HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ς  =  352 formes différentes pour 599 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[24]   ἐνθυμουμένους ὑπὸ τῶν τοιούτων τὰς  τυραννίδας   καθισταμένας. ~Ἡγοῦμαι δ' αὐτὸν πρὸς
[3]   καιρῷ οὔτε κατηγορίας γενομένης οὔτε  ἀπολογίας   ἀποδοθείσης {οὔτε} διαψηφισαμένων κρύβδην τὸν
[11]   αὑτὸν φοβερὸν καὶ μέγα δυνάμενον  ἰδίας   ἀπὸ τῶν κοινῶν προσόδους κατεσκευάσατο.
[1]   μὴ καταδείσαντα τὰς ἔχθρας τὰς  ἰδίας   ὑπὲρ τῶν δημοσίων ἔχειν ἡσυχίαν·
[13]   πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης  πολιτείας   μάλιστα κοινότητα δοκεῖ ᾑρῆσθαι,
[16]   καί φησι φύλαξ εἶναι τῆς  πολιτείας,   οὐδενὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων οὔτ'
[8]   περὶ τῆς μισοδημίας καὶ τῆς  στασιωτείας   βραχύς μοι λόγος καταλελειμμένος. Εἰ
[10]   ἁπάντων ὄντων. Περὶ μὲν οὖν  μοιχείας   καὶ γυναικῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς καὶ
[2]   ἐσμὲν ἐγὼ καὶ Ἀλκιβιάδης καὶ  Νικίας,   ὧν ἀναγκαῖον ἕνα τῇ συμφορᾷ
[30]   Ἕλληνας τῆς παρανομίας καὶ τῆς  δωροδοκίας   μάρτυρας κεκτημένος οὐδεμίαν δέδωκε δίκην,
[18]   δεσμωτήριον ὂν ἀπάγειν, διὰ τὸ  χιλίας   δραχμὰς τετάχθαι ἀποτεῖσαι ὃς ἂν
[8]   ἡμῶν. ~Ἔστι δὲ περὶ τῆς  μισοδημίας   καὶ τῆς στασιωτείας βραχύς μοι
[10]   καὶ τῆς ἄλλης βιαιότητος καὶ  παρανομίας   καθ' ἕκαστον εἰ δεήσειε λέγειν,
[30]   ἐστιν, ὥστε τοὺς Ἕλληνας τῆς  παρανομίας   καὶ τῆς δωροδοκίας μάρτυρας κεκτημένος
[17]   οὔτε τῆς δημοκρατίας οὔτε τῆς  ἐλευθερίας   οὐδὲν ἦν ὄφελος· οὐδὲν γὰρ
[11]   μείζω τούτων κατασκευάσειεν, εἰ τῆς  σωτηρίας   ἡμῖν πάσης διὰ τῶν συμμάχων
[3]   δὲ τῷδε τῷ καιρῷ οὔτε  κατηγορίας   γενομένης οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης {οὔτε}
[9]   δὲ νικήσαντας πάλιν τὰς αὐτὰς  κατηγορίας   ὑπομένειν, καὶ τοὺς δικαστὰς ἀπολέσαι
[30]   μὲν Περσικὴν Ἐφέσιοι διπλασίαν τῆς  δημοσίας   ἔπηξαν, ἱερεῖα δὲ καὶ τοῖς
[29]   εἰς τἀπινίκια τῇ προτεραίᾳ τῆς  θυσίας   χρησόμενος, ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐκ
[13]   ~Θαυμάζω δὲ τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην  δημοκρατίας   ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης πολιτείας μάλιστα
[17]   ἔργον ἠπείλει, καὶ οὔτε τῆς  δημοκρατίας   οὔτε τῆς ἐλευθερίας οὐδὲν ἦν
[38]   ἀποφυγόντων πάλιν περὶ τῆς αὐτῆς  αἰτίας   κατηγορεῖ, πῶς οὐ δίκαιον περὶ
[8]   οὐ ῥᾴδιον {ἦν} εἰδέναι τὰς  αἰτίας,   οὔτ' εἰ ψευδεῖς εἰσιν οὔτ'
[17]   ἀποδρὰς ᾤχετο τετάρτῳ μηνί, τοὺς  φύλακας   λαθών, ὥσπερ παρὰ βασιλέως. Οὕτω
[33]   Ἀλλ' ὅμως οὐδὲν ὑπελογίζοντο τὰς  νίκας·   οὐ γὰρ ἐκ τῶν ἀγώνων
[18]   εἶναι. Καὶ πρὸς μὲν τὰς  ἄλλας   πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις συντιθέμεθα
[22]   ὃς τηλικαύτας ποιεῖται τῶν ἁμαρτημάτων  ὑπερβολάς,   ὥστε περὶ τῶν Μηλίων γνώμην
[14]   τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἑταίρας, καὶ  δούλας   καὶ ἐλευθέρας, ὥστ' ἠνάγκασε τὴν
[28]   πόλεις τῶν ἡμετέρων πολεμίων ἐπιθυμεῖν,  ἡμᾶς   δὲ μισεῖν. ~Ἵνα δὲ μὴ
[29]   τοῖς τούτου πομπείοις χρῆσθαι ἐνόμιζον  ἡμᾶς·   ὅσοι δὲ παρὰ τῶν
[13]   τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν Καλλίου  γήμας   ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα ταλάντοις, τελευτήσαντος
[41]   ἀσελγεστάτους νομιμωτέρους ποιήσετε. ~Βούλομαι δ'  ὑμᾶς   ἀναμνῆσαι τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων. Ἐγὼ
[16]   καταπεφρόνηκεν ὥστε διατετέλεκεν ἁθρόους μὲν  ὑμᾶς   κολακεύων, ἕνα δ' ἕκαστον προπηλακίζων.
[39]   νόμων καὶ τῶν ὅρκων φροντίζειν,  ὑμᾶς   τε παραβαίνειν ἐπιχειρεῖν διδάσκειν, καὶ
[19]   νόμοις τοῖς τῆς πόλεως, ἀλλ'  ὑμᾶς   τοῖς αὑτοῦ τρόποις ἀκολουθεῖν ἀξιῶν.
[11]   ἀποδείξω. ~Πρῶτον μὲν οὖν πείσας  ὑμᾶς   τὸν φόρον ταῖς πόλεσιν ἐξ
[27]   δ' ἔργα τυράννου παρέχων, καταμαθὼν  ὑμᾶς   τοῦ μὲν ὀνόματος φροντίζοντας, τοῦ
[18]   ὂν ἀπάγειν, διὰ τὸ χιλίας  δραχμὰς   τετάχθαι ἀποτεῖσαι ὃς ἂν τὸ
[24]   ὑπὸ τῶν τοιούτων τὰς τυραννίδας  καθισταμένας.   ~Ἡγοῦμαι δ' αὐτὸν πρὸς ταῦτα
[30]   οὕτως εὐτυχής ἐστιν, ὥστε τοὺς  Ἕλληνας   τῆς παρανομίας καὶ τῆς δωροδοκίας
[31]   πεπραγμένων ἕκαστον ὀλίγον χρόνον πράξαντάς  τινας   ἀναστάτους τοὺς οἴκους ποιήσαντας· οὗτος
[39]   κλαυμάτων ἄξια εἴργασται· ἐνθυμοῦμαι δὲ  τίνας   ποτὲ καὶ πείσει δεόμενος, πότερα
[32]   σώματι νικήσαντα πάντας τοὺς στεφανηφόρους  ἀγῶνας,   ἐξωστρακίσατε πρὸς τοῦτο οὐδὲν ἀποβλέψαντες,
[26]   τὴν οἰκίαν βουλόμενος, λογιζόμενος τοὺς  ἀγῶνας   τοὺς ἱππικοὺς τύχῃ τοὺς πλείστους
[11]   αὐτὸν ἑκάστοις τῶν συμμάχων ἐποίησεν,  ἐπιδείξας   δ' αὑτὸν φοβερὸν καὶ μέγα
[18]   ψήφων· δὲ τοσοῦτον χρόνον  εἵρξας   καὶ ἐπαναγκάζων γράφειν οὐδὲν κακὸν
[17]   καὶ οὐ πρότερον ἀπηλλάγη, πρὶν  ἀποδρὰς   ᾤχετο τετάρτῳ μηνί, τοὺς φύλακας
[23]   παιδοποιεῖται τῆς γυναικός, ἣν ἀντ'  ἐλευθέρας   δούλην κατέστησε, καὶ ἧς τὸν
[14]   οἰκίαν ἑταίρας, καὶ δούλας καὶ  ἐλευθέρας,   ὥστ' ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην
[10]   καὶ πολλοῖς ἀπεχθοίμην τῶν πολιτῶν,  φανερὰς   τὰς συμφορὰς ποιῶν αὐτῶν.
[1]   πλήθους, καὶ μὴ καταδείσαντα τὰς  ἔχθρας   τὰς ἰδίας ὑπὲρ τῶν δημοσίων
[14]   ἐπεισάγων εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν  ἑταίρας,   καὶ δούλας καὶ ἐλευθέρας, ὥστ'
[37]   ἐκπεσεῖν. ~Ἀλλὰ γὰρ ἴσως μετὰ  μικρᾶς   διαβολῆς φαύλων κατηγόρων
[14]   τοὺς ἑταίρους, ἁρπάσας ἐκ τῆς  ἀγορᾶς   τὴν γυναῖκα ᾤχετο βίᾳ, καὶ
[10]   ἀπεχθοίμην τῶν πολιτῶν, φανερὰς τὰς  συμφορὰς   ποιῶν αὐτῶν. δὲ περὶ
[30]   τῆς παρανομίας καὶ τῆς δωροδοκίας  μάρτυρας   κεκτημένος οὐδεμίαν δέδωκε δίκην, ἀλλὰ
[14]   ἐπεδείξατο· παρακαλέσας γὰρ τοὺς ἑταίρους,  ἁρπάσας   ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὴν γυναῖκα
[14]   μάλιστα τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἐπεδείξατο·  παρακαλέσας   γὰρ τοὺς ἑταίρους, ἁρπάσας ἐκ
[36]   φεύγειν, οὐδὲ τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος {καὶ}  νικήσας   δικαίως ἂν> πάλιν δόξαιμι δι'
[17]   εἰς τοσοῦτον ἐλήλυθε τόλμης, ὥστε  πείσας   Ἀγάθαρχον τὸν γραφέα συνεισελθεῖν {οἴκαδε}
[11]   ἐντυγχάνοντας, ἀποδείξω. ~Πρῶτον μὲν οὖν  πείσας   ὑμᾶς τὸν φόρον ταῖς πόλεσιν
[41]   τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων. Ἐγὼ γὰρ  πρεσβεύσας   εἰς Θετταλίαν καὶ εἰς Μακεδονίαν
[27]   τοῖς ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι,  δηλώσας   τοῖς Ἕλλησι μηδὲν θαυμάζειν ἄν
[8]   κριθῆναι οὐ ῥᾴδιον {ἦν} εἰδέναι  τὰς   αἰτίας, οὔτ' εἰ ψευδεῖς εἰσιν
[18]   φοβερώτερος εἶναι. Καὶ πρὸς μὲν  τὰς   ἄλλας πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις
[9]   αὐτῶν, τοὺς δὲ νικήσαντας πάλιν  τὰς   αὐτὰς κατηγορίας ὑπομένειν, καὶ τοὺς
[1]   τοῦ πλήθους, καὶ μὴ καταδείσαντα  τὰς   ἔχθρας τὰς ἰδίας ὑπὲρ τῶν
[1]   καὶ μὴ καταδείσαντα τὰς ἔχθρας  τὰς   ἰδίας ὑπὲρ τῶν δημοσίων ἔχειν
[33]   Μιλτιάδης. Ἀλλ' ὅμως οὐδὲν ὑπελογίζοντο  τὰς   νίκας· οὐ γὰρ ἐκ τῶν
[28]   Εἶτ' ἐκ τῶν τοιούτων ἀναγκαῖον  τὰς   πόλεις τῶν ἡμετέρων πολεμίων ἐπιθυμεῖν,
[10]   πολλοῖς ἀπεχθοίμην τῶν πολιτῶν, φανερὰς  τὰς   συμφορὰς ποιῶν αὐτῶν. δὲ
[24]   ὑπεραυξανομένους, ἐνθυμουμένους ὑπὸ τῶν τοιούτων  τὰς   τυραννίδας καθισταμένας. ~Ἡγοῦμαι δ' αὐτὸν
[7]   λόγων ἴσους καὶ κοινοὺς ἡμῖν  ἐπιστάτας   γενέσθαι, καὶ πάντας ἄρχοντας περὶ
[6]   ἁρμόττοντα μάλιστα τυγχάνει καὶ πλείστους  ἐπιθυμητὰς   ἔχει. ~Περὶ μὲν οὖν τούτων
[31]   τούτῳ πεπραγμένων ἕκαστον ὀλίγον χρόνον  πράξαντάς   τινας ἀναστάτους τοὺς οἴκους ποιήσαντας·
[7]   κοινοὺς ἡμῖν ἐπιστάτας γενέσθαι, καὶ  πάντας   ἄρχοντας περὶ τούτων καταστῆναι, καὶ
[32]   τὸν Διδυμίου, τῷ σώματι νικήσαντα  πάντας   τοὺς στεφανηφόρους ἀγῶνας, ἐξωστρακίσατε πρὸς
[31]   πράξαντάς τινας ἀναστάτους τοὺς οἴκους  ποιήσαντας·   οὗτος δ' ἐπιτηδεύων ἅπαντα πολυτελέστατα
[9]   χρήματα δημεύεσθαι αὐτῶν, τοὺς δὲ  νικήσαντας   πάλιν τὰς αὐτὰς κατηγορίας ὑπομένειν,
[41]   εἰς Σικελίαν τοὺς μὲν διαφόρους  ὄντας   διήλλαξα, τοὺς δ' ἐπιτηδείους ἐποίησα,
[21]   δ' ὑμεῖς, οὐ τιμωρούμενοι τοὺς  ὑβρίζοντας,   καὶ τοὺς μὲν λάθρᾳ ἀδικοῦντας
[27]   καταμαθὼν ὑμᾶς τοῦ μὲν ὀνόματος  φροντίζοντας,   τοῦ δὲ πράγματος ἀμελοῦντας. ~Τοσοῦτον
[23]   ἧς τὸν πατέρα καὶ τοὺς  προσήκοντας   ἀπέκτεινε, καὶ {ἧς} τὴν πόλιν
[10]   τὴν πόλιν εἴργασται καὶ τοὺς  προσήκοντας   καὶ τῶν ἄλλων ἀστῶν καὶ
[9]   ~Ὥστε δεινὸν νομίζω τοὺς μὲν  ἁλόντας   μιᾷ ψήφῳ μόνον ἀποθνῄσκειν, καὶ
[37]   μηδὲν ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς μὴ  θέλοντας   ὑποσχεῖν τῇ πόλει περὶ τοῦ
[10]   ἄλλων ἀστῶν καὶ ξένων τοὺς  ἐντυγχάνοντας,   ἀποδείξω. ~Πρῶτον μὲν οὖν πείσας
[21]   ἀδικοῦντας κολάζοντες, τοὺς δὲ φανερῶς  ἀσελγαίνοντας   θαυμάζοντες. ~Τοιγάρτοι τῶν νέων αἱ
[15]   τὸν πλοῦτον ἔχει πολλοὺς τοὺς  βοηθήσοντας.   Καίτοι ὅστις ὑβρίζει γυναῖκα τὴν
[7]   ἡμῖν ἐπιστάτας γενέσθαι, καὶ πάντας  ἄρχοντας   περὶ τούτων καταστῆναι, καὶ μήτε
[15]   χρὴ προσδοκᾶν τοῦτον περὶ τοὺς  ἐντυχόντας   τῶν πολιτῶν διαπράττεσθαι; Πάντες γὰρ
[42]   καὶ τραγῳδοῖς, οὐ τύπτων τοὺς  ἀντιχορηγοῦντας,   οὐδ' αἰσχυνόμενος εἰ τῶν νόμων
[37]   οὓς πολλάκις ἐλέγχοντες εὑρίσκετε μηδὲν  ἀδικοῦντας,   ἀλλὰ τοὺς μὴ θέλοντας ὑποσχεῖν
[21]   ὑβρίζοντας, καὶ τοὺς μὲν λάθρᾳ  ἀδικοῦντας   κολάζοντες, τοὺς δὲ φανερῶς ἀσελγαίνοντας
[27]   ὀνόματος φροντίζοντας, τοῦ δὲ πράγματος  ἀμελοῦντας.   ~Τοσοῦτον δὲ διαφέρει Λακεδαιμονίων, ὥστ'
[38]   πῶς οὐ δίκαιον περὶ τοὺς  ζῶντας   καὶ τοὺς τεθνηκότας τὴν αὐτὴν
[5]   λυπεῖσθαι καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἥδεσθαι,  συνειδότας   ὡς ἂν ἀγνοήσαντες ἐξελάσητε τὸν
[38]   περὶ τοὺς ζῶντας καὶ τοὺς  τεθνηκότας   τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν; ~Ἔστι
[4]   τοιούτοις οἱ τοὺς ἑταίρους καὶ  συνωμότας   κεκτημένοι πλέον φέρονται τῶν ἄλλων·
[9]   αὐτὰς κατηγορίας ὑπομένειν, καὶ τοὺς  δικαστὰς   ἀπολέσαι μὲν κυρίους εἶναι, σῷσαι
[9]   τοὺς δὲ νικήσαντας πάλιν τὰς  αὐτὰς   κατηγορίας ὑπομένειν, καὶ τοὺς δικαστὰς
[22]   νεώτεροι, παραδείγματι τούτῳ χρώμενοι, ὃς  τηλικαύτας   ποιεῖται τῶν ἁμαρτημάτων ὑπερβολάς, ὥστε
[17]   ταῦτα πράττειν ἤδη διὰ τὸ  συγγραφὰς   ἔχειν παρ' ἑτέρων, προεῖπεν αὐτῷ
[12]   τὴν πατρίδα τὴν αὑτῶν ἀπολιπόντες  φυγάδες   γίγνονται καὶ εἰς Θουρίους οἰκήσοντες
[18]   ὑμῖν μὲν οὐδὲ τοὺς κακούργους  ἀσφαλὲς   εἰς τὸ δεσμωτήριον ὂν ἀπάγειν,
[37]   καὶ λέγειν καὶ πράττειν, οἵ  τινες   δύο τῶν τὴν αὐτὴν αἰτίαν
[24]   φέρετε. ~Πρὸς δὲ τούτοις τολμῶσί  τινες   περὶ αὐτοῦ λέγειν ὡς οὐδὲ
[33]   ὡς ἀγαθοὶ καὶ σώφρονες ἦσαν,  οἵτινες   ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ παρανομίαν, ὅτι
[33]   τοὺς προγόνους, ὡς ἀγαθοὶ καὶ  σώφρονες   ἦσαν, οἵτινες ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ
[15]   τοὺς ἐντυχόντας τῶν πολιτῶν διαπράττεσθαι;  Πάντες   γὰρ ἄνθρωποι τοὺς οἰκείους τῶν
[40]   σωφρονέστεροι γίγνωνται. Ἐμὲ μὲν τοίνυν  ἐξελάσαντες   τοὺς βελτίστους περιδεεῖς καταστήσετε, τοῦτον
[40]   βελτίστους περιδεεῖς καταστήσετε, τοῦτον δὲ  κολάσαντες   τοὺς ἀσελγεστάτους νομιμωτέρους ποιήσετε. ~Βούλομαι
[5]   ἐχθροὺς ἥδεσθαι, συνειδότας ὡς ἂν  ἀγνοήσαντες   ἐξελάσητε τὸν βέλτιστον, δέκα ἐτῶν
[7]   δὲ ἀσελγαίνοντι καὶ θορυβοῦντι χαλεπούς.  Ἀκούσαντες   γὰρ ἕκαστον τῶν ὑπαρχόντων ἄμεινον
[32]   ἀγῶνας, ἐξωστρακίσατε πρὸς τοῦτο οὐδὲν  ἀποβλέψαντες,   ὃς ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ πόνων
[34]   οὐ τῶν ἄλλων ἐκεῖνοι παρανομώτατοι  ὄντες   τούτου σωφρονέστεροι καὶ δικαιότεροι ἦσαν,
[21]   καὶ τοὺς μὲν λάθρᾳ ἀδικοῦντας  κολάζοντες,   τοὺς δὲ φανερῶς ἀσελγαίνοντας θαυμάζοντες.
[21]   κολάζοντες, τοὺς δὲ φανερῶς ἀσελγαίνοντας  θαυμάζοντες.   ~Τοιγάρτοι τῶν νέων αἱ διατριβαὶ
[32]   διαιτωμένους φιλοχρημάτους εἶναι, οὐκ ὀρθῶς  γιγνώσκοντες·   οἱ γὰρ μεγάλα δαπανώμενοι πολλῶν
[12]   πολλοὶ τὴν πατρίδα τὴν αὑτῶν  ἀπολιπόντες   φυγάδες γίγνονται καὶ εἰς Θουρίους
[12]   φυγάδες γίγνονται καὶ εἰς Θουρίους  οἰκήσοντες   ἀπέρχονται. Δηλώσει δὲ τῶν
[4]   ὥσπερ ἐν τοῖς δικαστηρίοις οἱ  λαχόντες   κρίνουσιν, ἀλλὰ τούτου τοῦ πράγματος
[37]   τοιούτους δίκαιον ἐκβάλλειν, οὓς πολλάκις  ἐλέγχοντες   εὑρίσκετε μηδὲν ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς
[30]   δέδωκε δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν  ἄρχοντες   ἐν μιᾷ πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί
[32]   αἰσχροκερδέστατοί εἰσιν. Αἴσχιστον δὲ φανήσεσθε  ποιοῦντες,   εἰ τοῦτον μὲν ἀγαπᾶτε τὸν
[23]   ἐν μὲν ταῖς τραγῳδίαις τοιαῦτα  θεωροῦντες   δεινὰ νομίζετε, γιγνόμενα δ' ἐν
[40]   καὶ τῶν ἄλλων, ὅπως τούτους  ὁρῶντες   δικαιότεροι καὶ σωφρονέστεροι γίγνωνται. Ἐμὲ
[29]   ἐπεγίγνωσκον τὰ τούτου, κατεγέλων ἡμῶν,  ὁρῶντες   ἕνα ἄνδρα μεῖζον ἁπάσης τῆς
[23]   γιγνόμενα δ' ἐν τῇ πόλει  ὁρῶντες   οὐδὲν φροντίζετε. Καίτοι ἐκεῖνα μὲν
[21]   δοκοῦσιν οἱ κριταὶ ὑπέρχεσθαι Ἀλκιβιάδην,  ὁρῶντες   Ταυρέαν μὲν τοσαῦτα χρήματα ἀναλώσαντα
[13]   ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτὸν θεῶνται,  ὁρῶντες   τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν,
[29]   ὄντα, τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν  ὁρῶντες   ὑστέραν οὖσαν τῆς Ἀλκιβιάδου τοῖς
[23]   τῶν ποιητῶν· ταῦτα δὲ σαφῶς  εἰδότες   οὕτω παρανόμως πεπραγμένα ῥᾳθύμως φέρετε.
[23]   καὶ τοὺς προσήκοντας ἀπέκτεινε, καὶ  {ἧς}   τὴν πόλιν ἀνάστατον πεποίηκεν, ὡς
[23]   ἀντ' ἐλευθέρας δούλην κατέστησε, καὶ  ἧς   τὸν πατέρα καὶ τοὺς προσήκοντας
[10]   οὖν μοιχείας καὶ γυναικῶν ἀλλοτρίων  ἁρπαγῆς   καὶ τῆς ἄλλης βιαιότητος καὶ
[35]   τε οὐδένα διεκώλυσα δικάζεσθαι βουλόμενον·  Ἀλκιβιάδης   δὲ τοιαῦτα ἐργασάμενος οὐδεμίαν πώποτε
[34]   πατὴρ Μεγακλῆς καὶ πάππος  Ἀλκιβιάδης   δὶς> ἐξωστρακίσθησαν ἀμφότεροι, ὥστ' οὐδὲν
[2]   ἄθλων τούτων ἐσμὲν ἐγὼ καὶ  Ἀλκιβιάδης   καὶ Νικίας, ὧν ἀναγκαῖον ἕνα
[26]   τύχῃ τοὺς πλείστους κρινομένους. Τοῦτον  Ἀλκιβιάδης   πολίτην ὄντα καὶ οὐ> τὸν
[33]   ἀλλὰ καὶ πατὴρ αὐτοῦ  Μιλτιάδης.   Ἀλλ' ὅμως οὐδὲν ὑπελογίζοντο τὰς
[26]   σῴζεσθαι. Διηγήσομαι δ' ὑμῖν.  ~Διομήδης   ἦλθε ζεῦγος ἵππων ἄγων Ὀλυμπίαζε,
[25]   ἀντερεῖν, λέξειν δὲ περὶ τῆς  νίκης   τῆς Ὀλυμπιάσι, καὶ περὶ πάντων
[33]   συνῴκησε. Καίτοι οὐ μόνον αὐτὸς  Ὀλυμπιονίκης   ἦν, ἀλλὰ καὶ πατὴρ
[34]   γὰρ τῆς μητρὸς πατὴρ  Μεγακλῆς   καὶ πάππος Ἀλκιβιάδης δὶς>
[10]   γυναικῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς καὶ τῆς  ἄλλης   βιαιότητος καὶ παρανομίας καθ' ἕκαστον
[37]   ~Ἀλλὰ γὰρ ἴσως μετὰ μικρᾶς  διαβολῆς   φαύλων κατηγόρων διὰ
[3]   ὅρκῳ τοῦ δήμου καὶ τῆς  βουλῆς   ἐνομοθέτησεν· ἐκεῖ μὲν γὰρ ὄμνυτε
[17]   προπηλακίζων. ~Ὃς εἰς τοσοῦτον ἐλήλυθε  τόλμης,   ὥστε πείσας Ἀγάθαρχον τὸν γραφέα
[3]   τῷδε τῷ καιρῷ οὔτε κατηγορίας  γενομένης   οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης {οὔτε} διαψηφισαμένων
[11]   κατασκευάσειεν, εἰ τῆς σωτηρίας ἡμῖν  πάσης   διὰ τῶν συμμάχων οὔσης, ὁμολογουμένως
[29]   ἡμῶν, ὁρῶντες ἕνα ἄνδρα μεῖζον  ἁπάσης   τῆς πόλεως δυνάμενον. ~Σκέψασθε δὲ
[3]   οὔτε κατηγορίας γενομένης οὔτε ἀπολογίας  ἀποδοθείσης   {οὔτε} διαψηφισαμένων κρύβδην τὸν ὀστρακισθέντα
[11]   ἡμῖν πάσης διὰ τῶν συμμάχων  οὔσης,   ὁμολογουμένως νῦν κάκιον πρότερον
[14]   γὰρ τοὺς ἑταίρους, ἁρπάσας ἐκ  τῆς   ἀγορᾶς τὴν γυναῖκα ᾤχετο βίᾳ,
[29]   τὴν κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν οὖσαν  τῆς   Ἀλκιβιάδου τοῖς τούτου πομπείοις χρῆσθαι
[10]   καὶ γυναικῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς καὶ  τῆς   ἄλλης βιαιότητος καὶ παρανομίας καθ'
[38]   τις τῶν ἀποφυγόντων πάλιν περὶ  τῆς   αὐτῆς αἰτίας κατηγορεῖ, πῶς οὐ
[3]   τῷ ὅρκῳ τοῦ δήμου καὶ  τῆς   βουλῆς ἐνομοθέτησεν· ἐκεῖ μὲν γὰρ
[23]   διελθεῖν. Ἐκ ταύτης γὰρ παιδοποιεῖται  τῆς   γυναικός, ἣν ἀντ' ἐλευθέρας δούλην
[17]   τὸ ἔργον ἠπείλει, καὶ οὔτε  τῆς   δημοκρατίας οὔτε τῆς ἐλευθερίας οὐδὲν
[30]   σκηνὴν μὲν Περσικὴν Ἐφέσιοι διπλασίαν  τῆς   δημοσίας ἔπηξαν, ἱερεῖα δὲ καὶ
[30]   τοὺς Ἕλληνας τῆς παρανομίας καὶ  τῆς   δωροδοκίας μάρτυρας κεκτημένος οὐδεμίαν δέδωκε
[17]   καὶ οὔτε τῆς δημοκρατίας οὔτε  τῆς   ἐλευθερίας οὐδὲν ἦν ὄφελος· οὐδὲν
[13]   ἐκεῖνος, ὁπότε παῖς αὐτῷ ἐκ  τῆς   θυγατρὸς γένοιτο, προσθήσειν ταῦτα. ~Λαβὼν
[29]   ὡς εἰς τἀπινίκια τῇ προτεραίᾳ  τῆς   θυσίας χρησόμενος, ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι
[34]   πάντων Ἀθηναίων. Καὶ γὰρ  τῆς   μητρὸς πατὴρ Μεγακλῆς καὶ
[8]   περὶ ἡμῶν. ~Ἔστι δὲ περὶ  τῆς   μισοδημίας καὶ τῆς στασιωτείας βραχύς
[25]   οὐδὲν ἀντερεῖν, λέξειν δὲ περὶ  τῆς   νίκης τῆς Ὀλυμπιάσι, καὶ περὶ
[25]   λέξειν δὲ περὶ τῆς νίκης  τῆς   Ὀλυμπιάσι, καὶ περὶ πάντων μᾶλλον
[30]   εὐτυχής ἐστιν, ὥστε τοὺς Ἕλληνας  τῆς   παρανομίας καὶ τῆς δωροδοκίας μάρτυρας
[19]   οὐκ αὐτὸς τοῖς νόμοις τοῖς  τῆς   πόλεως, ἀλλ' ὑμᾶς τοῖς αὑτοῦ
[19]   ταῦτα, τὴν μεγίστην φυλακὴν ἀνῄρηκε  τῆς   πόλεως. Δεινὸν μὲν οὖν ἐστι
[29]   ὁρῶντες ἕνα ἄνδρα μεῖζον ἁπάσης  τῆς   πόλεως δυνάμενον. ~Σκέψασθε δὲ καὶ
[3]   ὀστρακισθέντα τοσοῦτον χρόνον δεῖ στερηθῆναι  τῆς   πόλεως. ~Εἶτα ἐν τοῖς τοιούτοις
[29]   ἤθελε, βουλόμενος τῇ ὑστεραίᾳ πρότερος  τῆς   πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς χερνιβίοις
[16]   αἱρεῖται, καί φησι φύλαξ εἶναι  τῆς   πολιτείας, οὐδενὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων
[8]   δὲ περὶ τῆς μισοδημίας καὶ  τῆς   στασιωτείας βραχύς μοι λόγος καταλελειμμένος.
[11]   κακὰ μείζω τούτων κατασκευάσειεν, εἰ  τῆς   σωτηρίας ἡμῖν πάσης διὰ τῶν
[5]   διὰ τοῦτο μεθίσταται ὅτι πονηρὸς>  πολίτης   ἐστίν, οὗτος οὐδ' ἀπελθὼν ἐνθένδε
[14]   ὅσην οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων, οὕτως  ὑβριστὴς   ἦν, ἐπεισάγων εἰς τὴν αὐτὴν
[38]   τῶν ἀποφυγόντων πάλιν περὶ τῆς  αὐτῆς   αἰτίας κατηγορεῖ, πῶς οὐ δίκαιον
[22]   γυναῖκα τῶν αἰχμαλώτων υἱὸν ἐξ  αὐτῆς   πεποίηται, ὃς τοσούτῳ παρανομωτέρως Αἰγίσθου
[13]   τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν,  τοιαύτης   πολιτείας μάλιστα κοινότητα δοκεῖ
[23]   αὐτοῦ σαφέστερον ἔτι διελθεῖν. Ἐκ  ταύτης   γὰρ παιδοποιεῖται τῆς γυναικός, ἣν
[11]   τὸν φόρον ταῖς πόλεσιν ἐξ  ἀρχῆς   τάξαι τὸν ὑπ' Ἀριστείδου πάντων
[30]   ἀναλώματα Λεσβίοις προσέταξε. Καὶ οὕτως  εὐτυχής   ἐστιν, ὥστε τοὺς Ἕλληνας τῆς
[23]   Ἀλλ' ὑμεῖς ἐν μὲν ταῖς  τραγῳδίαις   τοιαῦτα θεωροῦντες δεινὰ νομίζετε, γιγνόμενα
[23]   καὶ τῇ πόλει ποιήσειε· τοσαύταις  ἀνάγκαις   κατείληπται μισεῖν. Ἀλλ' ὑμεῖς ἐν
[13]   λέγων ὡς ὡμολόγησεν ἐκεῖνος, ὁπότε  παῖς   αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο,
[15]   δήμῳ ἔδωκεν, εἴ πως τελευτήσειεν  ἄπαις,   φοβούμενος μὴ διὰ τὴν οὐσίαν
[11]   οὖν πείσας ὑμᾶς τὸν φόρον  ταῖς   πόλεσιν ἐξ ἀρχῆς τάξαι τὸν
[23]   μισεῖν. Ἀλλ' ὑμεῖς ἐν μὲν  ταῖς   τραγῳδίαις τοιαῦτα θεωροῦντες δεινὰ νομίζετε,
[26]   τὸν ἐπιτυχόντα, δυνάμενος παρὰ τοῖς  ἀγωνοθέταις   τῶν Ἠλείων, τὸ ζεῦγος> ἀφελόμενος
[27]   αὐτῶν βιάσηται, ἐπεὶ καὶ τοῖς  πολίταις   οὐκ ἐξ ἴσου χρῆται, ἀλλὰ
[23]   ἑαυτῷ καὶ τῇ πόλει ποιήσειε·  τοσαύταις   ἀνάγκαις κατείληπται μισεῖν. Ἀλλ' ὑμεῖς
[34]   Μεγακλῆς καὶ πάππος Ἀλκιβιάδης  δὶς>   ἐξωστρακίσθησαν ἀμφότεροι, ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν
[9]   τε καὶ τῶν νόμων ἀπαγορευόντων  δὶς   περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὸν
[41]   Μακεδονίαν καὶ εἰς Μολοσσίαν καὶ  εἰς   Θεσπρωτίαν καὶ εἰς Ἰταλίαν καὶ
[41]   ἐμοὶ πεπραγμένων. Ἐγὼ γὰρ πρεσβεύσας  εἰς   Θετταλίαν καὶ εἰς Μακεδονίαν καὶ
[12]   αὑτῶν ἀπολιπόντες φυγάδες γίγνονται καὶ  εἰς   Θουρίους οἰκήσοντες ἀπέρχονται. Δηλώσει δὲ
[41]   Μολοσσίαν καὶ εἰς Θεσπρωτίαν καὶ  εἰς   Ἰταλίαν καὶ εἰς Σικελίαν τοὺς
[41]   γὰρ πρεσβεύσας εἰς Θετταλίαν καὶ  εἰς   Μακεδονίαν καὶ εἰς Μολοσσίαν καὶ
[41]   Θετταλίαν καὶ εἰς Μακεδονίαν καὶ  εἰς   Μολοσσίαν καὶ εἰς Θεσπρωτίαν καὶ
[30]   καὶ τὴν ἄλλην ἀποδημίαν τὴν  εἰς   Ὀλυμπίαν ὡς διέθετο. Τούτῳ σκηνὴν
[41]   Θεσπρωτίαν καὶ εἰς Ἰταλίαν καὶ  εἰς   Σικελίαν τοὺς μὲν διαφόρους ὄντας
[29]   παρὰ τῶν ἀρχιθεώρων αἰτησάμενος, ὡς  εἰς   τἀπινίκια τῇ προτεραίᾳ τῆς θυσίας
[14]   Ἑλλήνων, οὕτως ὑβριστὴς ἦν, ἐπεισάγων  εἰς   τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἑταίρας, καὶ
[18]   μὲν οὐδὲ τοὺς κακούργους ἀσφαλὲς  εἰς   τὸ δεσμωτήριον ὂν ἀπάγειν, διὰ
[7]   πάντως γὰρ οὐδὲν ἂν πλεῖον  εἰς   τὸ παρὸν ποιήσαιμεν· δέομαι δ'
[24]   τούτου πείσεσθαι, καὶ τηλικούτων πραγμάτων  εἰς   τὸν λοιπὸν χρόνον αἴτιον δόξειν,
[17]   ἕνα δ' ἕκαστον προπηλακίζων. ~Ὃς  εἰς   τοσοῦτον ἐλήλυθε τόλμης, ὥστε πείσας
[34]   γε τούτῳ πεπραγμένων οὐδ' ἂν  εἷς   ἀξίως κατηγορῆσαι δύναιτο. ~Νομίζω δὲ
[2]   ἐλεύθεραι γίγνονται. ~Ὧν {τῶν ἀγαθῶν}  εἷς   ἐγὼ βουληθεὶς ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα
[8]   εἰδέναι τὰς αἰτίας, οὔτ' εἰ  ψευδεῖς   εἰσιν οὔτ' εἰ ἀληθεῖς· ἀποφυγόντος
[34]   τούτου τοῦ πράγματος οὐδὲ ἔστιν  οὐδεὶς   ὅστις ἂν ἀποδείξειε τῶν ἡμετέρων
[18]   τούτου δὲ τοιαῦτα πράξαντος οὐδεμίαν  οὐδεὶς   οὔτ' ἰδίαν οὔτε δημοσίαν τιμωρίαν
[24]   αὐτοῦ λέγειν ὡς οὐδὲ γεγένηται  οὐδεὶς   πώποτε τοιοῦτος. Ἐγὼ δὲ νομίζω
[14]   ~Λαβὼν δὲ τοσαύτην προῖκα ὅσην  οὐδεὶς   τῶν Ἑλλήνων, οὕτως ὑβριστὴς ἦν,
[40]   μὲν τοίνυν ἐξελάσαντες τοὺς βελτίστους  περιδεεῖς   καταστήσετε, τοῦτον δὲ κολάσαντες τοὺς
[11]   ὑπ' Ἀριστείδου πάντων δικαιότατα τεταγμένον,  αἱρεθεὶς   ἐπὶ τούτῳ δέκατος αὐτὸς μάλιστα
[8]   εἰ ψευδεῖς εἰσιν οὔτ' εἰ  ἀληθεῖς·   ἀποφυγόντος δὲ καταγνωσθέντος τέλος
[17]   γράφειν, δεομένου δὲ καὶ προφάσεις  ἀληθεῖς   λέγοντος, ὡς οὐκ ἂν δύναιτο
[2]   ~Ὧν {τῶν ἀγαθῶν} εἷς ἐγὼ  βουληθεὶς   ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων
[9]   εἶναι, σῷσαι δ' ἀκύρους καὶ  ἀτελεῖς   φαίνεσθαι, ἄλλως τε καὶ τῶν
[18]   Καὶ πρὸς μὲν τὰς ἄλλας  πόλεις   ἐν τοῖς συμβόλοις συντιθέμεθα μὴ
[1]   τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους οὐδὲν αἱ  πόλεις   μείζους καθίστανται, διὰ δὲ τοὺς
[28]   ἐκ τῶν τοιούτων ἀναγκαῖον τὰς  πόλεις   τῶν ἡμετέρων πολεμίων ἐπιθυμεῖν, ἡμᾶς
[32]   πολυτελέστατα διπλασίαν οὐσίαν κέκτηται. ~Καίτοι  ὑμεῖς   γε νομίζετε τοὺς φειδομένους καὶ
[23]   τοσαύταις ἀνάγκαις κατείληπται μισεῖν. Ἀλλ'  ὑμεῖς   ἐν μὲν ταῖς τραγῳδίαις τοιαῦτα
[21]   παρανομοῦντα μέγιστον δυνάμενον. Αἴτιοι δ'  ὑμεῖς,   οὐ τιμωρούμενοι τοὺς ὑβρίζοντας, καὶ
[7]   μὲν θέλοντι λέγειν καὶ ἀκούειν  εὐμενεῖς   εἶναι, τῷ δὲ ἀσελγαίνοντι καὶ
[17]   ἐπηνάγκασε γράφειν, δεομένου δὲ καὶ  προφάσεις   ἀληθεῖς λέγοντος, ὡς οὐκ ἂν
[37]   τοὺς τοιούτους δίκαιον ἐκβάλλειν, οὓς  πολλάκις   ἐλέγχοντες εὑρίσκετε μηδὲν ἀδικοῦντας, ἀλλὰ
[31]   δὲ βούλεσθε σκοπεῖν, εὑρήσετε τῶν  πολλάκις   τούτῳ πεπραγμένων ἕκαστον ὀλίγον χρόνον
[8]   ἀπολογεῖσθαι περὶ τούτων· ἐπειδὴ δὲ  τετράκις   ἀγωνιζόμενος ἀπέφυγον, οὐκέτι δίκαιον ἡγοῦμαι
[35]   ἔν τε τῷ κοινῷ κέκριμαι  τετράκις,   ἰδίᾳ τε οὐδένα διεκώλυσα δικάζεσθαι
[36]   ἀποφυγεῖν, ἄκριτος δὲ φεύγειν, οὐδὲ  τοσαυτάκις   ἀγωνιζόμενος {καὶ} νικήσας δικαίως ἂν>
[5]   τὸν βέλτιστον, δέκα ἐτῶν  πόλις   οὐδὲν ἀγαθὸν ὑπὸ6 τούτου τοῦ
[39]   ἡλικίαν πράττων, τοὺς πρεσβυτέρους,  οἷς   οὐδὲν ὁμοίως βεβίωκεν, ἀλλὰ τῶν
[6]   καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς  ὀλίγοις   ἁρμόττοντα μάλιστα τυγχάνει καὶ πλείστους
[42]   νενικηκὼς εὐανδρίᾳ καὶ λαμπάδι καὶ  τραγῳδοῖς,   οὐ τύπτων τοὺς ἀντιχορηγοῦντας, οὐδ'
[4]   ἀλλὰ τούτου τοῦ πράγματος ἅπασιν  Ἀθηναίοις   μέτεστι. Πρὸς δὲ τούτοις τῷ
[29]   τῆς πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς  χερνιβίοις   καὶ θυμιατηρίοις. Ὅσοι μὲν οὖν
[30]   δὲ καὶ τὰ ἄλλα ἀναλώματα  Λεσβίοις   προσέταξε. Καὶ οὕτως εὐτυχής ἐστιν,
[29]   οὖσαν τῆς Ἀλκιβιάδου τοῖς τούτου  πομπείοις   χρῆσθαι ἐνόμιζον ἡμᾶς· ὅσοι δὲ
[12]   ἔχθρα, ὅταν πρῶτον ἡμῖν καὶ  Λακεδαιμονίοις   γένηται ναυτικὸς πόλεμος. Ἐγὼ δὲ
[29]   χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς χερνιβίοις καὶ  θυμιατηρίοις.   Ὅσοι μὲν οὖν τῶν ξένων
[22]   τοῖς γυμνασίοις, ἀλλ' ἐν τοῖς  δικαστηρίοις   εἰσί, καὶ στρατεύονται μὲν οἱ
[4]   οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς  δικαστηρίοις   οἱ λαχόντες κρίνουσιν, ἀλλὰ τούτου
[27]   ὃς Ἀθηναῖον ἄνδρα βιασάμενος τοῖς  ἀλλοτρίοις   ἐτόλμησεν ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας τοῖς
[22]   αἱ διατριβαὶ οὐκ ἐν τοῖς  γυμνασίοις,   ἀλλ' ἐν τοῖς δικαστηρίοις εἰσί,
[22]   γέγονεν, ὥστ' ἐκ τῶν ἐχθίστων  ἀλλήλοις   πέφυκε, καὶ τῶν οἰκειοτάτων ὑπάρχει
[10]   παρὼν χρόνος, ἅμα δὲ καὶ  πολλοῖς   ἀπεχθοίμην τῶν πολιτῶν, φανερὰς τὰς
[6]   τῶν δογμάτων, καὶ τοῖς  πολλοῖς   καὶ τοῖς ὀλίγοις ἁρμόττοντα μάλιστα
[18]   τὰς ἄλλας πόλεις ἐν τοῖς  συμβόλοις   συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι μήθ' εἷρξαι
[19]   πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς  νόμοις·   ὅστις δὲ ὑπερορᾷ ταῦτα, τὴν
[19]   ὥσπερ οὗτος, οὐκ αὐτὸς τοῖς  νόμοις   τοῖς τῆς πόλεως, ἀλλ' ὑμᾶς
[9]   καὶ ὑμῶν ὀμωμοκότων χρῆσθαι τοῖς  νόμοις.   ~Ὧν ἕνεκα περὶ ἐμαυτοῦ παραλιπὼν
[7]   λοιδορουμένοις μήτε τοῖς ὑπὲρ καιρὸν  χαριζομένοις   ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τῷ μὲν θέλοντι
[7]   τούτων καταστῆναι, καὶ μήτε τοῖς  λοιδορουμένοις   μήτε τοῖς ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις
[34]   ἄτοπον πείσεται τῶν αὐτῶν τοῖς  προγόνοις   ἀξιούμενος. Καὶ μὴν οὐδ' ἂν
[2]   ἐγὼ βουληθεὶς ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα  κινδύνοις,   προθύμων μὲν καὶ τῇδε οὐδὲν
[19]   πόλεως, ἀλλ' ὑμᾶς τοῖς αὑτοῦ  τρόποις   ἀκολουθεῖν ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε δὲ Ταυρέαν,
[27]   ἄνδρα βιασάμενος τοῖς ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν  ἵπποις   ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας τοῖς Ἕλλησι μηδὲν
[30]   ἔπηξαν, ἱερεῖα δὲ καὶ τοῖς  ἵπποις   ἐφόδια Χῖοι παρεσκεύασαν, οἶνον δὲ
[2]   σῴζομαι, πλείστοις δὲ καὶ δεινοτάτοις  ἐχθροῖς   χρώμενος, ὑφ' ὧν διαβάλλομαι.
[29]   πρότερος τῆς πόλεως χρήσασθαι τοῖς  χρυσοῖς   χερνιβίοις καὶ θυμιατηρίοις. Ὅσοι μὲν
[26]   οὐ> τὸν ἐπιτυχόντα, δυνάμενος παρὰ  τοῖς   ἀγωνοθέταις τῶν Ἠλείων, τὸ ζεῦγος>
[27]   ἑαυτῷ, ὃς Ἀθηναῖον ἄνδρα βιασάμενος  τοῖς   ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας
[28]   ἀλλὰ φανερῶς εἴρηκεν οὐκ ἐπιτρέψειν  τοῖς   ἀντεπιθυμοῦσί τινος. Εἶτ' ἐκ τῶν
[19]   ταύτην εἶναι σωτηρίαν ἅπασι, πείθεσθαι  τοῖς   ἄρχουσι καὶ τοῖς νόμοις· ὅστις
[19]   τοῖς τῆς πόλεως, ἀλλ' ὑμᾶς  τοῖς   αὑτοῦ τρόποις ἀκολουθεῖν ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε
[22]   νέων αἱ διατριβαὶ οὐκ ἐν  τοῖς   γυμνασίοις, ἀλλ' ἐν τοῖς δικαστηρίοις
[22]   ἐν τοῖς γυμνασίοις, ἀλλ' ἐν  τοῖς   δικαστηρίοις εἰσί, καὶ στρατεύονται μὲν
[4]   ἄλλων· οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν  τοῖς   δικαστηρίοις οἱ λαχόντες κρίνουσιν, ἀλλὰ
[27]   ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας  τοῖς   Ἕλλησι μηδὲν θαυμάζειν ἄν τινα
[30]   δημοσίας ἔπηξαν, ἱερεῖα δὲ καὶ  τοῖς   ἵπποις ἐφόδια Χῖοι παρεσκεύασαν, οἶνον
[7]   περὶ τούτων καταστῆναι, καὶ μήτε  τοῖς   λοιδορουμένοις μήτε τοῖς ὑπὲρ καιρὸν
[36]   ὑπὲρ τῶν μελλόντων φοβοῦνται, καὶ  τοῖς   μὲν πεπονθόσι κακῶς ἀνέχεσθαι λυσιτελεῖ,
[19]   ἅπασι, πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι καὶ  τοῖς   νόμοις· ὅστις δὲ ὑπερορᾷ ταῦτα,
[19]   ἐνδείκνυται, ὥσπερ οὗτος, οὐκ αὐτὸς  τοῖς   νόμοις τοῖς τῆς πόλεως, ἀλλ'
[9]   δικάζεσθαι, καὶ ὑμῶν ὀμωμοκότων χρῆσθαι  τοῖς   νόμοις. ~Ὧν ἕνεκα περὶ ἐμαυτοῦ
[6]   καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ  τοῖς   ὀλίγοις ἁρμόττοντα μάλιστα τυγχάνει καὶ
[27]   τινα αὐτῶν βιάσηται, ἐπεὶ καὶ  τοῖς   πολίταις οὐκ ἐξ ἴσου χρῆται,
[6]   ἄριστα τῶν δογμάτων, καὶ  τοῖς   πολλοῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις ἁρμόττοντα
[34]   οὐδ' ἄτοπον πείσεται τῶν αὐτῶν  τοῖς   προγόνοις ἀξιούμενος. Καὶ μὴν οὐδ'
[18]   μὲν τὰς ἄλλας πόλεις ἐν  τοῖς   συμβόλοις συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι μήθ'
[19]   οὗτος, οὐκ αὐτὸς τοῖς νόμοις  τοῖς   τῆς πόλεως, ἀλλ' ὑμᾶς τοῖς
[4]   στερηθῆναι τῆς πόλεως. ~Εἶτα ἐν  τοῖς   τοιούτοις οἱ τοὺς ἑταίρους καὶ
[29]   ὁρῶντες ὑστέραν οὖσαν τῆς Ἀλκιβιάδου  τοῖς   τούτου πομπείοις χρῆσθαι ἐνόμιζον ἡμᾶς·
[7]   καὶ μήτε τοῖς λοιδορουμένοις μήτε  τοῖς   ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ
[29]   ὑστεραίᾳ πρότερος τῆς πόλεως χρήσασθαι  τοῖς   χρυσοῖς χερνιβίοις καὶ θυμιατηρίοις. Ὅσοι
[2]   ὅπερ σῴζομαι, πλείστοις δὲ καὶ  δεινοτάτοις   ἐχθροῖς χρώμενος, ὑφ' ὧν διαβάλλομαι.
[13]   Καλλίου γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα  ταλάντοις,   τελευτήσαντος Ἱππονίκου στρατηγοῦντος ἐπὶ Δηλίῳ
[11]   πρότερον πραττόντων, τὸν φόρον  ἑκάστοις   διπλασιάσειεν. ~Ὥστ' εἴπερ ἡγεῖσθε πολίτην
[11]   δέκατος αὐτὸς μάλιστα διπλάσιον αὐτὸν  ἑκάστοις   τῶν συμμάχων ἐποίησεν, ἐπιδείξας δ'
[2]   ἀγαθῶν} εἷς ἐγὼ βουληθεὶς ἐξετάζεσθαι  μεγίστοις   περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων μὲν καὶ
[2]   ὑμῶν τυγχάνων, δι' ὅπερ σῴζομαι,  πλείστοις   δὲ καὶ δεινοτάτοις ἐχθροῖς χρώμενος,
[4]   τῆς πόλεως. ~Εἶτα ἐν τοῖς  τοιούτοις   οἱ τοὺς ἑταίρους καὶ συνωμότας
[18]   τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ  τούτοις,   ἔθεμεν· τούτου δὲ τοιαῦτα πράξαντος
[24]   πεπραγμένα ῥᾳθύμως φέρετε. ~Πρὸς δὲ  τούτοις   τολμῶσί τινες περὶ αὐτοῦ λέγειν
[4]   ἅπασιν Ἀθηναίοις μέτεστι. Πρὸς δὲ  τούτοις   τῷ μὲν ἐλλείπειν τῷ δ'
[38]   μοι δοκεῖ εἶναι, εἰ μέν  τις   ἀπολογεῖσθαι ἀξιώσειεν ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων
[20]   τῶν χορευτῶν ἐξάγειν ὃν ἄν  τις   βούληται ξένον ἀγωνιζόμενον, οὐκ ἐξὸν
[5]   καὶ θανάτῳ. ~Ἔτι δ' εἴ  τις   διὰ τοῦτο μεθίσταται ὅτι πονηρὸς>
[19]   κακῶς, πολὺ δὲ χαλεπώτερον, ὅταν  τις   ἐπιστάμενος τὰ διαφέροντα παραβαίνειν τολμᾷ·
[11]   κατεσκευάσατο. Σκέψασθε δὲ πῶς ἄν  τις   κακὰ μείζω τούτων κατασκευάσειεν, εἰ
[18]   δῆσαι τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν δέ  τις   παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις,
[38]   ἀνασχέσθαι τῶν ἐπιχειρούντων· εἰ δέ  τις   τῶν ἀποφυγόντων πάλιν περὶ τῆς
[26]   Καίτοι τί ἂν ἐποίησεν, εἴ  τις   τῶν συμμάχων τῶν ὑμετέρων ἀφίκετο
[34]   τοῦ πράγματος οὐδὲ ἔστιν οὐδεὶς  ὅστις   ἂν ἀποδείξειε τῶν ἡμετέρων οὐδένα
[19]   τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς νόμοις·  ὅστις   δὲ ὑπερορᾷ ταῦτα, τὴν μεγίστην
[12]   τὸν τοιοῦτον πονηρὸν εἶναι προστάτην,  ὅστις   τοῦ παρόντος χρόνου ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ
[15]   ἔχει πολλοὺς τοὺς βοηθήσοντας. Καίτοι  ὅστις   ὑβρίζει γυναῖκα τὴν ἑαυτοῦ καὶ
[27]   ταχέως ἐπέτρεψεν ἂν ἀνταγωνίζεσθαι ἑαυτῷ,  ὃς   Ἀθηναῖον ἄνδρα βιασάμενος τοῖς ἀλλοτρίοις
[18]   τὸ χιλίας δραχμὰς τετάχθαι ἀποτεῖσαι  ὃς   ἂν τὸ πέμπτον μέρος μὴ
[20]   ἀκολουθεῖν ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε δὲ Ταυρέαν,  ὃς   ἀντιχορηγὸς ἦν Ἀλκιβιάδῃ παισί. Κελεύοντος
[32]   ἐξωστρακίσατε πρὸς τοῦτο οὐδὲν ἀποβλέψαντες,  ὃς   ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ πόνων ἐτίμησε
[17]   κολακεύων, ἕνα δ' ἕκαστον προπηλακίζων.  ~Ὃς   εἰς τοσοῦτον ἐλήλυθε τόλμης, ὥστε
[3]   μέμψασθαι τὸν θέντα τὸν νόμον,  ὃς   ἐναντία τῷ ὅρκῳ τοῦ δήμου
[22]   οἱ νεώτεροι, παραδείγματι τούτῳ χρώμενοι,  ὃς   τηλικαύτας ποιεῖται τῶν ἁμαρτημάτων ὑπερβολάς,
[13]   τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν,  ὃς   τὴν Καλλίου γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ
[22]   αἰχμαλώτων υἱὸν ἐξ αὐτῆς πεποίηται,  ὃς   τοσούτῳ παρανομωτέρως Αἰγίσθου γέγονεν, ὥστ'
[20]   ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε δὲ Ταυρέαν, ὃς  ἀντιχορηγὸς   ἦν Ἀλκιβιάδῃ παισί. Κελεύοντος δὲ
[8]   καὶ τῆς στασιωτείας βραχύς μοι  λόγος   καταλελειμμένος. Εἰ μὲν γὰρ ἄκριτος
[26]   τοῖς ἀγωνοθέταις τῶν Ἠλείων, τὸ  ζεῦγος>   ἀφελόμενος αὐτὸς ἠγωνίζετο. Καίτοι τί
[26]   Διηγήσομαι δ' ὑμῖν. ~Διομήδης ἦλθε  ζεῦγος   ἵππων ἄγων Ὀλυμπίαζε, κεκτημένος μὲν
[26]   τῶν συμμάχων τῶν ὑμετέρων ἀφίκετο  ζεῦγος   ἵππων ἔχων; ~Ἦ που ταχέως
[39]   τοὺς νεωτέρους, οὓς πρὸς τὸ  πλῆθος   διαβέβληκεν ἀσελγαίνων καὶ τὰ γυμνάσια
[10]   Καίτοι ἀπορῶ γε διὰ τὸ  πλῆθος   τῶν ἁμαρτημάτων πόθεν ἄρξωμαι, ἐμποδὼν
[36]   δήπου, Ἀθηναῖοι, ὀστρακισθῆναι μὲν  ἐπιτήδειός   εἰμι, τεθνάναι δὲ οὐκ ἄξιος,
[36]   ἐπιτήδειός εἰμι, τεθνάναι δὲ οὐκ  ἄξιος,   οὐδὲ κρινόμενος μὲν ἀποφυγεῖν, ἄκριτος
[23]   Ἐκ ταύτης γὰρ παιδοποιεῖται τῆς  γυναικός,   ἣν ἀντ' ἐλευθέρας δούλην κατέστησε,
[31]   καὶ χρήματα λαμβάνων οὐδενὸς τούτων  ὑπόδικός   ἐστιν, ἀλλὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένος σίτησιν
[12]   πρῶτον ἡμῖν καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται  ναυτικὸς   πόλεμος. Ἐγὼ δὲ νομίζω τὸν
[8]   ἀληθεῖς· ἀποφυγόντος δὲ καταγνωσθέντος  τέλος   ἔχει καὶ διώρισται τούτων ὁπότερόν
[17]   οὔτε τῆς ἐλευθερίας οὐδὲν ἦν  ὄφελος·   οὐδὲν γὰρ ἧττον ἐδεδέκει τῶν
[12]   ἡμῖν καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς  πόλεμος.   Ἐγὼ δὲ νομίζω τὸν τοιοῦτον
[15]   οὐσίαν ἀπόλοιτο. Ἀλλὰ μὴν οὐδ'  ἔρημος   οὐδ' εὐαδίκητός ἐστιν, ἐπεὶ διὰ
[4]   ἐλλείπειν τῷ δ' ὑπερβάλλειν  νόμος   μοι δοκεῖ· τῶν μὲν γὰρ
[34]   ~Ἀλλὰ μὴν εἰ δεῖ κατὰ  γένος   σκοπεῖν, ἐμοὶ μὲν οὐδαμόθεν προσήκει
[4]   τῶν δὲ δημοσίων μικρὰν καὶ  οὐδενὸς   ἀξίαν ἡγοῦμαι ζημίαν, ἐξὸν κολάζειν
[27]   εἱργνύων, τοὺς δὲ χρήματα πραττόμενος,  οὐδενὸς   ἀξίαν τὴν δημοκρατίαν ἀποφαίνει, τοὺς
[31]   συμμάχων ἄρχων> καὶ χρήματα λαμβάνων  οὐδενὸς   τούτων ὑπόδικός ἐστιν, ἀλλὰ τοιαῦτα
[22]   τῶν Μηλίων γνώμην ἀποφηνάμενος ἐξανδραποδίζεσθαι,  πριάμενος   γυναῖκα τῶν αἰχμαλώτων υἱὸν ἐξ
[22]   ὥστε περὶ τῶν Μηλίων γνώμην  ἀποφηνάμενος   ἐξανδραποδίζεσθαι, πριάμενος γυναῖκα τῶν αἰχμαλώτων
[26]   ὄντα καὶ οὐ> τὸν ἐπιτυχόντα,  δυνάμενος   παρὰ τοῖς ἀγωνοθέταις τῶν Ἠλείων,
[35]   δικάζεσθαι βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης δὲ τοιαῦτα  ἐργασάμενος   οὐδεμίαν πώποτε δίκην ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν.
[27]   ἀνταγωνίζεσθαι ἑαυτῷ, ὃς Ἀθηναῖον ἄνδρα  βιασάμενος   τοῖς ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι,
[29]   τὰ πομπεῖα παρὰ τῶν ἀρχιθεώρων  αἰτησάμενος,   ὡς εἰς τἀπινίκια τῇ προτεραίᾳ
[19]   πολὺ δὲ χαλεπώτερον, ὅταν τις  ἐπιστάμενος   τὰ διαφέροντα παραβαίνειν τολμᾷ· φανερῶς
[31]   τούτων ὑπόδικός ἐστιν, ἀλλὰ τοιαῦτα  διαπεπραγμένος   σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ ἔλαβε, καὶ
[26]   ἦλθε ζεῦγος ἵππων ἄγων Ὀλυμπίαζε,  κεκτημένος   μὲν οὐσίαν μετρίαν, στεφανῶσαι δὲ
[30]   παρανομίας καὶ τῆς δωροδοκίας μάρτυρας  κεκτημένος   οὐδεμίαν δέδωκε δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι
[8]   τῆς στασιωτείας βραχύς μοι λόγος  καταλελειμμένος.   Εἰ μὲν γὰρ ἄκριτος ἦν,
[39]   δὲ τίνας ποτὲ καὶ πείσει  δεόμενος,   πότερα τοὺς νεωτέρους, οὓς πρὸς
[26]   πόλιν καὶ τὴν οἰκίαν βουλόμενος,  λογιζόμενος   τοὺς ἀγῶνας τοὺς ἱππικοὺς τύχῃ
[8]   περὶ τούτων· ἐπειδὴ δὲ τετράκις  ἀγωνιζόμενος   ἀπέφυγον, οὐκέτι δίκαιον ἡγοῦμαι λόγον
[36]   ἄκριτος δὲ φεύγειν, οὐδὲ τοσαυτάκις  ἀγωνιζόμενος   {καὶ} νικήσας δικαίως ἂν> πάλιν
[26]   ἀγωνοθέταις τῶν Ἠλείων, τὸ ζεῦγος>  ἀφελόμενος   αὐτὸς ἠγωνίζετο. Καίτοι τί ἂν
[26]   τὴν πόλιν καὶ τὴν οἰκίαν  βουλόμενος,   λογιζόμενος τοὺς ἀγῶνας τοὺς ἱππικοὺς
[29]   ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε,  βουλόμενος   τῇ ὑστεραίᾳ πρότερος τῆς πόλεως
[36]   τεθνάναι δὲ οὐκ ἄξιος, οὐδὲ  κρινόμενος   μὲν ἀποφυγεῖν, ἄκριτος δὲ φεύγειν,
[42]   οὐ τύπτων τοὺς ἀντιχορηγοῦντας, οὐδ'  αἰσχυνόμενος   εἰ τῶν νόμων ἔλαττον δύναμαι.
[29]   τἀπινίκια τῇ προτεραίᾳ τῆς θυσίας  χρησόμενος,   ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε,
[27]   δὲ εἱργνύων, τοὺς δὲ χρήματα  πραττόμενος,   οὐδενὸς ἀξίαν τὴν δημοκρατίαν ἀποφαίνει,
[15]   ἔδωκεν, εἴ πως τελευτήσειεν ἄπαις,  φοβούμενος   μὴ διὰ τὴν οὐσίαν ἀπόλοιτο.
[34]   πείσεται τῶν αὐτῶν τοῖς προγόνοις  ἀξιούμενος.   Καὶ μὴν οὐδ' ἂν αὐτὸς
[17]   ὥστε προσελθὼν ἐνεκάλει αὐτῷ ὡς  ἀδικούμενος,   καὶ οὐχ ὧν ἐβιάσατο μετέμελεν
[18]   τῶν ὁμολογουμένων δούλων. ~Ἀγανακτῶ δ'  ἐνθυμούμενος   ὑμῖν μὲν οὐδὲ τοὺς κακούργους
[27]   ἴσου χρῆται, ἀλλὰ τοὺς μὲν  ἀφαιρούμενος,   τοὺς δὲ τύπτων, τοὺς δὲ
[2]   πλείστοις δὲ καὶ δεινοτάτοις ἐχθροῖς  χρώμενος,   ὑφ' ὧν διαβάλλομαι. μὲν
[13]   τοσαῦτα προσεπράξατο, λέγων ὡς ὡμολόγησεν  ἐκεῖνος,   ὁπότε παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς
[28]   εἴρηκεν οὐκ ἐπιτρέψειν τοῖς ἀντεπιθυμοῦσί  τινος.   Εἶτ' ἐκ τῶν τοιούτων ἀναγκαῖον
[1]   ἡγούμην, πρὶν τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαί  τινος.   Πολίτου δὲ ἀγαθοῦ νομίζω προκινδυνεύειν
[15]   οἰκείους τῶν ἀλλοτρίων ποιοῦνται περὶ  πλείονος.   ~Ὃ δὲ πάντων δεινότατόν ἐστι,
[10]   οὐκ ἂν ἐξαρκέσειεν παρὼν  χρόνος,   ἅμα δὲ καὶ πολλοῖς ἀπεχθοίμην
[21]   χαριζόμενοι νικᾶν ἔκριναν αὐτόν, περὶ  ἐλάττονος   ποιούμενοι τὸν ὅρκον τοῦτον.
[36]   δίκην ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν. ~Οὕτω γὰρ  χαλεπός   ἐστιν, ὥστε οὐ περὶ τῶν
[34]   μητρὸς πατὴρ Μεγακλῆς καὶ  πάππος   Ἀλκιβιάδης δὶς> ἐξωστρακίσθησαν ἀμφότεροι, ὥστ'
[5]   οὐδὲν ἀγαθὸν ὑπὸ6 τούτου τοῦ  ἀνδρὸς   πείσεται. ~Ῥᾴδιον δὲ καὶ ἐντεῦθεν
[18]   ἀποτεῖσαι ὃς ἂν τὸ πέμπτον  μέρος   μὴ μεταλάβῃ τῶν ψήφων·
[18]   κακὸν πέπονθεν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα  σεμνότερος   δοκεῖ καὶ φοβερώτερος εἶναι. Καὶ
[29]   οὐκ ἤθελε, βουλόμενος τῇ ὑστεραίᾳ  πρότερος   τῆς πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς
[18]   διὰ ταῦτα σεμνότερος δοκεῖ καὶ  φοβερώτερος   εἶναι. Καὶ πρὸς μὲν τὰς
[5]   τις διὰ τοῦτο μεθίσταται ὅτι  πονηρὸς>   πολίτης ἐστίν, οὗτος οὐδ' ἀπελθὼν
[16]   ἔδει τεθνάναι διὰ τὰ ἐπιτηδεύματα,  κατήγορος   τῶν διαβεβλημένων ὑφ' ὑμῶν αἱρεῖται,
[2]   οὖν ἀγὼν παρὼν οὐ  στεφανηφόρος,   ἀλλ' εἰ χρὴ μηδὲν ἀδικήσαντα
[24]   οὕτω παρανόμως πεπραγμένα ῥᾳθύμως φέρετε.  ~Πρὸς   δὲ τούτοις τολμῶσί τινες περὶ
[4]   τοῦ πράγματος ἅπασιν Ἀθηναίοις μέτεστι.  Πρὸς   δὲ τούτοις τῷ μὲν ἐλλείπειν
[18]   δοκεῖ καὶ φοβερώτερος εἶναι. Καὶ  πρὸς   μὲν τὰς ἄλλας πόλεις ἐν
[25]   τυραννίδας καθισταμένας. ~Ἡγοῦμαι δ' αὐτὸν  πρὸς   ταῦτα μὲν οὐδὲν ἀντερεῖν, λέξειν
[39]   δεόμενος, πότερα τοὺς νεωτέρους, οὓς  πρὸς   τὸ πλῆθος διαβέβληκεν ἀσελγαίνων καὶ
[14]   γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν  πρὸς   τὸν ἄρχοντα κατὰ τὸν νόμον.
[9]   ἀπαγορευόντων δὶς περὶ τῶν αὐτῶν  πρὸς   τὸν αὐτὸν μὴ ἐξεῖναι δικάζεσθαι,
[35]   διάνοιαν ἔχειν· ἀποβλέψαντα τῶν πολιτῶν  πρὸς   τοὺς κρείττους τῶν ἀρχόντων καὶ
[32]   πάντας τοὺς στεφανηφόρους ἀγῶνας, ἐξωστρακίσατε  πρὸς   τοῦτο οὐδὲν ἀποβλέψαντες, ὃς ἀπὸ
[13]   ὁπότε παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς  θυγατρὸς   γένοιτο, προσθήσειν ταῦτα. ~Λαβὼν δὲ
[34]   Ἀθηναίων. Καὶ γὰρ τῆς  μητρὸς   πατὴρ Μεγακλῆς καὶ πάππος
[11]   δικαιότατα τεταγμένον, αἱρεθεὶς ἐπὶ τούτῳ  δέκατος   αὐτὸς μάλιστα διπλάσιον αὐτὸν ἑκάστοις
[27]   μὲν ὀνόματος φροντίζοντας, τοῦ δὲ  πράγματος   ἀμελοῦντας. ~Τοσοῦτον δὲ διαφέρει Λακεδαιμονίων,
[4]   λαχόντες κρίνουσιν, ἀλλὰ τούτου τοῦ  πράγματος   ἅπασιν Ἀθηναίοις μέτεστι. Πρὸς δὲ
[34]   μὲν οὐδαμόθεν προσήκει τούτου τοῦ  πράγματος   οὐδὲ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν
[27]   παρέχων, καταμαθὼν ὑμᾶς τοῦ μὲν  ὀνόματος   φροντίζοντας, τοῦ δὲ πράγματος ἀμελοῦντας.
[15]   Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἔρημος οὐδ'  εὐαδίκητός   ἐστιν, ἐπεὶ διὰ τὸν πλοῦτον
[10]   ἀλλοτρίων ἁρπαγῆς καὶ τῆς ἄλλης  βιαιότητος   καὶ παρανομίας καθ' ἕκαστον εἰ
[36]   ἄξιος, οὐδὲ κρινόμενος μὲν ἀποφυγεῖν,  ἄκριτος   δὲ φεύγειν, οὐδὲ τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος
[8]   λόγος καταλελειμμένος. Εἰ μὲν γὰρ  ἄκριτος   ἦν, εἰκότως ἂν τῶν κατηγορούντων
[18]   τούτοις, ἔθεμεν· τούτου δὲ τοιαῦτα  πράξαντος   οὐδεμίαν οὐδεὶς οὔτ' ἰδίαν οὔτε
[13]   γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα ταλάντοις,  τελευτήσαντος   Ἱππονίκου στρατηγοῦντος ἐπὶ Δηλίῳ ἕτερα
[8]   εἰ ἀληθεῖς· ἀποφυγόντος δὲ  καταγνωσθέντος   τέλος ἔχει καὶ διώρισται τούτων
[17]   δεομένου δὲ καὶ προφάσεις ἀληθεῖς  λέγοντος,   ὡς οὐκ ἂν δύναιτο ταῦτα
[8]   ψευδεῖς εἰσιν οὔτ' εἰ ἀληθεῖς·  ἀποφυγόντος   δὲ καταγνωσθέντος τέλος ἔχει
[12]   ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ μὴ καὶ τοῦ  μέλλοντος   προνοεῖται, καὶ τὰ ἥδιστα τῷ
[12]   πονηρὸν εἶναι προστάτην, ὅστις τοῦ  παρόντος   χρόνου ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ μὴ καὶ
[20]   ὃς ἀντιχορηγὸς ἦν Ἀλκιβιάδῃ παισί.  Κελεύοντος   δὲ τοῦ νόμου τῶν χορευτῶν
[13]   ἐπὶ δέκα ταλάντοις, τελευτήσαντος Ἱππονίκου  στρατηγοῦντος   ἐπὶ Δηλίῳ ἕτερα τοσαῦτα προσεπράξατο,
[17]   ὥσπερ παρὰ βασιλέως. Οὕτω δ'  ἀναίσχυντός   ἐστιν, ὥστε προσελθὼν ἐνεκάλει αὐτῷ
[41]   ἀπέστησα. Καίτοι εἰ τῶν πρεσβευόντων  ἕκαστος   τὰ αὐτὰ ἐποίησεν, ὀλίγους ἂν
[34]   ἀξιούμενος. Καὶ μὴν οὐδ' ἂν  αὐτὸς   ἐπιχειρήσειεν ἀντειπεῖν, ὡς οὐ τῶν
[26]   τῶν Ἠλείων, τὸ ζεῦγος> ἀφελόμενος  αὐτὸς   ἠγωνίζετο. Καίτοι τί ἂν ἐποίησεν,
[11]   τεταγμένον, αἱρεθεὶς ἐπὶ τούτῳ δέκατος  αὐτὸς   μάλιστα διπλάσιον αὐτὸν ἑκάστοις τῶν
[33]   ἑαυτοῦ συνῴκησε. Καίτοι οὐ μόνον  αὐτὸς   Ὀλυμπιονίκης ἦν, ἀλλὰ καὶ
[19]   γὰρ ἐνδείκνυται, ὥσπερ οὗτος, οὐκ  αὐτὸς   τοῖς νόμοις τοῖς τῆς πόλεως,
[31]   τινας ἀναστάτους τοὺς οἴκους ποιήσαντας·  οὗτος   δ' ἐπιτηδεύων ἅπαντα πολυτελέστατα διπλασίαν
[28]   τῶν συμμάχων ἀνταγωνιζομένων ἀνέχονται ἡττώμενοι,  οὗτος   δὲ οὐδ' ὑπὸ τῶν πολιτῶν,
[5]   μεθίσταται ὅτι πονηρὸς> πολίτης ἐστίν,  οὗτος   οὐδ' ἀπελθὼν ἐνθένδε παύσεται, ἀλλ'
[19]   τολμᾷ· φανερῶς γὰρ ἐνδείκνυται, ὥσπερ  οὗτος,   οὐκ αὐτὸς τοῖς νόμοις τοῖς
[24]   ὡς οὐδὲ γεγένηται οὐδεὶς πώποτε  τοιοῦτος.   Ἐγὼ δὲ νομίζω μέγιστα κακὰ
[16]   ~Ὃ δὲ πάντων δεινότατόν ἐστι,  τοιοῦτος   ὢν ὡς εὔνους τῷ δήμῳ
[37]   Οὔκουν τοὺς τοιούτους δίκαιον ἐκβάλλειν,  οὓς   πολλάκις ἐλέγχοντες εὑρίσκετε μηδὲν ἀδικοῦντας,
[39]   πείσει δεόμενος, πότερα τοὺς νεωτέρους,  οὓς   πρὸς τὸ πλῆθος διαβέβληκεν ἀσελγαίνων
[41]   πρεσβευόντων ἕκαστος τὰ αὐτὰ ἐποίησεν,  ὀλίγους   ἂν πολεμίους εἴχετε καὶ πολλοὺς
[27]   τὴν δημοκρατίαν