HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ν  =  425 formes différentes pour 924 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[27]   δηλώσας τοῖς Ἕλλησι μηδὲν θαυμάζειν  ἄν   τινα αὐτῶν βιάσηται, ἐπεὶ καὶ
[11]   προσόδους κατεσκευάσατο. Σκέψασθε δὲ πῶς  ἄν   τις κακὰ μείζω τούτων κατασκευάσειεν,
[5]   τοὺς ἐχθροὺς ἥδεσθαι, συνειδότας ὡς  ἂν   ἀγνοήσαντες ἐξελάσητε τὸν βέλτιστον, δέκα
[38]   ἀποθανόντων ὡς ἀδίκως ἀπολώλασιν, οὐκ  ἂν>   ἀνασχέσθαι τῶν ἐπιχειρούντων· εἰ δέ
[27]   ἔχων; ~Ἦ που ταχέως ἐπέτρεψεν  ἂν   ἀνταγωνίζεσθαι ἑαυτῷ, ὃς Ἀθηναῖον ἄνδρα
[34]   πράγματος οὐδὲ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις  ἂν   ἀποδείξειε τῶν ἡμετέρων οὐδένα τῇ
[34]   προγόνοις ἀξιούμενος. Καὶ μὴν οὐδ'  ἂν   αὐτὸς ἐπιχειρήσειεν ἀντειπεῖν, ὡς οὐ
[36]   καὶ τὸ λοιπὸν τι  ἂν   βούληται διαπράξεται. Καίτοι οὐ δήπου,
[17]   προφάσεις ἀληθεῖς λέγοντος, ὡς οὐκ  ἂν   δύναιτο ταῦτα πράττειν ἤδη διὰ
[34]   τῶν γε τούτῳ πεπραγμένων οὐδ'  ἂν   εἷς ἀξίως κατηγορῆσαι δύναιτο. ~Νομίζω
[10]   ἕκαστον εἰ δεήσειε λέγειν, οὐκ  ἂν   ἐξαρκέσειεν παρὼν χρόνος, ἅμα
[26]   ἀφελόμενος αὐτὸς ἠγωνίζετο. Καίτοι τί  ἂν   ἐποίησεν, εἴ τις τῶν συμμάχων
[23]   τὴν πόλιν ἀνάστατον πεποίηκεν, ὡς  ἂν   μάλιστα τὸν υἱὸν ἐχθρὸν ἑαυτῷ
[5]   ἀπελθὼν ἐνθένδε παύσεται, ἀλλ' ὅπου  ἂν   οἰκῇ, ταύτην τὴν πόλιν διαφθερεῖ,
[36]   τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος {καὶ} νικήσας δικαίως  ἂν>   πάλιν δόξαιμι δι' ἐκεῖνα ἐκπεσεῖν.
[7]   μακρότερα λέγειν· πάντως γὰρ οὐδὲν  ἂν   πλεῖον εἰς τὸ παρὸν ποιήσαιμεν·
[41]   ἕκαστος τὰ αὐτὰ ἐποίησεν, ὀλίγους  ἂν   πολεμίους εἴχετε καὶ πολλοὺς συμμάχους
[18]   χιλίας δραχμὰς τετάχθαι ἀποτεῖσαι ὃς  ἂν   τὸ πέμπτον μέρος μὴ μεταλάβῃ
[8]   μὲν γὰρ ἄκριτος ἦν, εἰκότως  ἂν   τῶν κατηγορούντων ἠκροᾶσθε καὶ ἐμοὶ
[18]   εἷρξαι μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον·  ἐὰν   δέ τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν
[21]   οἱ κριταὶ ὑπέρχεσθαι Ἀλκιβιάδην, ὁρῶντες  Ταυρέαν   μὲν τοσαῦτα χρήματα ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον,
[20]   τρόποις ἀκολουθεῖν ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε δὲ  Ταυρέαν,   ὃς ἀντιχορηγὸς ἦν Ἀλκιβιάδῃ παισί.
[18]   τοιαῦτα πράξαντος οὐδεμίαν οὐδεὶς οὔτ'  ἰδίαν   οὔτε δημοσίαν τιμωρίαν ποιεῖται. ~Νομίζω
[39]   γυμνάσια καταλύων καὶ παρὰ τὴν  ἡλικίαν   πράττων, τοὺς πρεσβυτέρους, οἷς
[26]   ὑπαρχόντων τὴν πόλιν καὶ τὴν  οἰκίαν   βουλόμενος, λογιζόμενος τοὺς ἀγῶνας τοὺς
[17]   τὸν γραφέα συνεισελθεῖν {οἴκαδε} τὴν  οἰκίαν   ἐπηνάγκασε γράφειν, δεομένου δὲ καὶ
[14]   ἦν, ἐπεισάγων εἰς τὴν αὐτὴν  οἰκίαν   ἑταίρας, καὶ δούλας καὶ ἐλευθέρας,
[41]   καὶ εἰς Θεσπρωτίαν καὶ εἰς  Ἰταλίαν   καὶ εἰς Σικελίαν τοὺς μὲν
[41]   πεπραγμένων. Ἐγὼ γὰρ πρεσβεύσας εἰς  Θετταλίαν   καὶ εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς
[41]   καὶ εἰς Ἰταλίαν καὶ εἰς  Σικελίαν   τοὺς μὲν διαφόρους ὄντας διήλλαξα,
[32]   τῶν ὑμετέρων χρημάτων ταῦτα κατεργασάμενον,  Καλλίαν   δὲ τὸν Διδυμίου, τῷ σώματι
[30]   καὶ τῆς δωροδοκίας μάρτυρας κεκτημένος  οὐδεμίαν   δέδωκε δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν
[18]   ἔθεμεν· τούτου δὲ τοιαῦτα πράξαντος  οὐδεμίαν   οὐδεὶς οὔτ' ἰδίαν οὔτε δημοσίαν
[35]   βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης δὲ τοιαῦτα ἐργασάμενος  οὐδεμίαν   πώποτε δίκην ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν. ~Οὕτω
[30]   ~Σκέψασθε δὲ καὶ τὴν ἄλλην  ἀποδημίαν   τὴν εἰς Ὀλυμπίαν ὡς διέθετο.
[4]   μικρὰν καὶ οὐδενὸς ἀξίαν ἡγοῦμαι  ζημίαν,   ἐξὸν κολάζειν χρήμασι καὶ δεσμῷ
[18]   ἐὰν δέ τις παραβῇ, μεγάλην  ζημίαν   ἐπὶ τούτοις, ἔθεμεν· τούτου δὲ
[33]   ἦσαν, οἵτινες ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ  παρανομίαν,   ὅτι τῇ ἀδελφῇ τῇ ἑαυτοῦ
[13]   ὁρῶντες τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν  ὑπερηφανίαν,   ὃς τὴν Καλλίου γήμας ἀδελφὴν
[41]   πρεσβεύσας εἰς Θετταλίαν καὶ εἰς  Μακεδονίαν   καὶ εἰς Μολοσσίαν καὶ εἰς
[4]   δὲ δημοσίων μικρὰν καὶ οὐδενὸς  ἀξίαν   ἡγοῦμαι ζημίαν, ἐξὸν κολάζειν χρήμασι
[27]   τοὺς δὲ χρήματα πραττόμενος, οὐδενὸς  ἀξίαν   τὴν δημοκρατίαν ἀποφαίνει, τοὺς μὲν
[13]   ἰδίων αὐτὸν θεῶνται, ὁρῶντες τὴν  πλεονεξίαν   καὶ τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν
[35]   θέντα τὸν νόμον ταύτην τὴν  διάνοιαν   ἔχειν· ἀποβλέψαντα τῶν πολιτῶν πρὸς
[30]   τὴν ἄλλην ἀποδημίαν τὴν εἰς  Ὀλυμπίαν   ὡς διέθετο. Τούτῳ σκηνὴν μὲν
[19]   ποιεῖται. ~Νομίζω δὲ ταύτην εἶναι  σωτηρίαν   ἅπασι, πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι καὶ
[26]   ἄγων Ὀλυμπίαζε, κεκτημένος μὲν οὐσίαν  μετρίαν,   στεφανῶσαι δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων
[18]   οὐδεὶς οὔτ' ἰδίαν οὔτε δημοσίαν  τιμωρίαν   ποιεῖται. ~Νομίζω δὲ ταύτην εἶναι
[4]   μὲν γὰρ ἰδίων ἀδικημάτων μεγάλην  τιμωρίαν   ταύτην νομίζω, τῶν δὲ δημοσίων
[35]   ἔστιν ἰδίᾳ δίκην λαβεῖν, δημοσίαν  τιμωρίαν   ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων κατασκευάσαι. Ἐγὼ
[31]   οὗτος δ' ἐπιτηδεύων ἅπαντα πολυτελέστατα  διπλασίαν   οὐσίαν κέκτηται. ~Καίτοι ὑμεῖς γε
[30]   Τούτῳ σκηνὴν μὲν Περσικὴν Ἐφέσιοι  διπλασίαν   τῆς δημοσίας ἔπηξαν, ἱερεῖα δὲ
[18]   οὐδεμίαν οὐδεὶς οὔτ' ἰδίαν οὔτε  δημοσίαν   τιμωρίαν ποιεῖται. ~Νομίζω δὲ ταύτην
[35]   οὐκ ἔστιν ἰδίᾳ δίκην λαβεῖν,  δημοσίαν   τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων κατασκευάσαι.
[41]   καὶ εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς  Μολοσσίαν   καὶ εἰς Θεσπρωτίαν καὶ εἰς
[15]   ἄπαις, φοβούμενος μὴ διὰ τὴν  οὐσίαν   ἀπόλοιτο. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἔρημος
[31]   δ' ἐπιτηδεύων ἅπαντα πολυτελέστατα διπλασίαν  οὐσίαν   κέκτηται. ~Καίτοι ὑμεῖς γε νομίζετε
[26]   ἵππων ἄγων Ὀλυμπίαζε, κεκτημένος μὲν  οὐσίαν   μετρίαν, στεφανῶσαι δὲ ἀπὸ τῶν
[27]   χρήματα πραττόμενος, οὐδενὸς ἀξίαν τὴν  δημοκρατίαν   ἀποφαίνει, τοὺς μὲν λόγους δημαγωγοῦ
[37]   τινες δύο τῶν τὴν αὐτὴν  αἰτίαν   ἐχόντων ἐμοὶ ἀπέκτειναν. Οὔκουν τοὺς
[41]   καὶ εἰς Μολοσσίαν καὶ εἰς  Θεσπρωτίαν   καὶ εἰς Ἰταλίαν καὶ εἰς
[1]   ἰδίας ὑπὲρ τῶν δημοσίων ἔχειν  ἡσυχίαν·   διὰ μὲν γὰρ τοὺς τῶν
[21]   μὲν φοβούμενοι οἱ δὲ χαριζόμενοι  νικᾶν   ἔκριναν αὐτόν, περὶ ἐλάττονος ποιούμενοι
[15]   κηδεστῇ θάνατον ἐπιβουλεύει, τί χρὴ  προσδοκᾶν   τοῦτον περὶ τοὺς ἐντυχόντας τῶν
[3]   μὲν γὰρ ὄμνυτε μηδένα μήτε  ἐξελᾶν   μήτε δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον,
[23]   δὲ πεπονθέναι. ~Ἄξιον δὲ τὴν  τόλμαν   αὐτοῦ σαφέστερον ἔτι διελθεῖν. Ἐκ
[37]   τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐχόντων ἐμοὶ  ἀπέκτειναν.   Οὔκουν τοὺς τοιούτους δίκαιον ἐκβάλλειν,
[21]   φοβούμενοι οἱ δὲ χαριζόμενοι νικᾶν  ἔκριναν   αὐτόν, περὶ ἐλάττονος ποιούμενοι τὸν
[30]   Περσικὴν Ἐφέσιοι διπλασίαν τῆς δημοσίας  ἔπηξαν,   ἱερεῖα δὲ καὶ τοῖς ἵπποις
[29]   τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες  ὑστέραν   οὖσαν τῆς Ἀλκιβιάδου τοῖς τούτου
[4]   ταύτην νομίζω, τῶν δὲ δημοσίων  μικρὰν   καὶ οὐδενὸς ἀξίαν ἡγοῦμαι ζημίαν,
[30]   καὶ τοῖς ἵπποις ἐφόδια Χῖοι  παρεσκεύασαν,   οἶνον δὲ καὶ τὰ ἄλλα
[34]   ὄντες τούτου σωφρονέστεροι καὶ δικαιότεροι  ἦσαν,   ἐπεὶ τῶν γε τούτῳ πεπραγμένων
[33]   προγόνους, ὡς ἀγαθοὶ καὶ σώφρονες  ἦσαν,   οἵτινες ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ παρανομίαν,
[34]   καὶ πάππος Ἀλκιβιάδης δὶς>  ἐξωστρακίσθησαν   ἀμφότεροι, ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν οὐδ'
[33]   ἀγαθοὶ καὶ σώφρονες ἦσαν, οἵτινες  ἐξωστράκισαν   Κίμωνα διὰ παρανομίαν, ὅτι τῇ
[14]   ὥστ' ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην  οὖσαν   ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν ἄρχοντα
[29]   πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν  οὖσαν   τῆς Ἀλκιβιάδου τοῖς τούτου πομπείοις
[14]   τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν ἀπολιπεῖν,  ἐλθοῦσαν   πρὸς τὸν ἄρχοντα κατὰ τὸν
[24]   τοιαύτην κατασκευασάμενον καὶ τὴν τελευτὴν  ὑπερβάλλουσαν   ποιήσασθαι. Ἔστι δὲ σωφρόνων ἀνδρῶν
[12]   δὲ τῶν συμμάχων ἔχθρα,  ὅταν   πρῶτον ἡμῖν καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται
[19]   πάσχειν κακῶς, πολὺ δὲ χαλεπώτερον,  ὅταν   τις ἐπιστάμενος τὰ διαφέροντα παραβαίνειν
[3]   μήτε δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον,  ἐν   δὲ τῷδε τῷ καιρῷ οὔτε
[23]   ἀνάγκαις κατείληπται μισεῖν. Ἀλλ' ὑμεῖς  ἐν   μὲν ταῖς τραγῳδίαις τοιαῦτα θεωροῦντες
[30]   δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν ἄρχοντες  ἐν   μιᾷ πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί εἰσιν,
[31]   ἐστιν, ἀλλὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένος σίτησιν  ἐν   Πρυτανείῳ ἔλαβε, καὶ προσέτι πολλῇ
[5]   δὲ καὶ τοὺς φίλους ὑμῶν  ἐν   ταύτῃ μάλιστα τῇ ἡμέρᾳ λυπεῖσθαι
[15]   κατάσχοι, ὡς ἐναντίον πάντων ὑμῶν  ἐν   τῇ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει· καὶ τὰ
[23]   θεωροῦντες δεινὰ νομίζετε, γιγνόμενα δ'  ἐν   τῇ πόλει ὁρῶντες οὐδὲν φροντίζετε.
[20]   τῶν ἀρχόντων ἁπάντων παρόντων τῶν>  ἐν   τῇ πόλει τύπτων ἐξήλασεν αὐτόν,
[22]   τῶν νέων αἱ διατριβαὶ οὐκ  ἐν   τοῖς γυμνασίοις, ἀλλ' ἐν τοῖς
[22]   οὐκ ἐν τοῖς γυμνασίοις, ἀλλ'  ἐν   τοῖς δικαστηρίοις εἰσί, καὶ στρατεύονται
[4]   τῶν ἄλλων· οὐ γὰρ ὥσπερ  ἐν   τοῖς δικαστηρίοις οἱ λαχόντες κρίνουσιν,
[18]   πρὸς μὲν τὰς ἄλλας πόλεις  ἐν   τοῖς συμβόλοις συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι
[4]   δεῖ στερηθῆναι τῆς πόλεως. ~Εἶτα  ἐν   τοῖς τοιούτοις οἱ τοὺς ἑταίρους
[1]   διαφθερεῖ, καὶ ~Κατὰ Ἀλκιβιάδου. ~Οὐκ  ἐν   τῷ παρόντι μόνον γιγνώσκω τῶν
[35]   ἀδικουμένων κατασκευάσαι. Ἐγὼ μὲν> τοίνυν  ἔν   τε τῷ κοινῷ κέκριμαι τετράκις,
[2]   οὐ στεφανηφόρος, ἀλλ' εἰ χρὴ  μηδὲν   ἀδικήσαντα τὴν πόλιν δέκα ἔτη
[37]   ἐκβάλλειν, οὓς πολλάκις ἐλέγχοντες εὑρίσκετε  μηδὲν   ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς μὴ θέλοντας
[27]   ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας τοῖς Ἕλλησι  μηδὲν   θαυμάζειν ἄν τινα αὐτῶν βιάσηται,
[5]   βέλτιστον, δέκα ἐτῶν πόλις  οὐδὲν   ἀγαθὸν ὑπὸ6 τούτου τοῦ ἀνδρὸς
[1]   γὰρ τοὺς τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους  οὐδὲν   αἱ πόλεις μείζους καθίστανται, διὰ
[7]   δεῖ μακρότερα λέγειν· πάντως γὰρ  οὐδὲν   ἂν πλεῖον εἰς τὸ παρὸν
[25]   δ' αὐτὸν πρὸς ταῦτα μὲν  οὐδὲν   ἀντερεῖν, λέξειν δὲ περὶ τῆς
[32]   στεφανηφόρους ἀγῶνας, ἐξωστρακίσατε πρὸς τοῦτο  οὐδὲν   ἀποβλέψαντες, ὃς ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ
[17]   τῆς ἐλευθερίας οὐδὲν ἦν ὄφελος·  οὐδὲν   γὰρ ἧττον ἐδεδέκει τῶν ὁμολογουμένων
[17]   τῆς δημοκρατίας οὔτε τῆς ἐλευθερίας  οὐδὲν   ἦν ὄφελος· οὐδὲν γὰρ ἧττον
[5]   κινδύνοις, προθύμων μὲν καὶ τῇδε  οὐδὲν   ἧττον ἐπιβουλεύσει, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον
[34]   Ἀλκιβιάδης δὶς> ἐξωστρακίσθησαν ἀμφότεροι, ὥστ'  οὐδὲν   θαυμαστὸν οὐδ' ἄτοπον πείσεται τῶν
[18]   χρόνον εἵρξας καὶ ἐπαναγκάζων γράφειν  οὐδὲν   κακὸν πέπονθεν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα
[39]   πράττων, τοὺς πρεσβυτέρους, οἷς  οὐδὲν   ὁμοίως βεβίωκεν, ἀλλὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων
[20]   τοῦ δ' ἀκροάσασθαι οὐκ ἐθελόντων,  οὐδὲν   πλέον ἔπραξεν· ~ἀλλὰ τῶν κριτῶν
[24]   προτέρων ἀδικημάτων μεμνῆσθαι· ἀνέλπιστον γὰρ  οὐδέν,   τὸν τὴν ἀρχὴν τοῦ βίου
[33]   πατὴρ αὐτοῦ Μιλτιάδης. Ἀλλ' ὅμως  οὐδὲν   ὑπελογίζοντο τὰς νίκας· οὐ γὰρ
[23]   δ' ἐν τῇ πόλει ὁρῶντες  οὐδὲν   φροντίζετε. Καίτοι ἐκεῖνα μὲν οὐκ
[18]   καὶ ἐπαναγκάζων γράφειν οὐδὲν κακὸν  πέπονθεν,   ἀλλὰ διὰ ταῦτα σεμνότερος δοκεῖ
[34]   κατὰ γένος σκοπεῖν, ἐμοὶ μὲν  οὐδαμόθεν   προσήκει τούτου τοῦ πράγματος οὐδὲ
[10]   διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων  πόθεν   ἄρξωμαι, ἐμποδὼν ἁπάντων ὄντων. Περὶ
[6]   ἀνδρὸς πείσεται. ~Ῥᾴδιον δὲ καὶ  ἐντεῦθεν   γνῶναι τὸν νόμον πονηρὸν ὄντα·
[11]   πρότερον πραττόντων, τὸν φόρον ἑκάστοις  διπλασιάσειεν.   ~Ὥστ' εἴπερ ἡγεῖσθε πολίτην ἀγαθὸν
[11]   ἄν τις κακὰ μείζω τούτων  κατασκευάσειεν,   εἰ τῆς σωτηρίας ἡμῖν πάσης
[10]   εἰ δεήσειε λέγειν, οὐκ ἂν  ἐξαρκέσειεν   παρὼν χρόνος, ἅμα δὲ
[34]   Καὶ μὴν οὐδ' ἂν αὐτὸς  ἐπιχειρήσειεν   ἀντειπεῖν, ὡς οὐ τῶν ἄλλων
[15]   τῷ δήμῳ ἔδωκεν, εἴ πως  τελευτήσειεν   ἄπαις, φοβούμενος μὴ διὰ τὴν
[38]   εἶναι, εἰ μέν τις ἀπολογεῖσθαι  ἀξιώσειεν   ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων ὡς ἀδίκως
[16]   ἀλλ' οὕτω σφόδρα καταπεφρόνηκεν ὥστε  διατετέλεκεν   ἁθρόους μὲν ὑμᾶς κολακεύων, ἕνα
[23]   καὶ {ἧς} τὴν πόλιν ἀνάστατον  πεποίηκεν,   ὡς ἂν μάλιστα τὸν υἱὸν
[39]   νεωτέρους, οὓς πρὸς τὸ πλῆθος  διαβέβληκεν   ἀσελγαίνων καὶ τὰ γυμνάσια καταλύων
[39]   βεβίωκεν, ἀλλὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν  καταπεφρόνηκεν;   ~Οὐ μόνον δὲ αὐτῶν ἕνεκα
[16]   ἀξιῶν ἔχειν· ἀλλ' οὕτω σφόδρα  καταπεφρόνηκεν   ὥστε διατετέλεκεν ἁθρόους μὲν ὑμᾶς
[28]   ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ φανερῶς  εἴρηκεν   οὐκ ἐπιτρέψειν τοῖς ἀντεπιθυμοῦσί τινος.
[15]   καὶ τὰ χρήματα τῷ δήμῳ  ἔδωκεν,   εἴ πως τελευτήσειεν ἄπαις, φοβούμενος
[39]   τοὺς πρεσβυτέρους, οἷς οὐδὲν ὁμοίως  βεβίωκεν,   ἀλλὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν καταπεφρόνηκεν;
[17]   ἀδικούμενος, καὶ οὐχ ὧν ἐβιάσατο  μετέμελεν   αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κατέλιπε τὸ
[32]   δὲ φανήσεσθε ποιοῦντες, εἰ τοῦτον  μὲν   ἀγαπᾶτε τὸν ἀπὸ τῶν ὑμετέρων
[39]   παραβαίνειν ἐπιχειρεῖν διδάσκειν, καὶ τοὺς  μὲν   ἄλλους ἐκβάλλειν καὶ ἀποκτείνειν ἀνηλεῶς,
[9]   ἐστιν. ~Ὥστε δεινὸν νομίζω τοὺς  μὲν   ἁλόντας μιᾷ ψήφῳ μόνον ἀποθνῄσκειν,
[36]   δὲ οὐκ ἄξιος, οὐδὲ κρινόμενος  μὲν   ἀποφυγεῖν, ἄκριτος δὲ φεύγειν, οὐδὲ
[30]   οὐδεμίαν δέδωκε δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι  μὲν   ἄρχοντες ἐν μιᾷ πόλει γεγένηνται,
[27]   ἐξ ἴσου χρῆται, ἀλλὰ τοὺς  μὲν   ἀφαιρούμενος, τοὺς δὲ τύπτων, τοὺς
[8]   βραχύς μοι λόγος καταλελειμμένος. Εἰ  μὲν   γὰρ ἄκριτος ἦν, εἰκότως ἂν
[4]   νόμος μοι δοκεῖ· τῶν  μὲν   γὰρ ἰδίων ἀδικημάτων μεγάλην τιμωρίαν
[8]   οὐδένα περὶ τούτου γίγνεσθαι. Πρὶν  μὲν   γὰρ κριθῆναι οὐ ῥᾴδιον {ἦν}
[3]   καὶ τῆς βουλῆς ἐνομοθέτησεν· ἐκεῖ  μὲν   γὰρ ὄμνυτε μηδένα μήτε ἐξελᾶν
[1]   τῶν δημοσίων ἔχειν ἡσυχίαν· διὰ  μὲν   γὰρ τοὺς τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους
[41]   Ἰταλίαν καὶ εἰς Σικελίαν τοὺς  μὲν   διαφόρους ὄντας διήλλαξα, τοὺς δ'
[4]   μέτεστι. Πρὸς δὲ τούτοις τῷ  μὲν   ἐλλείπειν τῷ δ' ὑπερβάλλειν
[20]   τοῦτον, ὥστε τῶν χορῶν τὸν  μὲν   ἐπαινούντων, τοῦ δ' ἀκροάσασθαι οὐκ
[36]   οὐ δήπου, Ἀθηναῖοι, ὀστρακισθῆναι  μὲν   ἐπιτήδειός εἰμι, τεθνάναι δὲ οὐκ
[7]   καιρὸν χαριζομένοις ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τῷ  μὲν   θέλοντι λέγειν καὶ ἀκούειν εὐμενεῖς
[2]   ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων  μὲν   καὶ τῇδε οὐδὲν ἧττον ἐπιβουλεύσει,
[28]   δὲ διαφέρει Λακεδαιμονίων, ὥστ' ἐκεῖνοι  μὲν   καὶ ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀνταγωνιζομένων
[9]   ὑπομένειν, καὶ τοὺς δικαστὰς ἀπολέσαι  μὲν   κυρίους εἶναι, σῷσαι δ' ἀκύρους
[21]   τιμωρούμενοι τοὺς ὑβρίζοντας, καὶ τοὺς  μὲν   λάθρᾳ ἀδικοῦντας κολάζοντες, τοὺς δὲ
[27]   ἀξίαν τὴν δημοκρατίαν ἀποφαίνει, τοὺς  μὲν   λόγους δημαγωγοῦ τὰ δ' ἔργα
[22]   τοῖς δικαστηρίοις εἰσί, καὶ στρατεύονται  μὲν   οἱ πρεσβύτεροι, δημηγοροῦσι δὲ οἱ
[27]   τυράννου παρέχων, καταμαθὼν ὑμᾶς τοῦ  μὲν   ὀνόματος φροντίζοντας, τοῦ δὲ πράγματος
[39]   καὶ δακρύειν οἰκτρῶς. Καὶ ταῦτα  μὲν   οὐ θαυμάζω· πολλῶν γὰρ αὐτῷ
[34]   δεῖ κατὰ γένος σκοπεῖν, ἐμοὶ  μὲν   οὐδαμόθεν προσήκει τούτου τοῦ πράγματος
[18]   δούλων. ~Ἀγανακτῶ δ' ἐνθυμούμενος ὑμῖν  μὲν   οὐδὲ τοὺς κακούργους ἀσφαλὲς εἰς
[25]   ~Ἡγοῦμαι δ' αὐτὸν πρὸς ταῦτα  μὲν   οὐδὲν ἀντερεῖν, λέξειν δὲ περὶ
[23]   ὁρῶντες οὐδὲν φροντίζετε. Καίτοι ἐκεῖνα  μὲν   οὐκ ἐπίστασθε πότερον οὕτω γεγένηται
[2]   χρώμενος, ὑφ' ὧν διαβάλλομαι.  μὲν   οὖν ἀγὼν παρὼν οὐ
[39]   τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν; ~Ἔστι  μὲν   οὖν Ἀλκιβιάδου μήτε αὐτὸν τῶν
[19]   φυλακὴν ἀνῄρηκε τῆς πόλεως. Δεινὸν  μὲν   οὖν ἐστι καὶ ὑπὸ τῶν
[10]   ἄρξωμαι, ἐμποδὼν ἁπάντων ὄντων. Περὶ  μὲν   οὖν μοιχείας καὶ γυναικῶν ἀλλοτρίων
[11]   ξένων τοὺς ἐντυγχάνοντας, ἀποδείξω. ~Πρῶτον  μὲν   οὖν πείσας ὑμᾶς τὸν φόρον
[7]   καὶ πλείστους ἐπιθυμητὰς ἔχει. ~Περὶ  μὲν   οὖν τούτων οὐκ οἶδ'
[29]   χρυσοῖς χερνιβίοις καὶ θυμιατηρίοις. Ὅσοι  μὲν   οὖν τῶν ξένων μὴ ἐγίγνωσκον
[26]   ζεῦγος ἵππων ἄγων Ὀλυμπίαζε, κεκτημένος  μὲν   οὐσίαν μετρίαν, στεφανῶσαι δὲ ἀπὸ
[22]   ὑπάρχει αὐτῷ τὰ ἔσχατα τοὺς  μὲν   πεποιηκέναι τοὺς δὲ πεπονθέναι. ~Ἄξιον
[36]   τῶν μελλόντων φοβοῦνται, καὶ τοῖς  μὲν   πεπονθόσι κακῶς ἀνέχεσθαι λυσιτελεῖ, τούτῳ
[30]   Ὀλυμπίαν ὡς διέθετο. Τούτῳ σκηνὴν  μὲν   Περσικὴν Ἐφέσιοι διπλασίαν τῆς δημοσίας
[23]   κατείληπται μισεῖν. Ἀλλ' ὑμεῖς ἐν  μὲν   ταῖς τραγῳδίαις τοιαῦτα θεωροῦντες δεινὰ
[18]   καὶ φοβερώτερος εἶναι. Καὶ πρὸς  μὲν   τὰς ἄλλας πόλεις ἐν τοῖς
[38]   δέ μοι δοκεῖ εἶναι, εἰ  μέν   τις ἀπολογεῖσθαι ἀξιώσειεν ὑπὲρ τῶν
[35]   ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων κατασκευάσαι. Ἐγὼ  μὲν>   τοίνυν ἔν τε τῷ κοινῷ
[40]   δικαιότεροι καὶ σωφρονέστεροι γίγνωνται. Ἐμὲ  μὲν   τοίνυν ἐξελάσαντες τοὺς βελτίστους περιδεεῖς
[21]   κριταὶ ὑπέρχεσθαι Ἀλκιβιάδην, ὁρῶντες Ταυρέαν  μὲν   τοσαῦτα χρήματα ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον, τὸν
[16]   σφόδρα καταπεφρόνηκεν ὥστε διατετέλεκεν ἁθρόους  μὲν   ὑμᾶς κολακεύων, ἕνα δ' ἕκαστον
[21]   ἔπραξεν· ~ἀλλὰ τῶν κριτῶν οἱ  μὲν   φοβούμενοι οἱ δὲ χαριζόμενοι νικᾶν
[18]   παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις,  ἔθεμεν·   τούτου δὲ τοιαῦτα πράξαντος οὐδεμίαν
[7]   ἂν πλεῖον εἰς τὸ παρὸν  ποιήσαιμεν·   δέομαι δ' ὑμῶν τῶν λόγων
[2]   ἀνταγωνιζόμενοι περὶ τῶν ἄθλων τούτων  ἐσμὲν   ἐγὼ καὶ Ἀλκιβιάδης καὶ Νικίας,
[22]   πεποίηται, ὃς τοσούτῳ παρανομωτέρως Αἰγίσθου  γέγονεν,   ὥστ' ἐκ τῶν ἐχθίστων ἀλλήλοις
[20]   ἀκροάσασθαι οὐκ ἐθελόντων, οὐδὲν πλέον  ἔπραξεν·   ~ἀλλὰ τῶν κριτῶν οἱ μὲν
[17]   τὸ συγγραφὰς ἔχειν παρ' ἑτέρων,  προεῖπεν   αὐτῷ δήσειν, εἰ μὴ πάνυ
[20]   τῶν> ἐν τῇ πόλει τύπτων  ἐξήλασεν   αὐτόν, καὶ τῶν θεατῶν συμφιλονικούντων
[14]   καταφρονῶν. Οὐ τοίνυν ταῦτα μόνον  ἐξήρκεσεν,   ἀλλὰ καὶ λαθραῖον θάνατον ἐπεβούλευσε
[13]   ἕτερα τοσαῦτα προσεπράξατο, λέγων ὡς  ὡμολόγησεν   ἐκεῖνος, ὁπότε παῖς αὐτῷ ἐκ
[26]   αὐτὸς ἠγωνίζετο. Καίτοι τί ἂν  ἐποίησεν,   εἴ τις τῶν συμμάχων τῶν
[11]   διπλάσιον αὐτὸν ἑκάστοις τῶν συμμάχων  ἐποίησεν,   ἐπιδείξας δ' αὑτὸν φοβερὸν καὶ
[41]   τῶν πρεσβευόντων ἕκαστος τὰ αὐτὰ  ἐποίησεν,   ὀλίγους ἂν πολεμίους εἴχετε καὶ
[27]   Ἀθηναῖον ἄνδρα βιασάμενος τοῖς ἀλλοτρίοις  ἐτόλμησεν   ἵπποις ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας τοῖς Ἕλλησι
[35]   ἐργασάμενος οὐδεμίαν πώποτε δίκην ὑποσχεῖν  ἐτόλμησεν.   ~Οὕτω γὰρ χαλεπός ἐστιν, ὥστε
[3]   τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς  ἐνομοθέτησεν·   ἐκεῖ μὲν γὰρ ὄμνυτε μηδένα
[27]   ἵππων ἔχων; ~Ἦ που ταχέως  ἐπέτρεψεν   ἂν ἀνταγωνίζεσθαι ἑαυτῷ, ὃς Ἀθηναῖον
[20]   ~Ἐνθυμήθητε δὲ Ταυρέαν, ὃς ἀντιχορηγὸς  ἦν   Ἀλκιβιάδῃ παισί. Κελεύοντος δὲ τοῦ
[33]   Καίτοι οὐ μόνον αὐτὸς Ὀλυμπιονίκης  ἦν,   ἀλλὰ καὶ πατὴρ αὐτοῦ
[8]   κατηγορούντων ἠκροᾶσθε καὶ ἐμοὶ ἀναγκαῖον  ἦν   ἀπολογεῖσθαι περὶ τούτων· ἐπειδὴ δὲ
[8]   μὲν γὰρ κριθῆναι οὐ ῥᾴδιον  {ἦν}   εἰδέναι τὰς αἰτίας, οὔτ' εἰ
[8]   καταλελειμμένος. Εἰ μὲν γὰρ ἄκριτος  ἦν,   εἰκότως ἂν τῶν κατηγορούντων ἠκροᾶσθε
[14]   οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων, οὕτως ὑβριστὴς  ἦν,   ἐπεισάγων εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν
[17]   δημοκρατίας οὔτε τῆς ἐλευθερίας οὐδὲν  ἦν   ὄφελος· οὐδὲν γὰρ ἧττον ἐδεδέκει
[23]   ταύτης γὰρ παιδοποιεῖται τῆς γυναικός,  ἣν   ἀντ' ἐλευθέρας δούλην κατέστησε, καὶ
[13]   συμβουλεύει. ~Θαυμάζω δὲ τῶν πεπεισμένων  Ἀλκιβιάδην   δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης πολιτείας
[21]   μοι δοκοῦσιν οἱ κριταὶ ὑπέρχεσθαι  Ἀλκιβιάδην,   ὁρῶντες Ταυρέαν μὲν τοσαῦτα χρήματα
[3]   οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης {οὔτε} διαψηφισαμένων  κρύβδην   τὸν ὀστρακισθέντα τοσοῦτον χρόνον δεῖ
[29]   μισεῖν. ~Ἵνα δὲ μὴ μόνον  Διομήδην,   ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ὅλην
[12]   ~Ὥστ' εἴπερ ἡγεῖσθε πολίτην ἀγαθὸν  Ἀριστείδην   καὶ δίκαιον γεγονέναι, τοῦτον προσήκει
[19]   δὲ ὑπερορᾷ ταῦτα, τὴν μεγίστην  φυλακὴν   ἀνῄρηκε τῆς πόλεως. Δεινὸν μὲν
[30]   δωροδοκίας μάρτυρας κεκτημένος οὐδεμίαν δέδωκε  δίκην,   ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν ἄρχοντες ἐν
[40]   αὐτῶν ἕνεκα τῶν παρανομούντων, ἵνα  δίκην   διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον, ἀλλὰ καὶ
[35]   τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν ἰδίᾳ  δίκην   λαβεῖν, δημοσίαν τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν
[35]   δὲ τοιαῦτα ἐργασάμενος οὐδεμίαν πώποτε  δίκην   ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν. ~Οὕτω γὰρ χαλεπός
[30]   ὡς διέθετο. Τούτῳ σκηνὴν μὲν  Περσικὴν   Ἐφέσιοι διπλασίαν τῆς δημοσίας ἔπηξαν,
[18]   ἐλεύθερον· ἐὰν δέ τις παραβῇ,  μεγάλην   ζημίαν ἐπὶ τούτοις, ἔθεμεν· τούτου
[4]   τῶν μὲν γὰρ ἰδίων ἀδικημάτων  μεγάλην   τιμωρίαν ταύτην νομίζω, τῶν δὲ
[30]   δυνάμενον. ~Σκέψασθε δὲ καὶ τὴν  ἄλλην   ἀποδημίαν τὴν εἰς Ὀλυμπίαν ὡς
[29]   Διομήδην, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν  ὅλην   ὑβρίζων ἐπιδείξειε, τὰ πομπεῖα παρὰ
[42]   τῶν λῃτουργιῶν οὐκ ἀξιῶ μεμνῆσθαι,  πλὴν   κατὰ τοσοῦτον, ὅτι τὰ προσταττόμενα
[23]   τῆς γυναικός, ἣν ἀντ' ἐλευθέρας  δούλην   κατέστησε, καὶ ἧς τὸν πατέρα
[34]   τῶν ἐπιτηδευμάτων ἔκρινον αὐτόν. ~Ἀλλὰ  μὴν   εἰ δεῖ κατὰ γένος σκοπεῖν,
[34]   αὐτῶν τοῖς προγόνοις ἀξιούμενος. Καὶ  μὴν   οὐδ' ἂν αὐτὸς ἐπιχειρήσειεν ἀντειπεῖν,
[15]   διὰ τὴν οὐσίαν ἀπόλοιτο. Ἀλλὰ  μὴν   οὐδ' ἔρημος οὐδ' εὐαδίκητός ἐστιν,
[10]   χρόνος, ἅμα δὲ καὶ πολλοῖς  ἀπεχθοίμην   τῶν πολιτῶν, φανερὰς τὰς συμφορὰς
[1]   ἅπτεσθαι, ἀλλὰ καὶ πρότερον χαλεπὸν  ἡγούμην,   πρὶν τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαί τινος.
[22]   ὑπερβολάς, ὥστε περὶ τῶν Μηλίων  γνώμην   ἀποφηνάμενος ἐξανδραποδίζεσθαι, πριάμενος γυναῖκα τῶν
[38]   καὶ τοὺς τεθνηκότας τὴν αὐτὴν  γνώμην   ἔχειν; ~Ἔστι μὲν οὖν Ἀλκιβιάδου
[30]   εἰς Ὀλυμπίαν ὡς διέθετο. Τούτῳ  σκηνὴν   μὲν Περσικὴν Ἐφέσιοι διπλασίαν τῆς
[29]   ἡμέτερα ὄντα, τὴν πομπὴν τὴν  κοινὴν   ὁρῶντες ὑστέραν οὖσαν τῆς Ἀλκιβιάδου
[29]   μὴ ἐγίγνωσκον ἡμέτερα ὄντα, τὴν  πομπὴν   τὴν κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν οὖσαν
[14]   ταῦτα. ~Λαβὼν δὲ τοσαύτην προῖκα  ὅσην   οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων, οὕτως ὑβριστὴς
[30]   πόλεως δυνάμενον. ~Σκέψασθε δὲ καὶ  τὴν   ἄλλην ἀποδημίαν τὴν εἰς Ὀλυμπίαν
[38]   τοὺς ζῶντας καὶ τοὺς τεθνηκότας  τὴν   αὐτὴν γνώμην ἔχειν; ~Ἔστι μὲν
[14]   οὕτως ὑβριστὴς ἦν, ἐπεισάγων εἰς  τὴν   αὐτὴν οἰκίαν ἑταίρας, καὶ δούλας
[14]   τὸν νόμον. Οὗ δὴ μάλιστα  τὴν   αὑτοῦ δύναμιν ἐπεδείξατο· παρακαλέσας γὰρ
[12]   διὰ ταῦτα πολλοὶ τὴν πατρίδα  τὴν   αὑτῶν ἀπολιπόντες φυγάδες γίγνονται καὶ
[14]   δούλας καὶ ἐλευθέρας, ὥστ' ἠνάγκασε  τὴν   γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν
[14]   ἑταίρους, ἁρπάσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς  τὴν   γυναῖκα ᾤχετο βίᾳ, καὶ πᾶσιν
[27]   δὲ χρήματα πραττόμενος, οὐδενὸς ἀξίαν  τὴν   δημοκρατίαν ἀποφαίνει, τοὺς μὲν λόγους
[35]   τὸν θέντα τὸν νόμον ταύτην  τὴν   διάνοιαν ἔχειν· ἀποβλέψαντα τῶν πολιτῶν
[15]   βοηθήσοντας. Καίτοι ὅστις ὑβρίζει γυναῖκα  τὴν   ἑαυτοῦ καὶ τῷ κηδεστῇ θάνατον
[30]   δὲ καὶ τὴν ἄλλην ἀποδημίαν  τὴν   εἰς Ὀλυμπίαν ὡς διέθετο. Τούτῳ
[39]   τὰ γυμνάσια καταλύων καὶ παρὰ  τὴν   ἡλικίαν πράττων, τοὺς πρεσβυτέρους,
[13]   πλεονεξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς  τὴν   Καλλίου γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα
[29]   ἐγίγνωσκον ἡμέτερα ὄντα, τὴν πομπὴν  τὴν   κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν οὖσαν τῆς
[19]   νόμοις· ὅστις δὲ ὑπερορᾷ ταῦτα,  τὴν   μεγίστην φυλακὴν ἀνῄρηκε τῆς πόλεως.
[26]   τῶν ὑπαρχόντων τὴν πόλιν καὶ  τὴν   οἰκίαν βουλόμενος, λογιζόμενος τοὺς ἀγῶνας
[17]   Ἀγάθαρχον τὸν γραφέα συνεισελθεῖν {οἴκαδε}  τὴν   οἰκίαν ἐπηνάγκασε γράφειν, δεομένου δὲ
[15]   τελευτήσειεν ἄπαις, φοβούμενος μὴ διὰ  τὴν   οὐσίαν ἀπόλοιτο. Ἀλλὰ μὴν οὐδ'
[12]   γιγνώσκοντα. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα πολλοὶ  τὴν   πατρίδα τὴν αὑτῶν ἀπολιπόντες φυγάδες
[13]   τῶν ἰδίων αὐτὸν θεῶνται, ὁρῶντες  τὴν   πλεονεξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς
[32]   ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ πόνων ἐτίμησε  τὴν   πόλιν. ~Ἀναμνήσθητε δὲ καὶ τοὺς
[23]   τοὺς προσήκοντας ἀπέκτεινε, καὶ {ἧς}  τὴν   πόλιν ἀνάστατον πεποίηκεν, ὡς ἂν
[2]   ἀλλ' εἰ χρὴ μηδὲν ἀδικήσαντα  τὴν   πόλιν δέκα ἔτη φεύγειν· οἱ
[5]   ἀλλ' ὅπου ἂν οἰκῇ, ταύτην  τὴν   πόλιν διαφθερεῖ, καὶ ~Κατὰ Ἀλκιβιάδου.
[31]   πολὺ μᾶλλον ἠτιμακὼς ἐστεφανωκὼς  τὴν   πόλιν. Εἰ δὲ βούλεσθε σκοπεῖν,
[10]   ποιῶν αὐτῶν. δὲ περὶ  τὴν   πόλιν εἴργασται καὶ τοὺς προσήκοντας
[26]   στεφανῶσαι δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων  τὴν   πόλιν καὶ τὴν οἰκίαν βουλόμενος,
[29]   μὴ μόνον Διομήδην, ἀλλὰ καὶ  τὴν   πόλιν ὅλην ὑβρίζων ἐπιδείξειε, τὰ
[24]   Ἐγὼ δὲ νομίζω μέγιστα κακὰ  τὴν   πόλιν ὑπὸ τούτου πείσεσθαι, καὶ
[29]   ξένων μὴ ἐγίγνωσκον ἡμέτερα ὄντα,  τὴν   πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν
[24]   τοῦ βίου τοιαύτην κατασκευασάμενον καὶ  τὴν   τελευτὴν ὑπερβάλλουσαν ποιήσασθαι. Ἔστι δὲ
[23]   τοὺς δὲ πεπονθέναι. ~Ἄξιον δὲ  τὴν   τόλμαν αὐτοῦ σαφέστερον ἔτι διελθεῖν.
[13]   θεῶνται, ὁρῶντες τὴν πλεονεξίαν καὶ  τὴν   ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν Καλλίου γήμας
[14]   ἐλευθέρας, ὥστ' ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα  σωφρονεστάτην   οὖσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν
[12]   νομίζω τὸν τοιοῦτον πονηρὸν εἶναι  προστάτην,   ὅστις τοῦ παρόντος χρόνου ἐπιμελεῖται,
[12]   ἑκάστοις διπλασιάσειεν. ~Ὥστ' εἴπερ ἡγεῖσθε  πολίτην   ἀγαθὸν Ἀριστείδην καὶ δίκαιον γεγονέναι,
[26]   τοὺς πλείστους κρινομένους. Τοῦτον Ἀλκιβιάδης  πολίτην   ὄντα καὶ οὐ> τὸν ἐπιτυχόντα,
[19]   ὅστις δὲ ὑπερορᾷ ταῦτα, τὴν  μεγίστην   φυλακὴν ἀνῄρηκε τῆς πόλεως. Δεινὸν
[37]   οἵ τινες δύο τῶν τὴν  αὐτὴν   αἰτίαν ἐχόντων ἐμοὶ ἀπέκτειναν. Οὔκουν
[38]   ζῶντας καὶ τοὺς τεθνηκότας τὴν  αὐτὴν   γνώμην ἔχειν; ~Ἔστι μὲν οὖν
[14]   ὑβριστὴς ἦν, ἐπεισάγων εἰς τὴν  αὐτὴν   οἰκίαν ἑταίρας, καὶ δούλας καὶ
[24]   τὸν τὴν ἀρχὴν τοῦ βίου  τοιαύτην   κατασκευασάμενον καὶ τὴν τελευτὴν ὑπερβάλλουσαν
[14]   γένοιτο, προσθήσειν ταῦτα. ~Λαβὼν δὲ  τοσαύτην   προῖκα ὅσην οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων,
[19]   δημοσίαν τιμωρίαν ποιεῖται. ~Νομίζω δὲ  ταύτην   εἶναι σωτηρίαν ἅπασι, πείθεσθαι τοῖς
[4]   γὰρ ἰδίων ἀδικημάτων μεγάλην τιμωρίαν  ταύτην   νομίζω, τῶν δὲ δημοσίων μικρὰν
[35]   καὶ τὸν θέντα τὸν νόμον  ταύτην   τὴν διάνοιαν ἔχειν· ἀποβλέψαντα τῶν
[5]   παύσεται, ἀλλ' ὅπου ἂν οἰκῇ,  ταύτην   τὴν πόλιν διαφθερεῖ, καὶ ~Κατὰ
[24]   βίου τοιαύτην κατασκευασάμενον καὶ τὴν  τελευτὴν   ὑπερβάλλουσαν ποιήσασθαι. Ἔστι δὲ σωφρόνων
[13]   ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν Καλλίου γήμας  ἀδελφὴν   ἐπὶ δέκα ταλάντοις, τελευτήσαντος Ἱππονίκου
[24]   ἀνέλπιστον γὰρ οὐδέν, τὸν τὴν  ἀρχὴν   τοῦ βίου τοιαύτην κατασκευασάμενον καὶ
[35]   τοιούτων οὐκ ἔστιν ἰδίᾳ δίκην  λαβεῖν,   δημοσίαν τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων
[20]   δὲ τοῦ νόμου τῶν χορευτῶν  ἐξάγειν   ὃν ἄν τις βούληται ξένον
[18]   ἀσφαλὲς εἰς τὸ δεσμωτήριον ὂν  ἀπάγειν,   διὰ τὸ χιλίας δραχμὰς τετάχθαι
[7]   ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τῷ μὲν θέλοντι  λέγειν   καὶ ἀκούειν εὐμενεῖς εἶναι, τῷ
[37]   οὐ διὰ τῶν ἐρρωμενεστάτων καὶ  λέγειν   καὶ πράττειν, οἵ τινες δύο
[10]   παρανομίας καθ' ἕκαστον εἰ δεήσειε  λέγειν,   οὐκ ἂν ἐξαρκέσειεν παρὼν
[7]   οἶδ' τι δεῖ μακρότερα  λέγειν·   πάντως γὰρ οὐδὲν ἂν πλεῖον
[24]   τούτοις τολμῶσί τινες περὶ αὐτοῦ  λέγειν   ὡς οὐδὲ γεγένηται οὐδεὶς πώποτε
[42]   μᾶλλον ἐπιτηδείους ἡγοῦμαι μένειν  φεύγειν.  
[2]   ἀδικήσαντα τὴν πόλιν δέκα ἔτη  φεύγειν·   οἱ δ' ἀνταγωνιζόμενοι περὶ τῶν
[36]   κρινόμενος μὲν ἀποφυγεῖν, ἄκριτος δὲ  φεύγειν,   οὐδὲ τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος {καὶ} νικήσας
[36]   οὐκ ἄξιος, οὐδὲ κρινόμενος μὲν  ἀποφυγεῖν,   ἄκριτος δὲ φεύγειν, οὐδὲ τοσαυτάκις
[4]   οὐδενὸς ἀξίαν ἡγοῦμαι ζημίαν, ἐξὸν  κολάζειν   χρήμασι καὶ δεσμῷ καὶ θανάτῳ.
[27]   ἁμιλλᾶσθαι, δηλώσας τοῖς Ἕλλησι μηδὲν  θαυμάζειν   ἄν τινα αὐτῶν βιάσηται, ἐπεὶ
[12]   δίκαιον γεγονέναι, τοῦτον προσήκει κάκιστον  νομίζειν,   ὡς τἀναντία περὶ τῶν πόλεων
[39]   τῶν νόμων καὶ τῶν ὅρκων  φροντίζειν,   ὑμᾶς τε παραβαίνειν ἐπιχειρεῖν διδάσκειν,
[23]   τὴν τόλμαν αὐτοῦ σαφέστερον ἔτι  διελθεῖν.   Ἐκ ταύτης γὰρ παιδοποιεῖται τῆς
[17]   ὥστε πείσας Ἀγάθαρχον τὸν γραφέα  συνεισελθεῖν   {οἴκαδε} τὴν οἰκίαν ἐπηνάγκασε γράφειν,
[19]   ἀλλ' ὑμᾶς τοῖς αὑτοῦ τρόποις  ἀκολουθεῖν   ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε δὲ Ταυρέαν, ὃς
[39]   φροντίζειν, ὑμᾶς τε παραβαίνειν ἐπιχειρεῖν  διδάσκειν,   καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐκβάλλειν
[9]   μὲν ἁλόντας μιᾷ ψήφῳ μόνον  ἀποθνῄσκειν,   καὶ τὰ χρήματα δημεύεσθαι αὐτῶν,
[1]   Πολίτου δὲ ἀγαθοῦ νομίζω προκινδυνεύειν  ἐθέλειν   τοῦ πλήθους, καὶ μὴ καταδείσαντα
[39]   διδάσκειν, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους  ἐκβάλλειν   καὶ ἀποκτείνειν ἀνηλεῶς, αὐτὸν δὲ
[37]   ἀπέκτειναν. Οὔκουν τοὺς τοιούτους δίκαιον  ἐκβάλλειν,   οὓς πολλάκις ἐλέγχοντες εὑρίσκετε μηδὲν
[4]   τῷ μὲν ἐλλείπειν τῷ δ'  ὑπερβάλλειν   νόμος μοι δοκεῖ· τῶν
[28]   τὰς πόλεις τῶν ἡμετέρων πολεμίων  ἐπιθυμεῖν,   ἡμᾶς δὲ μισεῖν. ~Ἵνα δὲ
[13]   δὲ τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας  ἐπιθυμεῖν,   τοιαύτης πολιτείας μάλιστα κοινότητα
[42]   πολιτῶν πολὺ μᾶλλον ἐπιτηδείους ἡγοῦμαι  μένειν   φεύγειν.
[9]   νικήσαντας πάλιν τὰς αὐτὰς κατηγορίας  ὑπομένειν,   καὶ τοὺς δικαστὰς ἀπολέσαι μὲν
[3]   μήτε ἐξελᾶν μήτε δήσειν μήτε  ἀποκτενεῖν   ἄκριτον, ἐν δὲ τῷδε τῷ
[39]   τῶν ὅρκων φροντίζειν, ὑμᾶς τε  παραβαίνειν   ἐπιχειρεῖν διδάσκειν, καὶ τοὺς μὲν
[19]   ὅταν τις ἐπιστάμενος τὰ διαφέροντα  παραβαίνειν   τολμᾷ· φανερῶς γὰρ ἐνδείκνυται, ὥσπερ
[39]   τοὺς μὲν ἄλλους ἐκβάλλειν καὶ  ἀποκτείνειν   ἀνηλεῶς, αὐτὸν δὲ ἱκετεύειν καὶ
[25]   πρὸς ταῦτα μὲν οὐδὲν ἀντερεῖν,  λέξειν   δὲ περὶ τῆς νίκης τῆς
[24]   εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον αἴτιον  δόξειν,   ὥστε μηδένα τῶν προτέρων ἀδικημάτων
[7]   μήτε τοῖς ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις  ἐπιτρέπειν,   ἀλλὰ τῷ μὲν θέλοντι λέγειν
[4]   Πρὸς δὲ τούτοις τῷ μὲν  ἐλλείπειν   τῷ δ' ὑπερβάλλειν νόμος
[34]   μὴν οὐδ' ἂν αὐτὸς ἐπιχειρήσειεν  ἀντειπεῖν,   ὡς οὐ τῶν ἄλλων ἐκεῖνοι
[14]   ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν  ἀπολιπεῖν,   ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν ἄρχοντα κατὰ
[34]   μὴν εἰ δεῖ κατὰ γένος  σκοπεῖν,   ἐμοὶ μὲν οὐδαμόθεν προσήκει τούτου
[31]   τὴν πόλιν. Εἰ δὲ βούλεσθε  σκοπεῖν,   εὑρήσετε τῶν πολλάκις τούτῳ πεπραγμένων
[25]   αὐτὸν πρὸς ταῦτα μὲν οὐδὲν  ἀντερεῖν,   λέξειν δὲ περὶ τῆς νίκης
[39]   ὅρκων φροντίζειν, ὑμᾶς τε παραβαίνειν  ἐπιχειρεῖν   διδάσκειν, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους
[2]   ὧν ἀναγκαῖον ἕνα τῇ συμφορᾷ  περιπεσεῖν.   ~Ἄξιον δὲ μέμψασθαι τὸν θέντα
[36]   ἂν> πάλιν δόξαιμι δι' ἐκεῖνα  ἐκπεσεῖν.   ~Ἀλλὰ γὰρ ἴσως μετὰ μικρᾶς
[17]   ἔχειν παρ' ἑτέρων, προεῖπεν αὐτῷ  δήσειν,   εἰ μὴ πάνυ ταχέως γράφοι.
[3]   ὄμνυτε μηδένα μήτε ἐξελᾶν μήτε  δήσειν   μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον, ἐν δὲ
[13]   αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο,  προσθήσειν   ταῦτα. ~Λαβὼν δὲ τοσαύτην προῖκα
[23]   πόλει ποιήσειε· τοσαύταις ἀνάγκαις κατείληπται  μισεῖν.   Ἀλλ' ὑμεῖς ἐν μὲν ταῖς
[28]   ἡμετέρων πολεμίων ἐπιθυμεῖν, ἡμᾶς δὲ  μισεῖν.   ~Ἵνα δὲ μὴ μόνον Διομήδην,
[17]   ὡς οὐκ ἂν δύναιτο ταῦτα  πράττειν   ἤδη διὰ τὸ συγγραφὰς ἔχειν
[37]   τῶν ἐρρωμενεστάτων καὶ λέγειν καὶ  πράττειν,   οἵ τινες δύο τῶν τὴν
[1]   τινος. Πολίτου δὲ ἀγαθοῦ νομίζω  προκινδυνεύειν   ἐθέλειν τοῦ πλήθους, καὶ μὴ
[39]   καὶ ἀποκτείνειν ἀνηλεῶς, αὐτὸν δὲ  ἱκετεύειν   καὶ δακρύειν οἰκτρῶς. Καὶ ταῦτα
[20]   ξένον ἀγωνιζόμενον, οὐκ ἐξὸν ἐπιχειρήσαντα  κωλύειν,   ἐναντίον ὑμῶν καὶ τῶν ἄλλων
[7]   τῷ μὲν θέλοντι λέγειν καὶ  ἀκούειν   εὐμενεῖς εἶναι, τῷ δὲ ἀσελγαίνοντι
[39]   ἀνηλεῶς, αὐτὸν δὲ ἱκετεύειν καὶ  δακρύειν   οἰκτρῶς. Καὶ ταῦτα μὲν οὐ
[17]   συνεισελθεῖν {οἴκαδε} τὴν οἰκίαν ἐπηνάγκασε  γράφειν,   δεομένου δὲ καὶ προφάσεις ἀληθεῖς
[18]   τοσοῦτον χρόνον εἵρξας καὶ ἐπαναγκάζων  γράφειν   οὐδὲν κακὸν πέπονθεν, ἀλλὰ διὰ
[16]   οὔτ' ὅσον ὀλίγῳ πλέον ἀξιῶν  ἔχειν·   ἀλλ' οὕτω σφόδρα καταπεφρόνηκεν ὥστε
[35]   τὸν νόμον ταύτην τὴν διάνοιαν  ἔχειν·   ἀποβλέψαντα τῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς
[38]   τοὺς τεθνηκότας τὴν αὐτὴν γνώμην  ἔχειν;   ~Ἔστι μὲν οὖν Ἀλκιβιάδου μήτε
[1]   τὰς ἰδίας ὑπὲρ τῶν δημοσίων  ἔχειν   ἡσυχίαν· διὰ μὲν γὰρ τοὺς
[17]   πράττειν ἤδη διὰ τὸ συγγραφὰς  ἔχειν   παρ' ἑτέρων, προεῖπεν αὐτῷ δήσειν,
[19]   ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων τὰ δίκαια  πάσχειν   κακῶς, πολὺ δὲ χαλεπώτερον, ὅταν
[35]   τοιαῦτα ἐργασάμενος οὐδεμίαν πώποτε δίκην  ὑποσχεῖν   ἐτόλμησεν. ~Οὕτω γὰρ χαλεπός ἐστιν,
[37]   ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς μὴ θέλοντας  ὑποσχεῖν   τῇ πόλει περὶ τοῦ βίου
[28]   πολιτῶν, ἀλλὰ φανερῶς εἴρηκεν οὐκ  ἐπιτρέψειν   τοῖς ἀντεπιθυμοῦσί τινος. Εἶτ' ἐκ
[36]   ἀγωνιζόμενος {καὶ} νικήσας δικαίως ἂν>  πάλιν   δόξαιμι δι' ἐκεῖνα ἐκπεσεῖν. ~Ἀλλὰ
[38]   εἰ δέ τις τῶν ἀποφυγόντων  πάλιν   περὶ τῆς αὐτῆς αἰτίας κατηγορεῖ,
[9]   δημεύεσθαι αὐτῶν, τοὺς δὲ νικήσαντας  πάλιν   τὰς αὐτὰς κατηγορίας ὑπομένειν, καὶ
[32]   τῶν ἑαυτοῦ πόνων ἐτίμησε τὴν  πόλιν.   ~Ἀναμνήσθητε δὲ καὶ τοὺς προγόνους,
[23]   προσήκοντας ἀπέκτεινε, καὶ {ἧς} τὴν  πόλιν   ἀνάστατον πεποίηκεν, ὡς ἂν μάλιστα
[2]   εἰ χρὴ μηδὲν ἀδικήσαντα τὴν  πόλιν   δέκα ἔτη φεύγειν· οἱ δ'
[5]   ὅπου ἂν οἰκῇ, ταύτην τὴν  πόλιν   διαφθερεῖ, καὶ ~Κατὰ Ἀλκιβιάδου. ~Οὐκ
[31]   μᾶλλον ἠτιμακὼς ἐστεφανωκὼς τὴν  πόλιν.   Εἰ δὲ βούλεσθε σκοπεῖν, εὑρήσετε
[10]   αὐτῶν. δὲ περὶ τὴν  πόλιν   εἴργασται καὶ τοὺς προσήκοντας καὶ
[26]   δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων τὴν  πόλιν   καὶ τὴν οἰκίαν βουλόμενος, λογιζόμενος
[29]   μόνον Διομήδην, ἀλλὰ καὶ τὴν  πόλιν   ὅλην ὑβρίζων ἐπιδείξειε, τὰ πομπεῖα
[24]   δὲ νομίζω μέγιστα κακὰ τὴν  πόλιν   ὑπὸ τούτου πείσεσθαι, καὶ τηλικούτων
[14]   Οὗ δὴ μάλιστα τὴν αὑτοῦ  δύναμιν   ἐπεδείξατο· παρακαλέσας γὰρ τοὺς ἑταίρους,
[7]   τῶν λόγων ἴσους καὶ κοινοὺς  ἡμῖν   ἐπιστάτας γενέσθαι, καὶ πάντας ἄρχοντας
[12]   τῶν συμμάχων ἔχθρα, ὅταν πρῶτον  ἡμῖν   καὶ Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς πόλεμος.
[11]   τούτων κατασκευάσειεν, εἰ τῆς σωτηρίας  ἡμῖν   πάσης διὰ τῶν συμμάχων οὔσης,
[25]   μᾶλλον σῴζεσθαι. Διηγήσομαι δ'  ὑμῖν.   ~Διομήδης ἦλθε ζεῦγος ἵππων ἄγων
[18]   ὁμολογουμένων δούλων. ~Ἀγανακτῶ δ' ἐνθυμούμενος  ὑμῖν   μὲν οὐδὲ τοὺς κακούργους ἀσφαλὲς
[17]   ἐποίησε· καὶ οὐ πρότερον ἀπηλλάγη,  πρὶν   ἀποδρὰς ᾤχετο τετάρτῳ μηνί, τοὺς
[5]   καὶ μᾶλλον καὶ> δικαιότερον  πρὶν   ἐκβληθῆναι. Οἶμαι δὲ καὶ τοὺς
[8]   λόγον οὐδένα περὶ τούτου γίγνεσθαι.  Πρὶν   μὲν γὰρ κριθῆναι οὐ ῥᾴδιον
[1]   ἀλλὰ καὶ πρότερον χαλεπὸν ἡγούμην,  πρὶν   τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαί τινος. Πολίτου
[38]   ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων ὡς ἀδίκως  ἀπολώλασιν,   οὐκ ἂν> ἀνασχέσθαι τῶν ἐπιχειρούντων·
[14]   τὴν γυναῖκα ᾤχετο βίᾳ, καὶ  πᾶσιν   ἐδήλωσε καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ
[4]   κρίνουσιν, ἀλλὰ τούτου τοῦ πράγματος  ἅπασιν   Ἀθηναίοις μέτεστι. Πρὸς δὲ τούτοις
[11]   πείσας ὑμᾶς τὸν φόρον ταῖς  πόλεσιν   ἐξ ἀρχῆς τάξαι τὸν ὑπ'
[31]   ὑπόδικός ἐστιν, ἀλλὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένος  σίτησιν   ἐν Πρυτανείῳ ἔλαβε, καὶ προσέτι
[32]   μεγάλα δαπανώμενοι πολλῶν δεόμενοι αἰσχροκερδέστατοί  εἰσιν.   Αἴσχιστον δὲ φανήσεσθε ποιοῦντες, εἰ
[30]   ἐν μιᾷ πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί  εἰσιν,   ~ὁ δὲ πάντων τῶν συμμάχων
[8]   τὰς αἰτίας, οὔτ' εἰ ψευδεῖς  εἰσιν   οὔτ' εἰ ἀληθεῖς· ἀποφυγόντος δὲ
[21]   τοῦτον. Εἰκότως δέ μοι  δοκοῦσιν   οἱ κριταὶ ὑπέρχεσθαι Ἀλκιβιάδην, ὁρῶντες
[4]   ἐν τοῖς δικαστηρίοις οἱ λαχόντες  κρίνουσιν,   ἀλλὰ τούτου τοῦ πράγματος ἅπασιν
[40]   ἕνεκα τῶν παρανομούντων, ἵνα δίκην  διδῶσιν,   ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον, ἀλλὰ καὶ τῶν
[31]   χρήματα λαμβάνων οὐδενὸς τούτων ὑπόδικός  ἐστιν,   ἀλλὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένος σίτησιν ἐν
[1]   τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὡς σφαλερόν  ἐστιν   ἅπτεσθαι, ἀλλὰ καὶ πρότερον χαλεπὸν
[15]   μὴν οὐδ' ἔρημος οὐδ' εὐαδίκητός  ἐστιν,   ἐπεὶ διὰ τὸν πλοῦτον ἔχει
[5]   τοῦτο μεθίσταται ὅτι πονηρὸς> πολίτης  ἐστίν,   οὗτος οὐδ' ἀπελθὼν ἐνθένδε παύσεται,
[8]   ἔχει καὶ διώρισται τούτων ὁπότερόν  ἐστιν.   ~Ὥστε δεινὸν νομίζω τοὺς μὲν
[36]   ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν. ~Οὕτω γὰρ χαλεπός  ἐστιν,   ὥστε οὐ περὶ τῶν παρεληλυθότων
[17]   παρὰ βασιλέως. Οὕτω δ' ἀναίσχυντός  ἐστιν,   ὥστε προσελθὼν ἐνεκάλει αὐτῷ ὡς
[30]   Λεσβίοις προσέταξε. Καὶ οὕτως εὐτυχής  ἐστιν,   ὥστε τοὺς Ἕλληνας τῆς παρανομίας
[35]   ἐπειδὴ παρὰ τῶν τοιούτων οὐκ  ἔστιν   ἰδίᾳ δίκην λαβεῖν, δημοσίαν τιμωρίαν
[34]   προσήκει τούτου τοῦ πράγματος οὐδὲ  ἔστιν   οὐδεὶς ὅστις ἂν ἀποδείξειε τῶν
[18]   κακούργους ἀσφαλὲς εἰς τὸ δεσμωτήριον  ὂν   ἀπάγειν, διὰ τὸ χιλίας δραχμὰς
[20]   τοῦ νόμου τῶν χορευτῶν ἐξάγειν  ὃν   ἄν τις βούληται ξένον ἀγωνιζόμενον,
[16]   ὀλιγαρχικοὺς καὶ μισοδήμους ἀποκαλεῖ. Καὶ  ὃν   ἔδει τεθνάναι διὰ τὰ ἐπιτηδεύματα,
[20]   νόμου τῶν χορευτῶν ἐξάγειν ὃν  ἄν   τις βούληται ξένον ἀγωνιζόμενον, οὐκ
[31]   τῶν πολλάκις τούτῳ πεπραγμένων ἕκαστον  ὀλίγον   χρόνον πράξαντάς τινας ἀναστάτους τοὺς
[37]   τῇ πόλει περὶ τοῦ βίου  λόγον.   ~Δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι,
[8]   ἀγωνιζόμενος ἀπέφυγον, οὐκέτι δίκαιον ἡγοῦμαι  λόγον   οὐδένα περὶ τούτου γίγνεσθαι. Πρὶν
[17]   αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κατέλιπε τὸ  ἔργον   ἠπείλει, καὶ οὔτε τῆς δημοκρατίας
[8]   τούτων· ἐπειδὴ δὲ τετράκις ἀγωνιζόμενος  ἀπέφυγον,   οὐκέτι δίκαιον ἡγοῦμαι λόγον οὐδένα
[16]   ἄλλων Ἀθηναίων οὔτ' ὅσον ὀλίγῳ  πλέον   ἀξιῶν ἔχειν· ἀλλ' οὕτω σφόδρα
[20]   δ' ἀκροάσασθαι οὐκ ἐθελόντων, οὐδὲν  πλέον   ἔπραξεν· ~ἀλλὰ τῶν κριτῶν οἱ
[4]   τοὺς ἑταίρους καὶ συνωμότας κεκτημένοι  πλέον   φέρονται τῶν ἄλλων· οὐ γὰρ
[29]   κατεγέλων ἡμῶν, ὁρῶντες ἕνα ἄνδρα  μεῖζον   ἁπάσης τῆς πόλεως δυνάμενον. ~Σκέψασθε
[29]   Ἀλκιβιάδου τοῖς τούτου πομπείοις χρῆσθαι  ἐνόμιζον   ἡμᾶς· ὅσοι δὲ παρὰ
[12]   διπλασιάσειεν. ~Ὥστ' εἴπερ ἡγεῖσθε πολίτην  ἀγαθὸν   Ἀριστείδην καὶ δίκαιον γεγονέναι, τοῦτον
[5]   δέκα ἐτῶν πόλις οὐδὲν  ἀγαθὸν   ὑπὸ6 τούτου τοῦ ἀνδρὸς πείσεται.
[2]   καὶ Ἀλκιβιάδης καὶ Νικίας, ὧν  ἀναγκαῖον   ἕνα τῇ συμφορᾷ περιπεσεῖν. ~Ἄξιον
[8]   τῶν κατηγορούντων ἠκροᾶσθε καὶ ἐμοὶ  ἀναγκαῖον   ἦν ἀπολογεῖσθαι περὶ τούτων· ἐπειδὴ
[28]   τινος. Εἶτ' ἐκ τῶν τοιούτων  ἀναγκαῖον   τὰς πόλεις τῶν ἡμετέρων πολεμίων
[12]   ἡγεῖσθε πολίτην ἀγαθὸν Ἀριστείδην καὶ  δίκαιον   γεγονέναι, τοῦτον προσήκει κάκιστον νομίζειν,
[37]   ἐμοὶ ἀπέκτειναν. Οὔκουν τοὺς τοιούτους  δίκαιον   ἐκβάλλειν, οὓς πολλάκις ἐλέγχοντες εὑρίσκετε
[8]   δὲ τετράκις ἀγωνιζόμενος ἀπέφυγον, οὐκέτι  δίκαιον   ἡγοῦμαι λόγον οὐδένα περὶ τούτου
[38]   αὐτῆς αἰτίας κατηγορεῖ, πῶς οὐ  δίκαιον   περὶ τοὺς ζῶντας καὶ τοὺς
[27]   ἐπέτρεψεν ἂν ἀνταγωνίζεσθαι ἑαυτῷ, ὃς  Ἀθηναῖον   ἄνδρα βιασάμενος τοῖς ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν
[14]   ταῦτα μόνον ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ καὶ  λαθραῖον   θάνατον ἐπεβούλευσε Καλλίᾳ, ~ἵνα τὸν
[10]   περὶ ἐμαυτοῦ παραλιπὼν Ἀλκιβιάδου τὸν  βίον   ἀναμνῆσαι βούλομαι. Καίτοι ἀπορῶ γε
[6]   ὑπὸ6 τούτου τοῦ ἀνδρὸς πείσεται.  ~Ῥᾴδιον   δὲ καὶ ἐντεῦθεν γνῶναι τὸν
[8]   Πρὶν μὲν γὰρ κριθῆναι οὐ  ῥᾴδιον   {ἦν} εἰδέναι τὰς αἰτίας, οὔτ'
[7]   λέγειν· πάντως γὰρ οὐδὲν ἂν  πλεῖον   εἰς τὸ παρὸν ποιήσαιμεν· δέομαι
[11]   τῶν συμμάχων οὔσης, ὁμολογουμένως νῦν  κάκιον   πρότερον πραττόντων, τὸν φόρον
[40]   παρανομούντων, ἵνα δίκην διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι  ἄξιον,   ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ὅπως
[3]   ἀναγκαῖον ἕνα τῇ συμφορᾷ περιπεσεῖν.  ~Ἄξιον   δὲ μέμψασθαι τὸν θέντα τὸν
[23]   μὲν πεποιηκέναι τοὺς δὲ πεπονθέναι.  ~Ἄξιον   δὲ τὴν τόλμαν αὐτοῦ σαφέστερον
[18]   τοὺς κακούργους ἀσφαλὲς εἰς τὸ  δεσμωτήριον   ὂν ἀπάγειν, διὰ τὸ χιλίας
[11]   ἐπὶ τούτῳ δέκατος αὐτὸς μάλιστα  διπλάσιον   αὐτὸν ἑκάστοις τῶν συμμάχων ἐποίησεν,
[24]   πραγμάτων εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον  αἴτιον   δόξειν, ὥστε μηδένα τῶν προτέρων
[15]   οἶκον τὸν Ἱππονίκου κατάσχοι, ὡς  ἐναντίον   πάντων ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
[20]   ἀγωνιζόμενον, οὐκ ἐξὸν ἐπιχειρήσαντα κωλύειν,  ἐναντίον   ὑμῶν καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων
[22]   ἐξανδραποδίζεσθαι, πριάμενος γυναῖκα τῶν αἰχμαλώτων  υἱὸν   ἐξ αὐτῆς πεποίηται, ὃς τοσούτῳ
[23]   πεποίηκεν, ὡς ἂν μάλιστα τὸν  υἱὸν   ἐχθρὸν ἑαυτῷ καὶ τῇ πόλει
[18]   εἵρξας καὶ ἐπαναγκάζων γράφειν οὐδὲν  κακὸν   πέπονθεν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα σεμνότερος
[15]   θάνατον ἐπεβούλευσε Καλλίᾳ, ~ἵνα τὸν  οἶκον   τὸν Ἱππονίκου κατάσχοι, ὡς ἐναντίον
[21]   αὐτόν, περὶ ἐλάττονος ποιούμενοι τὸν  ὅρκον   τοῦτον. Εἰκότως δέ μοι
[29]   μὲν οὖν τῶν ξένων μὴ  ἐγίγνωσκον   ἡμέτερα ὄντα,