HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  39 formes différentes pour 52 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[2, 7]   φιλῶ, ὅτι μου τὴν ὀδύνην  ἰάσω.   ὡς δὲ συνῆκεν λέγω
[2, 14]   πυρὸς σπονδαί. ἐπεὶ καὶ ποταμὸς  Ἰβηρικός,   εἰ μὲν ἴδοις αὐτὸν εὐθύς,
[2, 37]   δέ τινα καὶ μαστὸς ἐπαφώμενος  ἰδίαν   ἡδονήν. ἐν δὲ τῇ τῆς
[2, 17]   ἀφωσιωμένος ἀπῆλθεν. ~Ναῦν δὲ εἶχεν  ἰδίαν,   τοῦτο προκατασκευάσας οἴκοθεν εἰ τύχοι
[2, 29]   καὶ καλοῦσιν αἰδῶ τὸ τραῦμα.  ἴδιον   δὲ τούτων ἁπάντων τῶν βελῶν
[2, 14]   καὶ ποταμὸς Ἰβηρικός, εἰ μὲν  ἴδοις   αὐτὸν εὐθύς, οὐδὲν ἄλλου κρείττων
[2, 8]   κωλύουσα δῆθεν. ~Ἐν τούτῳ πόρρωθεν  ἰδόντες   προσιοῦσαν τὴν θεράπαιναν διελύθημεν, ἐγὼ
[2, 28]   ἔφη, τὴν συσκευὴν τοῦ δράματος;  ἰδοὺ   καὶ Κλειὼ πέφευγεν.
[2, 38]   ἥδιον ὄδωδεν τῶν παίδων  ἱδρώς.   ἔξεστι δὲ αὐτῷ καὶ πρὸ
[2, 4]   γὰρ ἀπάξω μάλιστα ὅταν ἐπιτήδειον  ἴδω   καιρὸν τοῦ σε τῇ παρθένῳ
[2, 13]   τὴν Σωστράτου θυγατέρα εἶναι καλήν,  ἰδὼν   δὲ οὐδέποτε, ἤθελεν αὑτῷ ταύτην
[2, 6]   τῇ κόρῃ καὶ ὠχρίασά τε  ἰδὼν   ἐξαίφνης, εἶτ´ ἐφοινίχθην. μόνη δ´
[2, 16]   ἑωρακώς ποτε, τὴν δὲ Καλλιγόνην  ἰδὼν   τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμήν, νομίσας
[2, 18]   πόρρωθεν Καλλισθένης τὸ σημεῖον  ἰδὼν   ὑπήντησεν ἐπιπλεύσας καὶ δέχεται μὲν
[2, 23]   ἐξάλλομαι καὶ διὰ τῶν θυρῶν  ἵεμαι   δρόμῳ, καὶ Σάτυρος ὑποδέχεται
[2, 15]   ἦν ἄνεμος ἡδονῆς. τὰ δὲ  ἱερεῖα   πολλὰ μὲν ἦν καὶ ποικίλα,
[2, 12]   ἀετὸς ἄνωθεν καταπτὰς ἁρπάζει τὸ  ἱερεῖον·   σοβούντων δὲ πλέον οὐδὲν ἦν·
[2, 14]   ἀλλήλοις συνοικεῖ. τὸ δὲ χωρίον  ἱερὸν   ἐν περιβόλῳ· ἐλαία μὲν ἀναθάλλει
[2, 3]   ἔτυχε πολυτελέστερα καὶ κρατῆρα παρεθήκατο  ἱερὸν   τοῦ θεοῦ πολυτελῆ, μετὰ τὸν
[2, 28]   ἀφανής, πάλιν ἐπὶ τὴν θυγατέρα  ἵεται   καί, Οὐκ ἐρεῖς, ἔφη, τὴν
[2, 2]   φιλόξενον ποιμένα, οἷον Ἀθηναῖοι τὸν  Ἰκάριον   λέγουσι, καὶ τοῦτον ἐνταῦθα τοῦ
[2, 2]   Χῖον ἐκ Λακαίνης, οὐ τὸν  Ἰκάρου   τὸν νησιώτην, ἀλλὰ τούτους μὲν
[2, 24]   ~Ἡ δὲ πρῶτον μὲν ὑπὸ  ἰλίγγου   κατέπεσεν, εἶτα ἀνενεγκοῦσα τὴν Κλειὼ
[2, 14]   κάτω τεταμίευται τῇ τῶν ὑδάτων  ἰλύϊ   δεδεμένος, καὶ ἔστιν ἐκεῖ χρυσοῦ
[2, 36]   Διῒ οἰνοχοεύειν κάλλεος εἵνεκα οἷο,  ἵν´   ἀθανάτοισι μετείη. οὐδεμία δὲ ἀνέβη
[2, 37]   δὲ τῶν θεῶν Ἥρα πινέτω,  ἵνα   ἔχῃ μειράκιον διάκονον γυνή. ἐλεῶ
[2, 28]   τοῦτο, ἔφη Πάνθεια, λείπεται,  ἵνα   καὶ μετὰ μαρτύρων δυστυχῶμεν. ταῦτα
[2, 36]   ἐρασθῇ, τὸν οὐρανὸν αὐτῷ δίδωσιν,  ἵνα   καὶ συνοικῇ καὶ οἰνοχόον ἔχῃ
[2, 17]   τοῖς πολίταις ἕπεσθαι, ἅμα δὲ  ἵνα   μή, πλησίον τῆς Τύρου τοῦ
[2, 3]   δὲ ἐντετύπωται τῶν βοτρύων πλησίον,  ἵνα   τὴν ἄμπελον οἴνῳ γεωργῇ. τοῦ
[2, 14]   καὶ λίμνη Λιβυκὴ μιμεῖται γῆν  Ἰνδικήν,   καὶ ἴσασιν αὐτῆς τὸ ἀπόρρητον
[2, 34]   ἐπὶ τὰς ἄγρας. ἐθηρῶμεν οὖν  ἱππεύοντες   ἄμφω καὶ τὰ πρῶτα ηὐτυχοῦμεν,
[2, 34]   τὸ θηρίον καὶ πατάξῃ τὸν  ἵππον,   ἐναγκυλωσάμενος τὸ ἀκόντιον, πρὶν ἀκριβῶς
[2, 34]   καταλέγει τὸν Χαρικλέα καὶ τὸν  ἵππον,   κἀγὼ τἀμαυτοῦ. ~Ὁρῶν οὖν ἐγὼ
[2, 34]   ἐμοῦ καὶ κεκραγότος· Ἕλκε τὸν  ἵππον,   μετένεγκε τὰς ἡνίας· πονηρὸν τὸ
[2, 15]   οἵαν Ὅμηρος τοὺς τοῦ Θρᾳκὸς  ἵππους   ἐπαινεῖ. βαδίζει δὲ ταῦρος ὑψαυχενῶν
[2, 5]   κατ´ ἐμοῦ στρατεύῃ καὶ ἀντιπαρατάττῃ;  ἵπταμαι   καὶ τοξεύω καὶ φλέγω· πῶς
[2, 12]   ἥκοντας· γὰρ ὄρνις ἔτυχεν  ἱπτάμενος   ἐκεῖ. τὸ δὲ ἔργον εὐθὺς
[2, 7]   καί τις ἐξαίφνης μέλιττά ποθεν  ἱπτᾶσα   τῆς Κλειοῦς ἐπάταξε τὴν χεῖρα.
[2, 19]   κλεῖς, ὅπως ἀνοίξειε. ταύταις οὖν  ἴσας   μηχανησάμενος Σάτυρος γενέσθαι τὴν
[2, 14]   Λιβυκὴ μιμεῖται γῆν Ἰνδικήν, καὶ  ἴσασιν   αὐτῆς τὸ ἀπόρρητον αἱ Λιβύων
[2, 14]   πόλις ἐστὶ φυτώνυμον αἷμα λαχοῦσα,  ἰσθμὸν   ὁμοῦ καὶ πορθμὸν ἐπ´ ἠπείροιο
[2, 14]   κάτωθεν. ὑπόκειται δὲ πορθμὸς κάτωθεν  ἰσθμῷ·   καὶ γίνεται τὸ θέαμα καινόν,
[2, 19]   Μέχρι τίνος ἐπὶ τῶν φιλημάτων  ἱστάμεθα,   φιλτάτη; καλὰ τὰ προοίμια· προσθῶμεν
[2, 32]   τὸ πνεῦμα ᾔρετο σφοδρότερον, τὸ  ἱστίον   ἐκυρτοῦτο καὶ εἷλκε τὴν ναῦν.
[2, 32]   κάλων· κεραία περιήγετο, τὸ  ἱστίον   καθίετο, ναῦς ἀπεσαλεύετο, τὰς
[2, 13]   βίου τὴν ἀκολασίαν ἠρνήσατο. θυμὸς  ἴσχει   τὸν Καλλισθένην καὶ ἠτιμᾶσθαι νομίσαντα
[2, 14]   τοιοῦτό τι αὐτῷ συνήργησε. χρησμὸν  ἴσχουσιν   οἱ Βυζάντιοι τοιόνδε· Νῆσός τις
[2, 21]   κρείττων κώνωπος ἀλεκτρυών; ὁρᾷς, ὅσον  ἰσχύος   κώνωψ ἔχει, ὡς καὶ
[2, 37]   Ἀφροδίτην πωλουμέναις· ἄλλος γὰρ ἂν  ἴσως   εἰπεῖν τι καὶ πλέον ἔχοι
[2, 14]   πρὸς τὸν χρυσὸν οἷον πρὸς  ἰχθὺν   ἄγκιστρον γίνεται, ἀγρεύει γὰρ αὐτόν·
[2, 11]   ἄγραν ταύτην. καὶ μὲν  ἰχθὺν   προσεδόκησεν, ὡς δὲ εἶδε τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006