HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre III

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  13 formes différentes pour 85 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chapitre
[3, 14]   δὲ ὅπλα δώσειν ὑπέσχετο. διεγνώκει  γὰρ   ἀναμείνας στρατιὰν ἐπελθεῖν τῷ μεγάλῳ
[3, 25]   Αἰγύπτιοι δὲ τὴν τελευτήν. ἐπειδὰν  γὰρ   ἀποθάνῃ (σὺν χρόνῳ δὲ τοῦτο
[3, 8]   τοῦ Προμηθέως γαστέρα τρυφᾷ· ἕστηκε  γὰρ   αὐτὴν ἀνοίγων, ἤδη μὲν ἀνεῳγμένην,
[3, 21]   εἰς τὸ λαθεῖν χρήσιμος· ποδήρει  γὰρ   αὐτὴν ἐσταλμένην διὰ ταύτης ἀνατμηθῆναι
[3, 25]   καὶ κεφαλὴ μαρτυρεῖ· ἐστεφάνωσε  γὰρ   αὐτὴν κύκλος εὐφυής· ἡλίου δέ
[3, 11]   προδίδωσι καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. ἐντυχοῦσα  γὰρ   αὐτοῖς ἀναβαίνουσιν λύπη ἵστησί
[3, 15]   βωμὸν καταστρέψαντες φεύγουσιν ἀμεταστρεπτί. οὕτω  γὰρ   αὐτοῖς ποιεῖν ἔτυχε μεμαντευμένος
[3, 6]   δεσμῶται μὲν ἄμφω (διὰ τοῦτο  γὰρ   αὐτούς, οἶμαι, εἰς ἓν συνήγαγεν
[3, 17]   Λευκίππης οὕτως ἀνῃρημένης. τοῦτο μὲν  γὰρ   ἀφαιρήσεσθέ μου τὸ ξίφος, τὸ
[3, 24]   ἡμερῶν διατρίβειν τοὺς δισχιλίους· τοὺς  γὰρ   βαρβάρους τοὺς κατατρέχοντας πεπαῦσθαι, μελλούσης
[3, 25]   αὐτῷ καὶ τὴν ταφήν. σμύρνης  γὰρ   βῶλον τῆς εὐωδεστάτης, ὅσον ἱκανὸν
[3, 21]   λῃσταὶ τὴν τέχνην. τά τε  γὰρ   δέρματα ἀποκέκρυπται τά τε σπλάγχνα
[3, 8]   ἅμα καὶ φόβου· πῇ μὲν  γὰρ   εἰς τὸ ἕλκος, πῇ δὲ
[3, 3]   τῆς νεὼς σελμάτων, ἠμύνετο. θάλασσα  γὰρ   εἶχε νόμον τὴν βίαν, καὶ
[3, 3]   ναυμαχίας καινὸς τρόπος. οἱ μὲν  γὰρ   ἐκ τῆς ἐφολκίδος δέει τοῦ
[3, 9]   ἡμᾶς εἰς τὸν βασιλέα· τούτῳ  γὰρ   ἐκάλουν τῷ ὀνόματι τὸν λῃστὴν
[3, 18]   χθὲς ἐθεασάμην, τίνα ἦν;  γὰρ   ἐκεῖνά ἐστιν ταῦτα ἐνύπνια.
[3, 6]   τοῦ Σατύρου σύμβολον ἐξαιτήσαντες (καὶ  γὰρ   ἔλεγον μαντικὸν εἶναι τὸν θεὸν)
[3, 10]   μηδὲ ἐλέους τύχωμεν. λῃστὴν μὲν  γὰρ   Ἕλληνα καὶ φωνὴ κατέκλασε καὶ
[3, 4]   τῷ τοῦ θανάτου φόβῳ.  γὰρ   ἐν θαλάσσῃ θάνατος βραδὺς προαναιρεῖ
[3, 19]   δὴ τὰ ἐπίλοιπα, Σάτυρε· σὸς  γὰρ   ἐντεῦθεν λόγος. ~Καὶ
[3, 2]   κυμάτων ἑκατέρωθεν φοβερώτερα· ἀναβαίνουσα μὲν  γὰρ   ἐπὶ τὴν ναῦν θάλασσα
[3, 3]   ἦν μάχη χειροποίητος. οἱ μὲν  γὰρ   ἐπιβάντες ἤδη τὸν κάλων ἔκοπτον,
[3, 21]   ξίφος ὡς ἔχει μηχανῆς. ἂν  γὰρ   ἐρείσῃ τις ἐπί τινος σώματος,
[3, 23]   ἐν μέσῃ τῇ χαρᾷ· ταχὺ  γὰρ   ἐφθόνησέ μοι δαίμων τις τῆς
[3, 15]   χῶσαι, ἥτις ἦν ἐμποδών. καὶ  γὰρ   ἑωρῶμεν τοὺς λῃστὰς μετὰ πλείστης
[3, 17]   δὲ φαρμάκου τῶν κακῶν· οὐδὲ  γὰρ   ζῆν ἔτι δύναμαι, κἂν νῦν
[3, 3]   τῆς ἐφολκίδος ἤδη διεπάλαιον· φιλίας  γὰρ   αἰδοῦς οὐκ ἔτι θεσμὸς
[3, 7]   καὶ ξίφος ἐσχισμένῳ. ἄρχεται μὲν  γὰρ   κώπη κάτωθεν ἀμφοῖν ἐκ
[3, 14]   ἐγὼ δὲ ἵππον ᾔτουν, σφόδρα  γὰρ   ᾔδειν ἱππεύειν γεγυμνασμένος. ὡς δέ
[3, 6]   νεανίσκος, Ἀπόλλωνι μᾶλλον ἐοικώς· οὕτω  γὰρ   ἡλικίας εἶχε. προβέβληται δὲ τὴν
[3, 1]   πλέον δὲ ἠνύομεν οὐδέν· ἀνέφερε  γὰρ   ἡμᾶς μᾶλλον κορυφούμενον τὸ ἔδαφος
[3, 11]   κλαίειν δὲ οὐκ ἠδυνάμην. τοῦτο  γὰρ   ἴδιον τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖς
[3, 21]   θέλῃς χρηστὸς γενέσθαι, συναγωνίσεται. δυνησόμεθα  γὰρ   καὶ τὴν κόρην σῶσαι καὶ
[3, 22]   ἔφην, ζῆν καὶ Κλειτοφῶντα.  γὰρ   κόρη πυθομένῳ μοι καταλιπεῖν αὐτὸν
[3, 2]   ἐκάλυπτε πᾶν τὸ σκάφος. τὸ  γὰρ   κῦμα αἰρόμενον ὑψοῦ, ψαῦον αὐτῶν
[3, 10]   κατέκλασε καὶ δέησις ἐμάλαξεν·  γὰρ   λόγος πολλάκις τὸν ἔλεον προξενεῖ·
[3, 2]   ὡς εἰκός, οὐ μακράν. περὶ  γὰρ   μεσημβρίαν δείλην μὲν ἥλιος
[3, 1]   σκάφει τὴν πλάνην. πρὶν μὲν  γὰρ   μετασκευάσασθαι τὸ πρῶτον, δίαυλος ἡμᾶς
[3, 2]   πᾶσαν τὴν ναῦν ἐκεκάλυπτο· καὶ  γὰρ   ὄμβρος ἐπέκλυζε πολύς. ἡμεῖς δὲ
[3, 15]   τὸ δὲ ἦν ἔκπληξις· μέτρον  γὰρ   οὐκ ἔχον τὸ κακὸν ἐνεβρόντησέ
[3, 4]   προαναιρεῖ πρὸ τοῦ παθεῖν·  γὰρ   ὀφθαλμὸς πελάγους γεμισθεὶς ἀόριστον ἐκτείνει
[3, 1]   ἄνω τοῦ κέρως βίᾳ (τὸ  γὰρ   πνεῦμα σφοδρότερον ἐμπεσὸν ἀνθέλκειν οὐκ
[3, 10]   πολλάκις τὸν ἔλεον προξενεῖ· τὸ  γὰρ   πονοῦν τῆς ψυχῆς γλῶττα
[3, 9]   Ἀπολώλαμεν" ἔστησε τὴν ναῦν,  γὰρ   ποταμὸς ταύτῃ στενώτατος, καὶ ἐπεμβάντες
[3, 19]   Αἰγύπτιός εἰμι τὸ γένος· φθάνω  γάρ   σοι ταῦτα εἰπὼν ἐπὶ τῆς
[3, 15]   ὡς εἰκός, ᾠδὴν Αἰγυπτίαν· τὸ  γὰρ   σχῆμα τοῦ στόματος καὶ τῶν
[3, 11]   τοῖς μεγάλοις κακοῖς. ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς μετρίαις συμφοραῖς ἀφθόνως τὰ
[3, 7]   κεκέρασται καὶ δέος· ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς παρειαῖς τὸ δέος κάθηται,
[3, 18]   ἐπικάλυψαί σου τὸ πρόσωπον· καλῶ  γὰρ   τὴν Ἑκάτην ἐπὶ τὸ ἔργον.
[3, 4]   νεὼς κατὰ τῆς θαλάσσης. ταχὺ  γὰρ   τὴν ἐφολκίδα ἀπολύσαντες οἱ ναῦται,
[3, 23]   Μενέλαος, Οὐκ οἶδα, ἔφη· μετὰ  γὰρ   τὴν ναυαγίαν εὐθὺς εἶδον μὲν
[3, 4]   τούτων θάνατον δυστυχεῖν πλείονα· ὅσον  γὰρ   τῆς θαλάσσης τὸ μέγεθος, τοσοῦτος
[3, 20]   ποι παρόντος ἅμα κἀμοῦ (προσεδόκα  γάρ   τι σπουδαῖον ἔνδον εἶναι) ἀνοίγει
[3, 20]   καταλαβόντες, πρὸς ἄμυναν τρέπονται. καὶ  γάρ   τις ἐν αὐτοῖς ἦν τῶν
[3, 8]   μηρὸν ἐγείρει καθ´ αὑτοῦ· εἰς  γὰρ   τὸ ἧπαρ συνάγει τὸν ὄρνιν·
[3, 12]   καὶ οὐκ ἔχων φάλαρα· τοιοῦτοι  γὰρ   τοῖς λῃσταῖς εἰσιν οἱ ἵπποι.
[3, 8]   ἀναφέρει δὲ λυπούμενον Ἡρακλῆς· ἕστηκε  γὰρ   τοξεύων τοῦ Προμηθέως τὸν δήμιον·
[3, 21]   τρόπον τοὺς ὁρῶντας ἀπατᾷ· δοκεῖ  γὰρ   τοσοῦτον καταβῆναι ἐν τῇ σφαγῇ,
[3, 7]   χείρ, ἀλλ´ ἔστιν αὐτόχθον· ἐτράχυνε  γὰρ   τοῦ λίθου τὸν κόλπον
[3, 14]   ἔλεος πολλάκις φιλίαν προξενεῖ·  γὰρ   ψυχὴ μαλαχθεῖσα πρὸς τὴν ὧν
[3, 18]   μόλις μὲν καὶ φοβούμενος (ἀληθῶς  γὰρ   ᾤμην τὴν Ἑκάτην παρεῖναι) ὅμως
[3, 15]   οἵτινες ἦσαν οὐκ εἶδον, ἦσαν  γὰρ   ὡπλισμένοι, τὴν δὲ κόρην Λευκίππην
[3, 8]   καθ´ αὑτοῦ· εἰς γὰρ τὸ  ἧπαρ   συνάγει τὸν ὄρνιν· δὲ
[3, 8]   τὸ τραῦμα καὶ ζητεῖν τὸ  ἧπαρ·   τὸ δὲ ἐκφαίνεται τοσοῦτον, ὅσον
[3, 21]   τε σπλάγχνα τῇ σφαγῇ προπηδήσεται,  ἅπερ   ἡμεῖς ἐξελόντες ἐπὶ τῷ βωμῷ
[3, 10]   θεοὶ καὶ δαίμονες, ἔφην,  εἴπερ   ἐστέ που καὶ ἀκούετε, τί
[3, 9]   μισθωσάμενοι (εἴχομεν δὲ ὀλίγον χρυσίον,  ὅπερ   ἐτύχομεν ἐζωσμένοι) διὰ τοῦ Νείλου
[3, 7]   ἐκδεχομένη· ἕστηκε δὲ νυμφικῶς ἐστολισμένη,  ὥσπερ   Ἀϊδωνεῖ νύμφη κεκοσμημένη. ποδήρης χιτών,
[3, 7]   τῇ πέτρᾳ· οἱ καρποὶ δὲ  ὥσπερ   ἀμπέλου βότρυες κρέμανται. καὶ αἱ
[3, 11]   κολάζοντας ἱκετηρία, καὶ τοὺς ἀλγοῦντας,  ὥσπερ   ἀπὸ οἰδοῦντος τραύματος, ἐξεκένωσεν· ἐν
[3, 20]   μέρος, τὸ μικρὸν ἐκεῖνο ξίφος  ὥσπερ   ἀπὸ χηραμοῦ τῆς κώπης κατατρέχει
[3, 25]   δὲ αὐτῷ χορὸς ἄλλων ὀρνίθων  ὥσπερ   δορυφόρων, καὶ ἔοικεν ὄρνις
[3, 2]   ἡμεῖς δὲ τὰ γέρρα ὑποδύντες  ὥσπερ   εἰς ἄντρον ἐμένομεν, παραδόντες ἑαυτοὺς
[3, 21]   σώματος, φεύγει πρὸς τὴν κώπην  ὥσπερ   εἰς κουλεόν· καὶ οἱ μὲν
[3, 22]   μέν, ἔφη, τὸ ἔργον, ἀλλ´  ὑπὲρ   φίλου, κἂν ἀποθανεῖν δεήσῃ, καλὸς
[3, 2]   ἐσύριζε ψόφος. καὶ μὲν  ἀὴρ   εἶχε σάλπιγγος ἦχον· οἱ δὲ
[3, 7]   ὤμων συμβολῆς, καὶ εὐθὺς  γαστήρ.   μεταξὺ δὲ τοῦ κήτους καὶ
[3, 17]   φρικωδέστατον. ἀνέῳκτο μὲν αὐτῆς  γαστὴρ   πᾶσα καὶ ἦν ἐντέρων κενή·
[3, 5]   εἷς ἡμᾶς ἰχθὺς ἀναλωσάτω, μία  γαστὴρ   χωρησάτω, ἵνα καὶ ἐν ἰχθύσι
[3, 7]   ὅτι μή τις αὐτὸ πεποίηκε  χείρ,   ἀλλ´ ἔστιν αὐτόχθον· ἐτράχυνε γὰρ
[3, 8]   κλίνεται δὲ ἐπὶ μαζὸν  χείρ.   δὲ Προμηθεὺς μεστός ἐστιν
[3, 16]   θεοὶ καὶ οὐκ ἐσβέσθη τὸ  πῦρ,   ἀλλὰ μιαινόμενον ἠνείχετο καὶ ἀνέφερε
[3, 16]   ποῦ; εἰ μὲν δεδαπανήκει τὸ  πῦρ,   ἥττων συμφορά· νῦν δὲ
[3, 2]   δὲ ἑαυτοὺς ὡς ἐν σελήνῃ.  πῦρ   μὲν ἀστραπῆς ἵπταται, μυκᾶται δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/03/2006