HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  36 formes différentes pour 73 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[36]   βούληται διαπράξεται. Καίτοι οὐ δήπου,     Ἀθηναῖοι, ὀστρακισθῆναι μὲν ἐπιτήδειός εἰμι,
[2]   γίγνονται. ~Ὧν {τῶν ἀγαθῶν} εἷς  ἐγὼ   βουληθεὶς ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα κινδύνοις,
[41]   ὑμᾶς ἀναμνῆσαι τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων.  Ἐγὼ   γὰρ πρεσβεύσας εἰς Θετταλίαν καὶ
[24]   οὐδὲ γεγένηται οὐδεὶς πώποτε τοιοῦτος.  Ἐγὼ   δὲ νομίζω μέγιστα κακὰ τὴν
[12]   καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς πόλεμος.  Ἐγὼ   δὲ νομίζω τὸν τοιοῦτον πονηρὸν
[2]   περὶ τῶν ἄθλων τούτων ἐσμὲν  ἐγὼ   καὶ Ἀλκιβιάδης καὶ Νικίας, ὧν
[35]   τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων κατασκευάσαι.  Ἐγὼ   μὲν> τοίνυν ἔν τε τῷ
[16]   τῶν ἄλλων Ἀθηναίων οὔτ' ὅσον  ὀλίγῳ   πλέον ἀξιῶν ἔχειν· ἀλλ' οὕτω
[13]   πλήθει, παραλιπὼν τὰ βέλτιστα, συμβουλεύει.  ~Θαυμάζω   δὲ τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας
[39]   οἰκτρῶς. Καὶ ταῦτα μὲν οὐ  θαυμάζω·   πολλῶν γὰρ αὐτῷ κλαυμάτων ἄξια
[11]   δὲ πῶς ἄν τις κακὰ  μείζω   τούτων κατασκευάσειεν, εἰ τῆς σωτηρίας
[35]   ἂν εἷς ἀξίως κατηγορῆσαι δύναιτο.  ~Νομίζω   δὲ καὶ τὸν θέντα τὸν
[19]   ἰδίαν οὔτε δημοσίαν τιμωρίαν ποιεῖται.  ~Νομίζω   δὲ ταύτην εἶναι σωτηρίαν ἅπασι,
[24]   οὐδεὶς πώποτε τοιοῦτος. Ἐγὼ δὲ  νομίζω   μέγιστα κακὰ τὴν πόλιν ὑπὸ
[1]   ἐπιμελεῖσθαί τινος. Πολίτου δὲ ἀγαθοῦ  νομίζω   προκινδυνεύειν ἐθέλειν τοῦ πλήθους, καὶ
[12]   γένηται ναυτικὸς πόλεμος. Ἐγὼ δὲ  νομίζω   τὸν τοιοῦτον πονηρὸν εἶναι προστάτην,
[9]   τούτων ὁπότερόν ἐστιν. ~Ὥστε δεινὸν  νομίζω   τοὺς μὲν ἁλόντας μιᾷ ψήφῳ
[4]   ἰδίων ἀδικημάτων μεγάλην τιμωρίαν ταύτην  νομίζω,   τῶν δὲ δημοσίων μικρὰν καὶ
[31]   ἀλλὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένος σίτησιν ἐν  Πρυτανείῳ   ἔλαβε, καὶ προσέτι πολλῇ τῇ
[13]   ταλάντοις, τελευτήσαντος Ἱππονίκου στρατηγοῦντος ἐπὶ  Δηλίῳ   ἕτερα τοσαῦτα προσεπράξατο, λέγων ὡς
[42]   ~Περὶ δὲ τῶν λῃτουργιῶν οὐκ  ἀξιῶ   μεμνῆσθαι, πλὴν κατὰ τοσοῦτον, ὅτι
[3]   τὸν νόμον, ὃς ἐναντία τῷ  ὅρκῳ   τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς
[1]   ~Οὐκ ἐν τῷ παρόντι μόνον  γιγνώσκω   τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὡς σφαλερόν
[15]   κατηγόρει· καὶ τὰ χρήματα τῷ  δήμῳ   ἔδωκεν, εἴ πως τελευτήσειεν ἄπαις,
[16]   τοιοῦτος ὢν ὡς εὔνους τῷ  δήμῳ   τοὺς λόγους ποιεῖται, καὶ τοὺς
[4]   ζημίαν, ἐξὸν κολάζειν χρήμασι καὶ  δεσμῷ   καὶ θανάτῳ. ~Ἔτι δ' εἴ
[42]   κατὰ τοσοῦτον, ὅτι τὰ προσταττόμενα  δαπανῶ   οὐκ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἀλλ'
[42]   ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἰδίων. Καίτοι  τυγχάνω   νενικηκὼς εὐανδρίᾳ καὶ λαμπάδι καὶ
[12]   ὡς τἀναντία περὶ τῶν πόλεων  ἐκείνῳ   γιγνώσκοντα. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα πολλοὶ
[20]   αὐτόν, καὶ τῶν θεατῶν συμφιλονικούντων  ἐκείνῳ   καὶ μισούντων τοῦτον, ὥστε τῶν
[35]   μὲν> τοίνυν ἔν τε τῷ  κοινῷ   κέκριμαι τετράκις, ἰδίᾳ τε οὐδένα
[25]   ἀπολογήσεσθαι. Ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων  ἐπιδείξω   αὐτὸν ἐπιτηδειότερον τεθνάναι μᾶλλον
[10]   ἀστῶν καὶ ξένων τοὺς ἐντυγχάνοντας,  ἀποδείξω.   ~Πρῶτον μὲν οὖν πείσας ὑμᾶς
[3]   ἄκριτον, ἐν δὲ τῷδε τῷ  καιρῷ   οὔτε κατηγορίας γενομένης οὔτε ἀπολογίας
[10]   τὸν βίον ἀναμνῆσαι βούλομαι. Καίτοι  ἀπορῶ   γε διὰ τὸ πλῆθος τῶν
[4]   δὲ τούτοις τῷ μὲν ἐλλείπειν  τῷ   δ' ὑπερβάλλειν νόμος μοι
[7]   λέγειν καὶ ἀκούειν εὐμενεῖς εἶναι,  τῷ   δὲ ἀσελγαίνοντι καὶ θορυβοῦντι χαλεπούς.
[15]   ἐκκλησίᾳ κατηγόρει· καὶ τὰ χρήματα  τῷ   δήμῳ ἔδωκεν, εἴ πως τελευτήσειεν
[16]   ἐστι, τοιοῦτος ὢν ὡς εὔνους  τῷ   δήμῳ τοὺς λόγους ποιεῖται, καὶ
[3]   ἀποκτενεῖν ἄκριτον, ἐν δὲ τῷδε  τῷ   καιρῷ οὔτε κατηγορίας γενομένης οὔτε
[15]   ὑβρίζει γυναῖκα τὴν ἑαυτοῦ καὶ  τῷ   κηδεστῇ θάνατον ἐπιβουλεύει, τί χρὴ
[35]   Ἐγὼ μὲν> τοίνυν ἔν τε  τῷ   κοινῷ κέκριμαι τετράκις, ἰδίᾳ τε
[4]   Ἀθηναίοις μέτεστι. Πρὸς δὲ τούτοις  τῷ   μὲν ἐλλείπειν τῷ δ' ὑπερβάλλειν
[7]   ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ  τῷ   μὲν θέλοντι λέγειν καὶ ἀκούειν
[3]   θέντα τὸν νόμον, ὃς ἐναντία  τῷ   ὅρκῳ τοῦ δήμου καὶ τῆς
[1]   καὶ ~Κατὰ Ἀλκιβιάδου. ~Οὐκ ἐν  τῷ   παρόντι μόνον γιγνώσκω τῶν πολιτικῶν
[12]   μέλλοντος προνοεῖται, καὶ τὰ ἥδιστα  τῷ   πλήθει, παραλιπὼν τὰ βέλτιστα, συμβουλεύει.
[32]   κατεργασάμενον, Καλλίαν δὲ τὸν Διδυμίου,  τῷ   σώματι νικήσαντα πάντας τοὺς στεφανηφόρους
[4]   κολάζειν χρήμασι καὶ δεσμῷ καὶ  θανάτῳ.   ~Ἔτι δ' εἴ τις διὰ
[18]   ἧττον ἐδεδέκει τῶν ὁμολογουμένων δούλων.  ~Ἀγανακτῶ   δ' ἐνθυμούμενος ὑμῖν μὲν οὐδὲ
[17]   πρότερον ἀπηλλάγη, πρὶν ἀποδρὰς ᾤχετο  τετάρτῳ   μηνί, τοὺς φύλακας λαθών, ὥσπερ
[17]   καὶ οὐχ ὧν ἐβιάσατο μετέμελεν  αὐτῷ,   ἀλλ' ὅτι κατέλιπε τὸ ἔργον
[17]   συγγραφὰς ἔχειν παρ' ἑτέρων, προεῖπεν  αὐτῷ   δήσειν, εἰ μὴ πάνυ ταχέως
[13]   ὡς ὡμολόγησεν ἐκεῖνος, ὁπότε παῖς  αὐτῷ   ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο, προσθήσειν
[39]   μὲν οὐ θαυμάζω· πολλῶν γὰρ  αὐτῷ   κλαυμάτων ἄξια εἴργασται· ἐνθυμοῦμαι δὲ
[22]   πέφυκε, καὶ τῶν οἰκειοτάτων ὑπάρχει  αὐτῷ   τὰ ἔσχατα τοὺς μὲν πεποιηκέναι
[6]   νόμον πονηρὸν ὄντα· μόνοι γὰρ  αὐτῷ   τῶν Ἑλλήνων χρώμεθα, καὶ οὐδεμία
[17]   ἀναίσχυντός ἐστιν, ὥστε προσελθὼν ἐνεκάλει  αὐτῷ   ὡς ἀδικούμενος, καὶ οὐχ ὧν
[23]   ἂν μάλιστα τὸν υἱὸν ἐχθρὸν  ἑαυτῷ   καὶ τῇ πόλει ποιήσειε· τοσαύταις
[27]   που ταχέως ἐπέτρεψεν ἂν ἀνταγωνίζεσθαι  ἑαυτῷ,   ὃς Ἀθηναῖον ἄνδρα βιασάμενος τοῖς
[36]   οὐδεμίαν πώποτε δίκην ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν.  ~Οὕτω   γὰρ χαλεπός ἐστιν, ὥστε οὐ
[23]   ἐκεῖνα μὲν οὐκ ἐπίστασθε πότερον  οὕτω   γεγένηται πέπλασται ὑπὸ τῶν
[17]   φύλακας λαθών, ὥσπερ παρὰ βασιλέως.  Οὕτω   δ' ἀναίσχυντός ἐστιν, ὥστε προσελθὼν
[23]   ποιητῶν· ταῦτα δὲ σαφῶς εἰδότες  οὕτω   παρανόμως πεπραγμένα ῥᾳθύμως φέρετε. ~Πρὸς
[16]   ὀλίγῳ πλέον ἀξιῶν ἔχειν· ἀλλ'  οὕτω   σφόδρα καταπεφρόνηκεν ὥστε διατετέλεκεν ἁθρόους
[22]   υἱὸν ἐξ αὐτῆς πεποίηται, ὃς  τοσούτῳ   παρανομωτέρως Αἰγίσθου γέγονεν, ὥστ' ἐκ
[36]   μὲν πεπονθόσι κακῶς ἀνέχεσθαι λυσιτελεῖ,  τούτῳ   δὲ οὐκ ἐξαρκεῖ, εἰ μὴ
[11]   πάντων δικαιότατα τεταγμένον, αἱρεθεὶς ἐπὶ  τούτῳ   δέκατος αὐτὸς μάλιστα διπλάσιον αὐτὸν
[31]   βούλεσθε σκοπεῖν, εὑρήσετε τῶν πολλάκις  τούτῳ   πεπραγμένων ἕκαστον ὀλίγον χρόνον πράξαντάς
[34]   δικαιότεροι ἦσαν, ἐπεὶ τῶν γε  τούτῳ   πεπραγμένων οὐδ' ἂν εἷς ἀξίως
[30]   τὴν εἰς Ὀλυμπίαν ὡς διέθετο.  Τούτῳ   σκηνὴν μὲν Περσικὴν Ἐφέσιοι διπλασίαν
[22]   δημηγοροῦσι δὲ οἱ νεώτεροι, παραδείγματι  τούτῳ   χρώμενοι, ὃς τηλικαύτας ποιεῖται τῶν
[9]   νομίζω τοὺς μὲν ἁλόντας μιᾷ  ψήφῳ   μόνον ἀποθνῄσκειν, καὶ τὰ χρήματα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007