HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre III

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  94 formes différentes pour 235 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chapitre
[3, 3]   ἐφολκίδος ἤδη διεπάλαιον· φιλίας γὰρ     αἰδοῦς οὐκ ἔτι θεσμὸς ἦν,
[3, 18]   οὖν χθὲς ἐθεασάμην, τίνα ἦν;     γὰρ ἐκεῖνά ἐστιν ταῦτα
[3, 1]   κορυφούμενον τὸ ἔδαφος τῆς νηὸς     πρὸς ἡμῶν κατεβιβάζετο. καὶ χρόνον
[3, 18]   ἦν; γὰρ ἐκεῖνά ἐστιν     ταῦτα ἐνύπνια. ἀλλ´ ἰδοὺ καὶ
[3, 4]   ἐς αὐτήν. καὶ δύο μὲν     τρεῖς ηὐτύχησαν οὐκ ἀναιμωτί, πολλοὶ
[3, 22]   δέ, ἔφην, ζῆν καὶ Κλειτοφῶντα.     γὰρ κόρη πυθομένῳ μοι καταλιπεῖν
[3, 14]   ἔλεος πολλάκις φιλίαν προξενεῖ·     γὰρ ψυχὴ μαλαχθεῖσα πρὸς τὴν
[3, 7]   τῶν ὤμων συμβολῆς, καὶ εὐθὺς     γαστήρ. μεταξὺ δὲ τοῦ κήτους
[3, 17]   καὶ φρικωδέστατον. ἀνέῳκτο μὲν αὐτῆς     γαστὴρ πᾶσα καὶ ἦν ἐντέρων
[3, 7]   γραφεύς, ὡς ἔτεκεν αὐτὸν     γῆ. δὲ ἐνίδρυται τῇ
[3, 10]   μὲν τὸ δεσμωτήριον, εὐνὴ δὲ     γῆ, ὅρμοι δὲ καὶ ψέλλια
[3, 9]   τοὐπίσω. καὶ ἅμα πλήρης ἦν     γῆ φοβερῶν καὶ ἀγρίων ἀνθρώπων·
[3, 10]   τὸ γὰρ πονοῦν τῆς ψυχῆς     γλῶττα πρὸς ἱκετηρίαν διακονουμένη τῆς
[3, 6]   ἐγγέγραπτο. Εὐάνθης μὲν γραφεύς·     δὲ εἰκὼν Ἀνδρομέδα καὶ Προμηθεύς,
[3, 12]   ἐπὶ τὴν Λευκίππην εὐθὺς τρέπονται,     δὲ εἴχετό μου καὶ ἐξεκρέματο
[3, 7]   ὡς ἔτεκεν αὐτὸν γῆ.     δὲ ἐνίδρυται τῇ σκέπῃ· καὶ
[3, 7]   καὶ προβέβληται δίκην ἀσπί δος.     δέ ἐστι φοβερὰ καὶ ἐν
[3, 2]   οὐρὰν τῆς νεὼς ἀλλήλαις ἀντέπιπτον.     δὲ ναῦς ἀεὶ πρὸς μὲν
[3, 8]   πτύσσεται, τὸ τόξον, τὸ νεῦρον,     δεξιά. συνάγεται μὲν ὑπὸ τοῦ
[3, 16]   ἱερεύς. ~Ἑσπέρας δὲ γενομένης     διῶρυξ κέχωστο πᾶσα· οἱ δὲ
[3, 2]   μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν ναῦν     θάλασσα διὰ τῶν γέρρων ἐκυλίετο
[3, 23]   δεσπότην, τοῦτον ἐκ πάντων κατέσχεν     θάλασσα, ἵνα μὴ τὴν ψυχὴν
[3, 5]   τοῦ κύματος· μεστὴ δὲ ἦν     θάλασσα νεκρῶν σωμάτων. τοὺς μὲν
[3, 25]   δὲ τὸν Ἥλιον δεσπότην, καὶ     κεφαλὴ μαρτυρεῖ· ἐστεφάνωσε γὰρ αὐτὴν
[3, 7]   ξίφος ἐσχισμένῳ. ἄρχεται μὲν γὰρ     κώπη κάτωθεν ἀμφοῖν ἐκ μιᾶς,
[3, 20]   κώπης κατατρέχει τοσοῦτον, ὅσον εἶχεν     κώπη τὸ μέγεθος· ὡς δὲ
[3, 5]   ἔνθα περικαθίσαντες ἐγώ τε καὶ     Λευκίππη κατὰ ῥοῦν ἐφερόμεθα τῆς
[3, 17]   ἤνοιγεν ἅμα τὴν σορὸν καὶ     Λευκίππη κάτωθεν ἀνέβαινε, φοβερὸν θέαμα,
[3, 18]   τί ποτε ταῦτα ὁρῶ; καὶ     Λευκίππη, Παῦσαι, ἔφη, Μενέλαε, δεδιττόμενος
[3, 7]   ἐπάρματα, τὰ τῶν αὐχένων κυρτώματα,     λοφιὰ τῶν ἀκανθῶν, οἱ τῆς
[3, 11]   ὀφθαλμούς. ἐντυχοῦσα γὰρ αὐτοῖς ἀναβαίνουσιν     λύπη ἵστησί τε τὴν ἀκμὴν
[3, 17]   οὔτε ἐξεπλάγην ὑφ´ ἡδονῆς· τοσοῦτον     λύπη με τῆς συμφορᾶς ἐξεκώφησε.
[3, 13]   οἱ ὁπλῖται προσέρρεον· καὶ ἦν     μάχη στερρά, πληγαὶ δὲ παρ´
[3, 2]   ὤθουν ἐπειγόμενοι. καὶ ἦν ἤδη     ναῦς τῶν ἐπίπλων γυμνή·
[3, 7]   εἰς τὸ μέτρον τῆς κόρης     πέτρα· θέλει δὲ τὸ ὄρυγμα
[3, 2]   ἀντεβόμβει δὲ κάτωθεν τῶν κυμάτων     στάσις, μεταξὺ δὲ οὐρανοῦ καὶ
[3, 16]   μὲν δεδαπανήκει τὸ πῦρ, ἥττων     συμφορά· νῦν δὲ τῶν
[3, 22]   ταῦτα λέγων πείθω, καὶ συνέπραξεν     Τύχη. ἐγὼ μὲν οὖν περὶ
[3, 7]   δὲ τὴν ἅλμην τοῦ κύματος     τῶν νώτων ἐγέγραπτο φαινομένη σκιά,
[3, 16]   ἥττων συμφορά· νῦν δὲ     τῶν σπλάγχνων σου ταφὴ λῃστῶν
[3, 11]   πρὸ τῆς ψυχῆς, Κλειτοφῶν, τέθνηκεν     φωνή. ~Ταῦθ´ ἡμᾶς διαλεγομένους ἔλαθεν
[3, 22]   ὥστε ἀποκείσεταί σοι παρ´ αὐτῷ     χάρις καὶ ἅμα ἐλεῆσαι κόρην
[3, 8]   νεῦρον, κλίνεται δὲ ἐπὶ μαζὸν     χείρ. δὲ Προμηθεὺς μεστός
[3, 1]   ἀναθορόντος ὀξείᾳ ῥοπῇ, θατέρου δέ,     ᾐώρητο, καταρραγέντος εἰς τὴν θάλατταν.
[3, 7]   γραφεύς, ὡς ἔτεκεν αὐτὸν  γῆ.   δὲ ἐνίδρυται τῇ σκέπῃ·
[3, 6]   μὲν ἵδρυται τοξαζόμενος ἐν  γῇ,   δὲ ἐξ ἀέρος κρέμαται
[3, 10]   τὸ δεσμωτήριον, εὐνὴ δὲ  γῆ,   ὅρμοι δὲ καὶ ψέλλια κάλοι
[3, 5]   τὸν Μενέλαον θᾶττον προσάγει τῇ  γῇ   τὸ κῦμα· καὶ ἦν ταῦτα
[3, 9]   καὶ ἅμα πλήρης ἦν  γῆ   φοβερῶν καὶ ἀγρίων ἀνθρώπων· μεγάλοι
[3, 16]   ὅτι σοι γέγονεν ἐκ βίας  σφαγή,   ἀλλ´ ὅτι ταῦτα τῶν σῶν
[3, 17]   καὶ τέμνει κατ´ ὀλίγον. ἀθανάτῳ  σφαγῇ   ἀποθνῄσκειν με βούλεσθε; λέγει οὖν
[3, 21]   γὰρ τοσοῦτον καταβῆναι ἐν τῇ  σφαγῇ,   ὅσον ἄνεισιν ἐκ τῆς μηχανῆς.
[3, 21]   ἀποκέκρυπται τά τε σπλάγχνα τῇ  σφαγῇ   προπηδήσεται, ἅπερ ἡμεῖς ἐξελόντες ἐπὶ
[3, 7]   καμπτόμενον δρέπανον γίνεται, ἵνα μιᾷ  πληγῇ   τὸ μὲν ἐρείδῃ τὴν σφαγήν,
[3, 1]   συνέβαινεν οὔριον εἶναι τῇ  περιαγωγῇ   τὸ πνεῦμα. κλίνεται δὴ κοῖλον
[3, 3]   εὐθὺς κατὰ πόδας ἐξήλλοντο. ἔνθα  δὴ   καὶ τὰ δεινὰ ἦν, καὶ
[3, 19]   αὐτοῖς, ὡς ἂν οἰκεῖον. ἐξαιτοῦμαι  δὴ   καὶ τὸν Σάτυρον ὡς ἐμόν.
[3, 20]   τοὺς ἄνδρας ἐκπεσόντας ἀνῄρουν. λανθάνει  δὴ   κίστη ἐκτραπεῖσά τις ἐν τῷ
[3, 1]   τῇ περιαγωγῇ τὸ πνεῦμα. κλίνεται  δὴ   κοῖλον τοιχίσαν τὸ σκάφος καὶ
[3, 10]   κλαίειν ἦρχον τὴν Λευκίππην. καὶ  δὴ   λογισάμενος ὅσων αὐτῇ γέγονα κακῶν
[3, 14]   τὸν στρατηγὸν σφόδρα ἐπαινέσαι. ποιεῖται  δή   με ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὁμοτράπεζον
[3, 17]   με τῆς συμφορᾶς ἐξεκώφησε. λαμβάνονται  δή   μου τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπεχείρουν
[3, 4]   περὶ τοῖς κύμασιν ὀρχούμενον, λανθάνει  δὴ   προσενεχθὲν ὑφάλῳ πέτρᾳ καὶ ῥήγνυται
[3, 19]   τῆς θυσίας τὸν τόπον. λέγε  δὴ   τὰ ἐπίλοιπα, Σάτυρε· σὸς γὰρ
[3, 22]   λῄσταρχος ἔφη, τὸ ἱερεῖον. στέλλομεν  δὴ   τὴν κόρην τὸν προειρημένον τρόπον
[3, 15]   σορὸς τοῦ βωμοῦ πλησίον. ἄγουσι  δή   τινες δύο τὴν κόρην ὀπίσω
[3, 4]   τῆς φιλίας λύουσι νόμους. ~Ἔνθα  δή   τις ἀπὸ τῆς νεὼς νεανίσκος
[3, 25]   τοὺς προπόλους τοῦ θεοῦ. ἔρχεται  δή   τις ἱερεὺς Αἰγύπτιος, βιβλίον ἐξ
[3, 6]   ῥοιᾶς λόγος μυστικός. προσευξάμενοι  δὴ   τῷ θεῷ καὶ περὶ τοῦ
[3, 3]   ἐπιβαίνοντες τοῖς ἐπὶ τῆς ἐφολκίδος  ἤδη   διεπάλαιον· φιλίας γὰρ αἰδοῦς
[3, 2]   ἐλπίδας, ὤθουν ἐπειγόμενοι. καὶ ἦν  ἤδη   ναῦς τῶν ἐπίπλων γυμνή·
[3, 2]   ἠγείρετο, πρὸς δὲ τὸ παράδρομον  ἤδη   καὶ χθαμαλὸν τοῦ κύματος κατεδύετο.
[3, 10]   οἱ φρουροί, τότε, ὡς ἐξὸν  ἤδη,   κλαίειν ἦρχον τὴν Λευκίππην. καὶ
[3, 8]   τρυφᾷ· ἕστηκε γὰρ αὐτὴν ἀνοίγων,  ἤδη   μὲν ἀνεῳγμένην, ἀλλὰ τὸ ῥάμφος
[3, 3]   σκάφος τῇ θαλάσσῃ καὶ εὐτρεπίζει  ἤδη   τὴν ἐφολκίδα καὶ τοῖς ναύταις
[3, 10]   ταῖς χειρονομίαις. τῶν ἀτυχημάτων·  ἤδη   τὸν θρῆνον ὀρχήσομαι. τὰ μὲν
[3, 3]   χειροποίητος. οἱ μὲν γὰρ ἐπιβάντες  ἤδη   τὸν κάλων ἔκοπτον, ὃς συνέδει
[3, 4]   τὴν ἐφολκίδα· καὶ ἦν ἐγγὺς  ἤδη   τοῦ σκάφους, ηὐτρεπίζετο δὲ ἕκαστος
[3, 5]   τῆς ναυαγίας σου λείψανα. πολλοὺς  ἤδη   τῷ φόβῳ θανάτους ὑπεμείναμεν· εἰ
[3, 7]   ἵνα μιᾷ πληγῇ τὸ μὲν  ἐρείδῃ   τὴν σφαγήν, τὸ δὲ κρατῇ
[3, 17]   ἐξ ἐναντίας (σεληναία δὲ ἦν)  σπουδῇ   θέοντας. ἐπέσχον οὖν λῃστὰς εἶναι
[3, 1]   περιάγειν ἐκέλευε τὴν κεραίαν. καὶ  σπουδῇ   περιῆγον οἱ ναῦται, πῇ μὲν
[3, 22]   ἄρχεσθαι, μάλιστα ὅταν ἄνθρωπον καταθύειν  δέῃ.   ὥρα τοίνυν εἰς αὔριόν σοι
[3, 15]   ἐπιτιθέασι τῷ βωμῷ, καὶ ἐπεὶ  ὠπτήθη,   κατατεμόντες ἅπαντες εἰς μοίρας ἔφαγον.
[3, 16]   ἄνωθεν οἱ θεοὶ καὶ οὐκ  ἐσβέσθη   τὸ πῦρ, ἀλλὰ μιαινόμενον ἠνείχετο
[3, 5]   ἐνήχοντο. ~Ἐπεὶ οὖν τὸ πλοῖον  διελύθη,   δαίμων τις ἀγαθὸς περιέσωσεν ἡμῖν
[3, 2]   νεὼς ῥηγνύμενα, μὴ κατὰ μικρὸν  ἀνοιχθείη   τὸ σκάφος τῶν γόμφων ἀποσπωμένων.
[3, 24]   φέροντα τοῦ πατρὸς τὴν ταφήν·  ἀνάγκη   δ´ ἦν τὴν ἔξοδον ἐπισχεῖν
[3, 25]   κατὰ μέσον, καὶ τὸ ὄρυγμα  θήκη   γίνεται τῷ νεκρῷ. ἐνθεὶς δὲ
[3, 1]   νηὸς ἀνακουφίσαιμεν, τὸ δὲ τῇ  προσθήκῃ   βιασάμενοι κατὰ μικρὸν καθέλοιμεν εἰς
[3, 13]   σάλπιγγος ἦχος, καὶ ἐπιφαίνεται φάλαγξ  στρατιωτική,   πάντες ὁπλῖται. οἱ δὲ λῃσταὶ
[3, 7]   τὸ ὕφασμα λεπτόν, ἀραχνίων ἐοικὸς  πλοκῇ,   οὐ κατὰ τὴν τῶν προβατείων
[3, 25]   τὸν Ἥλιον δεσπότην, καὶ  κεφαλὴ   μαρτυρεῖ· ἐστεφάνωσε γὰρ αὐτὴν κύκλος
[3, 7]   τῷ κύματι, μόνῃ δὲ τῇ  κεφαλῇ   τὴν θάλατταν ἀποδύεται. ὑπὸ δὲ
[3, 7]   οἱ τῆς οὐρᾶς ἑλιγμοί. γένυς  πολλὴ   καὶ μακρά· ἀνέῳκτο δὲ πᾶσα
[3, 5]   εἰ δὲ ἡμᾶς ἀποκτεῖναι θέλεις,  μὴ   διαστήσῃς ἡμῶν τὴν τελευτήν. ἓν
[3, 2]   τὰ ξύλα τῆς νεὼς ῥηγνύμενα,  μὴ   κατὰ μικρὸν ἀνοιχθείη τὸ σκάφος
[3, 17]   ἐγὼ δέ, Πρὸς θεῶν, ἔφην,  μή   μοι φθονήσητε θανάτου καλοῦ, μᾶλλον
[3, 21]   πλαστὴν ταύτην γαστέρα ῥάψωμεν, ὡς  μὴ   ῥᾳδίως τὰ σπλάγχνα διεκπίπτοι, καὶ
[3, 23]   πάντων κατέσχεν θάλασσα, ἵνα  μὴ   τὴν ψυχὴν μόνον ἀπολέσῃ, ἀλλὰ
[3, 7]   δὲ τὸ ὄρυγμα λέγειν ὅτι  μή   τις αὐτὸ πεποίηκε χείρ, ἀλλ´
[3, 25]   δὲ τὴν τελευτήν. ἐπειδὰν γὰρ  ἀποθάνῃ   (σὺν χρόνῳ δὲ τοῦτο πάσχει
[3, 17]   γαστὴρ πᾶσα καὶ ἦν ἐντέρων  κενή·   ἐπιπεσοῦσα δέ μοι περιπλέκεται καὶ
[3, 7]   νυμφικῶς ἐστολισμένη, ὥσπερ Ἀϊδωνεῖ νύμφη  κεκοσμημένη.   ποδήρης χιτών, λευκὸς χιτών·
[3, 15]   ἐκ τῆς ἀκινησίας ὡσεὶ λίθος  γενομένη.   ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν, ὥς
[3, 12]   ~Ταῦθ´ ἡμᾶς διαλεγομένους ἔλαθεν ἠὼς  γενομένη·   καί τις ἵππον ἐπελαύνων ἔρχεται,
[3, 7]   κύματος τῶν νώτων ἐγέγραπτο  φαινομένη   σκιά, τὰ τῶν φολίδων ἐπάρματα,
[3, 7]   δέδεται μὲν οὕτω τὸν θάνατον  ἐκδεχομένη·   ἕστηκε δὲ νυμφικῶς ἐστολισμένη, ὥσπερ
[3, 7]   θάνατον ἐκδεχομένη· ἕστηκε δὲ νυμφικῶς  ἐστολισμένη,   ὥσπερ Ἀϊδωνεῖ νύμφη κεκοσμημένη. ποδήρης
[3, 10]   ψυχῆς γλῶττα πρὸς ἱκετηρίαν  διακονουμένη   τῆς τῶν ἀκουόντων ψυχῆς ἡμεροῖ
[3, 2]   ἑωρῶμεν δὲ ἑαυτοὺς ὡς ἐν  σελήνῃ.   πῦρ μὲν ἀστραπῆς ἵπταται, μυκᾶται
[3, 15]   μῦθος οὐκ ἦν ψευδής, ἀλλὰ  κἀκείνη   τοιοῦτόν τι παθοῦσα ἐπὶ τῇ
[3, 23]   ἄπιμεν οὖν εἰς τὸ στρατόπεδον  κοινῇ   καὶ τῆς σκηνῆς εἴσω παρελθόντες
[3, 5]   χωρησάτω, ἵνα καὶ ἐν ἰχθύσι  κοινῇ   ταφῶμεν. μετὰ μικρὸν δὲ τῆς
[3, 2]   ἤδη ναῦς τῶν ἐπίπλων  γυμνή·   δὲ χειμὼν οὐκ ἐσπένδετο.
[3, 23]   κατὰ τὴν ψυχὴν ἀθρόα κατεχεῖτο  ἡδονή.   ὡς δὲ τὰ κατὰ Λευκίππην
[3, 7]   τοῦ σώματος περιβέβληται τῷ κύματι,  μόνῃ   δὲ τῇ κεφαλῇ τὴν θάλατταν
[3, 10]   κοσμήματα· θάλαμος μὲν τὸ δεσμωτήριον,  εὐνὴ   δὲ γῆ, ὅρμοι δὲ
[3, 10]   θυμούμενον. νῦν δὲ ποίᾳ μὲν  φωνῇ   δεηθῶμεν; τίνας δὲ ὅρκους προτείνωμεν;
[3, 10]   λῃστὴν μὲν γὰρ Ἕλληνα καὶ  φωνὴ   κατέκλασε καὶ δέησις ἐμάλαξεν·
[3, 11]   τῆς ψυχῆς, Κλειτοφῶν, τέθνηκεν  φωνή.   ~Ταῦθ´ ἡμᾶς διαλεγομένους ἔλαθεν ἠὼς
[3, 2]   σεισμοῦ. συμμιγὴς δὲ πάντων ἐγίνετο  βοή·   ἐρρόχθει τὸ κῦμα, ἐπάφλαζε τὸ
[3, 8]   μὲν γὰρ εἰς τὸ ἕλκος,  πῇ   δὲ εἰς τὸν Ἡρακλέα βλέπει,
[3, 1]   σφοδρότερον ἐμπεσὸν ἀνθέλκειν οὐκ ἐπέτρεπε)  πῇ   δὲ πρὸς θάτερον μέρος φυλάττοντες
[3, 8]   ἐστιν ἐλπίδος ἅμα καὶ φόβου·  πῇ   μὲν γὰρ εἰς τὸ ἕλκος,
[3, 1]   καὶ σπουδῇ περιῆγον οἱ ναῦται,  πῇ   μὲν τὴν ὀθόνην ἐπὶ θάτερα
[3, 7]   γῆ. δὲ ἐνίδρυται τῇ  σκέπῃ·   καὶ ἔοικε τὸ θέαμα, εἰ
[3, 1]   εἰς κῦμα κλιθέντος ἀναθορόντος ὀξείᾳ  ῥοπῇ,   θατέρου δέ, ᾐώρητο, καταρραγέντος
[3, 17]   ὥρα σοι τὸ ξίφος ἐπισχεῖν·  Λευκίππη   δέ σοι νῦν ἀναβιώσεται. βλέψας
[3, 5]   περικαθίσαντες ἐγώ τε καὶ  Λευκίππη   κατὰ ῥοῦν ἐφερόμεθα τῆς θαλάσσης·
[3, 17]   ἅμα τὴν σορὸν καὶ  Λευκίππη   κάτωθεν ἀνέβαινε, φοβερὸν θέαμα,
[3, 16]   πλησίον ἐγενόμην, ἀνατείνω τὸ ξίφος,  Λευκίππη,   λέγων, ἀθλία καὶ πάντων ἀνθρώπων
[3, 17]   ἀπιστεῖ Κλειτοφῶν, ἔφη, σύ μοι,  Λευκίππη,   μαρτύρησον, εἰ ζῇς. ἅμα δὲ
[3, 18]   ποτε ταῦτα ὁρῶ; καὶ  Λευκίππη,   Παῦσαι, ἔφη, Μενέλαε, δεδιττόμενος αὐτόν.
[3, 10]   ἧττον ἀλγῶ, τὰ σὰ δέ,  Λευκίππη,   ποίῳ στόματι θρηνήσω, ποίοις ὄμμασι
[3, 16]   θεοῖς τὴν κνῖσαν. λαβὲ οὖν,  Λευκίππη,   τὰς πρεπούσας σοι παρ´ ἐμοῦ
[3, 11]   ἐντυχοῦσα γὰρ αὐτοῖς ἀναβαίνουσιν  λύπη   ἵστησί τε τὴν ἀκμὴν καὶ
[3, 17]   ἐξεπλάγην ὑφ´ ἡδονῆς· τοσοῦτον  λύπη   με τῆς συμφορᾶς ἐξεκώφησε. λαμβάνονται
[3, 20]   τὸν δὲ σίδηρον ἐπὶ τῇ  κώπῃ   βραχύτατον, δακτύλων ὅσον οὐ πλείω
[3, 7]   ἐσχισμένῳ. ἄρχεται μὲν γὰρ  κώπη   κάτωθεν ἀμφοῖν ἐκ μιᾶς, καὶ
[3, 20]   κατατρέχει τοσοῦτον, ὅσον εἶχεν  κώπη   τὸ μέγεθος· ὡς δὲ ἀνέστρεψεν
[3, 22]   ζῆν καὶ Κλειτοφῶντα. γὰρ  κόρη   πυθομένῳ μοι καταλιπεῖν αὐτὸν εἶπε
[3, 22]   ὡς μένειν εἴσω τῆς σοροῦ  χρή,   κἂν θᾶττον αὐτὴν ὕπνος
[3, 21]   χρῷ τοῦ σφαζομένου τυχεῖν· κἂν  ἀποσπάσῃ   τις τὸν σίδηρον ἐκ τοῦ
[3, 23]   ἵνα μὴ τὴν ψυχὴν μόνον  ἀπολέσῃ,   ἀλλὰ καὶ τὴν ταφήν.
[3, 23]   οὐκ οἶδα. ἀνεκώκυσα οὖν ἐν  μέσῃ   τῇ χαρᾷ· ταχὺ γὰρ ἐφθόνησέ
[3, 22]   ἀλλ´ ὑπὲρ φίλου, κἂν ἀποθανεῖν  δεήσῃ,   καλὸς κίνδυνος, γλυκὺς
[3, 21]   ὡς ἔχει μηχανῆς. ἂν γὰρ  ἐρείσῃ   τις ἐπί τινος σώματος, φεύγει
[3, 24]   Μενέλαον ποιεῖται φίλον, πυνθάνεται δὲ  πόση   δύναμίς ἐστι τοῖς ἐναντίοις.
[3, 4]   θανάτου φόβῳ. γὰρ ἐν  θαλάσσῃ   θάνατος βραδὺς προαναιρεῖ πρὸ τοῦ
[3, 3]   ἀφίησι δὲ τὸ σκάφος τῇ  θαλάσσῃ   καὶ εὐτρεπίζει ἤδη τὴν ἐφολκίδα
[3, 18]   περιαιρεῖ τὰ μαγγανεύματα τὰ ἐπὶ  τῇ   γαστρὶ τῆς Λευκίππης καὶ ἀποκατέστησεν
[3, 5]   ἀμφὶ τὸν Μενέλαον θᾶττον προσάγει  τῇ   γῇ τὸ κῦμα· καὶ ἦν
[3, 7]   τοὺς δράκοντας· οὕτως ἀπειλεῖ κἀν  τῇ   γραφῇ. ὅπλον μὲν τοῦτο τῇ
[3, 6]   δήμιοι, τῷ μὲν ἐξ ἀέρος,  τῇ   δὲ ἐκ θαλάσσης· ἐπίκουροι δὲ
[3, 6]   δύο συγγενεῖς, τῷ μὲν Ἡρακλῆς,  τῇ   δὲ Περσεύς, μὲν τοξεύων
[3, 15]   καὶ θεράποντα τὸν ἐπιμελησόμενον Αἰγύπτιον.  ~Τῇ   δὲ ὑστεραίᾳ πρὸς τὴν διάβασιν
[3, 24]   ἔλαθε τοὺς πολλούς. ~Ἅμα δὲ  τῇ   ἕῳ ἄγω τὸν Μενέλαον τῷ
[3, 3]   χειρῶν, ἀφίησι δὲ τὸ σκάφος  τῇ   θαλάσσῃ καὶ εὐτρεπίζει ἤδη τὴν
[3, 20]   τῆς θυσίας ἡμέρᾳ καθεζόμενοι πρὸς  τῇ   θαλάττῃ λυπούμενοι καὶ περὶ τούτων
[3, 5]   καὶ τὸν Κλεινίαν ἑωρῶμεν περινηχόμενον  τῇ   κεραίᾳ καὶ ταύτην ἠκούσαμεν αὐτοῦ
[3, 7]   περιβέβληται τῷ κύματι, μόνῃ δὲ  τῇ   κεφαλῇ τὴν θάλατταν ἀποδύεται. ὑπὸ
[3, 20]   τεσσάρων, τὸν δὲ σίδηρον ἐπὶ  τῇ   κώπῃ βραχύτατον, δακτύλων ὅσον οὐ
[3, 8]   δήμιον· ἐνήρμοσται τῷ τόξῳ βέλος,  τῇ   λαιᾷ προβέβληται τὸ κέρας ὠθῶν,
[3, 7]   δὲ ὑπῃνίττετο τὴν Ἄϊδος κυνέην.  τῇ   λαιᾷ τὴν τῆς Γοργοῦς κεφαλὴν
[3, 7]   τῇ γραφῇ. ὅπλον μὲν τοῦτο  τῇ   λαιᾷ τῷ Περσεῖ· ὥπλισται δὲ
[3, 19]   ἄρχοντες αὐτῆς γνώριμοι. ἐπεὶ οὖν  τῇ   ναυαγίᾳ περιεπέσομεν, εἶτά με προσέρριψε
[3, 9]   τέσσαρες πάντα μὲν τὰ ἐν  τῇ   νηῒ λαμβάνουσι καὶ τὸ χρυσίον
[3, 1]   καθ´ συνέβαινεν οὔριον εἶναι  τῇ   περιαγωγῇ τὸ πνεῦμα. κλίνεται δὴ
[3, 4]   πειρώμενοι, προσραγέντες ὑπὸ τοῦ κύματος  τῇ   πέτρᾳ διεφθείροντο· πολλοὶ δὲ καὶ
[3, 7]   δὲ ἄνω δεσμὸς ἑκατέραν συνάπτων  τῇ   πέτρᾳ· οἱ καρποὶ δὲ ὥσπερ
[3, 1]   τῆς νηὸς ἀνακουφίσαιμεν, τὸ δὲ  τῇ   προσθήκῃ βιασάμενοι κατὰ μικρὸν καθέλοιμεν
[3, 20]   τις ἀγαθὸς ἡμῖν συνήργησεν. ἐτύχομεν  τῇ   προτεραίᾳ τῆς θυσίας ἡμέρᾳ καθεζόμενοι
[3, 7]   γῆ. δὲ ἐνίδρυται  τῇ   σκέπῃ· καὶ ἔοικε τὸ θέαμα,
[3, 16]   τὸ ξίφος ἔχων, ἐπικατασφάξων ἐμαυτὸν  τῇ   σορῷ. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἐγενόμην,
[3, 25]   δὲ καὶ ἐναρμόσας τὸν ὄρνιν  τῇ   σορῷ καὶ κλείσας τὸ χάσμα
[3, 15]   τὸ ἔργον, τὸ σῶμα ἐνθέντες  τῇ   σορῷ καταλείπουσι, πῶμα ἐπ´ αὐτῆς
[3, 21]   δοκεῖ γὰρ τοσοῦτον καταβῆναι ἐν  τῇ   σφαγῇ, ὅσον ἄνεισιν ἐκ τῆς
[3, 21]   δέρματα ἀποκέκρυπται τά τε σπλάγχνα  τῇ   σφαγῇ προπηδήσεται, ἅπερ ἡμεῖς ἐξελόντες
[3, 25]   τροφῇ, ἀποθανὼν δὲ Αἰγύπτιος γίνεται  τῇ   ταφῇ.
[3, 14]   ἤκουσε λύπην, συνδιατεθεῖσα κατὰ μικρὸν  τῇ   τοῦ πάθους ἀκροάσει τὸν οἶκτον
[3, 25]   ζῶν μὲν οὖν Αἰθίοψ ἐστὶ  τῇ   τροφῇ, ἀποθανὼν δὲ Αἰγύπτιος γίνεται
[3, 2]   εἰς ἄντρον ἐμένομεν, παραδόντες ἑαυτοὺς  τῇ   τύχῃ, ῥίψαντες τὰς ἐλπίδας. τρικυμίαι
[3, 15]   κἀκείνη τοιοῦτόν τι παθοῦσα ἐπὶ  τῇ   τῶν παίδων ἀπωλείᾳ δόξαν παρέσχεν
[3, 10]   τὴν χάριν ὡμολογήσαμεν. μέμφομαί σου  τῇ   φιλανθρωπίᾳ· χρηστοτέρα γέγονας πρὸς οὓς
[3, 23]   οἶδα. ἀνεκώκυσα οὖν ἐν μέσῃ  τῇ   χαρᾷ· ταχὺ γὰρ ἐφθόνησέ μοι
[3, 25]   γένος Αἰθίοψ, μέγεθος κατὰ ταῶνα·  τῇ   χροιᾷ ταὼς ἐν κάλλει δεύτερος.
[3, 10]   γέγονα κακῶν αἴτιος, κωκύσας ἐν  τῇ   ψυχῇ βύθιον, τῷ δὲ νῷ
[3, 7]   ἐρείδῃ τὴν σφαγήν, τὸ δὲ  κρατῇ   τὴν τομήν. τὸ μὲν τῆς
[3, 11]   Λευκίππην πάντα σιγῶσαν· Τί σιγᾷς,  φιλτάτη,   καὶ οὐδέν μοι λαλεῖς; Ὅτι
[3, 16]   λέγων, ἀθλία καὶ πάντων ἀνθρώπων  δυστυχεστάτη,   οὐ τὸν θάνατον ὀδύρομαί σου
[3, 1]   καὶ ἐπὶ θάτερα μετεωρίζεται καὶ  πάντῃ   πρηνὲς ἦν, καὶ ἐδόκει τοῖς
[3, 8]   ὀνύχων ἀκμάς. δὲ ἀλγῶν  πάντῃ   συνέσταλται καὶ τὴν πλευρὰν συνέσπασται
[3, 5]   δὲ ἄγριον ἐστόρεστο τοῦ κύματος·  μεστὴ   δὲ ἦν θάλασσα νεκρῶν
[3, 10]   πιστὴ μὲν πρὸς ἀνάγκην ἔρωτος,  χρηστὴ   δὲ πρὸς ἐραστὴν δυστυχοῦντα. ὡς
[3, 20]   ἄνδρας ἐκπεσόντας ἀνῄρουν. λανθάνει δὴ  κίστη   ἐκτραπεῖσά τις ἐν τῷ ναυαγίῳ
[3, 10]   θρηνήσω, ποίοις ὄμμασι δακρύσω;  πιστὴ   μὲν πρὸς ἀνάγκην ἔρωτος, χρηστὴ
[3, 20]   θυσίας ἡμέρᾳ καθεζόμενοι πρὸς τῇ  θαλάττῃ   λυπούμενοι καὶ περὶ τούτων σκοποῦντες·
[3, 10]   Λευκίππην. καὶ δὴ λογισάμενος ὅσων  αὐτῇ   γέγονα κακῶν αἴτιος, κωκύσας ἐν
[3, 15]   βωμὸν κύκλῳ, καὶ ἐπηύλει τις  αὐτῇ,   καὶ ἱερεὺς ᾖδεν, ὡς
[3, 6]   χεῖρα καὶ ἔχει ῥοιὰν ἐπ´  αὐτῇ·   τῆς δὲ ῥοιᾶς λόγος
[3, 11]   ἀκμὴν καὶ μετοχετεύει καταφέρουσα σὺν  αὑτῇ   κάτω· τὰ δὲ ἐκτρεπόμενα τῆς
[3, 25]   οὐ πλανᾶται τὴν Ἡλίου· ὄρνιθος  αὕτη   μετοικία νεκροῦ. ἕστηκεν οὖν ἐπὶ
[3, 16]   σορῷ. καὶ τὸ μὲν σῶμα  ταύτῃ   κατατέθειται, τὰ δὲ σπλάγχνα ποῦ;
[3, 19]   μετὰ τοῦ Σατύρου πρὸς τῶν  ταύτῃ   παραφυλασσόντων λῃστῶν. ὡς δὲ ἄγομαι
[3, 9]   τὴν ναῦν, γὰρ ποταμὸς  ταύτῃ   στενώτατος, καὶ ἐπεμβάντες τῶν λῃστῶν
[3, 9]   ποιήσασθαι τὴν διατριβὴν καὶ νομίζοντες  ταύτῃ   τάχα τοὺς φίλους εὑρήσειν προσενεχθέντας.
[3, 22]   κἂν θᾶττον αὐτὴν ὕπνος  ἀφῇ,   τὴν ἡμέραν ἔνδον μένειν. Εἰ
[3, 7]   δράκοντας· οὕτως ἀπειλεῖ κἀν τῇ  γραφῇ.   ὅπλον μὲν τοῦτο τῇ λαιᾷ
[3, 25]   ἀποθανὼν δὲ Αἰγύπτιος γίνεται τῇ  ταφῇ.  
[3, 16]   δὲ τῶν σπλάγχνων σου  ταφὴ   λῃστῶν γέγονε τροφή. πονηρᾶς
[3, 18]   γλυκύ. Ἀλλὰ νῦν, Μενέλαος  ἔφη,   καὶ τὰ σπλάγχνα ἀπολήψεται καὶ
[3, 18]   ὁρῶ; καὶ Λευκίππη, Παῦσαι,  ἔφη,   Μενέλαε, δεδιττόμενος αὐτόν. λέγε δὲ
[3, 23]   δὲ Μενέλαος, Οὐκ οἶδα,  ἔφη·   μετὰ γὰρ τὴν ναυαγίαν εὐθὺς
[3, 12]   λῃστάρχου παρῆν καί, Εἴ τις,  ἔφη,   παρθένος ἐστὶν ἐν τοῖς εἰλημμένοις,
[3, 11]   οὐδέν μοι λαλεῖς; Ὅτι μοι,  ἔφη,   πρὸ τῆς ψυχῆς, Κλειτοφῶν, τέθνηκεν
[3, 22]   σοὶ μυηθῆναι. Καὶ μάλα, οὗτος  ἔφη,   προθυμησόμεθα μηδενὸς ὑμῶν χείρους γενέσθαι.
[3, 22]   κατὰ δαίμονα, Νόμος ἡμῖν ἐστιν,  ἔφη,   πρωτομύστας τῆς ἱερείας ἄρχεσθαι, μάλιστα
[3, 17]   σορόν, Ἐπεὶ τοίνυν ἀπιστεῖ Κλειτοφῶν,  ἔφη,   σύ μοι, Λευκίππη, μαρτύρησον, εἰ
[3, 22]   δὲ χρηστὸς οὗτος, Μέγα μέν,  ἔφη,   τὸ ἔργον, ἀλλ´ ὑπὲρ φίλου,
[3, 22]   τὴν ἀνατομήν. Ὑμῶν, λῄσταρχος  ἔφη,   τὸ ἱερεῖον. στέλλομεν δὴ τὴν
[3, 7]   δὲ νυμφικῶς ἐστολισμένη, ὥσπερ Ἀϊδωνεῖ  νύμφη   κεκοσμημένη. ποδήρης χιτών, λευκὸς
[3, 25]   μὲν οὖν Αἰθίοψ ἐστὶ τῇ  τροφῇ,   ἀποθανὼν δὲ Αἰγύπτιος γίνεται τῇ
[3, 16]   σπλάγχνων σου ταφὴ λῃστῶν γέγονε  τροφή.   πονηρᾶς ἐπὶ βωμοῦ δᾳδουχίας·
[3, 2]   ναῦν προσεδόκησας. ἦν οὖν ἀνέμων  μάχη   καὶ κυμάτων. ἡμεῖς δὲ οὐκ
[3, 13]   ὁπλῖται προσέρρεον· καὶ ἦν  μάχη   στερρά, πληγαὶ δὲ παρ´ ἀμφοτέρων
[3, 3]   τὰ δεινὰ ἦν, καὶ ἦν  μάχη   χειροποίητος. οἱ μὲν γὰρ ἐπιβάντες
[3, 10]   μὲν οὖν ἐμά, κἂν ὑπερβολὴν  ἔχῃ   συμφορᾶς, ἧττον ἀλγῶ, τὰ σὰ
[3, 11]   ἀποθανεῖν. ~Ταῦτα μὲν οὖν ἐθρήνουν  ἡσυχῇ,   κλαίειν δὲ οὐκ ἠδυνάμην. τοῦτο
[3, 22]   λέγων πείθω, καὶ συνέπραξεν  Τύχη.   ἐγὼ μὲν οὖν περὶ τὴν
[3, 2]   ἄντρον ἐμένομεν, παραδόντες ἑαυτοὺς τῇ  τύχῃ,   ῥίψαντες τὰς ἐλπίδας. τρικυμίαι δὲ
[3, 5]   καὶ ἡμῖν ἐπεφέρετο κῦμα· ἀλλὰ  τύχῃ   τινὶ πλησίον γενόμενον ἡμῶν κάτωθεν
[3, 5]   ἡμεῖς δὲ περὶ δείλην ἑσπέραν  τύχῃ   τινὶ τῷ Πηλουσίῳ προσίσχομεν καὶ
[3, 10]   κακῶν αἴτιος, κωκύσας ἐν τῇ  ψυχῇ   βύθιον, τῷ δὲ νῷ κλέψας
[3, 14]   πολλάκις φιλίαν προξενεῖ· γὰρ  ψυχὴ   μαλαχθεῖσα πρὸς τὴν ὧν ἤκουσε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/03/2006