 δὲ
53 τοὺς
105 τῶν
127 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

καὶ


Paragraphes
[7]   ἀλλὰ τῷ μὲν θέλοντι λέγειν  καὶ   ἀκούειν εὐμενεῖς εἶναι, τῷ δὲ
[2]   τῶν ἄθλων τούτων ἐσμὲν ἐγὼ  καὶ   Ἀλκιβιάδης καὶ Νικίας, ὧν ἀναγκαῖον
[29]   προτεραίᾳ τῆς θυσίας χρησόμενος, ἐξηπάτησε  καὶ   ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε, βουλόμενος τῇ
[39]   καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐκβάλλειν  καὶ   ἀποκτείνειν ἀνηλεῶς, αὐτὸν δὲ ἱκετεύειν
[9]   κυρίους εἶναι, σῷσαι δ' ἀκύρους  καὶ   ἀτελεῖς φαίνεσθαι, ἄλλως τε καὶ
[10]   ὄντων. Περὶ μὲν οὖν μοιχείας  καὶ   γυναικῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς καὶ τῆς
[39]   ἀποκτείνειν ἀνηλεῶς, αὐτὸν δὲ ἱκετεύειν  καὶ   δακρύειν οἰκτρῶς. Καὶ ταῦτα μὲν
[2]   δι' ὅπερ σῴζομαι, πλείστοις δὲ  καὶ   δεινοτάτοις ἐχθροῖς χρώμενος, ὑφ' ὧν
[4]   ἡγοῦμαι ζημίαν, ἐξὸν κολάζειν χρήμασι  καὶ   δεσμῷ καὶ θανάτῳ. ~Ἔτι δ'
[12]   εἴπερ ἡγεῖσθε πολίτην ἀγαθὸν Ἀριστείδην  καὶ   δίκαιον γεγονέναι, τοῦτον προσήκει κάκιστον
[34]   ἐκεῖνοι παρανομώτατοι ὄντες τούτου σωφρονέστεροι  καὶ   δικαιότεροι ἦσαν, ἐπεὶ τῶν γε
[5]   ἧττον ἐπιβουλεύσει, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον  καὶ>   δικαιότερον πρὶν ἐκβληθῆναι. Οἶμαι
[8]   δὲ καταγνωσθέντος τέλος ἔχει  καὶ   διώρισται τούτων ὁπότερόν ἐστιν. ~Ὥστε
[14]   εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἑταίρας,  καὶ   δούλας καὶ ἐλευθέρας, ὥστ' ἠνάγκασε
[41]   εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς Μολοσσίαν  καὶ   εἰς Θεσπρωτίαν καὶ εἰς Ἰταλίαν
[12]   τὴν αὑτῶν ἀπολιπόντες φυγάδες γίγνονται  καὶ   εἰς Θουρίους οἰκήσοντες ἀπέρχονται. Δηλώσει
[41]   εἰς Μολοσσίαν καὶ εἰς Θεσπρωτίαν  καὶ   εἰς Ἰταλίαν καὶ εἰς Σικελίαν
[41]   Ἐγὼ γὰρ πρεσβεύσας εἰς Θετταλίαν  καὶ   εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς Μολοσσίαν
[41]   εἰς Θετταλίαν καὶ εἰς Μακεδονίαν  καὶ   εἰς Μολοσσίαν καὶ εἰς Θεσπρωτίαν
[41]   εἰς Θεσπρωτίαν καὶ εἰς Ἰταλίαν  καὶ   εἰς Σικελίαν τοὺς μὲν διαφόρους
[1]   δὲ τοὺς τῶν κοινῶν μεγάλαι  καὶ   ἐλεύθεραι γίγνονται. ~Ὧν {τῶν ἀγαθῶν}
[14]   αὐτὴν οἰκίαν ἑταίρας, καὶ δούλας  καὶ   ἐλευθέρας, ὥστ' ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα
[8]   εἰκότως ἂν τῶν κατηγορούντων ἠκροᾶσθε  καὶ   ἐμοὶ ἀναγκαῖον ἦν ἀπολογεῖσθαι περὶ
[6]   τοῦ ἀνδρὸς πείσεται. ~Ῥᾴδιον δὲ  καὶ   ἐντεῦθεν γνῶναι τὸν νόμον πονηρὸν
[18]   δὲ τοσοῦτον χρόνον εἵρξας  καὶ   ἐπαναγκάζων γράφειν οὐδὲν κακὸν πέπονθεν,
[29]   παρὰ τῶν πολιτῶν ἤκουον  καὶ   ἐπεγίγνωσκον τὰ τούτου, κατεγέλων ἡμῶν,
[23]   πατέρα καὶ τοὺς προσήκοντας ἀπέκτεινε,  καὶ   {ἧς} τὴν πόλιν ἀνάστατον πεποίηκεν,
[23]   ἣν ἀντ' ἐλευθέρας δούλην κατέστησε,  καὶ   ἧς τὸν πατέρα καὶ τοὺς
[4]   ἐξὸν κολάζειν χρήμασι καὶ δεσμῷ  καὶ   θανάτῳ. ~Ἔτι δ' εἴ τις
[7]   εὐμενεῖς εἶναι, τῷ δὲ ἀσελγαίνοντι  καὶ   θορυβοῦντι χαλεπούς. Ἀκούσαντες γὰρ ἕκαστον
[29]   πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς χερνιβίοις  καὶ   θυμιατηρίοις. Ὅσοι μὲν οὖν τῶν
[5]   οἰκῇ, ταύτην τὴν πόλιν διαφθερεῖ,  καὶ   ~Κατὰ Ἀλκιβιάδου. ~Οὐκ ἐν τῷ
[7]   δ' ὑμῶν τῶν λόγων ἴσους  καὶ   κοινοὺς ἡμῖν ἐπιστάτας γενέσθαι, καὶ
[14]   τοίνυν ταῦτα μόνον ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ  καὶ   λαθραῖον θάνατον ἐπεβούλευσε Καλλίᾳ, ~ἵνα
[12]   συμμάχων ἔχθρα, ὅταν πρῶτον ἡμῖν  καὶ   Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς πόλεμος. Ἐγὼ
[42]   ἰδίων. Καίτοι τυγχάνω νενικηκὼς εὐανδρίᾳ  καὶ   λαμπάδι καὶ τραγῳδοῖς, οὐ τύπτων
[37]   ἀλλ' οὐ διὰ τῶν ἐρρωμενεστάτων  καὶ   λέγειν καὶ πράττειν, οἵ τινες
[5]   τῇδε οὐδὲν ἧττον ἐπιβουλεύσει, ἀλλὰ  καὶ   μᾶλλον καὶ> δικαιότερον πρὶν
[11]   ἐποίησεν, ἐπιδείξας δ' αὑτὸν φοβερὸν  καὶ   μέγα δυνάμενον ἰδίας ἀπὸ τῶν
[1]   νομίζω προκινδυνεύειν ἐθέλειν τοῦ πλήθους,  καὶ   μὴ καταδείσαντα τὰς ἔχθρας τὰς
[7]   πάντας ἄρχοντας περὶ τούτων καταστῆναι,  καὶ   μήτε τοῖς λοιδορουμένοις μήτε τοῖς
[16]   ποιεῖται, καὶ τοὺς ἄλλους ὀλιγαρχικοὺς  καὶ   μισοδήμους ἀποκαλεῖ. Καὶ ὃν ἔδει
[20]   καὶ τῶν θεατῶν συμφιλονικούντων ἐκείνῳ  καὶ   μισούντων τοῦτον, ὥστε τῶν χορῶν
[36]   δὲ φεύγειν, οὐδὲ τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος  {καὶ}   νικήσας δικαίως ἂν> πάλιν δόξαιμι
[2]   τούτων ἐσμὲν ἐγὼ καὶ Ἀλκιβιάδης  καὶ   Νικίας, ὧν ἀναγκαῖον ἕνα τῇ
[10]   προσήκοντας καὶ τῶν ἄλλων ἀστῶν  καὶ   ξένων τοὺς ἐντυγχάνοντας, ἀποδείξω. ~Πρῶτον
[34]   τῆς μητρὸς πατὴρ Μεγακλῆς  καὶ   πάππος Ἀλκιβιάδης δὶς> ἐξωστρακίσθησαν
[33]   μόνον αὐτὸς Ὀλυμπιονίκης ἦν, ἀλλὰ  καὶ   πατὴρ αὐτοῦ Μιλτιάδης. Ἀλλ'
[17]   πάνυ ταχέως γράφοι. Ὅπερ ἐποίησε·  καὶ   οὐ πρότερον ἀπηλλάγη, πρὶν ἀποδρὰς
[26]   κρινομένους. Τοῦτον Ἀλκιβιάδης πολίτην ὄντα  καὶ   οὐ> τὸν ἐπιτυχόντα, δυνάμενος παρὰ
[6]   γὰρ αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων χρώμεθα,  καὶ   οὐδεμία τῶν ἄλλων πόλεων ἐθέλει
[4]   νομίζω, τῶν δὲ δημοσίων μικρὰν  καὶ   οὐδενὸς ἀξίαν ἡγοῦμαι ζημίαν, ἐξὸν
[17]   ὅτι κατέλιπε τὸ ἔργον ἠπείλει,  καὶ   οὔτε τῆς δημοκρατίας οὔτε τῆς
[17]   προσελθὼν ἐνεκάλει αὐτῷ ὡς ἀδικούμενος,  καὶ   οὐχ ὧν ἐβιάσατο μετέμελεν αὐτῷ,
[7]   καὶ κοινοὺς ἡμῖν ἐπιστάτας γενέσθαι,  καὶ   πάντας ἄρχοντας περὶ τούτων καταστῆναι,
[39]   ἀσελγαίνων καὶ τὰ γυμνάσια καταλύων  καὶ   παρὰ τὴν ἡλικίαν πράττων,
[10]   ἁρπαγῆς καὶ τῆς ἄλλης βιαιότητος  καὶ   παρανομίας καθ' ἕκαστον εἰ δεήσειε
[14]   ἀγορᾶς τὴν γυναῖκα ᾤχετο βίᾳ,  καὶ   πᾶσιν ἐδήλωσε καὶ τῶν ἀρχόντων
[39]   εἴργασται· ἐνθυμοῦμαι δὲ τίνας ποτὲ  καὶ   πείσει δεόμενος, πότερα τοὺς νεωτέρους,
[25]   περὶ τῆς νίκης τῆς Ὀλυμπιάσι,  καὶ   περὶ πάντων μᾶλλον τῶν
[6]   τοῖς ὀλίγοις ἁρμόττοντα μάλιστα τυγχάνει  καὶ   πλείστους ἐπιθυμητὰς ἔχει. ~Περὶ μὲν
[10]   παρὼν χρόνος, ἅμα δὲ  καὶ   πολλοῖς ἀπεχθοίμην τῶν πολιτῶν, φανερὰς
[41]   ἐποίησεν, ὀλίγους ἂν πολεμίους εἴχετε  καὶ   πολλοὺς συμμάχους ἐκέκτησθε. ~Περὶ δὲ
[37]   διὰ τῶν ἐρρωμενεστάτων καὶ λέγειν  καὶ   πράττειν, οἵ τινες δύο τῶν
[31]   διαπεπραγμένος σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ ἔλαβε,  καὶ   προσέτι πολλῇ τῇ νίκῃ χρῆται,
[1]   ὡς σφαλερόν ἐστιν ἅπτεσθαι, ἀλλὰ  καὶ   πρότερον χαλεπὸν ἡγούμην, πρὶν τῶν
[17]   οἰκίαν ἐπηνάγκασε γράφειν, δεομένου δὲ  καὶ   προφάσεις ἀληθεῖς λέγοντος, ὡς οὐκ
[22]   ἀλλ' ἐν τοῖς δικαστηρίοις εἰσί,  καὶ   στρατεύονται μὲν οἱ πρεσβύτεροι, δημηγοροῦσι
[4]   τοῖς τοιούτοις οἱ τοὺς ἑταίρους  καὶ   συνωμότας κεκτημένοι πλέον φέρονται τῶν
[33]   καὶ τοὺς προγόνους, ὡς ἀγαθοὶ  καὶ   σώφρονες ἦσαν, οἵτινες ἐξωστράκισαν Κίμωνα
[40]   ἄλλων, ὅπως τούτους ὁρῶντες δικαιότεροι  καὶ   σωφρονέστεροι γίγνωνται. Ἐμὲ μὲν τοίνυν
[30]   ἐφόδια Χῖοι παρεσκεύασαν, οἶνον δὲ  καὶ   τὰ ἄλλα ἀναλώματα Λεσβίοις προσέταξε.
[39]   πρὸς τὸ πλῆθος διαβέβληκεν ἀσελγαίνων  καὶ   τὰ γυμνάσια καταλύων καὶ παρὰ
[12]   μὴ καὶ τοῦ μέλλοντος προνοεῖται,  καὶ   τὰ ἥδιστα τῷ πλήθει, παραλιπὼν
[9]   ἁλόντας μιᾷ ψήφῳ μόνον ἀποθνῄσκειν,  καὶ   τὰ χρήματα δημεύεσθαι αὐτῶν, τοὺς
[15]   ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει·  καὶ   τὰ χρήματα τῷ δήμῳ ἔδωκεν,
[23]   μάλιστα τὸν υἱὸν ἐχθρὸν ἑαυτῷ  καὶ   τῇ πόλει ποιήσειε· τοσαύταις ἀνάγκαις
[2]   μεγίστοις περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων μὲν  καὶ   τῇδε οὐδὲν ἧττον ἐπιβουλεύσει, ἀλλὰ
[24]   τὴν πόλιν ὑπὸ τούτου πείσεσθαι,  καὶ   τηλικούτων πραγμάτων εἰς τὸν λοιπὸν
[30]   τῆς πόλεως δυνάμενον. ~Σκέψασθε δὲ  καὶ   τὴν ἄλλην ἀποδημίαν τὴν εἰς
[26]   ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων τὴν πόλιν  καὶ   τὴν οἰκίαν βουλόμενος, λογιζόμενος τοὺς
[29]   δὲ μὴ μόνον Διομήδην, ἀλλὰ  καὶ   τὴν πόλιν ὅλην ὑβρίζων ἐπιδείξειε,
[24]   ἀρχὴν τοῦ βίου τοιαύτην κατασκευασάμενον  καὶ   τὴν τελευτὴν ὑπερβάλλουσαν ποιήσασθαι. Ἔστι
[13]   αὐτὸν θεῶνται, ὁρῶντες τὴν πλεονεξίαν  καὶ   τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν Καλλίου
[10]   μοιχείας καὶ γυναικῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς  καὶ   τῆς ἄλλης βιαιότητος καὶ παρανομίας
[3]   ἐναντία τῷ ὅρκῳ τοῦ δήμου  καὶ   τῆς βουλῆς ἐνομοθέτησεν· ἐκεῖ μὲν
[30]   ὥστε τοὺς Ἕλληνας τῆς παρανομίας  καὶ   τῆς δωροδοκίας μάρτυρας κεκτημένος οὐδεμίαν
[8]   ~Ἔστι δὲ περὶ τῆς μισοδημίας  καὶ   τῆς στασιωτείας βραχύς μοι λόγος
[36]   δὲ οὐκ ἐξαρκεῖ, εἰ μὴ  καὶ   τὸ λοιπὸν τι ἂν
[30]   τῆς δημοσίας ἔπηξαν, ἱερεῖα δὲ  καὶ   τοῖς ἵπποις ἐφόδια Χῖοι παρεσκεύασαν,
[36]   ἀλλ' ὑπὲρ τῶν μελλόντων φοβοῦνται,  καὶ   τοῖς μὲν πεπονθόσι κακῶς ἀνέχεσθαι
[19]   σωτηρίαν ἅπασι, πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι  καὶ   τοῖς νόμοις· ὅστις δὲ ὑπερορᾷ
[6]   δογμάτων, καὶ τοῖς πολλοῖς  καὶ   τοῖς ὀλίγοις ἁρμόττοντα μάλιστα τυγχάνει
[27]   ἄν τινα αὐτῶν βιάσηται, ἐπεὶ  καὶ   τοῖς πολίταις οὐκ ἐξ ἴσου
[6]   διέγνωσται ἄριστα τῶν δογμάτων,  καὶ   τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις
[35]   ἀξίως κατηγορῆσαι δύναιτο. ~Νομίζω δὲ  καὶ   τὸν θέντα τὸν νόμον ταύτην
[12]   παρόντος χρόνου ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ μὴ  καὶ   τοῦ μέλλοντος προνοεῖται, καὶ τὰ
[32]   ὑμεῖς γε νομίζετε τοὺς φειδομένους  καὶ   τοὺς ἀκριβῶς διαιτωμένους φιλοχρημάτους εἶναι,
[16]   τῷ δήμῳ τοὺς λόγους ποιεῖται,  καὶ   τοὺς ἄλλους ὀλιγαρχικοὺς καὶ μισοδήμους
[9]   πάλιν τὰς αὐτὰς κατηγορίας ὑπομένειν,  καὶ   τοὺς δικαστὰς ἀπολέσαι μὲν κυρίους
[5]   ταύτῃ μάλιστα τῇ ἡμέρᾳ λυπεῖσθαι  καὶ   τοὺς ἐχθροὺς ἥδεσθαι, συνειδότας ὡς
[39]   ὑμᾶς τε παραβαίνειν ἐπιχειρεῖν διδάσκειν,  καὶ   τοὺς μὲν ἄλλους ἐκβάλλειν καὶ
[21]   ὑμεῖς, οὐ τιμωρούμενοι τοὺς ὑβρίζοντας,  καὶ   τοὺς μὲν λάθρᾳ ἀδικοῦντας κολάζοντες,
[33]   ἐτίμησε τὴν πόλιν. ~Ἀναμνήσθητε δὲ  καὶ   τοὺς προγόνους, ὡς ἀγαθοὶ καὶ
[23]   κατέστησε, καὶ ἧς τὸν πατέρα  καὶ   τοὺς προσήκοντας ἀπέκτεινε, καὶ {ἧς}
[10]   δὲ περὶ τὴν πόλιν εἴργασται  καὶ   τοὺς προσήκοντας καὶ τῶν ἄλλων
[38]   οὐ δίκαιον περὶ τοὺς ζῶντας  καὶ   τοὺς τεθνηκότας τὴν αὐτὴν γνώμην
[5]   πρὶν ἐκβληθῆναι. Οἶμαι δὲ  καὶ   τοὺς φίλους ὑμῶν ἐν ταύτῃ
[42]   τυγχάνω νενικηκὼς εὐανδρίᾳ καὶ λαμπάδι  καὶ   τραγῳδοῖς, οὐ τύπτων τοὺς ἀντιχορηγοῦντας,
[15]   ὅστις ὑβρίζει γυναῖκα τὴν ἑαυτοῦ  καὶ   τῷ κηδεστῇ θάνατον ἐπιβουλεύει, τί
[10]   πόλιν εἴργασται καὶ τοὺς προσήκοντας  καὶ   τῶν ἄλλων ἀστῶν καὶ ξένων
[20]   ἐξὸν ἐπιχειρήσαντα κωλύειν, ἐναντίον ὑμῶν  καὶ   τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τῶν θεωρούντων
[40]   δίκην διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον, ἀλλὰ  καὶ   τῶν ἄλλων, ὅπως τούτους ὁρῶντες
[14]   τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν νόμων  καὶ   τῶν ἄλλων πολιτῶν καταφρονῶν. Οὐ
[20]   τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τῶν θεωρούντων  καὶ   τῶν ἀρχόντων ἁπάντων παρόντων τῶν>
[14]   ᾤχετο βίᾳ, καὶ πᾶσιν ἐδήλωσε  καὶ   τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν νόμων
[20]   τῇ πόλει τύπτων ἐξήλασεν αὐτόν,  καὶ   τῶν θεατῶν συμφιλονικούντων ἐκείνῳ καὶ
[9]   καὶ ἀτελεῖς φαίνεσθαι, ἄλλως τε  καὶ   τῶν νόμων ἀπαγορευόντων δὶς περὶ
[35]   πρὸς τοὺς κρείττους τῶν ἀρχόντων  καὶ   τῶν νόμων, ἐπειδὴ παρὰ τῶν
[14]   πᾶσιν ἐδήλωσε καὶ τῶν ἀρχόντων  καὶ   τῶν νόμων καὶ τῶν ἄλλων
[22]   ἐκ τῶν ἐχθίστων ἀλλήλοις πέφυκε,  καὶ   τῶν οἰκειοτάτων ὑπάρχει αὐτῷ τὰ
[39]   Ἀλκιβιάδου μήτε αὐτὸν τῶν νόμων  καὶ   τῶν ὅρκων φροντίζειν, ὑμᾶς τε
[9]   τὸν αὐτὸν μὴ ἐξεῖναι δικάζεσθαι,  καὶ   ὑμῶν ὀμωμοκότων χρῆσθαι τοῖς νόμοις.
[19]   πόλεως. Δεινὸν μὲν οὖν ἐστι  καὶ   ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων τὰ δίκαια
[28]   διαφέρει Λακεδαιμονίων, ὥστ' ἐκεῖνοι μὲν  καὶ   ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀνταγωνιζομένων ἀνέχονται
[18]   ἀλλὰ διὰ ταῦτα σεμνότερος δοκεῖ  καὶ   φοβερώτερος εἶναι. Καὶ πρὸς μὲν
[31]   δὲ πάντων τῶν συμμάχων ἄρχων>  καὶ   χρήματα λαμβάνων οὐδενὸς τούτων ὑπόδικός
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007