HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ANDOCIDE, Contre Alcibiade (discours complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


α  =  105 formes différentes pour 204 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[10]   φανερὰς τὰς συμφορὰς ποιῶν αὐτῶν.     δὲ περὶ τὴν πόλιν εἴργασται
[6]   ταῦτα διέγνωσται ἄριστα τῶν δογμάτων,     καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς
[11]   ἐπιδείξας δ' αὑτὸν φοβερὸν καὶ  μέγα   δυνάμενον ἰδίας ἀπὸ τῶν κοινῶν
[27]   μὲν λόγους δημαγωγοῦ τὰ δ'  ἔργα   τυράννου παρέχων, καταμαθὼν ὑμᾶς τοῦ
[12]   τοιγάρτοι διὰ ταῦτα πολλοὶ τὴν  πατρίδα   τὴν αὑτῶν ἀπολιπόντες φυγάδες γίγνονται
[17]   τόλμης, ὥστε πείσας Ἀγάθαρχον τὸν  γραφέα   συνεισελθεῖν {οἴκαδε} τὴν οἰκίαν ἐπηνάγκασε
[18]   ἄλλας πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις  συντιθέμεθα   μὴ ἐξεῖναι μήθ' εἷρξαι μήτε
[6]   μόνοι γὰρ αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων  χρώμεθα,   καὶ οὐδεμία τῶν ἄλλων πόλεων
[19]   καὶ ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων τὰ  δίκαια   πάσχειν κακῶς, πολὺ δὲ χαλεπώτερον,
[29]   αἰτησάμενος, ὡς εἰς τἀπινίκια τῇ  προτεραίᾳ   τῆς θυσίας χρησόμενος, ἐξηπάτησε καὶ
[29]   ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε, βουλόμενος τῇ  ὑστεραίᾳ   πρότερος τῆς πόλεως χρήσασθαι τοῖς
[14]   τῆς ἀγορᾶς τὴν γυναῖκα ᾤχετο  βίᾳ,   καὶ πᾶσιν ἐδήλωσε καὶ τῶν
[1]   οὐδὲν αἱ πόλεις μείζους καθίστανται,  διὰ   δὲ τοὺς τῶν κοινῶν μεγάλαι
[1]   ὑπὲρ τῶν δημοσίων ἔχειν ἡσυχίαν·  διὰ   μὲν γὰρ τοὺς τῶν ἰδίων
[33]   σώφρονες ἦσαν, οἵτινες ἐξωστράκισαν Κίμωνα  διὰ   παρανομίαν, ὅτι τῇ ἀδελφῇ τῇ
[16]   ἀποκαλεῖ. Καὶ ὃν ἔδει τεθνάναι  διὰ   τὰ ἐπιτηδεύματα, κατήγορος τῶν διαβεβλημένων
[12]   τῶν πόλεων ἐκείνῳ γιγνώσκοντα. τοιγάρτοι  διὰ   ταῦτα πολλοὶ τὴν πατρίδα τὴν
[18]   γράφειν οὐδὲν κακὸν πέπονθεν, ἀλλὰ  διὰ   ταῦτα σεμνότερος δοκεῖ καὶ φοβερώτερος
[15]   πως τελευτήσειεν ἄπαις, φοβούμενος μὴ  διὰ   τὴν οὐσίαν ἀπόλοιτο. Ἀλλὰ μὴν
[10]   ἀναμνῆσαι βούλομαι. Καίτοι ἀπορῶ γε  διὰ   τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων πόθεν
[17]   ἂν δύναιτο ταῦτα πράττειν ἤδη  διὰ   τὸ συγγραφὰς ἔχειν παρ' ἑτέρων,
[18]   εἰς τὸ δεσμωτήριον ὂν ἀπάγειν,  διὰ   τὸ χιλίας δραχμὰς τετάχθαι ἀποτεῖσαι
[15]   ἔρημος οὐδ' εὐαδίκητός ἐστιν, ἐπεὶ  διὰ   τὸν πλοῦτον ἔχει πολλοὺς τοὺς
[5]   θανάτῳ. ~Ἔτι δ' εἴ τις  διὰ   τοῦτο μεθίσταται ὅτι πονηρὸς> πολίτης
[37]   διαβολῆς φαύλων κατηγόρων  διὰ   τῶν ἐπιτυχόντων ἐχθρῶν ἐκινδύνευον, ἀλλ'
[37]   ἐπιτυχόντων ἐχθρῶν ἐκινδύνευον, ἀλλ' οὐ  διὰ   τῶν ἐρρωμενεστάτων καὶ λέγειν καὶ
[11]   εἰ τῆς σωτηρίας ἡμῖν πάσης  διὰ   τῶν συμμάχων οὔσης, ὁμολογουμένως νῦν
[35]   παρὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν  ἰδίᾳ   δίκην λαβεῖν, δημοσίαν τιμωρίαν ὑπὲρ
[35]   τε τῷ κοινῷ κέκριμαι τετράκις,  ἰδίᾳ   τε οὐδένα διεκώλυσα δικάζεσθαι βουλόμενον·
[30]   ἱερεῖα δὲ καὶ τοῖς ἵπποις  ἐφόδια   Χῖοι παρεσκεύασαν, οἶνον δὲ καὶ
[29]   πόλιν ὅλην ὑβρίζων ἐπιδείξειε, τὰ  πομπεῖα   παρὰ τῶν ἀρχιθεώρων αἰτησάμενος, ὡς
[30]   Ἐφέσιοι διπλασίαν τῆς δημοσίας ἔπηξαν,  ἱερεῖα   δὲ καὶ τοῖς ἵπποις ἐφόδια
[29]   τῶν ἀρχιθεώρων αἰτησάμενος, ὡς εἰς  τἀπινίκια   τῇ προτεραίᾳ τῆς θυσίας χρησόμενος,
[14]   ἀλλὰ καὶ λαθραῖον θάνατον ἐπεβούλευσε  Καλλίᾳ,   ~ἵνα τὸν οἶκον τὸν Ἱππονίκου
[30]   ἀλλὰ ὁπόσοι μὲν ἄρχοντες ἐν  μιᾷ   πόλει γεγένηνται, ὑπεύθυνοί εἰσιν, ~ὁ
[9]   δεινὸν νομίζω τοὺς μὲν ἁλόντας  μιᾷ   ψήφῳ μόνον ἀποθνῄσκειν, καὶ τὰ
[6]   αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων χρώμεθα, καὶ  οὐδεμία   τῶν ἄλλων πόλεων ἐθέλει μιμήσασθαι.
[39]   θαυμάζω· πολλῶν γὰρ αὐτῷ κλαυμάτων  ἄξια   εἴργασται· ἐνθυμοῦμαι δὲ τίνας ποτὲ
[42]   τῶν ἰδίων. Καίτοι τυγχάνω νενικηκὼς  εὐανδρίᾳ   καὶ λαμπάδι καὶ τραγῳδοῖς, οὐ
[39]   πλῆθος διαβέβληκεν ἀσελγαίνων καὶ τὰ  γυμνάσια   καταλύων καὶ παρὰ τὴν ἡλικίαν
[15]   ἐναντίον πάντων ὑμῶν ἐν τῇ  ἐκκλησίᾳ   κατηγόρει· καὶ τὰ χρήματα τῷ
[12]   τοῦτον προσήκει κάκιστον νομίζειν, ὡς  τἀναντία   περὶ τῶν πόλεων ἐκείνῳ γιγνώσκοντα.
[3]   τὸν θέντα τὸν νόμον, ὃς  ἐναντία   τῷ ὅρκῳ τοῦ δήμου καὶ
[11]   Σκέψασθε δὲ πῶς ἄν τις  κακὰ   μείζω τούτων κατασκευάσειεν, εἰ τῆς
[24]   τοιοῦτος. Ἐγὼ δὲ νομίζω μέγιστα  κακὰ   τὴν πόλιν ὑπὸ τούτου πείσεσθαι,
[2]   χρὴ μηδὲν ἀδικήσαντα τὴν πόλιν  δέκα   ἔτη φεύγειν· οἱ δ' ἀνταγωνιζόμενοι
[5]   ἂν ἀγνοήσαντες ἐξελάσητε τὸν βέλτιστον,  δέκα   ἐτῶν πόλις οὐδὲν ἀγαθὸν
[13]   τὴν Καλλίου γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ  δέκα   ταλάντοις, τελευτήσαντος Ἱππονίκου στρατηγοῦντος ἐπὶ
[10]   ὀμωμοκότων χρῆσθαι τοῖς νόμοις. ~Ὧν  ἕνεκα   περὶ ἐμαυτοῦ παραλιπὼν Ἀλκιβιάδου τὸν
[40]   καταπεφρόνηκεν; ~Οὐ μόνον δὲ αὐτῶν  ἕνεκα   τῶν παρανομούντων, ἵνα δίκην διδῶσιν,
[14]   καὶ ἐλευθέρας, ὥστ' ἠνάγκασε τὴν  γυναῖκα   σωφρονεστάτην οὖσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς
[15]   τοὺς βοηθήσοντας. Καίτοι ὅστις ὑβρίζει  γυναῖκα   τὴν ἑαυτοῦ καὶ τῷ κηδεστῇ
[22]   Μηλίων γνώμην ἀποφηνάμενος ἐξανδραποδίζεσθαι, πριάμενος  γυναῖκα   τῶν αἰχμαλώτων υἱὸν ἐξ αὐτῆς
[14]   ἁρπάσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὴν  γυναῖκα   ᾤχετο βίᾳ, καὶ πᾶσιν ἐδήλωσε
[14]   προσθήσειν ταῦτα. ~Λαβὼν δὲ τοσαύτην  προῖκα   ὅσην οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων, οὕτως
[2]   εἷς ἐγὼ βουληθεὶς ἐξετάζεσθαι μεγίστοις  περιπέπτωκα   κινδύνοις, προθύμων μὲν καὶ τῇδε
[32]   οὐκ ὀρθῶς γιγνώσκοντες· οἱ γὰρ  μεγάλα   δαπανώμενοι πολλῶν δεόμενοι αἰσχροκερδέστατοί εἰσιν.
[37]   πάλιν δόξαιμι δι' ἐκεῖνα ἐκπεσεῖν.  ~Ἀλλὰ   γὰρ ἴσως μετὰ μικρᾶς διαβολῆς
[18]   ἐπαναγκάζων γράφειν οὐδὲν κακὸν πέπονθεν,  ἀλλὰ   διὰ ταῦτα σεμνότερος δοκεῖ καὶ
[14]   Οὐ τοίνυν ταῦτα μόνον ἐξήρκεσεν,  ἀλλὰ   καὶ λαθραῖον θάνατον ἐπεβούλευσε Καλλίᾳ,
[5]   καὶ τῇδε οὐδὲν ἧττον ἐπιβουλεύσει,  ἀλλὰ   καὶ μᾶλλον καὶ> δικαιότερον
[33]   οὐ μόνον αὐτὸς Ὀλυμπιονίκης ἦν,  ἀλλὰ   καὶ πατὴρ αὐτοῦ Μιλτιάδης.
[1]   πραγμάτων ὡς σφαλερόν ἐστιν ἅπτεσθαι,  ἀλλὰ   καὶ πρότερον χαλεπὸν ἡγούμην, πρὶν
[29]   ~Ἵνα δὲ μὴ μόνον Διομήδην,  ἀλλὰ   καὶ τὴν πόλιν ὅλην ὑβρίζων
[40]   ἵνα δίκην διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ἄλλων, ὅπως τούτους
[12]   ὅστις τοῦ παρόντος χρόνου ἐπιμελεῖται,  ἀλλὰ   μὴ καὶ τοῦ μέλλοντος προνοεῖται,
[34]   ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἔκρινον αὐτόν.  ~Ἀλλὰ   μὴν εἰ δεῖ κατὰ γένος
[15]   μὴ διὰ τὴν οὐσίαν ἀπόλοιτο.  Ἀλλὰ   μὴν οὐδ' ἔρημος οὐδ' εὐαδίκητός
[30]   μάρτυρας κεκτημένος οὐδεμίαν δέδωκε δίκην,  ἀλλὰ   ὁπόσοι μὲν ἄρχοντες ἐν μιᾷ
[31]   λαμβάνων οὐδενὸς τούτων ὑπόδικός ἐστιν,  ἀλλὰ   τοιαῦτα διαπεπραγμένος σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ
[27]   πολίταις οὐκ ἐξ ἴσου χρῆται,  ἀλλὰ   τοὺς μὲν ἀφαιρούμενος, τοὺς δὲ
[37]   πολλάκις ἐλέγχοντες εὑρίσκετε μηδὲν ἀδικοῦντας,  ἀλλὰ   τοὺς μὴ θέλοντας ὑποσχεῖν τῇ
[4]   τοῖς δικαστηρίοις οἱ λαχόντες κρίνουσιν,  ἀλλὰ   τούτου τοῦ πράγματος ἅπασιν Ἀθηναίοις
[7]   τοῖς ὑπὲρ καιρὸν χαριζομένοις ἐπιτρέπειν,  ἀλλὰ   τῷ μὲν θέλοντι λέγειν καὶ
[39]   πρεσβυτέρους, οἷς οὐδὲν ὁμοίως βεβίωκεν,  ἀλλὰ   τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν καταπεφρόνηκεν; ~Οὐ
[21]   οὐκ ἐθελόντων, οὐδὲν πλέον ἔπραξεν·  ~ἀλλὰ   τῶν κριτῶν οἱ μὲν φοβούμενοι
[28]   δὲ οὐδ' ὑπὸ τῶν πολιτῶν,  ἀλλὰ   φανερῶς εἴρηκεν οὐκ ἐπιτρέψειν τοῖς
[30]   παρεσκεύασαν, οἶνον δὲ καὶ τὰ  ἄλλα   ἀναλώματα Λεσβίοις προσέταξε. Καὶ οὕτως
[10]   ἂν ἐξαρκέσειεν παρὼν χρόνος,  ἅμα   δὲ καὶ πολλοῖς ἀπεχθοίμην τῶν
[19]   τις ἐπιστάμενος τὰ διαφέροντα παραβαίνειν  τολμᾷ·   φανερῶς γὰρ ἐνδείκνυται, ὥσπερ οὗτος,
[29]   τὰ τούτου, κατεγέλων ἡμῶν, ὁρῶντες  ἕνα   ἄνδρα μεῖζον ἁπάσης τῆς πόλεως
[16]   διατετέλεκεν ἁθρόους μὲν ὑμᾶς κολακεύων,  ἕνα   δ' ἕκαστον προπηλακίζων. ~Ὃς εἰς
[2]   Ἀλκιβιάδης καὶ Νικίας, ὧν ἀναγκαῖον  ἕνα   τῇ συμφορᾷ περιπεσεῖν. ~Ἄξιον δὲ
[3]   ἐνομοθέτησεν· ἐκεῖ μὲν γὰρ ὄμνυτε  μηδένα   μήτε ἐξελᾶν μήτε δήσειν μήτε
[24]   λοιπὸν χρόνον αἴτιον δόξειν, ὥστε  μηδένα   τῶν προτέρων ἀδικημάτων μεμνῆσθαι· ἀνέλπιστον
[35]   κοινῷ κέκριμαι τετράκις, ἰδίᾳ τε  οὐδένα   διεκώλυσα δικάζεσθαι βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης δὲ
[8]   ἀπέφυγον, οὐκέτι δίκαιον ἡγοῦμαι λόγον  οὐδένα   περὶ τούτου γίγνεσθαι. Πρὶν μὲν
[34]   ὅστις ἂν ἀποδείξειε τῶν ἡμετέρων  οὐδένα   τῇ συμφορᾷ ταύτῃ χρησάμενον Ἀλκιβιάδῃ
[23]   δὲ σαφῶς εἰδότες οὕτω παρανόμως  πεπραγμένα   ῥᾳθύμως φέρετε. ~Πρὸς δὲ τούτοις
[23]   τραγῳδίαις τοιαῦτα θεωροῦντες δεινὰ νομίζετε,  γιγνόμενα   δ' ἐν τῇ πόλει ὁρῶντες
[42]   πλὴν κατὰ τοσοῦτον, ὅτι τὰ  προσταττόμενα   δαπανῶ οὐκ ἀπὸ τῶν κοινῶν
[29]   πολεμίων ἐπιθυμεῖν, ἡμᾶς δὲ μισεῖν.  ~Ἵνα   δὲ μὴ μόνον Διομήδην, ἀλλὰ
[40]   δὲ αὐτῶν ἕνεκα τῶν παρανομούντων,  ἵνα   δίκην διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον, ἀλλὰ
[15]   καὶ λαθραῖον θάνατον ἐπεβούλευσε Καλλίᾳ,  ~ἵνα   τὸν οἶκον τὸν Ἱππονίκου κατάσχοι,
[23]   μὲν ταῖς τραγῳδίαις τοιαῦτα θεωροῦντες  δεινὰ   νομίζετε, γιγνόμενα δ' ἐν τῇ
[36]   δικαίως ἂν> πάλιν δόξαιμι δι'  ἐκεῖνα   ἐκπεσεῖν. ~Ἀλλὰ γὰρ ἴσως μετὰ
[23]   πόλει ὁρῶντες οὐδὲν φροντίζετε. Καίτοι  ἐκεῖνα   μὲν οὐκ ἐπίστασθε πότερον οὕτω
[27]   τοῖς Ἕλλησι μηδὲν θαυμάζειν ἄν  τινα   αὐτῶν βιάσηται, ἐπεὶ καὶ τοῖς
[33]   καὶ σώφρονες ἦσαν, οἵτινες ἐξωστράκισαν  Κίμωνα   διὰ παρανομίαν, ὅτι τῇ ἀδελφῇ
[41]   Σικελίαν τοὺς μὲν διαφόρους ὄντας  διήλλαξα,   τοὺς δ' ἐπιτηδείους ἐποίησα, τοὺς
[17]   μηνί, τοὺς φύλακας λαθών, ὥσπερ  παρὰ   βασιλέως. Οὕτω δ' ἀναίσχυντός ἐστιν,
[39]   καὶ τὰ γυμνάσια καταλύων καὶ  παρὰ   τὴν ἡλικίαν πράττων, τοὺς
[26]   καὶ οὐ> τὸν ἐπιτυχόντα, δυνάμενος  παρὰ   τοῖς ἀγωνοθέταις τῶν Ἠλείων, τὸ
[29]   ὅλην ὑβρίζων ἐπιδείξειε, τὰ πομπεῖα  παρὰ   τῶν ἀρχιθεώρων αἰτησάμενος, ὡς εἰς
[29]   ἐνόμιζον ἡμᾶς· ὅσοι δὲ  παρὰ   τῶν πολιτῶν ἤκουον καὶ
[35]   ἀρχόντων καὶ τῶν νόμων, ἐπειδὴ  παρὰ   τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν ἰδίᾳ
[27]   ἂν ἀνταγωνίζεσθαι ἑαυτῷ, ὃς Ἀθηναῖον  ἄνδρα   βιασάμενος τοῖς ἀλλοτρίοις ἐτόλμησεν ἵπποις
[29]   τούτου, κατεγέλων ἡμῶν, ὁρῶντες ἕνα  ἄνδρα   μεῖζον ἁπάσης τῆς πόλεως δυνάμενον.
[16]   πλέον ἀξιῶν ἔχειν· ἀλλ' οὕτω  σφόδρα   καταπεφρόνηκεν ὥστε διατετέλεκεν ἁθρόους μὲν
[5]   ὑμῶν ἐν ταύτῃ μάλιστα τῇ  ἡμέρᾳ   λυπεῖσθαι καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἥδεσθαι,
[23]   δούλην κατέστησε, καὶ ἧς τὸν  πατέρα   καὶ τοὺς προσήκοντας ἀπέκτεινε, καὶ
[13]   τελευτήσαντος Ἱππονίκου στρατηγοῦντος ἐπὶ Δηλίῳ  ἕτερα   τοσαῦτα προσεπράξατο, λέγων ὡς ὡμολόγησεν
[29]   οὖν τῶν ξένων μὴ ἐγίγνωσκον  ἡμέτερα   ὄντα, τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν
[39]   τίνας ποτὲ καὶ πείσει δεόμενος,  πότερα   τοὺς νεωτέρους, οὓς πρὸς τὸ
[7]   οὐκ οἶδ' τι δεῖ  μακρότερα   λέγειν· πάντως γὰρ οὐδὲν ἂν
[21]   τοὺς ὑβρίζοντας, καὶ τοὺς μὲν  λάθρᾳ   ἀδικοῦντας κολάζοντες, τοὺς δὲ φανερῶς
[12]   Δηλώσει δὲ τῶν συμμάχων  ἔχθρα,   ὅταν πρῶτον ἡμῖν καὶ Λακεδαιμονίοις
[19]   καὶ τοῖς νόμοις· ὅστις δὲ  ὑπερορᾷ   ταῦτα, τὴν μεγίστην φυλακὴν ἀνῄρηκε
[2]   Νικίας, ὧν ἀναγκαῖον ἕνα τῇ  συμφορᾷ   περιπεσεῖν. ~Ἄξιον δὲ μέμψασθαι τὸν
[34]   ἀποδείξειε τῶν ἡμετέρων οὐδένα τῇ  συμφορᾷ   ταύτῃ χρησάμενον Ἀλκιβιάδῃ δὲ μάλιστα
[41]   ὄντας διήλλαξα, τοὺς δ' ἐπιτηδείους  ἐποίησα,   τοὺς δ' ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν
[41]   τοὺς δ' ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν  ἀπέστησα.   Καίτοι εἰ τῶν πρεσβευόντων ἕκαστος
[35]   κέκριμαι τετράκις, ἰδίᾳ τε οὐδένα  διεκώλυσα   δικάζεσθαι βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης δὲ τοιαῦτα
[30]   Χῖοι παρεσκεύασαν, οἶνον δὲ καὶ  τὰ   ἄλλα ἀναλώματα Λεσβίοις προσέταξε. Καὶ
[41]   Καίτοι εἰ τῶν πρεσβευόντων ἕκαστος  τὰ   αὐτὰ ἐποίησεν, ὀλίγους ἂν πολεμίους
[12]   τὰ ἥδιστα τῷ πλήθει, παραλιπὼν  τὰ   βέλτιστα, συμβουλεύει. ~Θαυμάζω δὲ τῶν
[39]   τὸ πλῆθος διαβέβληκεν ἀσελγαίνων καὶ  τὰ   γυμνάσια καταλύων καὶ παρὰ τὴν
[27]   ἀποφαίνει, τοὺς μὲν λόγους δημαγωγοῦ  τὰ   δ' ἔργα τυράννου παρέχων, καταμαθὼν
[19]   δὲ χαλεπώτερον, ὅταν τις ἐπιστάμενος  τὰ   διαφέροντα παραβαίνειν τολμᾷ· φανερῶς γὰρ
[19]   ἐστι καὶ ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων  τὰ   δίκαια πάσχειν κακῶς, πολὺ δὲ
[16]   Καὶ ὃν ἔδει τεθνάναι διὰ  τὰ   ἐπιτηδεύματα, κατήγορος τῶν διαβεβλημένων ὑφ'
[22]   καὶ τῶν οἰκειοτάτων ὑπάρχει αὐτῷ  τὰ   ἔσχατα τοὺς μὲν πεποιηκέναι τοὺς
[12]   καὶ τοῦ μέλλοντος προνοεῖται, καὶ  τὰ   ἥδιστα τῷ πλήθει, παραλιπὼν τὰ
[29]   τὴν πόλιν ὅλην ὑβρίζων ἐπιδείξειε,  τὰ   πομπεῖα παρὰ τῶν ἀρχιθεώρων αἰτησάμενος,
[42]   μεμνῆσθαι, πλὴν κατὰ τοσοῦτον, ὅτι  τὰ   προσταττόμενα δαπανῶ οὐκ ἀπὸ τῶν
[29]   πολιτῶν ἤκουον καὶ ἐπεγίγνωσκον  τὰ   τούτου, κατεγέλων ἡμῶν, ὁρῶντες ἕνα
[9]   μιᾷ ψήφῳ μόνον ἀποθνῄσκειν, καὶ  τὰ   χρήματα δημεύεσθαι αὐτῶν, τοὺς δὲ
[15]   ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει· καὶ  τὰ   χρήματα τῷ δήμῳ ἔδωκεν, εἴ
[0]   ταύτην τὴν πόλιν διαφθερεῖ, καὶ  ~Κατὰ   Ἀλκιβιάδου. ~Οὐκ ἐν τῷ παρόντι
[34]   αὐτόν. ~Ἀλλὰ μὴν εἰ δεῖ  κατὰ   γένος σκοπεῖν, ἐμοὶ μὲν οὐδαμόθεν
[14]   ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν ἄρχοντα  κατὰ   τὸν νόμον. Οὗ δὴ μάλιστα
[42]   λῃτουργιῶν οὐκ ἀξιῶ μεμνῆσθαι, πλὴν  κατὰ   τοσοῦτον, ὅτι τὰ προσταττόμενα δαπανῶ
[21]   Ἀλκιβιάδην, ὁρῶντες Ταυρέαν μὲν τοσαῦτα  χρήματα   ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον, τὸν δὲ τοιαῦτα
[9]   ψήφῳ μόνον ἀποθνῄσκειν, καὶ τὰ  χρήματα   δημεύεσθαι αὐτῶν, τοὺς δὲ νικήσαντας
[31]   πάντων τῶν συμμάχων ἄρχων> καὶ  χρήματα   λαμβάνων οὐδενὸς τούτων ὑπόδικός ἐστιν,
[27]   τοὺς δὲ εἱργνύων, τοὺς δὲ  χρήματα   πραττόμενος, οὐδενὸς ἀξίαν τὴν δημοκρατίαν
[15]   τῇ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει· καὶ τὰ  χρήματα   τῷ δήμῳ ἔδωκεν, εἴ πως
[16]   ὃν ἔδει τεθνάναι διὰ τὰ  ἐπιτηδεύματα,   κατήγορος τῶν διαβεβλημένων ὑφ' ὑμῶν
[30]   οἶνον δὲ καὶ τὰ ἄλλα  ἀναλώματα   Λεσβίοις προσέταξε. Καὶ οὕτως εὐτυχής
[11]   τάξαι τὸν ὑπ' Ἀριστείδου πάντων  δικαιότατα   τεταγμένον, αἱρεθεὶς ἐπὶ τούτῳ δέκατος
[31]   ποιήσαντας· οὗτος δ' ἐπιτηδεύων ἅπαντα  πολυτελέστατα   διπλασίαν οὐσίαν κέκτηται. ~Καίτοι ὑμεῖς
[22]   τῶν οἰκειοτάτων ὑπάρχει αὐτῷ τὰ  ἔσχατα   τοὺς μὲν πεποιηκέναι τοὺς δὲ
[37]   ἐκεῖνα ἐκπεσεῖν. ~Ἀλλὰ γὰρ ἴσως  μετὰ   μικρᾶς διαβολῆς φαύλων κατηγόρων
[13]   ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης πολιτείας μάλιστα  κοινότητα   δοκεῖ ᾑρῆσθαι, οἳ οὐδ' ἀπὸ
[4]   χρόνον δεῖ στερηθῆναι τῆς πόλεως.  ~Εἶτα   ἐν τοῖς τοιούτοις οἱ τοὺς
[31]   οἴκους ποιήσαντας· οὗτος δ' ἐπιτηδεύων  ἅπαντα   πολυτελέστατα διπλασίαν οὐσίαν κέκτηται. ~Καίτοι
[2]   στεφανηφόρος, ἀλλ' εἰ χρὴ μηδὲν  ἀδικήσαντα   τὴν πόλιν δέκα ἔτη φεύγειν·
[32]   δὲ τὸν Διδυμίου, τῷ σώματι  νικήσαντα   πάντας τοὺς στεφανηφόρους ἀγῶνας, ἐξωστρακίσατε
[20]   βούληται ξένον ἀγωνιζόμενον, οὐκ ἐξὸν  ἐπιχειρήσαντα   κωλύειν, ἐναντίον ὑμῶν καὶ τῶν
[1]   ἐθέλειν τοῦ πλήθους, καὶ μὴ  καταδείσαντα   τὰς ἔχθρας τὰς ἰδίας ὑπὲρ
[21]   ὁρῶντες Ταυρέαν μὲν τοσαῦτα χρήματα  ἀναλώσαντα   προπηλακιζόμενον, τὸν δὲ τοιαῦτα παρανομοῦντα
[35]   νόμον ταύτην τὴν διάνοιαν ἔχειν·  ἀποβλέψαντα   τῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς κρείττους
[3]   περιπεσεῖν. ~Ἄξιον δὲ μέμψασθαι τὸν  θέντα   τὸν νόμον, ὃς ἐναντία τῷ
[35]   δύναιτο. ~Νομίζω δὲ καὶ τὸν  θέντα   τὸν νόμον ταύτην τὴν διάνοιαν
[3]   ἀποδοθείσης {οὔτε} διαψηφισαμένων κρύβδην τὸν  ὀστρακισθέντα   τοσοῦτον χρόνον δεῖ στερηθῆναι τῆς
[26]   πλείστους κρινομένους. Τοῦτον Ἀλκιβιάδης πολίτην  ὄντα   καὶ οὐ> τὸν ἐπιτυχόντα, δυνάμενος
[6]   ἐντεῦθεν γνῶναι τὸν νόμον πονηρὸν  ὄντα·   μόνοι γὰρ αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων
[29]   τῶν ξένων μὴ ἐγίγνωσκον ἡμέτερα  ὄντα,   τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες
[12]   τἀναντία περὶ τῶν πόλεων ἐκείνῳ  γιγνώσκοντα.   τοιγάρτοι διὰ ταῦτα πολλοὶ τὴν
[19]   χαλεπώτερον, ὅταν τις ἐπιστάμενος τὰ  διαφέροντα   παραβαίνειν τολμᾷ· φανερῶς γὰρ ἐνδείκνυται,
[6]   τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις  ἁρμόττοντα   μάλιστα τυγχάνει καὶ πλείστους ἐπιθυμητὰς
[14]   οὖσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν  ἄρχοντα   κατὰ τὸν νόμον. Οὗ δὴ
[26]   πολίτην ὄντα καὶ οὐ> τὸν  ἐπιτυχόντα,   δυνάμενος παρὰ τοῖς ἀγωνοθέταις τῶν
[21]   ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον, τὸν δὲ τοιαῦτα  παρανομοῦντα   μέγιστον δυνάμενον. Αἴτιοι δ' ὑμεῖς,
[24]   πώποτε τοιοῦτος. Ἐγὼ δὲ νομίζω  μέγιστα   κακὰ τὴν πόλιν ὑπὸ τούτου
[12]   τοῦ μέλλοντος προνοεῖται, καὶ τὰ  ἥδιστα   τῷ πλήθει, παραλιπὼν τὰ βέλτιστα,
[11]   αἱρεθεὶς ἐπὶ τούτῳ δέκατος αὐτὸς  μάλιστα   διπλάσιον αὐτὸν ἑκάστοις τῶν συμμάχων
[13]   δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης πολιτείας  μάλιστα   κοινότητα δοκεῖ ᾑρῆσθαι, οἳ οὐδ'
[34]   συμφορᾷ ταύτῃ χρησάμενον Ἀλκιβιάδῃ δὲ  μάλιστα   πάντων Ἀθηναίων. Καὶ γὰρ
[5]   τοὺς φίλους ὑμῶν ἐν ταύτῃ  μάλιστα   τῇ ἡμέρᾳ λυπεῖσθαι καὶ τοὺς
[14]   κατὰ τὸν νόμον. Οὗ δὴ  μάλιστα   τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἐπεδείξατο· παρακαλέσας
[23]   πόλιν ἀνάστατον πεποίηκεν, ὡς ἂν  μάλιστα   τὸν υἱὸν ἐχθρὸν ἑαυτῷ καὶ
[6]   πολλοῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις ἁρμόττοντα  μάλιστα   τυγχάνει καὶ πλείστους ἐπιθυμητὰς ἔχει.
[6]   ἐθέλει μιμήσασθαι. Καίτοι ταῦτα διέγνωσται  ἄριστα   τῶν δογμάτων, καὶ τοῖς
[12]   ἥδιστα τῷ πλήθει, παραλιπὼν τὰ  βέλτιστα,   συμβουλεύει. ~Θαυμάζω δὲ τῶν πεπεισμένων
[41]   εἰ τῶν πρεσβευόντων ἕκαστος τὰ  αὐτὰ   ἐποίησεν, ὀλίγους ἂν πολεμίους εἴχετε
[31]   οὐδενὸς τούτων ὑπόδικός ἐστιν, ἀλλὰ  τοιαῦτα   διαπεπραγμένος σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ ἔλαβε,
[35]   διεκώλυσα δικάζεσθαι βουλόμενον· Ἀλκιβιάδης δὲ  τοιαῦτα   ἐργασάμενος οὐδεμίαν πώποτε δίκην ὑποσχεῖν
[23]   ὑμεῖς ἐν μὲν ταῖς τραγῳδίαις  τοιαῦτα   θεωροῦντες δεινὰ νομίζετε, γιγνόμενα δ'
[21]   χρήματα ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον, τὸν δὲ  τοιαῦτα   παρανομοῦντα μέγιστον δυνάμενον. Αἴτιοι δ'
[18]   ἐπὶ τούτοις, ἔθεμεν· τούτου δὲ  τοιαῦτα   πράξαντος οὐδεμίαν οὐδεὶς οὔτ' ἰδίαν
[13]   Ἱππονίκου στρατηγοῦντος ἐπὶ Δηλίῳ ἕτερα  τοσαῦτα   προσεπράξατο, λέγων ὡς ὡμολόγησεν ἐκεῖνος,
[21]   ὑπέρχεσθαι Ἀλκιβιάδην, ὁρῶντες Ταυρέαν μὲν  τοσαῦτα   χρήματα ἀναλώσαντα προπηλακιζόμενον, τὸν δὲ
[23]   πέπλασται ὑπὸ τῶν ποιητῶν·  ταῦτα   δὲ σαφῶς εἰδότες οὕτω παρανόμως
[6]   ἄλλων πόλεων ἐθέλει μιμήσασθαι. Καίτοι  ταῦτα   διέγνωσται ἄριστα τῶν δογμάτων,
[32]   τὸν ἀπὸ τῶν ὑμετέρων χρημάτων  ταῦτα   κατεργασάμενον, Καλλίαν δὲ τὸν Διδυμίου,
[13]   ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο, προσθήσειν  ταῦτα.   ~Λαβὼν δὲ τοσαύτην προῖκα ὅσην
[39]   ἱκετεύειν καὶ δακρύειν οἰκτρῶς. Καὶ  ταῦτα   μὲν οὐ θαυμάζω· πολλῶν γὰρ
[25]   καθισταμένας. ~Ἡγοῦμαι δ' αὐτὸν πρὸς  ταῦτα   μὲν οὐδὲν ἀντερεῖν, λέξειν δὲ
[14]   ἄλλων πολιτῶν καταφρονῶν. Οὐ τοίνυν  ταῦτα   μόνον ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ καὶ λαθραῖον
[12]   πόλεων ἐκείνῳ γιγνώσκοντα. τοιγάρτοι διὰ  ταῦτα   πολλοὶ τὴν πατρίδα τὴν αὑτῶν
[17]   λέγοντος, ὡς οὐκ ἂν δύναιτο  ταῦτα   πράττειν ἤδη διὰ τὸ συγγραφὰς
[18]   οὐδὲν κακὸν πέπονθεν, ἀλλὰ διὰ  ταῦτα   σεμνότερος δοκεῖ καὶ φοβερώτερος εἶναι.
[19]   τοῖς νόμοις· ὅστις δὲ ὑπερορᾷ  ταῦτα,   τὴν μεγίστην φυλακὴν ἀνῄρηκε τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/02/2007