HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  81 formes différentes pour 123 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[2, 31]   εἶχε δὲ ἑτέραν Λευκίππη  θαλαμηπόλον,   ἣν τῷ αὐτῷ φαρμάκῳ καταβαπτίσας
[2, 19]   Κλειοῦς συνεργούσης, ἥτις ἦν αὐτῇ  θαλαμηπόλος.   εἶχε δὲ θάλαμος αὐτῆς
[2, 4]   ἡμῶν προὐνόησεν. γὰρ τὸν  θάλαμον   αὐτῆς πεπιστευμένη Κλειὼ κεκοινώνηκέ μοι
[2, 31]   δὲ ἀναστᾶσα ᾤχετο εἰς τὸν  θάλαμον   αὑτῆς καὶ εὐθὺς ἐκάθευδεν. εἶχε
[2, 26]   Κλεινίας, ἐν ὑπερῴῳ γὰρ τὸν  θάλαμον   εἶχε, διαλεγομένων ἡμῶν ἀκούσας κατατρέχει
[2, 23]   καὶ ἐπὶ τὸν τῆς θυγατρὸς  θάλαμον   τρέχει (ἐγγὺς γὰρ ἦν) ἄρτι
[2, 19]   αὐτῇ θαλαμηπόλος. εἶχε δὲ  θάλαμος   αὐτῆς οὕτως· χωρίον ἦν μέγα
[2, 23]   δέ μου προσελθόντος εἴσω τοῦ  θαλάμου   τῆς παιδός, γίνεταί τι τοιοῦτον
[2, 19]   τὴν κόρην ὑποδέξασθαί με τῷ  θαλάμῳ   νυκτός, τῆς Κλειοῦς συνεργούσης, ἥτις
[2, 31]   καὶ αὐτῆς, ἐξ οὗ τῷ  θαλάμῳ   προσεληλύθει, ἐρᾶν) ἐπὶ τὴν τρίτην
[2, 14]   καὶ θάλασσα. ἕλκει μὲν  θάλασσα,   ἕλκει δὲ γῆ,
[2, 14]   δὲ περὶ ταύτης γῆ καὶ  θάλασσα.   ἕλκει μὲν θάλασσα, ἕλκει
[2, 36]   φυγή, Δανάην δὲ λάρναξ καὶ  θάλασσα,   Σεμέλη δὲ πυρὸς γέγονε τροφή.
[2, 31]   ποῦ πλεῖ, μετεσκευαζόμεθα ἐπὶ τὴν  θάλασσαν   ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἦν
[2, 32]   δὲ τὸ πρῶτον ὁρῶν τὴν  θάλασσαν,   οὔπω πελαγίζοντος τοῦ σκάφους ἀλλ´
[2, 12]   γὰρ ἀετὸν ἀναπτάντα ἐπὶ τὴν  θάλασσαν   συνέβη φανῆναι μηκέτι. ἐγὼ δὲ
[2, 18]   πλοῖον ἤδη μέσην ἐπέραινε τὴν  θάλασσαν.   ὡς δὲ τοῖς Σαράπτοις προσέσχον,
[2, 14]   αὑτὴν ἥρμοσε. καὶ γὰρ ἐν  θαλάσσῃ   κάθηται καὶ οὐκ ἀφῆκε τὴν
[2, 14]   τὸ θέαμα καινόν, πόλις ἐν  θαλάσσῃ   καὶ νῆσος ἐν γῇ. Ἀθηνᾶν
[2, 11]   βαφὴν προσῄει καὶ ἀπέπλυνε τῇ  θαλάσσῃ,   καὶ τὸ αἷμα λαμπρότερον ἐπορφύρετο·
[2, 14]   οὐκ ἐρρίζωται δὲ κατὰ τῆς  θαλάσσης,   ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὑπορρεῖ κάτωθεν.
[2, 18]   ἡμῶν ἐπὶ τῷ χείλει τῆς  θαλάσσης,   μὲν τὸ συγκείμενον ἀνέτεινε
[2, 11]   τὴν ἄγραν καὶ ἔρριψεν ὡς  θαλάσσης   σκύβαλον. εὑρίσκει δὲ κύων τὸ
[2, 12]   Ξενίῳ Διῒ νυκτὸς μεσούσης ἐπὶ  θάλατταν   ἥκοντας· γὰρ ὄρνις ἔτυχεν
[2, 16]   πάσας τὰς παρθένους ἀπαντᾶν ἐπὶ  θάλατταν.   μὲν οὖν ταῦτα εἰπὼν
[2, 17]   κατὰ Σάραπτα κώμην Τυρίων ἐπὶ  θαλάττῃ   κειμένην, ἐνταῦθα προσπορίζεται λέμβον, δίδωσι
[2, 26]   ἢν γὰρ περιμείνω τὴν ἕω,  θάνατός   μοι πρόκειται, τῶν βασάνων γλυκύτερος.
[2, 34]   καὶ γὰρ ἐπελθὼν ἀπελογούμην οὐδέν,  θανάτου   δὲ ἐτιμώμην ἐμαυτῷ. ἐλεήσαντες οὖν
[2, 10]   ἦν τὰ τότε ὁπλίζοντά με  θαρρεῖν·   οἶνος, ἔρως, ἐλπίς, ἐρημία. καὶ
[2, 7]   συνῆκεν λέγω καὶ ἐμειδίασε,  θαρσήσας   εἶπον· Οἴμοι, φιλτάτη, πάλιν τέτρωμαι
[2, 19]   ἐπὶ δεξιά, δύο δὲ ἐπὶ  θάτερα·   μέσος δὲ διεῖργε στενωπὸς τὰ
[2, 10]   δωμάτιον αὑτῆς, ἐγὼ δὲ ἐπὶ  θάτερα,   σφόδρα ἀνιώμενος, ἔργον οὕτω καλὸν
[2, 11]   πατήρ μοι τοὺς γάμους συνεκρότει  θᾶττον   διεγνώκει. ἐνύπνια γὰρ αὐτὸν
[2, 14]   εἶπεν, ἐξηγήσω καλῶς· μὴ μέντοι  θαύμαζε   τὴν τοῦ πυρὸς μόνον, ἀλλὰ
[2, 37]   ὠμηστής, ἀλλὰ πῦρ. καὶ μὴ  θαυμάσῃς,   εἰ διὰ πυρός τις ἀναβαίνει
[2, 36]   ὥσπερ τοῦ κάλλους αἱ χορηγοὶ  θεαί.   ἀλλὰ τὸ μὲν οὐράνιον ἄχθεται
[2, 37]   καὶ ἔοικεν τυραννουμένῳ. καὶ τὸ  θέαμά   ἐστιν αἴσχιστον, μειράκιον ἐξ ὀνύχων
[2, 14]   κάτωθεν ἰσθμῷ· καὶ γίνεται τὸ  θέαμα   καινόν, πόλις ἐν θαλάσσῃ καὶ
[2, 15]   κεράτων διεστᾶσιν ἀρχαί· καὶ τὸ  θέαμα   κυκλουμένης σελήνης ἐστὶν εἰκών.
[2, 16]   (ἦν γὰρ ἑαλωκὼς ἐκ τῆς  θέας)   δείκνυσιν ἑνὶ τῶν οἰκετῶν τὴν
[2, 10]   ποιήσας τὸν ψόφον, προσιόντα  θεασάμενός   τινα. ~Ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διελθουσῶν
[2, 37]   ταχὺ φθείρεται· ἐγγὺς γὰρ τοῦ  θείου   τὸ ἄφθαρτον. τὸ δὲ κινούμενον
[2, 14]   ἐστὶ ποταμοῦ· ἢν δὲ ἀκοῦσαι  θέλῃς   τοῦ ὕδατος λαλοῦντος, μικρὸν ἀνάμεινον
[2, 27]   τῆς κόρης καί, εἰ μὲν  θελήσει   συμφυγεῖν, οὕτω πράττειν, εἰ δὲ
[2, 22]   εἰσιν ὥσπερ ἐσθῆτες, ἃς ὅταν  θέλω   παῦσαι τὴν πτῆσιν ἐνδύομαι. τὴν
[2, 36]   Ὁμήρου λέγοντος Τὸν καὶ ἀνηρείψαντο  θεοὶ   Διῒ οἰνοχοεύειν κάλλεος εἵνεκα οἷο,
[2, 3]   δὲ καὶ Διόνυσος, δύο βίαιοι  θεοί,   ψυχὴν κατασχόντες ἐκμαίνουσιν εἰς ἀναισχυντίαν,
[2, 4]   γέμοντα. τοιοῦτον οὖν ἐν σεαυτῷ  θεὸν   ἔχων δειλὸς εἶ καὶ φοβῇ;
[2, 2]   βακχεύεται καὶ λέγει πρὸς τὸν  θεόν·   Πόθεν, ξένε, σοὶ τὸ
[2, 14]   πάντα ἐνταῦθα. φυτώνυμον γὰρ  θεὸς   εἶπεν αὐτήν, ἐπεὶ Φοινίκων
[2, 2]   ἄγει πρὸς τὴν ἄμπελον  θεὸς   τὸν βουκόλον, καὶ τῶν βοτρύων
[2, 4]   φοβῇ; ὅρα μὴ καταψεύδῃ τοῦ  θεοῦ.   ἀρχὴν δὲ ἐγώ σοι παρέξω.
[2, 3]   καὶ κρατῆρα παρεθήκατο ἱερὸν τοῦ  θεοῦ   πολυτελῆ, μετὰ τὸν Γλαύκου τοῦ
[2, 19]   τις ἄλλος κρείττων γένηται τῆς  θεοῦ.   ταῦτα πολλάκις κατεπᾴδων ἐπεπείκειν τὴν
[2, 5]   δὲ δειλὸς εἶ στρατιώτης ἀνδρείου  θεοῦ;   τὴν κόρην προσελθεῖν σοὶ περιμένεις;
[2, 32]   ἦν καὶ πολλή τις εὐχή,  θεοὺς   σωτῆρας καλοῦντες, εὐφημοῦντες αἴσιον τὸν
[2, 26]   τὴν Κλειὼ κατόπιν ὁρῶμεν σπουδῇ  θέουσαν·   ἦν γὰρ δρασμὸν βεβουλευμένη. ἅμα
[2, 8]   τούτῳ πόρρωθεν ἰδόντες προσιοῦσαν τὴν  θεράπαιναν   διελύθημεν, ἐγὼ μὲν ἄκων καὶ
[2, 29]   γλώσσης βέλος ἄλλης γλώσσης βέλει  θεραπεύεται·   καὶ γὰρ τῆς καρδίας ἔπαυσε
[2, 31]   καὶ Κλεινίας καὶ δύο  θεράποντες   αὐτοῦ. ἐπελαύνομεν οὖν τὴν ἐπὶ
[2, 18]   παρεσκευαζόμεθα νύκτωρ ὡς θυσόμενοι τῷ  θεῷ.   τούτων δὲ τὸν Ζήνωνα ἐλάνθανεν
[2, 3]   ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐκείνῳ τῷ  θεῷ.   φιλοφρονούμενος οὖν πατὴρ τά
[2, 37]   μὲν Γανυμήδης, μετὰ δὲ τῶν  θεῶν   Ἥρα πινέτω, ἵνα ἔχῃ μειράκιον
[2, 30]   τὸν Σάτυρον, Δέομαι, ἔφη, πρὸς  θεῶν   ξένων καὶ ἐγχωρίων, ἐξαρπάσατέ με
[2, 6]   μὴν πέπρακέ μέ τίς σοι  θεῶν   ὥσπερ τὸν Ἡρακλέα τῇ Ὀμφάλῃ.
[2, 16]   οὖν ταῦτα εἰπὼν καὶ τὴν  θεωρίαν   ἀφωσιωμένος ἀπῆλθεν. ~Ναῦν δὲ εἶχεν
[2, 17]   ἐπιχειρήσεως. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι  θεωροὶ   ἀπέπλευσαν, αὐτὸς δὲ μικρὸν ἀπεσάλευε
[2, 15]   οὖν Καλλισθένης διαπράττεται τῶν  θεωρῶν   εἷς γενέσθαι· καὶ ταχὺ καταπλεύσας
[2, 34]   ἐμῆς ἀποδημίας ἔρως βάσκανος καὶ  θήρα   δυστυχής. ἤρων μειρακίου καλοῦ· τὸ
[2, 31]   προσεληλύθει, ἐρᾶν) ἐπὶ τὴν τρίτην  θήραν   ἔρχεται, ἐπὶ τὸν θυρωρόν. κἀκεῖνον
[2, 22]   οἱ δὲ ὀδόντες κενοὶ τῆς  θήρας   περὶ ἑαυτοὺς ἐκροτάλιζον. ἤδη τοίνυν
[2, 34]   μετένεγκε τὰς ἡνίας· πονηρὸν τὸ  θηρίον.   ἀνᾴξας δὲ σῦς σπουδῇ
[2, 34]   καὶ φοβούμενος μὴ φθάσῃ τὸ  θηρίον   καὶ πατάξῃ τὸν ἵππον, ἐναγκυλωσάμενος
[2, 22]   νομίζεις ὡς καὶ τῶν ἄλλων  θηρίων;   ἀλλ´ οὔτε μου καλλίων οὔτε
[2, 21]   ὄνυξιν ἐποίησέ τε τῶν ἄλλων  θηρίων   δυνατώτερον. δὲ τοιοῦτος, ἔφασκε,
[2, 34]   ηὐτυχοῦμεν, τὰ λεπτὰ διώκοντες τῶν  θηρίων.   ἐξαίφνης δὲ σῦς τῆς ὕλης
[2, 11]   ἄδυτον ἀνοίγει τῆς πορφύρας καὶ  θησαυρὸν   εὑρίσκει βαφῆς. ~Ἔθυεν οὖν τότε
[2, 8]   σώματος καὶ ἐφύλαττον ἀκριβῶς ὡς  θησαυρὸν   τὸ φίλημα τηρῶν ἡδονῆς,
[2, 4]   δὲ πρόσαγε τὴν δευτέραν μηχανήν.  θίγε   χειρός, θλῖψον δάκτυλον, θλίβων στέναξον.
[2, 14]   κάτωθεν ἀπ´ αὐτῆς ἁλλομένην ἄνω·  θιγόντι   δέ σοι τὸ ὕδωρ ψυχρόν
[2, 2]   στόματος τὰς ῥῖνας εὐφραίνει καὶ  θιγόντι   μὲν ψυχρόν ἐστιν, εἰς τὴν
[2, 2]   τῶν βοτρύων λαβὼν ἅμα καὶ  θλίβων   καὶ δεικνὺς τὴν ἄμπελον, Τοῦτο
[2, 4]   μηχανήν. θίγε χειρός, θλῖψον δάκτυλον,  θλίβων   στέναξον. ἢν δὲ ταῦτά σου
[2, 4]   τὴν δευτέραν μηχανήν. θίγε χειρός,  θλῖψον   δάκτυλον, θλίβων στέναξον. ἢν δὲ
[2, 37]   τὸ δὲ κινούμενον ἐν φθορᾷ  θνητὴν   φύσιν μιμούμενον, οὐκ οὐράνιόν ἐστιν
[2, 36]   ἀλλὰ τὸ μὲν οὐράνιον ἄχθεται  θνητῷ   κάλλει δεδεμένον καὶ ζητεῖ πρὸς
[2, 12]   τὸν γάμον. σκοποῦντος δέ μου  θόρυβος   ἐξαίφνης γίνεται κατὰ τὸν ἀνδρῶνα
[2, 32]   εἶναι πρὸς ἀναγωγὴν τὸ πνεῦμα,  θόρυβος   ἦν πολὺς κατὰ τὸ σκάφος,
[2, 2]   ἀμπέλου, οὐ τὸν Μάρωνος τὸν  Θρᾴκιον,   οὐ Χῖον ἐκ Λακαίνης, οὐ
[2, 15]   δὲ οἵαν Ὅμηρος τοὺς τοῦ  Θρᾳκὸς   ἵππους ἐπαινεῖ. βαδίζει δὲ ταῦρος
[2, 24]   τὴν ὕβριν· ὄφελόν σε κἂν  Θρᾲξ   νικήσας ὕβρισεν· οὐκ εἶχεν
[2, 10]   πολὺ τῆς αὐγῆς ἐμαραίνετο, πρόσειμι  θρασύτερος   γενόμενος πρὸς αὐτὴν ἐκ τῆς
[2, 24]   τῶν τριχῶν ἅμα πρὸς τὴν  θυγατέρα   ἀνῴμωξεν, Ἀπώλεσάς μου, λέγουσα, Λευκίππη,
[2, 13]   πολυτελής. οὗτος ἀκούων τὴν Σωστράτου  θυγατέρα   εἶναι καλήν, ἰδὼν δὲ οὐδέποτε,
[2, 28]   ἦν ἀφανής, πάλιν ἐπὶ τὴν  θυγατέρα   ἵεται καί, Οὐκ ἐρεῖς, ἔφη,
[2, 23]   γυμνὴν ἄγειν ἁρπασάμενον αὐτῆς τὴν  θυγατέρα   καὶ καταθέμενον ὑπτίαν, μέσην ἀνατεμεῖν
[2, 23]   ἀναπηδᾷ καὶ ἐπὶ τὸν τῆς  θυγατρὸς   θάλαμον τρέχει (ἐγγὺς γὰρ ἦν)
[2, 24]   Τύρῳ δὲ καταπεπολέμησαι καὶ τῆς  θυγατρός   σού τις τοὺς γάμους σεσύληκεν.
[2, 14]   ἔχων χαίρει γλαυκῶπιν Ἀθήνην· κεῖθι  θυηπολίην   σε φέρειν κέλομαι Ἡρακλεῖ. ἀπορούντων
[2, 12]   πατὴρ ἔτυχε καὶ τὰ  θύματα   ἐπέκειτο τοῖς βωμοῖς, ἀετὸς ἄνωθεν
[2, 15]   τῶν ἀνθέων συμπλοκή. τὰ  θυμιάματα,   κασσία καὶ λιβανωτὸς καὶ κρόκος·
[2, 15]   ἀνθέων ἀναπνοὴ πρὸς τὴν τῶν  θυμιαμάτων   ἤριζεν ὀδμήν. τὸ δὲ πνεῦμα
[2, 15]   πολυτελής. πολλὴ μὲν τῶν  θυμιαμάτων   πομπή, ποικίλη δὲ τῶν
[2, 13]   τοῦ βίου τὴν ἀκολασίαν ἠρνήσατο.  θυμὸς   ἴσχει τὸν Καλλισθένην καὶ ἠτιμᾶσθαι
[2, 29]   γὰρ τῆς καρδίας ἔπαυσε τὸ  θυμούμενον   καὶ τῆς ψυχῆς ἐμάρανε τὸ
[2, 19]   δὲ διεῖργε στενωπὸς τὰ οἰκήματα·  θύρα   δὲ ἐν ἀρχῇ τοῦ στενωποῦ
[2, 19]   ἔνδοθεν τὴν ἐπὶ τοῦ στενωποῦ  θύραν·   ἔξωθεν δέ τις ἕτερος ἐπέκλειε
[2, 31]   δεσποίνῃ διακονησόμενος. ἀνοίγει δὴ τὰς  θύρας   Σάτυρος, καὶ προήλθομεν· ὡς
[2, 23]   ἔλεγε καὶ ἥκομεν ἐπὶ τὰς  θύρας   τῆς ἐρωμένης. καὶ μὲν
[2, 20]   ἑσπέρας, ἀναπετάσας τοῦ δωματίου τὰς  θύρας,   ὥστε ἔργον ἦν αὐτὸν λαθεῖν.
[2, 5]   ~Ταῦτα εἰπὼν ἐχώρησεν ἔξω τῶν  θυρῶν.   ἐγὼ δὲ κατ´ ἐμαυτὸν γενόμενος
[2, 23]   τὸν ψόφον ἀκούσας ἀνοιγομένων τῶν  θυρῶν,   εὐθὺς ἀνεπήδησα· δὲ ἐπὶ
[2, 23]   κακὸν ἐξάλλομαι καὶ διὰ τῶν  θυρῶν   ἵεμαι δρόμῳ, καὶ Σάτυρος
[2, 26]   μέλλομεν. παρελθόντες οὖν εἴσω τῶν  θυρῶν   τῷ Κλεινίᾳ διηγούμεθα τὰ γεγονότα
[2, 26]   εἰχόμεθα ἔργου, σκηψάμενοι πρὸς τὸν  θυρωρὸν   ἀπιέναι πρὸς ἐρωμένην, καὶ ἐπὶ
[2, 31]   τρίτην θήραν ἔρχεται, ἐπὶ τὸν  θυρωρόν.   κἀκεῖνον βεβλήκει τῷ αὐτῷ πόματι.
[2, 26]   μέσαι νύκτες, ὥστε μόλις  θυρωρὸς   ἀνέῳξεν ἡμῖν. καὶ Κλεινίας,
[2, 12]   ἐγεγόνει δέ τι τοιοῦτον· ἐπειδὴ  θυσάμενος   πατὴρ ἔτυχε καὶ τὰ
[2, 14]   ἦν οὗτος) Ὥρα πέμπειν ἡμᾶς  θυσίαν   εἰς Τύρον, εἶπεν, Ἡρακλεῖ· τὰ
[2, 15]   γυναιξίν. αἱ δὲ ὀψόμεναι τὴν  θυσίαν   ἐξῄεσαν· καὶ γὰρ ἦν πολυτελής.
[2, 15]   χρυσὸς ἁλιεύεται. ~Ταῦτα εἰπὼν τὴν  θυσίαν   ἐπὶ τὴν Τύρον ἔπεμπε, καὶ
[2, 18]   ξίφος, ἐκόμιζον δὲ καὶ αὐτοὶ  θυσίαν,   ὡς ἂν ἥκιστα ὑποπτευθεῖεν· ἡμεῖς
[2, 18]   τὴν ὑστεραίαν παρεσκευαζόμεθα νύκτωρ ὡς  θυσόμενοι   τῷ θεῷ. τούτων δὲ τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006