HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  40 formes différentes pour 54 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[2, 5]   τῆς καρδίας Ἔρως ἀντεφθέγγετο·  Ναί,   τολμηρέ, κατ´ ἐμοῦ στρατεύῃ καὶ
[2, 15]   λιβανωτὸς καὶ κρόκος· τὰ ἄνθη,  νάρκισσος   καὶ ῥόδα καὶ μυρρίναι·
[2, 17]   καὶ τὴν θεωρίαν ἀφωσιωμένος ἀπῆλθεν.  ~Ναῦν   δὲ εἶχεν ἰδίαν, τοῦτο προκατασκευάσας
[2, 32]   ἱστίον ἐκυρτοῦτο καὶ εἷλκε τὴν  ναῦν.   ~Ἔτυχε δέ τις ἡμῖν νεανίσκος
[2, 31]   δρόμον ἐποιούμεθα, νομίζοντες εὑρήσειν ἐκεῖ  ναῦν   ἐφορμοῦσαν. καὶ οὐκ ἠτυχήσαμεν· ὡς
[2, 32]   περιήγετο, τὸ ἱστίον καθίετο,  ναῦς   ἀπεσαλεύετο, τὰς ἀγκύρας ἀνέσπων,
[2, 32]   πολὺς κατὰ τὸ σκάφος, τῶν  ναυτῶν   διαθεόντων, τοῦ κυβερνήτου κελεύοντος, ἑλκομένων
[2, 33]   λέγω δὴ πρῶτος· Πόθεν,  νεανίσκε,   καὶ τίνα σε δεῖ καλεῖν;
[2, 18]   πλησίον ἐγένετο, ἦσαν ἐν αὐτῷ  νεανίσκοι   δέκα. ὀκτὼ δὲ ἑτέρους ἐπὶ
[2, 13]   ἀπέβη τοῦ τέρατος τὸ ἔργον.  ~Νεανίσκος   ἦν Βυζάντιος, ὄνομα Καλλισθένης, ὀρφανὸς
[2, 33]   ναῦν. ~Ἔτυχε δέ τις ἡμῖν  νεανίσκος   παρασκηνῶν, ὅς, ἐπεὶ καιρὸς ἦν
[2, 15]   δὲ ἐν αὐτοῖς οἱ τοῦ  Νείλου   βόες. βοῦς γὰρ Αἰγύπτιος οὐ
[2, 31]   εἰς Ἀλεξάνδρειαν, τὴν μεγάλην τοῦ  Νείλου   πόλιν. ~Ἔχαιρον δὲ τὸ πρῶτον
[2, 38]   δὲ παιδὸς φιλήματος εἰκών· εἰ  νέκταρ   ἐπήγνυτο καὶ χεῖλος ἐγίνετο, τοιαῦτα
[2, 36]   συνοικῇ καὶ οἰνοχόον ἔχῃ τοῦ  νέκταρος·   δὲ πρότερον διάκονος τῆς
[2, 10]   πρώτης προσβολῆς, ὥσπερ στρατιώτης ἤδη  νενικηκὼς   καὶ τοῦ πολέμου καταπεφρονηκώς· πολλὰ
[2, 4]   φιλῆσαι τράχηλον. Πιθανῶς μέν, ἔφην,  νὴ   τὴν Ἀθηνᾶν, ἐς τὸ ἔργον
[2, 22]   ὑπὸ περιττῆς ἀπειροκαλίας ἀράχνης λανθάνει  νήμασιν   ἐμπλακείς, καὶ τὴν ἀράχνην οὐκ
[2, 32]   τὴν γῆν ἑωρῶμεν ἀπὸ τῆς  νηὸς   κατὰ μικρὸν ἀναχωροῦσαν, ὡς αὐτὴν
[2, 35]   ἀλλ´ ἐν μυχῷ ἐκάθευδε τῆς  νηός.   λέγω δὴ πρὸς αὐτοὺς ὑπομειδιῶν·
[2, 17]   ἔστι δὲ μικρὸν ἐπίνειον Τυρίων,  νησίδιον   ἀπέχον ὀλίγον τῆς Τύρου (Ῥοδόπης
[2, 2]   Λακαίνης, οὐ τὸν Ἰκάρου τὸν  νησιώτην,   ἀλλὰ τούτους μὲν ἅπαντας ἀποίκους
[2, 14]   καινόν, πόλις ἐν θαλάσσῃ καὶ  νῆσος   ἐν γῇ. Ἀθηνᾶν δὲ Ἥφαιστον
[2, 14]   εἶπεν αὐτήν, ἐπεὶ Φοινίκων  νῆσος·   δὲ φοῖνιξ φυτόν. ἐρίζει
[2, 14]   χρησμὸν ἴσχουσιν οἱ Βυζάντιοι τοιόνδε·  Νῆσός   τις πόλις ἐστὶ φυτώνυμον αἷμα
[2, 14]   αὐχήν, καὶ ἔστιν ὥσπερ τῆς  νήσου   τράχηλος. οὐκ ἐρρίζωται δὲ κατὰ
[2, 24]   ὕβριν· ὄφελόν σε κἂν Θρᾲξ  νικήσας   ὕβρισεν· οὐκ εἶχεν συμφορὰ
[2, 22]   τὸν λέοντα· Εἶτα κἀμοῦ βασιλεύειν  νομίζεις   ὡς καὶ τῶν ἄλλων θηρίων;
[2, 31]   ἐπὶ Βηρυτὸν τὸν δρόμον ἐποιούμεθα,  νομίζοντες   εὑρήσειν ἐκεῖ ναῦν ἐφορμοῦσαν. καὶ
[2, 2]   τότε. τὸν γὰρ Διόνυσον Τύριοι  νομίζουσιν   ἑαυτῶν, ἐπεὶ καὶ τὸν Κάδμου
[2, 36]   φεύγει ταχύ. δύο γὰρ ἐγὼ  νομίζω   κατ´ ἀνθρώπους κάλλη πλανᾶσθαι, τὸ
[2, 13]   ἴσχει τὸν Καλλισθένην καὶ ἠτιμᾶσθαι  νομίσαντα   ὑπὸ τοῦ Σωστράτου καὶ ἄλλως
[2, 16]   ἰδὼν τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμήν,  νομίσας   Λευκίππην εἶναι (ἐγνώρισε γὰρ τοῦ
[2, 11]   τοῦ κυνὸς ᾑμαγμένα καὶ τραῦμα  νομίσας   τὴν βαφὴν προσῄει καὶ ἀπέπλυνε
[2, 13]   καὶ αὑτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τελέσαι.  νόμου   γὰρ ὄντος Βυζαντίοις, εἴ τις
[2, 13]   τὴν ζημίαν, προσεῖχε τούτῳ τῷ  νόμῳ.   καὶ μὲν ἐζήτει καιρὸν
[2, 24]   ἐν Βυζαντίῳ· ὄφελον ἔπαθες πολέμου  νόμῳ   τὴν ὕβριν· ὄφελόν σε κἂν
[2, 16]   σκηψαμένη δὲ καὶ Λευκίππη  νοσεῖν   ἔνδον ὑπέμεινε (συνέκειτο γὰρ ἡμῖν
[2, 26]   Κλεινίου. ἦσαν δὲ λοιπὸν μέσαι  νύκτες,   ὥστε μόλις θυρωρὸς ἀνέῳξεν
[2, 31]   Σιδῶνα καὶ περὶ μοίρας τῆς  νυκτὸς   δύο παρῆμεν ἐπὶ τὴν πόλιν
[2, 12]   ἔφασαν δεῖν καλλιερῆσαι Ξενίῳ Διῒ  νυκτὸς   μεσούσης ἐπὶ θάλατταν ἥκοντας·
[2, 27]   τύχῃ. κοιμηθέντες οὖν ὀλίγον τῆς  νυκτὸς   ὅσον τὸ λοιπόν, περὶ τὴν
[2, 19]   κόρην ὑποδέξασθαί με τῷ θαλάμῳ  νυκτός,   τῆς Κλειοῦς συνεργούσης, ἥτις ἦν
[2, 31]   δὲ πάντες ἐκάθευδον, περὶ πρώτας  νυκτὸς   φυλακὰς προῄειμεν ἀψοφητί, Λευκίππην τοῦ
[2, 20]   ὅπερ ἦν, ὑποπτεύσας μή τι  νύκτωρ   ἡμῖν πραχθῇ, διενυκτέρευε μέχρι πόρρω
[2, 18]   καὶ εἰς τὴν ὑστεραίαν παρεσκευαζόμεθα  νύκτωρ   ὡς θυσόμενοι τῷ θεῷ. τούτων
[2, 24]   δὲ ἀληθέστερον ὄνειρον οὐκ ἐθεασάμην.  νῦν   ἀθλιώτερον ἀνετμήθης τὴν γαστέρα· αὕτη
[2, 24]   συμφορὰ διὰ τὴν ἀνάγκην ὄνειδος.  νῦν   δέ, κακόδαιμον, ἀδοξεῖς ἐν οἷς
[2, 35]   εἰώθει. ῥᾷον δ´ ἂν εἴποι  νῦν   ἤτοι, ὡς κοινωνὸν ἔρωτος εὑρών.
[2, 10]   Σάτυρός μοι προσελθὼν ἔφη·  Νῦν   μὲν ἀνδρίζεσθαι καιρός. γὰρ
[2, 35]   οὐκ οἶδα γὰρ πῶς ἐπιχωριάζει  νῦν   εἰς τοὺς ἄρρενας ἔρως.
[2, 27]   δοκῇ, συσκευασαμένους ἀπελθεῖν. οὐδὲ γὰρ  νῦν   οἶδε τῆς κόρης μήτηρ
[2, 34]   προσετιμήσαντό μοι τριετῆ φυγήν, ἧς  νῦν   τέλος ἐχούσης αὖθις ἐπὶ τὴν
[2, 15]   μέγας, τὸν αὐχένα παχύς, τὸν  νῶτον   πλατύς, τὴν γαστέρα πολύς, τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006