HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ε  =  63 formes différentes pour 166 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[31]   τοιαῦτα διαπεπραγμένος σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ  ἔλαβε,   καὶ προσέτι πολλῇ τῇ νίκῃ
[10]   βίον ἀναμνῆσαι βούλομαι. Καίτοι ἀπορῶ  γε   διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων
[32]   διπλασίαν οὐσίαν κέκτηται. ~Καίτοι ὑμεῖς  γε   νομίζετε τοὺς φειδομένους καὶ τοὺς
[34]   καὶ δικαιότεροι ἦσαν, ἐπεὶ τῶν  γε   τούτῳ πεπραγμένων οὐδ' ἂν εἷς
[1]   τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαί τινος. Πολίτου  δὲ   ἀγαθοῦ νομίζω προκινδυνεύειν ἐθέλειν τοῦ
[26]   κεκτημένος μὲν οὐσίαν μετρίαν, στεφανῶσαι  δὲ   ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων τὴν πόλιν
[7]   καὶ ἀκούειν εὐμενεῖς εἶναι, τῷ  δὲ   ἀσελγαίνοντι καὶ θορυβοῦντι χαλεπούς. Ἀκούσαντες
[40]   ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν καταπεφρόνηκεν; ~Οὐ μόνον  δὲ   αὐτῶν ἕνεκα τῶν παρανομούντων, ἵνα
[31]   ἐστεφανωκὼς τὴν πόλιν. Εἰ  δὲ   βούλεσθε σκοπεῖν, εὑρήσετε τῶν πολλάκις
[4]   μεγάλην τιμωρίαν ταύτην νομίζω, τῶν  δὲ   δημοσίων μικρὰν καὶ οὐδενὸς ἀξίαν
[28]   τοῦ δὲ πράγματος ἀμελοῦντας. ~Τοσοῦτον  δὲ   διαφέρει Λακεδαιμονίων, ὥστ' ἐκεῖνοι μὲν
[27]   ἀφαιρούμενος, τοὺς δὲ τύπτων, τοὺς  δὲ   εἱργνύων, τοὺς δὲ χρήματα πραττόμενος,
[8]   εἰσιν οὔτ' εἰ ἀληθεῖς· ἀποφυγόντος  δὲ   καταγνωσθέντος τέλος ἔχει καὶ
[29]   πομπείοις χρῆσθαι ἐνόμιζον ἡμᾶς· ὅσοι  δὲ   παρὰ τῶν πολιτῶν ἤκουον
[12]   εἰς Θουρίους οἰκήσοντες ἀπέρχονται. Δηλώσει  δὲ   τῶν συμμάχων ἔχθρα, ὅταν
[39]   ἐκβάλλειν καὶ ἀποκτείνειν ἀνηλεῶς, αὐτὸν  δὲ   ἱκετεύειν καὶ δακρύειν οἰκτρῶς. Καὶ
[2]   τυγχάνων, δι' ὅπερ σῴζομαι, πλείστοις  δὲ   καὶ δεινοτάτοις ἐχθροῖς χρώμενος, ὑφ'
[6]   τούτου τοῦ ἀνδρὸς πείσεται. ~Ῥᾴδιον  δὲ   καὶ ἐντεῦθεν γνῶναι τὸν νόμον
[10]   ἐξαρκέσειεν παρὼν χρόνος, ἅμα  δὲ   καὶ πολλοῖς ἀπεχθοίμην τῶν πολιτῶν,
[17]   τὴν οἰκίαν ἐπηνάγκασε γράφειν, δεομένου  δὲ   καὶ προφάσεις ἀληθεῖς λέγοντος, ὡς
[30]   ἵπποις ἐφόδια Χῖοι παρεσκεύασαν, οἶνον  δὲ   καὶ τὰ ἄλλα ἀναλώματα Λεσβίοις
[30]   ἁπάσης τῆς πόλεως δυνάμενον. ~Σκέψασθε  δὲ   καὶ τὴν ἄλλην ἀποδημίαν τὴν
[30]   διπλασίαν τῆς δημοσίας ἔπηξαν, ἱερεῖα  δὲ   καὶ τοῖς ἵπποις ἐφόδια Χῖοι
[35]   εἷς ἀξίως κατηγορῆσαι δύναιτο. ~Νομίζω  δὲ   καὶ τὸν θέντα τὸν νόμον
[33]   πόνων ἐτίμησε τὴν πόλιν. ~Ἀναμνήσθητε  δὲ   καὶ τοὺς προγόνους, ὡς ἀγαθοὶ
[5]   δικαιότερον πρὶν ἐκβληθῆναι. Οἶμαι  δὲ   καὶ τοὺς φίλους ὑμῶν ἐν
[40]   τοὺς βελτίστους περιδεεῖς καταστήσετε, τοῦτον  δὲ   κολάσαντες τοὺς ἀσελγεστάτους νομιμωτέρους ποιήσετε.
[34]   τῇ συμφορᾷ ταύτῃ χρησάμενον Ἀλκιβιάδῃ  δὲ   μάλιστα πάντων Ἀθηναίων. Καὶ γὰρ
[3]   ἕνα τῇ συμφορᾷ περιπεσεῖν. ~Ἄξιον  δὲ   μέμψασθαι τὸν θέντα τὸν νόμον,
[29]   ἐπιθυμεῖν, ἡμᾶς δὲ μισεῖν. ~Ἵνα  δὲ   μὴ μόνον Διομήδην, ἀλλὰ καὶ
[28]   τῶν ἡμετέρων πολεμίων ἐπιθυμεῖν, ἡμᾶς  δὲ   μισεῖν. ~Ἵνα δὲ μὴ μόνον
[38]   περὶ τοῦ βίου λόγον. ~Δεινὸν  δέ   μοι δοκεῖ εἶναι, εἰ μέν
[21]   τὸν ὅρκον τοῦτον. Εἰκότως  δέ   μοι δοκοῦσιν οἱ κριταὶ ὑπέρχεσθαι
[9]   τὰ χρήματα δημεύεσθαι αὐτῶν, τοὺς  δὲ   νικήσαντας πάλιν τὰς αὐτὰς κατηγορίας
[24]   γεγένηται οὐδεὶς πώποτε τοιοῦτος. Ἐγὼ  δὲ   νομίζω μέγιστα κακὰ τὴν πόλιν
[12]   Λακεδαιμονίοις γένηται ναυτικὸς πόλεμος. Ἐγὼ  δὲ   νομίζω τὸν τοιοῦτον πονηρὸν εἶναι
[22]   στρατεύονται μὲν οἱ πρεσβύτεροι, δημηγοροῦσι  δὲ   οἱ νεώτεροι, παραδείγματι τούτῳ χρώμενοι,
[28]   συμμάχων ἀνταγωνιζομένων ἀνέχονται ἡττώμενοι, οὗτος  δὲ   οὐδ' ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ
[36]   ὀστρακισθῆναι μὲν ἐπιτήδειός εἰμι, τεθνάναι  δὲ   οὐκ ἄξιος, οὐδὲ κρινόμενος μὲν
[36]   πεπονθόσι κακῶς ἀνέχεσθαι λυσιτελεῖ, τούτῳ  δὲ   οὐκ ἐξαρκεῖ, εἰ μὴ καὶ
[16]   ἀλλοτρίων ποιοῦνται περὶ πλείονος. ~Ὃ  δὲ   πάντων δεινότατόν ἐστι, τοιοῦτος ὢν
[31]   πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί εἰσιν, ~ὁ  δὲ   πάντων τῶν συμμάχων ἄρχων> καὶ
[22]   ἔσχατα τοὺς μὲν πεποιηκέναι τοὺς  δὲ   πεπονθέναι. ~Ἄξιον δὲ τὴν τόλμαν
[10]   τὰς συμφορὰς ποιῶν αὐτῶν.  δὲ   περὶ τὴν πόλιν εἴργασται καὶ
[8]   ἄμεινον βουλεύσεσθε περὶ ἡμῶν. ~Ἔστι  δὲ   περὶ τῆς μισοδημίας καὶ τῆς
[25]   ταῦτα μὲν οὐδὲν ἀντερεῖν, λέξειν  δὲ   περὶ τῆς νίκης τῆς Ὀλυμπιάσι,
[27]   τοῦ μὲν ὀνόματος φροντίζοντας, τοῦ  δὲ   πράγματος ἀμελοῦντας. ~Τοσοῦτον δὲ διαφέρει
[11]   τῶν κοινῶν προσόδους κατεσκευάσατο. Σκέψασθε  δὲ   πῶς ἄν τις κακὰ μείζω
[23]   πέπλασται ὑπὸ τῶν ποιητῶν· ταῦτα  δὲ   σαφῶς εἰδότες οὕτω παρανόμως πεπραγμένα
[24]   τὴν τελευτὴν ὑπερβάλλουσαν ποιήσασθαι. Ἔστι  δὲ   σωφρόνων ἀνδρῶν φυλάττεσθαι τῶν πολιτῶν
[20]   αὑτοῦ τρόποις ἀκολουθεῖν ἀξιῶν. ~Ἐνθυμήθητε  δὲ   Ταυρέαν, ὃς ἀντιχορηγὸς ἦν Ἀλκιβιάδῃ
[19]   οὔτε δημοσίαν τιμωρίαν ποιεῖται. ~Νομίζω  δὲ   ταύτην εἶναι σωτηρίαν ἅπασι, πείθεσθαι
[8]   ἦν ἀπολογεῖσθαι περὶ τούτων· ἐπειδὴ  δὲ   τετράκις ἀγωνιζόμενος ἀπέφυγον, οὐκέτι δίκαιον
[23]   πεποιηκέναι τοὺς δὲ πεπονθέναι. ~Ἄξιον  δὲ   τὴν τόλμαν αὐτοῦ σαφέστερον ἔτι
[39]   αὐτῷ κλαυμάτων ἄξια εἴργασται· ἐνθυμοῦμαι  δὲ   τίνας ποτὲ καὶ πείσει δεόμενος,
[18]   μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν  δέ   τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ
[38]   ἂν> ἀνασχέσθαι τῶν ἐπιχειρούντων· εἰ  δέ   τις τῶν ἀποφυγόντων πάλιν περὶ
[35]   οὐδένα διεκώλυσα δικάζεσθαι βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης  δὲ   τοιαῦτα ἐργασάμενος οὐδεμίαν πώποτε δίκην
[21]   τοσαῦτα χρήματα ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον, τὸν  δὲ   τοιαῦτα παρανομοῦντα μέγιστον δυνάμενον. Αἴτιοι
[18]   ζημίαν ἐπὶ τούτοις, ἔθεμεν· τούτου  δὲ   τοιαῦτα πράξαντος οὐδεμίαν οὐδεὶς οὔτ'
[32]   ὑμετέρων χρημάτων ταῦτα κατεργασάμενον, Καλλίαν  δὲ   τὸν Διδυμίου, τῷ σώματι νικήσαντα
[14]   θυγατρὸς γένοιτο, προσθήσειν ταῦτα. ~Λαβὼν  δὲ   τοσαύτην προῖκα ὅσην οὐδεὶς τῶν
[18]   μὴ μεταλάβῃ τῶν ψήφων·  δὲ   τοσοῦτον χρόνον εἵρξας καὶ ἐπαναγκάζων
[20]   ἀντιχορηγὸς ἦν Ἀλκιβιάδῃ παισί. Κελεύοντος  δὲ   τοῦ νόμου τῶν χορευτῶν ἐξάγειν
[1]   αἱ πόλεις μείζους καθίστανται, διὰ  δὲ   τοὺς τῶν κοινῶν μεγάλαι καὶ
[24]   παρανόμως πεπραγμένα ῥᾳθύμως φέρετε. ~Πρὸς  δὲ   τούτοις τολμῶσί τινες περὶ αὐτοῦ
[4]   πράγματος ἅπασιν Ἀθηναίοις μέτεστι. Πρὸς  δὲ   τούτοις τῷ μὲν ἐλλείπειν τῷ
[25]   τῶν κατηγορηθέντων ἀπολογήσεσθαι. Ἐξ αὐτῶν  δὲ   τούτων ἐπιδείξω αὐτὸν ἐπιτηδειότερον τεθνάναι
[27]   ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀφαιρούμενος, τοὺς  δὲ   τύπτων, τοὺς δὲ εἱργνύων, τοὺς
[3]   δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον, ἐν  δὲ   τῷδε τῷ καιρῷ οὔτε κατηγορίας
[42]   καὶ πολλοὺς συμμάχους ἐκέκτησθε. ~Περὶ  δὲ   τῶν λῃτουργιῶν οὐκ ἀξιῶ μεμνῆσθαι,
[13]   παραλιπὼν τὰ βέλτιστα, συμβουλεύει. ~Θαυμάζω  δὲ   τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν,
[19]   ἄρχουσι καὶ τοῖς νόμοις· ὅστις  δὲ   ὑπερορᾷ ταῦτα, τὴν μεγίστην φυλακὴν
[21]   μὲν λάθρᾳ ἀδικοῦντας κολάζοντες, τοὺς  δὲ   φανερῶς ἀσελγαίνοντας θαυμάζοντες. ~Τοιγάρτοι τῶν
[32]   πολλῶν δεόμενοι αἰσχροκερδέστατοί εἰσιν. Αἴσχιστον  δὲ   φανήσεσθε ποιοῦντες, εἰ τοῦτον μὲν
[36]   οὐδὲ κρινόμενος μὲν ἀποφυγεῖν, ἄκριτος  δὲ   φεύγειν, οὐδὲ τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος {καὶ}
[19]   τὰ δίκαια πάσχειν κακῶς, πολὺ  δὲ   χαλεπώτερον, ὅταν τις ἐπιστάμενος τὰ
[21]   κριτῶν οἱ μὲν φοβούμενοι οἱ  δὲ   χαριζόμενοι νικᾶν ἔκριναν αὐτόν, περὶ
[27]   τύπτων, τοὺς δὲ εἱργνύων, τοὺς  δὲ   χρήματα πραττόμενος, οὐδενὸς ἀξίαν τὴν
[17]   πείσας Ἀγάθαρχον τὸν γραφέα συνεισελθεῖν  {οἴκαδε}   τὴν οἰκίαν ἐπηνάγκασε γράφειν, δεομένου
[5]   περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων μὲν καὶ  τῇδε   οὐδὲν ἧττον ἐπιβουλεύσει, ἀλλὰ καὶ
[5]   πολίτης ἐστίν, οὗτος οὐδ' ἀπελθὼν  ἐνθένδε   παύσεται, ἀλλ' ὅπου ἂν οἰκῇ,
[24]   τινες περὶ αὐτοῦ λέγειν ὡς  οὐδὲ   γεγένηται οὐδεὶς πώποτε τοιοῦτος. Ἐγὼ
[34]   οὐδαμόθεν προσήκει τούτου τοῦ πράγματος  οὐδὲ   ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν ἀποδείξειε
[36]   εἰμι, τεθνάναι δὲ οὐκ ἄξιος,  οὐδὲ   κρινόμενος μὲν ἀποφυγεῖν, ἄκριτος δὲ
[36]   μὲν ἀποφυγεῖν, ἄκριτος δὲ φεύγειν,  οὐδὲ   τοσαυτάκις ἀγωνιζόμενος {καὶ} νικήσας δικαίως
[18]   ~Ἀγανακτῶ δ' ἐνθυμούμενος ὑμῖν μὲν  οὐδὲ   τοὺς κακούργους ἀσφαλὲς εἰς τὸ
[3]   μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον, ἐν δὲ  τῷδε   τῷ καιρῷ οὔτε κατηγορίας γενομένης
[26]   ~Διομήδης ἦλθε ζεῦγος ἵππων ἄγων  Ὀλυμπίαζε,   κεκτημένος μὲν οὐσίαν μετρίαν, στεφανῶσαι
[26]   σῴζεσθαι. Διηγήσομαι δ' ὑμῖν. ~Διομήδης  ἦλθε   ζεῦγος ἵππων ἄγων Ὀλυμπίαζε, κεκτημένος
[8]   ἦν, εἰκότως ἂν τῶν κατηγορούντων  ἠκροᾶσθε   καὶ ἐμοὶ ἀναγκαῖον ἦν ἀπολογεῖσθαι
[23]   φροντίζετε. Καίτοι ἐκεῖνα μὲν οὐκ  ἐπίστασθε   πότερον οὕτω γεγένηται πέπλασται
[30]   μεῖζον ἁπάσης τῆς πόλεως δυνάμενον.  ~Σκέψασθε   δὲ καὶ τὴν ἄλλην ἀποδημίαν
[11]   ἀπὸ τῶν κοινῶν προσόδους κατεσκευάσατο.  Σκέψασθε   δὲ πῶς ἄν τις κακὰ
[31]   ἐστεφανωκὼς τὴν πόλιν. Εἰ δὲ  βούλεσθε   σκοπεῖν, εὑρήσετε τῶν πολλάκις τούτῳ
[32]   δεόμενοι αἰσχροκερδέστατοί εἰσιν. Αἴσχιστον δὲ  φανήσεσθε   ποιοῦντες, εἰ τοῦτον μὲν ἀγαπᾶτε
[7]   γὰρ ἕκαστον τῶν ὑπαρχόντων ἄμεινον  βουλεύσεσθε   περὶ ἡμῶν. ~Ἔστι δὲ περὶ
[41]   πολεμίους εἴχετε καὶ πολλοὺς συμμάχους  ἐκέκτησθε.   ~Περὶ δὲ τῶν λῃτουργιῶν οὐκ
[12]   φόρον ἑκάστοις διπλασιάσειεν. ~Ὥστ' εἴπερ  ἡγεῖσθε   πολίτην ἀγαθὸν Ἀριστείδην καὶ δίκαιον
[17]   ἕκαστον προπηλακίζων. ~Ὃς εἰς τοσοῦτον  ἐλήλυθε   τόλμης, ὥστε πείσας Ἀγάθαρχον τὸν
[29]   καὶ τὴν πόλιν ὅλην ὑβρίζων  ἐπιδείξειε,   τὰ πομπεῖα παρὰ τῶν ἀρχιθεώρων
[34]   οὐδὲ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν  ἀποδείξειε   τῶν ἡμετέρων οὐδένα τῇ συμφορᾷ
[10]   καὶ παρανομίας καθ' ἕκαστον εἰ  δεήσειε   λέγειν, οὐκ ἂν ἐξαρκέσειεν
[23]   ἐχθρὸν ἑαυτῷ καὶ τῇ πόλει  ποιήσειε·   τοσαύταις ἀνάγκαις κατείληπται μισεῖν. Ἀλλ'
[19]   ὑπερορᾷ ταῦτα, τὴν μεγίστην φυλακὴν  ἀνῄρηκε   τῆς πόλεως. Δεινὸν μὲν οὖν
[22]   ὥστ' ἐκ τῶν ἐχθίστων ἀλλήλοις  πέφυκε,   καὶ τῶν οἰκειοτάτων ὑπάρχει αὐτῷ
[30]   τῆς δωροδοκίας μάρτυρας κεκτημένος οὐδεμίαν  δέδωκε   δίκην, ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν ἄρχοντες
[29]   χρησόμενος, ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐκ  ἤθελε,   βουλόμενος τῇ ὑστεραίᾳ πρότερος τῆς
[40]   ὁρῶντες δικαιότεροι καὶ σωφρονέστεροι γίγνωνται.  Ἐμὲ   μὲν τοίνυν ἐξελάσαντες τοὺς βελτίστους
[23]   τὸν πατέρα καὶ τοὺς προσήκοντας  ἀπέκτεινε,   καὶ {ἧς} τὴν πόλιν ἀνάστατον
[30]   καὶ τὰ ἄλλα ἀναλώματα Λεσβίοις  προσέταξε.   Καὶ οὕτως εὐτυχής ἐστιν, ὥστε
[17]   ἐβιάσατο μετέμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι  κατέλιπε   τὸ ἔργον ἠπείλει, καὶ οὔτε
[14]   καὶ δούλας καὶ ἐλευθέρας, ὥστ'  ἠνάγκασε   τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν ἀπολιπεῖν,
[17]   γραφέα συνεισελθεῖν {οἴκαδε} τὴν οἰκίαν  ἐπηνάγκασε   γράφειν, δεομένου δὲ καὶ προφάσεις
[17]   μὴ πάνυ ταχέως γράφοι. Ὅπερ  ἐποίησε·   καὶ οὐ πρότερον ἀπηλλάγη, πρὶν
[33]   ὅτι τῇ ἀδελφῇ τῇ ἑαυτοῦ  συνῴκησε.   Καίτοι οὐ μόνον αὐτὸς Ὀλυμπιονίκης
[32]   ὃς ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ πόνων  ἐτίμησε   τὴν πόλιν. ~Ἀναμνήσθητε δὲ καὶ
[29]   τῇ προτεραίᾳ τῆς θυσίας χρησόμενος,  ἐξηπάτησε   καὶ ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε, βουλόμενος
[23]   γυναικός, ἣν ἀντ' ἐλευθέρας δούλην  κατέστησε,   καὶ ἧς τὸν πατέρα καὶ
[14]   ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ καὶ λαθραῖον θάνατον  ἐπεβούλευσε   Καλλίᾳ, ~ἵνα τὸν οἶκον τὸν
[14]   γυναῖκα ᾤχετο βίᾳ, καὶ πᾶσιν  ἐδήλωσε   καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν
[9]   ἀκύρους καὶ ἀτελεῖς φαίνεσθαι, ἄλλως  τε   καὶ τῶν νόμων ἀπαγορευόντων δὶς
[35]   τῷ κοινῷ κέκριμαι τετράκις, ἰδίᾳ  τε   οὐδένα διεκώλυσα δικάζεσθαι βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης
[39]   καὶ τῶν ὅρκων φροντίζειν, ὑμᾶς  τε   παραβαίνειν ἐπιχειρεῖν διδάσκειν, καὶ τοὺς
[35]   κατασκευάσαι. Ἐγὼ μὲν> τοίνυν ἔν  τε   τῷ κοινῷ κέκριμαι τετράκις, ἰδίᾳ
[32]   φανήσεσθε ποιοῦντες, εἰ τοῦτον μὲν  ἀγαπᾶτε   τὸν ἀπὸ τῶν ὑμετέρων χρημάτων
[32]   νικήσαντα πάντας τοὺς στεφανηφόρους ἀγῶνας,  ἐξωστρακίσατε   πρὸς τοῦτο οὐδὲν ἀποβλέψαντες, ὃς
[23]   ταῖς τραγῳδίαις τοιαῦτα θεωροῦντες δεινὰ  νομίζετε,   γιγνόμενα δ' ἐν τῇ πόλει
[32]   οὐσίαν κέκτηται. ~Καίτοι ὑμεῖς γε  νομίζετε   τοὺς φειδομένους καὶ τοὺς ἀκριβῶς
[23]   ἐν τῇ πόλει ὁρῶντες οὐδὲν  φροντίζετε.   Καίτοι ἐκεῖνα μὲν οὐκ ἐπίστασθε
[37]   δίκαιον ἐκβάλλειν, οὓς πολλάκις ἐλέγχοντες  εὑρίσκετε   μηδὲν ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς μὴ
[23]   εἰδότες οὕτω παρανόμως πεπραγμένα ῥᾳθύμως  φέρετε.   ~Πρὸς δὲ τούτοις τολμῶσί τινες
[40]   δὲ κολάσαντες τοὺς ἀσελγεστάτους νομιμωτέρους  ποιήσετε.   ~Βούλομαι δ' ὑμᾶς ἀναμνῆσαι τῶν
[31]   πόλιν. Εἰ δὲ βούλεσθε σκοπεῖν,  εὑρήσετε   τῶν πολλάκις τούτῳ πεπραγμένων ἕκαστον
[40]   τοίνυν ἐξελάσαντες τοὺς βελτίστους περιδεεῖς  καταστήσετε,   τοῦτον δὲ κολάσαντες τοὺς ἀσελγεστάτους
[41]   αὐτὰ ἐποίησεν, ὀλίγους ἂν πολεμίους  εἴχετε   καὶ πολλοὺς συμμάχους ἐκέκτησθε. ~Περὶ
[20]   τοῖς αὑτοῦ τρόποις ἀκολουθεῖν ἀξιῶν.  ~Ἐνθυμήθητε   δὲ Ταυρέαν, ὃς ἀντιχορηγὸς ἦν
[33]   ἑαυτοῦ πόνων ἐτίμησε τὴν πόλιν.  ~Ἀναμνήσθητε   δὲ καὶ τοὺς προγόνους, ὡς
[3]   μηδένα μήτε ἐξελᾶν μήτε δήσειν  μήτε   ἀποκτενεῖν ἄκριτον, ἐν δὲ τῷδε
[39]   ἔχειν; ~Ἔστι μὲν οὖν Ἀλκιβιάδου  μήτε   αὐτὸν τῶν νόμων καὶ τῶν
[18]   συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι μήθ' εἷρξαι  μήτε   δῆσαι τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν δέ
[3]   γὰρ ὄμνυτε μηδένα μήτε ἐξελᾶν  μήτε   δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν ἄκριτον, ἐν
[3]   ἐκεῖ μὲν γὰρ ὄμνυτε μηδένα  μήτε   ἐξελᾶν μήτε δήσειν μήτε ἀποκτενεῖν
[7]   ἄρχοντας περὶ τούτων καταστῆναι, καὶ  μήτε   τοῖς λοιδορουμένοις μήτε τοῖς ὑπὲρ
[7]   καταστῆναι, καὶ μήτε τοῖς λοιδορουμένοις  μήτε   τοῖς ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις ἐπιτρέπειν,
[5]   ἥδεσθαι, συνειδότας ὡς ἂν ἀγνοήσαντες  ἐξελάσητε   τὸν βέλτιστον, δέκα ἐτῶν
[39]   ἄξια εἴργασται· ἐνθυμοῦμαι δὲ τίνας  ποτὲ   καὶ πείσει δεόμενος, πότερα τοὺς
[13]   προσεπράξατο, λέγων ὡς ὡμολόγησεν ἐκεῖνος,  ὁπότε   παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς
[35]   Ἀλκιβιάδης δὲ τοιαῦτα ἐργασάμενος οὐδεμίαν  πώποτε   δίκην ὑποσχεῖν ἐτόλμησεν. ~Οὕτω γὰρ
[24]   λέγειν ὡς οὐδὲ γεγένηται οὐδεὶς  πώποτε   τοιοῦτος. Ἐγὼ δὲ νομίζω μέγιστα
[9]   καὶ διώρισται τούτων ὁπότερόν ἐστιν.  ~Ὥστε   δεινὸν νομίζω τοὺς μὲν ἁλόντας
[16]   ἔχειν· ἀλλ' οὕτω σφόδρα καταπεφρόνηκεν  ὥστε   διατετέλεκεν ἁθρόους μὲν ὑμᾶς κολακεύων,
[24]   τὸν λοιπὸν χρόνον αἴτιον δόξειν,  ὥστε   μηδένα τῶν προτέρων ἀδικημάτων μεμνῆσθαι·
[36]   ἐτόλμησεν. ~Οὕτω γὰρ χαλεπός ἐστιν,  ὥστε   οὐ περὶ τῶν παρεληλυθότων ἀδικημάτων
[17]   ~Ὃς εἰς τοσοῦτον ἐλήλυθε τόλμης,  ὥστε   πείσας Ἀγάθαρχον τὸν γραφέα συνεισελθεῖν
[22]   τηλικαύτας ποιεῖται τῶν ἁμαρτημάτων ὑπερβολάς,  ὥστε   περὶ τῶν Μηλίων γνώμην ἀποφηνάμενος
[17]   βασιλέως. Οὕτω δ' ἀναίσχυντός ἐστιν,  ὥστε   προσελθὼν ἐνεκάλει αὐτῷ ὡς ἀδικούμενος,
[30]   προσέταξε. Καὶ οὕτως εὐτυχής ἐστιν,  ὥστε   τοὺς Ἕλληνας τῆς παρανομίας καὶ
[20]   συμφιλονικούντων ἐκείνῳ καὶ μισούντων τοῦτον,  ὥστε   τῶν χορῶν τὸν μὲν ἐπαινούντων,
[3]   βουλῆς ἐνομοθέτησεν· ἐκεῖ μὲν γὰρ  ὄμνυτε   μηδένα μήτε ἐξελᾶν μήτε δήσειν
[3]   τῷ καιρῷ οὔτε κατηγορίας γενομένης  οὔτε   ἀπολογίας ἀποδοθείσης {οὔτε} διαψηφισαμένων κρύβδην
[18]   πράξαντος οὐδεμίαν οὐδεὶς οὔτ' ἰδίαν  οὔτε   δημοσίαν τιμωρίαν ποιεῖται. ~Νομίζω δὲ
[3]   κατηγορίας γενομένης οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης  {οὔτε}   διαψηφισαμένων κρύβδην τὸν ὀστρακισθέντα τοσοῦτον
[3]   ἐν δὲ τῷδε τῷ καιρῷ  οὔτε   κατηγορίας γενομένης οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης
[17]   κατέλιπε τὸ ἔργον ἠπείλει, καὶ  οὔτε   τῆς δημοκρατίας οὔτε τῆς ἐλευθερίας
[17]   ἠπείλει, καὶ οὔτε τῆς δημοκρατίας  οὔτε   τῆς ἐλευθερίας οὐδὲν ἦν ὄφελος·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007