HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  22 formes différentes pour 62 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[37]   μικρᾶς διαβολῆς φαύλων κατηγόρων     διὰ τῶν ἐπιτυχόντων ἐχθρῶν ἐκινδύνευον,
[31]   ὥσπερ οὐ πολὺ μᾶλλον ἠτιμακὼς     ἐστεφανωκὼς τὴν πόλιν. Εἰ δὲ
[29]   παρὰ τῶν πολιτῶν ἤκουον     καὶ ἐπεγίγνωσκον τὰ τούτου, κατεγέλων
[8]   οὔτ' εἰ ἀληθεῖς· ἀποφυγόντος δὲ     καταγνωσθέντος τέλος ἔχει καὶ διώρισται
[29]   χρῆσθαι ἐνόμιζον ἡμᾶς· ὅσοι δὲ     παρὰ τῶν πολιτῶν ἤκουον
[23]   οὐκ ἐπίστασθε πότερον οὕτω γεγένηται     πέπλασται ὑπὸ τῶν ποιητῶν· ταῦτα
[5]   ἀλλὰ καὶ μᾶλλον καὶ> δικαιότερον     πρὶν ἐκβληθῆναι. Οἶμαι δὲ καὶ
[11]   συμμάχων οὔσης, ὁμολογουμένως νῦν κάκιον     πρότερον πραττόντων, τὸν φόρον ἑκάστοις
[25]   ἐπιδείξω αὐτὸν ἐπιτηδειότερον τεθνάναι μᾶλλον     σῴζεσθαι. Διηγήσομαι δ' ὑμῖν. ~Διομήδης
[39]   καὶ παρὰ τὴν ἡλικίαν πράττων,     τοὺς πρεσβυτέρους, οἷς οὐδὲν ὁμοίως
[21]   περὶ ἐλάττονος ποιούμενοι τὸν ὅρκον     τοῦτον. Εἰκότως δέ μοι δοκοῦσιν
[25]   Ὀλυμπιάσι, καὶ περὶ πάντων μᾶλλον     τῶν κατηγορηθέντων ἀπολογήσεσθαι. Ἐξ αὐτῶν
[37]   γὰρ ἴσως μετὰ μικρᾶς διαβολῆς     φαύλων κατηγόρων διὰ τῶν
[42]   πολὺ μᾶλλον ἐπιτηδείους ἡγοῦμαι μένειν     φεύγειν.
[27]   ὑμετέρων ἀφίκετο ζεῦγος ἵππων ἔχων;  ~Ἦ   που ταχέως ἐπέτρεψεν ἂν ἀνταγωνίζεσθαι
[5]   ἐξελάσητε τὸν βέλτιστον, δέκα ἐτῶν     πόλις οὐδὲν ἀγαθὸν ὑπὸ6 τούτου
[12]   Θουρίους οἰκήσοντες ἀπέρχονται. Δηλώσει δὲ     τῶν συμμάχων ἔχθρα, ὅταν πρῶτον
[13]   Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης πολιτείας     μάλιστα κοινότητα δοκεῖ ᾑρῆσθαι, οἳ
[18]   ἂν τὸ πέμπτον μέρος μὴ  μεταλάβῃ   τῶν ψήφων· δὲ τοσοῦτον
[18]   τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν δέ τις  παραβῇ,   μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις, ἔθεμεν·
[17]   Ὅπερ ἐποίησε· καὶ οὐ πρότερον  ἀπηλλάγη,   πρὶν ἀποδρὰς ᾤχετο τετάρτῳ μηνί,
[14]   ἄρχοντα κατὰ τὸν νόμον. Οὗ  δὴ   μάλιστα τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἐπεδείξατο·
[34]   οὐδένα τῇ συμφορᾷ ταύτῃ χρησάμενον  Ἀλκιβιάδῃ   δὲ μάλιστα πάντων Ἀθηναίων. Καὶ
[20]   δὲ Ταυρέαν, ὃς ἀντιχορηγὸς ἦν  Ἀλκιβιάδῃ   παισί. Κελεύοντος δὲ τοῦ νόμου
[17]   οὐκ ἂν δύναιτο ταῦτα πράττειν  ἤδη   διὰ τὸ συγγραφὰς ἔχειν παρ'
[8]   ἀναγκαῖον ἦν ἀπολογεῖσθαι περὶ τούτων·  ἐπειδὴ   δὲ τετράκις ἀγωνιζόμενος ἀπέφυγον, οὐκέτι
[35]   τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν νόμων,  ἐπειδὴ   παρὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν
[31]   ἔλαβε, καὶ προσέτι πολλῇ τῇ  νίκῃ   χρῆται, ὥσπερ οὐ πολὺ μᾶλλον
[5]   ἐνθένδε παύσεται, ἀλλ' ὅπου ἂν  οἰκῇ,   ταύτην τὴν πόλιν διαφθερεῖ, καὶ
[31]   ἐν Πρυτανείῳ ἔλαβε, καὶ προσέτι  πολλῇ   τῇ νίκῃ χρῆται, ὥσπερ οὐ
[15]   εἴ πως τελευτήσειεν ἄπαις, φοβούμενος  μὴ   διὰ τὴν οὐσίαν ἀπόλοιτο. Ἀλλὰ
[29]   Ὅσοι μὲν οὖν τῶν ξένων  μὴ   ἐγίγνωσκον ἡμέτερα ὄντα, τὴν πομπὴν
[9]   τῶν αὐτῶν πρὸς τὸν αὐτὸν  μὴ   ἐξεῖναι δικάζεσθαι, καὶ ὑμῶν ὀμωμοκότων
[18]   πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις συντιθέμεθα  μὴ   ἐξεῖναι μήθ' εἷρξαι μήτε δῆσαι
[37]   εὑρίσκετε μηδὲν ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς  μὴ   θέλοντας ὑποσχεῖν τῇ πόλει περὶ
[36]   τούτῳ δὲ οὐκ ἐξαρκεῖ, εἰ  μὴ   καὶ τὸ λοιπὸν τι
[12]   τοῦ παρόντος χρόνου ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ  μὴ   καὶ τοῦ μέλλοντος προνοεῖται, καὶ
[1]   προκινδυνεύειν ἐθέλειν τοῦ πλήθους, καὶ  μὴ   καταδείσαντα τὰς ἔχθρας τὰς ἰδίας
[18]   ὃς ἂν τὸ πέμπτον μέρος  μὴ   μεταλάβῃ τῶν ψήφων· δὲ
[29]   ἡμᾶς δὲ μισεῖν. ~Ἵνα δὲ  μὴ   μόνον Διομήδην, ἀλλὰ καὶ τὴν
[17]   ἑτέρων, προεῖπεν αὐτῷ δήσειν, εἰ  μὴ   πάνυ ταχέως γράφοι. Ὅπερ ἐποίησε·
[2]   παρὼν οὐ στεφανηφόρος, ἀλλ' εἰ  χρὴ   μηδὲν ἀδικήσαντα τὴν πόλιν δέκα
[15]   τῷ κηδεστῇ θάνατον ἐπιβουλεύει, τί  χρὴ   προσδοκᾶν τοῦτον περὶ τοὺς ἐντυχόντας
[33]   ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ παρανομίαν, ὅτι  τῇ   ἀδελφῇ τῇ ἑαυτοῦ συνῴκησε. Καίτοι
[33]   διὰ παρανομίαν, ὅτι τῇ ἀδελφῇ  τῇ   ἑαυτοῦ συνῴκησε. Καίτοι οὐ μόνον
[15]   ὡς ἐναντίον πάντων ὑμῶν ἐν  τῇ   ἐκκλησίᾳ κατηγόρει· καὶ τὰ χρήματα
[5]   φίλους ὑμῶν ἐν ταύτῃ μάλιστα  τῇ   ἡμέρᾳ λυπεῖσθαι καὶ τοὺς ἐχθροὺς
[31]   Πρυτανείῳ ἔλαβε, καὶ προσέτι πολλῇ  τῇ   νίκῃ χρῆται, ὥσπερ οὐ πολὺ
[23]   δεινὰ νομίζετε, γιγνόμενα δ' ἐν  τῇ   πόλει ὁρῶντες οὐδὲν φροντίζετε. Καίτοι
[37]   ἀλλὰ τοὺς μὴ θέλοντας ὑποσχεῖν  τῇ   πόλει περὶ τοῦ βίου λόγον.
[23]   τὸν υἱὸν ἐχθρὸν ἑαυτῷ καὶ  τῇ   πόλει ποιήσειε· τοσαύταις ἀνάγκαις κατείληπται
[20]   ἀρχόντων ἁπάντων παρόντων τῶν> ἐν  τῇ   πόλει τύπτων ἐξήλασεν αὐτόν, καὶ
[29]   ἀρχιθεώρων αἰτησάμενος, ὡς εἰς τἀπινίκια  τῇ   προτεραίᾳ τῆς θυσίας χρησόμενος, ἐξηπάτησε
[2]   καὶ Νικίας, ὧν ἀναγκαῖον ἕνα  τῇ   συμφορᾷ περιπεσεῖν. ~Ἄξιον δὲ μέμψασθαι
[34]   ἂν ἀποδείξειε τῶν ἡμετέρων οὐδένα  τῇ   συμφορᾷ ταύτῃ χρησάμενον Ἀλκιβιάδῃ δὲ
[29]   καὶ ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε, βουλόμενος  τῇ   ὑστεραίᾳ πρότερος τῆς πόλεως χρήσασθαι
[2]   μηδὲν ἀδικήσαντα τὴν πόλιν δέκα  ἔτη   φεύγειν· οἱ δ' ἀνταγωνιζόμενοι περὶ
[15]   γυναῖκα τὴν ἑαυτοῦ καὶ τῷ  κηδεστῇ   θάνατον ἐπιβουλεύει, τί χρὴ προσδοκᾶν
[5]   καὶ τοὺς φίλους ὑμῶν ἐν  ταύτῃ   μάλιστα τῇ ἡμέρᾳ λυπεῖσθαι καὶ
[34]   τῶν ἡμετέρων οὐδένα τῇ συμφορᾷ  ταύτῃ   χρησάμενον Ἀλκιβιάδῃ δὲ μάλιστα πάντων
[33]   Κίμωνα διὰ παρανομίαν, ὅτι τῇ  ἀδελφῇ   τῇ ἑαυτοῦ συνῴκησε. Καίτοι οὐ
[26]   λογιζόμενος τοὺς ἀγῶνας τοὺς ἱππικοὺς  τύχῃ   τοὺς πλείστους κρινομένους. Τοῦτον Ἀλκιβιάδης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007