HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre III

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  3 formes différentes pour 46 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chapitre
[3, 16]   ξένης, οὐδ´ ὅτι σοι γέγονεν  ἐκ   βίας σφαγή, ἀλλ´ ὅτι ταῦτα
[3, 7]   ταῖς παρειαῖς τὸ δέος κάθηται,  ἐκ   δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἀνθεῖ τὸ
[3, 6]   μὲν ἐξ ἀέρος, τῇ δὲ  ἐκ   θαλάσσης· ἐπίκουροι δὲ αὐτοῖς Ἀργεῖοι
[3, 7]   γὰρ κώπη κάτωθεν ἀμφοῖν  ἐκ   μιᾶς, καὶ ἔστιν ἐφ´ ἥμισυ
[3, 23]   μετὰ Λευκίππην ἐμὸν δεσπότην, τοῦτον  ἐκ   πάντων κατέσχεν θάλασσα, ἵνα
[3, 17]   Σάτυρος. ἐγὼ δὲ ἄνδρας ἰδὼν  ἐκ   παραλόγου ζῶντας καὶ φίλους οὔτε
[3, 15]   ἀπέστρεφον τῆς θέας, ἐγὼ δὲ  ἐκ   παραλόγου καθήμενος ἐθεώμην. τὸ δὲ
[3, 15]   ἕτερος ἀνακλίνας αὐτὴν ὑπτίαν ἔδησεν  ἐκ   παττάλων ἐπὶ τῆς γῆς ἐρηρεισμένων,
[3, 15]   τῶν παίδων ἀπωλείᾳ δόξαν παρέσχεν  ἐκ   τῆς ἀκινησίας ὡσεὶ λίθος γενομένη.
[3, 14]   οὕτω γοῦν διέθηκα τὸν στρατηγὸν  ἐκ   τῆς ἀκροάσεως, ὡς καὶ αὐτὸν
[3, 25]   φέρων, καὶ δοκιμάζει τὸν ὄρνιν  ἐκ   τῆς γραφῆς. δὲ οἶδεν
[3, 3]   καινὸς τρόπος. οἱ μὲν γὰρ  ἐκ   τῆς ἐφολκίδος δέει τοῦ καταδῦναι
[3, 3]   ἐφέλκοντα τὸν κάλων· οἱ δὲ  ἐκ   τῆς ἐφολκίδος μεταβαίνειν οὐκ ἐπέτρεπον.
[3, 1]   φῶς. ἐγείρεται δὲ κάτωθεν ἄνεμος  ἐκ   τῆς θαλάσσης κατὰ πρόσωπον τῆς
[3, 21]   ἐν τῇ σφαγῇ, ὅσον ἄνεισιν  ἐκ   τῆς μηχανῆς. τούτων οὖν γενομένων
[3, 3]   τις ἐπιβήσεται· πολλοὶ δὲ καὶ  ἐκ   τῆς νεὼς ὁπλισάμενοι τὸ δυνατόν,
[3, 1]   θάλατταν. κωκυτὸς οὖν αἴρεται μέγας  ἐκ   τῆς νηός, καὶ μετοικία πάλιν
[3, 22]   καὶ ἅμα ἐλεῆσαι κόρην ἀθλίαν  ἐκ   τοσούτου κακοῦ. ταῦτα λέγων πείθω,
[3, 21]   κἂν ἀποσπάσῃ τις τὸν σίδηρον  ἐκ   τοῦ τραύματος, καταρρεῖ πάλιν ἐκ
[3, 15]   ποιοῦσιν οἱ κοροπλάθοι τὸν Μαρσύαν  ἐκ   τοῦ φυτοῦ δεδεμένον. εἶτα λαβὼν
[3, 21]   ἐκ τοῦ τραύματος, καταρρεῖ πάλιν  ἐκ   τοῦ χηραμοῦ τὸ ξίφος ὅσον
[3, 9]   ἡμερῶν δύο καὶ ἀναλαβόντες ἑαυτοὺς  ἐκ   τῶν κακῶν, ναῦν Αἰγυπτίαν μισθωσάμενοι
[3, 3]   ἀπειπὼν ῥίπτει μὲν τὰ πηδάλια  ἐκ   τῶν χειρῶν, ἀφίησι δὲ τὸ
[3, 10]   τις γένηται πιθανώτερος, ἀνδροφόνος  οὐκ   ἀκούει. μόνοις ἱκετεύειν με δεῖ
[3, 21]   τῆς μηχανῆς. τούτων οὖν γενομένων  οὐκ   ἂν εἰδεῖεν οἱ λῃσταὶ τὴν
[3, 4]   δύο μὲν τρεῖς ηὐτύχησαν  οὐκ   ἀναιμωτί, πολλοὶ δὲ ἀποπηδᾶν πειρώμενοι
[3, 2]   μάχη καὶ κυμάτων. ἡμεῖς δὲ  οὐκ   ἐδυνάμεθα κατὰ χώραν μένειν ὑπὸ
[3, 15]   καὶ αὐτοὺς μὲν οἵτινες ἦσαν  οὐκ   εἶδον, ἦσαν γὰρ ὡπλισμένοι, τὴν
[3, 13]   τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν ἀναιρεῖν  οὐκ   εἰδότες, ὡς δὲ εἶδον γυμνοὺς
[3, 23]   νυκτὸς διετρίψαμεν· καὶ τὸ πρᾶγμα  οὐκ   ἔλαθε τοὺς πολλούς. ~Ἅμα δὲ
[3, 3]   τὸ πρὸς τοὺς ἑτέρους εὔγνωμον  οὐκ   ἐλογίζετο. οὕτως οἱ μεγάλοι κίνδυνοι
[3, 4]   ἐν κακοῖς ἔσχον τὴν συμφοράν,  οὐκ   ἐνδιατρίψαντες τῷ τοῦ θανάτου φόβῳ.
[3, 1]   γὰρ πνεῦμα σφοδρότερον ἐμπεσὸν ἀνθέλκειν  οὐκ   ἐπέτρεπε) πῇ δὲ πρὸς θάτερον
[3, 3]   δὲ ἐκ τῆς ἐφολκίδος μεταβαίνειν  οὐκ   ἐπέτρεπον. εἶχον δὲ καὶ πελέκεις
[3, 13]   ἅμα, καὶ ἦν οὐδεὶς ὃς  οὐκ   ἐπέτυχεν. εἶτα οἱ ὁπλῖται προσέρρεον·
[3, 18]   ἀναζωπυρήσας λέγω πρὸς τὸν Μενέλαον·  Οὐκ   ἐρεῖς μοι, τί ταῦτα; οὐχὶ
[3, 16]   ἔβλεπον ἄνωθεν οἱ θεοὶ καὶ  οὐκ   ἐσβέσθη τὸ πῦρ, ἀλλὰ μιαινόμενον
[3, 2]   ἐπίπλων γυμνή· δὲ χειμὼν  οὐκ   ἐσπένδετο. ~Τέλος κυβερνήτης ἀπειπὼν
[3, 3]   διεπάλαιον· φιλίας γὰρ αἰδοῦς  οὐκ   ἔτι θεσμὸς ἦν, ἀλλὰ τὸ
[3, 15]   δὲ ἦν ἔκπληξις· μέτρον γὰρ  οὐκ   ἔχον τὸ κακὸν ἐνεβρόντησέ με.
[3, 12]   ἵππος· γυμνὸς ἦν, ἄστρωτος καὶ  οὐκ   ἔχων φάλαρα· τοιοῦτοι γὰρ τοῖς
[3, 11]   οὖν ἐθρήνουν ἡσυχῇ, κλαίειν δὲ  οὐκ   ἠδυνάμην. τοῦτο γὰρ ἴδιον τῶν
[3, 2]   ῥίπτειν τὸν φόρτον. διάκρισις δὲ  οὐκ   ἦν ἀργύρου καὶ χρυσοῦ πρὸς
[3, 15]   τάχα τῆς Νιόβης μῦθος  οὐκ   ἦν ψευδής, ἀλλὰ κἀκείνη τοιοῦτόν
[3, 23]   κεραίας λαβόμενον, ὅποι δὲ κεχώρηκεν  οὐκ   οἶδα. ἀνεκώκυσα οὖν ἐν μέσῃ
[3, 23]   τί γέγονεν; δὲ Μενέλαος,  Οὐκ   οἶδα, ἔφη· μετὰ γὰρ τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/03/2006