HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ο  =  21 formes différentes pour 54 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[31]   μιᾷ πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί εἰσιν,  ~ὁ   δὲ πάντων τῶν συμμάχων ἄρχων>
[18]   μέρος μὴ μεταλάβῃ τῶν ψήφων·     δὲ τοσοῦτον χρόνον εἵρξας καὶ
[2]   ἐχθροῖς χρώμενος, ὑφ' ὧν διαβάλλομαι.     μὲν οὖν ἀγὼν παρὼν
[4]   μὲν ἐλλείπειν τῷ δ' ὑπερβάλλειν     νόμος μοι δοκεῖ· τῶν μὲν
[34]   τῆς μητρὸς πατὴρ Μεγακλῆς καὶ     πάππος Ἀλκιβιάδης δὶς> ἐξωστρακίσθησαν ἀμφότεροι,
[2]   διαβάλλομαι. μὲν οὖν ἀγὼν     παρὼν οὐ στεφανηφόρος, ἀλλ' εἰ
[10]   δεήσειε λέγειν, οὐκ ἂν ἐξαρκέσειεν     παρὼν χρόνος, ἅμα δὲ καὶ
[33]   αὐτὸς Ὀλυμπιονίκης ἦν, ἀλλὰ καὶ     πατὴρ αὐτοῦ Μιλτιάδης. Ἀλλ' ὅμως
[34]   μάλιστα πάντων Ἀθηναίων. Καὶ γὰρ     τῆς μητρὸς πατὴρ Μεγακλῆς καὶ
[36]   εἰ μὴ καὶ τὸ λοιπὸν     τι ἂν βούληται διαπράξεται. Καίτοι
[7]   μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ'     τι δεῖ μακρότερα λέγειν· πάντως
[16]   τῶν ἀλλοτρίων ποιοῦνται περὶ πλείονος.  ~Ὃ   δὲ πάντων δεινότατόν ἐστι, τοιοῦτος
[32]   πρὸς τοῦτο οὐδὲν ἀποβλέψαντες, ὃς  ἀπὸ   τῶν ἑαυτοῦ πόνων ἐτίμησε τὴν
[41]   δ' ἐπιτηδείους ἐποίησα, τοὺς δ'  ἀπὸ   τῶν ἐχθρῶν ἀπέστησα. Καίτοι εἰ
[13]   κοινότητα δοκεῖ ᾑρῆσθαι, οἳ οὐδ'  ἀπὸ   τῶν ἰδίων αὐτὸν θεῶνται, ὁρῶντες
[42]   οὐκ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἀλλ'  ἀπὸ   τῶν ἰδίων. Καίτοι τυγχάνω νενικηκὼς
[42]   ὅτι τὰ προσταττόμενα δαπανῶ οὐκ  ἀπὸ   τῶν κοινῶν ἀλλ' ἀπὸ τῶν
[11]   φοβερὸν καὶ μέγα δυνάμενον ἰδίας  ἀπὸ   τῶν κοινῶν προσόδους κατεσκευάσατο. Σκέψασθε
[32]   εἰ τοῦτον μὲν ἀγαπᾶτε τὸν  ἀπὸ   τῶν ὑμετέρων χρημάτων ταῦτα κατεργασάμενον,
[26]   μὲν οὐσίαν μετρίαν, στεφανῶσαι δὲ  ἀπὸ   τῶν ὑπαρχόντων τὴν πόλιν καὶ
[24]   νομίζω μέγιστα κακὰ τὴν πόλιν  ὑπὸ   τούτου πείσεσθαι, καὶ τηλικούτων πραγμάτων
[5]   ἐτῶν πόλις οὐδὲν ἀγαθὸν  ὑπὸ6   τούτου τοῦ ἀνδρὸς πείσεται. ~Ῥᾴδιον
[19]   Δεινὸν μὲν οὖν ἐστι καὶ  ὑπὸ   τῶν ἀγνοούντων τὰ δίκαια πάσχειν
[23]   πότερον οὕτω γεγένηται πέπλασται  ὑπὸ   τῶν ποιητῶν· ταῦτα δὲ σαφῶς
[28]   ἀνέχονται ἡττώμενοι, οὗτος δὲ οὐδ'  ὑπὸ   τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ φανερῶς εἴρηκεν
[28]   Λακεδαιμονίων, ὥστ' ἐκεῖνοι μὲν καὶ  ὑπὸ   τῶν συμμάχων ἀνταγωνιζομένων ἀνέχονται ἡττώμενοι,
[24]   τῶν πολιτῶν τοὺς ὑπεραυξανομένους, ἐνθυμουμένους  ὑπὸ   τῶν τοιούτων τὰς τυραννίδας καθισταμένας.
[18]   οὐδὲ τοὺς κακούργους ἀσφαλὲς εἰς  τὸ   δεσμωτήριον ὂν ἀπάγειν, διὰ τὸ
[17]   μετέμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κατέλιπε  τὸ   ἔργον ἠπείλει, καὶ οὔτε τῆς
[26]   παρὰ τοῖς ἀγωνοθέταις τῶν Ἠλείων,  τὸ   ζεῦγος> ἀφελόμενος αὐτὸς ἠγωνίζετο. Καίτοι
[36]   οὐκ ἐξαρκεῖ, εἰ μὴ καὶ  τὸ   λοιπὸν τι ἂν βούληται
[7]   γὰρ οὐδὲν ἂν πλεῖον εἰς  τὸ   παρὸν ποιήσαιμεν· δέομαι δ' ὑμῶν
[18]   δραχμὰς τετάχθαι ἀποτεῖσαι ὃς ἂν  τὸ   πέμπτον μέρος μὴ μεταλάβῃ τῶν
[39]   πότερα τοὺς νεωτέρους, οὓς πρὸς  τὸ   πλῆθος διαβέβληκεν ἀσελγαίνων καὶ τὰ
[10]   βούλομαι. Καίτοι ἀπορῶ γε διὰ  τὸ   πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων πόθεν ἄρξωμαι,
[17]   δύναιτο ταῦτα πράττειν ἤδη διὰ  τὸ   συγγραφὰς ἔχειν παρ' ἑτέρων, προεῖπεν
[18]   τὸ δεσμωτήριον ὂν ἀπάγειν, διὰ  τὸ   χιλίας δραχμὰς τετάχθαι ἀποτεῖσαι ὃς
[13]   στρατηγοῦντος ἐπὶ Δηλίῳ ἕτερα τοσαῦτα  προσεπράξατο,   λέγων ὡς ὡμολόγησεν ἐκεῖνος, ὁπότε
[14]   δὴ μάλιστα τὴν αὑτοῦ δύναμιν  ἐπεδείξατο·   παρακαλέσας γὰρ τοὺς ἑταίρους, ἁρπάσας
[17]   ὡς ἀδικούμενος, καὶ οὐχ ὧν  ἐβιάσατο   μετέμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κατέλιπε
[11]   ἰδίας ἀπὸ τῶν κοινῶν προσόδους  κατεσκευάσατο.   Σκέψασθε δὲ πῶς ἄν τις
[26]   Ἠλείων, τὸ ζεῦγος> ἀφελόμενος αὐτὸς  ἠγωνίζετο.   Καίτοι τί ἂν ἐποίησεν, εἴ
[30]   ἀποδημίαν τὴν εἰς Ὀλυμπίαν ὡς  διέθετο.   Τούτῳ σκηνὴν μὲν Περσικὴν Ἐφέσιοι
[26]   τις τῶν συμμάχων τῶν ὑμετέρων  ἀφίκετο   ζεῦγος ἵππων ἔχων; ~Ἦ που
[14]   ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὴν γυναῖκα  ᾤχετο   βίᾳ, καὶ πᾶσιν ἐδήλωσε καὶ
[17]   οὐ πρότερον ἀπηλλάγη, πρὶν ἀποδρὰς  ᾤχετο   τετάρτῳ μηνί, τοὺς φύλακας λαθών,
[34]   οὐδ' ἂν εἷς ἀξίως κατηγορῆσαι  δύναιτο.   ~Νομίζω δὲ καὶ τὸν θέντα
[17]   ἀληθεῖς λέγοντος, ὡς οὐκ ἂν  δύναιτο   ταῦτα πράττειν ἤδη διὰ τὸ
[15]   φοβούμενος μὴ διὰ τὴν οὐσίαν  ἀπόλοιτο.   Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἔρημος οὐδ'
[13]   παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς  γένοιτο,   προσθήσειν ταῦτα. ~Λαβὼν δὲ τοσαύτην
[33]   αὐτοῦ Μιλτιάδης. Ἀλλ' ὅμως οὐδὲν  ὑπελογίζοντο   τὰς νίκας· οὐ γὰρ ἐκ
[5]   ~Ἔτι δ' εἴ τις διὰ  τοῦτο   μεθίσταται ὅτι πονηρὸς> πολίτης ἐστίν,
[32]   τοὺς στεφανηφόρους ἀγῶνας, ἐξωστρακίσατε πρὸς  τοῦτο   οὐδὲν ἀποβλέψαντες, ὃς ἀπὸ τῶν
[37]   λέγειν καὶ πράττειν, οἵ τινες  δύο   τῶν τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐχόντων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007